JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 20.01.2021. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 20.01.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 20.01.2020. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*****************

************************

DOO “TERMAL INT” LOPARE

Raspisuje

 

OGLAS

za popunu radnog mjesta

 

1. Knjigovođa

 

Opis posla:

- Vođenje finansijskog knjigovodstva, evidentiranje i knjiženje KUF-a i KIF-a, obračun i prijava PDV-a;

- Knjigovodstveno evidentiranje kompletnog procesa proizvodnje;

- Evidentiranje i knjiženje blagajne i bankovnih izvoda;

- Kontrola ispravnosti podataka na računima glavne knjige;

- Vođenje evidencije o osnovnim sredstvima i imovini;

- Priprema i knjiženje kompenzacija, asignacija i cesija;

- Vođenje dinamike naplate i plaćanja i

- Obavljanje drugih poslova po nalogu pretpostavljenog;

 

Uslovi

- SSS/VŠS/VSS

- Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima (poželjno 2 godine radnog iskustva)

- Poželjno ali ne i obavezno posjedovanje važeće licence za računovođu

- Poželjno je poznavanje MSFI/MRS i poreskih propisa

- Nezavisno i odgovorno lice visokih profesionalnih standarda

- Kompjuterske vještine: MS Office, poželjno ali ne i obavezno poznavanje poslovnog programa IMEL.

- Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije

 

Pridružite se “Termal int” timu!

 

Kontakt informacije za prijavu:

Radne biografije sa propratnim  pismom potrebno je poslati na sljedeće email adrese:

- elvir.termal@gmail.com

- milan.termal@gmail.com  

Sve informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti na broj telefona 055/420-424, kontakt osoba je Milan Spasojević

Rok prijave: do popune radnog mjesta

***

SLOBOMIR P UNIVERZITET

Raspisuje

 

KONKURS

 

- Za izbor u nastavno-naučno zvanje vanredni profesor za užu naučnu oblast Radno i socijalno pravo, 1 izvršilac;

- Za izbor u nastavno-naučno zvanje docent za užu naučnu oblast Krivično pravo i krivično procesno pravo, 1 izvršilac

 

Uz prijavu dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- biografiju,

- bibliografiju,

- diplomu o stečenom zvanju,

- uvjerenje o položenim ispitima (za izbor u saradnička zvanja),

- uvjerenje o državljanstvu,

- dokaz o prethodnom izboru u zvanje (ukoliko ga kandidat posjeduje).

 

Uslovi za izbor nastavnika i saradnika definisani su Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta.

Prijave sa navedenom dokumentacijom slati na adresu Slobomir P Univerzitet, PF 70, Slobomir, 76 300 Bijeljina.

 

Konkurs je otvoren 7 dana od dana objavljivanja.

Za sve ostale informacije možete se obratiti na telefone:

SLOBOMIR, 055 231 153; DOBOJ, 053 209 621,      info@spy.ba   

***                        

JU OŠ “VUK KARADžIĆ”, BIJELjINA

Objavljuje

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos i to:

 

1. Nastavnik fizike, 2 časa redovne, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, a najkasnije do 31.8.2021. godine, sa iskustvom;

 

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Uz prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa biografijom, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:

1) da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti,  koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5) da nije upisan u Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece što se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa i

6) da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena, što se dokazuje uvjerenjem koje je kandidat dužan dostaviti.

Kandidati su dužni da dostave  i dokumentaciju na osnovu koje se  dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

1) Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom i položenim stručnim ispitom;

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

5)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom.

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca,  ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

1) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

2) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

3) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 Za radno mjesto pod brojem: 1. obaviće se testiranje 2.2.2021. godine u 11.30 časova u prostorijama  JU Osnovne škole “Vuk Karadžić” Bijeljina, a istog dana nakon testa biće intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Škola će, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola “Vuk Karadžić” Bijeljina.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana