JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 01.12.2021. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 01.12.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 01.12.2021. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

****

****

 

OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO U BIJELjINI

 

Objavljuje

 

K  O  N  K  U  R  S

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1.RUKOVODILAC ODSJEKA PISARNICE I STATISTIKE

1 izvršilac – na neodređeno vrijeme

POSEBNI USLOVI:

 • VSS – pravnog ili drugog društvenog smjera
 • dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 • poznavanje rada na računaru.

2.TEHNIČKI SEKRETAR

          1 izvršilac – na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja

POSEBNI USLOVI:

 • SSS – IV stepen
 • šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 • poznavanje rada na računaru

OPŠTI USLOVI:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da je punoljetan,
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 • da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
 • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavnjalje poslova u državnom organu.

Uz prijavu na konkurs kandidat je dužan da dostavi originalne dokumente ili ovjerene fotokopije kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova navedenih u konkursu.

Dokumenti - dokazi o ispunjavanju opštih uslova (uvjerenje o državljanstvu, izvod iz MKR, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka i uvjerenje iz kaznene evidencije)  ne mogu biti stariji od 6 (šest) mjeseci.

Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti  (ljekarsko uvjerenje) dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz konkursa mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu Okružno javno tužilaštvo Bijeljina, Ul. V.Karadžića broj 3, 76 300 Bijeljina.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ „Knez Ivo od Semberije”, Bijeljina 76300

Neznanih junaka 46

o b j a v lj u j e

K O N K U R S

Za upražnjena radna mjesta

 1. nastavnik fizičkog i zdravstvenog vaspitanja, 2 časa, sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme, do 31.08.2022. godine, jedan izvršilac,

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Uz prijavu na raspisani konkurs, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih  uslova i to:

1) da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena, što se dokazuje uvjerenjem,

5) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena .

Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

1) ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u  kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2)  uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj  i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koji traže zaposlenje,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

a) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

b) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

v) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno- otadžbinskog rata , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dana, 14.12.2021. godine u 10 časova u prostorijama JU Osnovne škole „Knez Ivo od Semberije” Bijeljina, obaviće se testiranje, a istog dana u 11 časova i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole i na internet stranicu škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Ako se ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu JU Osnovna škola “Knez Ivo od Semberije” Bijeljina, Neznanih junka 46, 76300 Bijeljina.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja .

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

JU OŠ „Stevan Nemanja”, Dragaljevac Gornji

O b j a v lj u j e:

K O N K U R S

Za prijem radnika u radni odnos i to:

Sekretar škole .............1 izvršilac, na neodređeno vrijema, puna norma, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Uz prijavu na raspisani konkurs, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona, potrebno je da kandidat dostavi dokumentaciju  na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:

1) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena ,

5) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica  pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena .

Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni da dostave dokumentaciju na osnovu koje dokazuju ispunjenost posebnih uslova  i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

 1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studjiskog programa u trajanju od četiri godine i ostvarenih  najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, sa završenim pravnim fakultetom
 2. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove  o prosjeku ocjena tokom studiranja,
 3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 4. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
 5. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

 

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice  poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

 

a) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

b) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

v )Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Nepotpuna i neblagovremeno dostavljena dokumenta neće se uzimati u razmatranje.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Lista kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće istaknuta na oglasnoj tabli škole 13.12.2021. god.

Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama centralne škole u Dragaljevcu Gornjem 16.12.2021. god. sa početkom u 10 sati. Nakon testa, istog dana biće obavljen i intervju sa kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola ''Stevan Nemanja'' Dragaljevac Gornji 129, 76323 Dragaljevac.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja .

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana