JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 12.09. 2018. godine

JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 12.09. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

***************

JU TEHNIČKA ŠKOLAMIHAJLO PUPIN

BIJELjINA

raspisuje

KONKURS

za upražnjeno radno mjesto

1. Nastavnik saobraćajne grupe predmeta, drumski smjer, 18 časova, neodređeno vrijeme, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 1 izvršilac.

 Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, potrebno je da kandidat dostavi i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:

- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, a dokazuje se izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, izdato od nadležne zdravstvene ustanove,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.   

Kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

- ovjerenu fotokopiju diplome o najmanje završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,   

- dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, a koje sadrži podatke o vrsti posla, stepen stručne spreme i dužine ostvarenog radnog staža po vrsti posla,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Izuzetno, pravo učešća na konkurs imaju lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS”, br.41/18), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama škole - Račanska ulica dana, 25.9.2018. godine (utorak) u 10 sati.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima, a na prijavi tačno navesti koja dokumenta se dostavljaju uz prijavu.

Nekompletne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja

Prijave sa potrebnim dokumentima dostavljati u kovertama sa naznakom “konkurs za nastavnika saobraćaja” lično ili poštom na adresu JU Tehnička škola “Mihajlo Pupin” Bijeljina, Račanska bb. 

**************

                                                                                    

JU DVOROVIDVOROVI - BIJELjINA

Raspisuje:

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

1. Nastavnik srpskog jezika – 12 časova norme sedmično, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, na neodređeno vrijeme, izvršilac ........................ 1

2. Nastavnik njemačkog jezika – 2 časa norme sedmično, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu, na određeno vrijeme, do 30.6.2019. godine izvršilac ........................ 1

Uz prijavu na konkurs sa kraćom biografijom koja mora biti potpisana, kandidat prilaže sljedeća dokumenta:

Opšti uslovi

1. Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih, (ne starijim od 1.10.2011. godine, odnosno od početka izdavanja izvoda sa trajnim rokom važenja), ili ovjerenom kopijom lične karte kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan;

3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena (uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti po službenoj dužnosti, a prije zasnivanja radnog odnosa).

        Uz potpisanu prijavu kandidati su dužni da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

Posebni uslovi

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,  (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u BiH i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992 . godine moraju biti nostrifikovane),

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

- na radnom mjestu u vaspitno-obrazovnoj ustanovi koje odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom odnosno sa ostvarenim radnim stažom u vaspitno-obrazovnom radu, kao verifikovan                                                                                  

- na radnom mjestu u školi na drugim poslovima od onih koji se traže konkursom, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom                                                           

- na radnom mjestu van vaspitno-obrazovne ustanove, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom ili kao neverifikovani radnik,

 Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme,

 Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca,  ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:                                  

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja

Kandidati prijave na konkurs sa adresom prebivališta, telefonskim brojem i dokazima o ispunjavanju uslova, dostavljaju na adresu škole: JU Osnovna škola “Dvorovi” Dvorovi, Karađorđeva broj 111, 76311 Dvorovi, sa naznakom “Komisija za izbor radnika” ili lično donosi u sekretarijat škole.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa neće se naknadno pozivati telefonski na intervjuu i test i ukoliko se ne pojave na intervjuu i testu smatraće se da su odustali od konkursa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpuna, neovjerena, zastarjela i neblagovremeno dostavljena dokumentacija neće se uzeti u razmatranje, jer ne ispunjavaju uslove konkursa.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u sljedećim terminima:

- Testiranje i intervju kandidata za radno mjesto nastavnika srpskog jezika će se obaviti 25.9.2018. godine, sa početkom u 12 časova u prostorijama škole;

- Testiranje i intervju kandidata za radno mjesto nastavnika njemačkog jezika će se obaviti 25.09.2018. godine, sa početkom u 13 časova u prostorijama škole;

Izbor radnika će se izvršiti nakon intervjua i testa sa članovima komisije i bodovanja.

*************

ADTEHNIČKI REMONT

BRATUNAC

objavljuje:

                                                       

                    

JAVNI KONKURS

Za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Akcionarskom društvu za proizvodnju i remont AD “TEHNIČKI REMONT” Bratunac, Poslovna jedinica “TRB TECH” Bijeljina

I

Akcionarsko društvo za proizvodnju i remont “TEHNIČKI REMONT”AD Bratunac, Poslovna jedinica “TRB TECH” Bijeljina vrši prijem više kandidata u radni odnos na određeno vrijeme i to:

   1. Direktor finansijske i knjigovodstvene službe (1 izvršilac)

   2. Rukovodilac HR službe (1 izvršilac)

   3. Inženjer – konstruktor (više izvršilaca)

   4. Sekretar – poslovni asistent (1 izvršilac)

   5. KV/VK bravari (više izvršilaca)

   6. Varioci (više izvršilaca)

II

Kandidati koji se prijavljuju na oglas za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta moraju da ispunjavaju sljedeće uslove:

Opšti uslovi:

- Da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH

- Da je punoljetan,

- Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

- Da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

Posebni uslovi:

Za kandidate pod rednim brojem 1.

- Direktor finansijske i knjigovodstvene službe   

- Kvalifikacije :

- VSS ekonomskog smjera

- Minimalno 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima poželjno u finansijskom sektoru ili reviziji

- Aktivno znanje engleskog jezika (B-1, B,2)

- Poznavanje rada na računaru Office packet

- Odgovornosti:

- odgovara za poslove radnog mjesta,

- organizuje tačno i ažurno vršenje obračuna plata, poreza i doprinosa, popunjavanje mjesečnih prijava za poreze i doprinose i usaglašavanje naših obračunskih stanja sa stanjima kod nadležnih institucija (Poreska uprava RS, Fond PIO i sl…),

- organizuje tačno i ažurno vršenje obračuna drugih primanja po osnovu zakona i ugovoru o radu, vođenje raznih evidencija i izradu raznih potvrda radnicima,

- organizuje obustave na primanja radnika po raznim osnovama,

- organizuje pravilno i tačno vođenje blagajničkog poslovanja, prijema i predaje pazara i održavanje blagajničkog maksimuma u zakonskim okvirima,

- organizuje zakonito i pravilno uspostavljanje i kontrolisanje uplata i isplata sa žiro računa, gotovinskih uplata i isplata,

- organizuje svakodnevno zaključivanje blagajničkog dnevnika i utvrđivanje stanja novca u kasi,

- organizuje izradu planova i analiza i izradu finansijskih i knjigovodstvenih izvještaja,

- organizuje izradu i realizaciju planova potrebnih novčanih sredstava, predlaže pribavljanje novčanih sredstava i kapitala, raspolaganje novčanim sredstvima i prati priliv i odliv novčanih sredstava,

- organizuje fakturisanje potraživanja, likvidiranje ulazno-izlazne materijalne, komercijalne i finansijske dokumentacije i nadzor racionalnosti korišćenja sredstava,

- organizuje naplatu potraživanja, plaćanje obaveza i praćenje i kretanje kamatnih stopa,

- organizuje poslove utvrđivanja, raspodjele, eventualne isplate dobiti i vođenje potrebnih evidencija o dobiti,

- organizuje i odgovara za ažurno i tačno vođenje poslovne dokumentacije i pripremu podataka za blagovremenu izradu propisanih izvještaja,

- organizuje i odgovara za tačnu i urednu kontrolu i knjiženje knjigovodstvenih isprava prema nastalim poslovnim promjenama, a u skladu sa odredbama propisanog kontnog okvira i analitičkog i kontnog plana,

- organizuje i odgovara tačno i blagovremeno usklađivanje svih analitičkih evidencija sa evidencijama u glavnoj knjizi, ako se ove evidencije vode u okviru knjigovodstva, u posebnim poslovnim knjigama ili kod rukovaoca materijalnih vrijednosti (kod ekonoma, magacionera poslovođe…)

- organizuje i odgovara za tačno davanje pojedinih podataka iz knjigovodstva rukovodiocu Sektora,

- odgovara za tačno i blagovremeno obavljanje drugih poslova iz djelokruga knjigovodstva, iz opisa poslova i radnih zadataka utvrđenih u aktu o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, (kod ekonoma, magacionera poslovođe…)

- predlaže i organizuje pravovremenu pripremu godišnjeg popisa sredstava i izvora sredstava,

- organizuje i odgovara za preuzimanje zakonito i pravilno likvidiranje ulazne i izlazne finansijske i ostale knjigovodstvene dokumentacije,

- organizuje i odgovara za pravilan i tačan unos podataka u aplikacijama finansijskog poslovanja po transakcijama poslovnih događaja,

- organizuje i odgovara za tačno i ažurno vršenje obračuna plata, poreza i doprinosa,

- organizuje pravilan obračun i vođenje evidencije i plaćanja PDV-a,

- organizuje i odgovara za uredno, ažurno i tačno vođenje pomoćnih evidencija iz djelokruga svog radnog mjesta,

- organizuje i odgovara za tačno i blagovremeno sastavljanje određenih pregleda (izvoda) iz djelokruga svog radnog mjesta,

- obavezan je primjenjivati sistem upravljanja kvalitetom u domenu poslova koje obavlja,

- za svoj rad odgovara rukovodiocu Sektora.

- obavlja i ostale zadatke po nalogu rukovodioca Sektora iz domena djelatnosti Društva,

 Za kandidate pod rednim brojem 2.

- Rukovodilac HR službe

- Kvalifikacije:

- VSS društvenog smjera 

- Minimalno 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

- Aktivno znanje engleskog jezika (B-1, B,2)

- Poznavanje rada na računaru Officee packet

- Visok nivo organizacije

- Sposobnost brzog uočavanja

- Intuitivno razmišljanje

- Odgovornosti :

- Organizuje pripremanje dokumentacije za javni oglas-konkurs za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta i dostavlja na objavljivanje;

- sprovodi proces regrutacije i selekcije;

- odobrava  ugovore o radu, ponude i anekse ugovora kod raspoređivanja zaposlenih i zapošljavanja novih radnika;

- daje nalog Pravnoj službi da izradi akte iz prethodne tačke;

- vrši ocjenjivanje zaposlenih i njihovih potencijala;

- prati radne učinke zaposlenih radnika, određuje nivoe njihovih plata, predlaže kažnjavanje i nagrađivanje, u skladu sa Zakonom o radu i opštim aktima Društva;

- odobrava planove i programe za obučavanje i osposobljavanje zaposlenih, seminare, edukacije, kurseve i treninge za osposobljavanje zaposlenih radnika;

- prati i provjerava vođenje evidencija i baza podataka zaposlenih u Društvu i njihovo ažuriranje;

- odobrava sve potrebne informacije i potvrde (iz oblasti radnih odnosa) za zaposlene, rješenja o godišnjim odmorima, plaćenim i neplaćenim odsustvima, porodiljskom odsustvu;

- prati odsutnost radnika po osnovu privremene nesposobnosti za rad (bolovanja) i predlaže mjere za sprečavanje zloupotrebe bolovanja kao i mjere za njegovo smanjenje;

- kontroliše evidencije radnog vremena drugih sektora i službi radi obračuna zarada;

- brine o nivou zadovoljstva zaposlenih, identifikuje oblasti koje zahtijevaju poboljšanje te predlaže mjere za poboljšanje;

- odobrava otpuštanja, penzionisanja, dobrovoljna napuštanja Društva i napuštanja iz ostalih razloga;

- sarađuje sa nadležnim biroom rada i drugim institucijama, agencijama i preduzećima za privremeno ustupanje zaposlenih i agencijama za fizičko obezbjeđenje lica i objekata,

- na osnovu ovlaštenja generalnog direktora donosi odluku o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti,

- obavezan je primjenjivati sistem upravljanja kvalitetom u domenu poslova koje obavlja

- za svoj rad odgovara rukovodiocu poslovne jedinice,

- obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca poslovne jedinice iz domena djelatnosti Društva.

Za kandidate pod rednim brojem 3.

- Inženjer - konstruktor

- Kvalifikacije:

- Diplomirani inženjer mašinstva VSS mašinski fakultet (smjer proizvodno mašinstvo),

- Stepen stručne spreme: VIII/X

- Obavezno radno iskustvo na 2D, 3S modelima, Cam/Cad

- Strani jezici: Engleski jezik (B1-B2 nivo).

- Poznavanje rada u programima: Solidworks, AutoCad, Inventor

- Odgovornosti:

- Odgovara za poslove radnog mjesta,

- analizira radne zadatke i uputstava za rad,

- priprema i kreira prijedloge za ponudu,

- projektuje i konstruiše sve vrste mašinskih elemenata, sklopova, alata, sredstava za rad i upotrebu, koristi različite nacionalne standarde, kataloge svjetskih proizvođača,

- daje optimalna konstruktivna rješenja sa aspekta: funkcije, kvaliteta, sigurnosti, mogućnosti izrade, cijene,…itd.,

- izrađuje i potpisuje složenu konstrtuktivno-tehničku dokumentaciju,

- analizira, rješava i predlaže rješenja za specifične zahtjeve klijenata,

- oprema radne naloge konstruktivnom dokumentacijom,

- usaglašava i rješava materijalnu i konstruktivnu problematiku sa vodećim konstruktorom

- usaglašava i rješava materijalnu i konstruktivnu problematiku sa izvršiocima poslova,

- razvija i usavršava performanse postojećih konstrukcionih rješenja i vrši njene izmjene kroz definisane procedure,

- tehnička saradnja i konsultacije sa relevantnim edukativnim, istraživačko-razvojnim institucijama, organizacijama kao i ekspertima iz oblasti djelatnosti Društva,

- izvještava o sprovedenim aktivnostima šefa Službe,

- obavezan je primjenjivati sistem upravljanja kvalitetom u domenu poslova koje obavlja,

- za svoj rad odgovara šefu Odjeljenja,

- obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odjeljenja iz domena djelatnosti Društva.

Za kandidate pod rednim brojem 4.

- Sekretar - poslovni asistent

- Kvalifikacije:

- VSS društvenog smjera 

- Minimalno 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

- Aktivno znanje engleskog jezika (B-1, B,2)

- Poznavanje rada na računaru Officee packet

- Visok nivo organizacije

- Odgovornosti:

- Organizacija, administracija i vođenje brige o dnevnim aktivnostima, kalendaru rukovodioca poslovne jedinice (sastancima, putovanjima i sl.),

-  Podrška rukovodiocu poslovne jedinice u organizacionim projektima i upravljanju projektima u kancelariji i na putovanjima (terenu),

- Administrativna podrška rukovodiocu poslovne jedinice u pripremi svih vrsta izvještaja,

- Vođenje zapisnika i evidencija za potrebe poslovne jedinice i rukovodioca poslovne jedinice,

- Komunikacija sa spoljnim saradnicima i partnerima,

- Vođenje raznih evidencija za potrebe kompanije i rukovodioca poslovne jedinice,

- Drugi kancelarijsko-administrativni poslovi zavisno od potreba poslovanja,

- Rad na poslovima pripreme potrebne dokumentacije, prevođenju, arhiviranju i sortiranju iste,

- Sastavljanje dnevnih, sedmičnih i mjesečnih zapisnika o učinjenim poslovima.

- obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca poslovne jedinice iz domena djelatnosti preduzeća.

- za svoj rad odgovara rukovodiocu poslovne jedinice,

Za kandidate pod rednim brojem 5 i 6.

- KV/VK bravar – varilac

- Kvalifikacije:

- III/IV/V stepen mašinske struke

- obavezno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima

- odgovara za poslove radnog mjesta,

- analizira kontruktivno-tehnološku dokumentaciju i uputstava za rad,

- racionalno koristi sredstva rada, energiju, materijal i vrijeme,

- adekvatno koristi sve vrste materijala koji se koriste pri izradi metalnih konstrukcija,

- racionalno i adekvatno upotrebljava odgovarajuće rezne, stezne, mjerne, ručne alate i pribore koji se koriste za oblikovanje, montažu i demontažu sklopova, konstrukcija,.…,itd.,

- kroji, isjeca, prosijeca i oblikuje materijale koji se koriste pri izradi metalnih konstrukcija (ručno i mašinski),

- izvodi čvrsto vezivanje pozicija zavarivanjem (elektrolučno i CO2 zavarivanje), lemljenjem i rastavljivo vezivanje pozicija (zavrtnji, zakovice, čivije,…,itd.),

- planira, priprema, izvodi provjeru kvaliteta izvršene operacije,

- u toku izvođenja zahvata i operacije, sarađuje i komunicira sa saradnicima u Radionici, Službom ispitivanja i Službom kontrole proizvodnje,

- odgovara za kvalitet izvršenih zadataka,

- obavlja i druge poslove u okviru svog rada,

- izvještava o sprovedenim aktivnostima poslovođu Radionice,

- obavezan je primjenjivati sistem upravljanja kvalitetom u domenu poslova koje obavlja.

- za svoj rad odgovara šefu Radionice

- obavlja i druge poslove po nalogu šefa Radionice iz domena djelatnosti Društva.

                                                                                                                                                                                                                                              Dodatna znanja i vještine

- Za kandidate pod rednim brojem 1, 2, 3, 4,

- Visok nivo organizacije

- Sposobnost brzog uočavanja

- Intuitivno razmišljanje

- Dobra koordinacija

- Saradnja sa projektantima, proizvodnjom, (br;3)

- Upornost, postavljanje visokih ciljeva, samopouzdanje,

- Iskustvo i znanje u tehničko-konstrukcionom-tehnološkom smislu (br;3)

- Dobre komunikativne sposobnosti

III

 Potrebna dokumentacija:

- Radna biografija (CV)

- Diploma završene škole

- Dokaz o radnom iskustvu

- Sertifikat, diploma ili sličan dokaz o stečenom obrazovanju i poznavanju engleskog jezika.

IV

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Prijave se mogu dostaviti putem pošte, sajta firme ili imejl:

Adresa: Ulica Podgradačka 11, Bratunac 75420

Kontakt telefon: +38756 490 461, +387 66 585 633

E-mail: zeljko.pantelic@trb.ba ili putem sajta  www.trb.ba (opcija career)

Kontakt osoba: Željko Pantelić, dipl. pravnik

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana