JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 14.10.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 14.10.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 14.10.2020. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice

**************

******************

JU OŠ "FILIP VIŠNjIĆ"

DONjA TRNOVA

Raspisuje: 

 

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole "Filip Višnjić" Donja Trnova

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Za direktora JU Osnovne škole "Filip Višnjić" Donja Trnova može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole, i to:

 

Opšti uslovi:

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske,

- da je stariji od 18 godina.

 

Posebni uslovi:

- ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 177. stav (1) i (2) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 44/17, 31/18, 84/19 i 63/20.),

- ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,

- nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,

- protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IDž stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom.

 

Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:

- Potpisanu prijavu u kojoj kandidat, između ostalog, navodi svu dokumentaciju koju prilaže kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova traženih konkursom,

- Izvod iz Matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Diplomu o završenoj stručnoj spremi,

- Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

- Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

- Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,

- Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

- Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

- Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,

- Ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IDž stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: JU Osnovna škola "Filip Višnjić", Donja Trnova 140, 76335 Donja Trnova, sa naznakom "Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole "Filip Višnjić" Donja Trnova.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je petnaest (15) dana od dana objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade Republike Srpske o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke.

***

JU OŠ "FILIP VIŠNjIĆ"

DONjA TRNOVA

Raspisuje

 

KONKURS

za upražnjena radna mjesta

 

 

1. Nastavnik razredne nastave – sa radnim  iskustvom, 2 (dva) izvršioca sa punim radnim vremenom, na određeno vrijeme – do povratka radnika sa bolovanja.

 

Uz prijavu na raspisani konkurs, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih  uslova i to:

a) da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

d) da nije upisan u Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece što se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa i

đ) da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena, što se dokazuje uvjerenjem koje je kandidat dužan dostaviti.

Kandidati su dužni da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se  dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje  i to:

a) Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih  akademskih studija u određenoj oblasti;

b) Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

v) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

g) Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

d) Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

đ) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

e) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca.

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

a) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

b) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

v) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dana, 27.10.2020. godine (utorak) u 11 časova u prostorijama JU Osnovne škole "Filip Višnjić" u Donjoj Trnovi obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Škola će, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola "Filip Višnjić", Donja Trnova 76335.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

 SLOBOMIR P UNIVERZITET

 raspisuje

 

KONKURS

- Za izbor u nastavno-naučno zvanje redovni profesor ua užu umjetničku oblast Umjetnost (Stvaralaštvo - svi oblici stvaralaštva) za predmete: Klavir, Kamerna muzika, Metodika nastave klavira, 1 izvršilac;

- Za izbor u nastavno-naučno zvanje docent za užu naučnu oblast Međunarodno pravo, 1 izvršilac;

- Za izbor u nastavno-naučno  zvanje docent za užu naučnu oblast Menadžment, 1 izvršilac;

 

Uz prijavu dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- biografiju,

- bibliografiju,

- diplomu o stečenom zvanju,

- uvjerenje o državljanstvu,

- dokaz o prethodnom izboru u zvanje (ukoliko ga kandidat posjeduje).

 

Uslovi za izbor nastavnika i saradnika definisani su Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta.

Prijave sa navedenom dokumentacijom slati na adresu Slobomir P Univerzitet, PF 70, Slobomir, 76 300 Bijeljina.

 

Konkurs je otvoren 7 dana od dana objavljivanja.

Za sve ostale informacije možete se obratiti na telefone

SLOBOMIR 055 231 180, DOBOJ 053 209 621         info@spy.ba

***

JU SŠC "VUK KARADžIĆ" LOPARE

Raspisuje:

 

JAVNI  KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Nastavnik matematike, nepuna norma, 4 časa, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, 1 izvršilac

2. Nastavnik fizike, nepuna norma, 14 časova, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, 1 izvršilac

3. Psiholog škole, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovno-vaspitnom procesu, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine,  1 izvršilac

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos 

Uz prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kontakt telefonom i adresom stanovanja, potrebno je da kandidat dostavi dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova, i to:

 

1)  da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3)  da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti,  koje ne može biti  starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena. (Uvjerenje iz ove tačke za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

5) Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece. (Uvjerenje iz ove tačke za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

6) Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena.

 

Pored opštih uslova kandidat je dužan dostaviti dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa  u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi premeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi za radna mjesta pod brojem 1. i 2. i uvjerenje o položenom stručnom ispitu u obrazovno-vaspitnom procesu (za radno mjesto pod brojem 3.).

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita. 

5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja  ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja.

Ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz ove tačke konkursa, prosječna ocjena može se dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa.

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, a nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca  koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:

    - vrsta posla,

    - stepen stručne spreme i

    - dužina radnog staža po vrstama posla;

Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Škola će Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnoj tabli Škole najkasnije 3 dana prije zakazanog intervjua i testiranja.

Testiranje za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se  28.10.2020. godine u 10 časova, a nakon toga obaviće se intervju, u prostorijama JU SŠC  "Vuk Karadžić"  Lopare.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćane kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune  prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren  8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnim dokumentima slati na adresu JU SŠC "Vuk Karadžić" Lopare, Dositeja Obradovića bb  75240 Lopare sa naznakom "PRIJAVA NA KONKURS" (Navesti radno mjesto za koje kandidat konkuriše).

***

JU TEHNIČKA ŠKOLA "MIHAJLO PUPIN"

BIJELjINA

Raspisuje

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Nastavnik matematike, 13 časova, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, 1 izvršilac,

2. Nastavnik engleskog jezika, 4 časa, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, 1 izvršilac,

3. Nastavnik stručnih predmeta iz oblasti ekonomije, 12 časova, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine , 1 izvršilac,

 

 

     Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, kandidat dostavlja dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih  uslova i to:

1) da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, dokazuje se  izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje  ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena,

5) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični  postupak za djela učinjena

    

Uvjerenja pod brojem 4. i 5. za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

 Kandidat dostavlja i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ESTЅ bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studiranja nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

4. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja  stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

5. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

6. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži podatke: o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrsti posla,

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i

10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa za radno mjesta pod tačkom 1. je dana 29.10.2020. godine  u 9 časova,  za radno mjesta pod tačkom 2. je dana  29.10.2020. godine u 12 časova, a za radno mjesta pod tačkom 3. je dana 29.10.2020. godine  u 13 časova, u prostorijama JU Tehničke škole "Mihajlo Pupin" Bijeljina, ul. Račanska bb.

Škola će istaknuti na oglasnoj tabli spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.  Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

    Neblagovremene  i nepotpune prijave neće se razmatrati.

          Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

    Prijave sa potrebnim dokumentima slati na adresu JU Tehnička škola "Mihajlo Pupin" Bijeljina, Račanska bb, sa naznakom "Prijava na konkurs" (Navesti radno mjesto za koje kandidat konkuriše).                                                                     

***

JU OŠ "MEŠA SELIMOVIĆ" JANjA

Objavljuje

KONKURS

Za prijem radnika u radni odnos i to:

 

- Nastavnik razredne nastave, puna norma, lice bez radnog iskustva/pripravnik - na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustvovanja, 1 izvršilac

- Nastavnik likovne kulture, 3 časa redovne nastave, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja/porodiljskog odsustvovanja a najduže do 31.8.2021. godine, 1 izvršilac

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Uz prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa biografijom, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih  uslova i to:

1) da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena, što se dokazuje uvjerenjem koje dostavlja kandidat.

Kandidati su dužni da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se  dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje  i to:

1) ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u  kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (samo za radna mjesta gdje se traži konkursom)

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili je položio razliku dijela u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je konkurs raspisan za prijem radnika u radni odnos sa iskustvom,

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

1) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

2) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

3) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dana 29.10.2020. godine u 10.30 časova u prostorijama JU Osnovne škole "Meša Selimović" Janja, obaviće se test za oba radna mjesta, a u 11.30 časova i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ukoliko se ne pojave na testu i  intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, a po mogućnosti i na internet stranici škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola "Meša Selimović" Janja, Bijeljinska 250, 76316 Janja .

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja .

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

JU DJEČIJI VRTIĆ "DUŠKO RADOVIĆ"

76330 UGLjEVIK 

Raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

Direktor JU Dječijeg vrtića "Duško Radović" Ugljevik raspisuje javni konkurs za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta, na  neodređeno vrijeme, u JU Dječijem vrtiću "Duško Radović" Ugljevik, i to:

 

1. Logoped .....................................................           1 izvršilac

 

I - Opis poslova:

 

Opis poslova i radnih zadataka:

- Svakodnevno provodi individualnu govornu terapiju djece sa poteškoćama u govoru;

- Održava savjetodavne razgovore sa roditeljima i vaspitačima kod koga borave djeca sa govornim poteškoćama;

- Uspostavlja čvrstu saradnju pedagozima i psiholozima i predlaže mjere pomoći djeci sa govornim poteškoćama

- Uredno vodi evidenciju o tretmanu prema djeci sa govornim poteškoćama;

- Vrši redovno planiranje seansi potrebnih za napredovanje djeteta;

- Sa stručnim timom  predlaže i učestvuje u izradi  individualnog plana za svako dijete;

- Opservacija djeteta u grupi i upoznavanje sa mogućnostima funkcionisanje djeteta logopedske dijagnostike;

- Longitudinalno praćenje razvoja i funkcionisanja djeteta, te na osnovu dobijenih pokazatelja korigovanje i dopunjavanje individualnih terapijskih programa;

- Predlaže mogućnosti uključivanja djeteta u sve oblike tretmana u prirodnoj vrtićkoj sredini:

- Obavlja i druge poslove po nalogu direktora.

 

II Opšti uslovi

- da je državljanin Republike Srpske i BiH,

- da je punoljetan

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela,

- da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

 

III - Posebni uslovi

- završen prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i  stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu – logopedija;

- ima položen stručni ispit za samostalan vaspitno – obrazovni rad;

- pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su steklo radno iskustvo van predškolske ustanove u svojoj struci u trajanju od godinu dana, a nisu položila stručni ispit, mogu zasnovati radni odnos ukoliko ispunjavaju uslove propisane zakonom i dužni su položiti stručni ispit u roku od deset mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa u predškolskoj ustanovi;

- najmanje 1 godina radnog iskustva;

 

 

IV Potrebna dokumentacija

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da prilože:

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu,

- uvjerenje o neosuđivanosti pravosnažnom presudom za krivična djela,

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent,

- dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad,

- uvjerenje o radnom iskustvu.

 

Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti naknadno će dostaviti kandidat sa kojim će se zasnovati radni odnos.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave na konkurs sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte na adresu Vrtića (JU Dječiji vrtić "Duško Radović" Ugljevik, Jovana Dučića br.5, 76330 Ugljevik, sa naznakom "Komisija za izbor radnika", Kontakt telefon: 065/847-842).

Kandidati su u prijavi na konkurs dužni navesti kontakt telefon. 

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti razmatrane.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave obaviće se intervju o čemu će kandidati biti naknadno obaviješteni.

***

OKRUŽNI SUD U BIJELjINI,

Raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme sa probnim radom u trajanju od mjesec dana

 

- Vozač i sudski dostavljač - 1 izvršilac

Opšti uslovi:

- da je državljanin Republike Srpske ili BiH

- da ima prebivalište u Republici Srpskoj

- da je stariji od 18 godina

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost

- da se protiv njega ne vodi krivični postupak

- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu

 

Posebni uslovi:

- završena srednja škola, IV stepen,

- položen vozački ispit "B" kategorije

- položen ispit za vatrogasca

- 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

 

Potrebna dokumenta:

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave pismenu, potpisanu, prijavu na konkurs sa dokazima o  ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

 

- izvod iz matične knjige rođenih u originalu ili ovjerenoj kopiji

- uvjerenje o državljanstvu u originalu ili ovjerenoj kopiji (ne starije od šest mjeseci)

- diplomu i svjedočanstva o završenoj srednjoj školi u originalu ili ovjerenoj kopiji

- uvjerenje o radnom iskustvu izdato od poslodavca

- uvjerenje o položenom ispitu za vatrogasca original ili ovjerenu kopiju

- ovjerenu kopiju vozačke dozvole

 

Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti - ljekarsko uvjerenje (ne starije od tri mjeseca), dostaviće izabrani kandidat po okončanju konkursne procedure kao i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka dok će poslodavac pribaviti podatke o osuđivanosti.

 

U pisanoj prijavi za konkurs obavezno je navesti potpunu i tačnu adresu prebivališta i kontakt telefon.

Rok za prijavljivanje kandidata je 15 dana od dana  objavljivanja konkursa

Sa svim kandidatima koji ispune uslove predviđene konkursom obaviće se intervju o čemu će kandidati biti obaviješteni pismenim putem.

 

Prijave na konkurs, zajedno sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova slati na adresu: Okružni sud Bijeljina ul. Vuka Karadžića br.3. sa naznakom "Prijava na konkurs".

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove, neće se uzimati u razmatranje.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana