JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 29.12.2021. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 29.12.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 29.12.2021. godine.

  Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

******

*****

JU MEDICINSKA ŠKOLA BANjALUKA

Ul.Cetinjska br.1

78000 Banja Luka

 

Raspisuje:

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1.  Profesor matematike, VSS, 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.08.2022. godine, 3 časa,

2. Profesor stručnih predmeta za laboratorijsko-sanitarne tehničare,  teorija i vježbe-II modul-sanitarna hemija i tehnika, VSS, 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.05.2022. godine, 8 časova (Uslovi: diplomirani inženjer građevinarstva ili diplomirani inženjer arhitekture).

U radni odnos se primaju lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. tačka 1, 2. i 3. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

 Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (ovjerene fotokopije):

- diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi- završen prvi ciklus studijskog programa  u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

- uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojansta ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ne starije od 6 mjeseci),

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- uvjerenje o radnom iskustvu izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž  van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju , kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

 Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole dana  11.01.2022. godine (utorak).

 Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave svu traženu dokumentaciju, Komisija za prijem radnika obaviće  intervju i testiranje dana 12.01.2022. godine (srijeda) u 10,00 časova u prostorijama Škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Svi kandidati će biti obavješteni o izboru kandidata u roku od 8 dana od dana izvršenog izbora.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od šest mjeseci.

Škola će za kandidata koji bude izabran prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti. 

Škola ne vraća dostavljenu dokumentaciju kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja .

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti zapečaćene u koverti lično na protokol u Sekretarijat škole ili poštom na adresu škole  sa naznakom „Za Komisiju za izbor kandidata".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

ZU STOMATOLOŠKA AMBULANTA "KECMAN" BANjALUKA

Ul.Kralja Alfonsa XIII kod br.46A

78000 Banja Luka

 

Raspisuje:

O G L A S

                    

STOMATOLOŠKI TEHNIČAR ...........................   1 IZVRŠILAC

 

Opis posla:

-rad u stomatološkoj ordinaciji        

Zaintresovani kandidati se mogu javiti na kontakt telefon 065/812-742

 

Oglas otvoren do 31.12.2021

***

VEZUV RS BANjALUKA

Ul.Kralja Nikole br.1

78000 Banja Luka

Raspisuje:

  

O G L A S

Operater na uplatno - isplatnom mjestu

Mi nudimo:

•        Stimulativna i redovna primanja

•        Rad u mladom i dinamičnom kolektivu

•        Mogućnost usavršavanja i napredovanja

•        Izazovnu i dinamičnu poziciju

•        Dobru timsku saradnju

 

Ukoliko ste spremni za:

 

•        Uključivanje aparata i isplatu dobitaka

•        Prijem uplata i isplaćivanje dobitnih tiketa

•        Komunikaciju sa igračima i davanje potrebnih savjeta za usluge, rezultate, uslove i način igranja

•        Štampanje rezultata, dnevnih ponuda i dobitaka, uključivanje prenosa sportskih događaja

•        Staranje o bezbijednosti novčanih sredstava, kao i o stanju opreme i uređaja na uplatnom mjestu

 

Ako imate:

•        Minimum IV stepen stručne spreme

•        Poznavanje rada na računaru

•        Odgovornost, lojalnost i profesionalnost

•        Savjesnost, staloženost, komunikativnost

•        Orijentisanost prema timskom radu kao i sposobnost za samostalan rad

 

UKOLIKO ŽELITE DA GRADITE SVOJU KARIJERU U DINAMIČNOM OKRUŽENjU, VOLITE RAD SA KLIJENTIMA PRIDRUŽI NAM SE.

 

Potrebno je samo da pošaljete Vaš CV na mail: kadrovska@vezuvrs.com  

Napomena: biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Konkurs je otvoren do 29.01.2022 godine

***

JU OŠ „ MIROSLAV ANTIĆ" BANjALUKA

Bistrica bb

78000 Banja Luka

 

raspisuje:

K O N K U R S

za popunu  radnih mjesta

 

1.       Profesor /nastavnik fizike na neodređeno vrijeme sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 16 časova redovne nastave, rad u Centralnoj školi, PO Borkovići i PO Pervan -- 1 izvršilac;

2.       Profesor /nastavnik njemačkog jezika na neodređeno vrijeme sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,  puna norma, rad u Centralnoj školi, PO Borkovići i PO Pervan -- 1 izvršilac;

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu  kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača .Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  , ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 177. Zakona.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem . - Dostavlja kandidat.

Uvjerenja iz tačaka 4.i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 Uz potpisanu prijavu ( sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom ) potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( Sl.glasnik RS.br. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) i Pravilnika o proceduri i kriterijumima  za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi :

• Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

• Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

• Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

• Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

• Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

• Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

• Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Testiranje i intervju će se obaviti dana 17.01.2022. godine (ponedeljak) sa početkom u  9,00 časova, u prostorijama škole sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene  prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu  tablu škole  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam ( 8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „ Glas Srpske".

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom na  adresu škole  sa naznakom „ ZA KONKURS ".

***

JU OŠ „ DOSITEJ OBRADOVIĆ" BANjALUKA

Ul.Mirka Kovačevića br.27

78000 Banja Luka

 

r a s p i s u j e:

KONKURS

ZA IZBOR DIREKTORA JAVNE USTANOVE OSNOVNE ŠKOLE „DOSITEJ OBRADOVIĆ" BANjA LUKA

I – Predmet

Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole „Dositej Obradović" Banja Luka raspisuje Javni konkurs za izbor direktora Javne ustanove Osnovne škole ''Dositej Obradović"Banja Luka.

II - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i za uspješno obavljanje djelatnosti škole. Direktor za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole.

 

III - Mandat

Direktor Ju OŠ „Dositej Obradović"  Banja Luka bira se na period od 4 (četiri) godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska dostavljenog od strane školskog odbora.

 

IV - Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora Javne ustanove Osnovne škole „Dositej Obradović" Banja Luka može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Statutom Škole i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole i to:

 

Opšti uslovi:

1. da je državljanin RS/BiH,

2. da je stariji od 18 godina i

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad.

 

Posebni uslovi:

1. da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

2. da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi, nakon sticanja diplome iz tačke 1. ovog stava, 

3. da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut  krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. 

Na mjesto direktora škole ravnopravno mogu konkurisati i lica iz člana 177. stav (2) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  .

Pored opštih i posebnih uslova za direktora ne može biti izabrano lice na koji se odnosi član IX stav 1. Ustava BiH, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom.

 

V -  Potrebna dokumentacija

Uz prijavu na Konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:

1. Izvod iz matične knjige rođenih,

2. Uvjerenje o državljanstvu,

3. Diplomu o završenoj stručnoj spremi,

4. Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

5. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

6. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,

7. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

8. Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

9. Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno Nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

10. Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu.

11. Ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IDž stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji

Dostavljena dokumentacija (koja je navedena u konkursu) se neće vraćati kandidatima.

 

VI - Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

 

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od  dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području RS i BiH.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće  se  uzimati u razmatranje.

Prijave se dostavljaju lično ili poštom, na adresu škole  sa naznakom:

''Javni konkurs za izbor direktora Javne ustanove Osnovne škole „Dositej Obradović"  Banja Luka" - ne otvarati".

 

VII - Način i rok obavještavanja kandidata o rezultatima konkursa

 

Školski odbor će pisanim putem  obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora u roku od osam dana od  dana prijema odluke.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ „ SVETI SAVA"

BANjA LUKA

Ul.Užička bb

78000 Banja Luka

 

raspisuje:

 

K O N K U R S

za popunu  radnog mjesta

 

1. Profesor/nastavnik matematike, puna norma, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno- obrazovnom procesu,

2. Profesor/nastavnik fizike,12 časova redovne nastav, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije, sa radnim iskustvim i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno- obrazovnom procesu

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu  kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača . Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  , ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 177. Zakona.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4.i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu ( sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom ) potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnika o proceduri i kriterijumima  za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi :

• Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti.

• Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

• Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

• Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

• Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

• Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

• Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Testiranje i intervju će se obaviti dana 11.01.2022. godine sa početkom u 10,00 časova, u prostorijama škole sa kandidatima koji su dostavili potpune  i blagovremene  prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu  tablu škole  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam ( 8) dana od dana objavljivanja .

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na  adresu škole:  sa naznakom „ ZA KONKURS ".

***

JU OŠ „MILAN RAKIĆ" BANjALUKA

Ul.Karanovac bb

78000 Banja Luka

 

Raspisuje:

 

J A V N I  K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnih mjesta

 

1. Profesor razredne nastave - 1 izvršilac, puna norma na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja (PO Ljubačevo)

 

Za radno mjesto pod rednim brojem jedan traži se lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu  kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 104; 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1.       da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2.       da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

3.       da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4.       da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. (Pribavlja škola službenim putem za izabranog kandidata).

5.       da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što kandidat dokazuje Uvjerenjem nadležnog suda

6.       Da nije pravosnažno osuđen za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece. (Uvjerenje iz Posebnog registra za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

 

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 9. stav 1) tačke 1), 2), 3) i 5) i stav 2) Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi:

1.       Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2.       Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena. U izuzetnim slučajevima, ako kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti ove dokumente, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa;

3.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji. Za kandidate koji se prijavljuju na konkurs računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

4.       Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu 

5.       Uvjerenje iz tačke 5. Opštih uslova

6.       Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla 

7.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

8.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

9.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

 

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .

Pravo učešća na konkursu  imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme

Testiranje i intervju sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave i  ispunjavaju uslove konkursa obaviće se  dana  13.01.2022.godine (četvrtak) sa početkom u 09,00 časova, u prostorijama CŠ Karanovac.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako istima ne pristupe smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa objaviti na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

NAPOMENA: Kandidati su prilikom dolaska u školu dužni poštovati sve mjere i preporuke JZU Institut za javno zdravstvo RS – obavezna dezinfekcija ruku, poštovanje fizičke distance od 2 metra i obavezno nošenje maske.

Kandidati koji budu primljeni obavezni su prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, ne starije od šest mjeseci.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave dostaviti na adresu škole  sa naznakom "Za konkurs".

***

JU OŠ "BRANKO RADIČEVIĆ" BANjALUKA

Ul.Bulevar vojvode Stepe Stepanovića br.116

78000 Banja Luka

 

Raspisuje:

 

J A V N I     K O N K U R S

za popunu slobodnog radnog mjesta

 

1)       Profesor razredne nastave – puna norma na neodređeno vrijeme - 1 izvršilac – lice ca radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

2)       Nastavnik tehničkog obrazovanja – puna norma na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine – 1 izvršilac – lice ca radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu       

3)       Bibliotekar – nepuna norma (16,7 časova) na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine  – 1 izvršilac – lice ca radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu       

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu  kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 104. 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , uslove predviđene Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi  i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1.       da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2.       da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3.       da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4.       da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava

5.       Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;

6.       Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

1.       Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2.       Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3.       Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

4.       Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

5.       Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7.       Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

8.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

9.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

10.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa za radna mjesta pod rednim brojem 1. 2. i 3., dana 13.1.2022. godine u 8.00  časova u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

NAPOMENA: Kandidati su prilikom dolaska u školu dužni poštovati sve mjere i preporuke JZU Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, a u cilju spriječavanja prenošenja virusa korona, obavezna dezinfekcija ruku pri ulasku u školu, poštovanje fizičke distance od dva metra te obavezna upotreba maski.

 

Prijave slati na adresu škole  sa naznakom "za konkurs".

***

JU EKONOMSKA ŠKOLA BANjALUKA

Ul.Kralja Alfonsa XIII /34

780000 Banja Luka

 

Raspisuje:

K O N K U R S

za upražnjeno radno mjesto profesora

OPIS RADNOG MJESTA

1. PROFESOR MATEMATIKE I INFORMATIKE – na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine, 1 izvršilac sa iskustvom - 8 časova.

Uslovi: profesor matematike i informatike i diplomirani matematičar i informatičar.

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa  propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. tačka 1., 2. i 3. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama. U radni odnos prima se lice sa iskustvom.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kruterijuma za prijem.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs  za prijem u radni odnos i sa navedenim brojem telefona) kandidati  su dužni  priložiti :

- Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti;

- Uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, za nastavnika koji u toku studija nije položio navedenu grupu predmeta;

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno – obrazovnom procesu;

- Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

- Izvod iz matične knjige rođenih;

- Uvjerenje o državljanstvu;

- Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci) i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora, a prije zasnivanja radnog odnosa;

-        Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava i uvjerenje o podacima iz posebnog regista lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zlouporebe i iskorištavanja djece, škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;

-        uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena  protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

-        Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

-        Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom. Uvjerenje treba da sadrži sljedeće podatke:

1) vrsta posla,

2)  stepen stručne spreme,

3)  dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

-        Izuzetno pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona;

-        Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 13.1.2022. godine u  10:00 časova u prostorijama škole.

Škola će istaknuti na oglasnoj tabli spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

***

„FOOD OUTLET GLOBUS" SP BANjALUKA

BULEVAR VOJVODE STEPE STEPANOVIĆA 82 B

78000 Banja Luka

TELEFON: 065-810-413

 

Raspisuje oglas za rad na određeno vrijeme

 

1. TRGOVAC  .......................................................... 2 IZVRŠIOCA

Poželjno radno iskustvo.

Kandidati zainteresovani za rad mogu se prijaviti na oglas na sledeće kontakte:

 

„FOOD OUTLET GLOBUS" SP BANjA LUKA

BULEVAR VOJVODE STEPE STEPANOVIĆA 82 B

TELEFON: 065-810-413

Oglas je otvoren do 11.01.2022. godine.

***

„GLAS SRPSKI-TRGOVINA" AD - Minutica

Skendera Kulenovića 93

78000 Banja Luka

 

O G L A S

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

 

Radno mjesto: TRGOVAC U KIOSKU

 

Za područja:          

• LAKTAŠI  – 2 izvršioca

POTREBNE KVALIFIKACIJE:

- Minimalno  SSS

- Radno iskustvo u trgovini/maloprodaji

- Poželjno poznavanje rada na računaru („MC office ")

 

Kandidati su dužni uz molbu dostaviti sljedeću dokumentaciju:       

- Kopija izvoda iz matične knjige rođenih

- Kopija uvjerenja o državljanstvu

- Kopija diplome o završenoj stručnoj spremi

 

Prednost kod zapošljavanja će imati kandidati koji su prijavljeni na Birou za zapošljavanje pa u tu svrhu potrebno dostaviti potvrdu sa Biroa za zapošljavanje da su  prijavljeni i da su nezaposlena lica.

 

Sve informacije o oglasu mogu se dobiti na telefone: 051/249-896, 066/638-638 ili putem mejl adrese: posao@minutica.ba.

 

Molbe dostaviti na adresu:

ZA OGLAS TRGOVAC U KIOSKU

 „Glas Srpski-Trgovina"A.D. - Minutica Banja Luka,

Ulica Skendera Kulenovića br.93, Banja Luka.

 

Oglas ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja.   

***

JU OŠ "VUK S. KARADžIĆ" GRADIŠKA

78404 Turjak

Gradiška

 

K O N K U R S

za popunu radnog mjesta

 

1.  Diplomirani pedagog- 85%norme,  na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja (20.04.2022.) -sa iskustvom i položenim stručnim ispitom

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene članom 104105 106.. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju,i uslove  predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. Da je državljanin RS ili Bih, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu.

2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz mat.knjige rođenih ili kopijom lk,

3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci, a koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu,

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični posatupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem-dostavlja kandidat

Uvjerenja iz tačke 4 i5  škola će pribaviti službenim putem, a poslije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu(sa biografijom, adresom i brojem telefona)potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijima iz člana  115.Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Pravilnika  o proceduri i kriterijumima za prijem u radni odnos u osnovnoj školi.

1.Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2.Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta

3.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica  sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4.Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

6.Uvjerenje o radnom stažu  izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

7.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana  porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

8.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

 9.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom staatusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  ratnog vojnog invalida.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Testiranje i intervju  će se obaviti 12.01.2022..godine  (srijeda ) sa početkom u 10.00 časova u prostorijama škole .

Kandidati se neće  posebno pozivati na  intervju i testiranje, u slučaju nepojavljivanja, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli škole prije zakazanog testiranja.

Prijave slati na adresu JU OŠ"Vuk S. Karadžić"78404 Turjak, Gradiška, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa sa naznakom "za konkurs".

***

JU OŠ „DANILO BORKOVIĆ" GRADIŠKA

Majora M. Tepića 19

78 400  Gradiška

 

KONKURS

Za prijem radnika u radni odnos

 

1.       Profesor/nastavnik matematike - 1 izvršilac sa  radnim  iskustvom  i  položenim  stručnim  ispitom  za  8  časova na određeno vrijeme, od 24.01.2022. do 30.06.2022.  godine .

Uz  potpisanu     prijavu  sa kratkom  biografijom (  adresom  i  kontakt telefonom ), dostaviti  dokumenta  kojima  se  dokazuje  da  kandidat  ispunjava  opšte  i  posebne  uslove  za  prijem u  radni  odnos   ( orginal ili ovjerenu fotokopiju):

OPŠTI  USLOVI : 

1.       Uvjerenje o državljanstvu  (  da je  državljanin RS, BiH);

2.       Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte  (da  je  punoljetan ) ;

3.       Ljekarsko uvjerenje da je radno sposoban ( prilaže samo izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa,  uvjerenje  ne  može  biti  starije  od šest  mjeseci  );

4.       Uvjerenje o neosuđivanosti  pravosnažnom  presudom  za  krivična djela  učinjena  protiv  dostojanstva  ličnosti,  morala ,  službene  dužnosti,  trgovine  ljudima  ,  zlostavljanja  djeteta ,  polnog  i  drugog  nasilja  nad  djetetom  ili  maloljetnim  licem,  zloupotrebe  opojnih  sredstava ( škola će za izabranog kandidata tražiti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa);

5.       Uvjerenje  o  podacima  iz  posebnog  Registra  lica  pravosnažno  osuđenih  za  krivična  djela  seksualne  zloupotrebe  i  iskorištavanja  djece  (škola će za izabranog kandidata tražiti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa);

6.       Uvjerenje  da  protiv  njega  nije  pokrenut  krivični  postupak za  djela  učinjena  protiv  dostojanstva  ličnosti    ,  morala  ,službene  dužnosti,  polnog  integriteta  ,  zlostavljanja  djeteta  ,  polnog  i  drugog  nasilja  nad  djetetom  ili  maloljetnim  licem.   

Pored  dokumentacije  kojom  se  dokazuje  ispunjenost  opštih  uslova   za  zasnivanje  radnog  odnosa,  propisanih  Zakonom  o  radu,    potrebno  je  dostaviti  i  sljedeću  dokumentaciju  na  osnovu  koje  se  dokazuje  ispunjenost  posebnih  uslova  i  dokumentaciju  na  osnovu  koje  se  vrši  bodovanje  po  kriterijima  iz  člana  115.  Zakona  o  osnovnom  vaspitanju  i  obrazovanju,     i  važećeg  Pravilnika  o  proceduri  prijema  ,  kriterijumima  za  prijem  u  radni  odnos  i  načinu   bodovanja  kandidata  u  osnovnoj  školi.

Svi  kandidati  moraju  ispunjavati  opšte  uslove  predviđene  Zakonom  o  radu ,  uslove  propisane  članom  105 stav 1. Zakona o  osnovnom  vaspitanju  i  obrazovanju ,  te  Pravilnika  o  stručnim  profilima  i  zvanjima  nastavnika, stručnih  saradnika  i  vaspitača.    

POSEBNI  USLOVI  : 

1.       Diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stečeno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2.       Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3.       Uvjerenje  o  položenoj  pedagoško-psihološkoj  i  didaktičko  - metodičkoj  grupi  predmeta  ,  koje  je  dužan  da  dostavi  kandidat  koji  u  toku  studija  nije  položio n pedagoško-psihološku  i  didaktičko – metodičku  grupu  predmeta.  ,

4.       Uvjerenje  da  se  kandidat  oslobađa  obeveze  polaganja  stručnog  ispita  ili  je  položio  razliku  dijela  ispita  u  skladu  sa  Pravilnikom  o  polaganju  stručnog  ispita  u  školi  , 

5.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja se nalaze na toj evidenciji;

6.       Uvjerenje o radnom stažu izdato od poslodavca kod koga je stekao radni staž;

7.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca;

8.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

9.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

10.     Uvjerenje  o  položenom  stručnom  ispitu .   

Pravo  učešća  na  konkursu  na  osnovu  člana 104. Stav  6) Zakona  o  osnovnom  vaspitanju  i  obrazovanju  imaju  i  lica  koja  su  stekla  radni  staž  van  škole  u  trajanju  od  najmanje  godinu  dana  u  struci  ukoliko  ispunjavaju  ostale  uslove  propisane  Zakonom  o  osnovnom  vaspitanju  i  obrazovanju. 

 

Pravo  učešća  na  konkursu  imaju  i  lica  koja  su  po  propisima  važećim  do  stupanja  na  snagu  Zakona  o  osnovnom  vaspitanju  i  obrazovanju   ispunjavala  uslove  u  pogledu  stepena  i  vrste  stručne  spreme.     

Prijem  u  radni  odnos  izvšiće  se  u  skladu  sa  članom  115.  Zakona  o  osnovnom  vaspitanju  i  obrazovanju,  Pravilnikom  o  proceduri  prijema  , kriterijumima  za  prijem  u  radni  odnos  i  načinu  bodovanja  kandidata  u  osnovnoj  školi  a  u  skladu  sa  Odlukom  Ustavnog  suda  RS  ,  br.  U  - 83/14 od  24.02.2016.  god. 

Pozivaju   se kandidati da na  Prijavi  tačno navedu koja dokumenta dostavljaju uz prijavu.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova slati na adresu škole. (  JU Osnovna škola „Danilo  Borković " Ulica  „Majora  Milana  Tepića „   br.19 ; 78 400  Gradiška  ,  sa  naznakom  „ZA  KONKURS"  )

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao ni dokumenta koja nisu ovjerena  komisija neće uzeti u razmatranje.

Testiranje  i intervju  će  se  obaviti  18.01.2022. godine (utorak) u  10;00 časova  u  prostorijama  Škole . 

Spisak  kandidata  koji  ispunjavaju  uslove  konkursa  Škola  će  postaviti  na  oglasnu    tablu  Škole  u  četvrtak  13.01.2022.  godine . 

Kandidati  se  neće  posebno  pozivati  na  testiranje  i  intervju  .

Ako  se ne  pojavi  na  testiranju  ili  intervjuu  smatraće  se  da  je  kandidat  odustao  od  prijave  na  konkurs. 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske".        

Kandidati  su  dužni  dostaviti  ovjerene  kopije  svih  dokumenata  i  te  kopije  neće  biti  vraćene  kandidatima. 

***

JU Dječiji vrtić „NEVEN" ČELINAC

Vojvode Mišića br.2

Čelinac

 

Na osnovu člana 62. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, i člana 21. i 40. Statuta JU Dječijeg vrtića „Neven" Čelinac broj: 439/20, direktor JU Dječiji vrtić „Neven" Čelinac raspisuje

 

JAVNI KONKURS

 

za prijem radnika – diplomirani vaspitač predškolske djece i račuovođa

 u JU Dječiji vrtić „NEVEN" ČELINAC

 

Raspisuje se Javni konkurs za prijem radnika:

 

1. Diplomirani vaspitač predškolske djece na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva - 1 izvršilac

 

2. Računovođa na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja - 1 izvršilac

 

U radni odnos za upražnjena radna mjesta prima se lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za vaspitno-obrazovni rad - za vaspitača, i radno iskustvo od 1 godinu za računovođu.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata, koji se prijavljuje na javni konkurs, potrebno je dostaviti svu dokumentaciju kojom kandidat dokazuje ispunjenost opštih uslova u skladu sa Zakonom o radu, zatim dokumentaciju kojom kandidat dokazuje ispunjenost posebnih uslova propisanih Pravilnikom o vrsti stručne spreme zaposlenih u predškolskoj ustanovi i Pravilnikom o proceduri prijema u radni odnos i načinu bodovanja vaspitača, stručnih saradnika, sekretara i računovođe u predškolskoj ustanovi.

 

Ispunjenost opštih uslova, kandidat dokazuje dostavljanjem slijedeće dokumentacije:

 

1.       Uvjerenje o državljanstvu, RS ili BiH,

2.       Izvod iz matične knjige rođenih,

3.       Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti - ne starije od šest mjeseci (prilaže ga samo kandidat koji bude izabran nakon konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa),

4.       Uvjerenje kojim kandidat dokazuje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorišćavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnje i iskazivanje dječije pornografije, oduzimanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela (ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa),

5.       Uvjerenje kojim kandidat dokazuje da se ne vodi u posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa),

6.       Uvjerenje kojim kandidat dokazuje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorišćavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnje i iskazivanje dječije pornografije, oduzimanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela.

 

 Uz potpisanu prijavu, ispunjenost posebnih uslova kandidat dokazuje dostavljanjem slijedeće dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema u radni odnos i načinu bodovanja vaspitača, stručnih saradnika, sekretara i računovođe u predškolskoj ustanovi:

 

1.      

1.1.    Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu za predškolsko vaspitanje i obrazovanje ili programu za obrazovanje vaspitača - za radna mjesta diplomirani vaspitač predškolske djece

1.2.    Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent - ekonomski fakultet

2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, za radno mjesto vaspitača,

3. Uvjerenje da se kandidat oslobađa polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita, za radno mjesto vaspitača,

4. Uvjerenje o prosjeku ocjena tokom studiranja ili ovjerena fotokopija indeksa tokom studiranja,

5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

6. Ovjerenu fotokopiju radne knjižice ili uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

7. Uvjerenje opštinskog odnosno/organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu ratnog vojnog invalida,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

10. Biografiju.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Dana 17.01.2022. godine u 12 časova u prostorijama JU Dječiji vrtić „Neven" Čelinac, Vojvode Mišića br. 2 , obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa za radno mjesto vaspitača, a isti dan u 12.30 časova za radno mjesto - računovođa.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Spisak kandidata koji ispinjavaju uslove konkursa nakon pregleda dostavljene dokumentacije, ustanova postavlja na oglasnoj tabli ustanove.

Rok za podonošenje prijava sa svom potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova kao i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje je 8 dana, od dana objavljivanja konkursa posredstvom Zavoda za zapošljavanje

RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave se mogu dostaviti i lično ili na adresu Vojvode Mišića br.2 Čelinac.

***

JU CSŠ  „PETAR KOČIĆ" SRBAC

Ulica Danka Mitrova 5

78420 Srbac

 

K O N K U R S

za prijem radnika

 

1.       Diplomirani inženjer mašinstva, sa položenim stručnim ispitom (puna norma, na određeno vrijeme do 10.6.2022. godine).

2.       Nastavnik praktične nastave, sa položenim stručnim ispitom (6 časova bravar-zavarivač, na određeno vrijeme do 10.6.2022. godine

3.       Doktor medicine (2 časa) anatomije i fiziologije  na određeno vrijeme, do 10.6.2022. godine.

4.       Profesor muzičke kulture (2 časova), na određeno vrijeme, do 10.6.2022. godine.

5.       Vjeroučitelj islamske vjeronauke (3 časa), na određeno vrijeme, do 10.6.2022. godine.

 

Pored  uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u stručnim tehničkim i srednjim stručnim školama.

Prijem radnika vrši se u skladu s Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

Potrebna dokumenta:

1. Prijava na konkurs potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje sa kontakt podacima (adresa, telefon, e-mail).

2. Uvjerenje o državljanstvu.

3. Izvod iz matične knjige rođenih.

4. Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

5. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent.

6. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske  ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja  ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

7.  Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.

8. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje  o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

9. Uvjerenje o radnom stažu idato od ranijeg poslodavca ukoliko  je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom   ( uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla). Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS  ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

13. Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje ne može biti starije od šest mjeseci prilaže samo izabrani  kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

14. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,  Škola će službenim putem pribaviti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

15. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, Škola će službenim putem pribaviti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni uz prijavu dostaviti ovjerene fotokopije  priloženih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Sa kandidatima koji  su dostavili potpune i blagovremene prijave  i koji ispunjavaju  uslove konkursa, obaviće se  testiranje  10.1.2022. u 10  časova u prostorijama Škole a intervju istog dana u 11 časova.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole tri dana prije zakazanog testiranj, a po mogućnosti i na internet stranicu škole.

 Škola kandidate neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Nepotpune i neblagovremene prijave na konkurs neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren  8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti na adesu:  JU Centar srednjih škola  „Petar Kočić" Srbac, Ulica Danka Mitrova 5, 78420 Srbac.

Kontakt telefon 051-740-135.

***

OSNOVNI SUD PRNjAVOR

Beogradska br. 6

78430 Prnjavor

 

J A V N I    K O N K U R S

za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta

 

1. Predsjednik Osnovnog suda Prnjavor raspisuje Javni konkurs za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta (u daljem tekstu: Konkurs) u Osnovnom sudu Prnjavor na određeno vrijeme, i to:

- Sudijski pripravnik – volonter ………………1 izvršilac

Pripravnik – volonter se prima na period od 2 (dvije) godine.

2. Opis poslova

Sudijski pripravnik – volonter obavlja pripravničku praksu u sudu radi sticanja uslova za polaganje pravosudnog ispita, pod nadzorom predsjednika suda i sudije, vodi dnevnik rada u koji svakodnevno uvodi podatke o poslovima na kojima je radio, te obavlja i druge poslove po naredbi predsjednika suda i sudije.

3. Opšti uslovi

Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati su:

-    da je državljanin RS ili BiH,

-    da je stariji od 18 godina,

-    da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

-  da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u pravosuđu.

4. Posebni uslovi

Posebni uslovi koje kandidat mora ispunjavati su:

-    završen Pravni fakultet – VII stepen stručne spreme, bez radnog iskustva,

-    osposobljenost za samostalan rad na računaru u pripremi i izradi dokumenata.

5. Potrebna dokumenta

Uz prijavu na Konkurs sa kratkom biografijom kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

5.1. Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže:

-   foto-kopiju lične karte ili pasoša,

- foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu RS odnosno BiH,

-   izjavu da kandidat:

    a)   nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u pravosuđu.

 5.2. Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopiju:

-    diplome ili uvjerenje o završenom Pravnom fakultetu, sa potvrdom o položenim ispitima,

-    dokaz o poznavanju rada na računaru.

Dokumentaciju koja nije tražena ovim konkursom nije potrebno dostavljati.

6. Usmeni intervju

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursa, Komisija za sprovođenje Javnog konkursa za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta (u daljem tekstu: Komisija) obaviće usmeni intervju.

O mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni pojedinačno, pismenim putem.

7. Izbor kandidata

Izabrani kandidat nakon sprovedenog Konkursa, obavezan je da u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema obavještenja Komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova Konkursa u originalu ili ovjerenoj foto – kopiji te ovjerenu izjavu o ispunjavanju uslova iz poglavlja 5. kao i dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u određenom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi tražene dokaze.

8. Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijave je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa.

Nepotpune, nerazumljive i neblagovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove Konkursa, odbaciće se zaključkom.

Prijave se mogu dostaviti lično u Prijemnu kancelariju Osnovnog suda Prnjavor ili putem pošte na adresu: Osnovni sud Prnjavor, ul. Beogradska br. 6, 78430 Prnjavor, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs.

Dokumenti priloženi uz prijavu na Konkurs neće se vraćati kandidatima.

Konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama „Glas Srpske".

***

JU OŠ " BRANKO ĆOPIĆ" PRNjAVOR

Rade Vranješević br.1A

78 430 Prnjavor

 

direktor škole, r a s p i s u j e:

 

J A V N I  K O N K U R S

ZA POPUNU RADNIH  MJESTA NA ODREĐENO VRIJEME

 

 

1. NASTAVNIK / PROFESOR RAZREDNE NASTAVE ( određeno radno vrijeme,sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, do povratka nastavnice sa porodiljskog bolovanja, PŠ Štrpci ) –  1 izvršilac

2. NASTAVNIK / PROFESOR BIOLOGIJE ( određeno radno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, do povratka nastavnice sa porodiljskog bolovanja, a najduže do 22.09.2022. godine, 8 časova u PŠ Štrpci i 2 časa u centralnoj školi)  – 10 časova

 

Prijavljeni kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu, uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, uslove iz Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača,  a prijem kandidata će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

 

POTREBNA DOKUMENTA:

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona), kandidati su dužni  dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova i to:

 

1. Uvjerenje o državljanstvu (ovjerena kopija)

2. Izvod iz matične knjige rođenih ( ili ovjerena kopija lične karte),

3. Ljekarsko uvjerenje koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova, ne starije od šest mjeseci ( prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

4. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta,

polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz člana 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata  u osnovnoj školi potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterujumima propisanim Pravilnikom i to:

 

7. Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

8. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta koji je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

9. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

10. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

11. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

12.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;

13.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom;

14. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako  se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

15.Uvjerenje opštinskog / gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i

16.Uvjerenje opštinskog / gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( u slučaju da se raspisuje konkurs za lica sa radnim iskustvom), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa,  će se obaviti u prostorijama Škole, dana 21.01.2022. godine u 10,00  sati.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu Škole i na internet stranicu Škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, Škola će postaviti na oglasnoj tabli Škole i internet stranici Škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

 

Sva dokumentacija koju kandidati dostavljaju mora biti ovjerena (ovjerene kopije), i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se razmatrati.

 

Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti u JU Osnovna škola " Branko Ćopić" Prnjavor, ulica Rade Vranješević br.1A, 78 430 Prnjavor, u vremenu od 7 – 15,00 časova.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

***

JU  MAŠINSKA ŠKOLA MRKONjIĆ GRAD

Ulica Sime Šolaje broj 91

70260 Mrkonjić Grad

 

Raspisuje:

K O N K U R S

za prijem radnika u radni odnos

 

1.       Profesor pravoslavne vjeronauke - 1 izvršilac, za 16 časova, nepuna norma,  pripravnik, na neodređeno vrijeme;

2.       Profesor ekonomske grupe predmeta – 1 izvršilac, za 16 časova, nepuna norma, pripravnik,  do povratka radnika sa bolovanja;

3.       Praktična nastava u struci elektrotehnika (III stepsen) – 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do 31.08.2022. godine, nepuna norma, 16 časova, pripravnik ili sa radnim iskustvom.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu  kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju,  i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.   

Prijem radnika izvršiće se u skladu sa Pravilnikom  o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

Kandidati su dužni dostaviti sledeće dokumente:

1. Prijavu na konkurs (potpisanu)sa kratkom biografijom i kontakt telefonom,

2. Izvod iz matične knjige rođenih,

3. Uvjerenje o državljanstvu,

4. Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

5. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,  ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6.  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ( osim za pripravnike);

- uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi oredmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

7. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, koja traže zaposlenje, za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen

8. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža  (osim za  pripravnike)

9. Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima će dostaviti kadidat koji bude primljen u radni odnos i ne može biti starije od šest mjeseci;

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije poginulog  borca;

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  ratnog vojnog invalida   Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice ratnog vojnog invalida;

12. Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

13Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

  

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave obaviće se u srijedu, 13.01.2022. godine u 10:00 časova u prostorijama JU Mašinska škola Mrkonjić Grad, ulica Sime Šolaje broj 91.

 

Škola će objaviti na oglasnoj tabli spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i kanditati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i dostavljena dokumenta se neće vraćati kandidatima. Nepotpuna i neblagovremena dokumenta neće se razmatrati.

 

Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Dokumente dostaviti lično u sekretarijat škole ili poštom na adresu:

JU  Mašinska škola Mrkonjić Grad

Ulica Sime Šolaje broj 91

70260 Mrkonjić Grad

***

JU OŠ ,,BRANKO ĆOPIĆ" BJELAJCE

Bjelajce bb

70260 Mrkonjić Grad

 

direktor škole  raspisuje:

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

- profesor ili nastavnik fizike na određeno vrijeme 6 časova, drugo polugodište školske 2021/2022., odnosno do 31.08.2022. godine....1 izvršilac  , radnik sa iskustvom

- profesor ili nastavnik  matematike na određeno vrijeme 16 časova,  drugo polugodište školske 2021/2022., odnosno do 31.08.2022. godine....1 izvršilac , radnik sa iskustvom

I. Opšti uslovi za prijem :

-Da su državljani RS i BiH (Uvjerenje o državljanstvu)

-da su stariji od 18 godina (Izvod iz Matične knjige rođenih ili kopija lične karte)

-da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, te zloupotrebe opojnih sredstava.

Uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa.

- uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

- uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

- da su radno sposobani, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

II. Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sledeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju  člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

         

- ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti.

- uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio  pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.

-  dodatak diplomi koji sadrži prosjek ocjena tokom studiranja,ukoliko u diplomi ne postoje takvi podaci.

-  uvjerenje o položenom stručnom ispitu.   

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca.

- uvjerenje nadležnog organa o statusu porodice poginulog borca, odnosno uvjerenje o statusu borca, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

- uvjerenje nadležnog organa o statusu RVI ,ako se radi o kandidatu iz kategorije RVI.

 Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa će biti  intervjuisani i testirani dana 13.01.2022. godine u 10:00 časova u prostorijama matične škole.     

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i test , a ukoliko se ne pojave na intervuu i testu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu škole Bjelajce bb, 70260 Mrkonjić Grad. Nepotpune i neblagovremene prijave  neće se razmatrati. Oglas je otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu,,Glas Srpske".

***

JU OŠ „NEMANjA VLATKOVIĆ" ŠIPOVO

Omladinska 1

70270 Šipovo

 

PONIŠTENjE  DIJELA KONKURSA

Za popunu upražnjenog radnih mjesta

 

Djelimično se poništava konkurs objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske" dana 08.12.2021. godine, za popunu radnog mjesta pod brojem 5. –      Nastavnik engleskog jezika, puna norma, u Centralnoj školi,  na određeno vrijeme – do povratka nastavnice sa bolovanja,   pripravnik .............................................. 1 izvršilac.      

Ostali dio konkursa ostaje neizmijenjen.   

***

OPŠTINA ŠIPOVO

NAČELNIK

Trg patrijarha srpskog Pavla broj 1

70270 Šipovo

 

J A V N I    K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

I – U Opštinskoj upravi Opštine Šipovo prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme, u statusu službenika u Odjeljenju za opštu upravu:

1. Stručni saradnik-matičar ................................1 izvršilac

II – Opis poslova

Opis poslova utvrđen je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Opštine Šipovo

III – Opšti uslovi:

1. da je državljanin RS, odnosno BiH,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za rad u upravi

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa i

6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

IV – Posebni uslovi:      

- Srednja stručna sprema u četvorogodišnjem trajanju, završena srednja škola društvenog smjera;

- dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja;

- položen stručni ispit za rad u upravi;

- položen poseban stručni ispit za matičara i

- poznavanje rada na računaru.

 

V – Potrebna dokumenta

Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu .

Prilikom prijave na javni konkurs, kandidat prilaže  sledeće dokaze:

- Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže fotokopiju uvjerenja o državljanstvu RS, odnosno BiH, i izjave da kandidat:

1) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi;

2) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa;

3) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1 Ustava BiH) i

4) da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa članom od 43 i 47 Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

Gore navedene izjave o opštim uslovima sastavni su dio Prijave na javni konkurs

- prijavnog obrasca.

- Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže fotokopije:

1) diplome o završenoj srednjoj stručnoj spremi;

2) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u organima uprave;

3) isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu stručne spreme (potvrda, uvjerenje ili drugi akt poslodavca iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo);

4) isprave ili izjave da poznaje rad na računaru;

5) uvjerenje o položenom posebnom stručnom ispitu za matičare.

 

VI - Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođenje javnog konkursa  (Konkursne komisije), dužan je da, u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Konkursne komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, sve u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

 

Ukoliko prvorangirani kandidat ne dostavi tražene dokaze, ili komisija za sprovođenje konkursa na osnovu priloženih dokaza utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.

VII - Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove konkursa Konkursna komisija obaviće intervju, a o vremenu i mjestu održavanja intervjua kandidati će biti blagovremeno obavješteni.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa Konkursna komisija će odbaciti zaključkom.

VIII - Prijave se mogu dostavljati lično u prijemnoj kancelariji Opštinske uprave Opštine Šipovo, ili putem pošte, na adresu: Opštinska uprava Opštine Šipovo – Odjeljenje za opštu upravu, Trg patrijarha srpskog Pavla broj 1, 70270 Šipovo. Telefon kontakt osobe zadužene za davanje dodatnih informacija: 050/360-085.

IX - Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa. Javni konkurs biće objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske", dnevnom listu „Glas Srpske", na oglasnoj tabli Opštine i na opštinskoj njeb-stranici. Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

***

JU SŠC „PETAR KOČIĆ" ŠIPOVO

Nikole Tesle 34

70 270  Šipovo       

 

K O N K U R S

za prijem radnika u radni odnoc

                  

1. Profesor Mašinske grupe predmeta (diplomirani mašinski inženjer 240 ECTS) puna norma, na određeno radno vrijeme do kraja školske 2021/2022 godine, 1 izvršioc, radnik sa iskustvom;

 

(1) Opšti uslovi  koje kandidat treba da ispunjava :

1) da je državljanin Republike Srpske  i Bosne i Hercegovine - dokaz uvjerenje o državljanstvu,

2) da je punoljetan  što se dokazuje izvodom  iz matične knjige  rođenih  ili ovjerena kopija  lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje  ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvšenog izbora po konkursu

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom  za krivična djela učinjena protiv dostojanstva  ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja  nad  djetetom

5) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

 6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstvaličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanje djetetapolnog i drugog nasilja nad djetetom

Uvjerenja iz stava 1. tački 4) i 5) Konkursa za izabranog kandidata  škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa. 

             

 Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje i ispunjenost posebnih uslova :

1. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom  prvom  ciklusu studijskog programa, u četvorogodišnjem trajanju 

2. dodatak diplomi, koji sadrži  podatke o prosjeku  ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena

3.  Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

4.  uvjerenje o radnom stažu izdato od  ranijeg poslodavca;

5. uvjerenje o utvrđenom  statusu člana porodice poginulog borca  ukoliko  se radi o kandidatu  iz kategorije porodice poginulih boraca,

6. uvjerenje o utvrđenom statusu borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike  Srpske ako se radi o kandidatu  iz kategorije boraca,

7. uvjerenje o utvrđivanju statusa  ratnog vojnog invalida  ako se radi o kandidatu  iz kategorije invalida.

Kandidati dostavljaju  ovjerene kopije svih dokumenata i ovjerene kopije neće biti vraćene kandidatima.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će postaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua i to 17.01.2022. go

 Intervju i testiranje za kandidate koji ispunjavaju uslove će se obaviti    20.01.2022. godine (četvrtak) u 10 časova.

Ukoliko se kandidat  ne pojavi  na testiranju i intrvjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs  ostaje otvoren (8) osam dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijavu sa  potrebnim dokazima poslati na adresu:

JU Srednjoškolski  centar "Petar Kočić",   ulica Nikole Tesle broj: 34,

70 270  Šipovo.        Komisiji za prijem radnika. Kontakt  telefon: 050-360-390

***

JU OŠ „Desanka Maksimović", Gornji Ribnik

 

K O N K U R S

Za  nastavni kadar u školskoj 2021/2022.godini

 

1. Profesor tehničkog obrazovanja ................................. 4 časa, jedan izvršilac, područna škola Donji Vrbnjani,radno iskustvo i  položen stručni ispit,do kraja školske 2021/22 godine,

2. Profesor fizičkog i zdravstvenog vaspitanja .................................................... 3 časa, jedan izvršilac,područna škola Donji Vrbljani,radno iskustvo i položen stručni ispit,

3. Profesor razredne nastave............................... pripravnik, jedan izvršilac do povratka radnika sa porodiljskog odsustva,

4. Profesor italijanskog jezika i književnosti................. 4 časa, jedan izvršilac,pripravnik do kraja školske 2021/22 godine.

                                                                                           

Kandidat  treba da ispunjava uslove predviđene članom 104. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju  i Zakonom o radu što dokazuje prilaganjem sljedeće dokumentacije:

-Uvjerenje o državljanstvu 

-Izvod iz MKR ili kopija lične karte

-Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti u skladu sa Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima u osnovnoj školi.

-Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

-Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ljekarsko uvjerenje se dostavlja nakon prijema po  konkursu)     

-Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za  djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

-Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece

 

Pored navedene dokumentacije ako kandidat ispunjava uslove u pogledu nivoa i vrste obrazovanja  prema Pravilniku o stručnim profilima i zvanjima u osnovnoj školi.

potrebno je priložiti :

-Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja

-Uvjerenje Biroa za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica

-Dokaz o stažu  uvjerenje od ranijeg poslodavca ( ako se traži lice sa iskustvom)

-Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

 

Konkurs ostaje otvoren OSAM  dana od dana objavljivanja u „Glasu Srpske".

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave nećemo uzimati u razmatranje.

Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole.

Testiranje će se obaviti u prostorijama JU OŠ"Desanka Maksimović" u Gornjem Ribniku,  13. januara  2022.godine u 0900 časova a intervju će se obaviti istog dana nakon testiranja.

***

JU OŠ ,,PETAR KOČIĆ,, SITNICA

Sitnica 23

79283 Sitnica

 

K O N K U R S

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Profesor/nastavnik fizike , 6 časova, do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja - 1 izvršilac, sa radnim iskustvom,

2.  Pedagog 30% radne norme, do 31.08.2022.god.-1izvršilac sa radnim iskustvom

 

(1) Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su  :

  1) da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2 ) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3 ) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa 

4 )  da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.

5 ) Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece

6 ) Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

Uvjerenja  iz tačaka 4) i 5)  za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova , potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko –metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6)  uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata  ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju će se obaviti 12.01.2022.god. u 10,00 časova u prostorijama škole.

Na oglasnoj tabli škole će biti objavljen spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na konkurs, neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Kandidati koji se ne pojave na testiranju i intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8  ( osam ) dana od dana objavljivanja.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom ,, Prijava na konkurs za radno mjesto(navesti radno mjesto za koje se konkuriše), na adresu : JU OŠ ,,Petar Kočić,, , Sitnica 23, 79283 Sitnica.

***

JU „ NIKOLA TESLA „ KOTOR VAROŠ

Nikole Tesle bb

Kotor Varoš

 

KONKURS

Za popunu upražnjenih radnih mjesta

  

1. Profesor matematike, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do kraja školske 2021/22 godine, odnosno do 31.08.2022. godine, nepuna norma ( 9 časova ), bez iskustva,

2. Profesor stručno-teoretske nastave u elektro stuci, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do kraja školske 2021/22 godine, odnosno do 31.08.2022. godine, puna norma ( 20 časova ), bez iskustva,

 

3. Profesor stručno-teoretske nastave u elektro stuci, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do kraja školske 2021/22 godine, odnosno do 31.08.2022. godine, nepuna norma ( 14 časova ), bez iskustva,

 

4. Profesor stručno-teoretske nastave u mašinskoj stuci, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do kraja školske 2021/22 godine, odnosno do 31.08.2022. godine, puna norma ( 20 časova ), bez iskustva,

 

5. Profesor stručno-teoretske i praktične nastave u mašinskoj stuci, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do kraja školske 2021/22 godine, odnosno do 31.08.2022. godine, nepuna norma ( 11 časova i to: 7 časova teoretske nastave i 4 časa praktične nastave u četvrtom stepenu ), bez iskustva,

 

6. Profesor poznavanja materijala i tehnologija zanimanja za zanimanje frizer, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do kraja školske 2021/22 godine, odnosno do 31.08.2022. godine, nepuna norma ( 10 časova ), bez iskustva,

 

Pored opštih uslova predviđenim Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama, Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

1. da je državljanin RS ili BiH, što se dokazuje Uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, što se dokazuje Izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu,a prije zasnivanja radnog odnosa.

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

5. uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe  i iskorišćavanja djece,

6. uvjerenje da pritiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala,službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačke 6. kandidat dostavlja prilikom prijave na konkurs, dok će uvjerenja iz tačke 4. i 5. za izabranog kandidata škola pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i adresa stanovanja i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni dostaviti i sljedeću dokumentaciju, posebni uslovi,  (ovjerene fotokopije):

 

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklus ustudijskog programa  u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova

u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,( lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju ovjerene fotokopije za oba ciklusa stuijskog programa ),

 

- dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, ( lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju dodatak diplomi  za oba ciklusa stuijskog programa ),

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica a nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu

iz kategorijeporodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno- otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika i stručnih sradnika kao i lica iz člana 104.stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisanim navedenim zakonom.

 

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave svu traženu dokumentaciju, Komisija za prijem radnika obaviće  intervju i testiranje dana 12.01.2022. godine u 12,00 časova u prostorijama Škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Svi kandidati će biti obavješteni o izboru kandidata u roku od 8 dana od dana izvršenog izbora.

Škola ne vraća dostavljenu dokumentaciju kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske".

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti  zapečaćene u koverti lično na protokol u školi ili poštom na adresu škole  sa naznakom „Prijava na konkurs".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana