JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 09.09.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 09.09.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 09.09.2020. godine.

  Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice

*************

****************

 

JU GIMNAZIJA “FILIP VIŠNjIĆ”

BIJELjINA

 donosi

 

 

ODLUKU

o poništenju dijela konkursa

 

Konkurs za prijem radnika u radni odnos – Nastavno osoblje, broj akta: 1469/20, od 31.8.2020. godine, objavljen u “Glasu Srpske” Banjaluka, dana 2.9.2020. godine, u dijelu za prijem radnika pod rednim brojem 4. – Nastavnik biologije, poništava se;

Ova Odluka o poništenju dijela konkursa ima se dostaviti svim kandidatima koji su konkurisali za prijem radnika na navedeno radno mjesto;

Odluka o poništenju dijela konkursa objavljuje se u dnevnim novinama posredstvom JU Zavod za zapošljavanje RS;

Ostali dio teksta navedenog konkursa za prijem radnika, ostaje nepromijenjen;

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

 

Javna ustanova Gimnazija “Filip Višnjić” u Bijeljini raspisala je konkurs za prijem radnika u radni odnos - nastavnik biologije, 16 časova redovne nastave, pripravnik, na određeno vrijeme, do 31.8.2021. godine, 1 izvršilac, te je isti objavljen u dnevnim novinama “Glas Srpske” Banjaluka, izdanje za dan 2.9.2020. godine.

Odluka o poništenju dijela konkursa kao u dispozitivu, donosi se proceduralno – iz tehničkih razloga.

***

JU MUZIČKA ŠKOLA “STEVAN STOJANOVIĆ MOKRANjAC” BIJELjINA

Karađorđeva 5 

objavljuje:

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos i to:

1. Nastavnik gitare, 12 časova redovne nastave, 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 31.8.2021, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom

2. Nastavnik audio-vizuelne tehnike, 1 čas redovne nastave, 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

3. Nastavnik pravoslavne vjeronauke, 3 časa redovne nastave, 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4. Nastavnik islamske vjeronauke, 1 čas redovne nastave, 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

 

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Uz prijavu na raspisani konkurs, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa biografijom, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih  uslova i to:

1) da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

5) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena, što se dokazuje uvjerenjem koje dostavlja kandidat.

Kandidati su dužni da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se  dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje  i to:

1) ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

4) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno- otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

1) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

2) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno- otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

3) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu borca  Odbrambeno- otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dana  23.9.2020. u 10 časova u prostorijama JU Muzičke škole “Stevan Stojanović Mokranjac” Bijeljina, obaviće se test, a u 11 časova i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ukoliko se ne pojave na testu i  intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, a po mogućnosti i na internet stranici škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Muzička škola “Stevan Stojanović Mokranjac” Bijeljina, Karađorđeva 5, 76300 Bijeljina.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

 SLOBOMIR P UNIVERZITET

 raspisuje

 

KONKURS

         

- Za radno mjesto knjigovođa u službi za finansijsko-računovodstvene poslove na Slobomir P   Univerzitetu, 1 izvršilac

 

Uz prijavu dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- biografiju,

- diplomu,

- uvjerenje o položenim ispitima,

- uvjerenje o državljanstvu,

- rodni list,

 

Prijave sa navedenom dokumentacijom slati na adresu Slobomir P Univerzitet, PF 70, Slobomir, 76 300 Bijeljina.

 

Konkurs je otvoren 7 dana od dana objavljivanja.

Za sve ostale informacije možete se obratiti na telefone:

 

Slobomir, 055 231 153;  Doboj, 053 209 621,  info@spu.ba        

***

SLOBOMIR P UNIVERZITET

raspisuje

 

KONKURS

 

 

- Za izbor u nastavno-naučno zvanje redovni profesor za užu naučnu oblast Matematička analiza i primjene, 1 izvršilac;

- Za izbor u nastavno-naučno zvanje redovni profesor za užu naučnu oblast Menadžment, 1 izvršilac

- Za izbor u nastavno-naučno zvanje docent za užu naučnu oblast Specifične književnosti-angloamerička književnost, 1 izvršilac

- Za izbor u nastavno-naučno zvanje docent za užu naučnu oblast Pedagogija, 1 izvršilac

Uz prijavu dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- biografiju,

- bibliografiju,

- diplomu o stečenom zvanju,

- uvjerenje o položenim ispitima (za izbor u saradnička zvanja),

 - uvjerenje o državljanstvu,

- dokaz o prethodnom izboru u zvanje (ukoliko ga kandidat posjeduje).

 

Uslovi za izbor nastavnika i saradnika definisani su Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta.

Prijave sa navedenom dokumentacijom slati na adresu Slobomir P Univerzitet, PF 70, Slobomir, 76 300 Bijeljina.

Konkurs je otvoren 7 dana od dana objavljivanja.

Za sve ostale informacije možete se obratiti na telefone

Slobomir, 055 231 153;  Doboj, 053 209 621, info@spu.ba

***

JU OŠ “STEVAN NEMANjA”, DRAGALjEVAC GORNjI

objavljuje:

 

KONKURS

Za prijem radnika u radni odnos i to:

 

- Stručni saradnik defektolog ............ 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, puna norma, položen stručni ispit.

- Profesor ili nastavnik istorije, ......... 1 izvršilac  na 19 časova neposrednog rada u nastavi sedmično, na određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva a najduže do 31.8.2021. god. položen stručni ispit

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Uz prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa biografijom, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih  uslova i to:

a) da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

d) da nije upisan u Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece što se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa i

đ) da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena , a to se dokazuje uvjerenjem suda koje ne može biti starije od tri mjeseca.

Kandidati su dužni da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se  dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje  i to:

a) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

b) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

v) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama

g) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

d) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno- otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

a) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

b) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno- otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

v) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu borca  Odbrambeno- otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama centralne škole u Dragaljevcu Gornjem 22.9.2020. god. sa početkom u 10  sati, nakon testa istog dana biće obavljen i intervju sa kandidatima

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju i  intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs, lista kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće istaknuta na oglasnoj tabli škole 18.9.2020. god.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola “Stevan Nemanja” Dragaljevac Gornji, 76323 Dragaljevac.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana