JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 17.11.2021. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 17.11.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 17.11.2021. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**********

*************

"BLAGOLEKS" d.o.o.

BIJELjINA

„Blagoleks" d.o.o. raspisuje

K O N K U R S

za radno mjesto saradnice za razvoj tržišta

Mjesto rada: Regija Istočno Sarajevo, Pale, Kanton Sarajevo, HNK, USK

Opis posla:

-Rad na teritoriji BiH

-Izrađuje plan promocija i posjeta i dostavlja nadređenom, i dostavlja izvjestaje o izvrsenjuĐsvakodnevno i sedmicno;

-Odgovara za izradu i realizaciju planova;

-Uspostavljanje novih poslovnih kontakata i održavanje ranijih;

-Upoznavanje potencijalnih kupaca sa proizvodnim asortimanom ili ostalim mogućnostima poslovne saradnje sa „Blagoleksom" d.o.o.

-Prezentovanje novih proizvoda zdravstvenim ustanovama, građenje partnerskih odnosa sa njima;

-Razvoj tržišta u smislu širenja mreže kupaca i medicinskih saradnika koji propisuju naše proizvode;

-Praćenje i koordinacija odnosa klijent-prodaja prema izveštajima;

-Kreiranje baze podataka kupaca, medicinskih saradnika i njeno stalno ažuriranje.

-Izvještavanje direktora i referenata prodaje o postignutim rezultatima i posjetama.

-Predstavljanje Blagoleks-a na simpozijumima i sajmovima širom BiH

-Organizovanje promocija po apotekama

-Predlaganje i kreiranje marketinških aktivnosti za područje BiH, kao i praćenje realizacije istih

Kandidatkinja treba da ispunjava  sljedeće uslove:

-  SSS farmaceutske struke

-  Radno iskustvo u apoteci najmanje 1 godina

-  Poznavanje rada na računaru, Word , Excel

-  Poznavanje rada na aparatu za merenje vitamina i minerala

-  Vozačka dozvola B kategorije

 

Svoje biografije slati na e-ma­il adresu: je­le­na.ka­ca­re­vic@bla­go­leks.net do 15.12.2021.godine

***

"RADIS" d.o.o.

ISTOČNO SARAJEVO

raspisuje

 

JAVNI OGLAS

Za prijem u radni odnos

 Upražnjena radna mjesta: 

1.  diplomirani inženjer arhitekture     - 1 izvršilac

2.  diplomirani inženjer elektrotehnike  - 1 izvršilac

3.  diplomirani inženjer mašinstva      – 1 izvršilac

4.  diplomirani inženjer građevine       – 1 izvršilac

Rad na neodređeno vrijeme

Mjesto rada: Istočno Sarajevo

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

●  VII stepen stručne spreme

●  najmanje 3 godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Kontakt podaci za dobijanje informacija ili dostavljanje prijava:

„RADIS" doo Istočno Sarajevo, Adresa: Jovana Dučića 16 . Istočno Sarajevo

Telefon/Faks: +387 57 343 136 

Telefon: +387 65 602 100

Ema­il : ra­dis.doo@gma­il.com

Kao i putem opcije "PRIJAVI SE NA OGLAS".

Konkurs ostaje otvoren mjesec dana od dana objavljivanja.

***

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR

"27.JANUAR ROGATICA

raspisuje,                      

K O N K U R S

ZA POPUNU UPRAŽNjENIH RADNIH MJESTA

 

1. Nastavnik matematike, 12 časova, pripravnik, 1 izvršilac, do 31.8.2022. godine,

2. Nastavnik fizičke kulture, 2 časa, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac, do 31.08.2022. godine,

3. Nastavnik informatike, 2 časa, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac, do 31.08.2022. godine

Uslovi konkursa:

-utvrđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS"broj: 1/16 i 66/18.), kandidat treba da ispunjava i uslove u skladu sa čl.104. 106. Zakonom o srednjem obrazovanju i  vaspitanju („Sl.glasnik RS",broj: 41/18)  Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Sl .glasnik RS" 29/12.) Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske,broj:24/19)

Uz prijavu ( potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos i sa navedenim brojem telefona) kandidati su dužni priložiti:                 

 - dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova:

1.  uvjerenje o državljanstvu;

2.  izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

3. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje pod tačkama 4) i  5) škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova:.

 1. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 EC­TS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent ;
 2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (za radna mjesta za koje se traži radno iskustvo i položen stručni ispit)
 4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,
 5. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 6. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom);
 7. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
 8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
 9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavlidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
 10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslova. Navedeno lice je dužno da položi stručni ispit u roku od deset mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa u školi. Ovo lice nema status pripravnika, a stručni ispit polaže pod istim uslovima predviđenim za pripravnika.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakonom o srednjem obrazovanju i  vaspitanju („Sl.glasnik RS",broj: 41/18)  ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 24/19).

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja. Test i intervju sa  kandidatima koji ispunjavaju uslove tražene konkursom, biće obavljen u JU SŠC "27. JANUAR" -02.12.2021. godine u 14,00 časova /sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave/ odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene /ne starije od 6 mjeseci/. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje ili intervju,smatraće se da su odustali od  prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu:

JU SŠC "27. JANUAR"

Ulica Srpske sloge 98, 73 220  Rogatica  / sa naznakom za Konkurs- na koju tačku se kandidat prijavljuje                      

*** 

JU OSNOVNA ŠKOLA LjUTICA BOGDAN

KALINOVIK

 

  raspisuje:

KONKURS

1. Nastavnik razredne nastave, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,do povratka radnika sa bolovanja, a najkasnije do 31.12.2021.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik  Republike Srpske" br. 1/16 i 66/18) i članom  5 Pravilnika o proceduri  prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja  kandidata u  osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske" br.74/18 i 26/19)   kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove predviđene članom 104 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  („Službeni glasnik  Republike Srpske" br.44/17) i članom 3 Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik  RS" br.77/09,86/10 i 25/14 i 76/15). Potrebna dokumentacija:

 • Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sledeća dokumenta :
 • Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;
 • Uvjerenje o državljanstvu;
 • Ovjerena foto-kopija Diplome o stečenom zvanju;
 • Uvjerenje ili dodatak  diplomi  o prosjeku ocjena  koji je kandidat ostvario tokom studiranja (Uvjerenje mora biti izdato od visokoškolske ustanove)
 • Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji  nezaposlenih lica
 • Potvrda  o položenom stručnom ispitu ( za radna mjesta od 1 do 5)
 • Potvrdu o radnom stažu kod ranijeg poslodavca (za radna mjesta od 1 do 5)

Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadlenog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadlenog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

Ljekarsko uvjerenje (dužan je dostaviti  kandidat koji  bude izabran putem Konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa).Ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od 6 mjeseci.

Uvjerenje o neosuđivanosti  i uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih  za krivična djela seksualne zloupotrebe  i iskorištavanja djece  (zatražiće Osnovna škola  po službenoj dužnosti nakon što kandidat bude izabran putem Konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa)

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske".

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove Konkursa biće obavljen  test i intervju  (3.12.2021. u 1130 časova test, u 1230 intervju) koji predstavljaju kriterijume za bodovanje prilikom utvrđivanja liste kandidata za prijem u radni odnos. (Pravilnik o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u  osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske" br.74/18 i 26/19)

Spisak kandidata  koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, biće postavljen na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testa i intervjua, a za kandidat koji se ne pojavi na testiranju ili itervjuu smatraće se da je odustalo od prijave na konkurs.

Kandidati su u Prijavi na konkurs dužni navesti kontakt telefon i adresu.

Kandidati su dužni  dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave zaključkom će biti odbačene.

Prijave sa traženom dokumentacijom predati lično ilii  poslati poštom preporučeno na adresu: JU Osnovna škola Ljutica Bogdan, Srpskih dobrovoljaca broj 5, 71230 Kalinovik.

***

JU OSNOVNA ŠKOLA ,,SVETI SAVA"

TRNOVO

 

 raspisuje :

K O N K U R S

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 1. nastavnik razredne nastave na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom ..............................1 izvršilac

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS", broj: 1/16 i 66/18) i članom 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS" broj: 74/18 i 26/19) kandidat treba da ispunjava  uslove propisane članom 104. i 105. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS" broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), kao i uslove propisane Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik RS" broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS" broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili  kopijom lične karte;

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti,  koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz tačke 4. i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu za prijem u radni odnos  i dokumentaciju kojom  dokazuju ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata: 

1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3)uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja  ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6) uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije nećemo vraćati kandidatima.

Testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovreme prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 03.12.2021. godine u 12:30 časova, u prostorijama škole. Intervju kandidata će se obaviti istog dana u 13:30 časova u prostorijama škole.

Kandidate nećemo posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraćemo da su odustali od prijave na konkurs.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole, tri dana prije zakazanog testa i i ntervjua.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti lično ili poštom u zatvorenoj koverti na adresu JU OŠ„ Sveti Sava"  Trnovo, Trnovskog bataljona 33, 71220 Trnovo, sa naznakom: „Prijava na konkurs".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

***

PU KLUB ZA DJECU ,, VRATITE NAM OSMJEH"

ISTOČNO NOVO SARAJEVO

 raspisao je :

JAVNI KONKURS

Za prijem vaspitača u radni odnos na određeno vrijeme

I - Osnovni podaci

 1. Raspisuje se javni konkurs za prijem Diplomiranog vaspitača u radni odnos na određneo vrijeme

II - Uslovi za kandidate

1. Pored uslova predviđenim članovima od 26 do 31 Zakona o radu (Sl. glasnik RS br 1/16), a koji se tiču godina života i opšte zdravstvene sposobnosti za rad, kandidati moraju da ispunjavaju posebne uslove i to:

- Najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja, ili programu za obrazovanje vaspitača

- Da nije lice pravosnažno osuđeno za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje poslova i zadataka predškolskog vaspitanja i obrazovanja, a odnosi se na djela učiljena protiv: dostojanstva ličnosti , morala , službene dužnosti, trgovine njudima , polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorišćavanje djece i maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnje i prikazivanja dječije pornografija, oduzimanja maloljetnog lica, zapuštanja i zlostavljanja  maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela, a što će ustanova provjeriti službenim putem za izabranog kandidata prije stupanja na rad.

- Da ima najmanje dvije godine radnog iskustva i položenog stručni ispit.

III - Dokumenti potrebni za prijavu na konkurs

Kandidati su obavezni dostaviti sljedeće:

- Prijavu na javni konkurs (slobodna forma koja pored osnovnih podataka po kandidatu sadrži i kratku biografiju)

-Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena fotokopija obrazca bez ograničenja trajanja)

Uvjerenje o državljanstvu (original ne stariji od šest mjeseci ili ovjerena fotokopija)

-Diploma (original ili ovjerena fotokopija)

-Dokument u formi dodataka diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili u formi uvjerenje visikoškolske ustanove o procjeni ocjena tokom studiranja

- Dokument u formi uvjerenja o ukupnom vremenu čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom izdatim od Zavoda za zapošljavanje sa područja jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen

- Ovjerenu kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu

- Dokaz o dužini radnog iskustva (kopija iz radne knjižice - ovjerena)

IV - Rok za podnošenje prijave

Rok za dostavljanje prijave je 8 dana od dana objave konkursa u dnevnim novinama "Glas Srpske".

V - Način dostavljanja

Prijave se mogu dostaviti lično na protokol ustanove ili putem pošte na adresu ustanove.

VI - Intervju

Intervju za kandidate koji dostave potpune i blagovremene prijave održaće se u prostorijama ustanove dana 30.11.2021. u 10.30 h, te se kandidati neće posebno pozivati.

Ukoliko se kandidat ne pojavi na intervjuu, smatra će se da je odustao od prijave na konkurs.

Dokumentacija koja se prilaže ne vraća se kandidatima.

Način objavljivanja

Javni konkurs će biti objavljen na stranici Zavoda za zapošljavanje RS i dnevnom listu "Glas Srpske".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana