JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 02.09.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 02.09.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 02.09.2020. godine.

  Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice

*************

***************

JU GIMNAZIJA FILIP VIŠNjIĆ”, BIJELjINA

Raspisuje:

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos:

 

1. Nastavnik srpskog jezika i književnosti, 9 časova redovne nastave, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja, lice sa radnim iskustvom, 1 izvršilac;

2. Nastavnik engleskog jezika i književnosti, puna norma, pripravnik, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja, 1 izvršilac;

3. Nastavnik biologije, puna norma, na neodređeno vrijeme, lice sa radnim iskustvom, 1 izvršilac;

4. Nastavnik biologije, 16 časova redovne nastave, na određeno vrijeme, do 31.8.2021. godine, pripravnik, 1 izvršilac;

5.  Nastavnik matematike, puna norma, na neodređeno vrijeme, lice sa iskustvom, 1 izvršilac;

6. Nastavnik matematike, 8 časova redovne nastave, na određeno vrijeme, do 31.8.2021. godine lice sa iskustvom, 1 izvršilac;

7. Nastavnik fizike, 2 časa redovne nastave, lice sa iskustvom, na određeno vrijeme, do 31.8.2021. godine, 1 izvršilac;

8. Nastavnik hemije, 15 časova redovne nastave, do povratka radnice sa bolovanja, lice sa iskustvom, 1 izvršilac;

9. Nastavnik fizičkog vaspitanja, puna norma, na neodređeno vrijeme, lice sa iskustvom, 1 izvršilac;

10. Nastavnik fizičkog vaspitanja, 2 časa redovne nastave, na određeno vrijeme, do 31.8.2021. godine, pripravnik, 1 izvršilac;

11. Nastavnik pravoslavne vjeronauke, puna norma, pripravnik, na neodređeno vrijeme, 1 izvršilac;

12. Nastavnik pravoslavne vjeronauke, 4 časa redovne nastave, lice sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme, do 31.8.2021. godine, 1 izvršilac;

13. Nastavnik islamske vjeronauke, 3 časa redovne nastave, lice sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme, do 31.8.2021. godine, 1 izvršilac.

 

Uslovi konkursa

 

Uz prijavu na raspisani konkurs, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih  uslova, i to:

- da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

- da nije upisan u Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, što se dokazuje uvjerenjem iz posebnog registra, koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa i

- da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena, što se dokazuje uvjerenjem koje dostavlja kandidat uz prijavu.

 

Kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

- uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-medotičnoj grupi predmeta, koje dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (za radna mjesta za koja je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lice sa iskustvom) ili

uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita (za radna mjesta za koja je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lice sa iskustvom);

- dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,;

- U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz člana 4. posebnih uslova, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa.

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica. Dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica je uvjerenje ili potvrda izdata od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen;

 - uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:

1. vrsta posla,

2. stepen stručne spreme i

3. dužina radnog staža po vrstama posla.

          (za radna mjesta za koja je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lice sa iskustvom);

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnoj tabli škole – Račanska br. 94, dana 15.9.2020. godine.

Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama JU Gimnazija “Filip Višnjić” u Bijeljini, dana 18.9.2020. godine, /PETAK/, sa početkom u:

1. 13 časova za nastavnika srpskog jezika i književnosti;

2. 11 časova za nastavnika engleskog jezika i književnosti;

3. 8 časova za nastavnika biologije – puna norma;

4. 10.30 časova za nastavnika biologije – 16 časova redovne nastave;

5. 11 časova za nastavnika matematike – puna norma;

6. 12.45 časova za nastavnika matematike – 8 časova;

7. 10 časova za nastavnika fizike;

8. 10 časova za nastavnika hemije;

9. 110 časova za nastavnika fizičkog vaspitanja – puna norma;

10. 12.15 časova za nastavnika fizičkog vaspitanja – 2 časa;

11. 9 časova za nastavnika pravoslavne vjeronauke – puna norma;

12. 9.30 časova za nastavnika pravoslavne vjeronauke – 4 časa redovne nastave;

13. 8 časova za nastavnika islamske vjeronauke;

 

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nekompletne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnim dokumentima u zatvorenoj koverti, slati na adresu: JU Gimnazija “Filip Višnjić”, Račanska 94, sa naznakom “Komisiji za prijem radnika po konkursu – NASTAVNIK..” /navesti za koje upražnjeno radno mjesto se kandidat prijavljuje/.

***

JU POLjOPRIVREDNA I MEDICINSKA ŠKOLA

BIJELjINA

Raspisuje 

 

KONKURS

za popunu radnih mjesta

 

- Profesor srpskog jezika i književnosti, 1 izvršilac, puna norma časova, na neodređeno vrijeme, lice sa iskustvom u struci i položenim stručnim ispitom.

- Profesor srpskog jezika i književnosti, 1 izvršilac, puna norma časova, na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja i porodiljskog odsustva, lice sa iskustvom u struci i položenim stručnim ispitom.

- Profesor srpskog jezika i književnosti, 1 izvršilac, nepuna norma od 11 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, lice sa iskustvom u struci i položenim stručnim ispitom.

- Profesor matematike, 1 izvršilac, puna norma časova, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, lice bez iskustva u struci – pripravnik.

- Profesor matematike, 1 izvršilac, nepuna norma od 8 časova, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, lice bez iskustva u struci – pripravnik.

- Profesor demokratije i ljudskih prava, 1 izvršilac, nepuna norma od 4 časa, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, lice sa iskustvom u struci i položenim stručnim ispitom.

- Profesor geografije, 1 izvršilac, nepuna norma od 4 časa, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, lice sa iskustvom u struci i položenim stručnim ispitom.

- Profesor fizičkog vaspitanja, 1 izvršilac, nepuna norma od 4 časa, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, lice sa iskustvom u struci i položenim stručnim ispitom.

- Profesor informatike, 1 izvršilac, nepuna norma od 2 časa, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, lice sa iskustvom u struci i položenim stručnim ispitom.

- Profesor istorije, 1 izvršilac, nepuna norma od 2 časa, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, lice sa iskustvom u struci i položenim stručnim ispitom.

- Profesor biologije, 1 izvršilac, puna norma časova, na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja i porodiljskog odsustva, lice sa iskustvom u struci i položenim stručnim ispitom.

- Profesor etike, 1 izvršilac, nepuna norma od 4 časa, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, lice sa iskustvom u struci i položenim stručnim ispitom.

- Profesor stručnih predmeta – osnove preduzetništva u prehrambenoj struci, 1 izvršilac, nepuna norma od 6 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, lice sa iskustvom u struci i položenim stručnim ispitom.

- Profesor stručnih predmeta – osnove preduzetništva u frizerima, 1 izvršilac, nepuna norma od 2 časa, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, lice sa iskustvom u struci i položenim stručnim ispitom.

- Profesor stručnih predmeta – tehnologija zanimanja, 1 izvršilac, nepuna norma od 4 časa, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, lice sa iskustvom u struci i položenim stručnim ispitom.

- Profesor stručnih predmeta – medicinska grupa, 1 izvršilac, puna norma časova, na neodređeno vrijeme, lice sa iskustvom u struci i položenim stručnim ispitom.

- Profesor stručnih predmeta – medicinska grupa, 1 izvršilac, puna norma časova, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, lice sa iskustvom u struci i položenim stručnim ispitom.

- Profesor stručnih predmeta – medicinska grupa, 1 izvršilac, nepuna norma od 8 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, lice sa iskustvom u struci i položenim stručnim ispitom.

- Profesor stručnih predmeta – farmaceutska grupa, 1 izvršilac, nepuna norma od 16 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, lice sa iskustvom u struci i položenim stručnim ispitom.

- Profesor stručnih predmeta – poljoprivredna grupa, 1 izvršilac, nepuna norma od 6 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, lice sa iskustvom u struci i položenim stručnim ispitom.

- Profesor stručnih predmeta – poljoprivredna grupa, 1 izvršilac, puna norma časova, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, lice sa iskustvom u struci i položenim stručnim ispitom.

- Nastavnik praktične nastave za frizera, 1 izvršilac, nepuna norma od 20 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, lice sa iskustvom u struci i položenim stručnim ispitom.

- Profesor pravoslavne vjeronauke, 1 izvršilac, puna norma časova, na neodređeno vrijeme, lice bez iskustva u struci – pripravnik.

- Profesor pravoslavne vjeronauke, 1 izvršilac, nepuna norma od 10 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, lice bez iskustva u struci – pripravnik.

- Profesor islamske vjeronauke, 1 izvršilac, nepuna norma od 4 časa, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, lice sa iskustvom u struci i položenim stručnim ispitom.

 

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, potrebno je da kandidat dostavi i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena,

5) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece i

6) uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena.

Uvjerenja iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

 

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ESTЅ bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno u skladu sa Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko metodičku grupu predmeta,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovanju (osim za radna mjesta pod tačkama 4, 5, 23. i 24.),

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

5) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža po vrstama posla (osim za radna mjesta pod tačkama 4, 5, 23. i 24.),

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave,                 odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama Škole – Semberskih ratara 1, dana 17.9.2020. godine u 10 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na                testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnoj tabli, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti u kovertama sa naznakom “za konkurs” na adresu Javna ustanova Poljoprivredna i medicinska škola Bijeljina, Semberskih ratara 1

***

JU OŠ “JOVAN DUČIĆ” BIJELjINA

 

Raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1) Nastavnik srpskog jezika, puna norma, pripravnik,  na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva – 1 izvršilac,

2) Nastavnik fizike, 2 časa neposrednog rada sa djecom, pripravnik, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva – 1 izvršilac,

3) Nastavnik matematike, 16 časova neposrednog rada sa djecom, pripravnik, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva – 1 izvršilac,

4) Nastavnik likovne kulture, 1 čas neposrednog rada sa djecom, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine – 1 izvršilac,

5) Nastavnik njemačkog jezika, 1 čas neposrednog rada sa djecom, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine – 1 izvršilac,

6) Bibliotekar, puna norma, lice sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja – 1 izvršilac.

 

- Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs jesu:

 

a) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, 

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena ,

d) da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena, a to se dokazuje uvjerenjem suda koje ne može biti starije od tri mjeseca.

 

Uvjerenje o podacima iz Posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece i uvjerenje o neosuđivanosti, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu prijavu kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos, pored opštih uslova, kandidat dostavlja dokumentaciju o ispunjenosti posebnih uslova:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

 

za radno mjesto nastavnika fizike:

- prof. fizike,

- dipl. fizičar sa položenom pedagoškom grupom predmeta,

- dipl. astrofizičar sa položenom pedagoškom grupom predmeta,

- nastavnik koji ima završenu pedagošku akademiju, grupa fizika sa drugim nastavnim predmetom.

 

Za radno mjesto nastavnika matematike:

- prof. matematike,

- prof. matematike i informatike,

- prof. matematike i informatike za osnovnu školu,

- dipl. matematičar sa položenom pedagoškom grupom predmeta,

- nastavnik koji ima završenu pedagošku akademiju, grupa matematika sa drugim nastavnim predmetom,

 

za radno mjesto nastavnika srpskog jezika:

- prof. srpskog jezika i knjiž. odnosno prof. knjiž. i srpskog jezika,

- prof. srpskog jezika u čijoj je diplomi ili nazivu studija naveden srpski jezik kao samostalan ili ravnopravan predmet,

- nastavnik sa završenom pedagoškom akademijom koji u nazivu studija ili diplomi ima srpski jezik kao samostalan ili ravnopravan predmet,

- profesor, odnosno nastavnik koji je do 6. aprila 1992. g. na teritoriji SFRJ stekao diplomu za izvođenje nastave srpskohrvatskog odnosno hrvatskosrpskog jezika i knjiž. jugoslovenskih naroda,

- dipl. filolog - srbista,

- dipl. prof. jezika i knjiž. – na studijskom programu srpska književnost i jezik.

 

Za radno mjesto nastavnika likovne kulture:

- prof. likovne kulture ili prof. koji u diplomi o završenom fakultetu ima upisanu dvopredmetnu grupu u kojoj je likovna kultura samostalan ili ravnopravan predmet,

- dipl. slikar primijenjenog slikarstva ili dipl. slikar primijenjene umjetnosti sa položenom pedagoškom grupom predmeta,

- akademski slikar, odnosno dipl. slikar sa položenom pedagoškom grupom predmeta,

- akademski vajar, odnosno dipl. vajar sa položenom pedagoškom grupom predmeta,

- akademski grafičar, odnosno dipl grafičar sa položenom pedagoškom grupom predmeta,

- nastavnik koji ima završenu pedagošku akademiju, grupa za likovnu kulturu,

- dipl. grafički dizajner sa položenom pedagoškom grupom predmeta,

- lica sa završenim fakultetom primijenjenih umjetnosti

 

Za radno mjesto nastavnika njemačkog jezika:

- prof. njemačkog jezika i književnosti  ili prof. koji u diplomi o završenom fakultetu ima upisanu dvopredmetnu grupu u kojoj je njemački jezik samostalan ili ravnopravan predmet,

- nastavnik koji ima završenu pedagošku akademiju, grupa njemački jezik i književnost, ili drugu dvopredmetnu grupu u kojoj je njemački jezik upisan u diplomi o završenoj školi,

- diplomirani filolog - germanista,

- dipl. prof. jezika i knjiž. – na studijskom programu Jezik, književnost, kultura, modul njemački jezik, književnost, kultura.

 

Za radno mjesto bibliotekara:

- lice koje ima visoku stručnu spremu bibliotekarskog smjera,

- lice koje ima višu stručnu spremu bibliotekarskog smjera,

- profesor ili nastavnik srpskog jezika i književnosti,

profesor ili nastavnik nekog drugog jezika i književnosti koji se uči u školama u Republici Srpskoj.    

 

2)  uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

5) uvjerenje izdato od strane Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

6) uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

7) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Testiranje  i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 16.9.2020. godine sa početkom u 9 časova u prostorijama centralne škole u Bijeljini.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, ako se ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Zatvorene koverte sa prijavama dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola “Jovan Dučić”, ul. Srpske vojske br. 104, Bijeljina 76 300.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja .

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana