JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 16.11.2022. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 16.11.2022. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 16.11.2022. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*******

*******

REPUBLIKA SRPSKA

JU Osnovna škola „Sveti Sava''  

Bijeljina, Crnjelovo 76328 ,Glavna ulica 15

tel.: 055/301-278,

e-mail: [email protected]

Broj: 2343/2022

 

            Na osnovu člana 111. i  člana 114. stav 1. i člana 129.stav 2) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju RS ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 81/2022), na osnovu Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske" , broj 74/18, 26/2019) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni Glasnik Republike Srpske", broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) direktor/ca  JU Osnovne škole "Sveti Sava" Crnjelovo donosi odluku i objavljuje:

K O N K U R S

Za prijem radnika u radni odnos i to:

 

1.Nastavnik/ca Engleskog jezika - 100% radna norma, sa položenim stručnim ispitom , na određeno vrijeme, odnosno do povratka zaposlene sa bolovanja .... izvršilac 1,

 

2.Nastavnik/ca Tehničkog obrazovanja - 5 časova redovne nastave, 20,83% radne norme,sa položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, odnosno do 31.8.2023. godine ......  izvršilac 1 i

 

3.Nastavnik/ca Likovne kulture-6 časova redovne nastave, 25% radne norme, sa položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, odnosno do 31.8.2023. godine.

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Za navedena radna mjesta pored opštih uslova utvrđenih Zakonom kojim se uređuju radni odnosi i posebnih uslova propisanih u članu 114. stav 1. i stav 2. tačka 5, 115. i 116. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju RS ( "Službeni Glasnik Republike Srpske", broj 81/2022), kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni Glasnik Republike Srpske", broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na Konkursu imaju u lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju RS ("Službeni Glasnik Republike Srpske", broj 81/2022) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 127. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju RS ("Službeni Glasnik Republike Srpske", broj 81/2022) i odredbama Pravilnika o proceduri prijema, kriterijuma za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni Glasnik Republike Srpske", broj 74/18 i 26/19).

 

Uz prijavu na raspisani Konkurs, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na Konkurs ,sa biografijom potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

1) da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje Uvjerenjem o državljanstvu koje ne može biti starije od 6 mjeseci,
2) da je punoljetan, što se dokazuje Izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom Lične karte,
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje Ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje Uvjerenjem o neosuđivanosti,

5) da nije upisan u Registar lica pravnosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, što se dokazuje Uvjerenjem iz posebnog Registra koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa i

6) da protiv kandidata nije pokrenut krivični vpostupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnimlicem, što se dokazuje Uvjerenjem koje je kandidat dužan dostaviti.

Kandidati su dužni da dostave i dokumentacijuna osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanih članom 127. stav 5 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju RS ("Služeni Glasnik Republike Srpske", broj 81/22) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni Glasnik Republike Srpske", broj 74/18 i 26/19).

Posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

Uz potpisanu prijavu, kandidat je dužan dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. člana 21. člana 22. i člana 23 Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 102/14, 45/16,74/18 i 26/19):

Odgovarajuća stručna sprema, što se dokazuje ovjerenom kopijom diplome:

1) ovjerena kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
3) Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

4) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

5) Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polagalja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u osnovnoj školi,

6) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom.

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

1) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
2) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

3) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dana 30.11.2022. godine za Konkurs pod rednim brojem 1. obaviće se Test i intervju  u 10.00  časova, a za radno mjesto pod rednim brojem 2. u 12.00 časova obaviće se Test i intervju u prostorijama JU Osnovne škole "Sveti Sava"  Crnjelovo, dok će se u 8.00 časova obaviti  Test i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno sa kandidatima  koji ispunjavaju uslove Konkursa.

Komisija će, nakon pregleda dostavljene dokumentacije , sačiniti spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i istu objaviti na Oglasnu tablu škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave i intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola " Sveti Sava", Ul.  Glavna ulica 15, 76328 Crnjelovo Gornje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje u Bijeljini, odnosno od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

JAVNA USTANOVA

POLjOPRIVREDNA I MEDICINSKA ŠKOLA

BIJELjINA

Broj: 2078/22

 

Na osnovu člana 106. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (,,Službeni glasnik Republike Srpske" broj 41/18, 35/20 i 92/20) i člana 2. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (,,Službeni glasnik Republike Srpske" broj 24/19), direktor škole  r a s p i s u j e 

 

K O N K U R S

Za popunu radnih mjesta

 

 1. NASTAVNIK STRUČNIH PREDMETA – POLjOPRIVREDNA GRUPA, 2 izvršioca, puna norma časova, na neodređeno vrijeme, lica sa iskustvom u struci i položenim stručnim ispitom.
 2. NASTAVNIK STRUČNIH PREDMETA – POLjOPRIVREDNA GRUPA, 1 izvršilac, 94% časova sedmične norme, na određeno vrijeme do 31.8.2023. godine, lice sa iskustvom u struci i položenim stručnim ispitom.
 3. NASTAVNIK STRUČNIH PREDMETA – OSNOVE PREDUZETNIŠTVA -DIPLOMIRANI EKONOMISTA, 1 izvršilac, nepuna norma od 6 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2023. godine, lice sa iskustvom u struci i položenim stručnim ispitom.
 4. NASTAVNIK ENGLESKOG JEZIKA, 1 izvršilac, nepuna norma od 6 časova, na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije a najduže do 31.8.2023. godine, lice bez iskustva u struci – pripravnik.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (,,Službeni glasnik  Republike Srpske" broj 1/16, 66/18 i 119/21) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove iz člana 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (,,Službeni glasnik Republike Srpske" broj 41/18, 35/20 i 92/20) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (,,Službeni glasnik Republike Srpske" broj 29/12, 80/14 i 83/15).

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (,,Službeni glasnik Republike Srpske" broj 24/19).

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, potrebno je da kandidat dostavi i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:

 1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
 3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
 5. uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece i
 6. uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uvjerenja iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

 1. ovjerenu foto – kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ESTЅ bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno u skladu sa Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama,
 2. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko metodičku grupu predmeta,
 3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovanju (osim za radno mjesto pod tačkom 4.),
 4. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,
 5. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 6. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
 7. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža po vrstama posla (osim za radno mjesto pod tačkom 4.),
 8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno - otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno - otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno - otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Izuzetno, pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (,,Službeni glasnik Republike Srpske" broj 41/18, 35/20 i 92/20), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog Zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

  

Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama Škole – Semberskih ratara 1, Bijeljina, dana 1.12.2022. godine u 10,00 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na   testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnoj tabli, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti u kovertama sa naznakom ''za konkurs"na protokol škole ili putem pošte na adresu Javna ustanova Poljoprivredna i medicinska škola Bijeljina, Semberskih ratara 1

***

JAVNA USTANOVA

POLjOPRIVREDNA I MEDICINSKA ŠKOLA

BIJELjINA

Broj: 2053/22

 

Na osnovu člana 106. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (,,Službeni glasnik Republike Srpske" broj 41/18, 35/20 i 92/20) i člana 2. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (,,Službeni glasnik Republike Srpske" broj 24/19), direktor škole donio je 

 

O D L U K U

O PONIŠTENjU DIJELA KONKURSA

BROJ 1756/22

 

Poništava se tačka 2. Konkursa broj 1756/22 a za radno mjesto:

 

 • NASTAVNIK STRUČNIH PREDMETA – POLjOPRIVREDNA GRUPA, 2 izvršioca, puna norma časova, na određeno vrijeme do 31.8.2023. godine i 1 izvršilac, 84% časova sedmične norme, na određeno vrijeme do 31.8.2023. godine, lica sa iskustvom u struci i položenim stručnim ispitom.

Obrazloženje

Javna ustanova Poljoprivredna i medicinska škola Bijeljina je Konkurs broj 1756/22, objavila posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, kao i u dnevnim novinama ,,Glas Srpske" dana 5.10.2022. godine, za više radnih mjesta. Pod tačkom 2. je traženo sljedeće: NASTAVNIK STRUČNIH PREDMETA – POLjOPRIVREDNA GRUPA, 2 izvršioca, puna norma časova, na određeno vrijeme do 31.8.2023. godine i 1 izvršilac, 84% časova sedmične norme, na određeno vrijeme do 31.8.2023. godine, lica sa iskustvom u struci i položenim stručnim ispitom. Sektor prosvjetne inspekcije, Odjeljenje Bijeljina je Rješenjem broj 24.120/616-287-63-3/22 od 18.10.2022. godine naložila Školi da se tačka 2. Konkursa broj 1756/22, objavljen posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, kao i u dnevnim novinama ,,Glas Srpske" dana 5.10.2022. godine poništi. Konkurs se poništava iz razloga što je isti raspisan suprotno članu 106. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (,,Službeni glasnik Republike Srpske" broj 41/18, 35/20 i 92/20). Na osnovu gore navedenog, direktor škole je u skladu sa članom 106. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (,,Službeni glasnik Republike Srpske" broj 41/18, 35/20 i 92/20) i člana 2. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (,,Službeni glasnik Republike Srpske" broj 24/19), odlučio kao u dispozitivu Odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

***

DOO „ FIS „ VITEZ

Bijeljina

Pavlovića put bb   

 

Raspisuje

 

Oglas za posao -trgovac

                                                                                                              

KASIRKA - 2 izvršioca

 

Opis posla

 • Rad na kasi, naplata kupljene robe od kupaca
 • Provera prometa na kraju radnog dana
 • Svakodnevna komunikacija sa kupcima
 • Održavanje higijene radnog prostora

 

OD KANDIDATKINjA OČEKUJEMO:

 • Koncentracija pri radu sa novčanim sredstvima
 • Ljubaznost
 • Brzina
 • Odgovornost
 • Poznavanje rada na kasi

 

Potrebna znanja i vještine

 • SSS
 • Poželjno iskustvo na istim ili sličnim poslovima
 • Fleksibilnost i pouzdanost
 • Spremnost na timski rad
 •  
 • Kandidatima nudimo:
 • Rad u 2 smjene – 40 sati sedmično
 • Mogućnost ličnog i profesionalnog usavršavanja
 • Rad u prijatnom okruženju
 • Redovna primanja

 

Oglas ostaje otvoren do 20.11.2022.godine.

Prijave za posao ostavili lično na info pultu Fis Vitez Bijeljina, ili slati CV na e mail adresu:  [email protected]

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana