JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 15.07.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 15.07.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 15.07.2020. godine.

  Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice

***********

*************

JU CENTAR ZA KULTURU

“FILIP VIŠNjIĆ”

UGLjEVIK

Raspisuje:

 

OGLAS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

u JU Centar za kulturu “Filip Višnjić” Ugljevik

 

I  Upražnjeno radno mjesto:

1. Pomoćnik direktora za galerijsko – scenske i tehničke poslove ............... 1 izvršilac sa punim radnim vremenom.

 

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

 

II  Opšti uslovi:

     1. da su državljani Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

     2. da su stariji od 18 godina,

     3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,

     4. da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje  poslova u Centru,

     5.   da se protiv njih ne vodi krivični postupak.

 

III  Posebni uslovi:       -   VSS

Poslovi i zadaci koje će izvršilac obavljati definisani su Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Centra za kulturu.

 

IV  Potrebna dokumentacija:

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

        - uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija),

        -  izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija),

        -  ovjerenu fotokopiju lične karte,

        -  uvjerenje nadležnog suda da se protiv njih ne vodi krivični postupak i da nije              osuđivan, ne stariji od 6 mjeseci (original),

        -  ovjerenu fotokopiju diplome o školskoj spremi,

        -  uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostaviće samo izabrani kandidat prije            zasnivanja radnog odnosa.

 

Postupak odabira kandidata vrši komisija koju imenuje v.d. direktor Centra.

Sa svim kandidatima koji budu ušli u uži izbor, Komisija za izbor kandidata po oglasu će obaviti razgovor - intervju. O vremenu sprovođenja intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

O rezultatima oglasa svi kandidati biće pismeno obaviješteni, a dokumenta priložena uz prijavu na oglas neće biti vraćena kandidatima.

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom na adresu: JU Centar za kulturu “Filip Višnjić” Karađorđeva bb, 76 330 Ugljevik, kontakt telefon: 055/772-077, 055/773-641

 

Oglas će biti objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” putem Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, filijala Bijeljina, Biro Ugljevik.

Ako oglas ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijava će se računati od dana posljednjeg objavljivanja oglasa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana