JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 7.10.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 7.10.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 7.10.2020. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice

*************

*****************

DDC

MULTININGUAL SERVICES

PJ BANjALUKA

 

OGLAS

 

Savjetnik za korisničku podršku za francuski jezik (m/ž)

Broj radnih mjesta: 30

 

Ključne odgovornosti:

- Rad na dolaznim upitima putem društvenih mreža, e-maila i četa od strane postojećih kupaca, bavljenje svim pitanjima koja imaju, težeći da rješenje bude nađeno pri prvom kontaktu

- Odgovaranje na sva pitanja na profesionalan, ljubazan i prijateljski način

- Izrada izvještaja sa kupcima da bi se pružilo najbolje iskustvo u klasi sa korisničkom podrškom

- Zadržavanje korisničkih informacija i evidencija u skladu sa DPA i našim internim procesima bezbjednosti upravljanja informacijama

- Sve druge dužnosti u skladu sa poslovnim zahtjevima.

 

Iskustvo:

Iskustvo u Call centru koristeći društvene mreže, e-mail, čet (poželjno)

Odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pisanju (minimum B1/B2 nivo)

Odlično poznavanje francuskog jezika u govoru i pisanju

Informatička pismenost

 

Znanja i vještine:

- Odlične vještine u podršci kupcima

- Odlično razumijevanje i tumačenje francuskog jezika u pisanju

- Odlično poznavanje engleskog jezika u pisanju

- Odlične vještine govora i slušanja

- Timski rad, ali i mogućnost samostalnog rada

- Sposobnost brzog rada i pod pritiskom

- Profesionalni odnos s kupcima

- Fleksibilnost i prilagodljivost

- Odličan pravopis i gramatika

- Poznavanje maloprodajne industrije

- Spremnost i želja za pomaganje drugima

- Usmjerenost na ciljeve

 

Zainteresovani kandidati mogu poslati svoju biografiju na mail adresu  posao@ddcce.ba

Oglas otvoren do 30.10.2020.

***                                                      

 

TRGOVINA “DUJIĆ” SP

Mladena Stojanovića 89

78000 Banjaluka

 

OGLAS

 

- Trgovac (m) ......................................................................1 radnik

 

Uslovi:

- RVI kategorije 40% i više

- civilni invalidi kategorije 70% i više.

 

Na oglas se mogu javiti invalidna lica svih zanimanja koja su zainteresovana za rad u trgovini.

 

Zainteresovani kandidati mogu da zovu na broj telefona 066/346-220.

 

Oglas otvoren do popune radnog mjesta.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “MILUTIN BOJIĆ”

POTKOZARJE – BANjALUKA

78216 Potkozarje

 

 

raspisuje:

KONKURS

za popunu  radnog mjesta

 

1. Profesor /nastavnik njemačkog jezika, na određeno vrijeme do povratka nastavnika sa bolovanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, - 1 izvršilac – 16 časova;

2. Profesor/nastavnik informatike, na određeno vrijeme do kraja školske 2020/21. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, - 1 izvršilac – 6 časova.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača. Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 177. Zakona.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 Uz potpisanu prijavu (sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom) potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri i kriterijumima  za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi :

• Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

• Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

• Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

• Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

• Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

• Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

• Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Testiranje i intervju će se obaviti dana  20.10.2020. godine (utorak) sa početkom u 13.30 časova, u prostorijama škole sa kandidatima koji su dostavili potpune  i blagovremene  prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove, škola će postaviti na oglasnu  tablu škole  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam ( 8) dana od dana objavljivanja .

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na  adresu škole sa naznakom “ZA KONKURS “.

***

JU OŠ”MILUTIN BOJIĆ”    

POTKOZARJE - BANjALUKA

78216 POTKOZARJE

raspisuje

 

 

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola “Milutin Bojić” Potkozarje -  Banjaluka

 

I – Predmet

Školski odbor Javne ustanove Osnovna škola “Milutin Bojić” Potkozarje - Banjaluka raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola “Milutin Bojić” Potkozarje - Banjaluka.

 

II - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

 

III - Mandat

Direktor Javne ustanove Osnovna škola “Milutin Bojić” Potkozarje – Banjaluka se bira na period od 4 (četiri) godine.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

 

IV –  Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora Javne ustanove Osnovna škola “Milutin Bojić” Potkozarje - Banjaluka može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom Bosne i Hercegovine, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole, i to:

1. Opšti uslovi:

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je državljanin BiH/RS,

- da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:

- ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 177. stav 1. i 2. Zakona o  osnovnom vaspitanju i obrazovanju .

- ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,

- nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

3. Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IDž stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom,

 

V - Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kandidati su dužni dostaviti:

     - Potpisanu Prijavu na konkurs u kojoj kandidat, između ostalog, navodi svu  dokumentaciju koju prilaže kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova traženih konkursom,

     - Izvod iz matične knjige rođenih,

     - Uvjerenje o državljanstvu,

     -  Diplomu o završenoj stručnoj spremi,

     - Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome ,

- Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koji prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

- Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,

- Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

- Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

- Kratku biografiju sa podacima o  o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,

- Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IDž stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

 

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:

Javna ustanova Osnovna škola “Milutin Bojić” Potkozarje  78216 Potkozarje sa naznakom “Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola “Milutin Bojić” Potkozarje -  Banjaluka.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području RS i BiH.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

VII – Napomene

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o rješenju Vlade Republike Srpske o izboru i imenovanju direktora Javne ustanove Osnovne škole “Milutin Bojić” Potkozarje -  Banjaluka u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

***

GRAD BANjALUKA                                                                                   

JU “CENTAR ZA PREDŠKOLSKO

VASPITANjE I OBRAZOVANjE”

 BANjALUKA

raspisuje se:

 

KONKURS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme – pripravnik

 

1. Vaspitač - pripravnik na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana .............. 2 izvršioca

 

Kandidati za radno mjesta  pod tačkom 1. treba da ispunjavaju sljedeće posebne uslove: 

- završen fakultet - dipl. vaspitač predškolske djece,

- da se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje;

 

Svi kandidati za radno mjesto vaspitača treba da ispunjavaju sljedeće opšte uslove:

- da su  državljani RS, odnosno  BiH,

- da je stariji od 18 godina,

- da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak i

- da imaju opštu zdravstvenu sposobnost.

Kandidati uz prijavu su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa i to:

- Diplomu,

- Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca),

- Ovjerenu fotokopiju dodatka diplome o prosjeku ocjena tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- Potvrdu Zavoda za zapošljavanje da se nalazi na evidenciji i o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

Dokumenti koji nisu originalni dostavljaju se u ovjerenim kopijama.

Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti i Sanitarna knjižica (ne starije od 6 mjeseci) se dostavljaju  po izvršenom izboru po konkursu.

 

Dana, 20.10.2020. godine  (utorak) u 10 časova  u prostorijama JU “Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje” Banjaluka, ul. Jovana Dučića 3, obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju a ako se ne pojave na intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti  ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim glasilima.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka, ul. Jovana Dučića 3.

***

Republika Srpska

JU OŠ “PETAR KOČIĆ”

78 207 KOLA, BB, BANjALUKA

raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta za

 

1. Nastavnik matematike - 4 časa na određeno radno vrijeme, do 31.8.2021. PŠ Stričići.

2. Nastavnik njemačkog jezika i književnosti - 8 časova na određeno radno vrijeme, do 31.8.2021. PŠ Stričići.

3. Nastavnik biologije - 4 časa, na određeno radno vrijeme, do 31.8.2021. PŠ Stričići.

 

Za radna mjesta pod rednim brojevima jedan, dva i tri traži se lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , uslove predviđene  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi  i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1. da je državljanin RS ili Bosne i BiH , a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi :

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

           Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana  23.10.2020. godine (petak) u 10 časova u prostorijama Centralne škole u Kolima obaviće se testiranje i intervju.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu škole sa naznakom “Za konkurs”.  

***

REPUBLIKA SRPSKA

MINISTARSTVO PRAVDE

KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD BANjALUKA

Ul. Blagoja Parovića br.139 b

78000 Banjaluka

raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za prijem pripravnika po Programu podrške zapošljavanja mladih sa VSS u statusu pripravnika u 2020. godini

 

1. Kazneno-popravni zavod Banjaluka raspisuje javni konkurs za prijem 4 (četiri) pripravnika sa visokom stručnom spremom po Programu podrške zapošljavanja mladih sa VSS u statusu pripravnika u 2020. godini na određeno vrijeme do 12 mjeseci, a kako slijedi:

 

1.1. Služba obezbjeđenja:

- Diplomirani pravnik za bezbjednost i kriminalistiku-pripravnik ..................................................................................1 izvršilac,

 

1.2. Služba tretmana:

      - Diplomirani socijalni radnik – pripravnik .......................1 izvršilac,

 

1.3.  Služba za pravne, finansijske i opšte poslove:

- Diplomirani ekonomista - pripravnik...................................2 izvršioca

 

2. Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs za prijem pripravnika iz tačke 1. javnog konkursa moraju da ispunjavaju opšte i posebne uslove, i to:

 

a) Opšti uslovi:

- da je državljanin RS, odnosno BiH,

- da je stariji od 18 godina,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Ustanovi,

- da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja javnog konkursa,

- da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH,

- da ispunjava druge uslove utvrđene zakonom ili drugim propisima

 

Posebni uslovi:

 

(1) Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs za prijem pripravnika iz tačke 1.1. javnog konkursa, pored opštih moraju da ispunjavaju i posebne uslove, i to:

- VSS odgovarajućeg zanimanja - diplomirani pravnik za bezbjednost i kriminalistiku, bez radnog iskustva,

- da je mlađi od 30 godina,

- poznavanje rada na računaru

 

(2) Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs za prijem pripravnika iz tačke 1.2. javnog konkursa, pored opštih moraju da ispunjavaju i posebne uslove, i to:

- VSS odgovarajućeg zanimanja - diplomirani socijalni radnik bez radnog iskustva,

- poznavanje rada na računaru

 

(3) Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs za prijem pripravnika iz tačke 1.3. javnog konkursa, pored opštih moraju da ispunjavaju i posebne uslove, i to:

- VSS odgovarajućeg zanimanja - diplomirani ekonomista bez radnog iskustva,

- poznavanje rada na računaru

 

3. Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju, kao dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:

- biografiju,

- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

- izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od šest mjeseci),

- uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Ustanovi (ne starije od tri mjeseca),

- diplomu (original ili ovjerena kopija ne starija od šest mjeseci),

- uvjerenje da ranije nisu zasnivali radni odnos u traženom stepenu stručne spreme koje se pribavlja kod nadležnog biroa JU Zavod za zapošljavanje RS,

- izjavu ovjerenu od nadležnog organa da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja javnog konkursa,

- izjavu ovjerenu od nadležnog organa da se na njega ne odnosi član IX. stav 1. Ustava BiH,

- ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti.

 

4.  Rok za podnošenje prijava:

Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 8 dana računajući od dana objave.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresi: Kazneno-popravni zavod Banjaluka, ul. Blagoja Parovića 139b, za naznakom za “konkurs”.

 

U prijavi na konkurs potrebno je obavezno navesti potpunu i tačnu adresu prebivališta i kontakt telefon, a u protivnom prijava će se smatrati nepotpunom.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove, neće se uzimati u razmatranje o čemu će se dostaviti pismena obavijest.

 

Izbor kandidata vršiće se na osnovu zaprimljenih prijava i usmenog razgovora (intervjua), a o čemu će kandidati koji ispunjavaju formalne uslove biti blagovremeno obaviješteni.

4. Javni konkurs će se objaviti putem “JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske” u dnevnom listu “Glas Srpske” i na web portalu Zavoda: www.zzzrs.net .

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “SVETI SAVA”

BANjALUKA

Ul. Užička bb,

78000 Banjaluka

raspisuje:

 

KONKURS

za popunu  radnog mjesta

 

- Profesor/nastavnik matematike, 12 časova redovne nastave, 1 izvršilac, sa položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do povratka radnice sa neplaćenog.

- Profesor/nastavnik fizike, 8 časova redovne nastave, 1 izvršilac, sa položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do povratka radnice sa neplaćenog

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača. Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 177. Zakona.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 Uz potpisanu prijavu (sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom) potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri i kriterijumima  za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi :

• Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

• Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

• Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

• Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

• Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

• Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

• Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Testiranje i intervju će se obaviti dana  22.10.2020. godine sa početkom u 10 časova, u prostorijama škole sa kandidatima koji su dostavili potpune  i blagovremene  prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu  tablu škole  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam ( 8) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na  adresu škole sa naznakom “ZA KONKURS “.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “ĐURA JAKŠIĆ”

Banjaluka, Subotička br.28

78000 Banjaluka

raspisuje

KONKURS

za prijem za radna  mjesta

 

1. Nastavnika / profesora fizičkog vaspitanja, 1 izvršilac , na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, lice sa iskustvom, na 2 časa sedmično

 

Kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu i posebne uslove propisane članom 104. i 105. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

 

Opšti uslovi koji kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

- da je državljanin RS  ili BiH,

- da je punoljetan,

- da je radno sposoban

- da nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta , polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava i

- da nije pravosnažno osuđen za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

 

Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece i Uvjerenje da protiv lica nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem.

 

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

1. Prijavu za prijem u radni odnos, uredno potpisanu,

2. Uvjerenje o državljanstvu,

3. Izvod iz matične knjige rođenih,

4. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

5. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

7. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

8. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako  se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

U skladu sa članom 113. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa priložiti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti da je radno sposoban (ne starije od 6 mjeseci).

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana  godine, u prostorijama škole, obaviće se testiranje dana 20.10.2020. godine  sa početkom u 12.30 časova a intervju  poslije testiranja.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu škole sa naznakom “za konkurs”.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “JOVAN CVIJIĆ”

Ul. Đure Jakšića br.14

78000 Banjaluka

 

 

Na osnovu člana 139. stav 3 tačka 15) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  direktor škole donosi sljedeću:

 

ODLUKU

o poništavanju javnog konkursa za radno mjesto nastavnik engleskog jezika

 

 

1. Poništava se javni konkurs objavljen 9.9.2020. godine u listu “Glas Srpske”, a koji se odnosi na:

- Nastavnik engleskog jezika, puna norma, na neodređeno vrijeme, 1 izvršilac.

2. Odluka o poništenju konkursa, kao i novi konkurs će biti objavljeni u “Glasu Srpske” 7.10.2020. godine.

 

 

Obrazloženje

Konkurs objavljen dana 9.9.2020. godine u “Glasu Srpske” se poništava zbog tehničke greške i povrede konkursne procedure u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi. Odluka o poništavanju konkursa, te ponovljeni konkurs će biti objavljeni u “Glasu Srpske” 7.10.2020. godine.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “JOVAN CVIJIĆ”

Ul. Đure Jakšića br.14

78000 Banjaluka

raspisuje:

 

 

KONKURS

za popunu  radnog mjesta

 

1. Profesor engleskog jezika, na neodređeno vrijeme, puna norma

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača. Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

 

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

 

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 177. Zakona.

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem  - Dostavlja kandidat.

Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 Uz potpisanu prijavu (sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom) potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnika o proceduri i kriterijumima  za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

• Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

• Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

• Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

• Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

• Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

• Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

 

Testiranje i intervju će se obaviti dana 23.10.2020. godine (petak) sa početkom u 10 časova u prostorijama škole, sa kandidatima koji su dostavili potpune  i blagovremene  prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

 

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu  tablu škole  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

 

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na  adresu škole sa naznakom “ZA KONKURS”.

***

REPUBLIKA SRPSKA

GRAD BANjALUKA

JU OŠ “JOVAN DUČIĆ”

ZALUŽANI

raspisuje:

 

KONKURS

za popunu sledećih upražnjenih radnih mjesta

 

- Nastavnik srpskog jezika, pripravnik, 8 časova redovne nastave, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine - 1 izvršilac;

- Nastavnik likovne kulture, sa iskustvom, 4 časa redovne nastave, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine - 1 izvršilac i

- Voditelj produženog boravka - profesor razredne nastave, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, puna norma, na određeno vrijeme, do okončanja nastavnog procesa u školskoj 2020/2021. godini - 1 izvršilac.

 

Pored opštih uslova koji su propisani Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti  uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju  prilikom prijavljivanja na konkurs su:

- da je državljanin RS ili BiH  što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

- da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

- da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci, i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom i maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem izdatim od strane MUP-a, a koje poslodavac pribavlja službenim putem;

- da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad  djetetom i maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem izdatim od strane nadležnog osnovnog suda, a koje kandidat prilaže uz prijavu na javni konkurs.

Uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem (ako je kandidat rođen u RS), a prije zasnivanja radnog odnosa.

Prava učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana  u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom (čl. 104. stav (6) Zakona  o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (ne dostavljaju kandidati koji konkurišu na radna mjesta pod rednim brojem 1. i 2.);

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

5. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od strane visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena koje je kandidat ostvario tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6. Uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje  o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg Poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije  borca.

 

Kandidati koji budu primljeni na upražnjena radna mjesta, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezni su dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci.

 

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, a koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, obaviće se testiranje i intervju u prostorijama škole u Zalužanima dana 21.10.2020. godine u 9 časova.

 

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije održavanja testiranja i intervjua. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Prijave sa potrebnom  dokumentacijom slati na adresu škole  sa naznakom “ZA KONKURS”.

***

ROUTING DOO

Ul. I Krajiškog korpusa br.16

78000 Banjaluka

 

OGLAS

1. Banjaluka, elektronska pošta: info@routingbl.com  

2. Broj izvršilaca: 1

3. Rad na: neodređeno vrijeme

 

Opis radnog mjesta:

1. Diplomirani inženjer elektrotehnike - 1 izvršilac

 

Uslovi:

1. vozačka dozvola B kategorije

2. poželjno radno iskustvo

3. poželjan položen stručni ispit

 

Uz prijavu treba priložiti:

1. CV

Prijave se mogu dostaviti lično, putem pošte ili elektronskim putem na navedene adrese sa naznakom “PRIJAVA NA OGLAS”.

Oglas ostaje otvoren do: 1.11.2020. godine

***

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIČKO JAVNO TUŽILAŠTVO

Ul. Bana Lazarevića br.15

78000 Banjaluka

raspisuje 

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

Naziv radnog mjesta

 

- Tužilački asistent – daktilograf ..........……...1 izvršilac

 

 

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, najmanje  šest mjeseci, a najduže dvije godine.

 

Opis poslova: tužilački asistent – daktilograf  kreira tužilačka pismena po naredbi tužioca, formira dostavnice za pismena koja se dostavljaju van tužilaštva, registruje prateće priloge uz dokument, registruje sve radnje po naredbi tužioca, obavlja poslove kopiranja, te izvršava druge zadatke dodijeljene u rad od strane tužioca u skladu sa Pravilnikom o sistemu  za automatsko upravljanje predmetima  u tužilaštvu (TCMS). Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

 

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa

 

1. Opšti uslovi:

 

- da je državljanin  BiH

-  da je punoljetan

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost

- da se protiv njega  ne vodi krivični postupak.

 

2. Posebni uslovi

 

-  srednja stručna sprema ( IV stepen)

-  šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

-  poznavanje rada na računaru

-  vještina slijepog kucanja sa svih deset prstiju

 

Potrebni dokumenti

 

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kandidat uz prijavu treba da priloži:

 

- uvjerenje o državljanstvu

- izvod iz matične knjige rođenih

- diplomu o stručnoj spremi

- uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični  postupak (ne starije od 6 mjeseci).

- dokaz o radnom iskustvu

 

Priloženi dokumenti treba da budu u originalu ili ovjerene kopije.

 

Kandidat koji bude izabran dužan je u roku od 7 dana od dana prijema odluke o izboru dostaviti ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci).

 

Prijavu na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti lično ili poštom na adresu:

Republičko javno tužilaštvo

Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala

ul. Bana Lazarevića br. 15

78 000 Banjaluka

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja .

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prije donošenja odluke o izboru i prijemu u radni odnos, sa prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se intervju i praktična provjera znanja za obavljanje navedenih poslova.

O datumu i mjestu obavljanja intervjua i praktične provjere znanja kandidati će biti obaviješteni naknadno, pisanim putem ili telefonskim pozivom, zbog čega je neophodno u prijavi navesti i kontakt telefon.

***

REPUBLIKA SRPSKA

MINISTARSTVO FINANSIJA

PORESKA UPRAVA

Objavljuje:

 

JAVNI KONKURS

za prijem pripravnika

 

           Poreska uprava Republike Srpske vrši prijem:

• 2 pripravnika sa visokom stručnom spremom (VII stepen stručne spreme,) koji će pripravnički staž obavljati u Područnom centru Banjaluka;

• 1 pripravnika sa visokom stručnom spremom (VII stepen stručne spreme,) koji će pripravnički staž obavljati u Područnom centru Trebinje;

 

Opšti uslovi za prijem pripravnika:

-  da je državljanin RS ili BiH

-  da je stariji od 18 godina

-  da ima opštu zdravstvenu sposobnost

- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organu državne uprave.

  

 Posebni uslovi za prijem pripravnika:

- završen ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera, VII stepen stručne spreme.

           

Pripravnički staž za lica sa završenom visokom stručnom spremom traje godinu dana, a računa se od dana zasnivanja radnog odnosa u svojstvu pripravnika.

Prijave na konkurs podnose se lično ili putem pošte na adresu: Poreska uprava - Trg Republike Srpske br. 8, Banjaluka, u roku 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijava se podnosi na obrascu “Prijava na javni konkurs”, koji se može dobiti u Poreskoj upravi, a obrazac se nalazi i u prilogu javnog konkursa koji je objavljen na  internet stranici Poreske uprave.

 

Kandidati su uz prijavu dužni dostaviti:

- kopiju diplome o završenoj školskoj spremi.

 

Pozivaju se svi kandidati koji se prijave na javni konkurs i prilože traženu dokumentaciju da se odazovu na ulazni intervju koji će se održati dana: 20.11.2020. godine (petak) u 10 sati.

Intervju će se održati u prostorijama Poreske uprave Republike Srpske – Trg Republike Srpske broj 8 u Banjaluci.

Svi kandidati koji ispune uslov za ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

Izabrani kandidat je, prije stupanja na rad, dužan dostaviti sljedeću dokumentaciju (u originalu ili ovjerene kopije):

- diplomu o završenoj školskoj spremi,

- uvjerenje o državljanstvu BiH ili RS,

- rodni list,

- ljekarsko uvjerenje,

- uvjerenje o neosuđivanosti i

- radnu knjižicu.

Izabrani kandidati dužni su da dostave navedene dokumente u roku od sedam dana nakon objavljivanja Liste uspješnih kandidata na internet stranici Poreske uprave i na oglasnoj tabli Poreske uprave.

Ukoliko izabrani kandidat navedene dokumente ne dostavi u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza, Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa Liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

          Neblagovremene, nedopuštene, nerazumne i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, Poreska uprava odbacuje zaključkom.

          Poreska uprava će objaviti rezultate javne konkurencije na internet stranici Poreske uprave i na oglasnoj tabli Poreske uprave. Obavještenje i rješenje o izboru dostaviće se svim kandidatima koji su učestvovali na intervjuu.

***

JU “UGOSTITELjSKO-TRGOVINSKO-TURISTIČKA ŠKOLA”, BANjALUKA

Vojvode Stepe Stepanovića 44

78000 Banjaluka

Raspisuje:

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Profesor pravoslavne vjeronauke, 1 izvršilac na određeno vrijeme  do 31.8.2021. godine, nepuna norma (8 časova) - lice bez radnog iskustva – pripravnik (diplomirani teolog)

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (ovjerene fotokopije):

- diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi-završen prvi ciklus studijskog programa  u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte,

- uvjerenje o državljanstvu,

- uvjerenje da  protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem ,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

- Saglasnost nadležne crkve ili vjerske zajednice dužan je da dostavi izabrani kandidat nakon izvršenog izbora, a prije zasnivanja radnog odnosa;

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave svu traženu dokumentaciju, Komisija za prijem radnika obaviće  intervju i testiranje dana 19.10.2020. godine u 10 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od šest mjeseci.

Škola će za kandidata koji bude izabran prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

Škola ne vraća dostavljenu dokumentaciju kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti  zapečaćene u koverti lično na protokol u Sekretarijat škole ili poštom na adresu škole, sa naznakom “Prijava na konkurs” .

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

JU OŠ “IVO ANDRIĆ”

Branka Radičevića 16

78000 Banjaluka

Raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Nastavni predmet matematika - nepuna norma 8 časova, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja - lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu - 1 izvršilac.

 

2. Nastavni predmet hemija - nepuna norma 18 časova, na određeno vrijeme, (10 časova do povratka radnika sa bolovanja i 8 časova do 31.8.2021. godine)  - lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu - 1 izvršilac.

 

3. Nastavni predmet biologija - nepuna norma 16 časova, na neodređeno vrijeme – lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu - 1 izvršilac.

 

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 104, 105. i 106.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, uslove predviđene Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

- da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

- da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

- Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

- Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

          Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

- Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

- Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

- Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

          Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

          Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, (za radna mjesta pod brojem 1, 2, 3. i 4),  dana 21.10.2020. godine u 8 časova u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

NAPOMENA: Kandidati su prilikom dolaska u školu dužni poštovati sve mjere i preporuke JZU Instituta za javno zdravstvo RS, a u cilju sprečavanja prenošenja virusa korona, obavezna dezinfekcija ruku pri ulasku u školu, poštovanje fizičke distance od dva metra te obavezna upotreba maski.

Prijave slati na adresu škole, sa naznakom “za konkurs”.

***

JU “EKONOMSKA ŠKOLA”

Kralja Alfonsa XIII 34

78000 Banjaluka

raspisuje:

 

KONKURS

za upražnjeno radno mjesto profesora

Opis radnog mjesta

1) Profesor ekonomske grupe predmeta - na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja, a najduže do 30.12.2020. godine (puna norma) - 1 izvršilac sa iskustvom.

Uslovi: diplomirani ekonomista.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa  propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. tačka 1, 2. i 3.   Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama. U radni odnos prima se lice sa iskustvom.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs  za prijem u radni odnos i sa navedenim brojem telefona) kandidati  su dužni  priložiti:

- Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti.

- Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, za nastavnika koji u toku studija nije položio navedenu grupu predmeta;

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

- Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

- Izvod iz matične knjige rođenih;

- Uvjerenje o državljanstvu;

- Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci) i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora, a prije zasnivanja radnog odnosa;

- Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava i uvjerenje o podacima iz posebnog registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;

- Uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena  protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom. Uvjerenje treba da sadrži sljedeće podatke:

1) vrsta posla;

2)  stepen stručne spreme;

3)  dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

- Izuzetno pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona;

- Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana  22.10.2020. godine u 10 časova u prostorijama škole.

Škola će istaknuti na oglasnoj tabli spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole, Banjaluka.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “MLADEN STOJANOVIĆ”

BRONZANI MAJDAN

Raspisuje:

 

KONKURS

za prijem na radno mjesto

 

1. Nastavnik/profesor razredne nastave sa radnim iskustvom u PO Melina

 na određeno radno vrijeme do povratka radnika sa  bolovanja

 

Kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu, uslove propisane članom 104. stav. 1, 3. i stav 6.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17, 31/18) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

 Opšti uslovi koji kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

- da je državljanin RS ili BiH,

- da je punoljetan,

- da je radno sposoban,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

1. Prijavu za prijem u radni odnos, uredno potpisanu, sa tačno naznačenom adresom kako  bi komisija dostavila obavještenje za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua (član 8. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi),

2. Uvjerenje o državljanstvu,

3. Izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte,

4. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diploma stečena nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca.

6. (1) Uz  potpisanu prijavu i dokumentaciju iz člana 5. ovog pravilnika potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim ovim pravilnikom

(2)Dokumentacija iz stava 1. ovog člana podrazumijeva:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti.

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko- metodičku grupu predmeta.

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi.

5) dodatak diplome koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno- otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS  ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

(3) Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

U skladu sa članom 113. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa priložiti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti da je radno sposoban (ne starije od 6 mjeseci).

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

Sa prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa intervju i testiranje će se obaviti 21.10.2020 godine u 9 časova u prostorijama škole.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se neće vraćati kandidatima.

Svi kandidati će biti obaviješteni o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Prijave slati na adresu škole.

 

***

OSNOVNI SUD U GRADIŠCI

Adresa: Vidovdanska 15, 78400 Gradiška                      

TELEFONI:051/813-221,051/813-366                            

FAKS:051/815-885                                                                                                                                                                                                                                                            web: ossud-gradiska.pravosudje.ba  

E-mail: ossud-gradiska@pravosudje.ba

predsjednik Osnovnog suda u Gradišci raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta u

Osnovnom sudu u Gradišci

 

I – Konkurs se raspisuje za popunu upražnjenog radnog mjesta radnika suda u Osnovnom sudu u Gradišci, na neodređeno vrijeme i to na radno mjesto:

Radnik na poslovima kuvara i održavanja čistoće (1 izvršilac).

 

II   -   Opis poslova i radnih zadataka dat je u čl. 18. tč. 20., Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu u Gradišci broj: 072-0-Su-18-001048 od 4.9.2018. god.  

Radnik na poslovima kuvara i održavanja čistoće: održava čistoću u svim prostorijama zgrade suda, vodi računa o prozračnosti prostorija i o isključenosti električnih uređaja po isteku radnog vremena, prijavljuje kvarove, zatvara prozore i vrata, brine se o snabdjevenosti kuhinje toplim napicima te obavlja poslove oko nabavke toplih obroka, priprema i poslužuje tople napitke (kafa, čaj) po naredbi sekretara i predsjednika suda, obavlja i druge poslove koje odredi predsjednik suda i odgovora za zakonito, blagovremeno i efikasno obavljanje povjerenih poslova i zadataka.

 

III – Opšti i posebni uslovi 

1) Opšti uslovi:

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave ili sudu,

5. da nije otpušten iz suda ili organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa

6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću radnika suda.

 

2) Posebni uslovi:

- Srednja stručna sprema IV ili III stepena,

- najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

 

IV - Nespojivost i sukob interesa

Lice koje se bavi samostalnom djelatnošću ne može zasnovati radni odnos u Osnovnom sudu u Gradišci

Radnik suda ne smije obavljati dužnosti, aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa sa službenim dužnostima, a naročito:

- biti osnivač ili član organa političke stranke u toku trajanja svojstva radnika suda,

- biti član upravnog odbora, nadzornog odbora ili drugog organa upravljanja pravnog lica, izuzev ako ga imenuje Vlada ili drugi republički organ uprave ili Narodna skupština prema posebnom propisu. 

 

V -  Potrebna dokumentacija

1) Kandidati su dužni dostaviti prijavu na konkurs. Prijava na konkurs takođe treba da sadrži: lične podatke (ime i prezime), kontakt podatke kandidata, (adresa, broj telefona, mejl adresa), podatke o obrazovanju i drugim oblicima stručnog usavršavanja i osposobljavanja, i kratku radnu biografiju.

Tačnost podataka navedenih u prijavi na javni konkurs kandidati potvrđuju potpisom.

Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa.

 

2) Kao dokaze o ispunjavanju opštih uslova kandidat je dužan dostaviti u vidu originalnih dokumenata ili ovjerene fotokopije uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine i izvod iz matične knjige rođenih, kao i ovjerene izjave:

1. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova radnika suda,

2. da nije otpušten iz suda ili organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa i

3. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja poslove koji su nespojivi sa dužnostima radnika suda.

Izjave moraju biti ovjerene od strane nadležnog organa uprave ili notara.

 

3) Kao dokaze o ispunjavanju posebnih uslova kandidat je dužan dostaviti u vidu originalnih dokumenata ili ovjerene fotokopije:

1. diplomu ili svjedočanstvo o završenom obrazovanju i

2. dokaz o radnom  iskustvu koje se konkursom traži.

 

4) Kao dokaz o radnom iskustvu kandidat može da dostavi:

1. potvrde ili uvjerenja poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi, koje treba da budu precizne i detaljne, odnosno u kojima treba da su navedeni podaci o tome na  kojim poslovima je kandidat radio - naziv radnog mjesta, koliko dugo je obavljao navedene poslove, opis poslova, te treba da bude precizno naveden period radnog angažovanja na radnim zadacima, ili

2. uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje, uz dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja, tako da se na osnovu ovih dokaza može utvrditi da li kandidat posjeduje traženo radno iskustvo ili

3. pismo preporuke ili drugu sličnu ispravu, ukoliko sadrži sve elemente potvrde ili uvjerenja iz tačke 4) 1., ovog stava javnog konkursa.

 

5) Kandidat koji bude izabran nakon provedene konkursne procedure, prilikom zasnivanja radnog odnosa priložiće ljekarsko uvjerenje.

 

VI – Postupak izbora kandidata

 

          Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa Komisija za izbor će obaviti razgovor - intervju na osnovu kojeg se utvrđuje sposobnost kandidata da radi na radnom mjestu radnika na poslovima kuvara i održavanja čistoće, njegova ukupna spremnost, kao i način organizovanja i izvršavanja poslova na tom radnom mjestu.

 

          O mjestu i vremenu održavanja razgovora - intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni, a što će takođe biti objavljeno i na internet stranici Osnovnog suda Gradiška

“ossud-gradiska.pravosudje.ba ”. 

 

          Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od 7 (sedam) dana od prijema obavještenja Komisije dostavi uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti. 

          Uvjerenje da prvorangirani kandidat nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova radnika suda pribaviće Osnovni sud u Gradišci u roku od 7 (sedam) dana od prijema obavještenja.

          Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaz iz stava 3. ove tačke u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće slijedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang liste uspješnih kandidata da postupi u skladu sa stavom 3 ove tačke javnog konkursa. 

 

 

VII – Rok i mjesto podnošenja prijava

 

          Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” i na internet stranici Osnovnog suda Gradiška “ossud-gradiska.pravosudje.ba ”. 

          Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

          Prijave se dostavljaju lično na protokol ili poštom, na adresu Osnovni sud u Gradišci, ul. Vidovdanska br. 15, 78400 Gradiška sa naznakom: Prijava na Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta radnika na poslovima kuvara i održavanja čistoće.

          Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR ČELINAC, ČELINAC

Vojvode Mišića 36, tel.: 051 551 061

 e-mail: ss18@skolers.org

 

KONKURS

za prijem u radni odnos

 

1. Diplomirani ekonomista, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, nepuna norma – 10 časova nastave, lice bez iskustva - pripravnik ,                                                                                     - 1 izvršilac

2. Profesor stručno-teoretske nastave za elektrotehničku struku, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, lice bez iskustva - pripravnik, puna norma ,                                           - 1 izvršilac                                                                                                                                           

 

Uslovi za prijem radnika u radni odnos:

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i uslove propisane odredbom člana 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, uslove iz Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i tehničkim školama.

(1) Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena  protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

6) Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz stava 1. tačka 4) i 5) za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos i sa navedenim brojem telefona) i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati su dužni priložiti :

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

4. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

 

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

Dana, 23.10.2020. godine (petak) sa početkom u 9 časova u prostorijama škole će se obaviti testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.            

 

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa objaviti na oglasnoj tabli škole 19.10.2020. godine do 12 časova.    

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Prijave dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole, JU Srednjoškolski centar Čelinac ul. Vojvode Mišića 36, Čelinac.

 

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom list “Glas Srpske”.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “VUK KARADžIĆ”

SITNEŠI

direktor škole raspisuje:

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

1. Nastavni predmet hemija (8 časova) COŠ Sitneši, POŠ Ćukali na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom ....................................1 izvršilac

2. Nastavni predmet njemački jezik (12 časova) COŠ Sitneši, POŠ Ćukali na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom ....................................1 izvršilac

3. Nastavni predmet fizika (12 časova) COŠ Sitneši POŠ Ćukali, na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom ...............1 izvršilac

4. Bibliotekar ½ norme COŠ Sitneši, POŠ Ćukali, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine ......................................1 izvršilac

5. Nastavnik/profesor razredne  nastave na određeno vrijeme do 31.8.2021. sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom ..............................1 izvršilac

 

Opšti  i posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava

Opšti uslovi

-  da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

-  da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

-  da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu,  a prije zasnivanja radnog odnosa,

- da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, što  dokazuje uvjerenjem iz posebnog Registra, koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a  prije zasnivanja radnog odnosa,

- da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za učinjena djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje dostavljenim uvjerenjem da nije pokrenut krivični postupak.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 104. 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, kao i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u  odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4)  Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5)  Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje  o vremenu provedenom  na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

8) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

10) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 177. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju,. (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20 imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti dana 21.10.2020. godine u 12 sati u prostorijama  škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će  postaviti na oglasnu tablu. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti  ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU OŠ “Vuk Karadžić” Sitneši, 78422 Sitneši

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana javnog objavljivanja.

Napomena: Kandidati su prilikom dolaska u školu dužni poštovati sve mjere i preporuke JZU

Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, a s ciljem sprečavanja prenošenja virusa korona, obavezna dezinfekcija ruku pri ulasku u školu, poštovanje fizičke distance od dva metra te obavezna upotreba maski.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “MEŠA SELIMOVIĆ”                                                                                                                         

78 434 NASEOBINA LIŠNjA                                                                                                                               

 

direktor Javne ustanove Osnovne škole “Meša Selimović” raspisuje 

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

1. Profesor razredne nastave  - lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom – rad na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, najkasnije do 7.12.2020. godine

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi .

Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, sa naznakom na koje radno mjesto se prijavljuju, i spiskom priložene dokumentacije  kojom se dokazuje ispunjenost uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati dostavljaju i sljedeću ovjerenu dokumentaciju koja ne smije biti starija od 6 mjeseci:

1.   Da je državljani RS, odnosno BiH (što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu);

2.  Da je punoljetan (što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte);

3.  Da je radno sposoban (što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci – prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu);

4.  Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela učinjena protiv ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenja iz stava 4. i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem;

6.  Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

7.  Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

8.   Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

9. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;

10.  Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža;

11.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

12.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

13.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

 

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom. Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Kandidati su dužni lično ili putem pošte dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata. Dostavljena dokumentacija neće biti vraćena kandidatima. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se na pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti na adresu:

 JU OŠ “Meša Selimović”, Naseobina Lišnja, 78 434 sa naznakom “Za konkurs”.

 

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu tablu škole  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

 

Rok za podnošenje prijave iznosi 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Kandidate koji se prijavljuju na radna mjesta a koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, u prostorijama škole dana 20.10.2020. godine sa početkom u 9 časova obaviće se testiranje, a u 10 časova intervju.

 

 

Napomena: Kandidati su prilikom dolaska u školu dužni poštovati sve mjere i preporuke JZU Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, a u cilju sprečavanja prenošenja virusa korona, obavezna dezinfekcija ruku pri ulasku u školu, poštovanje fizičke distance od dva metra te obavezna upotreba zaštitnih maski.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU Gimnazija Prnjavor, Prnjavor

Rade Vranješević br.1,

tel: 051/655-328,

 e-mail: ss26@skolers.org

Školski odbor JU Gimnazija Prnjavor  raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za izbor

direktora JU Gimnazija Prnjavor

 

I  Predmet

 

Školski odbor JU Gimnazija Prnjavor raspisuje javni konkurs za izbor direktora JU Gimnazija Prnjavor.

 

 II  Opis poslova

 

Direktor rukovodi školom i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Direktor za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru. Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

 

III Mandat

 

Mandat  direktora  škole  traje  četiri (4)  godine  i počinje od  dana stupanja na dužnost.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji  ispunjavaju uslove  konkursa  za imenovanje  direktora,  u roku od osam dana  od dana  razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa dostavljenog spiska iz prethodne alineje.

 

IV Uslovi za izbor

Za direktora škole može da bude izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, i Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju:

Opšti uslovi:

Da je lice starije od 18 godina

Da je državljanin Republike Srpske  ili  Bosne i Hercegovine

Da ima opštu zdravstvenu ( psihofizičku)  sposobnost za rad

Posebni uslovi:

1. da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent;

2. da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz tačke 1;

3. da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva  ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

4. da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje obrazovno-vaspitnog rada škole;

5. da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

V Potrebna dokumentacija

Kao dokaz  o ispunjavanju  opštih i posebnih  uslova  kandidati  su dužni, uz prijavu na konkurs, koja je potpisana od strane kandidata priložiti sljedeću dokumentaciju:

2. izvod iz matične knjige rođenih;

3. uvjerenje o državljanstvu  (ne starije od 6 mjeseci);

4. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci);

5. diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa stečenu nakon četiri godine studija ili ekvivalent

6. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za  rad u nastavi odnosno za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada;

7. uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (ne starije od 3 mjeseca);

8. uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ne starije od 3 mjeseca),

9. potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome;

10. prijedlog programa rada direktora za četvorogodišnji (mandatni) period;

11. kratku  biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima  rada, 

 

Svi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene fotokopije.

 

VI Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave 

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova i kontakt telefonom dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu škole:  JU Gimnazija Prnjavor, Ul. Rade Vranješević br.1, 78 430 Prnjavor, sa naznakom za “Javni konkurs za izbor direktora škole”.

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dostavljena dokumenta neće se vraćati kandidatima .

 

VII Način i rok obavještavanja kandidata o rezultatima konkursa

 

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora u roku od osam (8) dana od dana prijema odluke Vlade.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU CSŠ “IVO ANDRIĆ” PRNjAVOR, PRNjAVOR

Rade Vranješević br.1, tel.: +387 51 640 471,

e-mail: ss27@skolers.org

Školski odbor JU Centar srednjih škola “Ivo Andrić” Prnjavor raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

 za izbor

direktora JU Centar srednjih škola “Ivo Andrić” Prnjavor

 

I  Predmet

 

Školski odbor raspisuje konkurs za izbor direktora JU  Centar srednjih škola “Ivo Andrić”  Prnjavor.

 

 II  Opis poslova

 

Direktor rukovodi školom i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Direktor za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru. Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

 

 III   Mandat

 

Mandat direktora  škole  traje  četiri (4)  godine  i počinje od  dana stupanja na dužnost.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji  ispunjavaju uslove  konkursa  za imenovanje direktora, u roku od osam dana  od dana  razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa dostavljenog spiska iz prethodne alineje.

 

IV Uslovi za izbor

Za direktora škole može da bude izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnikom o uslovima i načinu izbora direktora škole i to:

 

Opšti uslovi:

Da je lice starije od 18 godina

Da je državljanin Republike Srpske  ili  Bosne i Hercegovine

Da ima opštu zdravstvenu  sposobnost za rad

 

Posebni uslovi:

1. da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent;

2. da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz tačke 1;

3. da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva  ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

4. da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje obrazovno-vaspitnog rada škole;

5. da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

V Potrebna dokumentacija

Kao dokaz  o ispunjavanju  opštih i posebnih  uslova  kandidati  su dužni, uz prijavu na konkurs, priložiti sljedeću dokumentaciju:

- izvod iz matične knjige rođenih;

- uvjerenje o državljanstvu  ( ne starije od 6 mjeseci);

- ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci);

- diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa stečenu nakon četiri godine studija ili ekvivalent

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za  rad u nastavi odnosno za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada;

- uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora  (ne starije od 3 mjeseca);

- uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ne starije od 3 mjeseca),

- potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome;

- prijedlog programa rada direktora za četvorogodišnji (mandatni) period;

- kratku  biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima  rada, 

 

Svi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene fotokopije.

 

VI Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave 

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova i kontakt telefonom dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu škole:  JU  Centar srednjih škola “Ivo Andrić” Prnjavor, Ul. Rade Vranješević br.1,   78 430 Prnjavor, sa naznakom za “Javni konkurs za izbor direktora škole”.

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dostavljena dokumenta neće se vraćati kandidatima .

 

VII Način i rok obavještavanja kandidata o rezultatima konkursa

 

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora u roku od osam (8) dana od dana prijema odluke.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU Gimnazija Mrkonjić Grad

Ul. Sime Šolaje broj 91

70260 Mrkonjić Grad

direktor Škole raspisuje:

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

1. Profesor psihologije - 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do 31.8.2021. godine, nepuna norma, 4 nastavna časa.

Radni odnos iz tačke 1. konkursa će zasnovati lice bez radnog iskustva - pripravnik.

  

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. tačka 1, 2. i 3. i članom 104. stav 3. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnikom  o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem  i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji.

  

Uz prijavu, potpisanu od strane kandidata, sa brojem telefona i adresom stanovanja, potrebno je dostaviti:

*Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte

*Uvjerenje o državljanstvu

*Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

*Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima će dostaviti kandidat koji bude primljen u radni odnos i ne može biti starije od šest mjeseci

*Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

*Uvjerenje o završenom drugom ciklusu studijskog programa dostavljaju kandidati koji imaju završen drugi ciklus studijskog programa i stečeno akademsko zvanje,

*Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena. Ukoliko  kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dodatak diplomi, prosjek ocjena se može dokazati  ovjerenom kopijom indeksa.

*Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, koja traže zaposlenje, za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen,

*Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

*Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu RVI Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

*Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca

Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i zloupotrebe opojnih sredstava i Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/18), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

  

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave obaviće se dana 16.10.2020. godine (petak) u 10 časova u prostorijama JU Gimnazija Mrkonjić Grad, ulica Sime Šolaje broj 91.

Škola će objaviti na oglasnoj tabli spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i dostavljena dokumenta se neće vraćati kandidatima. Nepotpuna i neblagovremena dokumenta neće se razmatrati.

Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Dokumente dostaviti lično u sekretarijat škole ili poštom na adresu:

JU Gimnazija Mrkonjić Grad, ul. Sime Šolaje broj 91, 70260 Mrkonjić Grad

***

Republika Srpska

JU DJEČIJI VRTIĆ “MILjA ĐUKANOVIĆ”

MRKONjIĆ GRAD

UL. VASE PELAGIĆA 17

 

OGLAS

 

Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU Dječiji vrtić “Milja Đukanović” Mrkonjić Grad direktor  raspisuje

 

KONKURS

za prijem radnika

 

        Opis radnog mjesta

 

    1.  Diplomirani pedagog VSS, pripravnik – rad na određeno vrijeme  ...................................................................... 1 izvršilac,

 

    2.  Diplomirani vaspitač VSS, pripravnik – rad na određeno vrijeme u PO Podrašnica                ................................................................................. 1 izvršilac,

         

    3.  Diplomirani vaspitač VSS, pripravnik – rad na određeno vrijeme ....... 2 izvršioca,

 

    4.  Diplomirani pravnik VSS, pripravnik  - rad na određeno vrijeme ............................................................................................... 1 izvršilac.

 

    Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu,  kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 60. i 68. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, članom 62. stav 2 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju i članom 2. stav 2. te članom 3. stav 1. i članom 6.  Pravilnika o vrsti stručne spreme za zaposlene u predškolskoj ustanovi).

     Pripravnikom se smatra lice koje je završilo fakultet i ima visoku stručnu spremu, koje nema 12 mjeseci radnog staža u tom zanimanju i koje treba prema zakonu položiti stručni ispit, a potrebno mu je prethodno radno iskustvo u tom zanimanju ili profesiji.

      Pripravnici se primaju u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju  od 12 mjeseci , radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno radi osposobljavanja za samostalan rad u struci i radi polaganja stručnog ispita.

 

      Opšti uslovi  za prijem u radni odnos za sve tačke oglasa

 

1. Da je državljanin RS ili BiH,

2. Da je stariji od 18 godina,

3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. Da nije osuđen za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u predškolskoj ustanovi.

  

 Posebni uslovi za tačku 1.

 

         1.    Završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stečeno stručno zvanje u određenoj oblasti,

         2.   Da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS.

 

Posebni uslovi za tačke 2 i 3 oglasa

 

       1. Završen prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili na programu za obrazovanje vaspitača,

      2. Da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS, kao nezaposleno lice.

 

Posebni uslovi za tačku 4 oglasa

 

1. Završen pravni fakultet, VSS,  najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent, stečeno akademsko zvanje diplomirani pravnik,

2. Da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS, kao nezaposleno lice.

 

       Uz prijavu na konkurs sa kratkom biografijom (svojeručno potpisana i sa naznačenom adresom stanovanja i kontakt telefonom), kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova konkursa:

 

Svi kandidati koji se prijavljuju na oglas dostavljaju:

1. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

2. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija),

3. Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca),

4. Ovjerenu kopiju diplome ili uvjerenja, i dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5. Dokaz da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS – Uvjerenje izdato od strane Zavoda o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

6. Ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad (prilažu oni kandidati koji budu izabrani nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa).

 

       Dokumenta priložena uz prijavu na konkurs, neće biti vraćena kandidatima, te je kandidat dužan da dostavi ovjerene fotokopije svih dokumenata.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa Komisija će obaviti razgovor - intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Rok za podnošenje prijava je  8 dana od dana objavljivanja  u dnevnom listu “Glas Srpske”, oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje RS – Biro Mrkonjić Grad. Rok za podnošenje prijava računa se od posljednjeg objavljivanja.

        Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Prijave na oglas slati u zatvorenoj koverti na adresu: JU Dječiji vrtić “Milja Đukanović”  Mrkonjić Grad, ul. Vase Pelagića 17 ( sa naznakom “Prijava na konkurs”) ili lično na protokol Ustanove.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU SŠC”LAZAR ĐUKIĆ” RIBNIK,

Adresa: Rade   Jovanića  39

e-mail:  ss24@skolers.org , 050-431-213

 

direktor JU Srednjoškolski centar “Lazar Đukić” Ribnik  raspisuje

 

KONKURS

za prijem  u radni odnos na radno mjesto

 

1. Bibliotekar, sa radnim iskustvom, položenim stručnim ispitom, 27,5% radnog vremena, na određeno radno vrijeme do 31.8.2021. godine.

 

Opšti i posebni uslovi  za prijem u radni odnos

Kandidati  pored  opštih uslova  predviđenih  Zakonom  o radu  trebaju da ispunjavaju posebne uslove  navedene  u članu 104. Zakona o srednjem  obrazovanju  i vaspitanju “Službeni glasnik  Republike  Srpske”  broj  41/18. ) i da imaju  za radno mjesto :

- Stručnu spremu  propisanu Pravilnikom  o vrsti  stručne spreme  nastavnika i stručnih  saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama “Službeni  glasnik Republike Srpske” broj 29/12, 80/14 i 83/15);

Pravo učešća na konkurs imaju  lica iz člana 124. stav 2. Zakona o srednjem  obrazovanju i vaspitanju .

Prijem radnika  u radni odnos  izvršiće  se u skladu  sa Pravilnikom  o postupku  za prijem  u radni odnos  u srednjoj školi i načinu  bodovanja  kriterijuma za prijem  “Službeni  glasnik  Republike Srpske” 24/19).

Kandidati  su dužni dostaviti sledeću dokumentaciju (ovjerene fotokopije):

1. Prijavu  na konkurs koja mora biti  potpisana od strane kandidata  koji se prijavljuje na konkurs i u kojoj se obavezno mora navesti adresa i kontakt telefon;

2. Diplomu o završenom prvom ciklusu  studijskog  programa  u četvorogodišnjem  trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS  bodova  u kojoj je navedeno  stručno zvanje u određenoj  oblasti  ili ekvivalent;

3. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak  za djela  učinjena protiv dostojanstva  ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog  integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog  nasilja nad djetetom  ili maloljetnim licem;

4. Dodatak diplomi,  koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom  studiranja  ili uvjerenje  visokoškolske  ustanove o prosjeku ocjena  tokom studiranja , ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku  ocjena;

5. Uvjerenje  o položenom stručnom  ispitu ;

6. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

7. Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine ;

8. Uvjerenje izdato od Zavoda  za zapošljavanje  o vremenu  provedenom  na evidenciji nezaposlenih lica  koja traže zaposlenje;

9. Uvjerenje o radnom  stažu  izdato od ranijeg  poslodavca  iz kojeg  se jasno  vidi vrsta  posla,  stepen stručne spreme ostvarenog radnog staža  po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio  sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme  potrebno je preračunati  u puno radno vrijeme;

10. Uvjerenje  opštinskog /  gradskog  organa  uprave  nadležnog  za boračko invalidsku  zaštitu  o utvrđenom  statusu člana porodice  poginulog  borca  Odbrambeno-otadžbinskog  rata  Republike   Srpske  ukoliko se radi o kandidatu  iz kategorije boraca.

Kandidat koji  bude izabran  dužan je  prije zasnivanja  radnog odnosa  dostaviti ljekarsko  uvjerenje nadležne  zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti  za rad i o psihičkoj  i fizičkoj  sposobnosti za rad  sa učenicima  koje nije starije od 6 mjeseci. 

Škola  će  za kandidata  koji  bude  izabran  prije zasnivanja  radnog  odnosa  pribaviti  uvjerenje  o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima  iz posebnog registra  lica  pravosnažno  osuđenih  za krivična djela  seksualne  zloupotrebe  i iskorišćavanja  djece.

Kandidati su dužni dostaviti  ovjerene  kopije  svih  dokumenata  i te kopije  neće biti  vraćene kandidatima.

Testiranje  i intervju sa kandidatima   koji dostave blagovremene  i potpune prijave  odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa  obaviće se  dana  20.10.2020. godine u  12 časova u prostorijama škole .

Škola će spisak kandidata  koji ispunjavaju uslove konkursa  objaviti  na oglasnoj tabli  škole,  najkasnije tri dana  prije  zakazanog  testiranja  i intervjua.

Kandidati   se  neće  posebno  pozivati  na testiranje  i intervju, smatraće  se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs je otvoren 8 dana  od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Neblagovremene  i nepotpune prijave  se neće  razmatrati.  Škola  će pismenim putem obavijestiti sve učesnike 

Prijave  sa  potrebnom dokumentacijom  dostaviti   zapečaćene  u koverti  lično  na protokol u  Sekretarijat škole  ili poštom  na adresu  škole  sa naznakom  “Za Komisiju  za prijem  kandidata”.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “SVETI SAVA”

Kotor Varoš, Svetosavska 2

tel.: 051/927-220, 051/785-175,

e-mail: os051@skolers.org

 

direktor škole raspisuje

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Nastavnik za nastavni predmet tehničko obrazovanje - 16 časova na određeno radno vrijeme do povratka radnika sa funkcije - sa radnim iskustvom u vaspitno-obrazovnom procesu

2. Nastavnik za nastavni predmet likovna kultura - 5 časova na određeno radno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, sa radnim iskustvom u vaspitno-obrazovnom procesu

3. Nastavnik za nastavni predmet fizika - 2 časa na određeno radno vrijeme do 31.8.2021. godine - sa radnim iskustvom u vaspitno obrazovnom procesu

4. Nastavnik razredne nastave - 1 izvršilac na određeno radno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva (do januara 2021. godine) - položen stručni ispit

 

 

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene članom 104, 105, 106. i 111. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

            Izuzetno od uslova pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema , kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi

 

          Uz potpisanu prijavu kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Opšti uslovi: 

- uvjerenje o državljanstvu (kojim dokazuje da je državljanin RS, BiH ),

- izvod iz matične knjige rođenih (koji dokazuje da je punoljetan )

- ljekarsko uvjerenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od šest mjeseci, će dostaviti prije potpisivanja Ugovora o radu, kandidat koji bude primljen u radni odnos (kojim dokazuje da je radno sposoban )

- uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (za kandidata koji bude izabran putem konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, škola će tražiti uvjerenje)

- uvjerenje o licima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (za kandidata koji bude izabran putem konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, škola će tražiti uvjerenje)

- uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak  za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zloupotrebe djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

 

Posebni uslovi

- diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

- uvjerenje ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena. U izuzetnim slučajevima ako kandidat ne može pribaviti ove dokumente prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa.

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (za kandidate pod rednim brojem 4. )

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje kao dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (za kandidate koji se prijavljuju na konkurs računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica)

- uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

        

Testiranje i intervju će se obaviti sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, dana 21.10.2020. godine u 12 časova prostorijama škole u Kotor Varošu.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.

Kandidati se neće pozivati posebno na intervju i test, te ako se ne pojave na intervjuu i testu smatra se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

         Kandidati su dužni da uz potpisanu prijavu na konkurs dostave ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata komisija neće uzeti u razmatranje.

 

Prijave se primaju u roku od 8 dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske”, a šalju se na adresu:  JU Osnovna škola “Sveti Sava” Svetosavska 2, 78 220 Kotor Varoš sa naznakom “za konkurs”.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana