JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 17.11.2021. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 17.11.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 17.11.2021. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

********

***********

ZDRAVSTVENA USTANOVA –BOLNICA „INTERNACIONALNI DIJALIZA CENTAR"

Ul.Ivana Franje Jukića br.9

78000 Banja Luka

 

Zdravstvena Ustanova-bolnica "Internacionalni dijaliza centar" Banja Luka  oglašava slobodno radno mjesto u našoj poslovnoj jedinici u Bijeljini na poziciji:

1 . DOKTOR - specijalista interne medicine ili subspecijalista nefrolog, na neodređeno vrijeme,  2  izvršioca(m/ž).

Prijaviti se mogu i svi zainteresovani kandidati koji bi zasnovali radni odnos na nepuno radno vrijeme kao i kandidati koji žele da rade po osnovu dopunskog rada.

USLOVI:

- VSS – Medicinski fakultet, specijalista interne medicine ili subcpecijalista nefrolog;

- Poželjno poznavanje engleskog jezika;

- IT vještine: Poznavanje Win­dows  i MS Of­fi­ce.

Prioritet imaju kandidati sa prethodnim iskustvom u radu na dijalizi.

Pozivamo sve zainteresovane kandidate da nam dostave sljedeće:

- biografiju

- fotokopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu

- fotokopiju potvrde o završenoj specijalizaciji iz interne medicine ili subspecijalizaciji iz nefrologije

Svi zainteresovani, prijavu na oglas odnosno biografiju sa dokazima o ispunjavanju uslova mogu dostaviti na ma­il adresu na­ta­sa.ma­vi­ja@fmc-ag.com  ili putem pošte na adresu: „Internacionalni dijaliza centar" Banja Luka, Ivana Franje Jukića broj 9, 78 000 Banja Luka, sa naznakom „Prijava na konkurs".

 

Oglas ostaje otvoren do popunjavanja radnih mjesta.

***

JU  Tehnička škola „Mihajlo Pupin", Bijeljina

Račanska bb

 

Raspisuje

K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 1. Nastavnik matematike, puna norma, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, 1 izvršilac
 2. Nastavnik fizičkog vaspitanja, 4 časa, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.08.2022. godine, 1 izvršilac

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, kandidat dostavlja dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih  uslova i to:

 1. da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
 2. da je punoljetan, dokazuje se  izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
 3. da je radno sposoban, a to se dokazuje  ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena ,
 5. uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
 6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena.     

Uvjerenja pod brojem 4. i 5. za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Kandidat dostavlja i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

 1. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ESTЅ bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
 2. uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studiranja nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko – metodičku grupu predmeta,
 3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 4. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja  stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita
 5. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,
 6. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
 7. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži podatke: o vrsti posla, stepen stručne spreme i dužine ostvarenog radnog staža po vrsti posla
 8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i
 10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 02.12.2021. godine za radno mjesto pod rednim brojem 1. u 12.30 časova, za radno mjesto pod rednim brojem 2. u 11,00 časova, u prostorijama JU Tehničke škole ''Mihajlo Pupin'' Bijeljina, ul. Račanska bb.

Škola će istaknuti na oglasnoj tabli spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.  Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

Neblagovremene  i nepotpune prijave neće se razmatrati.

    Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.  

Prijave sa potrebnim dokumentima slati na adresu JU Tehnička škola ''Mihajlo Pupin'' Bijeljina, Račanska bb, sa naznakom „ PRIJAVA NA KONKURS" (Navesti radno mjesto za koje kandidat konkuriše).

***

Javna ustanova Srednjoškolski centar „ Mihailo Petrović Alas"

Ugljevik

Raspisuje

 

KONKURS

za prijem u radni odnos

1. Nastavnik matematike, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u  nastavi

2. Nastavnik matematike, 1 izvršilac, 11 časova, na određeno vrijeme do 31.08.2022.godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi

 

Uslovi:

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 EC­TS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
 • Uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, za nastavnika koji u toku studija nije položio navedenu grupu predmeta;
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi;
 • Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;
 • Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ( Ukoliko kandidat iz opravdanih razloga ne može pribaviti uvjerenje visokoškolske ustanove prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom foto-kopijom indeksa);
 • Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži podatke: o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla;
 • Izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;
 • Uvjerenje o državljanstvu ;
 • Uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena ;
 • Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evideniciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
 • Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 • Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno- otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice ratnog vojnog invalida,
 • Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno- otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

 

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, izdato od nadležne ustanove ( ne starije od 6 mjeseci).

Škola će za kandidata koji bude izabran službenim putem zatražiti uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica prvosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

 

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 02.12.2021. godine u 10 časova u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli škole i kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smtaraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijavu na konkurs i potrebna dokumenta kandidati su dužni dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

Javna ustanova Srednjoškolski centar „ Mihailo Petrović Alas" Ugljevik, Karađorđeva 19, 76330 Ugljevik, sa naznakom „ Za konkurs".

***

JU Srednjoškolski centar „Mihailo Petrović Alas", Ugljevik     

Karađorđeva 19, 76330 Ugljevik

Raspisuje

 

KONKURS

ZA IZBOR DIREKTORA ŠKOLE

Za direktora škole može da bude izabrano lice koje  pored opštih uslova predviđenih  Zakonom o radu ( „ Službeni glasnik Republike Srpske" broj 1/2016, 66/2018)  ispunjava uslove propisane članom 129. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ( „ Službeni glasnik Republike Srpske", broj  41/2018, 35/2020, 92/2020) i to:

 1. Da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 EC­TS bodova ili ekvivalent,
 2. Da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja dipome
 3. Da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti , morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetetom ili maloljetnim licem
 4. Ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje obrazovno – vaspitnog rada škole
 5. Ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

Pored opštih i posebnih uslova, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Kandidati za izbor i imenovanje direktora škole ne mogu obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa , kako je propisano Zakonom o sprečavanju sukoba interesa ( „ Službeni glasnik Republike Srpske" broj 73/08 i 51/2014).

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Direktor škole imenuje se na period od četiri godine.
Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje  direktora u roku od 8  dana od dana razmatranja prijava.

 

Uz potpisanu prijavu na konkurs  kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente:

 

1.Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i ostvarenim rezultatima u vaspitno – obrazovnom radu;

2. Uvjerenje o državljanstvu;

3. Izvod iz matične knjige rođenih;

4. Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa stečenog nakon četiri godina studija ili ekvivalent;

5.Potvrdu kojom se dokazuje da kandidat ima najmanje 5 godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome;

6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje vaspitno – obrazovnog rada ili za rad u nastavi;

7.Program rada u narednom četvorogodišnjem mandatu;

8.Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora;

9.Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

10. Ljekarsko uvjerenje o opštoj psihičkoj i fizičkoj sposobnosti;

11.Ovjerene izjavu da kandidat nije obuhvaćen članom IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine

12. Ovjerenu izjavu kandidata da nije zaposlen na drugom radmom mjestu koje može uticati na eventualni sukob interesa.

Kandidati prilažu originale ili ovjerene fotokopije dokumenata ne starije od šest mjeseci , a iste im se neće vraćati nakon završene procedure po konkursu.

Školski odbor će pismenim putem obavjestiti sve učesnike konkursa o odluci o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana dostavljanja odluke škole.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom kandidati će dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU Srednjoškolski centar „ Mihailo Petrović Alas" Ugljevik, Karađorđeva 19, 76 330 Ugljevik  sa naznakom „ Prijava na konkurs za izbor direktora".

***

JU Ekonomska škola, Bijeljina

Adresa, tel.: Račanska 96

 

Raspisuje:

 

JAVNI  KONKURS

za popunu upražnjenih  radnih  mjesta nastavnika

 1. Nastavnik srpskog jezika, 1 izvršilac, puna norma časova sedmično,  na određeno   radno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi,
 2. Nastavnik poznavanja robe, 1 izvršilac, nepuna norma 10 časova sedmično, na određeno   radno vrijeme do povratka radnika sa funkcije, lice sa  iskustvom u struci i položenim stručnim ispitom,
 3. Nastavnik pravoslavne vjeronauke, 1 izvršilac, 2 časa sedmično, pripravnik, na određeno radno vrijeme, do 31.08.2022. godine,
 4. Nastavnik islamske vjeronauke, 3 časa sedmično,  na neodređeno radno vrijeme,

 lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 Uz prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kontakt telefonom, kratkom biografijom i adresom prebivališta, kandidat dostavlja dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova, i to:

1)  da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3)  da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti,  koje ne može biti  starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena. (Uvjerenje iz ove tačke za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa),

5) Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece. (Uvjerenje iz ove tačke za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa),

6) Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena .

 

Kandidat dostavlja i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom opostupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem, i

to:

1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa  u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 EC­TS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi premeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi (ne dostavlja kandidat pod brojem 3.)

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ipita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita (ne dostavlja kandidat pod brojem 3.),

5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja  ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, 

Ukolilo kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokumenta iz ove tačke konkursa, prosječna ocjena može se dokazati i ovjerenom foto-kopijom indeksa.
6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi (ne dostavlja kandidat pod brojem 3.).

    - vrsta posla,  stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama posla;

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca  Odbrambeno- otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno- otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  borca  Odbrambeno- otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Škola će Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu Škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Testiranje  i  intervju   za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 02.12.2021. godine (četvrtak) u 10,00 časova,  u prostorijama JU Ekonomske škole u Bijeljini, Račanska 96.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćane kandidatima.

Neblagovremena,  nepotpuna i neovjerena dokumentacija   neće biti razmatrana.

Konkurs ostaje otvoren  8 (osam) dana od dana objavljivanja .

Prijave sa potrebnim dokumentima slati na adresu JU Ekonomska škola Račanska 96, Bijeljina sa naznakom  «PRIJAVA NA KONKURS« (Navesti radno mjesto za koje kandidat konkuriše).

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana