JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 18.01.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 18.01.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 18.01.2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*********

*********

Bosna i Hercegovina                                            

Republika Srpska                                                                                               

OSNOVNI SUD U BIJELjINI                                

Broj: 080-0-Su-23-000 063                             

 

 

Osnovni sud u Bijeljini o b j a v lj u j e

 

JAVNI KONKURS

 

Za prijem asistenta (daktilografa)  za rad na neodređeno vrijeme ……………1 izvršilac

 

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove za zasnivanje radnog odnosa predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ovog suda, i to:

 

Završena srednja stručna sprema IV stepen i najmanje II stepen kursa za kompjutere, a izuzetno osmogodišnja škola sa daktilografskim kursom.

- šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

-obavezna provjera znanja testiranjem i putem intervjua, probni rad u skladu sa zakonom

 

UZ PRIJAVU PRILOŽITI SLIJEDEĆE DOKAZE:

- uvjerenje o državljanstvu

- izvod iz matične knjige rođenih

- dokaz o odgovarajućoj školskoj spremi (original ili ovjerena kopija)

- dokaz o završenom daktilografskom kursu (original ili ovjerena kopija)

- sertifikat o završenom II stepenu kursa za kompjutere

- dokaz o odgovarajućem radnom iskustvu

 

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

 

Nakon izbora kandidata, sud će po službenoj dužnosti za izabranog kandidata od nadležnih organa zatražiti dokaz o nevođenju krivičnog postupka i dokaz da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organima pravosuđa, a izabrani kandidat je dužan prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Predsjednik suda zadržava pravo popune većeg broja izvršilaca od raspisanog broja.

Prijave dostaviti lično ili na adresu: OSNOVNI SUD U BIJELjINI ulica Vuka Karadžića 3 sa naznakom "Prijava na javni konkurs".

 

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće biti razmatrane.

***

            

Bosna i Hercegovina                                            

Republika Srpska                                                                                                

OSNOVNI SUD U BIJELjINI                                

Broj: 080-0-Su-23-000 064                             

 

Osnovni sud u Bijeljini o b j a v lj u j e

 

JAVNI KONKURS

 

   Za prijem asistenta (daktilografa)  za rad na određeno vrijeme, najduže do dvije godine …………… 1 izvršilac

 

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove za zasnivanje radnog odnosa predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ovog suda, i to:

 

Završena srednja stručna sprema IV stepen i najmanje II stepen kursa za kompjutere, a izuzetno osmogodišnja škola sa daktilografskim kursom.

- šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

-obavezna provjera znanja testiranjem i putem intervjua, probni rad u skladu sa zakonom

 

UZ PRIJAVU PRILOŽITI SLIJEDEĆE DOKAZE:

- uvjerenje o državljanstvu

- izvod iz matične knjige rođenih

- dokaz o odgovarajućoj školskoj spremi (original ili ovjerena kopija)

- dokaz o završenom daktilografskom kursu (original ili ovjerena kopija)

- sertifikat o završenom II stepenu kursa za kompjutere

- dokaz o odgovarajućem radnom iskustvu

 

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

 

Nakon izbora kandidata, sud će po službenoj dužnosti za izabranog kandidata od nadležnih organa zatražiti dokaz o nevođenju krivičnog postupka i dokaz da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organima pravosuđa, a izabrani kandidat je dužan prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Predsjednik suda zadržava pravo popune većeg broja izvršilaca od raspisanog broja.

Prijave dostaviti lično ili na adresu: OSNOVNI SUD U BIJELjINI ulica Vuka Karadžića 3 sa naznakom "Prijava na javni konkurs".

 

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće biti razmatrane. 

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU Tehnička škola „Mihajlo Pupin", Bijeljina

Račanska bb,

tel.: 055/250-386,

e-mail: [email protected]

Broj: 59/22

    

 Na osnovu člana 132. član 3. tačka 18) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 41/18, 35/20 i 92/20), te rješenja Republičke uprave za inspekcijske poslove, Sektora prosvjetne inspekcije - Odjeljenje Doboj broj 24.120/616-412-113-3/22 od 03.01.2023. godine, direktor JU Tehničke škole „Mihajlo Pupin" Bijeljina, donosi

 

ODLUKU

o poništenju konkursa

1.

PONIŠTAVA SE konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta- Koordinator praktične nastave, 50 % norme, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine, 1 izvršilac, broj konkursa 3000/22 od 25.11.2022. godine objavljen u dnevnim novinama „Glas Srpske" dana 30.11.2022. godine, a na osnovu rješenja Republičke uprave za inspekcijske poslove, Sektor prosvjetne inspekcije – Odjeljenje Doboj broj 24.120/616-412-113-3/22 od 03.01.2023. godine.

2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

 

Rješenjem Republičke uprave za inspekcijske poslove, Sektor prosvjetne inspekcije-Odjeljenje Doboj broj 24.120/616-412-113-3/22 od 03.01.2023. godine, Prosvjetna inspekcija je naložila JU Tehničkoj školi „Mihajlo Pupin" Bijeljina da poništi Konkurs broj 3000/22 od 25.11.2022. godine za prijem radnika u radni odnos na mjesto  „Koordinator praktične nastave, 50 % norme, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine, 1 izvršilac."

 

Konkurs za radno mjesto koordinatora praktične nastave biće ponovo raspisan.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana