JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 30.10.2019. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 30.10.2019. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 30.10.2019. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

********

*************

 

REPUBLIKA SRPSKA

VISOKOŠKOLSKA USTANOVA VŠ

"KOLEDž KOZMETOLOGIJE I ESTETIKE" BANjALUKA

Ul. Mladena Stojanovića br.29

78000 Banjaluka

 

 KONKURS

 za  primanje u radni odnos  nastavnika, predavača i asistenata:

 

- Doktor nauka ili magistar biohemije

- Doktor nauka ili magistar prava

- Doktor nauka ili magistar fizičke kulture

- Doktor nauka ili magistar tehnolog

- Doktor nauka ili magistar dermatolog

- Doktor nauka ili  magistar likovne kulture

- Doktor nauka ili magistar hemije

Kandidati  su uz prijavu na konkurs dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz naučne oblasti na koju se vrši izbor, odnosno osnovne studije 240 ECTS bodova ili magistarske za asistenta;

izvod iz matične knjige rođenih;

dokaz o izboru u zvanje (ako je ranije biran);

kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

Koledž zadržava pravo da kontaktira samo one kandidate koji uđu u uži izbor bez obaveze za povratnom informacijom o neispunjavanju uslova.

Prijave sa navedenim dokumentima i dokazima dostaviti lično u studentsku službu na adresu dr Mladena Stojanovića 29, Banjaluka.

***

 

H&G DOO BANjALUKA

Ul. Alekse Dundića br.8

78000 Banjaluka

raspisuje

 

 OGLAS

  na određeno vrijeme

 

1. Pomoćni radnik .............................................. 5 izvršilaca

 

Mjesto rada: Banjaluka

Opšti i posebni uslovi:

Po mogućnosti vozačka dozvola B kategorije

 

Opis posla:

- Pomoćni radnik na izvođenju elektro instalacije

 

Nezaposlena lica prijave na oglas šalju na hig@teol.net  ili hig.doo.bl@gmail.com  

Ili kontakt telefon:065/514-911

Oglas otvoren do 22.12.2019.

***

H&G DOO BANjALUKA

Ul. Alekse Dundića br.8

78000 Banjaluka

raspisuje

OGLAS

na određeno vrijeme

 

1. Elektro instalater .............................................. 5 izvršilaca

 

Mjesto rada: Banjaluka

Opšti i posebni uslovi:

Po mogućnosti vozačka dozvola B kategorije

 

Opis posla:

- elektro instalater po mogućnosti sa iskustvom

Nezaposlena lica prijave na oglas šalju na hig@teol.net  ili hig.doo.bl@gmail.com  

Ili kontakt telefon:065/514-911

Oglas otvoren do 22.12.2019

***

Agencija za odnose s javnošću i marketing "Prime Communications"

raspisuje

  KONKURS ZA:

 

- Pripravnika (m/ž)

Iz kategorije djece poginulih boraca VRS

Izvršilaca 4

Banjaluka, Istočno Sarajevo

 

 

Potrebne kvalifikacije su:

•  Kategorija djece poginulih boraca VRS

• VSS:          

Diplomirani politolog-politikolog

Diplomirani žurnalista

Diplomirani psiholog

Profesor engleskog

Diplomirani ekonomista/menadžer

•   Aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

•   Dobro poznavanje rada na računaru u MS Office okruženju

•   Vozačka dozvola B kategorije

 

Od svih kandidata očekujemo:

•     Motivisanost da fleksibilno prihvataju izazove modernog poslovanja

•     Spremnost na učenje i dalje usavršavanje uz rad

•     Visoki stepen savjesnosti i predanosti poslu

•     Organizovanost, komunikativnost, timski rad

•     Sistematičnost i analitičnost

 

Pripravnike podstičemo na usavršavanje i rad na svojim vještinama uz stručno mentorstvo. Sa svim pripravnicima se sklapa ugovor o radu. Tokom pripravničkog staža, pripravnike, u skladu sa pokazanim sposobnostima i afinitetima usmjeravamo na radna mjesta u različitim sektorima Agencije.

Oglas je otvoren do 20.11.2019.

 

CV sa fotografijom i motivacionim pismom dostaviti na e-mail:

Nina.pejakovic@prime.ba  ili poštom na adresu: Nikole Tesle 11, 78 000 Banjaluka

www.prime.ba  

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "MLADEN STOJANOVIĆ"

 BRONZANI MAJDAN,

Bronzani Majdan bb

 

raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Nastavnik/profesor informatike i tehničkog obrazovanja – 10 časova na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva – jedan izvršilac - lice bez radnog iskustva - pripravnik

              Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu  kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 104, 105, 106. i 111. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, uslove predviđene Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi  i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (dostavlja kandidat).

              Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

4. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

 Pravo učešća na konkursu imaju lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa dana, 13.11.2019. godine, sa početkom u 9 časova u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu škole sa naznakom "za konkurs".

***

REPUBLIKA SRPSKA

MINISTARSTVO FINANSIJA

PORESKA UPRAVA

 

raspisuje

KONKURS

                         

1.1. Saradnik za poslove protokola – Područni centar Banjaluka, Odjeljenje za pravne i opšte poslove, 2 (dva) izvršioca na neodređeno vrijeme, namještenik prve kategorije sa SSS.

Opis poslova: prima i zavodi u propisane evidencije podneske stranaka i druga akta upućena u PC, otprema upravna i druga akta PC putem pošte i o tome vodi predviđene evidencije, vodi arhivu PC, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: završena srednja škola (gimnazija, ekonomska ili upravna), IV stepen stručne spreme, najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

1.2. Saradnik za administrativne poslove  – Područni centar Banjaluka, Odjeljenje za pravne i opšte poslove; 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme, namještenik prve kategorije sa SSS.

Opis poslova: vodi evidenciju o zaposlenima u PC i pripadajućim PJ, ažurira i čuva personalna dosijea zaposlenih i prati elektronsku evidenciju zaposlenih, izrađuje nacrte uvjerenja o činjenicama iz personalnih evidencija (radnom stažu, platama itd.), podnosi zahtjeve za refundaciju naknade u slučaju privremene nesposobnosti za rad zaposlenih u PC, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednih rukovodioca.

Uslovi: završena srednja škola (gimnazija, ekonomska ili upravna), IV stepen stručne spreme, najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

1.3. Saradnik na telefonskoj centrali – Sektor za zajedničke poslove, Odjeljenje za pravne i opšte poslove u Sjedištu Poreske uprave, 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme, namještenik druge kategorije sa SSS.

Opis poslova: obavlja poslove primanja i preusmjeravanja poziva po lokalima, slanje poziva, a po okončanju radnog vremena preusmjerava pozive na portirnicu, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: srednja stručna sprema - III stepen, najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

1.4. Saradnik za administrativne poslove – Područni centar Doboj, Odjeljenje naplate za preduzetnike i fizička lica, 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme, namještenik prve kategorije sa SSS.

Opis poslova: prima predmete od drugih organizacionih jedinica PURS i drugih organa, iste zavodi u internu knjigu i distribuira ih do krajnjih izvršilaca poslije signiranja od strane neposrednog rukovodioca, unosi zahtjeve za povrat i preknjižavanje u aplikaciju, vodi upisnik upravnih postupaka i druge evidencije vezane za rad Odjeljenja, vodi upisnik predmeta prinudne naplate i druge evidencije vezane za rad Odjeljenja, predaje predmete u arhivu, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: završena srednja škola (gimnazija, ekonomska ili upravna), IV stepen stručne spreme, najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

1.5. Sistem inženjer– Sjedište Poreske uprave, Sektor za informacione tehnologije, Odjeljenje za održavanje IS i IT bezbjednost, 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme, namještenik druge kategorije sa VSS.

Opis poslova: nosilac je poslova na planiranju i projektovanju primjene elektronskih servisa koji su usmjereni na pružanje usluga građanima (eUprava), kao i planiranju i projektovanju mjera zaštite, vrši kompletan nadzor i daje podršku svim učesnicima u procesu registrovanja, kreiranja, slanja, prijema i obrade fiskalnih računa, prati trendove u razvoju servisa elektronskog poslovanja i predlaže i implementira optimalne zaštitne mjere od gubitka informacija ili njihovog neovlašćenog mijenjanja/korišćenja, prati međunarodne standarde vezane za bezbjednost elektronskih servisa, predlaže procedure kojima se povećava dostupnost servisa, predlaže procedure čuvanja podataka u sistemu elektronskog poslovanja, kreira i ažurira tehničku dokumentaciju o resursima i procesima za koje je zadužen, nosilac je poslova projektovanja lokalnih računarskih mreža u skladu sa modernim tehnologijama, definiše projektne zadatke i idejne projekte za rekonstrukciju postojeće IT infrastrukture ili za instaliranje nove, postavlja zahtjeve u pogledu specifikacije radova i potrebne pasivne i aktivne opreme za realizaciju lokalnih računarskih mreža, odgovoran je za konfigurisanje aktivne mrežne opreme, brine se o primjeni standarda pri projektovanju i realizaciji IT infrastrukture, vodi radove na izgradnji IT infrastrukture, prati kvalitet radova i rokove njihovog izvršenja, vodi računa o projektnoj i tehničkoj dokumentaciji IT infrastrukture PURS, učestvuje u planiranju i sprovođenju bezbjednosne politike na nivou IT, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: elektrotehnički fakultet ili drugi fakultet informatičkog smjera, VII stepen stručne spreme, najmanje dvije godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

1.6. Viši/ razvojni programer– Sjedište Poreske uprave, Sektor za informacione tehnologije, Odjeljenje za razvoj i održavanje aplikativnih rješenja, 2 (dva) izvršioca na neodređeno vrijeme, namještenik druge kategorije sa VSS.

Opis poslova: analizira podatke o poreskim obavezama, evidencijama tih obaveza na osnovu podataka sa fiskalnih uređaja, podacima o prijavljenim nepokretnostima na osnovu kojih kreira odgovarajuće izvještaje, primjenjuje i održava statističke alate koji će se koristiti za procjenu vrijednosti nepokretnosti, kao i rizičnosti kontrole poreskih obveznika, na osnovu službenih zabilješki vrši korekcije koje se ne mogu odraditi automatski, a tiču se finansijskih pokazatelja izvještaja sa fiskalnih uređaja, podataka sa prijava nepokretnosti i druge korekcije koje odstupaju od standardizovanih poslovnih procesa, pomaže inspekcijskim organima prilikom kontrole fiskalnih sistema, održava aplikacije koje podržavaju proces fiskalizacije, pruža informatičku podršku poreskom knjigovodstvu i registru poreskih obveznika, nadgleda rad aplikacija koje podržavaju poresko knjigovodstvo i vrši korekcije u specifičnim situacijama na osnovu službenih zabilješki, projektuje algoritme za zatvaranje poreskih obaveza, akontativna zaduženja obveznika, na osnovu definisanih pravila, vrši dizajniranje aplikacija i baza podataka za podršku poreskog knjigovodstva, svih neophodnih registara i šifarnika, definisanje procedura i skripti neophodnih za rad, nadgleda i održava automatizovane procedure vezane za održavanje registra poreskih obveznika, odgovoran je za ispunjenje tehničkih preduslova i komunikaciju sa drugim institucijama uključenim u proces registracije poreskih obveznika, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: elektrotehnički, ekonomski ili drugi fakultet ekonomskog ili informatičkog smjera, VII stepen stručne spreme, najmanje dvije godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, poznavanje engleskog jezika.

Opšti uslovi za prijem namještenika u radni odnos:

1) da je državljanin RS ili BiH,

2) da je stariji od 18 (osamnaest) godina,

3) da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organu državne uprave i

5) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini 3 (tri) godine prije objavljivanja konkursa.

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom Obrascu za prijavu koji je dostupan na Internet stranici Poreske uprave RS, njnjnj.poreskaupravars.org, a može se dobiti i u Poreskoj upravi. Na propisanom obrascu kandidati su obavezni unijeti tačne podatke o: nazivu radnog mjesta, datum i način objavljivanja javnog konkursa, lične podatke, podatke o obrazovanju i radnom iskustvu u stepenu stručne spreme, kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su obavezni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to fotokopije sljedećih dokumenata:

1) ličnu kartu ili pasoš,

2) diplomu o završenoj stručnoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i BiH u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju "Sl. glasnik RS", br. 73/10, 104/11 i 84/12) i

3) uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja.

4) dokaz o poznavanju engleskog jezika (samo za radno mjesto 1.6. Viši razvojni programer)

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

Pozivaju se svi kandidati koji se prijave na javni konkurs i prilože dokaze o ispunjavanju uslova da se odazovu na ulazni intervju koji će se održati dana:

28.11.2019. godine (četvrtak) u 9 sati – za radna mjesta pod brojem:

1.1. Saradnik za poslove protokola – Područni centar Banjaluka, Odjeljenje za pravne i opšte poslove

1.2. Saradnik za administrativne poslove – Područni centar Banjaluka, Odjeljenje za pravne i opšte poslove

1.3. Saradnik na telefonskoj centrali – Sektor za zajedničke poslove, Odjeljenje za pravne i opšte poslove u Sjedištu Poreske uprave

1.4. Saradnik za administrativne poslove – Područni centar Doboj, Odjeljenje naplate za preduzetnike i fizička lica 29.11.2019. godine (petak) u 9 sati – za radna mjesta pod brojem:

1.5. Sistem inžinjer – Sjedište Poreske uprave, Sektor za informacione tehnologije, Odjeljenje za održavanje IS i IT bezbjednost

1.6. Viši/ razvojni programer – Sjedište Poreske uprave, Sektor za informacione tehnologije, Odjeljenje za razvoj i održavanje aplikativnih rješenja

Intervju će se održati u prostorijama Poreske uprave Republike Srpske – Trg Republike Srpske broj 8 u Banjaluci.

Rezultati javne konkurencije biće objavljeni na oglasnoj tabli Poreske uprave u Banjaluci, na oglasnoj tabli Područnog centra Doboj i na internet stranici Poreske uprave.

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata, dostavi originale ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

1) diplomu o odgovarajućoj školskoj spremi,

2) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja,

3) uvjerenja o državljanstvu BiH ili RS,

4) uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti i

5) uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 (šest) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave.

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene fotokopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

Prijave se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu: Poreska uprava Republike Srpske – Trg Republike Srpske broj 8, 78000 Banjaluka.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u listu "Glas Srpske".

Neblagovremene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, Poreska uprava odbacuje zaključkom.

****

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "MILOŠ CRNjANSKI"

Banjaluka, Zore Kovačević 38a  

 

    raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Nastavnik istorije, 2 časa redovne nastave, do 31.8.2020. godine, 1 izvršilac

2. Voditelj produženog boravka, 50% radnog vremena, do kraja nastavnog procesa u šk.: 2019/20. godini, 1 izvršilac

3. Nastavnik informatike, 6 časova redovne nastave, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, 1 izvršilac

 

U radni odnos za radno mjesto pod tačkom 1. i 2. se prima lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, a za radno mjesto pod tačkom 3. se prima pripravnik.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i uslove predviđene članom 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  kao i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, potrebno je dostaviti sljedeće dokumente kojima se dokazuju opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

 

1. Uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH;

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

3. Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti - ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

4. Uvjerenje o neosuđivanosti za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa).

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa).

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi je:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (za radna mjesta pod tačkom 1. i 2.);

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž  van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane  ovim konkursom  i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju - čl. 104. stav (6) .

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 14.11.2019. godine u 11 časova za radno mjesto pod tačkom 1. i 3. a za radno mjesto pod tačkom 2. u 13 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dokumentacije, postaviće se na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu škole  sa naznakom "za konkurs".      

***

PZ "KRAJINAMED"

BRANKA POPOVIĆA 222, BANjALUKA

Telefon: 065/836-880

Raspisuje

OGLAS

za rad na određeno vrijeme:

 

1. Radnik u proizvodnji košnica ............. 4 izvršioca

Mjesto rada:  Laktaši

Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj telefona 065/836-880.

Oglas je otvoren do 22.11.2019. godine.

***

TELDING DOO BANjALUKA

Ul. Moravska br.3

78000 Banjaluka

Raspisuje

KONKURS

 

1. Električar ...........................................4 izvršioca

Opis posla:

- električar

 

Rad na neodređeno vrijeme

Mjesto rada:Banjaluka

 

Zainteresovani kandidati za rad mogu se prijaviti na oglas putem navedenih kontakata:

Telding d.o.o

Ul. Moravska br.3

051/318-571

E-mail: telding@blic.net

Datum isteka, 7.11.2019

***.

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "MIROSLAV ANTIĆ"

Banjaluka, Bistrica bb

78000 BANjALUKA

raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Nastavnik/profesor informatike – 8 časova na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva – jedan izvršilac - lice bez radnog iskustva - pripravnik

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 104, 105,106. i 111. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, uslove predviđene Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1. da je državljanin RS  ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (dostavlja kandidat).

          Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

1. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

2. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

3. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

4. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

 Pravo učešća na konkursu imaju lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa dana, 13.11.2019. godine, sa početkom u 12.30 časova u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu škole  sa naznakom "za konkurs".

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "SVETI SAVA"

Užička bb,

BANjALUKA

78000 Banjaluka

raspisuje:

 

KONKURS

za popunu radnih mjesta

 

1. Profesor/nastavnik razredne nastave, radno mjesto voditelj produženog boravka - puna norma, na određeno vrijeme do kraja nastavnog procesa u školskoj 2019/2020. godini, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 1 izvršilac;

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu  kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača. Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 177. Zakona.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 Uz potpisanu prijavu ( sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom ) potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnika o proceduri i kriterijumima za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

• Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

• Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

• Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

• Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

• Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

• Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

• Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Testiranje i intervju će se obaviti dana, 14.11.2019. godine, sa početkom u 10 časova, u prostorijama škole sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam ( 8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na adresu škole:  sa naznakom "ZA KONKURS ".

****

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "VUK STEFANOVIĆ KARADžIĆ" BANjALUKA

Save Kovačevića bb

78000 Banjaluka

 raspisuje:

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

 

 

1. Voditelj produženog boravka - 1 izvršilac, pola norme (50% radnog vremena), na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

 

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

 

Prava učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom (čl. 104. stav (6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

 

Potrebna dokumenta:

- Prijava na konkurs sa potpisom kandidata, kratkom biografijom, adresom, kontakt - telefon i spisak priložene dokumentacije,

 

Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože sljedeća dokumenta:

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent,

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži vrstu posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

- Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstava ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

- Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili  maloljetnim licem (za izabranog kandidata, škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa

- Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, što dokazuje uvjerenjem iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (za izabranog kandidata, škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

 

Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije radnog odnosa, obavezan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci;

 

Uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije škola postavlja na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

 

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa dana, 14. novembra (četvrtak) 2019. godine, u prostorijama škole, obaviće se testiranje sa početkom u 9 časova i intervju sa početkom u 10 časova.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole sa naznakom "ZA KONKURS".

****

"GLAS SRPSKI - TRGOVINA" AD - Minutica

BANjALUKA

 

OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

 

 

Radno mjesto: Trgovac u kiosku

 

Za područja:              

- Banjaluka - više izvršilaca

- Čelinac - 2 izvršioca

 

Potrebne kvalifikacije:

- Minimalno SSS

- Radno iskustvo u trgovini/maloprodaji

- Poželjno poznavanje rada na računaru ("MC office")

 

 

Kandidati su dužni uz molbu dostaviti sljedeću dokumentaciju:             

- Kopiju izvoda iz matične knjige rođenih,

- Kopiju uvjerenja o državljanstvu

- Kopiju diplome o završenoj stručnoj spremi

 

Prednost kod zapošljavanja će imati kandidati koji su prijavljeni na Birou za zapošljavanje pa je u tu svrhu potrebno dostaviti potvrdu sa Biroa za zapošljavanje da su prijavljeni i da su nezaposlena lica.

 

Sve informacije o oglasu mogu se dobiti na telefone: 051/249-896, 066/638-638 ili putem mejl adrese: draganad@glassrpske.com

 

Molbe dostaviti na adresu:

 

ZA OGLAS TRGOVAC U KIOSKU

 "Glas srpski - Trgovina" ad - Minutica Banjaluka,

Ulica Skendera Kulenovića br.93, Banjaluka.

 

Oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

***  

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "JOVAN CVIJIĆ"

Banjaluka, Đure Jakšića 14

78000 Banjaluka

 

raspisuje:

 

 

KONKURS

za prijem radnika – pripravnika u radni odnos

 

1. Nastavnik/profesor tehničkog obrazovanja na određeno vrijeme do 31.8.2020. godine, nepuna norma - 5 časova, 1 izvršilac

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu  kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

 

Opšti uslovi propisani Zakonom o radu koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 

1. da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava. Uvjerenje o neosuđivanosti izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece. Ovo uvjerenje će škola pribaviti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uvjerenja iz tačke 4. i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa.

 

  Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs za radna mjesta pod brojem 1. 2. i 3. pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

 

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, ako kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti ove dokumente, prosječna ocjena se može dokazivati i ovjerenom fotokopijom indeksa

4. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje za o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja traže zaposlenje;

5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog-vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

 Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

  Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenta i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

  Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

 

  Sa kandidatima koji su konkurisali na radno mjesto i dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana 15.10.2019. godine u 10 časova u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju.

 

  Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testira i intervjua.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

 

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

 

Prijave sa naznakom "Za konkurs" slati ili lično donijeti u zatvorenoj koverti na adresu škole.

***

  REPUBLIKA SRPSKA

  JU OŠ "DESANKA MAKSIMOVIĆ" BANjALUKA,

 Dragočaj bb ,

 8000 Banjaluka

 

 

 

raspisuje

 

KONKURS

za prijem na radno mjesto

 

1. Nastavnik/profesor razredne nastave - 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do povratka radnika s bolovanja, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

 

Kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu i posebne uslove propisane članom 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača

 

Opšti uslovi koji kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

- da je državljanin RS ili BiH,

- da je punoljetan,

- da je radno sposoban.

 

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

1. Prijavu za prijem u radni odnos, uredno potpisanu,

2. Uvjerenje o državljanstvu,

3. Izvod iz matične knjige rođenih,

4. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diploma stečena nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca.

7. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

8. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

U skladu sa članom 113. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa priložiti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti da je radno sposoban (ne starije od 6 mjeseci).

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa dana, 14. novembra (četvrtak) 2019. godine, u prostorijama škole, obaviće se testiranje sa početkom u 9 časova i intervju sa početkom u 10 časova.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu škole: sa naznakom "za konkurs".

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "JOVAN CVIJIĆ"

Banjaluka, Đure Jakšića 14

78000 Banjaluka

 

 

PONIŠTENjE KONKURSA

 

 

Zbog tehničke greške poništite raspisani konkurs za nastavnika tehničkog obrazovanja na neodređeno vrijeme – 5 časova, objavljen 9.10.2019. godine u "Glasu Srpske".

***

"VEZUV RS" DOO BANjALUKA

 

 raspisuje

KONKURS

za poziciju

 

 

Radnik promoter

 

Mi nudimo:

• Stimulativna i redovna primanja

• Rad u mladom i dinamičnom kolektivu

• Mogućnost usavršavanja i napredovanja

• Izazovnu i dinamičnu poziciju

• Dobru timsku saradnju

 

Ukoliko ste spremni za:

 

• Uključivanje aparata i isplatu dobitaka

•Prijem uplata i isplaćivanje dobitnih tiketa

• Promociju igara na sreću

• Komunikaciju sa igračima i davanje potrebnih savjeta za usluge, rezultate, uslove i način igranja

• Štampanje rezultata, dnevnih ponuda i dobitaka, uključivanje prenosa sportskih događaja

• Staranje o bezbjednosti novčanih sredstava, kao i o stanju opreme i uređaja na uplatnom mjestu

 

Ako imate:

• Minimum IV stepen stručne spreme

• Poznavanje rada na računaru

• Odgovornost, lojalnost i profesionalnost

• Savjesnost, staloženost, komunikativnost

• Orijentisanost prema timskom radu kao i sposobnost za samostalan rad

 

Mjesto rada: Banjaluka, Laktaši, Gradiška, Bijeljina, Istočno Sarajevo, Rogatica, Trebinje, Doboj

Ukoliko želite da gradite svoju karijeru u dinamičnom okruženju, volite rad sa klijentima pridružite nam se.

Ono što je potrebno da bi postao dio našeg tima jeste sljedeće:

• Tvoja biografija sa fotografijom

• Motivaciono pismo

 

Prijavi se na mejl kadrovska@vezuvrs.com  

 

Konkurs ostaje otvoren mjesec dana od dana objavljivanja.

***

"ROŠTILjNICA MIRA M" SP BANjALUKA

MAČVANSKA BB, BANjALUKA

Telefon: 066-477-610

 

 

OGLAS

za prijem u radni odnos na poziciju:

 

1. Kuvar ....................................1 izvršilac

 

 

Rad na: neodređeno/određeno vrijeme:

određeno

 

 

Mjesto rada/regija:

Banjaluka

 

Opis radnog mjesta:

 

- rad u kuhinji

- priprema gotovih jela

- rad na roštilju

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

 

- poželjno radno iskustvo

 

Datum objave: 28.10.2019. Datum isteka: 7.11.2019.

 

Nezaposlena lica prijavljuju se na oglas putem kontakata poslodavca

"Roštiljnica Mira M" SP Banjaluka

Mačvanska bb, Banjaluka

Telefon: 066-477-610.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU TEHNOLOŠKA ŠKOLA

Ul. Pilanska bb  

78000 Banjaluka

raspisuje :

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog  mjesta

 

 

1. Nastavnik praktične nastave za zanimanje frizer, frizer –specijalista, V stepen, struka ostale djelatnosti, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme,  do povratka radnika sa bolovanja - pripravnik.     

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi .

Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju   i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju (ovjerene fotokopije):

- Ovjerenu fotokopiju svjedočanstva u kojem je navedeno stručno zvanje koje se traži konkursom.

 - Uvjerenje obrazovne ustanove o prosjeku ocjena tokom školovanja ukoliko u  svjedočanstvu ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

- Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena fotokopija lične karte,

- Uvjerenje o državljanstvu;

- Uvjerenje od nadležnog suda da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje u stručnoj spremi traženoj konkursom;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  kao i lica  koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci), uvjerenje o neosuđivanosti, uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece i uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena  protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, dostavlja se nakon izbora kandidata na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa. Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se  dana, 12.11.2019. godine, u 10 časova u prostorijama škole.

Škola će istaknuti na oglasnoj tabli spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu JU tehnološka škola Banjaluka,  Banjaluka.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "MLADEN STOJANOVIĆ"

Laktaši, Karađorđeva 105

tel.: 051/535-517,

 e-mail: os054@skolers.org

 

Direktor Javne ustanove Osnovne škole "Mladen Stojanović" Laktaši, raspisuje

 

KONKURS

za prijem na radno mjesto

 

 

1. Nastavnik/profesor razredne nastave - 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

 

Kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu, uslove propisane članom 104. stav 1. i 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača,

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa sa članom 115. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi. Opšti uslovi koji kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

2. da je punoljetan,

3. da je radno sposoban,

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja pod tačkom 5. i 6. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

1. Prijavu za prijem u radni odnos, uredno potpisanu (na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon),

2. Uvjerenje o državljanstvu,

3. Izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,

4. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diploma stečena nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

6. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

7. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

8. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koja treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

U skladu sa članom 113. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. Prava učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana  u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa priložiti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti da je radno sposoban (ne starije od 6 mjeseci).

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 12.11.2019. godine u 12.30 časova u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje i intervju smatraće se da su odustali od prijave za konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se neće vraćati kandidatima.

Svi kandidati će biti obaviješteni o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Prijave slati na adresu: JU Osnovna škola "Mladen Stojanović" Laktaši, Karađorđeva 105, 78250 Laktaši , u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa sa naznakom "za konkurs".

***

DOO "MP BEST"

Svetosavska 163, Glamočani, Laktaši.

051-584-804

KONKURS

 

Preduzeću iz Laktaša potrebna tri radnika. Dva bravara i jedan

varilac sa radnim iskustvom u struci.

 

Poslije probnog rada, ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme.

 

Za sve informacije obratite se na adresu:

 

DOO "MP BEST" Svetosavska 163, Glamočani, Laktaši.

051-584-804

***

JU OŠ "MILOŠ DUJIĆ"

  Vojvode Mišića 57.

  Čelinac

 

Školski odbor JU Osnovne škole "Miloš Dujić" Čelinac raspisuje,

 

KONKURS

 

za izbor i imenovanje direktora JU OŠ "Miloš Dujić" Čelinac

  I - Predmet

  Školski odbor Javne ustanove Osnovna škola "Miloš Dujić" Čelinac raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola "Miloš Dujić" Čelinac.

 

  II – Opis poslova

1. Direktor škole rukovodi radom škole, i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.

  Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o

  sistemu službi i Statutom škole.

III - Mandat

  Direktor Javne ustanove Osnovna škola "Miloš Dujić" Čelinac se bira na period od 4 (četiri) godine.

  Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku 8 dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora, kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

IV - Uslovi za učešće na konkursu:

Za direktora Javne ustanove Osnovna škola "Miloš Dujić" Čelinac može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole, i to:

1. Opšti uslovi:

- da je državljanin BiH/ Republike Srpske,

- da je stariji od 18 godina

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

2. Posebni uslovi:

- da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 177. stav 1. i 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju

- da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

V – Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:

1. Izvod iz matične knjige rođenih;

2. Uvjerenje o državljanstvu;

3. Diplomu o završenoj stručnoj spremi;

4. Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome;

5. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost;

6. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost;

7. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

8. Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu;

9. Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen;

10. Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu;

Kandidati su dužni dostaviti originalna dokumenta ili ovjerene kopi

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:

Javna ustanova Osnovna škola "Miloš Dujić" Čelinac, Vojvode Mišića 57. sa naznakom:

"Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola "Miloš Dujić" 78240 Čelinac.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

VII – Napomena

Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora Javne ustanove Osnovne škole "Miloš Dujić" Čelinac u roku osam (8) dana od dana dostavljanja odluke školi.

***

JU DJEČIJI VRTIĆ "NEVEN" ČELINAC

Vojvode Mišića br.2

telefon 051 551-345

Direktor JU Dječiji vrtić "Neven" Čelinac raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta na neodređeno vrijeme

u JU Dječiji vrtić "Neven" Čelinac

 

1. Raspisuje se javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta na neodređeno vrijeme u JU Dječiji vrtić "Neven" Čelinac i to:

- Računovođa ............... 1 izvršilac.

 

2. Opis poslova

Radnik obavlja poslove utvrđene Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Dječiji vrtić "Neven" Čelinac.

 

3. Opšti uslovi za kandidate

- da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

- da je stariji od 18 godina,

- da se ne vodi krivični postupak i da nije pravosnažno osuđivan za krivična djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje poslova i zadataka predškolskog vaspitanja i obrazovanja u skladu sa Zakonom,

- da ima opštu psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad

 

4. Posebni uslovi za kandidate

  - Visoka stručna sprema, diplomirani ekonomist,

- jedna godina radnog iskustva u struci,

 

5. Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze (ovjerene fotokopije potrebnih dokumenata i ovjerene izjave) o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Diplomu,

- Izjavu da se ne vodi krivični postupak,

- Izjavu da nije osuđivan za krivična djela koje ga čine nedostojnim za obavljanje poslova i zadataka predškolskog vaspitanja i obrazovanja u skladu sa Zakonom,

- Izjavu da ima opštu psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za posao na koji se prima

- Izjavu da nije upisan u Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece

- Uvjerenje o radnom iskustvu sa visokom stručnom spremom,

- Biografiju.

 

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu "Glas Srpske".

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove iz javnog konkursa Komisija za izbor će obaviti intervju, 11.11.2019. godine, u 12 sati.

              Dokumenti priloženi uz prijavu na Javni konkurs neće se vraćati kandidatima.

              Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prvi kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od sedam dana od prijema obavještenja dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Ako prvi rangirani kandidat u roku ne dostavi dokaze iz prethodnog stava, ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sledećeg kandidata, po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi tražene dokaze

              Prijavu na konkurs dostaviti na adresu: JU Dječiji vrtić "Neven" Čelinac za Komisiju za izbor, Vojvode Mišića br.2, ili lično predati na protokol Dječijeg vrtića.

              Sve informacije na telefon 051 551-345.

***

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA PRNjAVOR

JU DJEČIJI VRTIĆ "NAŠA RADOST" PRNjAVOR

Karađorđeva br.1, Prnjavor,

tel/ +387 51 655-434-i

tel/faks: +387 51 660-194

 

Direktor Javne ustanove Dječijeg vrtića "Naša radost" Prnjavor raspisuje:

 

 

KONKURS

Za radno mjesto:

 

1) Vaspitač - na neodređeno vrijeme ........................................................... 1 izvršilac.

 

Opšti uslovi:

1. da je državljanin Republike Srpske - Bosne i Hercegovine;

2. da je stariji od 18 godina;

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

4. da se ne vodi krivični postupak i da nije pravosnažno osuđen za krivična djela koja ga čine nepodobnim za obavljanje poslova i zadataka predškolskog vaspitanja i obrazovanja, u skladu sa Zakonom.

 

Posebni uslovi:

- Visoka stručna sprema, najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i da su stekli visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača. Najmanje jedna godina radnog iskustva i položen stručni ispit za vaspitno - obrazovni rad.

Kandidati su dužni dostaviti:

1. prijavu;

2. izvod iz matične knjige rođenih;

3. uvjerenje o državljanstvu;

4. ovjerenu kopiju diplome;

5. uvjerenje o nekažnjavanju;

6. ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom  (samo            kandidati koji budu primljeni);

7. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

8. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;

9. uvjerenje o radnom iskustvu i

10. uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Prijave se mogu dostaviti lično u prostorije Ustanove ili putem pošte na adresu: Javna ustanova Dječiji vrtić "Naša radost" Prnjavor, Karađorđeva br.1, 78430 Prnjavor, sa naznakom: "Komisiji za izbor".

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati a dostavljeni dokumenti se ne vraćaju.

 

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa biće obavljen intervju dana, 12.10.2019. godine, u prostorijama vrtića, sa početkom u 9 časova.

Kandidati se neće posebno zvati na intervju a ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja na oglasu Zavoda za zapošljavanje i u dnevnom listu "Glas Srpske".

***

JU DJEČIJI VRTIĆ "MILjA ĐUKANOVIĆ"

MRKONjIĆ GRAD

UL. VASE PELAGIĆA 17

 

 

JU Dječiji vrtić "Milja Đukanović" Mrkonjić Grad raspisuje

 

KONKURS

za prijem jednog pripravnika

 

 I Diplomirani vaspitač predškolske djece, VSS, pripravnik iz kategorije djece poginulih boraca VRS - pripravnik u PO Podrašnica na period od jedne (1) godine, prema Javnom pozivu JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske – .......................................................................... 1 izvršilac.

 

 II Opis poslova:

  Pripravnik obavlja poslove u svrhu osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i sticanja uslova za polaganje stručnog ispita. Pripravnik zasniva radni odnos na period od jedne godine.

 

III Opšti uslovi

1. Da je državljanin RS ili BiH,

2. Da je stariji od 18 godina,

3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. Da nije osuđen za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u predškolskoj ustanovi,

 

 IV Posebni uslovi

 

  1. Završen prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili na programu za obrazovanje vaspitača,

  2. Da prvi put zasniva radni odnos,

 3. Da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS, kao nezaposleno lice,

 4. Da se radi o licu iz kategorije djece poginulih boraca Vojske Republike Srpske.

 

 V Uz prijavu na konkurs sa kratkom biografijom (svojeručno potpisana i sa naznačenom adresom stanovanja i kontakt telefonom), kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova konkursa:

 

1. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

2. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija),

3. Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca),

4. Ovjerenu kopiju diplome ili uvjerenja, i dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5. Dokaz da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS, kao nezaposleno lice – Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

6. Dokaz da nema ostvaren radni staž i iskustvo od jedne (1) godine nakon stečene visoke stručne spreme – ovjerena kopija radne knjižice, ne starija od 15 dana ( naslovna strana, kao i stranice sa relevantnim podacima: ime i prezime, podaci o stručnoj spremi, zaposlenju, stažu) i potvrda PIO/MIO da nije da nije registrovan u podacima matične evidencije, ne starije od 15 dana,

7. Uvjerenje/potvrda nadležnog organa da lice ima status djeteta poginulog borca Vojske Republike Srpske,

8. Ljekarsko uvjerenje (prilaže samo onaj kandidat koji bude izabran nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa).

 

Dokumenta priložena uz prijavu na konkurs, neće biti vraćena kandidatima.

 

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa Komisija će obaviti razgovor - intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske", Zavodu za zapošljavanje RS – Biro Mrkonjić Grad. Rok za podnošenje prijava računa se od posljednjeg objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Prijave na oglas slati na adresu: JU Dječiji vrtić "Milja Đukanović" Mrkonjić Grad, ul. Vase Pelagića 17, ili lično na protokol Ustanove.

***

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA ŠIPOVO

JU OŠ "RADE MARIJANAC" STROJICE

70273 Strojice,

 tel: 050/480 -720,

 faks: 050/480 - 501,

e-mail: os092@skolers.org

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Profesor/nastavnik biologije, 8 (osam) časova sedmično, bez radnog iskustva - pripravnik, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije, a najdalje do 20.4.2020. godine.

2. Profesor/nastavnik muzičke kulture, 5 (pet) časova sedmično, bez radnog iskustva - pripravnik, do 31.8.2020. godine.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu i članom 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi,  kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104 i 105. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i  članom 2. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane ovim zakonom.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, što se dokazuje Izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte;

3. da je radno sposoban za rad sa učenicima, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem , što se dokazuje Uvjerenjem o neosuđivanosti koje škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata a prije zasnivanja radnog odnosa;

5. da imaju odgovarajući nivo obrazovanja - završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, što se dokazuje diplomom  o stečenom stručnom zvanju;

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) na konkurs sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, kandidat treba da dostavi sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od najmanje tri godine ili ekvivalent;

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

3. Uvjerenje o državljanstvu;

4. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na adresu škole: JU Osnovna škola "Rade Marijanac", Strojice, 70273 Strojice.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i one se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa biće održano 18.11.2019. godine (ponedjeljak) sa početkom u 9 časova za kandidate koji su konkurisali na radno mjesto nastavnik biologije, a za kandidate koji su konkurisali na radno mjesto nastavnik muzičke kulture, testiranje i intervju će biti održano sa početkom u 10 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja.

***

JU "NIKOLA TESLA"

KOTOR VAROŠ

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Profesor mašinske grupe predmeta , puna norma - 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do 30.6.2020. god.

2. Profesor mašinske grupe predmeta, 12 časova - 1 izvršilac na određeno vrijeme do kraja školske godine, tj do 31.8.2020. god.

3. Profesor elektro struke, 6 časova - 1 izvršilac na određeno vrijeme do kraja školske godine, tj do 31.8.2020. god.

4. Profesor elektro struke, puna norma - 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do kraja školske godine, tj. do 31.8.2020. god.

5. Profesor prava, 8 časova - 1 izvršilac na određeno vrijeme do kraja školske godine, tj do 31.8.2020. god.

6. Profesor hemije, 6 časova - 1 izvršilac na određeno vrijeme do kraja školske godine, tj do 31.8.2020. god.

7. Profesor matematike, puna norma -1 izvršilac na određeno vrijeme do kraja školske godine, tj do 31.8.2020. god.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. tačka 1, 2. i 3. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama .

Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (ovjerene fotokopije):

- diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi - završen prvi ciklus studijskog programa  u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi

- uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

- dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu,

- uvjerenje da  protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- uvjerenje o radnom iskustvu izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  lica koja imaju najmanje 12 mjeseci radnog staža u struci van škole, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane navedenim zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem

škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave svu traženu dokumentaciju, Komisija za prijem radnika obaviće  intervju i testiranje dana, 12.11.2019. godine, u 13.30 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od šest mjeseci.

Škola će za kandidata koji bude izabran prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

Škola ne vraća dostavljenu dokumentaciju kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama "Glas Srpske".

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti  zapečaćene u koverti lično na protokol u školi ili poštom na adresu škole  sa naznakom "Prijava na konkurs".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

 

 

 

 

 

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana