JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 01.07.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 01.07.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 01.07.2020. godine.

  Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice

********* ***

*****************

GRAD BIJELjINA

GRADONAČELNIK GRADA BIJELjINA

 

Raspisuje

 

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta u statusu namještenika

u Gradsku upravu grada Bijeljina

 

 

I – U Gradsku upravu grada Bijeljina prima se u radni odnos, u statusu namještenika, na neodređeno vrijeme, na radno mjesto:

 

Odjeljenje za opštu upravu:

1. Kurir ...................................................................................... 1 izvršilac

 

Teritorijalna vatrogasna jedinica:

2. Vatrogasac ................................................................................ 4 izvršioca

3. Tehnički sekretar ....................................................................... 1 izvršilac

 

Odsjek za informacione tehnologije:

4. Administrator za sistemsku podršku ........................................................ 1 izvršilac

 

Odsjek zajedničkih poslova:

5. Portir ............................................................................................... 1 izvršilac

 

II – Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa:

 

1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave,

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa,

6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom - član IX stav 1. Ustava BiH,

7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika, odnosno namještenika u gradskoj upravi, u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 97/16).

 

 

III – Posebni uslovi:

 

Za radno mjesto označeno pod brojem 1:

- IV ili III stepen stručne spreme, šest mjeseci radnog iskustva, poznavanje pravila dostave pismena

 

Za radno mjesto označeno pod brojem 2:

- III ili IV stepen stručne spreme tehničkog smjera, položen stručni ispit za profesionalnog vatrogasca

 

Za radno mjesto označeno pod brojem 3:

- IV stepen stručne spreme, jedna godina radnog iskustva u struci

 

Za radno mjesto označeno pod brojem 4:

- VSS - završen fakultet  ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, elektrotehnički, tehnički ili fakultet organizacionih nauka, smjer informatika, automatika, računarstvo, informacione tehnologije ili odsjek za informacione sisteme i tehnologije, jedna  godina radnog iskustva traženom stepenu obrazovanja

 

Za radno mjesto označeno pod brojem 5:

- srednja stručna sprema, IV ili III stepen složenosti, najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja

 

IV – Potrebna dokumenta:

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, kao i na internet stranici grada Bijeljina, a može se preuzeti i u Gradskoj upravi grada Bijeljina (prijemna kancelarija).

 

Kandidat koji se prijavljuje na više radnih mjesta dostavlja jednu prijavu na javni konkurs - prijavni obrazac, u kojoj navodi na koje se pozicije prijavljuje, sa ostalom traženom dokumentacijom kako je navedeno u tekstu javnog konkursa.

 

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom - uz napomenu da je članom 141. stav 1. tačka 13) Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave, precizirano da službeniku odnosno namješteniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju ako je prilikom zasnivanja radnog odnosa prećutao ili dao netačne podatke koji su bili od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

 

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

1) uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

2) diplomu o završenoj stručnoj spremi,

3) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja za radno mjesto označeno pod brojem 1, 3, 4 i 5;

4) dokaz o položenom stručnom ispitu za profesionalnog vatrogasca za radno mjesto označeno pod brojem 2;

 

Dokazi - kopije dokumenta uz prijavu se dostavljaju na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj.

 

Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Konkursne komisije, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Konkursne komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili u ovjerenoj fotokopiji, ovjerene izjave iz poglavlja II – Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa, tačka 4), 5), 6) i 7) ovog konkursa, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

 

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi navedene dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Konkursna komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i odgovarajuće ovjerene izjave.

 

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursna komisija će obaviti intervju, na kome će se vršiti provjera znanja kandidata o poznavanju načina funkcionisanja i organizacije jedinice lokalne samouprave i poznavanju poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao.

 

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, biće odbačene zaključkom.

 

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja javnog konkursa.

 

Prijave se mogu podnositi neposredno u prijemnoj kancelariji Gradske uprave grada Bijeljina (prijemna kancelarija) svakim radnim danom od 7 do 15 časova ili putem pošte na adresu: Gradonačelnik grada Bijeljina, Trg kralja Petra I Karađorđevića br. 1, 76300 Bijeljina (sa naznakom: Prijava na javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta u statusu namještenika u Gradsku upravu grada Bijeljina).

 

Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu je Dejan Blagojević, šef Odsjeka za upravljanje ljudskim resursima, kontakt telefon: 055/233-186.

 

Javni konkurs se sprovodi u skladu sa Pravilnikom o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 42/17).

 

Ukoliko više kandidata na rang-listi ima isti broj bodova, prednost će imati kandidat koji ima status člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i boraca, kako je propisano članom 36, 54. i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 134/11, 9/12 i 40/12). Da bi ostvarili navedene prednosti, kandidati su dužni da prilože odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova iz člana 30, 39. i 60. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

***

 

GRAD BIJELjINA

GRADONAČELNIK GRADA BIJELjINA

 

Raspisuje

 

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta u statusu službenika

u Gradsku upravu grada Bijeljina

 

 

I – U Gradsku upravu grada Bijeljina prima se u radni odnos, u statusu službenika, na neodređeno vrijeme, na radno mjesto:

 

Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine:

1. Viši stručni saradnik za uređenje i korišćenje građevinskog zemljišta ....1 izvršilac

2. Samostalni stručni saradnik za puteve ............................................................ 1 izvršilac

3. Samostalni stručni saradnik za održavanje puteva ......................................1 izvršilac

4. Samostalni stručni saradnik za geodetske poslove .......................................1 izvršilac

5. Samostalni stručni saradnik za upravno-pravne poslove ..............................1 izvršilac

6. Samostalni stručni saradnik za komunalnu naknadu ..................................1 izvršilac

 

Odjeljenje za finansije:

7. Samostalni stručni saradnik za praćenje realizacije budžeta ......................1 izvršilac

8. Samostalni stručni saradnik za knjigovodstvo ............................................1 izvršilac

9. Samostalni stručni saradnik za obračun plata .........................................1 izvršilac

10. Viši stručni saradnik za poslove evidencije potraživanja ......................1 izvršilac

 

Odjeljenje za društvene djelatnosti:

11. Samostalni stručni saradnik za obrazovanje i nauku ...................................1 izvršilac

 

Odjeljenje za inspekcijske poslove:

12. Gradski veterinarski inspektor ...................................................................1 izvršilac

 

Odjeljenje za opštu upravu:

13. Matičar matičnog područja i stručni saradnik za opšte poslove u mjesnoj kancelariji Bukovica .......................................................................................... 1 izvršilac

14. Stručni saradnik za ovjeru potpisa, prepisa i rukopisa, izdavanje radnih knjižica i uvjerenja o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija ................... 1 izvršilac

15. Stručni saradnik za arhivu ...............................................................1 izvršilac

 

Odjeljenje komunalne policije:

16. Komunalni policajac ................................................................... 1 izvršilac

 

Kabinet gradonačelnika:

17. Samostalni stručni saradnik za poslove prevođenja ................................. 1 izvršilac

 

Stručna služba Skupštine grada:

18.  Samostalni stručni saradnik za skupštinske poslove ......................... 1 izvršilac

 

Odsjek zajedničkih poslova:

19.  Stručni saradnik za ekonomat i magacioner .......................................... 1 izvršilac

20. Samostalni stručni saradnik za opšte poslove ............................... 1 izvršilac

 

 

Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa:

1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave,

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa,

6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom - član IX stav 1. Ustava BiH,

7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika, odnosno namještenika u gradskoj upravi, u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16).

 

IV – Posebni uslovi:

 

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.

- VŠS ili prvi ciklus studija sa najmanje 180 ECTS bodova, ekonomskog ili građevinskog smjera, devet mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi, poznavanje rada na računaru

 

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.

- VSS - završen fakultet ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, građevinski fakultet (smjer niskogradnja - putevi), tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi, poznavanje rada na računaru

 

Za radno mjesto označeno pod brojem 3.

- VSS - završen fakultet ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, saobraćajni ili građevinski fakultet (smjer niskogradnja), jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi, poznavanje rada na računaru

 

Za radno mjesto označeno pod brojem 4.

- VSS - završen fakultet ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, građevinski ili tehnički fakultet, tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi, poznavanje rada na računaru

 

Za radno mjesto označeno pod brojem 5.

- VSS - završen fakultet ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, pravni fakultet, tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi, poznavanje rada na računaru

 

Za radno mjesto označeno pod brojem 6.

- VSS - završen fakultet ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, pravni fakultet ili ekonomski fakultet, jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi, poznavanje rada na računaru

 

Za radno mjesto označeno pod brojem 7.

- VSS, ekonomski  fakultet ili prvi ciklus studija koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, ekonomskog smjera, jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi, poznavanje rada na računaru

 

Za radno mjesto označeno pod brojem 8.

- VSS, završen ekonomski fakultet ili prvi ciklus studija koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, ekonomskog smjera, jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi, poznavanje rada na računaru

 

Za radno mjesto označeno pod brojem 9.

- VSS, završen ekonomski fakultet ili prvi ciklus studija koji se vrednuje najmanje sa 240 ECTS bodova, ekonomskog smjera, najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi, poznavanje rada na računaru

 

Za radno mjesto označeno pod brojem 10.

- VŠS ili završen prvi ciklus studija koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova – ekonomskog smjera, devet mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi, poznavanje rada na računaru

 

Za radno mjesto označeno pod brojem 11.

- VSS, završen fakultet ili završen prvi ciklus studija koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova - društvenog smjera, jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi, poznavanje rada na računaru

 

Za radno mjesto označeno pod brojem 12.

- VSS- odgovarajućeg smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova dipl. veterinar ili doktor veterinarske medicine, najmanje tri godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi, poznavanje rada na računaru

 

Za radno mjesto označeno pod brojem 13.

- IV stepen, srednja stručna sprema u četvorogodišnjem trajanju, društvenog smjera obrazovanja, šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi, položen poseban stručni ispit za matičara, poznavanje rada na računaru

 

Za radno mjesto označeno pod brojem 14.

- IV stepen gimnazija, ekonomska, upravna ili druga srednja škola u četvorogodišnjem trajanju, šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi, poznavanje rada na računaru

 

Za radno mjesto označeno pod brojem 15.

- IV stepen, gimnazija, ekonomska, upravna ili druga srednja škola u četvorogodišnjem trajanju, šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi, poznavanje rada na računaru

 

Za radno mjesto označeno pod brojem 16.

- VSS VII-1 završen fakultet ili završen prvi ciklus studija koji se vrednuje sa najmanje  240 ECTS bodova, položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi, tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, poznavanje rada na računaru, položen vozački ispit “B” kategorije

 

Za radno mjesto označeno pod brojem 17.

- VSS - završen fakultet ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, filološki fakultet, smjer engleski jezik (odnosno, engleski jezik i književnost) ili drugi fakultet društvenog ili prirodnog smjera na kojem se izučava engleski jezik, jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi, poznavanje rada na računaru, prethodna provjera znanja

 

Za radno mjesto označeno pod brojem 18.

- VSS – završen fakultet ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, pravnog ili ekonomskog smjera obrazovanja, najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi

 

Za radno mjesto označeno pod brojem 19.

- SSS, IV stepen, završena srednja ekonomska škola, najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi, poznavanje rada na računaru

 

Za radno mjesto označeno pod brojem 20.

- VSS, završen fakultet ili prvi ciklus studija koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, društvenog smjera obrazovanja, jedna  godina radnog iskustva traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi, poznavanje rada na računaru

 

Izuzetno status gradskog službenika može steći lice koje je u drugim organima i organizacijama radilo, a nema položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi ukoliko u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja položi stručni ispit za rad u gradskoj upravi. Ukoliko ne položi stručni ispit za rad u gradskoj upravi u roku od šest mjeseci prestaje mu radni odnos.

 

Potrebna dokumenta:

 

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, kao i na internet stranici grada Bijeljina, a može se preuzeti i u Gradskoj upravi grada Bijeljina (prijemna kancelarija).

 

Kandidat koji se prijavljuje na više radnih mjesta dostavlja jednu prijavu na javni konkurs - prijavni obrazac, u kojoj navodi na koje se pozicije prijavljuje, sa ostalom traženom dokumentacijom kako je navedeno u tekstu javnog konkursa.

 

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom javnom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, položenom stručnom ispitu, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom - uz napomenu da je članom 141. stav 1. tačka 13) Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave, precizirano da službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju ako je prilikom zasnivanja radnog odnosa prećutao ili dao netačne podatke koji su bili od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

 

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

1) uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine;

2) diplomu o završenoj stručnoj spremi;

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u upravi ili izjavu kojom se kandidat koji nema položen stručni ispit obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/11, 85/11 i 7/15);

4) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

5) dokaz o poznavanju rada na računaru za radno mjesto označeno pod brojem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19. i 20;

6) dokaz o položenom posebnom stručnom ispitu za matičara za radno mjesto označeno pod brojem 13;

7) dokaz o položenom vozačkom ispitu “B” kategorije za radno mjesto označeno pod brojem 16;

 

Dokazi - kopije dokumenta uz prijavu se dostavljaju na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj.

 

Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Konkursne komisije, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Konkursne komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili u ovjerenoj fotokopiji, ovjerene izjave iz poglavlja III – Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa, tačka 4), 5), 6) i 7) ovog konkursa, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

 

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi navedene dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Konkursna komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i odgovarajuće ovjerene izjave.

 

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursna komisija će obaviti intervju, na kome će se vršiti provjera znanja kandidata o opštem upravnom postupku, poznavanju načina funkcionisanja i organizacije jedinice lokalne samouprave i poznavanju poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao.

 

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, biće odbačene zaključkom.

 

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja javnog konkursa.

Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Prijave se mogu podnositi neposredno u prijemnoj kancelariji Gradske uprave grada Bijeljina (prijemna kancelarija) svakim radnim danom od 7 do 15 časova ili putem pošte na adresu: Gradonačelnik grada Bijeljina, Trg kralja Petra I Karađorđevića br. 1, 76300 Bijeljina (sa naznakom: Prijava na javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta u statusu službenika u Gradsku upravu grada Bijeljina).

Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu je Dejan Blagojević, šef Odsjeka za upravljanje ljudskim resursima, kontakt telefon: 055/233-186.

Javni konkurs se sprovodi u skladu sa Pravilnikom o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 42/17).

Ukoliko više kandidata na rang-listi ima isti broj bodova, prednost će imati kandidat koji ima status člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i boraca, kako je propisano članom 36, 54. i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 134/11, 9/12 i 40/12). Da bi ostvarili navedene prednosti, kandidati su dužni da prilože odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova iz člana 30, 39. i 60. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

 

 

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana