JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 31.03.2021. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 31.03.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 31.03.2021. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda  www.zzzrs.net   ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**********************

****************************

MDiDOJČ GRUPA DOO

Dr Mladena Stojanovića 26

78000 Banjaluka

Kontakt telefon 065/235-304

                                    064/43-244-32

 

MDiDOJČ GRUPA d.o.o.

OGLAŠAVA

potrebu za radnicima

 

 

1. KB tesar,   2 izvršioca

2. KB stolar, 1 izvršilac

 

Za obje pozicije, potrebno je da kandidati imaju radno iskustvo. Sve dodatne informacije na gore navedene telefone.

Oglas ostaje otvoren, 10 dana od dana objave.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU „ CENTAR ZA OBRAZOVANjE I VASPITANjE I REHABILITACIJU

SLUŠANjA I GOVORA “BANjALUKA

Ul. Jovana Raškovića br.28

78000 Banjaluka

raspisuje 

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

I Raspisuje se konkurs za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme kako slijedi:

 

1. Računovođa centra – na neodređeno vrijeme, 1 izvršilac –  50% norme;

Za radno mjesto pod rednim brojem jedan traži se lice sa radnim iskustvom i odgovarajućom licencom u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva.

 

II Opšti i posebni uslovi:

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 102. stav  (4) i 124.  stav (3) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  i uslove predviđene Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

          Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 108. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  i člana 6. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem :

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom najmanje prvim ciklusom studijskog programa ekonomije, finansija ili računovodstva u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalentom.

2. Ovjerena kopija odgovarajuće licence u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva (Licenca za obavljanje profesionalne stručne aktivnosti u zvanju sertifikovanog računovođe),

3. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

4. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

 

          Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

III Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana 22.4.2021. godine (četvrtak) u 11 časova u prostorijama Javne ustanove “Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora” u ulici Jovana Raškovića, broj 28 u Banjaluci obaviće se testiranje i intervju.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

IV Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

V Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

 

VI Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

 

VII Prijave slati na adresu centra  sa naznakom “Za konkurs - računovođa”. 

***

JP  “AQUANA” DOO

Aleja Sv. Save br. 80

Banjaluka                                                                          

Raspisuje:

 

 

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

 

1. Diplomirani ekonomista - Rukovodilac službe za finansije i računovodstvo na neodređeno vrijeme  ................................ 1 izvršilac

 

U radni odnos za upražnjeno radno mjesto prima se lice sa radnim iskustvom

 

Ispunjenost opštih uslova kandidat dokazuje dostavljanjem sljedeće dokumentacije

- da posjeduje opštu zdravstvenu sposobnost za rad;

- da je državljanin RS ili BiH;

- da je stariji od 18 godina;

- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za kažnjiva djela koja ga čine nepodobnim za obavljanje poslova odnosno da se protiv njega ne vodi krivični postupak;

 

Ispunjenost posebnih uslova kandidat dokazuje dostavljanjem sljedeće dokumentacije

- visoka stručna sprema (VSS) - diplomirani ekonomista

- posjedovanje odgovarajućih sertifikata ili licenci za rad u računovodstvu

- najmanje tri (3) godine  iskustva u struci, nakon sticanja diplome VSS

 Uz prijavu za javni konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

- uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od tri mjeseca/dostavlja izabrani kandidat);                    

- uvjerenje o državljanstvu                                                           

- izvod iz matične knjige rođenih

- ovjerenu kopiju diplome o završenoj školi;

- uvjerenje o radnom stažu-iskustvu; biografija o kretanju u službi;                                                                                            

- uvjerenje nadležnog organa o nekažnjavanju da se protiv kandidata ne vodi  krivični postupak (original ili ovjerena kopija, ne starije od 6 mjeseci)

 

Rok za podnošenje prijava sa svom potrebnom dokumentacijom  je 8 dana od dana objavljivanja

Prijave se dostavljaju lično ili preporučeno putem pošte na adresu Javno preduzeće “AQUANA” vodeni park d.o.o. Banjaluka, Aleja Svetog Save br. 80, sa naznakom “Komisija za izbor rukovodioca”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

***

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIČKO JAVNO TUŽILAŠTVO

Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog

i najtežih oblika privrednog kriminala

ul. Bana Lazarevića br. 15

78 000 Banjaluka

raspisuje 

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

Naziv radnog mjesta

 

Tužilački asistent – daktilograf ..........……...1 ( jedan) izvršilac

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

 

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa

 

1. Opšti uslovi:

 

- da je državljanin BiH

-  da je punoljetan

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost

- da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

 

2. Posebni uslovi

 

-  srednja stručna sprema (IV stepen)

-  šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

-  poznavanje rada na računaru

-  vještina slijepog kucanja sa svih deset prstiju.

        

Potrebni dokumenti

 

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kandidat uz prijavu treba da priloži:

 

- uvjerenje o državljanstvu

- izvod iz matične knjige rođenih

- diplomu o stručnoj spremi

- uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični  postupak (ne starije od 6 mjeseci).

- dokaz o radnom iskustvu

 

Priloženi dokumenti treba da budu originali ili ovjerene kopije.

 

Kandidat koji bude izabran dužan je u roku od 7 dana od dana prijema odluke o izboru dostaviti ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci).

Prijavu na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti lično ili poštom na adresu Republičko javno tužilaštvo, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala

ul. Bana Lazarevića br. 15

78 000 Banjaluka

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objavljivanja .

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prije donošenja odluke o izboru i prijemu u radni odnos, sa prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se intervju i praktična provjera znanja za obavljanje navedenih poslova.

O datumu i mjestu obavljanja intervjua i praktične provjere znanja kandidati će biti obaviješteni naknadno, pisanim putem ili telefonskim pozivom, zbog čega je neophodno u prijavi navesti i kontakt telefon.

***

UNIVERZITET U BANjALUCI

Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A

78000 Banjaluka

raspisuje

KONKURS

 

I Za izbor nastavnika:

 

Ia Za uže naučne oblasti:

1. Humana genetika – 1 izvršilac

2. Hirurgija* – 3 izvršioca

3. Patologija* – 1 izvršilac

4. Opšta fizika – 1 izvršilac

5. Sportske i rehabilitacione nauke (nastavni predmeti: Plesovi; Ritmička gimnastika; Grupni fitnes programi; Grupni fitnes modeli; Osnovne kretne strukture) – 1 izvršilac

6. Sportske i rehabilitacione nauke (nastavni predmeti: Antropomotorika 1 i 2; Osnove antropomotorike; Osnove kondicione pripreme; Upravljanje kineziološkim trasformacijama) – 1 izvršilac

7. Sportske i rehabilitacione nauke (nastavni predmeti: Statistika u sportu; Kineziometrija i diplomski rad; Metodologija istraživanja u sportu; Metodologija istraživanja) – 1 izvršilac

8. Sportske i rehabilitacione nauke (nastavni predmeti: Osnove menadžmenta sa menadžmentom u sportu; Menadžment sportskih takmičenja; Menadžment sportskih organizacija; Strategijsko i operativno planiranje u sportu; Sportski turizam; Liderstvo u sportu; Sistem organizacije modernog sporta; Istraživanja u menadžmentu u sportu; Uloga menadžmenta sporta u razvoju turizma) – 1 izvršilac

9. Srpska književnost i kultura s komparatistikom i teorijom književnosti  – 1 izvršilac

10. Opšta pedagogija - 1 izvršilac

 

Ib Za uže umjetničke oblasti:

1. Grafika – 1 izvršilac;

 

II Za izbor saradnika:

IIa Za uže naučne oblasti:

1. Mehanika i teorija konstrukcija  - 1 izvršilac

2. Infektologija* - 1 izvršilac

3. Oralna hirurgija* - 1 izvršilac

4. Socijalna medicina* - 1 izvršilac

5. Fizička geografija - 1 izvršilac

6. Bezbjednosne nauke - 1 izvršilac

 

IIb Za uže umjetničko-naučne oblasti:

1. Umjetničko - teorijske discipline - 1 izvršilac;

 

Opšti uslovi:

1.1  Opšti uslovi za prijavu na konkurs su sljedeći:

- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;

- da je stariji od osamnaest (18) godina;

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

- da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

 

1.2  Kandidati za izbor pod rimskim brojem I i II dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju, kao dokaz o ispunjenosti opštih uslova:

- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);

- izvod iz matične knjige rođenih;

- uvjerenje o radnoj sposobnosti (uvjerenje o radnoj sposobnosti dostavljaju kandidati koji budu izabrani, prije zaključenja ugovora);

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci);

 

 1.3 Navedena dokumenta iz tačke 1.2 konkursa ne podnose kandidati koji su u radnom odnosu na Univerzitetu u Banjaluci.

 

 Posebni uslovi

2.1 Izbor u zvanje nastavnika i saradnika i period na koji se bira akademsko osoblje propisani su odredbama članova od 76-83. Zakona o visokom obrazovanju i članova od 80-100. Zakona o visokom obrazovanju.

 

Kandidati za izbor u naučno-nastavna, nastavna i saradnička zvanja, uz prijavu na konkurs i dokaz o ispunjenosti opštih uslova, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 

Pod rimskim brojem Ia:

- ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,

- uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),

- dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),

- kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 81. Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 67/20), kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

- kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. Zakona o visokom obrazovanju RS, a u vezi sa članom 138. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

 

Pod rimskim brojem Ib:

- ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o umjetničkom stepenu doktora, magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz umjetničke oblasti za koju se vrši izbor,

- uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),

- dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),

- kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 82. Zakona o visokom obrazovanju RS, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

- kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 78. Zakona o visokom obrazovanju RS  a u vezi sa članom 138. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

 

Pod rimskim brojem IIa:

- ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,

- uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),

- dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),

- kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 81. Zakona o visokom obrazovanju RS , kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

- kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. Zakona o visokom obrazovanju RS, a u vezi sa članom 138. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

 

Pod rimskim brojem IIb:

- ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o umjetničko - naučnom stepenu magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz umjetničko-naučne oblasti za koju se vrši izbor,

- uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),

- dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),

- kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 83. Zakona o visokom obrazovanju RS kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

- kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 78. Zakona o visokom obrazovanju RS, a u vezi sa članom 138. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju , kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

 

 

Napomena:

- Za radno mjesto za izbor nastavnika pod rednim brojem “2. Hirurgija* – 3 izvršioca”, zaključiće se ugovor o dopunskom radu na određeno vrijeme i to na period od godinu dana.

-  Za radno mjesto za izbor nastavnika pod rednim brojem “3. Patologija* – 1 izvršilac, zaključiće se ugovor o dopunskom radu.

- Za radno mjesto za izbor saradnika pod rednim brojem “1. Mehanika i teorija konstrukcija – 1 izvršilac”, zaključiće se ugovor na određeno vrijeme i to na period od godinu dana.

- Za radno mjesto za izbor saradnika pod rednim brojem “2. Infektologija* – 1 izvršilac”, zaključiće se ugovor o dopunskom radu.

- Za radno mjesto za izbor saradnika pod rednim brojem “3. Oralna hirurgija* – 1 izvršilac”, zaključiće se ugovor o dopunskom radu.

- Za radno mjesto za izbor saradnika pod rednim brojem “4. Socijalna medicina* – 1 izvršilac”, zaključiće se ugovor o dopunskom radu.

Ugovor o radu zaključivaće se u skladu sa članom 9., stav (8). Pravilnika o standardima i normativima za finansiranje javnih visokoškolskih ustanova :

         

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa navedenim dokumentima i dokazima dostaviti na adresu za radna mjesta:

 

Za izbor nastavnika:

- Pod rednim brojem 1. u okviru tačke Ib Akademiji umjetnosti, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojevima 1., 2. i 3. Medicinskom fakultetu, Save Mrkalja 14, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojem 4. Prirodno-matematičkom fakultetu, Dr Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojevima 5., 6., 7. i 8. Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka

- Pod rednim brojem 9. Filološkom fakultetu, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojem 10. Filozofskom fakultetu, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka.

 

Za izbor saradnika:

- Pod rednim brojem 1. u okviru tačke IIb Akademiji umjetnosti, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojem 1. Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77/3, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojevima 2, 3. i 4. Medicinskom fakultetu, Save Mrkalja 14, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojem 5. Prirodno-matematičkom fakultetu, Dr Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojem 6. Fakultetu bezbjednosnih nauka, Bulevar vojvode Živojina Mišića 10A, 78 000 Banjaluka.

***

“NOVA DIPO” DOO

GORNjI PODGRADCI, GRADIŠKA

 

 

Na osnovu člana  17. Odluke o osnivanju  “Nova DIPO” d.o.o. , direktor Društva raspisuje

 

 

 

OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa

 

 

1. Tehnički direktor - na određeno vrijeme 3 mjeseca (probni rad) -------- 1 izvršilac (sa mogućnošću zasnivanja stalnog radnog odnosa).

2. Rukovodilac održavanja - određeno vrijeme 3 mjeseca (probni rad) --- -1 izvršilac   (sa mogućnošću zasnivanja stalnog radnog odnosa)                                                                                                

 

Pravo  učešća pod 1. imaju lica koja pored opštih uslova ispunjavaju sljedeće posebne uslove

 

- VSS - dipl. inžinjer  mašinstva - smjer drvoprerađivački .                                                                                                                                                                           

- Dobro poznavanje  MC Office,

- Aktivno znanje engleskog jezika,

- Radno iskustvo od 3 god. na istim ili sličnim poslovima,

- Izražene komunikacijske sposobnosti, samoinicijativnost i samostalnost u izvršavanju zadatih ciljeva.

 

Pravo  učešća pod 2. imaju lica koja pored opštih uslova ispunjavaju sljedeće posebne uslove

 

- VSS - dipl. inženjer  mašinstva.                                                                                                                                                                           

- Dobro poznavanje MC Office,,

- Aktivno znanje engleskog jezika,

- Radno iskustvo od 3 god. na istim ili sličnim poslovima,

- Izražene komunikacijske sposobnosti, samoinicijativnost i samostalnost u izvršavanju zadatih ciljeva.

 

Nudimo:

- Stimulativna primanja

- Obezbijeđeni troškovi prevoza

 

Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.

 

Kandidati su dužni uz prijavu dostaviti kratku biografiju i  fotokopiju diplome.

Sa kandidatima koji uđu u uži izbor će se obaviti  intervju.

Svoje prijave možete slati na E-mail: novadipo@teol.net   ili na adresu “Nova DIPO” d.o.o. G. Podgradci 78 405.

***

 TRGOVINSKA RADNjA” PC SERVIS” S.P.

ZORAN BRUIĆ GRADIŠKA

 

Adresa/ sjedište poslodavca:

Vidovdanska bb; tel. 065/966-811

 

Vrsta djelatnosti poslodavca:

 usluga

 

OGLAS

za prijem  u radni odnos na poziciju:

Tehničar računarstva

 

Broja izvršilaca: 1

 

Rad na: neodređeno/ određeno

 Određeno vrijeme

 

Mjesto rada/regija: Gradiška

 

Opis radnog mjesta:

Servisiranje računara, montaža video-nadzora

 

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Kandidati treba da ispunjavaju opšte uslove propisane zakonom i posebne uslove:

 SSS - tehničar računarstva i srodna zanimanja.

Engleski jezik-  razumijevanje

          

 

Datum isteka oglasa: do popune radnog mjesta.

***

SP “KLAS” TARASA ŠEVČENKA 1

 GLAMOČANI LAKTAŠI

 

OGLAS

- Potrebni radnici za rad u proizvodnji kora za pitu

Opis posla - priprema tijesta

Potrebna 2 izvršioca

Uslovi - srednja stručna sprema

Sve ostale infor. na adresi Tarasa Ševčenka 1 - Glamočani

i na br.tel.051/584-164 ili 066/521-111

***

JZU DOM ZDRAVLjA “SVETI VRAČEVI” ČELINAC

Vidovdanska br.5

Tel.051/551-044, 551-015 Faks: 051/555-260,

E-mail: domzdravlja35@gmail.com

 

 

OGLAS

za prijem radnika

 

1. Medicinska sestra - tehničar u Timu službe porodične medicine,  1..............izvršilac na neodređeno vrijeme

 

2. Opšti uslovi:

 -  Da je državljanin RS, BiH,

 -  Da je zdravstveno sposoban,

 - Da nije osuđivan za krivična djela i

 - Da je punoljetan.

 

Posebni uslovi: 

 

             - Završena SSS – Medicinska škola,

             -  Položen stručni ispit i

             -  Doedukacija iz porodične medicine (institucionalna organizovana edukacija i interne edukacije u JZU Doma zdravlja “Sveti Vračevi” Čelinac i u drugim javnim zdravstvenim ustanovama)     

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti (dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova) u originalu ili u ovjerenoj fotokopiji (ovjerena fotokopija ne smije biti starija od mjesec dana) sljedeće dokumente:            

                  -  Uvjerenje o državljanstvu RS, BiH,

                  -  Izvod iz matične knjige rođenih,

                  -  Uvjerenje o nekažnjavanju,

                  -  Uvjerenje da nije osuđivan za krivična djela,

                  -  Svjedočanstvo o završenoj SSS - Medicinska škola, 

                  -  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

                  -  Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti,

                  -  Uvjerenje o završenoj doedukaciji iz porodične medicine.

            Originalna dokumenta i to, Izvod iz matične knjige rođenih, Uvjerenje o nekažnjavanju, Uvjerenje o neosuđivanosti za krivična djela i Ljekarsko uvjerenje ne smiju  biti starije od 6 (šest) mjeseci.

 

        Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

                                     

        Pismene pozive za intervju o kandidatima koji ispunjavaju uslove, Komisija za

        prijem radnika Doma zdravlja će uputiti u roku od 8 dana od dana zatvaranja

        oglasa.

 

        Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas

         Srpske “ i na Birou rada Čelinac.

          

        Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti

        putem pošte na adresu: Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja “Sveti Vračevi”

         78240 Čelinac, ulica Vidovdanska br. 5.

***

JZU DOM ZDRAVLjA “SVETI VRAČEVI” ČELINAC

Vidovdanska br.5

Tel.051/551-044, 551-015 Faks: 051/555-260,

E-mail: domzdravlja35@gmail.com

 

                                                  OGLAS

                                               za prijem radnika

 

1. Medicinska sestra - tehničar u Službi hitne medicinske pomoći,  1........... izvršilac na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja.

                       

Opšti uslovi:

- Da je državljanin RS, BiH,

- Da je zdravstveno sposoban,

- Da nije osuđivan za krivična djela i

- Da je punoljetan.

 

Posebni uslovi: 

- Završena SSS – medicinska škola,

- Edukacija - bazični trening iz prve pomoći i kardiopulmonalne

                reanimacije (bazična reanimacija) i

-  Položen stručni ispit,

     

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti (dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova) u originalu ili u ovjerenoj fotokopiji (ovjerena fotokopija ne smije biti starija od mjesec dana) sljedeće dokumente: 

          

                  -  Uvjerenje  o državljanstvu RS, BiH,

                  -  Izvod iz matične knjige rođenih,

                  -  Uvjerenje o nekažnjavanju,

                  -  Uvjerenje da nije osuđivan za krivična djela,

                  -  Svjedočanstvo o završenoj SSS – medicinska škola, 

                  -  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

                  -  Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti,

                  -  Uvjerenje o završenoj edukaciju - bazični trening iz prve pomoći i kardiopulmonalne reanimacije (bazična reanimacija) .

            Originalna dokumenta i to, Ivod iz matične knjige rođenih, Uvjerenje o nekažnjavanju, Uvjerenje o neosuđivanosti za krivična djela i Ljekarsko uvjerenje ne smiju  biti starije od 6 (šest) mjeseci.

 

        Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

                                     

        Pismene pozive za intervju o kandidatima koji ispunjavaju uslove, Komisija za   prijem radnika Doma zdravlja će uputiti u roku od 8 dana od dana zatvaranja   oglasa.

 

        Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas  Srpske” i na Birou rada Čelinac.

          

        Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti  putem pošte na adresu: Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja “Sveti Vračevi”   78240 Čelinac, ulica Vidovdanska br. 5.

***

JU OŠ “MILOŠ CRNjANSKI” POTOČANI

 

raspisuje se

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Nastavnik/ profesor srpskog jezika, nepuna norma, 14 časova, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Prijavljeni kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu, uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, uslove iz Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, a prijem kandidata će biti u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi  odnosno sa odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

 

Potrebna dokumenta:

Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom (adresom i kontak telefonom), na kojoj treba napisati i e-mail adresu, kako bi komisija dostavila Obavještenje za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja (član 8. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi) dostaviti dokumenta kojima se dokazuje da kandidat ispunjava opšte i posebne uslove za prijem u radni odnos (original ili ovjerena fotokopija).

 

Opšti uslovi

1. Uvjerenje o državljanstvu (da je državljanin BiH, RS)

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte (da je punoljetan),

3. Ljekarsko uvjerenje da je radno sposoban koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova, ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

4. Uvjerenje o neosuđivanosti pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (škola će za izabranog kandidata tražiti službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa)

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (škola će za izabranog kandidata tražiti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa)

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

Pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i važećeg Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

 

Posebni uslovi

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko- metodičku grupu predmeta

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi

5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od poslodavca kod koga je stekao radni staž.

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

10. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. Stav 6. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, imaju lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ispunjavala uslove po pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Pozivaju se kandidati da na prijavi tačno navedu dokumenta koja dostavljaju uz prijavu.

Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti na adresu škole: JU Osnovna škola

 “Miloš Crnjanski” Potočani, Potočani 78435 .

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata, kao i dokumenta koja nisu ovjerena , komisija neće razmatrati.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se testiranje i intervju dana 20.4.2021. (utorak) godine u prostorijama JU Osnovna škola “Miloš Crnjanski” Potočani, sa početkom u 13 časova.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole u petak, 16.4.2021. godine.

Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju i intervju smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Sva dokumentacija koju kandidati dostavljaju mora biti ovjerena (ovjerene kopije), i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

***

JZU DOM ZDRAVLjA “SVETI PANTELEJMON” KOTOR VAROŠ

Ul. Jovana Raškovića bb

Tel : 051/784-500

E-mail: kvaros.dz@gmail.com

Direktor Ustanove  na osnovu ukazane potrebe, objavljuje:

 

JAVNI OGLAS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

I

1. Medicinska sestra – tehničar, u Službi hitne medicinske pomoći,

na neodređeno vrijeme .................................……….. 1  izvršilac.

 2. Higijeničar –

na neodređeno vrijeme .................................................  1 izvršilac.

 

II Opis poslova:

Opis poslova pod rednim brojem 1.:

Medicinska sestra – tehničar:

Vrši izradu i sprovođenje planova obuke, obavlja poslove svoje stručne osposobljenosti u ambulanti, stanu korisnika, drugom mjestu u zajednici, zdravstveni odgoj i zdravstveno-promotivne mjere, posmatranja i potrebna mjerenja (krvni pritisak, temperaturu, antrometrijske mjere itd.), dijagnostičke procedure (uzimanje materijala za laboratoriju, osnovne laboratorijske analize, funkcionalna mjerenja itd.), terapijske procedure, održavanje higijene sredstava rada i radnih površina, u skladu sa propisima, vodi podatke za trajnu medicinsku dokumentaciju, tekuće podatke, priprema i dostavlja individualne, zbirne i periodične izvještaje; radi i druge poslove koji su u skladu sa psihofizičkim sposobnostima, prati propise koji se odnose na djelokrug rada – radno mjesto i iste primjenjuje, stručno se usavršava u struci u skladu sa potreba radnog mjesta, i prenosi znanja i radna iskustva na druge radnike, blagovremeno i kvalitetno obavlja poslove koji su u domenu poslova i radnih zadataka radnog mjesta, brine se o odlaganju i čuvanju dokumentacije, materijalno odgovora za korišćenje, održavanje i čuvanje sredstava rada, obavlja i druge poslove po nalogu direktora kome odgovara za svoj rad.

Opis poslova pod rednim brojem 2.:

Higijeničar:

Vrši čišćenje, pranje i spremanje prostorija, dezinfekcija prostorija, predmeta i pribora, odstranjivanje smeća, obezbjeđivanje potrebnih zaliha robe, trebovanje i čuvanje materijala za čišćenje i održavanje čistoće; vrši pranje laboratorijskog posuđa, pakovanje opranog posuđa te vrši pripremu istog za sterilizaciju, razvrstavanje sterilizovanog posuđa prema namjeni;  vrši sakupljanje i dezinfekciju zaraženog materijala;  vrši odabir i selekciju rublja prije i poslije pranja, slaganje, klasiranje, sortiranje, manje krpljenje i peglanje rublja, mašinsko pranje rublja; odgovoran je za blagovremeno i kvalitetno obavljanje poslova koji su u domenu njegovog radnog mjesta; brine se o odlaganju i čuvanju dokumentacije; materijalno je odgovoran za korišćenje, održavanje i čuvanje sredstava rada; obavlja i druge poslove po nalogu direktora kome je odgovoran za svoj rad.

 

III Opšti uslovi:

- da je lice državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,

- da je lice starije od 18 godina,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

 

IV Posebni uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

1. Za radno mjesto pod tačkom 1. pored opštih uslova propisanih zakonom kandidat treba da ispunjava i posebne uslove:

- SSS, srednja medicinska škola, opšti smjer - medicinski tehničar;

-  Položen stručni ispit  za zvanje medicinski tehničar.

1.1.   Bodovanje za radno mjesto pod tačkom 1. vršiće se na sljedeći način:

a)   Bodovanje uspjeha tokom redovnog školovanja za radno mjesto pod tačkom 1. vršiće se na sljedeći način:

-   za odličan uspjeh ………………………………………5 bodova

-   za vrlo dobar uspjeh ………………………………...4 boda

-  za  dobar uspjeh ……………………………………...3 boda

-  za  dovoljan uspjeh …………………………………2 boda

 

b.)   Bodovanje intervjua ………………………………………….od 1,00 do 5,00 bodova

2. Za radno mjesto pod tačkom 2. pored opštih uslova propisanih zakonom kandidat treba da ispunjava i posebne uslove:

          - NK – završena osmogodišnja škola.

2.1.   Bodovanje za radno mjesto pod tačkom 2. vršiće se na sljedeći način:

a.)   Bodovanje intervjua ………………………………………….od 1,00 do 5,00 bodova

Uz prijavu (prijava se piše u slobodnoj formi sa naznakom za javni oglas, prijavom na jedno od gore navedenih radnih mjesta  i ličnim podacima kandidata) na oglas svi kandidati su dužni dostaviti (dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova) u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, sljedeće dokumente:

a)Kandidati ta radno mjesto pod takom 1. dužni su uz prijavu dostaviti:

- Uvjerenje iz matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu RS-BiH

- Diploma o završenoj srednjoj medicinskoj školi i svejdočanstva od I do IV razreda

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

- Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, dostaviti nakon izbora kandidata od strane Komisije, po obavještenju.

b) Kandidati ta radno mjesto pod takom 1. dužni su uz prijavu dostaviti:

          - Uvjerenje iz matične knjige rođenih,

          - Uvjerenje o državljanstvu RS-BiH

          - Svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi

              - Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, dostaviti nakon izbora kandidata od strane Komisije, po obavještenju.

 

Prijave se podnose na adresu: Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja “Sveti Pantelejmon” Kotor Varoš, Jovana Raškovića  bb, 78220 Kotor Varoš, sa naznakom: prijava na konkurs.

Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnom listu “Glas Srpske”, oglasnoj tabli Doma zdravlja, portalu opštine Kotor Varoš i na Birou rada Kotor Varoš. Ukoliko oglas ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa, obaviće se intervju o čemu će se kandidati pismeno obavijestiti.

Napomena za kandidate: Svi kandidati koji budu pozvani na intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji - u protivnom neće moći pristupiti istom.

***

JU OŠ “VUK KARADžIĆ” JEZERO

Vuka Karadžića bb, 70 206 Jezero,

 tel: 050/290-010;

e-mail: os102@skolers.org

 

direktor škole raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

- Pedagog – 50 % radnog vremena, 1 izvršilac, na određeno radno vrijeme, do 31.8.2021. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

 

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati uslove iz člana 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju

I Opšti uslovi za prijem kandidata:

 -  da je državljanin RS i BiH (Uvjerenje o državljanstvu),

-  da je punoljetan (Izvod iz Matične knjige rođenih ili kopija lične karte),

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, te zloupotrebe opojnih sredstava. Uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa.

- uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa).

- uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (dostavlja kandidat).

- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

II Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sledeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi 

         

- ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

- uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- dodatak diplomi koji sadrži prosjek ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje takvi podaci,  

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla koje je obavljao, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

- uvjerenje nadležnog organa o statusu člana porodice poginulog borca, odnosno uvjerenje o statusu borca, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

- uvjerenje nadležnog organa o statusu RVI, ako se radi o kandidatu iz kategorije RVI.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će postaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije 3 (tri) dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa će biti intervjuisani i testirani dana 22.4.2021. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama škole.     

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ukoliko se ne pojave na intervju i testiranju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

 

Prijave slati na adresu JU Osnovna škola “Vuk Karadžić” Jezero, ulica Vuka Karadžića bb, 70206 Opština Jezero, u roku 8 dana od dana objavljivanja konkursa sa naznakom “za konkurs”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Oglas je otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana