JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 05.09. 2018. godine

JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 05.09. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

***************

JU OŠ “FILIP VIŠNjIĆ”

DONjA TRNOVA

raspisuje

KONKURS

za upražnjena radna mjesta

1. Nastavnik geografije – pripravnik, 1 izvršilac za 2 časa sedmično, na određeno vrijeme - do 31.8.2019. godine;

2. Nastavnik biologije - lice sa radnim iskustvom, 1 izvršilac za 2 časa sedmično, na određeno vrijeme - do 31.8.2019. godine;

3. Nastavnik fizike - lice sa radnim iskustvom, 1 izvršilac za 2 časa sedmično, na određeno vrijeme - do 31.8.2019. godine.

Uz prijavu na raspisani konkurs, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:

a) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

a) Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u određenoj oblasti;

b) Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

v) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu su dužni dostaviti kandidati koji se prijavljuju na konkurs za upražnjena radna mjesta pod rednim brojevima 2. i 3;

g) Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

d) Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

đ) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

d) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca su dužni dostaviti kandidati koji se prijavljuju na konkurs za upražnjena radna mjesta pod rednim brojevima 2. i 3;

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

a) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

b) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

v) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati koji su dostavili potpune i blagovremene prijave će biti pisanim putem obaviješteni o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola “Filip Višnjić”, Donja Trnova 76335.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

*************

JU OŠ “DOSITEJ OBRADOVIĆ”

KORAJ - LOPARE

raspisuje:

KONKURS

za izbor i imenovanje direktora škole

Školski odbor Javne ustanove Osnovna škola “Dositej Obradović” Koraj, Lopare raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola”Dositej Obradović”Koraj, Lopare.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora Javne ustanove Osnovna škola “Dositej Obradović” Koraj, Lopare može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom Bosne i Hercegovine, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole, i to:

1. Opšti uslovi:

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske,

- da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:

- da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, odnosno da ispunjava uslove u skladu sa članom 177. stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS” broj 44/17 i 31/18).

- da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz prve tačke ovog stava,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

3. Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IDž stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, ili se nije povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom.

Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni da prilože:

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Diplomu o završenoj stručnoj spremi,

- Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

- Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

- Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,

- Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

- Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

- Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,

- Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IDž stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji u skladu sa zakonom.

Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:

Javna ustanova Osnovna škola “Dositej Obradović” Koraj, Akademika Midhata Begića 1, 75247 Koraj, sa naznakom – Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola “Dositej Obradović” Koraj, Lopare.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora Javne ustanove Osnovne škole “Dositej Obradović” Koraj, Lopare u roku od osam (8) dana od dana prijema odluke.

*************

JU OŠ “JOVAN DUČIĆ”

BIJELjINA

donosi

 

ODLUKU O PONIŠTENjU

dijela javnog konkursa broj: 775/18 od 13.8.2018. g. objavljenog u “Glasu Srpske” dana 15.8.2018. g. i izmjeni i dopuni istog

1. U zaglavlju navedenog konkursa i daljem tekstu gdje god se poziva na Zakon o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Sl. gl. RS”, 44/17) dodaje se i broj “Službenog glasnika Republike Srpske” 31/18).

2. U navedenom konkursu briše se stav koji glasi “U skladu sa članom 115. Stav 10. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, br.44/17) kandidat je dužan dostaviti prethodno pribavljenu saglasnost nadležne crkve ili vjerske zajednice.

3. U navedenom konkursu pasus koji glasi “Dana 28.8.2018. godine u prostorijama JU Osnovne škole “Jovan Dučić”, ul. Srpske vojske br.104, Bijeljina obaviće intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.” mijenja se i glasi:

     “Dana, 28.8.2018. godine, u prostorijama JU Osnovne škole “Jovan Dučić”, ul. Srpske vojske br.104, Bijeljina obaviće se test i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa

4. Pasus pod tačkom 1. navedenog konkursa koja glasi “Za sva radna mjesta intervju sa kandidatima će se održati 28.8.2018. g. u 9 časova” mijenja se i glasi:

      “Za sva radna mjesta dana, 28.8.2018. g. u 9 časova obaviće se test sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno ispunjavaju uslove konkursa, dok će intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno ispunjavaju uslove konkursa biti održan u 10 časova istog dana.” 

Obrazloženje

1. Prilikom objavljivanja navedenog javnog konkursa greškom se nismo pozvali na izmjene i dopune Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju koje su objavljene u “Sl. gl. Republike Srpske” broj 31/18, te se ovom odlukom vrši ispravka i poziva na navedene izmjene i dopune Zakona.

2. Navedeni pasus se briše iz javnog konkursa za popunu upražnjenog mjesta zbog tehničke greške,

3. Navedeni pasus se mijenja u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju RS (“Sl. gl. RS”, br. 31/18), kojim se određuje da će se prilikom izbora kandidata pored intervjua vršiti i testiranje kandidata.

4. Tačka 1. Navedenog pasusa se mijenja u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju RS (“Sl. gl. RS”, br. 31/18), kojim se određuje da će se prilikom izbora kandidata pored intervjua vršiti i testiranje kandidata, istom tačkom se kandidati obavještavaju o vremenu i datumu održavanja testa i intervjua.

U skladu sa gore navedenim, a na osnovu člana 113. Stav 1) i člana 139. stav 3. tačka 15. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Sl. gl. Republike Srpske” 44/17 i 31/18) direktor je odlučio kao u dispozitivu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

            *******************                                                                                                           

JU TEHNIČKA ŠKOLA “MIHAJLO PUPIN”

BIJELjINA

raspisuje

KONKURS

za upražnjena radna mjesta

1. Nastavnik informatike, 8 časova, određeno vrijeme do 30.6.2019. godine, lice bez iskustva - pripravnik, 1 izvršilac

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, potrebno je da kandidat dostavi i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:

- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, a dokazuje se izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, izdato od nadležne zdravstvene ustanove,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.   

Kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

- ovjerenu fotokopiju diplome o najmanje završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,   

- dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama škole - Račanska ulica dana, 18.9.2018. godine (utorak), u 10 sati.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima, a na prijavi tačno navesti koja dokumenta se dostavljaju uz prijavu.

Nekompletne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja

Prijave sa potrebnim dokumentima dostavljati u kovertama sa naznakom “konkurs za nastavnika informatike “ lično ili poštom na adresu JU Tehnička škola “Mihajlo Pupin” Bijeljina, Račanska bb.  

             **************                                                                               

JU OŠ “DVOROVI” DVOROVI - BIJELjINA

Ul. Karađorđeva broj 111

PONIŠTENjE DIJELA KONKURSA

1. JU Osnovna škola “Dvorovi” Dvorovi poništava dio javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta, broj 653/18 objavljenog dana, 22.8.2018. godine, posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske u dnevnom listu “Glasu Srpske”, koji se odnosi na radno mjesto pod brojem 1. Nastavnik srpskog jezika – 8 časova norme sedmično, lice sa radnim iskustvom na poslovima koji se traže javnim konkursom, na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine, izvršilac ........................ 1

2. Ostali dio konkursa ostaje nepromijenjen.

3. Konkurs se poništava na osnovu odluke direktora JU Osnovne škole “Dvorovi” Dvorovi, broj: 714 /18, od 31.8.2018. godine, zbog rješavanja tehnološkog viška unutar Aktiva.

**************

JU OŠ “DVOROVI” DVOROVI - BIJELjINA

Ul. Karađorđeva broj 111

raspisuje

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora škole

Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole “Dvorovi” Dvorovi - Bijeljina  raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole “Dvorovi” Dvorovi.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora Javne ustanove Osnovne škole “Dvorovi” Dvorovi - Bijeljina može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole, i to:

1. Opšti uslovi:

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske,

- da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:

- ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 177. stav 1. i 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, broj 44/17 i 31/18).

- ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,

- nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

3. Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IDž stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom,

Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni da prilože:

- Prijavu u kojoj kandidat, između ostalog, navodi svu dokumentaciju koju prilaže kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova traženih konkursom,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Diplomu o završenoj stručnoj spremi,

- Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

- Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koji prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

- Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,

- Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

- Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

- Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,

- Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IDž stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:

Javna ustanova Osnovna škola “Dvorovi”, Karađorđeva 111, 76311 Dvorovi, sa naznakom “Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole “Dvorovi” Dvorovi - Bijeljina.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o rješenju o izboru i imenovanju direktora Javne ustanove Osnovne škole “Dvorovi” Dvorovi - Bijeljina u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

*************

                                                                                                                                                                                                      

JU OŠ “MEŠA SELIMOVIĆ”

JANjA                                                               

objavljuje

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos i to:

1. Nastavnik njemačkog jezika, 14 časova, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na neodređeno vrijeme, 1 izvršilac

2. Defektolog, puna norma, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, 1 izvršilac

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Uz prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa biografijom, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:

a) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena , što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

a) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u   kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

b) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

v) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

g) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili je položio razliku dijela u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

d) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

đ) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

e) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je konkurs raspisan za prijem radnika u radni odnos sa iskustvom,

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

a) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

b) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

v) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Komisija pisanim putem obavještava kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola “Meša Selimović” Janja, Bijeljinska 250, 76316 Janja.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***********

JU DJEČIJI VRTIĆ “ČIKA JOVA ZMAJ”

BIJELjINA

raspisuje

 JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

1. Vaspitač - 2 izvršioca - na određeno vrijeme, puno radno vrijeme

2. Vaspitač - 2 izvršioca - na određeno vrijeme, na pola radnog vremena

      

 Opšti uslovi za prijem u radni odnos :

- Da je državljanin Republike Srpske odnosno BiH

- Da je stariji od 18 godina

- Da ima opštu zdravstvenu sposobnost

- Da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak

 Posebni uslovi za prijem u radni odnos:

- Najmanje 1 godina radnog iskustva

- Položen stručni ispit

  Potrebna dokumenta:

Uz prijavu na javni oglas, kandidat je dužan priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

- Ovjerenu kopiju diplome pedagoškog fakulteta (180 ECTS) - smjer predškolsko vaspitanje i obrazovanje

- Ovjerenu kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu

- Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

- Izvod iz matične knjige rođenih (ako izvod nije trajni, ne može biti stariji od 6 mjeseci),

- Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, ne starije od tri mjeseca,

- Ovjerenu fotokopiju radne knjižice ili drugi odgovarajući dokaz o ostvarenom radnom stažu.

- Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostavljaju kandidati koji budu primljeni u radni odnos.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Dostavljena dokumenta neće se vraćati kandidatima.

Sa kandidatima, koji budu ispunjavali uslove oglasa, obaviće se intervju dana, 14.9.2018. godine, sa početkom u 10 časova u ulici Svetog Save br.9 u Bijeljini.

Prijave, sa potrebnom dokumentacijom, adresom i kontakt telefonom, kandidati mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Javna ustanova Dječiji vrtić “Čika Jova Zmaj”, 76300 Bijeljina, Ul, Svetog Save broj: 9.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana