JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 16.09.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 16.09.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 16.09.2020. godine.

  Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice

************

*********************

KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD BIJELjINA

 

raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za prijem  u radni odnos

 

 

Raspisuje se javni konkurs za prijem u radni odnos:

 

1. Policajac  za vanjsko  obezbjeđenje (muški pol) ...........................2 izvršioca

 

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

 

Opšti uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:

1. da je državljanin Republike Srpske ili  BiH,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu podobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest  mjeseci ili za krivično djelo koja ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u ustanovi,

5. da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja javnog konkursa,

6. da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH

7. da ispunjava i druge uslove utvrđene zakonom ili drugim propisima

 

Posebni uslovi:

- SSS IV stepen obrazovanja, najmanje šest mjeseci radnog iskustva nakon završene srednje stručne spreme, položen stručni ispit iz oblasti izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija, poznavanje rada na računaru, da ispunjava zdravstvene i psihofizičke sposobnosti potrebne za obavljanje poslova policajac

 

 Potrebna dokumenta:

 Uz prijavu na konkurs, sa kraćom biografijom, kandidat je dužan da priloži dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:

- uvjerenje o državljanstvu,

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje da se ne vodi krivični postupak,

- uvjerenje o neosuđivanosti po mjestu rođenja,

- diplomu o školskoj spremi i svjedočanstva za završene razrede srednje škole,

- potvrdu o radnom iskustvu,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

- ovjerenu izjavu da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja javnog konkursa,

- ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH,

- dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabran kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa

 

Dokumentacija koja se dostavlja uz prijavu na javni konkurs mora biti u originalu ili u ovjerenoj kopiji.

 

Za kandidate koji ispune uslove konkursa vršiće se provjera psihofizičkih sposobnosti.

Provjeru psihofizičkih sposobnosti kandidata  vrši Komisija imenovana od strane direktora zavoda, a u skladu sa Uputstvom o kriterijumima za provjeru psihofizičkih sposobnosti kandidata za prijem u službu obezbjeđenja.

 

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja

 

Kandidati  će  biti blagovremeno obaviješteni o datumu provjere psihofizičkih sposobnosti poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon, koji su dužni  navesti u prijavi.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Prijave sa dokumentacijom u zatvorenoj koverti se mogu dostaviti lično na protokol Zavoda ili putem pošte na adresu: Kazneno-popravni zavod Bijeljina, ul. Šabačkih đaka br.9. sa naznakom “Prijava  za konkurs”.

***

JU “DJEČIJI VRTIĆ'' LOPARE

raspisuje:

 

 

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

 

 

1. Voditelj produženog boravka ..............1 izvršilac, položen stručni ispit, na određeno vrijeme, do 30.6.2021. godine.

 

     Opšti uslovi:

- Da je državljanin Republike Srpske i BiH

- Da je punoljetan

- Da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

- Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela  učinjena  protiv  dostojanstva  ličnosti,  morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim  licem

 

  Posebni uslovi

- Odgovarajuću visoku stručnu spremu (profesor razredne nastave, VII stepen)

- položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- 1 godina radnog iskustva na poslovima profesora razredne nastave.

 

       Uz prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju koja je propisana članom 62. Stav 7. Tačka 1. i 2.  Zakona o preškolskom vaspitanju i obrazovanju:

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja.

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme

 

      Kandidat je dužan dostaviti ovjerenu fotokopiju svih dokumenata, budući da isti neće biti vraćeni kandidatima.

    Javni konkurs ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave sa traženom dokumentacijom se podnose u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte na adresu: JU Dječiji vrtić Lopare, ulica 3. majevičke brigade 50, 75240 lopare, sa naznakom “Konkursnoj komisiji”.

***

JU GIMNAZIJA “FILIP VIŠNjIĆ”

 BIJELjINA

donosi

 

 

ODLUKU

o poništenju dijela konkursa

 

1. Konkurs za za prijem radnika u radni odnos – Nastavno osoblje, broj akta: 1469/20, od 31.8.2020. godine, objavljen u “Glasu Srpske” Banjaluka, dana 2.9.2020. godine, u dijelu za prijem radnika pod rednim brojem 10. – Nastavnik fizičkog vaspitanja, poništava se;

2. Ova Odluka o poništenju dijela konkursa ima se dostaviti svim kandidatima koji su konkurisali za prijem radnika na navedeno radno mjesto;

3. Odluka o poništenju dijela konkursa objavljuje se u dnevnim novinama posredstvom JU Zavod za zapošljavanje RS;

4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Javna ustanova Gimnazija “Filip Višnjić” u Bijeljini raspisala je konkurs za prijem radnika u radni odnos - nastavnik fizičkog vaspitanja, 2 časa redovne nastave, na određeno vrijeme, do 31.8.2021. godine, pripravnik, 1 izvršilac, te je isti objavljen u dnevnim novinama “Glas Srpske” Banjaluka, izdanje za dan 2.9.2020. godine.

Odluka o poništenju dijela konkursa kao u dispozitivu, donosi se proceduralno – tehničkih razloga.

***

SLOBOMIR P UNIVERZITET

 

 raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za izbor rektora

Slobomir P Univerziteta

 

Rektor Slobomir P Univerziteta bira se na mandatni period od četiri (4) godine.

 

Kandidat treba da ispunjava uslove u skladu sa članom 56. Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 67/20)i članom 58. Statuta SPU, i to:

- da je zaposlen (ili će biti) sa punim radnim vremenom na Slobomir P Univerzitetu;

- da je izabran u nastavno zvanje redovni profesor u skladu sa članom 82. Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 67/20);

- da nije osuđivan za krivično djelo ili da se protiv istog ne vodi krivični postupak.

 

Uz prijavu dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- Biografiju (CV) datiranu i potpisanu od strane kandidata,

- Opis naučnog i stručnog rada,

- Program rada za mandatni period (štampana i elektronska forma),

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Odluku o izboru u akademsko zvanje redovnog profesora,

- Uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo i da se protiv istog ne vodi krivični postupak.

 

Tražena dokumentacija se prilaže u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

 

Prijave sa navedenom dokumentacijom dostaviti lično ili slati na adresu Slobomir P Univerzitet, PF 70, Slobomir, 76 300 Bijeljina.

 

Konkurs je otvoren 7 dana od dana objavljivanja.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti, sa naznakom “Prijava za konkurs za izbor rektora - za Komisiju - ne otvarati”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

***

 SLOBOMIR P UNIVERZITET

 

 raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za izbor dekana

Slobomir P Univerziteta

 

Dekan Pravnog fakulteta Slobomir P Univerziteta bira se na mandatni period od četiri (4) godine.

Kandidat za dekana treba da ispunjava uslove u skladu sa članom 62. Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 67/20)i članom 58. Statuta SPU, i to:

- da je zaposlen (ili će biti) sa punim radnim vremenom na Slobomir P Univerzitetu;

- da je izabran u nastavno zvanje vanrednog ili redovnog profesora u skladu sa članom 82. Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 67/20);

- da nije osuđivan za krivično djelo ili da se protiv istog ne vodi krivični postupak.

 

 

Uz prijavu dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- Biografiju (CV) datiranu i potpisanu od strane kandidata,

- Opis naučnog i stručnog rada,

- Program rada za mandatni period (štampana i elektronska forma),

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Odluku o izboru u akademsko zvanje redovnog profesora, vanrednog profesora ili docent,

- Potvrdu da je u punom radnom odnosu na Slobomir P Univerzitetu,

- Uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo i da se protiv istog ne vodi krivični postupak.

Tražena dokumentacija se prilaže u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

 

Prijave sa navedenom dokumentacijom dostaviti lično ili slati na adresu Slobomir P Univerzitet, PF 70, Slobomir, 76 300 Bijeljina.

 

Konkurs je otvoren 7 dana od dana objavljivanja.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti, sa naznakom “Prijava za Konkurs za izbor dekana - za Komisiju - ne otvarati”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

***

SLOBOMIR P UNIVERZITET

 

raspisuje

 

KONKURS

 

- Za izbor u umjetničko-nastavno zvanje redovni profesor za užu naučnu oblast Umjetnost (Stvaralaštvo i svi oblici stvaralaštva), za predmete: Osnove digitalne slike, Digitalna fotografija, 3D modelovanje, 1 izvršilac;

- Za izbor u umjetničko-nastavno zvanje redovni profesor za užu naučnu oblast Umjetnost (Stvaralaštvo i svi oblici stvaralaštva), za predmete: Dizajn ambalaže i pakovanja, 1 izvršilac;

- Za izbor u umjetničko-nastavno zvanje vanredni profesor za užu naučnu oblast Umjetnost (Stvaralaštvo i svi oblici stvaralaštva), za predmete: Harmonija sa harmonskom analizom, Analiza muzičkih stilova, Aranžiranje, Orkestarske dionice, 1 izvršilac;

- Za izbor u umjetničko-nastavno zvanje vanredni profesor za užu naučnu oblast Umjetnost (Stvaralaštvo i svi oblici stvaralaštva) za predmete: Grafičke komunikacije, Pismo, Tipografija, Grafičko oglašavanje, 1 izvršilac;,

 

Uz prijavu dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 - biografiju,

- bibliografiju,

- diplomu o stečenom zvanju,

- uvjerenje o položenim ispitima (za izbor u saradnička zvanja),

- uvjerenje o državljanstvu,

- dokaz o prethodnom izboru u zvanje (ukoliko ga kandidat posjeduje).

 

Uslovi za izbor nastavnika i saradnika definisani su Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta.

Prijave sa navedenom dokumentacijom slati na adresu Slobomir P Univerzitet, PF 70, Slobomir, 76 300 Bijeljina.

 

Konkurs je otvoren 7 dana od dana objavljivanja.

***

JU OŠ “JOVAN DUČIĆ”

BIJELjINA

donosi   

 

ISPRAVKU

javnog konkursa, br. 758/20 od 31.8.2020. godine

 

          Dana, 2.9.2020. godine u dnevnom listu “Glas Srpske” objavljen je javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta, br. 758/20 od 31.8.2020. godine.

U objavljenom javnom konkursu uočene su tehničke greške u tački 2., tački 4. i tački 5.

Ispravljeni tekst konkursa glasi:

“2. Nastavnik fizike, 4 časa neposrednog rada sa djecom, pripravnik, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva – 1 izvršilac;

“4. Nastavnik likovne kulture, 2 časa neposrednog rada sa djecom, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine – 1 izvršilac;

“5. Nastavnik njemačkog jezika, 2 časa neposrednog rada sa djecom, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine – 1 izvršilac.”

          Ostale odredbe javnog konkursa, br. 758/20 od 31.8.2020. godine ostale su nepromijenjene.

***

SLOBOMIR P UNIVERZITET

Raspisuje

 

KONKURS

 

- Za izbor u nastavno-naučno  zvanje vanredni profesor za užu naučnu oblast Sociologija, 1 izvršilac;

Uz prijavu dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- biografiju,

- bibliografiju,

- diplomu o stečenom zvanju,

- uvjerenje o državljanstvu,

- dokaz o prethodnom izboru u zvanje (ukoliko ga kandidat posjeduje).

 

Uslovi za izbor nastavnika i saradnika definisani su Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta.

Prijave sa navedenom dokumentacijom slati na adresu Slobomir P Univerzitet, PF 70, Slobomir, 76 300 Bijeljina.

 

Konkurs je otvoren 7 dana od dana objavljivanja.

***

JU SŠC “MIHAILO PETROVIĆ ALAS”

UGLjEVIK

Raspisuje

 

KONKURS

za prijem u radni odnos

 

1. Nastavnik elektrotehničke grupe predmeta, 1 izvršilac, puna norma, na  određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom

 

Uslovi:

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

- Uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, za nastavnika koji u toku studija nije položio navedenu grupu predmeta;

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi;

- Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;

- Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena (Ukoliko kandidat iz opravdanih razloga ne može pribaviti uvjerenje visokoškolske ustanove prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa);

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži podatke: o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

- Izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;

- Uvjerenje o državljanstvu;

- Uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

- Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno- otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice ratnog vojnog invalida,

- Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

 

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, izdato od nadležne ustanove (ne starije od 6 mjeseci).

Škola će za kandidata koji bude izabran službenim putem zatražiti uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena  i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

 

U slučaju da se na konkurs ne prijavi lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom sa rad u nastavi pravo učešća imaju i pripravnici.

 

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 1.10.2020. godine u 10 časova u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli škole i kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijavu na konkurs i potrebna dokumenta kandidati su dužni dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

Javna ustanova Srednjoškolski centar “Mihailo Petrović Alas” Ugljevik, Karađorđeva 19, 76330 Ugljevik, sa naznakom “Za konkurs”.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana