JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 13.01.2021. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 13.01.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 13.01.2020. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*******************

********************

JU OŠ “VUK KARADžIĆ”

BIJELjINA

objavljuje

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos i to:

 

1. Nastavnik razredne nastave, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, a najkasnije do 31.8.2021. godine, sa iskustvom.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Uz prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa biografijom, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5) da nije upisan u Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece što se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa i

6) da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena, što se dokazuje uvjerenjem koje je kandidat dužan dostaviti.

Kandidati su dužni da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

1) Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom i položenim stručnim ispitom;

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom.

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

1) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

2) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

3) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Za radno mjesto pod brojem: 1. obaviće se testiranje 26.1.2021. godine u 11.30 časova u prostorijama  JU Osnovne škole “Vuk Karadžić” Bijeljina, a istog dana nakon testa biće intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.

 

Škola će, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola “Vuk Karadžić” Bijeljina.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

JU OŠ “MEŠA SELIMOVIĆ” JANjA

raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole “Meša Selimović” Janja

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora Javne ustanove Osnovne škole “Meša Selimović” Janja može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole, i to:

1. Opšti uslovi:

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske,

- da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:

- ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 177. stav 1. i 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, broj 44/17, 31/18, 84/19, 63/20).

- ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,

- nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena.

3. Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IDž stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom,

 

Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni da prilože:

- Prijavu u kojoj kandidat, između ostalog, navodi svu dokumentaciju koju prilaže kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova traženih konkursom,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

-  Uvjerenje o državljanstvu,

-  Diplomu o završenoj stručnoj spremi,

-  Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

- Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koji prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

- Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,

- Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

- Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

- Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,

- Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IDž stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:

Javna ustanova Osnovna škola “Meša Selimović” Janja , Bijeljinska 250, 76316 Janja, sa naznakom “Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole “Meša Selimović” Janja.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o rješenju o izboru i imenovanju direktora Javne ustanove Osnovne škole “Meša Selimović” Janja u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

***

JU OŠ “KNEZ IVO OD SEMBERIJE”

BIJELjINA 76300

 

raspisuje: 

 

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora

JU Osnovne škole “Knez Ivo od Semberije” u Bijeljini

 

Opšti i posebni uslovi

Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora JU Osnovne škole “Knez Ivo od Semberije” Bijeljina može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole, i to:

 

1. Opšti uslovi:

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske,

- da je stariji od 18 godina.

 

2. Posebni uslovi:

- ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 177. stav (1) i (2) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18, 84/19),

- ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,

- nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,

- protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

3. Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IDž stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom.

 

 Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni da prilože:

- Potpisanu prijavu u kojoj kandidat, između ostalog, navodi svu dokumentaciju koju prilaže kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova traženih konkursom,

- Izvod iz Matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Diplomu o završenoj stručnoj spremi,

- Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

- Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

- Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,

- Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

- Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

- Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,

- Ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IDž stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

 

Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: JU Osnovna škola “Knez Ivo od Semberije”, Neznanih junaka 46, 76300 Bijeljina, sa naznakom “Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole “Knez Ivo od Semberije” Bijeljina”.

 

Rok za podnošenje prijava na konkurs je petnaest (15) dana od dana objavljivanja

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Obavještavanje kandidata

Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade Republike Srpske o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke.

***

JU “ DOM UČENIKA BIJELjINA “ Bijeljina

Ul. Semberskih ratara br.1

 

      Na osnovu Rješenja Republičke uprave za inspekcijske poslove - Sektor prosvjetne inspekcije - Odjeljenje Bijeljina, Prosvjetna inspekcija, broj : 24.120/616-287-1-3/21 od dana 5.1.2021. godine, donosim

ODLUKU

 

Poništava se javni konkurs broj: 120-2/20 od dana 28.9.2020. godine.

 

Shodno navedenom, poništava se bod lista kandidata koji su ispunjavali uslove konkursa, broj:168-3/20 od dana 14.12.2020. godine, kao i odluka o izvršenom izboru kandidata Nenad Tadić, na poslove “vaspitač” broj: 168-4/20 od dana 14.12.2020. godine, sa napomenom da su ovi akti ranije bili upućeni na adresu svih kandidata koji su ispunjavali odgovarajuće uslove predviđene javnim konkursom.

 

U roku od 60 (šezdeset) dana, računajući to od dana izvršenog prijema Rješenja od strane Republičke uprave za inspekcijske poslove - Sektor prosvjetne inspekcije - Odjeljenje Bijeljina, Prosvjetna inspekcija, broj: 24.120/616-287-1-3/21 od dana 5.1.2021. godine (prijem je izvršen od strane Doma, dana 8.1.2021. godine ), JU “ Dom učenika Bijeljina” Bijeljina, će izvršiti popunu upražnjenog radnog mjesta “vaspitač” u skladu sa Zakonom o učeničkom standardu i Pravilnikom o kriterijumima i postupku prijema radnika u radni odnos u đačkim domovima i učeničkim kulturnim centrima.

 

Obrazloženje

 

U postupku izvršenja rješenja, donesenog od strane Prosvjetne inspekcije, broj :

24.120/616-287-1-3/21 od dana 5.1.2021. godine, kao i razmatranja navoda iz podnesenog prigovora od strane kandidata Biljane Dobrosavljević iz Bijeljine, protiv odluke o izvršenom izboru kandidata, broj: 168-4/20 od dana 14.12.2020. godine, na poslove “vaspitača”, koji se konkretno odnosi na povredu odredbu člana 5. stav 1. Pravilnika o kriterijumima i postupku prijema radnika u radni odnos u đačkim domovima i učeničkim kulturnim centrima, jer je suprotno predviđenim odredbama, Komisiju za izbor kandidata imenovao V.d direktor, a ne Upravni odbor, što je to svojim rješenjem, potvrdio i Prosvjetni inspektor ličnim uvidom u cjelokupnu dokumentaciju u ovom predmetu. Shodno navedenom odlučeno je kao u dispozitivu.

 

Pravna pouka: Protiv ove odluke žalba nije dozvoljena.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana