JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 4.11.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 4.11.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 4.11.2020. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice

********

************

 

"POANTA H20" DOO BANjALUKA

Dragana Bubića br.14.

Tel. 051 491 488 ; 065 391 204 (viber)

E-mail: poantah2o.ba@gmail.com  

OGLAS

 

Terenski komercijalist (m/ž)

Kompanija: Poanta H2O d.o.o.

Grad: Banjaluka

Opis posla:

POANTA H2O d.o.o je generalni uvoznik filtera i omekšivača za tretmane vode, takođe smo uvoznici za generatore ozona i dozatore za dezinfekciju. Naša firma je u potrazi za novim članom tima na sljedećoj poziciji:

 -      Terenski komercijalist

Za područje Banjaluke/Bihaća/ Prnjavora/ Prijedora/Sarajeva/Zenice/

 

Opis poslova:

• Identifikacija i privlačenje novih kupaca;

• Praćenje aktivnosti konkurencije na tržištu;

• Davanje prijedloga za razvoj poslovanja s kupcima;

• Odgovornost za realizaciju plana prodaje;

• Odgovornost za naplatu potraživanja.

Potrebne kvalifikacije:

• Radno iskustvo u prodaji;

• Poznavanje regionalnog tržišta;

• Komunikativnost i izražene pregovaračke vještine;

• Proaktivan pristup i samostalnost u izvršavanju poslova;

• Poznavanje rada na računaru (MS Office);

• Vozačka dozvola B kategorije;

• SSS/VŠS/VSS.

Broj pozicija: 1

Ako ispunjavate tražene uslove i želite se predstaviti putem individualnog usmenog razgovora, molimo vas pošaljite molbu i CV sa naznakom pozicije za koju se prijavljujete najkasnije do 11.11.2020. godine putem e-mail: poantah2o.ba@gmail.com.

***

PREDŠKOLSKA USTANOVA "SVEZNALICE"

Stepe Stepanovića 185A

78 000 Banjaluka

 

KONKURS

za radno mjestu u privatnom produženom boravku – Banjaluka

 

1. Profesor razredne nastave, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme sa probnim radom u trajanju od 6 mjeseci

 

Biografiju dostaviti na e-mail: sveznalicedoo@gmail.com do 10.11.2020.

***

JU MEDICINSKA ŠKOLA

Ul. Cetinjska br.1

78000 Banjaluka

 

  Na osnovu člana 106. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 41/18, 35/20 i 92/20), člana 2. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 24/19), člana 46. Statuta i člana 7. Pravilnika o radu, JU Medicinska škola Banjaluka  raspisuje

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Profesor srpskog jezika - pripravnik, VSS, 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, 3 časa.

 Status pripravnika imaju lica koja se prvi put zapošljavaju u struci i lica koja imaju manje od godinu dana radnog iskustva u struci i nisu ostvarila uslove za polaganje stručnog ispita.

 

 Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. tačka 1. i 2. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 41/18, 35/20 i 92/20) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 29/12, 80/14 i 83/15).

 Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (ovjerene fotokopije):

- diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi - završen prvi ciklus studijskog programa  u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

 - uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ne starije od 6 mjeseci),

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su prema ranije važećim propisima ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 24/19).

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole dana  13.11.2020. godine (petak).

 Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave svu traženu dokumentaciju, Komisija za prijem radnika obaviće  intervju i testiranje dana 17.11.2020. godine (utorak) u 10 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Svi kandidati će biti obaviješteni o izboru kandidata u roku od 8 dana od dana izvršenog izbora.

Kandidat koji bude izabran dužan je da prije zasnivanja radnog odnosa dostavi ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od 6 mjeseci.

Škola će za kandidata koji bude izabran prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti. 

Škola ne vraća dostavljenu dokumentaciju kandidatima.

 Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama "Glas Srpske".

 Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti zapečaćene u koverti lično na protokol u Sekretarijat škole ili poštom na adresu: JU Medicinska škola Banjaluka, Cetinjska br. 1, sa naznakom "Za Komisiju za prijem radnika".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU MUZIČKA ŠKOLA "VLADO MILOŠEVIĆ"

BANjALUKA

Ul. Jovana Dučića 23

78000 Banjaluka

raspisuje

KONKURS

za prijem radnika

 

Nastavni predmet:

 

1. Profesor solfeđa – puna norma - 1 izvršilac -  na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, a najkasnije do kraja nastavne 2020/2021 godine

         

 

     Potrebni uslovi za radnike:

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o srednjem i osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

Kandidati moraju imati završen odgovarajući fakultet.

U radni odnos se primaju lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Uz prijavu se prilažu:

- ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najviše ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, diploma  navedenog fakulteta.

- uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio  pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

-  uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- izvod iz matične knjige  rođenih  ili ovjerena kopija lične karte,

-  uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH,

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

-  uvjerenje izdato od Zavoda o zapošljavanju  o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

- uvjerenje o radnom  stažu izdato  od  ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs  za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- uvjerenje opštinskog /gradskog organa  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

2. Kućni majstor - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme.

 

Potrebni uslovi za radnike:

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

U radni odnos se prima lice sa  najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima popravke i održavanja.

Uz prijavu se prilažu:

- ovjerena fotokopija diplome o završenoj školi  III, IV ili V stepen stručne spreme – tehnička zanimanja

- izvod iz matične knjige rođenih  ili ovjerena kopija lične karte,

-  uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH,

-    Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela učinjena protiv ustavnog poretka, dostojanstva ličnosti i morala i službene dužnosti za koju je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od šest mjeseci.

- Uvjerenje o radnom iskustvu izdato od ranijeg poslodavca

Potpisanu prijavu sa svim podacima (adresa, broj mobilnog telefon i drugo) i dokazima o ispunjavanju navedenih uslova dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Javna ustanova Muzička  škola "Vlado Milošević" Banjaluka, ulica  Jovana Dučića broj  23.

Napomena: Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 13.11.2020. godine u 10 časova u prostorijama muzičke škole. Kandidati se neće posebno pozivati intervju, a ako se ne pojave na intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenta i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli škole. Izabrani kandidat će naknadno, a prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad, koje ne može biti starije od 6 mjeseci. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Konkurs je otvoren  6 dana od dana objavljivanja. 

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "JOVAN CVIJIĆ"

Ul. Đure Jakšića br.14

78000 Banjaluka

raspisuje

 

 

KONKURS

za popunu  radnog mjesta

 

1. Profesor srpskog jezika i književnosti, na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije, 10 časova redovne nastave

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača. Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

 

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .

 

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 177. Zakona.

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem . - dostavlja kandidat.

Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 Uz potpisanu prijavu (sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom) potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnika o proceduri i kriterijumima  za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi :

• Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

• Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

• Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

• Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

• Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

• Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

 

Testiranje i intervju će se obaviti dana 27.11.2020. godine (petak) sa početkom u 10 časova u prostorijama škole, sa kandidatima koji su dostavili potpune  i blagovremene  prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

 

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu  tablu škole  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

 

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na  adresu škole sa naznakom "ZA KONKURS".

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "DOSITEJ OBRADOVIĆ"

Ul. Mirka Kovačevića br.27

78000 Banjaluka

raspisuje:

 

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih   radnih  mjesta

 

1. Prof/nast. razredne nastave – radno mjesto voditelj produženog boravka - 3 izvršioca - na određeno vrijeme do kraja nastavnog procesa u školskoj 2020/2021. godini.

2. Prof/nast. hemije – nepuna norma – 10 časova redovne nastave + 1 čas dopunske nastave + 2 časa razredništva – ukupno 13 časova – na neodređeno vrijeme.

 

Za radna mjesta pod rednim brojem 1. i 2.  potrebno je radno iskustvo i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

 

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 104, 105, 106. i 111. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 

1. da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava. Uvjerenje o neosuđivanosti izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece. Ovo uvjerenje će škola pribaviti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačke 4. i  5. Za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa.

          Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs za radna mjesta pod brojem 1. i 2. pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i člana 6.  Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, ako kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti ove dokumente, prosječna ocjena se može dokazivati i ovjerenom fotokopijom indeksa

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje za o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja traže zaposlenje;

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

          Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana  u struci ukoliko ispunjavanju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju 

           Pravo učešća  na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

           Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenta i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

           Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

          Sa kandidatima koji su konkurisali na radno mjesto pod rednim brojem 1. i dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana 8.10.2020. godine u 9 časova u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju.

          Sa kandidatima koji su konkurisali na radno mjesto pod rednim brojem 2. i dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana 9.10.2020. godine u 13 časova u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju.

Kandidat se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

          Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Napomena: Kandidati su prilikom dolaska u školu dužni poštovati sve mjere i preporuke JZU Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, a s ciljem sprečavanja prenošenja virusa korona, obavezna dezinfekcija ruku pri ulasku u školu, poštovanje fizičke distance od dva metra te obavezna upotreba maski.

           Prijave slati na adresu škole sa naznakom "za konkurs".

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU CENTAR "ZAŠTITI ME"

Ul. Poljokanov park bb

78000 Banjaluka

donosi:

 

ODLUKU

 

I

 

            Poništava se konkurs za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme, broj 2600/20 od 16.10.2020. godine, za radno mjesto vaspitač, 1 izvršilac, lice sa iskustvom, na određeno vrijeme radi izvršenja tačno određenog posla, do 31.8.2021. godine.

 

II

 

           Konkurs za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme iz tačke I ove odluke se poništava zbog prestanka potrebe za prijemom radnika u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto vaspitač,  a koja je uzrokovana promjenom organizacije rada internata JU Centar "Zaštiti me" Banjaluka vezano za epidemiološku situaciju u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini u pogledu virusa korona (SARS-CoV-2). 

 

 

III

 

           Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "ĐURA JAKŠIĆ"

Banjaluka, Subotička br.28  

78000 Banjaluka

raspisuje

 

KONKURS

za prijem za  radna  mjesta za školsku 2020/2021 godinu

 

 

1. Nastavnik/profesor srpskog jezika - 1 izvršilac, 4 časa sedmično, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine,  lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

 

Kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu  i posebne uslove propisane članom 104, 105.  i 106.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

 

Opšti uslovi koji kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

- da je državljanin RS ili BiH,

- da je punoljetan,

- da je radno sposoban,

- da nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava i

- da nije pravosnažno osuđen za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

 

Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece i Uvjerenje da protiv lica nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem.

 

 

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

 

1. Prijavu za prijem u radni odnos, uredno potpisanu,

2. Uvjerenje o državljanstvu,

3. Izvod iz matične knjige rođenih,

4. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

5. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu .

7. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi.

8. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca.

9. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

10. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako  se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

U skladu sa članom 113. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa priložiti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti da je radno sposoban (ne starije od 6 mjeseci).

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana 17.11.2020. godine, u prostorijama škole, obaviće se testiranje sa početkom u 12 časova, a intervju poslije toga.

 

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu škole  sa naznakom "za konkurs".

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU EKONOMSKA ŠKOLA

Ul. Kralja Alfonsa DžIII br.34

78000 Banjaluka

raspisuje:

 

KONKURS

za upražnjeno radno mjesto profesora

 

Opis radnog mjesta

1) Profesor matematike - 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine - 2 časa.

Uslovi: profesor matematike, diplomirani matematičar, profesor matematike i informatike, profesor matematike i računarstva, diplomirani matematičar i informatičar i profesor matematike i fizike.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. tačka 1, 2. i 3.   Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama. U radni odnos prima se lice sa iskustvom.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi .

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos i sa navedenim brojem telefona) kandidati  su dužni  priložiti:

- Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti.

- Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, za nastavnika koji u toku studija nije položio navedenu grupu predmeta;

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

- Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

- Izvod iz matične knjige rođenih;

- Uvjerenje o državljanstvu;

- Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci) i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora, a prije zasnivanja radnog odnosa;

- Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava i uvjerenje o podacima iz posebnog registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;

- Uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena  protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom. Uvjerenje treba da sadrži sljedeće podatke:

1) vrsta posla;

2)  stepen stručne spreme;

3)  dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

- Izuzetno pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona.

- Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju  sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 19.11.2020. godine u 10 časova u prostorijama škole.

Škola će istaknuti na oglasnoj tabli spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

***

REPUBLIKA SRPSKA

Ju OŠ "VUK STEFANOVIĆ KARADžIĆ"

Ul. Save Kovačevića bb

78000 Banjaluka

 raspisuje                                              

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Profesor/nastavnik razredne nastave - puna norma na određeno vrijeme, do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja, sa položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu -  1 izvršilac

 

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača . Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 177. Zakona.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu, da nije starije od 6 mjeseci;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu (sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom) potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnika o proceduri i kriterijumima  za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi :

• Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

• Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

• Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

• Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

• Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

• Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

• Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune  i blagovremene  prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti  19.11.2020. godine sa početkom  u 11.30 časova u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu  tablu škole  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Napomena: Kandidati su prilikom dolaska u školu dužni poštovati sve mjere i preporuke JZU Instituta za javno zdravstvo RS, a u cilju sprečavanja prenošenja virusa korona, obavezna dezinfekcija ruku pri ulasku u školu, poštovanje fizičke distance i obavezno nošenje zaštitne maske.

Konkurs ostaje otvoren osam ( 8) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na  adresu  škole sa naznakom "ZA KONKURS ".

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "SVETI SAVA"

BANjALUKA

raspisuje:

 

KONKURS

za popunu  radnog mjesta

 

1. Profesor/nastavnik biologije, 4 časa redovne nastave, 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu  kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača. Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 177. Zakona.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 Uz potpisanu prijavu (sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom ) potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri i kriterijumima  za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

• Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

• Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

• Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

• Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

• Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

• Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

• Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Testiranje i intervju će se obaviti dana 19.11.2020. godine sa početkom u 10 časova, u prostorijama škole sa kandidatima koji su dostavili potpune  i blagovremene  prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam ( 8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na  adresu škole: Javna ustanova Osnovna škola "Sveti Sava" Banjaluka, Užička bb, 78000 Banjaluka, sa naznakom "ZA KONKURS ".

***                                                                                                         

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA ŠIPOVO

JU OŠ "RADE MARIJANAC" STROJICE

70273 Strojice, tel: 050/480 -720

e-mail: os092@skolers.org

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Profesor/nastavnik tehničkog obrazovanja, 4 časa sedmično, na određeno radno vrijeme, do 31.8.2021. godine, jedan izvršilac, bez radnog iskustva – pripravnik.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova koji su propisani Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti  uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju  prilikom prijavljivanja na konkurs su:

- da je državljanin RS ili Bosne i Hercegovine što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

- da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

- da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci, i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela  učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad  djetetom i maloljetnim licem;

- da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad  djetetom i maloljetnim licem.

Uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem (ako je kandidat rođen u Republici Srpskoj), a prije zasnivanja radnog odnosa. Prava učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom (čl. 104. stav (6) Zakona  o osnovnom vaspitanju i obrazovanju. Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkursi i spisak dokumentacije koja se dostavlja, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od strane visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena koje je kandidat ostvario tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

4. Uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg Poslodavca, koje sadrži vrstu posla, stepen stručne spreme po sistematizaciji, i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije  borca.

Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije zasnivanja  radnog odnosa, obavezan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci;

Sa kandidatima  koji ispunjavaju uslove konkursa i koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, obaviće se testiranje i intervju u prostorijama škole dana  13.11.2020. godine u  9 časova.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije održavanja testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave sa potrebnom  dokumentacijom slati na adresu škole: Javna ustanova Osnovna škola "Rade Marijanac" Strojice, Strojice bb, 70273 Strojice, sa naznakom "ZA KONKURS".

***

REPUBLIKA SRPSKA                             

JU OŠ "PETAR KOČIĆ"

Šiprage bb, 78224 Šiprage

telefon:051-765-024; telefon-faks:051-765-092

e-mail: os053@skolers.org

direktor škole  raspisuje:

 

KONKURS

za prijem pripravnika

 

1. Profesor razredne nastave – 1 izvršilac puna radna norma, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine,

 

U radni odnos primaju se lica bez radnog iskustva po Programu podrške zapošljavanja mladih sa VSS i SSS u statusu pripravnika u 2020 godini, Komponenta I-djeca poginulih boraca vojske RS,  JU Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i to: pripravnici sa VSS (po  Odluci JU Zavoda za zapošljavanje RS, broj:02.2.6/0601-161-2/20 od 20.10.2020. godine).

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu i članom  5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi  kandidat treba da ispunjava uslove propisane članovima 104, 105. i 111. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  članom 2, 3. i 5. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1. Da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. Da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih,

3. Da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz tačke 4. i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom  dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti.

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu  predmeta,

3. Dodatak diplomi ili uvjerenje visokoškolske ustanove koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu djeteta poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, biće podvrgnuti  testiranju i intervjuu koji će biti obavljen u prostorijama JU OŠ "Petar Kočić " Šiprage,  19.11.2020. godine, sa početkom u 9 časova.

 Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu  ili testiranju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene fotokopije priložene dokumentacije, neće biti uzete u razmatranje.

Prijave se primaju u roku od 8 dana od dana objavljivanja u "Glasu Srpske", a šalju se na adresu: JU OŠ "Petar Kočić" Šiprage, 78 224  Šiprage.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

 

 

 

 

 

***

OPŠTINA MRKONjIĆ GRAD

NAČELNIK OPŠTINE

Trg kralja Petra I Karađorđevića 1

70260 Mrkonjić Grad

 

Na osnovu člana 97. i 101. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 97/16) i člana 66. Statuta opštine Mrkonjić Grad ("Službeni glasnik opštine Mrkonjić Grad", broj 10/17), načelnik opštine Mrkonjić Grad, raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za prijem pripravnika u Opštinsku upravu

opštine Mrkonjić Grad

 

     I - U radni odnos primaju se pripravnici i to:

 

1. Diplomirani ekonomista ................................................................... 2 izvršioca

2. Diplomirani inženjer šumarstva .................................................... 2 izvršioca

3. Diplomirani pravnik ......................................................................... 1 izvršilac

4. Diplomirani inženjer poljoprivrede .............................................. 1 izvršilac

5. Diplomirani sociolog ........................................................................ 1 izvršilac

 

     II - Opis poslova      

              Pripravnici se primaju u radni odnos na određeno vrijeme, na period od 12 mjeseci, radi sticanja radnog iskustva u struci i osposobljavanje za polaganje stručnog ispita za rad u upravi Republike Srpske.

 

     III - Opšti uslovi

             Opšti uslovi za kandidate su:

1) da su državljani Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

2) da su stariji od 18 godina,

3) da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,

4) da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

5) da nisu otpušteni iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa i

6) da nisu u sukobu interesa, odnosno da ne obavljaju dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

 

IV - Posebni uslovi

Posebni uslovi za kandidate su:

Za radno mjesto pod rednim brojem 1.

 

a) stručna sprema: VSS - diplomirani ekonomista,

b) bez radnog iskustva u struci.

Za radno mjesto pod rednim brojem 2.

 

a) stručna sprema: VSS - diplomirani inženjer šumarstva,

b) bez radnog iskustva u struci.

 

Za radno mjesto pod rednim brojem 3.

 

a) stručna sprema: VSS - diplomirani pravnik,

b) bez radnog iskustva u struci.

 

Za radno mjesto pod rednim brojem 4.

 

a) stručna sprema: VSS - diplomirani inženjer poljoprivrede,

b) bez radnog iskustva u struci.

 

Za radno mjesto pod rednim brojem 5.

 

a) stručna sprema: VSS - diplomirani sociolog,

b) bez radnog iskustva u struci.

 

      V - Potrebna dokumenta

      Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni da prilože dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa.

      Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova konkursa, kandidati prilažu fotokopiju lične karte ili pasoša i izjavu u pisanoj formi:

1. da su državljani Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

2. da nisu pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nisu odbili naredbu da se povinuju pred Tribunalom - član IDž stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

3.  da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

4.  da nisu otpušteni iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa i

5.  da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa članom 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

Kao dokaze o ispunjavanju posebnih uslova konkursa kandidati prilažu fotokopiju:

- diplome o završenoj stručnoj spremi.

        Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođenje javnog konkursa, dužan je da, u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, ovjerenu izjavu o ispunjenosti uslova iz odjeljka III stav (1) tačka 4) 5) i 6), kao i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

         Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze iz prethodnog stava u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da postupi u skladu sa prethodnim stavom.

        Sa svim kandidatima koji budu ušli u uži izbor Komisija za sprovođenje javnog konkursa obaviće ulazni intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.      

VI - Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 15 dana, od dana objavljivanja javnog konkursa.

Prijave na Javni konkurs se mogu podnijeti direktno ili putem pošte na adresu: Opština Mrkonjić Grad, Trg kralja Petra I Karađorđevića br. 1, sa naznakom "Komisiji za izbor".

  Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Javni konkurs biće objavljen u "Službenom glasniku Republike Srpske" i u dnevnom listu "Glas Srpske". Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

 

Za sve dodatne informacije o Javnom konkursu možete se obratiti na kontakt telefon: 050/220-921.

***

OPŠTINA MRKONjIĆ GRAD

NAČELNIK OPŠTINE

Trg kralja Petra I Karađorđevića 1

70260 Mrkonjić Grad

                                                                                                                            

Na osnovu člana 77, 78. i 160. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 97/16) i člana 7, 8. i 43. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 42/17), a u vezi sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u opštinskoj upravi opštine Mrkonjić Grad ("Službeni glasnik opštine Mrkonjić Grad", broj: 6/15, 1/17 i 1/20), načelnik opštine Mrkonjić Grad, raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta službenika i namještenika

u Opštinskoj upravi opštine Mrkonjić Grad

 

U Opštinsku upravu opštine Mrkonjić Grad prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme, u statusu službenika:

1. Samostalni stručni saradnik za analitičke poslove, rad sa investitorima i projekte  ............................................................................ 1 izvršilac

2. Samostalni stručni saradnik za poslove blagajne, obračun plata i evidenciju osnovnih sredstava, inventara i materijala ....................................... 1 izvršilac

3. Samostalni stručni saradnik za saobraćaj i puteve .......................... 1 izvršilac

4. Viši stručni saradnik za administrativno tehničke poslove načelnika opštine  .................................................................................. 1 izvršilac

5. Viši stručni saradnik za mjesne zajednice, izbjegla i raseljena lica ............................................................................................... 1 izvršilac

6. Viši stručni saradnik za komunalne poslove ................................... 1 izvršilac

7. Stručni saradnik – matičar u šalter sali  ........................................ 1 izvršilac

8. Stručni saradnik – matičar u mjesnoj kancelariji  .......................... 1 izvršilac

 

U Opštinsku upravu opštine Mrkonjić Grad prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme, u statusu namještenika:

 

9. Radnik na naplati i kontroli parkiranja ........................................... 3 izvršioca

10. Radnik na održavanju i čišćenju službenih prostorija .................. 2 izvršioca

11. Portir ....................................................................................................... 1 izvršilac

 

      I – Status i kategorija radnog mjesta      

Radno mjesto pod rednim brojem 1, 2, 3. – opštinski službenik pete kategorije trećeg zvanja.

Radno mjesto pod rednim brojem 4, 5. i 6. – opštinski službenik šeste kategorije trećeg zvanja.

Radno mjesto pod rednim brojem 7. i 8. – opštinski službenik sedme kategorije trećeg zvanja.

           II - Opis poslova i radnih zadataka

Opis poslova i radnih zadataka službenika i namještenika utvrđeni su Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u opštinskoj upravi opštine Mrkonjić Grad ("Službeni glasnik opštine Mrkonjić Grad", broj 6/15, 1/17 i 1/20).

III – Opšti i posebni uslovi         

          Opšti uslovi koje treba da ispunjava kandidat su:

1) da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

2) da je stariji od 18 godina,

3) da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,

5) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa,

6) da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IDž stav 1. Ustava BiH,

7) da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika, odnosno namještenika u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave, u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 97/16).

          Pored opštih uslova, potrebno je da kandidat ispunjava i sljedeće posebne uslove:  

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto samostalni stručni saradnik za analitičke poslove, rad sa investitorima i projekte su:

- VSS – prirodnog, tehničkog ili društvenog smjera ili prvi ciklus istog studija sa najmanje 240 ECTS bodova;

- položen stručni ispit za rad u upravi;

- jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

 Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto samostalni stručni saradnik za poslove blagajne, obračun plata i evidenciju osnovnih sredstava, inventara i materijala su:

- VSS – ekonomskog smjera;

- položen stručni ispit za rad u upravi;

- jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto samostalni stručni saradnik za saobraćaj i puteve su:

- VSS – građevinskog ili saobraćajnog smjera ili prvi ciklus istog studija sa najmanje 240 ECTS bodova;

- položen stručni ispit za rad u upravi;

- jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto viši stručni saradnik za administrativno tehničke poslove načelnika opštine su:

- VŠS – društvenog ili tehničkog smjera;

- položen stručni ispit za rad u upravi;

- jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto viši stručni saradnik za mjesne zajednice, izbjegla i raseljena lica su:

- VŠS – društvenog smjera ili prvi ciklus istog studija sa najmanje 180 ECTS bodova;

- položen stručni ispit za rad u upravi;

- jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto viši stručni saradnik za komunalne poslove su:

- VŠS – prirodnog, tehničkog ili društvenog smjera ili prvi ciklus istog studija sa najmanje 180 ECTS bodova;

- položen stručni ispit za rad u upravi;

- jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto stručni saradnik – matičar u šalter sali su:

- SSS – upravna, ekonomska ili gimnazija;

- položen stručni ispit za rad u upravi;

- jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja;

- položen poseban stručni ispit za matičara (u skladu sa članom 8. Zakona o matičnim knjigama ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:111/09, 43/13 i 66/18)).

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto stručni saradnik – matičar u mjesnoj kancelariji su:

- SSS – upravna, ekonomska ili gimnazija;

- položen stručni ispit za rad u upravi;

- jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja;

- položen poseban stručni ispit za matičara (u skladu sa članom 8. Zakona o matičnim knjigama ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:111/09, 43/13 i 66/18)).

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto radnik na naplati i kontroli parkiranja su:

- SSS;

- položen vozački ispit "B" kategorije;

- jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto radnik na održavanju i čišćenju službenih prostorija su:

- NK radnik;

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto portir su:

- SSS ili KV radnik;

- šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

 

Lice koje je u drugim organima i organizacijama radilo, a nema položen stručni ispit za rad u upravi, može da se primi u radni odnos uz obavezu da položi stručni ispit u roku od 6 (šest) mjeseci od dana zaposlenja.

Ukoliko lice iz prethodnog stava ne položi stručni ispit za rad u upravi u roku od šest mjeseci, prestaje mu radni odnos.

IV – Potrebna dokumenta

Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu Prijava na javni konkurs (obrazac broj 1/koji je dostupan na sajtu Opštinske uprave opštine Mrkonjić Grad i na sajtu Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS, a može se preuzeti i u Opštinskoj upravi opštine Mrkonjić Grad, šalter broj: 2). Uz prijavu na javni konkurs kandidat je dužan priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa.

Kao dokaze o ispunjavanju opštih uslova konkursa, kandidat prilaže fotokopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine i izjave da kandidat: 

- nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

- nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa,

- nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, i

- nije u sukobu interesa u skladu sa čl. od 43. do 47. Zakona, sastavni je dio prijave na javni konkurs.

Gore navedene izjave o opštim uslovima sastavni su dio Prijave na javni konkurs – prijavnog obrasca.

Kao dokaze o ispunjavanju posebnih uslova kandidati prilažu fotokopije:

- diplome/svjedočanstva o završenoj stručnoj spremi,

- uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u opštinskoj upravi, odnosno izjave kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen,

- uvjerenja o položenom posebnom stručnom ispitu za matičara,

- isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu stručne spreme (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo),

- izjave u pisanoj formi da kandidat ima položen vozački ispit "B" kategorije (za radno mjesto pod rednim brojem 9).

Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođenje javnog konkursa, dužan je da, u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, ovjerenu izjavu o ispunjenosti uslova iz odjeljka IV stav 2. tačka 2. 3. 4. i odjeljka IV stav 3. tačka 5., kao i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze iz prethodnog stava u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang-liste uspješnih kandidata, da postupi u skladu sa prethodnim stavom.

Sa svim kandidatima koji budu ušli u uži izbor Komisija za sprovođenje javnog konkursa obaviće ulazni intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

 

V – Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa.

Prijave na javni konkurs se mogu podnijeti direktno ili putem pošte na adresu: Opština Mrkonjić Grad, Trg kralja Petra I Karađorđevića br. 1, sa naznakom "Komisiji za izbor."

            Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Javni konkurs se objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srpske" i dnevnom listu "Glas Srpske".

Ukoliko javni konkurs ne bude istovremeno objavljen, rok za prijavu se računa od dana posljednjeg objavljivanja.

Za sva dodatna obavještenja o javnom konkursu možete se obratiti službeniku Lekić Predragu, na kontakt telefon: 050/220-948.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana