JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 11.03.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 11.03.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 11.03.2020. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

****************

*****************

         

JU OŠ “SVETI SAVA”   

Crnjelovo 76328, Glavna ulica 15                                                           

Raspisuje

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos i to:

 

1. Nastavnik pravoslavne vjeronauke - lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 8 časova redovne nastave, na određeno vrijeme, odnosno do 31.8.2020. godine  – 1 izvršilac i

 

2. Nastavnik pravoslavne vjeronauke - lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 6 časova redovne nastave, na određeno vrijeme, odnosno do 31.8.2020. godine  – 1 izvršilac.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Uz potpisanu  prijavu  kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos  potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih  uslova i to:

a) da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem  o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena,

d) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanje djeteta,

đ) uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena.

Uvjerenje iz tačke g) i d) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Kandidati su dužni da dostave  i dokumentaciju na osnovu koje se  dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje  i to:

a) Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

b) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

v)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

g) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje.

đ) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca.

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca,  ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno- otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti:

a) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

b) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

v) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

U prostorijama JU Osnovne škole “Sveti Sava” Crnjelovo, obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa i to:

1. Za radno mjesto pod rednim brojem 1.  dana 30.3.2020. godine u 10 časova.

1. Za radno mjesto pod rednim brojem 1.  dana 30.3.2020. godine u 12 časova.

 

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole  a po mogućnosti i na internet stranicu škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju a ako se ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu  JU Osnovna škola “Sveti Sava” Crnjelovo, Glavna ulica broj 15, 76328 Crnjelovo.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata na javni konkurs komisija ne razmatra.

***

JU OŠ “DOSITEJ OBRADOVIĆ”

Koraj, 75247 Koraj

Raspisuje:

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 

1. Nastavnik francuskog jezika na 8 časova – do povratka radnika sa bolovanja a najdalje do 30.6.2020. godine – lice sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom.

 

2. Nastavnik informatike na 4 časa – do povratka radnika sa bolovanja a najdalje do 30.6.2020. godine - lice sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom.

 

3. Nastavnik tehničkog obrazovanja na 4 časa – do povratka radnika sa bolovanja a najdalje do 30.6.2020. godine - lice sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom.

 

 

Uz  potpisanu prijavu potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

a) izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

b) uvjerenje o državljanstvu,

v) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

g) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

d) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

đ)  uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

e)  uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je  položio  razliku dijela  ispita  u skladu  sa  Pravilnikom  o  polaganju  stručnog ispita u školi,

ž) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

z)  uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

i)  uvjerenje  opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-

invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

j) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

k) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

l) ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

lj) uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena, škola će pribaviti za izabranog kandidata službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

m) uvjerenje o podacima iz Posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.... škola će pribaviti za izabranog kandidata službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

n) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena .

 

Učesnici konkursa su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata.

Prijave sa potrebnim dokumentima poslati na adresu: JU Osnovna škola “Dositej Obradović”, Akademika M. Begića 1, 75247 Koraj.

Testiranje kandidata će se obaviti u prostorijama JU Osnovne škole “Dositej Obradović”,  24.3.2020. godine u 9 časova.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju.

Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs je otvoren osam dana od dana objavljivanja.

***

JU OŠ “KNEZ IVO OD SEMBERIJE”, BIJELjINA

 donosi

 

ODLUKU

o poništenju dijela konkursa za upražnjena radna mjesta

 

U konkursu za upražnjena radna mjesta, broj 395/20 od 31.1.2020. objavljen u “Glasu Srpske” dana, 5.2.2020. godine, poništava se tačka 2. “nastavnik demokratije i ljudskih prava, 7 časova, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, pripravnik, jedan izvršilac” zbog povratka radnika sa bolovanja.

 

 

Obrazloženje

Radnik, nastavnik demokratije i ljudskih prava, koji je bio na bolovanju i za čije radno mjesto je bio raspisan konkurs se vratio na posao dana 6.3.2020. godine. Radno mjesto nastavnika demokratije i ljudskih prava nije više upražnjeno. Zbog svega navedenog u konkursu za upražnjena radna mjesta, broj 395/20 od 31.1.2020. objavljen u “Glasu Srpske” dana, 5.2.2020. godine, poništava se tačka 2. “nastavnik demokratije i ljudskih prava, 7 časova, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, pripravnik, jedan izvršilac”.

Na osnovu svega navedenog direktor škole donosi odluku kao u dispozitivu iste.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

***

JU EKONOMSKA ŠKOLA, BIJELjINA

Raspisuje:

 

JAVNI  KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta nastavnika

 

1. Nastavnik  informatike, 1 izvršilac,  10 časova sedmično, na određeno radno vrijeme do 31.8.2020.  godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

           Uz prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kontakt telefonom i adresom prebivališta, kandidat treba da dostavi dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova, i to:

1)  da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3)  da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti,  koje ne može biti  starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena. (Uvjerenje iz ove tačke za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa),

5) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece. (Uvjerenje iz ove tačke za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa),

6) uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena.

 

  Potrebno je da kandidat  dostavi dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa  u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi premeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi,

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja  ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

Ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz ovog stava konkursa, prosječna ocjena može se dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa.

6) uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:

    - vrsta posla,  stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama posla;

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca  Odbrambeno- otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Škola će Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tabu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Testiranje  i  intervju   za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 26.3.2020. godine (četvrtak) u 10 časova,  u prostorijama JU Ekonomske škole u Bijeljini, Račanska 96.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćane kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune  prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren  8 (osam) dana od dana objavljivanja

Prijave sa potrebnim dokumentima slati na adresu JU Ekonomska škola Račanska 96, Bijeljina sa naznakom  “Prijava na konkurs” (Navesti radno mjesto za koje kandidat konkuriše).

***

JU “SREDNjA STRUČNA ŠKOLA”, JANjA

Raspisuje

 

KONKURS

za prijem  radnika u radni  odnos

 

1.  Nastavnika ekonomske  grupe  predmeta, 1 izvršilac, 10 časova sedmično, na određeno vrijeme  do 31.8.2020. godine, pripravnik

 

Uslovi  konkursa

Uz  prijavu  potpisanu od strane kandidata  koji se  prijavljuje  na konkurs  za prijem  u radni odnos sa   kratkom  biografijom i kontakt  telefonom, potrebno je da kandidati  dostave  i dokumentaciju  na osnovu koje se dokazuje  ispunjenost opštih  uslova i to:

1) da je državljanin  Republike Srpske  ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične  knjige rođenih ili   ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, izdatim  od  nadležne  zdravstvene  ustanove,  koje ne može  biti starije od 6 mjeseci,  i  prilaže  ga  samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a  prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom  presudom za krivična djela učinjena, koje će   škola  pribaviti za izabranog kandidata službenim  putem  a prije  zasnivanja radnog  odnosa,

5) uvjerenje o podacima  iz posebnog  registra  lica pravosnažno osuđenih  za krivična djela  seksualne  zloupotrebe  i iskorišćavanja  djece, škola će  pribaviti službenim  putem  za izabranog kandidata, a prije  zasnivanja radnog  odnosa,  

6) uvjerenje da protiv njega  nije pokrenut  krivični postupak  za djela učinjena, što se  dokazuje  uvjerenjem  koje dostavlja  kandidat.

 

Kandidati  su dužni  da dostave i dokumentaciju  na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova  na osnovu koje se vrši bodovanje  i to: 

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom  prvom ciklusu  studijskog programa u četvorogodišnjem  trajanju  sa najmanje  ostvarenih 240  ECTS  bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj  oblasti  ili ekvivalent,                            

2) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,                                                                                                                          

3) uvjerenje izdato  od Zavoda za zapošljavanje  o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica  koja  traže  zaposlenje, 

4) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko  se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

5) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko  se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko  se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Škola će  spisak kandidata  koji  ispunjavaju uslove  konkursa postaviti na  oglasnu tablu škole  dana 23.3.2020. godine.

Testiranje  i intervju za kandidate  koji su dostavili  potpune i blagovremene  prijave, odnosno koji  ispunjavaju uslove  konkursa  obaviće  u prostorijama JU Srednje stručne škole  u Janji,  dana  26.3.2020. godine (četvrtak) u 10 časova.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ako se ne pojave na testiranju i intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Škola će  pismenim  putem obavijestiti kandidate   o izvršenom  izboru  kandidata  po konkursu.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije  neće  biti vraćene  kandidatima, na  prijavi  tačno  navesti  koja  dokumenta  dostavljaju  uz  prijavu.

Neblagovremene i nepotpune  prijave kandidata neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja

Prijave  sa potrebnom dokumentacijom   mogu se  dostaviti lično ili preporučnom  na adresu: Javna ustanova  Srednja stručna škola, Janja, ulica  Karađorđeva broj 250, 76 316  Janja,  sa naznakom “Prijava  na  konkurs” . 

***

JU SŠC “MIHAILO PETROVIĆ ALAS”

UGLjEVIK

Raspisuje

 

KONKURS

za prijem u radni odnos

 

1. Nastavnik srpskog jezika, 1 izvršilac, puna norma, na  određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, pripravnik

2. Nastavnik francuskog i latinskog jezika, 1 izvršilac, 4 časa na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, pripravnik

 

Uslovi:

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

- Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, za nastavnika koji u toku studija nije položio navedenu grupu predmeta;

- Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, (Ukoliko kandidat iz opravdanih razloga ne može pribaviti uvjerenje visokoškolske ustanove prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa);

- Izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;

- Uvjerenje o državljanstvu ;

- Uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

- Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice ratnog vojnog invalida,

- Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, izdato od nadležne ustanove (ne starije od 6 mjeseci).

Škola će za kandidata koji bude izabran službenim putem zatražiti uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 26.3.2020. godine u 10 časova u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli škole i kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijavu na konkurs i potrebna dokumenta kandidati su dužni dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

Javna ustanova Srednjoškolski centar “Mihailo Petrović Alas” Ugljevik, Karađorđeva 19, 76330 Ugljevik, sa naznakom “Za konkurs”.

***

JU TEHNIČKA ŠKOLA “MIHAJLO PUPIN”

BIJELjINA

donosi

 

ODLUKU

o poništenju konkursa

za nastavnika saobraćajne grupe predmeta

 

       Konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta br.389/20 od 17.2.2020. godine objavljen dana 19.2.2020. godine u “Glas Srpske” za popunu radnog mjesta nastavnika saobraćajne grupe predmeta, puna norma, određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac se poništava.

Poništen konkurs se zamjenjuje novim konkursom.

 

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana