JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 28.09.2022. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 28.09.2022. godine

JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 28.09.2022. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 21.09.2022. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*********

*********

*********

 

REPUBLIKA SRPSKA                                 

JU Gimnazija,  Gradiška

 Ul. Petra Misimovića 3a, tel.051/814-783 ,

 e-mail: ss[email protected]

Broj:     708/22.

Datum: 22.09.2022.

Na osnovu člana 106. i 132. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 41/18, 35/20, 92/20), direktor škole raspisuje:


JAVNI KONKURS
ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

OPIS RADNOG MJESTA

Pedagog škole, jedan izvršilac,  sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovno-vaspitnom procesu,  na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva.

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Kandidati treba da ispunjavaju opšte uslove predviđene Zakonom o radu („Sl. glasnik RS", br. 1/16, 66/18, 91/21-Odluka US RS, 119/21), kao i uslove iz člana 105. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl. glasnik RS", br. 41/18, 35/20, 92/20).
Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Sl. glasnik RS", br. 24/19).

POTREBNA DOKUMENTACIJA
Uz obaveznu potpisanu prijavu i kraću biografiju, kandidati trebaju dostaviti originale ili ovjerene fotokopije (ovjera ne smije biti starija od 6 mjeseci) sljedećih dokumenata, kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova.

I Opšti uslovi se dokazuju sljedećom dokumentacijom:
*Da je državljanin RS- BiH - uvjerenjem o državljanstvu,
*Da je punoljetan – izvodom iz matične knjige rođenih,
*Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti (ne starijim od 6 mjeseci) izdatim od nadležne ustanove, koje će dostaviti kandidat koji bude odabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
*Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će zatražiti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
*Uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Navedeno uvjerenje dostavlja kandidat.
*Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece. Navedeno uvjerenje škola će zatražiti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

II Posebni uslovi se dokazuju dokumentacijom propisanom Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (,,Sl. glasnik RS", br. 120/20)  kao i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem, a na osnovu kojih će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata:
*Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
*Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,
*Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom u kome je naznačeno: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža po vrstama posla.
*Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ili uvjerenje o radnom stažu van škole u trajanju od najmanje 1 godine u struci,
*Uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, a u izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti prethodno navedene dokumente, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa.
*Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku  zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
*Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku  zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko  se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
*Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku  zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske,  ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dostavljena dokumentacija i drugi dokazi će se bodovati od strane komisije na način i u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave:
Prijave se mogu dostaviti poštom ili lično na sljedeću adresu: JU GIMNAZIJA, ul. Petra Misimovića  3a, 78400 Gradiška, sa naznakom „za konkurs" i napomenom „ne otvarati".
Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.
Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa neće se uzeti u razmatranje, već će se evidentirati, uz naznaku da prijava na javni konkurs nije dostavljena blagovremeno i/ili da nije potpuna, a nakon toga komisija predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojim se prijava odbacuje.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu ploču najkasnije 3 dana prije zakazivanja testiranja i intervjua.
Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim Konkursom, komisija za izbor obaviće testiranje kandidata dana 10.10.2022. godine sa početkom u 9:00 časova.
Intervju sa kandidatima će se obaviti dana 10.10.2022. godine sa početkom u 10:30 časova.
Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu u zakazanim terminima, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.
Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa.

***

 „TRI BEST" d.o.o.

 Ramići bb,  Banja Luka

 

zbog proširenja svojih aktivnosti, raspisuje Oglas za prijem u radni odnos:

 

 • Monter liftova BiH – 2 izvršioca

 

1. OPIS RADNOG MJESTA

- Obavlja poslove montaže liftova, uz obavezno planiranje i izvještavanje o urađenom;

-   Vrši montiranje, ugradnju i zamjenu liftova u stambenim zgradama, industrijskim pogonima i ostalim objektima;

-   Vrši trebovanje potrebnog materijala i potrošnog materijala-alata u skladištu;

- Svakodnevno obavlja sve predradnje za pripremu radnog mjesta (priprema i postavljanje alata)

-   Provjerava funkcionalnost i pohabanost alata i opreme;

-   Vrši popunjavanje dnevnika rada;

- Obavlja poslove prema procedurama i uputstvima i po nalogu neposrednog rukovodioca.

 

2. OPŠTI USLOVI

III/IV stepen stručne spreme;

-  Radno iskustvo poželjno;

-  Vozačka dozvola.

 

3. POSEBNI USLOVI:

- Samostalnost u radu, samoinicijativnost, organizacione sposobnosti;

Rok trajanja oglasa – 15 dana

Način prijave kandidata: Zainteresovani kandidati koji ispunjavanju gore navedene uslove mogu svoje Prijave/Biografije poslati na e-mail: [email protected]

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na broj tel. 051/394-076.

 

„RILEX Co " d.o.o. Banja Luka

 Branka Radičevića 14.

 

U vezi sa iskazanim potrebama za prijemom jednog broja radnika radi povećanog obima poslovanja Društva, direktor Društva objavljuje sljedeći:

 

O  G  L  A  S

za prijem radnika u radni odnos

  na određeno vrijeme, i to:

 

Oglas za radna mjesta:

1.       Higijeničar (Ž) – 1 izvršilac

 

          Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

-  da su fizički i psihički sposobni za obavljanje poslova;     

                                                             

         Oglas je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „GLAS SRPSKE" i oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje, Filijala Banja Luka.

         Sa izabranim kandidatima će se zaključiti Ugovor o radu na određeno vrijeme. Po isteku ugovora postoji mogućnost da se zaključi Ugovor o radu na neodređeno vrijeme. 

         Prijave sa kraćom biografijom i dokazima o ispunjenosti uslova oglasa mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu „RILEX Co" d.o.o. Banja Luka, Branka Radičevića 14. sa naznakom „prijava na oglas" ili na e-mail adresu: [email protected]

         Sve dodatne informacije vezane za oglas možete dobiti na kontakt telefon Društva broj: 051/926-070

         Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati prilikom izbora kandidata.

***

„ALFOL" DOO

ŠARGOVAČKA 475, BANjA LUKA

TELEFON: 065-518-096

E-mail: [email protected]

Raspisuje oglas za rad na neodređeno vrijeme

RADNIK U PROIZVODNjI KARTONSKE AMBALAŽE  ................... 2 IZVRŠIOCA

Poseban uslov:

 • Vozačka dozvola"B" kategorije

Mjesto rada Banja Luka.

Oglas je otvoren do popune radnog mjesta a kandidati mogu da se prijave na oglas putem navedenih kontakata:

„ALFOL" DOO ,ŠARGOVAČKA 475, BANjA LUKA,TELEFON: 065-518-096

E-mail: [email protected]

***

VIGMELT  d.o.o. Banja Luka

Ul. Bulevar vojvode Stepe Stepanovića br.132, Banja Luka

TELEFON: 051 438 589

 

Preduzeće za proizvodnju i promet pogonske tehnike i opreme

 

Raspisuje

O G L A S

 

POMOĆNI RADNIK ...........................    2 IZVRŠIOCA

Potrebna znanja i vještine:

-srednja stručna sprema, SSS , ili NK

-radno iskustvo

Prijave se mogu slati na [email protected]

Oglas otvoren do popune radnog mjesta.

***

PU KLUB ZA DJECU „ZVJEZDICA"

Ul. Jovana Dučića br.50 ,78000 Banja Luka

[email protected]

Telefon: 051-492-120; 065-347-888

 

raspisuje         

 O G L A S

Za rad na neodređeno vrijeme:

DIPLOMIRANI VASPITAČ ....................................... 1 IZVRŠILAC

DIPLOMIRANI PEDAGOG........................................... 1 IZVRŠILAC

Opis posla:

-Rad u grupi sa djecom

Zainteresovani kandidati se mogu javiti na kontakte poslodavca.

Oglas otvoren do 26.10.2022. godine.

***

JU Elektrotehnička škola ''Nikola Tesla'' Banja Luka

Jevrejska 48, Banjaluka

 

raspisuje

KONKURS

za prijem u radni odnos na radno mjesto

 

 1. Profesor matematike, na određeno vrijeme do 31.08.2023.godine, sa iskustvom, 1 izvršilac, nepuna norma, 1 čas

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove navedene u članu 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  i da imaju:

-        Stručnu spremu propisanu Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama .

Kandidat treba da ispunjava i druge posebne uslove propisane navedenim Pravilnikom.

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem .

Kandidati  su dužni   dostaviti sledeću dokumetaciju:

 1. prijavu  na konkurs, koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se

prijavljuje na konkurs i  u kojoj se obavezno mora navesti adresa, kontakt telefon  i kratka biografija kandidata kao i koja dokumenta uz prijavu prilažu;

 1. diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje;
 2. uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
 3. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 4. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;
 5. uvjerenje o državljanstvu RS  ili BiH;
 6. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji  nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
 7. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija
  nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 8. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ili uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita
 9. uvjerenje o  radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz kojeg se jasno vidi vrsta posla, stepen  stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme potrebno je preračunati u puno radno vrijeme
 10. uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz  kategorije porodice poginulog borca;
 11. uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
 12. uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa  učenicima koje nije starije od 6 mjeseci.

Uvjerenje da kandidat nije osuđen pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora zatražiće Škola po službenoj dužnosti za kandidata koji bude izabran po konkursu.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji dostave blagovremene i potpune prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana  13.10.2022. (četvrtak) u 10 časova u prostorijama Škole. Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa objaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i  intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs je otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ''Glas Srpske''.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično zapečaćene na protokol u Sekretarijat škole ili poštom na adresu škole Jevrejska 48, Banjaluka, sa naznakom  „Za Komisiju za izbor kandidata".

***

JU OŠ ''Stanko Rakita"'' Banja Luka

 Jove G. Popovića 9, 78000 Banja Luka

raspisuje

K  O  N  K  U  R  S

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

            1.  Voditelj produženog boravka , puna norma,  1 izvršilac, na neodređeno vrijeme, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

             2. Voditelj produženog boravka, 50% radnog vremena,  1 izvršilac, na određeno  vrijeme do 30.06.2023. godine, lice  sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,        

             3.Nastavnik/profesor srpskog jezika, 9 časova redovne nastave,  1 izvršilac  na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja  a  najduže   do 31.08.2023.  godine, lice  sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

Kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu ,   i posebne uslove propisane   Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , Pravilnikom o načinu organizovanja proširenog programa i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

 Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 1. da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;
 3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem  o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
 5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;
 6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala ,službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

  Uvjerenja iz tačaka 4 i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

          Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs  (uz naznačenje adrese prebivališta i broja telefona), pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

 1. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
 2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
 4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
 5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
 7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
 8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;
 9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
 10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom,kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja Zakona na snagu, ispunjavali  uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana 12.10.2022. godine u prostorijama škole obaviće se testiranje sa početkom u 10,30 časova  i intervju sa početkom u 11,30 časova.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole,

najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na  testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i  intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu škole sa naznakom "za konkurs".

***

JU Gimnazija Banja Luka

 Ul. Zmaj Jovina br.13, 78 000 Banja Luka

 

raspisuje:

J A V N I  K O N K U R S

za prijem radnika u radni odnos

 

 1. Profesor Računarstva i informatike, nepuna norma, 1 izvršilac, 16 nastavnih časova, na određeno radno vrijeme do povratka radnika sa  porodiljskog bolovanja;
 2. Sekretar škole, 1 izvršilac, na određeno radno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja;
 3. Radni odnos iz tačke 1. i 2. Javnog konkursa će zasnovati lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, odnosno sa stručnim ispitom za poslove sekretara škole;

     Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane odredbom člana 104. stav 1. tačka 1., 2. i 3. i odredbom člana 104. stav 3. i odredbom člana 124. stav 2. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, odredbama članova 1.-25. Pravilnika  o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem i odredbama članova 1.- 8. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji .

Uz prijavu, potpisanu od strane kandidata, sa brojem telefona i adresom stanovanja, potrebno je dostaviti:

 1. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;
 2. Uvjerenje o državljanstvu;
 3. Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
 4. Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima i na poslovima sekretara škole će dostaviti kandidat koji bude primljen u radni odnos i ne može biti starije od šest mjeseci;
 5. a) Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

b) Uvjerenje o završenom drugom ciklusu studijskog programa dostavljaju kandidati koji imaju završen drugi ciklus studijskog programa i stečeno akademsko zvanje;

 1. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,  ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena. Ukoliko  kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dodatak diplomi,  prosjek  ocjena se može dokazati  ovjerenom kopijom indeksa;
 2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ili uvjerenje o radnom stažu van škole u trajanju od najmanje jedne godine u struci (za lica koja se prijavljuju na osnovu člana  104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju);
 3. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita);
 4. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta (za kandidata iz tačke 1. Javnog konkursa);
 5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, koja traže zaposlenje, za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen;
 6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sarži  podatke iz kojih se jasno vidi:
 • vrsta posla,
 • stepen stručne spreme,
 • dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
 • nepuno radno vrijeme preračunato u puno radno vrijeme (ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom);
 1. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
 2. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu RVI Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
 3. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

 

Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i zloupotrebe opojnih sredstava i Uvjerenje  o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz odredbi člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Testiranje i intervju sa kandidatima, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave obaviće se dana, 10.10.2022. godine u 12.40 časova, u prostorijama  JU Gimnazija, Banja Luka, Ul. Zmaj Jovina br. 13, Banja Luka.

 

Škola će objaviti na oglasnoj tabli spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i kanditati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Nepotpuna i neblagovremena dokumenta neće se razmatrati.

Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

 

Dokumente dostaviti lično u sekretarijat škole ili poštom na adresu škole.

***

 

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ ''GEORGI STOJKOV RAKOVSKI"  BANjA LUKA

Ul.  Dragiše Vasića 29, 78000 BANjA LUKA

Tel:051/309-658

 

raspisuje

                                                

K O N K U R S

za popunu radnih mjesta

 

 1. Voditelj produženog boravka sa radnim iskustvom (položen stručni ispit) na neodređeno vrijeme - 5 izvršilaca;
 2. Nastavnik matematike bez radnog iskustva (pripravnik) na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije- 1 izvršilac;
 3. Nastavnik matematike bez radnog iskustva (pripravnik) na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja- 1 izvršilac;
 4. Nastavnik matematike bez radnog iskustva (pripravnik) na određeno vrijeme do 31.8.2023. godine – 4 časa nastave;
 5. Nastavnik informatike bez radnog iskustva (pripravnik) na određeno vrijeme do povratka radnika – 15 časova nastave..

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju kao i lica koja su prije stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu vrste i stepena stručne spreme u skladu sa članom 125.stav 5. Zakona.

 

OPŠTI USLOVI:

          Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju  i uslove propisane  članom 114. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanji i obrazovanju i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

          Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

          Za radna mjesta nastavnika matematike pod tačkom 2,3 i 4. konkursa kandidati će se primati tako što će prvoplasirani kandidat biti primljen na radno mjesto pod tačkom 2., drugoplasirani pod tačkom 3., a trećeplasirani pod tačkom 4.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na konkurs za prijem u radni odnos)  potrebno je dostaviti i  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po važećem Pravilniku.

 

Kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente:

 1. Potpisanu prijavu za konkurs;
 2. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom  prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti.;

3)   Izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte;

       4)  Uvjerenje o državljanstvu;

       5) Uvjerenje suda o neosuđivanosti;

       6) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (samo za radna mjsta pod tačkom 1.).

Kandidat  koji budu  izabran  naknadno će dostaviti ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za rad, dok će poslodavac službenim putem pribaviti.Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece i Uvjerenje da je protiv njega nije pokrenut postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem .

 

Dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje:

 1. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 2. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
 3. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (osim za konkurs pod tačkom 8.);
 4. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana  porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,
 6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  ratnog vojnog invalida.

 

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na adresu škole.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Testiranje i intervju će se obaviti  12.10. 2022. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama škole sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove biće postavljen na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na konkurs.

 Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervju, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

 

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

***

JU OŠ „Sv. Ćirilo i Metodije" Piskavica

 Piskavica bb, 78217 Piskavica – Banja Luka

 

raspisuje

 

J A V N I     K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

 1. Profesor hemije – jedan izvršilac, nepuna radna norma, 4 časa redovne nastave na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva.

 

Na navedeno radno mjesto prima se lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

 

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu , kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 114. i 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

          Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 

 1. Da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
 2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
 3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
 5. Da se ne nalazi u posebnom Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
 6. Da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uvjerenje za izabranog kandidata iz tačaka 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema,  kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi :

 

 1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diploma stečena nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
 2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
 4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili je položio  razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
 5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja traže zaposlenje. Za kandidate koji se prijavljuju na konkurs računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
 7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem radnika u radni odnos lica sa radnim iskustvom, a koje treba da sadrži podatke o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
 8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

          Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, u prostorijama škole obaviće se intervju i testiranje u sljedećem terminu:

 1. Intervju i testiranje kandidata za radno mjesto profesor hemije, nepuna radna norma, 4 časa redovne nastave, na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, održaće se 13.10.2022. godine u prostorijama škole s početkom u 08:00 časova.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, škola će postaviti na oglasnu tablu škole, a po mogućnosti i na internet stranicu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Kandidat koji se ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave za radno mjesto profesor hemije, slati na adresu škole sa naznakom „za konkurs – profesor hemije".

***

REPUBLIKA SRPSKA

 JU OŠ  ''DESANKA MAKSIMOVIĆ"     

 78  215 DRAGOČAJ

 Tel. 051/392-166

K O N K U R S

za popunu   radnih mjesta

 

1.Profesor razredne nastave  na određeno vrijeme do povratka radnika sa     bolovanja           1 ......... izvršilac (pripravnik)

2.Voditelj u produženom boravku puna norma , na neodređeno vrijeme 1................... izvršilac 

3. Voditelj u produženom boravku, puna norma, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja ,a najduže do 30.06.2023.god. 1......... izvršilac.

                                                                                                                                         

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu  kandidati treba da ispunjavaju  i posebne uslove propisane članom 114,115,116 .Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  uslove predviđene Pravilnikom o proceduri  prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača .

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

 1.da je držaljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem  o državljanstvu ,

2.da je punoljetan , a to se dokazuje izvodom  iz matične knjige rođenih ili  kopijom  lične karte;

3.da je radno sposoban , a to se dokazuje  ljekarskim  uvjerenjem  o psihofizičkoj 

sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje  prilaže samo  izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnos.              

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem ..

5.Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanje djece .

       6. Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti , polnog integriteta zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz tačke 4.i 5.za izabranog  kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

  Uz prijavu (sa kratkom biografijom ,adresom i kontakt telefonom ) potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127.Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i pravilnika o proceduri i kriterijumima za prijem u radni odnos načinu bodovanja kandidata u osnovnoj čkoli .

           1.Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa             u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

         2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko- metodičkoj  grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat  koji u toku studija nije položio pedagoško metodičku grupu predmeta;

        3.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;( za radna mjesta pod rednim brojem 2 i 3.)

        4.Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je polpžio razliku djela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi.

5.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

7.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;(za radna mjesta pod rednim brojem 2 i 3.)

8.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca ;

9.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida  ;

10.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca .

 

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju  uslove konkursa dana 12.10.2022. sa početkom u 10,30 časova u prostorijama škole, obaviće se testiranje i intervju.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa objaviti na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana  prije zakazanog testiranja i intervjuja.

Kandidati se neće posebno pozivati na  intervju, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata i prijave kandidata koji ne pristupe na  intervju i testiranje  neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja  u dnevnom listu „Glas Srpske".

Prijave sa potrebnom  dokumentacijom slati na adresu škole sa naznakom „ZA KONKURS".

***

 

 REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ „ SVETI SAVA" BANjA LUKA

Užička bb, 78000 Banja  Luka

 

raspisuje:

 

K O N K U R S

 za popunu  radnih mjesta

 

 1. Voditelj u produženom boravku, puna norma, 8 izvršilaca, na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača. Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci kao i oni koji su stekli radni staž u školi van nastavnog procesa, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 198. Zakona.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem . - Dostavlja kandidat.

Uvjerenja iz tačaka 4.i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 Uz potpisanu prijavu ( sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom ) potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri i kriterijumima za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi :

• Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

• Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

• Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

• Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

• Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

• Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

• Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Testiranje i intervju će se obaviti dana 12.10.2022. godine (srijeda) sa početkom u 10,00 časova, u prostorijama škole sa kandidatima koji su dostavili potpune  i blagovremene  prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu  tablu škole  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam ( 8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „ Glas Srpske".

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na  adresu škole sa naznakom „ ZA KONKURS ".

***

JU OŠ „ Branko Ćopić" Banja Luka

 Miše Stupara 24, 78000 Banja  Luka

 

raspisuje

 

K O N K U R S

 za popunu  radnih mjesta

 

 1. Voditelj produženog boravka – na neodređeno vrijeme, puna norma, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom  procesu – 2 izvršioca.

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača. Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljanin RS (BiH), a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 Uz potpisanu prijavu (sa kratkom biografijom, adresom, kontakt telefonom i naznakom na koje radno mjesto se prijavljuje), potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri i kriterijumima  za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

• Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

• Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

• Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

• Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

• Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

• Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

• Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca u kojem se navodi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama posla;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune  i blagovremene  prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama Škole u srijedu 12.10.2022. godine u 10,00 časova.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove Škola će postaviti na oglasnu  tablu  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam ( 8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „ Glas Srpske".

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na  adresu Škole sa naznakom „ ZA KONKURS ".

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ ''ALEKSA ŠANTIĆ''BANjA LUKA

Trive Amelice 24, Banjaluka

 

 

raspisuje

J A V N I    K O N K U R S

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 

 1. Voditelj produženog boravka, puna norma,  na neodređeno vrijeme, 5 izvršilaca
 2. Voditelj produženog boravka, puna norma,  na određeno vrijeme, do povratka radnika s funkcije, 1 izvršilac
 3. Profesor/nastavnik razredne nastave, na određeno vrijeme, do povratka radnika s bolovanja -1 izvršilac

U radni odnos primaju se lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu  kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju,  Pravilnikom o načinu organizovanja proširenog programa i  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

Opšti  uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju  prilikom prijavljivanja na konkurs su:
–da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
–da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;
–da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci; prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu,a prije zasnivanja radnog odnosa;

- da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem-što dokazuje kandidat uvjerenjem

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava -(za izabranog kandidata,škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, što dokazuje uvjerenjem iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece
(za izabranog kandidata,škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Uz prijavu na konkurs (sa  potpisom i kontakt telefonom ) i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti i  dokumentaciju, kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127.Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 6.Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos  i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ,  a ona podrazumijeva:        
1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

5. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od strane visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena koje je kandidat ostvario tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
6. Uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg Poslodavca

            

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice  poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, kandidat je dužan dostaviti:

1. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
2. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
3. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja Zakona na snagu, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. Svi dokumenti koje kandidat dostavlja  uz prijavu  moraju biti  ovjerene kopije i iste neće biti vraćene kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave  Komisija neće  razmatrati. Testiranje i intervju sa  kandidatima,koji ispunjavaju uslove konkursa,obaviće se u srijedu, 12.10.2022. godine i to sa početkom u

 • 10,00 časova za kandidate za radna mjesta pod rednim brojem 1.i 2.
 • 11,00 časova za kandidate za radno mjesto pod rednim brojem 3.

 u prostorijama škole.

 Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, Škola će objaviti na oglasnoj tabli, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. Kandidati neće biti pojedinačno pozivani, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.  Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana javnog objavljivanja. Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti poštom na adresu  škole sa naznakom "Za konkurs".

***

Republika Srpska

JU OŠ „Petar Kočić''

78 207 Kola, bb, Banjaluka

 

raspisuje

 

J A V N I     K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjesta za

 

 1. Profesor/nastavnik razredne nastave- puna norma,  na određeno radno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, CŠ Kola,  1 izvršilac.

 

Za radno mjesto pod rednim brojem 1. traži se lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu  kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 114., 115. i 116.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, uslove predviđene  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
 3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;
 5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;
 6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4.i 5. Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

          Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi :

 1. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
 2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
 4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
 5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
 7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;
 8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;
 9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;
 10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

           Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 198.

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana  12.10.2022. godine (srijeda) u 11:00 časova u prostorijama Centralne škole u Kolima obaviće se testiranje i intervju.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

 

Prijave slati na adresu škole sa naznakom "Za konkurs".         

***

JU OŠ „BORISAV STANKOVIĆ"

IVANA KOSANČIĆA 2, BANjA LUKA

 

raspisuje

 

K O N K U R S

 za popunu  radnih mjesta

 

 1. Voditelj produženog boravka – na neodređeno vrijeme, puna norma, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom  procesu – 4 izvršioca.

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača . Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljanin RS (BiH), a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu (sa kratkom biografijom, adresom, kontakt telefonom i naznakom na koje radno mjesto se prijavljuje), potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri i kriterijumima  za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

• Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

• Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

• Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

• Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

• Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

• Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

• Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca u kojem se navodi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama posla;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune  i blagovremene  prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama Škole u srijedu 12.10.2022. godine u 10.30 časova.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove Škola će postaviti na oglasnu  tablu  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam ( 8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „ Glas Srpske".

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na  adresu Škole sa naznakom „ ZA KONKURS ".

***

JU OŠ „Jovan Cvijić" Banja Luka

 Đure Jakšića 14, 78000 Banja Luka

raspisuje:

 

K O N K U R S

za popunu radnog mjesta

 

 1. Voditelj produženog boravka - puna norma, na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu - 6 izvršilaca.

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 54. stav 1. tač. 1) i 2), članom 114. i članom 115. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i uslove predviđene čl. 5. i 6. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi .

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinom bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

 

Pravo učešća na konkursu izuzetno imaju i lica iz člana 125. stav 4) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, o čemu su kao dokaz dužni dostaviti uvjerenje o radnom stažu u struci u trajanju od najmanje 12 mjeseci.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove koji se odnose na stepen i vrstu stručne spreme.

 

Kandidati koji budu izabrani po konkursu, prije zasnivanja radnog odnosa će dostaviti:

 • ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje ne može biti starije od šest mjeseci.

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

 1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
 3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;
 5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;
 6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, koje dostavlja kandidat.

 

Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

 Uz prijavu potpisanu od strane kandidata (sa adresom i kontakt telefonom) potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 6. Pravilnika o proceduri i kriterijumima  za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi :

 1. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti, a prema članu 54. stav 1. tač. 1) i 2) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju;
 2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
 3. Uvjerenje o državljanstvu;
 4. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;
 5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
 6. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
 7. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 8. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
 9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke o: vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla;
 10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;
 11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
 12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;
 13. Uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

 

Testiranje i intervju sa kandidatima će se obaviti dana 12.10.2022. godine (srijeda) sa početkom u 10,00 časova u prostorijama škole, sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

 

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu  tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

 

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na adresu škole sa naznakom „ZA KONKURS".

***

JU OŠ „Zmaj Jova Jovanović" Banja Luka

 Branka Zagorca br.1, 78000 Banja  Luka

 

raspisuje:

K O N K U R S

 za popunu  radnih mjesta

 1. Voditelj  produženog  boravka, na neodređeno radno vrijeme , sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu , - 4 izvršioca;

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača .

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

        Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci kao i oni koji su stekli radni staž u školi van nastavnog procesa, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .

     Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 198. Zakona.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala i službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala  i službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem . - Dostavlja kandidat.

Uvjerenja iz tačaka 4.i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

     Uz potpisanu prijavu ( sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom ) potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri i kriterijumima  za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

      Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

      Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

      Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;( za radna mjesta pod rednim brojem 1.,2.,3. i 4.)

      Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi; ;( za radna mjesta pod rednim brojem 1.,2.,3. i 4.)

      Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

      Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

     Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;( za radna mjesta pod rednim brojem 1.,2.,3. i 4.)

     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

        Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

          Testiranje i intervju će se obaviti dana 12.10.2022. godine (srijeda) sa početkom u 10,00 časova, u prostorijama škole sa kandidatima koji su dostavili potpune  i blagovremene  prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

         Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu  tablu škole  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

        Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

       Konkurs ostaje otvoren osam ( 8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „ Glas Srpske".

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na  adresu škole sa naznakom „ ZA KONKURS ".

***

Republika Srpska

JU OŠ „Branislav Nušić''

78 000 Banjaluka, Manjačkih ustanika 32.

 

raspisuje

J A V N I     K O N K U R S

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 1. Voditelj produženog boravka-puna norma, na neodređeno vrijeme, lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu–4 izvršioca

 

 1. Nastavnik/profesor razredne nastave, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije, lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu -1 izvršilac

 

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, uslove predviđene  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.-dostavlja kandidat

Uvjerenja iz tačaka 4.i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

          Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

1. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

           Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 198.

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana  12.10.2022. godine (srijeda) u 10:30 časova u prostorijama Centralne škole „Branislav Nušić" Banja Luka obaviće se testiranje i intervju.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na adresu škole sa naznakom "Za konkurs".                                        

***

JU OŠ „Dositej Obradović"

Mirka Kovačevića 27, 78000 Banja Luka

 

raspisuje

 

J A V N I   K O N K U R S

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 1. Profesor/nastavnik  razredne nastave –   voditelj produženog boravka - puna norma – 6 izvršilaca  na neodređeno vrijeme
 2. Profesor/nastavnik  razredne nastave –   voditelj produženog boravka - puna norma – 2 izvršioca  na određeno vrijeme do kraja nastavnog procesa u školskoj 2022/2023. godini
 3. Profesor/nastavnik razredne nastave – 1 izvršilac – puna norma na neodređeno vrijeme
 4. Profesor/nastavnik razredne nastave – 1 izvršilac – puna norma na određeno vrijeme do povratka radnice sa prodiljskog odsustva
 5. Profesor/nastavnik srpskog jezika i književnosti – nepuna norma – 13 časova redovne nastave – na određeno vrijeme do kraja školske 2022/2023. godine
 6. Profesor/nastavnik njemačkog jezika puna norma – na određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva

Za gore navedena radna mjesta, traže se lica sa položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno obrazovnom prosecu.

 

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu  kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 114. 115. i 116. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ,  uslove predviđene Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje izda certifikovana zdravstvena ustanova a koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;

6. Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

          Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

1. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca; 

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

           Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 125. stav 4) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

         

Sa kandidatima koji su  konkurisali za radno mjesto pod rednim brojem 1. dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana 12.10.2022. godine u 10.30 časova u prostorijama škole obaviće se testiranje.

         

Sa kandidatima koji su  konkurisali za radno mjesto pod rednim brojem 2. dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana 12.10.2022. godine u 10.00 časova u prostorijama škole obaviće se testiranje.

         

          Sa kandidatima koji su  konkurisali za radno mjesto pod rednim brojem 3. dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana 12.10.2022. godine u 10.30 časova u prostorijama škole obaviće se testiranje.

 

          Sa kandidatima koji su  konkurisali za radno mjesto pod rednim brojem 4. dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana 12.10.2022. godine u 10:00 časova u prostorijama škole obaviće se testiranje.

 

          Sa kandidatima koji su  konkurisali za radno mjesto pod rednim brojem 5. dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana 12.10.2022. godine u 11:30 časova u prostorijama škole obaviće se testiranje.

 

          Sa kandidatima koji su  konkurisali za radno mjesto pod rednim brojem 6. dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana 12.10.2022. godine u 08:00časova u prostorijama škole obaviće se testiranje.

 

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za navedena radna mjesta, škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervjuu, a ako se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

 

Prijave slati na adresu škole.

***

JU OŠ '' Đura Jakšić " Banja Luka

 Subotička 28

raspisuje

 K  O  N  K  U  R  S

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 1. Nastavnika / profesora matematike - 4 časa sedmično – 1 izvršilac – određeno radno vrijeme do 31.08.2023.godine – pripravnik;
 2. Nastavnika / profesora njemačkog jezika- 4 časa sedmično – 1 izvršilac na određeno radno vrijeme do 31.08.2023.godine , lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno obrazovnom procesu;
 3. Nastavnika / profesora informatike - 1 čas – 1 izvršilac , određeno radno vrijeme do 31.08.2023.godine , lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno obrazovnom procesu;
 4. Voditelja produženog boravka – puno radno vrijeme, 1 izvršilac na neodređeno radno vrijeme , lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom  za rad u vaspitno obrazovnom procesu  i
 5. Voditelja produženog boravka , na 50% radnog vremena , 1 izvrilac na određeno radno vrijeme do 31.08.2023.godine , lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno obrazovnom procesu.

 

Kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu i posebne  uslove propisane članom 114. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača .

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa sa članom 127. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju i  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Opšti uslovi koji kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH a to se dokazuje uvjere4njem o državljanstvu ;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban,a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje izdaje certifikovana zdravstvena ustanova a koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu , a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maljoletnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece ( škola traži  
6.  uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja pod tačkom 4. i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

 1. Prijavu za prijem u radni odnos, uredno potpisanu (na kojoj  će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon),
 2. Uvjerenje o državljanstvu,
 3. Izvod iz matične knjige rođenih ili  kopija lične karte,
 4. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diploma stečena nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
 5. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 6. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu  ( za kandidate pod rednim brojem 2, 3, 4, i 5 )
 8. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi pod tačkom 1),
 9. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
 10. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koja treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla ( za kandidate pod rednim brojem 2, 3 ,4 i 5 ),
 11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako  se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
 13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 125.stav 4) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ,  kao i lica  koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa priložiti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti da je radno sposoban (ne starije od 6 mjeseci).

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se: za  radno mjesto nastavnika matematike 11.oktobra u 12,30 časova ; za radno mjesto nastavnika njemačkog jezika 11. oktobra u 12,30  časova ; za radno mjesto nastavnika informatike 11.oktobra u 12,30 časova ; za radno mjesto voditelja produženog boravka na neodređeno radno vrijeme 12.oktobra u 10,30 časova i za voditelja produženog boravka na određeno radno vrijeme 12.oktobra u 12,30 časova , u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje i intervju smatraće se da su odustali od prijave za konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se neće vraćati kandidatima.

Svi kandidati će biti obavješteni o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Prijave slati na adresu škole u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa sa naznakom ''za konkurs''.

***

JU OŠ ''Branko Radičević'' Banja Luka

Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 116, 78000 Banja Luka

 

 

raspisuje

 

J A V N I     K O N K U R S

za popunu slobodnog radnog mjesta

 

 1. Profesor razredne nastave – puna norma na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva;
 2. Nastavnik matematike - puna norma na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva;
 3. Nastavnik muzičke kulture - 7 časova (4 časa redovne nastave i 3 časa orkestra) na određeno vrijeme  do 31.8.2023. godine;
 4. Nastavnik tehničkog obrazovanja - puna norma na neodređeno vrijeme ;
 5. Bibliotekar - nepuna norma (30 časova u radnoj nedjelji) na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva;
 6. Bibliotekar – nepuna norma (10 časova u radnoj nedjelji) na određeno vrijeme do 31.8.2023. godine.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu  kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 114. 115. i 116. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , uslove predviđene Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1 .da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

          Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi :

 1. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
 2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
 4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
 5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
 7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;
 8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;
 9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;
 10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

          Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

          Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa za radna mjesta pod rednim brojem 1. 2. 3. 4. i 5. dana 13.10.2022. godine u 12.30  časova u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju.

          Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa za radno mjesto pod rednim brojem 6. dana 13.10.2022. godine u 13.30  časova u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju.

          Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu škole sa naznakom "za konkurs".

***

JU OŠ „ Vuk Stefanović Karadžić" Banja Luka

 Save Kovačevića bb, 78000 Banja  Luka

raspisuje                                              

K O N K U R S

za popunu  radnih mjesta

 

  1. Voditelj produženog boravka, puna norma, na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu  -  7 izvršilaca;

2. Voditelj produženog boravka, nepuna norma – 50% radnog vremena, na određeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu, do 30.06.2023. godine  -  1 izvršilac;

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu  kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača. Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  , ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 198. Zakona.
Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:
1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu, da nije starije od šest mjeseci;
2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;
5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;
6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, da nije starije od šest mjeseci
Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Uz potpisanu prijavu (sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom) potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnika o proceduri i kriterijumima  za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi :
• Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
• Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
• Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
• Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
• Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
• Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
• Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;
• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;
• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;
• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune  i blagovremene  prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti  12.10.2022. godine sa početkom  u 10.00 časova u prostorijama škole.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu  tablu škole  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.
Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam ( 8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „ Glas Srpske".
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na  adresu škole sa naznakom „ ZA KONKURS ".

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ „ MILAN RAKIĆ" BANjA LUKA

Karanovac  bb

Tel. 051/ 427-129

 

raspisuje:

J A V N I   K O N K U R S

 za popunu  radnih mjesta

 1. Voditelj produženog  boravka, na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu  -2 izvršioca;
 2. Voditelj  produženog  boravka, na određeno vrijeme do kraja školske 2022/2023 godine sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu  - 1  izvršilac;

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

 1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
 3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;
 5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;
 6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem . - Dostavlja kandidat.

Uvjerenja iz tačaka 4.i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 Uz potpisanu prijavu ( sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom ) potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri i kriterijumima  za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi :

 1.  Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
 2.  Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
 3.  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
 4.  Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
 5.  Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
 7.  Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;
 8.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;
 9.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
 10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci kao i oni koji su stekli radni staž u školi van nastavnog procesa, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 198. Zakona.

Za radna mjesta pod rednim brojem 1. i 2. kandidati su dužni naznačiti u prijavi da li konkurišu na jedno ili oba radna mjesta.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Testiranje i intervju će se obaviti dana 12.10.2022. godine (srijeda):

 - sa početkom u 10:00 časova, za kandidate koji konkurišu za radno mjesto pod brojem 1 i

-  sa početkom u 11:00 časova, za kandidate koji konkurišu za radno mjesto pod brojem 2

u prostorijama Centralne škole u Karanovcu, sa kandidatima koji su dostavili potpune  i blagovremene  prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu  tablu škole  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „ Glas Srpske".

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na  adresu škole sa naznakom „ ZA KONKURS ".

***

 

Poreska uprava Republike Srpske

 Trg Republike Srpske broj 8, 78000 Banja Luka

 

objavljuje:

 

KONKURS ZA UPRAŽNjENA RADNA MJESTA

 

1.1. Programer za održavanje aplikativnih rješenja - Sjedište, Sektor za informacione tehnologije, Odjeljenje za razvoj i održavanje aplikativnih rješenja; 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme, namještenik treće kategorije sa VSS;

Opis poslova: osigurava i prati kontinuiran rad aplikacija i pruža neophodne informacije o radu aplikacija korisnicima, pruža tehničku podršku korisnicima aplikativnog rješenja servisa za koje je zadužen, predlaže unapređenje procesa i aplikacija, odnosno prikuplja i sistematizuje takve prijedloge od korisnika sistema, učestvuje u izradi korisničkih uputstava za aplikacije, zadužen je za sadržaj i dizajn eksterne i interne veb-strane, kao i za davanje dizajnerskih rješenja za različite zahtjeve koji zahtijevaju grafičko uređivanje, brine se za rad i administrira veb-server i sve postojeće veb-servise, obavlja koordinaciju obuke i učestvuje u obuci za rad sa aplikativnim rješenjima za koja je zadužen, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: elektrotehnički fakultet ili drugi fakultet informatičkog smjera, VII stepen stručne spreme, najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

1.2. Saradnik za arhivarske poslove - Sjedište, Odjeljenje za stručne poslove menadžmenta, Odsjek za kancelarijske i tehničke poslove; 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme, namještenik prve kategorije sa SSS;

Opis poslova: organizuje čuvanje i arhiviranje registraturskog materijala za Sjedište PURS, vodi odgovarajuće evidencije, prati rokove čuvanja registraturskog materijala, po potrebi izdaje registraturski materijal i o tome izdaje revers, izdvaja registraturski materijal koji je potrebno uništiti, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: završena srednja škola (gimnazija, ekonomska ili upravna), IV stepen stručne spreme, najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

1.3. Saradnik za administrativne poslove – Područni centar Istočno Sarajevo, Odjeljenje za pravne i opšte poslove; 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme, namještenik prve kategorije sa SSS;

Opis poslova: vodi evidenciju o zaposlenima u PC i pripadajućim PJ, ažurira i čuva personalna dosijea zaposlenih i prati elektronsku evidenciju zaposlenih o prisustvu na poslu, izrađuje nacrte uvjerenja o činjenicama iz personalnih evidencija (radnom stažu, platama itd.), nacrte rješenja o godišnjem odmoru i plaćenom odsustvu za PC i pripadajuće PJ, vodi upisnik predmeta upravnih postupaka, vodi evidenciju akata koji se dostavljaju izvršiocima putem internih dostavnih knjiga za sva odjeljenja i odsjeke, vodi računa o rokovima u kojima su izvršioci obavezni postupiti po primljenim podnescima, kao i o rokovima izvršnosti upravnih akata i njihovom dostavljanju na dalje postupanje, otprema upravna i druga akta PC putem pošte i o tome vodi predviđene evidencije, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednih rukovodilaca.

Uslovi: završena srednja škola (gimnazija, ekonomska ili upravna), IV stepen stručne spreme, najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

 

Opšti uslovi za prijem namještenika u radni odnos:

 1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
 2. da je stariji od 18 (osamnaest) godina,
 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organu državne uprave i
 5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini 3 (tri) godine prije objavljivanja konkursa.

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom Obrascu za prijavu koji je dostupan na Internet stranici Poreske uprave Republike Srpske, www.poreskaupravars.org, a može se dobiti i u Poreskoj upravi. Na propisanom obrascu kandidati su obavezni unijeti tačne podatke o: nazivu radnog mjesta, datum i način objavljivanja javnog konkursa, lične podatke, podatke o obrazovanju i radnom iskustvu u stepenu stručne spreme, kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su obavezni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to fotokopije sljedećih dokumenata:

 1. svjedočanstvo ili diploma o završenoj stručnoj spremi (ukoliko su stečene van Republike Srpske i BiH, moraju biti priznate diplome, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju „Službeni glasnik Republike Srpske", broj 67/2020) i
 2. uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja.

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs. 

Pozivaju se svi kandidati koji ispunjavaju uslove, odnosno kandidati čija prijava ne bude odbačena Zaključkom, da se odazovu na ulazni intervju koji će se održati dana:

 •  11.11.2022. godine (petak) u 9:00 sati, za radna mjesta pod brojem:
  1. .Programer za održavanje aplikativnih rješenja - Sjedište, Sektor za       informacione tehnologije, Odjeljenje za razvoj i održavanje aplikativnih rješenja;

 1.2.Saradnik za arhivarske poslove - Sjedište, Odjeljenje za stručne poslovbe      menadžmenta, Odsjek za kancelarijske i tehničke poslove;

      -      11.11.2022. godine (petak) u 11:00 sati, za radno mjesto pod brojem:

 

 1.3.Saradnik za administrativne poslove – Područni centar Istočno Sarajevo, Odjeljenje za pravne i opšte poslove;

 

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove iz javnog konkursa i sastav konkursne komisije biće objavljeni na internet stranici Poreske uprave prije održavanja intervjua.

Intervju će se održati u prostorijama Poreske uprave Republike Srpske – Trg Republike Srpske broj 8 u Banja Luci.

Svi kandidati koji pristupe intervjuu su obavezni donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji, u protivnom neće moći pristupiti istom.

Rezultati javne konkurencije biće objavljeni na oglasnoj tabli Poreske uprave u Banjoj Luci, i na internet stranici Poreske uprave.

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata, dostavi originale ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

 1. diplome o odgovarajućoj školskoj spremi,
 2. rodnog lista,
 3. uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja,
 4. uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske,
 5. uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti,
 6. uvjerenja da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od    najmanje 6 (šest) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave;

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa Liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

Prijave se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu: Poreska uprava Republike Srpske – Trg Republike Srpske broj 8, 78000 Banja Luka.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske".

Neblagovremene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, Poreska uprava odbacuje zaključkom. Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu „Glas Srpske" i na službenoj internet stranici Poreske uprave www.poreskaupravars.org.

***

 "Routing" d.o.o. Banja Luka

 Ul. I Krajiškog korpusa 16, 78 000 Banja Luka

 elektronska pošta: info@routingbl.com

 

RASPISUJE OGLAS ZA RAD NA NEODREĐENO VRIJEME

Diplomirani inžinjer građevinarstva – smjer hidrotehnika- 1 izvršilac

Uslovi:

-poželjno radno iskustvo u poslovima izrade prostorno-planske i tehničke dokumentacije iz oblasti niskogradnje i visokogradnje

- poželjno posjedovanje vozačke dozvole B kategorije

-poželjno poznavanje engleskog jezika

 

Uz prijavu treba priložiti:

-CV

Oglas ostaje otvoren: do popune radnog mjesta

 

Prijave se mogu dostaviti lično, putem pošte ili elektronskim putem na navedene adrese sa naznakom "PRIJAVA NA OGLAS".

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ „ IVAN GORAN KOVAČIĆ" BANjA LUKA

Marka Lipovca 1

Tel. 051/345-150

 

raspisuje:

K O N K U R S

 za popunu upražnjenih  radnih  mjesta

 

 1. Voditelj  produženog  boravka, na neodređeno vrijeme,  puna norma, 3 izvršioca
 2.  Voditelj  produženog  boravka, na određeno vrijeme do  kraja nastavnog procesa u školskoj 2022/2023  godini, a najduže do 30.06.2023.godine,  nepuna norma ( 50 %  radnog vremena), 1 izvršilac
 3. Voditelj  produženog  boravka, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja,  puna norma, 1 izvršilac
 4. Nastavnik hemije, 14 časova redovne nastave, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, 1 izvršilac
 5. Bibliotekar,  puna norma, na neodređeno vrijeme, 1 izvršilac

U radni odnos primaju se lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača . Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona  ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa  Zakonom.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1) da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2)da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban , a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koji ne može biti stariji od šest mjeseci i koji prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

 4) da nije osuđivan  pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv  dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,zloupotrebe opojnih sredstava,

5)uvjerenje o podacima iz posebnog Registra pravosnažno osuđenih  za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6)uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti , morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta , polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz  tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem,  a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz  prijavu  potpisanu  od  strane kandidata  (sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom) pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri i kriterijumima  za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi :

 • ovjerenu  foto-kopiju  diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u određenoj oblasti,
 • uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 • uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
 • dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje ocjene o prosjeku ocjena,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
 • uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
 • uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži  vrstu posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida ,
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Testiranje kandidata  za radno mjesto pod rednim brojem 1. će se obaviti dana  12.10.2022.godine (srijeda) sa početkom u 10,30 časova,  za radno mjesto pod rednim brojem 2. obaviće se  dana 13.10.2022.godine sa početkom u 12,00 časova, za radno mjesto ped rednim brojem 3. obaviće se dana 12.10.2022.godine sa početkom u 12:00 časova, pod rednim brojem 4. obaviće se dana 13.10.2022.godine sa početkom u 13:00 časova, za radno mjesto pod rednim brojem 5. obaviće se dana 14.10.2022.godine sa početkom u 12:00 časova.

Nakon testiranja obaviće se intervju u prostorijama škole  sa kandidatima koji su dostavili potpune  i blagovremene  prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu  tablu škole  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam ( 8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „ Glas Srpske".

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na  adresu škole sa naznakom „ ZA KONKURS ".

***

JU OŠ „Miloš Crnjanski"

Banja Luka, Zore Kovačević 38a

 

 

raspisuje:

K O N K U R S

 za popunu  radnih mjesta

 1. Voditelj produženog boravka, puna norma, na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu  -  1 izvršilac;
 2.  Voditelj produženog boravka, nepuna norma – 50% radnog vremena, na određeno vrijeme do 31.8.2023. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu  -  1 izvršilac;
 3. Nastavnik za nastavni predmet Hemija,  8 časova redovne nastave, do povratka radnika sa bolovanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu  -  1 izvršilac;
 4. Nastavnik za nastavni predmet Hemija, 4 časa redovne nastave, do 31.8.2023. godine, pripravnik;
 5. Nastavnik za nastavni predmet Matematika, 4 časa redovne nastave, do 31.8.2023. godine, pripravnik;
 6. Nastavnik za nastavni predmet Fizika, 4 časa redovne nastave, do 31.8.2023. godine, pripravnik;
 7. Nastavnik za nastavni predmet Geografija,  16 časova redovne nastave, do povratka radnika sa obavljanja funkcije pomoćnika direktora, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu  -  1 izvršilac;
 8. Nastavnik za nastavni predmet Fizičko i zdravstveno vaspitanje, puna norma, do povratka radnika sa obavljanja funkcije direktora, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu  -  1 izvršilac;
 9. Nastavnik za nastavni predmet Engleski jezik, puna norma, do povratka radnika sa bolovanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu  -  1 izvršilac;
 10. Profesor razredne nastave, do povratka radnika sa bolovanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu  -  1 izvršilac;
 11. Nastavnik za nastavni predmet Informatika, 11 časova redovne nastave, do 31.8.2023. godine, pripravnik.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 114. 115. i 116. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , uslove predviđene Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje izda certifikovana zdravstvena ustanova, a koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;

6. Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.         

 

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

1. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (za radna mjesta pod rednim brojem: 1., 2., 3., 7., 8., 9. i 10.);

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi (za radna mjesta pod rednim brojem: 1., 2., 3., 7., 8., 9. i 10.);

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (za radna mjesta pod rednim brojem: 1., 2., 3., 7., 8., 9. i 10.); 

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Za radna mjesta pod rednim brojem 1. i 2. prvorangirani kandidat se prima u radni odnos na neodređeno, a drugorangirani na određeno vrijeme.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 125. stav 4) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ,  kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.         

 

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, za radna mjesta pod tačkom 1. i 2. dana, 12.10.2022. godine u 10:00 časova, u prostorijama škole, obaviće se testiranje nakon čega i intervju, a za ostala radna mjesta  istog dana u 12:00 časova, obaviće se testiranje nakon čega i intervju.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za navedena radna mjesta, škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervjuu, a ako se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

 

Prijave slati na adresu škole sa naznakom "za konkurs".

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ „ MIROSLAV ANTIĆ" BANjA LUKA

Bistrica bb

Tel. 051/277-057

 

raspisuje:

K O N K U R S

 za popunu  radnih mjesta

 1. Voditelj  produženog  boravka, na određeno vrijeme do 31.08.2023.godine , sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu , rad u  PO Borkovići -1 izvršilac;
 2. Voditelj  produženog  boravka, na određeno vrijeme do 31.08.2023.godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,  75% radnog vremena -1 izvršilac;
 3. Socijalni radnik, na određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom -1 izvršilac;
 4. Nastavnik muzičke kulture, na određeno vrijeme do 31.08.2023.godine sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu , rad u  PO Pervan , 8 časova – 1 izvršilac;
 5. Nastavnik informatike i tehničkog obrazovanja na određeno vrijeme do 31.08.2023.godine, 11 časova – 1 izvršilac (pripravnik).

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu  kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci kao i oni koji su stekli radni staž u školi van nastavnog procesa, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 198. Zakona.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem . - Dostavlja kandidat.

Uvjerenja iz tačaka 4.i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 Uz potpisanu prijavu ( sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom ) potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnika o proceduri i kriterijumima  za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

• Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

• Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

• Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;( za radna mjesta pod rednim brojem 1.,2.,3. i 4.)

• Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi; ;( za radna mjesta pod rednim brojem 1.,2.,3. i 4.)

• Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

• Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

• Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;( za radna mjesta pod rednim brojem 1.,2.,3. i 4.)

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

Za radna mjesta pod rednim brojem 1. i 2. kandidati su dužni naznačiti u prijavi da li konkurišu na jedno ili oba radna mjesta.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Testiranje i intervju će se obaviti dana 12.10.2022. godine (srijeda) sa početkom u 10.30 časova  u prostorijama škole sa kandidatima koji su dostavili potpune  i blagovremene  prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu  tablu škole  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam ( 8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „ Glas Srpske".

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na  adresu škole sa naznakom „ ZA KONKURS ".

***

JU OŠ „Jovan Dučić" Zalužani

 Nenada Kostića broj 7, 78214 Zalužani

 

r a s p i s u j e:

 

K O N K U R S

za popunu sledećih upražnjenih radnih mjesta

 

 1. Voditelj produženog boravka, na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno obrazovnom procesu, puna norma, 5 izvršilaca i
 2. Pofesor/nastavnik razredne nastave, na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno obrazovnom procesu, puna norma, 1 izvršilac.

     Pored opštih uslova koji su propisani Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 114. Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača. Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

     Prava učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, kao i lice koje je steklo radni staž u školi van nastavnog procesa, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .

      Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 198. Zakona.

     Opšti  uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju  prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci, i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela  učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad  djetetom i maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem izdatim od strane MUP-a, koje će poslodavac pribavlja službenim putem za izabranog kandidata;

5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, koje će poslodavac pribavlja službenim putem za izabranog kandidata;

6. da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad  djetetom i maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem izdatim od strane nadležnog osnovnog suda, a koje kandidat prilaže uz prijavu na javni konkurs.

     Uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem (ako je kandidat rođen u Republici Srpskoj), a prije zasnivanja radnog odnosa.

     Uz potpisanu prijavu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

 1. Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
 2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
 4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
 5. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od strane visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena koje je kandidat ostvario tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje  o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
 7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg Poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom;
 8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
 9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
 10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije  borca.

     Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

     Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

     Kandidati koji budu primljeni na upražnjena radna mjesta, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezni su dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci.

     Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, a koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, obaviće se testiranje i intervju u prostorijama škole u Zlužanima dana 12.10.2022. godine u 10:30 časova.

     Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije održavanja testiranja i intervjua. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

     Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

     Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

     Prijave sa potrebnom  dokumentacijom slati na adresu škole sa naznakom „ZA KONKURS".

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ „Ivo Andrić" Banja Luka

 Branka Radičevića 16

 

 

raspisuje

J A V N I   K O N K U R S

za popunu radnog mjesta

 

 1. Voditelj produženog boravka, puna norma, na neodređeno vrijeme, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu - 4 izvršioca.

 

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 54. stav 1. tačka 1) i 2), članom 114. 115. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , i uslove predviđene Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi. Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje izda certifikovana zdravstvena ustanova a koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;

6. Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. za izabrane kandidate Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

          Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi :

1. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblast, a prema članu 54. stav 1. tačka 1) i 2) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju;

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke o:vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla; 

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

           Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 125. stav 4) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitnju i obrazovanju, o čemu su kao dakz dužni dostaviti uvjerenje o radnom stažu u struci u trajanju od najmanje 12 mjeseci.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

          Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana 12.10.2022. godine u 10:00 časova u prostorijama škole obaviće se testiranje dok će se intervju obaviti nakon testiranja.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervjuu, a ako se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

 

Prijave slati na adresu škole sa naznakom "za konkurs".

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ „ MILUTIN BOJIĆ" POTKOZARJE - BANjA LUKA

Tel. 051/395-231

 

raspisuje:

K O N K U R S

 za popunu  radnih mjesta

 1. Voditelj  produženog  boravka, na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu -2 izvršioca;
 2. Profesor /nastavnik fizičkog i zdravstvenog vaspitanja  na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine , sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu , 2  časa - 1 izvršilac.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci kao i oni koji su stekli radni staž u školi van nastavnog procesa, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 198. Zakona.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem . - Dostavlja kandidat.

Uvjerenja iz tačaka 4.i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 Uz potpisanu prijavu ( sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom ) potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri i kriterijumima  za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

• Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

• Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

• Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

• Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi; ;

• Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

• Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

• Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

Za radna mjesta pod rednim brojem 1. i 2. kandidati su dužni naznačiti u prijavi da li konkurišu na jedno ili oba radna mjesta.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Testiranje i intervju će se obaviti dana 12.10.2022. godine (srijeda) sa početkom u 10,00 časova, u prostorijama škole sa kandidatima koji su dostavili potpune  i blagovremene  prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu  tablu škole  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam ( 8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „ Glas Srpske".

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na  adresu škole sa naznakom „ ZA KONKURS ".

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ „PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ" BANjA LUKA

Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 28

Tel. 051/465-188

 

 

raspisuje:

K O N K U R S

 za popunu  radnog mjesta

1. Voditelj produženog boravka - na neodređeno vrijeme,  sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, puna norma - 4 izvršioca.

2. Nastavnik/profesor njemačkog jezika – na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno- obrazovnom procesu , puna norma- 1 izvršilac.

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu  kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača. Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

 Pravo učešća na Konkursu pod rednim brojem  1. i 2.  imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci,kao i lice koje je steklo radni staž u školi van nastavnog procesa, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 198. Zakona.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban , a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koji ne može biti stariji od šest mjeseci i koji prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

 4.  da nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv  dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,zloupotrebe opojnih sredstava (škola će za izabranog kandidata pribaviti uvjerenje službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa)

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem , a prije zasnivanja radnog odnosa)

6.  Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem .

 Uz potpisanu prijavu ( sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom ) potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri i kriterijumima  za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

 • ovjerenu  foto-kopiju  diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u određenoj oblasti,
 • uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 • uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
 • dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje ocjene o prosjeku ocjena,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
 • uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
 • uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži  vrstu posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida ,
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  borca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Za radno mjesto pod rednim brojem 1. ,testiranje i intervju  će se obaviti 12.10.2022.godine u 10,30 časova , u prostorijama škole sa kandidatima koji su dostavili potpune  i blagovremene  prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Za radno mjesto pod rednim brojem 2., testiranje i intervju će se obaviti 12.10. 2022. godine u 12,30 časova , u prostorijama škole sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu  tablu škole  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam ( 8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „ Glas Srpske".

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na  adresu škole sa naznakom „ ZA KONKURS ".

***

JOLA WELNES HOTEL

Ul.Ivana Gorana Kovačića bb

78000 Banja Luka

raspisuje

  O G L A S

KOZMETIČAR (Ž) .........................................   2 IZVRŠIOCA

Zainteresovani kandidati se mogu javiti na kontakt telefon 066/051-444

 

Oglas otvoren do 11.10.2022

***

„WASHKO" SP

BULEVAR SRPSKE VOJSKE 7, BANjA LUKA

TELEFON: 065-992128

E-MAIL: [email protected]

Raspisuje oglas  za rad na neodređeno vrijeme

 1. RADNIK U AUTOPRAONI ...................................................... 4 IZVRŠIOCA

 

OGLAS OSTAJE OTVOREN 08.10.2022. GODINE.

KANDIDATI MOGU DA SE PRIJAVE NA OGLAS PUTEM KONTAKATA:

„NjASHKO" SP, BULEVAR SRPSKE VOJSKE 7, BANjA LUKA

TELEFON: 065-992128, E-MAIL: [email protected]

***

JU Ekonomska škola Banjaluka

Kralja Alfonsa XIII br. 34

raspisuje:

K O N K U R S

za upražnjeno radno mjesto profesora

OPIS RADNOG MJESTA

 1. PROFESOR EKONOMSKE GRUPE PREDMETA – na određeno vrijeme do povratka radnice imenovane za pomoćnika direktora, odnosno na period od godinu dana, 1 izvršilac sa iskustvom – puna norma.

Uslovi: diplomirani ekonomista.

 

 1. PROFESOR INFORMATIKE –na određeno vrijeme do 31.8.2023. godine, 1 izvršilac sa iskustvom - 2 časa.

Uslovi: profesor informatike, profesor fizike i informatike, profesor računarstva i informatike, profesor matematike i informatike, diplomirani inženjer informatike, diplomirani inženjer računarstva i informatike, diplomirani matematičar i informatičar, diplomirani inženjer elektrotehnike (smjer računarstva i informatike), diplomirani informatičar i diplomirani inženjer mašinstva.

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa  propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. tačka 1., 2. i 3. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama. U radni odnos prima se lice sa iskustvom.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kruterijuma za .

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs  za prijem u radni odnos i sa navedenim brojem telefona) kandidati  su dužni  priložiti :

 • Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti;
 • Uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, za nastavnika koji u toku studija nije položio navedenu grupu predmeta;
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno – obrazovnom procesu;
 • Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;
 • Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Uvjerenje o državljanstvu;
 • Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci) i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 • Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava i uvjerenje o podacima iz posebnog regista lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zlouporebe i iskorištavanja djece, škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 • uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena  protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
 • Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
 • Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom. Uvjerenje treba da sadrži sljedeće podatke:

1) vrsta posla,

      2)  stepen stručne spreme,

            3)  dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
 • Izuzetno pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona;
 • Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana  13.10.2022. godine u  10:00 časova u prostorijama škole.

Škola će istaknuti na oglasnoj tabli spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

***

 

JU OŠ  ,,Vasa Čubrilović" G R A D I Š K A

Mihajla Pupina 10,

 

Na osnovu člana 125. i člana 152. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za  prijem u radni odnos  i načinu bodovanja kandidata i osnovnoj školi, direktor ustanove  r a s p i s u j e  

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 1. voditelj produženog boravka, na neodređeno vrijeme, za rad u produženom boravku -4 izvršioca, lica sa iskustvom i položenim stručnim ispitom;
 2. voditelj produženog boravka- na neodređeno vrijeme, za rad u produženom boravku - 1 izvršilac, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom;
 3. voditelj produženog boravka - na određeno vrijeme, za rad u produženom boravku, do 31.08.2023. godine- 4 izvršioca, lice sa iskustvom
 4. voditelj produženog boravka - na određeno vrijeme, za rad u produženom boravku, do 31.08.2023. godine- 1 izvršilac,  lice sa iskustvom
 5. nastavnik tehničkog obrazovanja, 12 časova (nepuna norma), na određeno vrijeme, do 31.08.2023. godine, lice sa iskustvom
 6.  nastavnik razredne nastave,  na određeno vrijeme, - do 31.08.2023. godine – 1 izvršilac- lice sa iskustvom.

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs suprema članu 5. Pravilnika :


1. Da je državljanim RS ili BiH , što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,


2. Da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom     lične karte,


3. Da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje    ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog

    izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva       ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i     drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,zloupotreba opojnih sredstava;

 

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažmo osuđenih za krivična djela            seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

 

 

      6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv   dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja

         djeteta,  polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

  Uvjerenje iz stava 1. t.4) i t.5 ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti    službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Posebni uslovi :

 

-     za voditelja produženog boravka- pod rednim brojem 1.- da ima završen prvi ciklus

       odgovarajućeg studijskog programa i zvanje profesor razredne nastave ili ekvivalent,  

       odnosno visoku stručnu spremu i radno iskustvo nakon sticanja stručne spreme i traženog

       zvanja u vaspitno –obrazovnom radu;

 

 • za voditelja produženog boravka - pod rednim brojem 2.- da ima završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa i zvanje diplomirani pedagog ili ekvivalent , odnosno visoku stručnu spremu i radno iskustvo nakon sticanja stručne spreme i traženog zvanja u vaspitno –obrazovnom radu;
 • za voditelja produženog boravka- pod rednim brojem 3.- da ima završen prvi ciklus

       odgovarajućeg studijskog programa i zvanje profesor razredne nastave ili ekvivalent,  

       odnosno visoku stručnu spremu i radno iskustvo nakon sticanja stručne spreme i traženog

       zvanja u vaspitno –obrazovnom radu;

 • za voditelja produženog boravka- pod rednim brojem 4.- da ima završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa i zvanje profesor engleskog jezika ili ekvivalent , odnosno visoku stručnu spremu i radno iskustvo nakon sticanja stručne spreme i traženog zvanja u vaspitno –obrazovnom radu;
 •  
 • za nastavnika pod rednim brojem 5.- da ima završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa i zvanje profesor tehničkog i informatike za osnovnu školu ili ekvivalent , odnosno visoku stručnu spremu;
 •  
 • za nastavnika pod rednim brojem 6.- da ima završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa i zvanje profesor razredne nastave ili ekvivalent , odnosno visoku stručnu spremu i radno iskustvo nakon sticanja stručne spreme i traženog zvanja u vaspitno –obrazovnom radu.

 

Uz potpisanu prijavu na konkurs (sa kratkom biografijom i kontakt telefonom) i dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti:


1.       Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je           navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,  odnosno diplomu stečenu              nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovrajućoj oblasti;


2.       Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ( za lica pod rednim brojem 1., 2., i 6.)

 

3.       Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje           izdato od strane visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena koje je kandidat ostvario tokom           studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;


4.                Uvjerenje ili potvrdu od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji           nezaposlenih lica koja traže zposlenje;


5.       Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži podatke   iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenom radnog staža      po vrstama posla;


6.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o    utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se       radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;


7.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o  utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz

  kategorije  borca;


8.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o    utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

 

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju uslove propisane Zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja Zakona na snagu, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane kao ni prijave kandidata koji se ne odazovu na intervju i test.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Lista kandidata koji ispunjavaju uslove tražene konkursom biće objavljena na oglasnoj tabli škole.

Testiranje i intervju sa kandidatima biće obavljen 11.10.2022. godine sa početkom u 16,00 časova u prostorijama  škole. Kandidati se neće pozivati posebno na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokumentacijom dostavljaju se na adresu škole.

***

Firma HEFEST d.o.o.-Glamočani, Laktaši

Rade Janjuša 77

78250 Laktaši

 

Zapošljava na pozicijama :

I- Operatere na CHC mašinama 2 izvršioca

Opis rada:

 • Rad na CNC mašini

 

Potrebni uslovi:

 • Srednja stručna sprema - nije uslov
 • Za kandidate koji nemaju potrebne kvalifijacije ili radno iskustvo nudimo obuku ( za vrijeme obuke radnik prima platu)
 • Radno iskustvo nije bitno
 • Organizovanost i tačnost
 • Predantnost i odgovornost, kako lična tako i prema poslu
 • Komunikativna osoba, vedrog duha, timski igrač

 

Preduzeće nudi:

 • Radnao vrijeme u dvije smjene (ponedeljak-petak)
 • Povremeni rad subotom
 • Obezbjeđen topli obrok
 • Godišnji odmor koji je zakonom propisan
 • Neradni državni i vjerski praznici
 • Plaćen minuli rad, plaćeni prekovremeni sati i noćni rad u skladu sa zakonom
 • Plaćen bonus za ostvarene rezultate

II- Radnike u proizvodnji 2 izvršioca

 

Opis rada:

 • Pomoćni radnik na CNC mašini
 • Kontrola proizvoda
 • Higijena proizvodnog prostora
 • Drugi zadaci dodjeljeni od strane neposrednog rukovodioca

 

Potrebni uslovi:

 • Srednja stručna sprema - nije uslov, NK
 • Za kandidate koji nemaju potrebne kvalifijacije ili radno iskustvo nudimo obuku ( za vrijeme obuke radnik prima platu)
 • Radno iskustvo nije bitno
 • Organizovanost i tačnost
 • Predantnost i odgovornost, kako lična tako i prema poslu
 • Komunikativna osoba, vedrog duha, timski igrač

 

Preduzeće nudi:

 • Radnao vrijeme u dvije smjene (ponedeljak-petak)
 • Povremeni rad subotom
 • Obezbjeđen topli obrok
 • Godišnji odmor koji je zakonom propisan
 • Neradni državni i vjerski praznici
 • Plaćen minuli rad, plaćeni prekovremeni sati i noćni rad u skladu sa zakonom
 • Plaćen bonus za ostvarene rezultate

Prijave sa naznakom na koju poziciju se prijavljujete možete slati poštom ili lično u prostorije preduzeća na adresu:

HEFEST d.o.o.
78250 Laktaši, Glamočani
Rade Janjuša 77

Ili putem e-maila: [email protected]

Više informacija možete dobiti putem telefona:+38751586533

***

JU OŠ „Desanka Maksimović" Trn

Dositejeva 34

78252 Trn

          Na osnovu člana 125. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, direktor JU OŠ „Desanka Maksimović" Trn, raspisuje

K O N K U R S

za radno mjesto

 

 1. Profesor/nastavnik razredne nastave, u PO Glamočani,  na neodređeno radno vrijeme, lice sa iskustvom – položen stručni ispit.

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju   i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača

Prijem u radni odnos izvršiće se  u skladu sa članom 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , Pravilnikom  o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata  u osnovnoj školi ).

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

 1. da je državljanin RS ili BiH,
 2. da je punoljetan,
 3. da je radno sposoban,
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredtava,
 5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
 6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja pod tačkom 4. i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

 1. Prijavu za prijem u radni odnos, uredno potpisanu od strane kandidata ( naznačiti adresu i kontakt telefon),
 2. Uvjerenje o državljanstvu (da je državljanin RS i BiH),
 3. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
 4. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
 5. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 6. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
 8. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
 9. Uvjerenje  da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
 10. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
 11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana  porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,
 13.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o    utvrđenom staatusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  ratnog vojnog invalida.

U skladu sa članom 125. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Ljekarsko uvjerenje kojim kandidat dokazuje da je radno sposoban a koje ne  može biti starije od  šest mjeseci prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Intervju i testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 11.oktobra 2022.godine  sa početkom u  1200 časova u prostorijama škole (član 8. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi).

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen  na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakakzanog testiranja i intervjua.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se neće vraćati kandidatima.

Kandidati se neće  posebno pozivati na  intervju i testiranje, u slučaju nepojavljivanja, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 Prijave slati na adresu škole ulica Dositejeva 34, 78252 Trn, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa sa naznakom "za konkurs".

 O prijemu i rang listi kandidati će biti obaviješteni 14.oktobra 2022.godine.

U slučaju da prijavljeni kandidat nije zadovoljan odlukom direktora, može podnijeti prigovor Školskom odboru, u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja.

***

ČELINAC

JU SŠC ČELINAC

 

 

KONKURS

za prijem u radni odnos na radna mjesta

 

 1. Profesor stručno-teorijske nastave za elektrotehničku struku, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, puna norma, sa radnim iskustvom  - 1 izvršilac
 2. Doktor medicine na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine, nepuna norma – 18 časova nastave, sa radnim iskustvom                                                                                                                                      – 1 izvršilac;
 3. Nastavnik praktične nastave za medicinske tehničare (diplomirana medicinska sestra ili viša medicinska sestra – tehničar), na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine, nepuna norma – 8 časova nastave, sa radnim iskustvom                                                                                                                 – 1 izvršilac;
 4. Diplomirani pravnik, na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine, nepuna norma – 2 časa nastave, sa radnim iskustvom                                                                                                                                      – 1 izvršilac.

 

Uslovi za prijem radnika u radni odnos:

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i tehničkim školama.

 (1)Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu , a prije zasnivanja radnog odnosa;

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena  protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

6) Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena  protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz stava 1. tačka 4) i 5) za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos i sa nevedenim brojem telefona) i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati su dužni priložiti :

1)Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent; za radno mjesto pod tačkom 1), 2), i 4).

2) Za radno mjesto pod tačkom 3. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent ili ovjerenu foto-kopiju diplome o odgovarajućoj višoj stručnoj spremi u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj  oblasti ili ekvivalent;

3) Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

4) Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

5) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi;

6) Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;

7) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

8) Uvjerenje o radnom stažu, izdato od ranijeg poslodavca iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme;

9) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-  invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbranbeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

10) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno–otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

11) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko– invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno– otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, odnosno lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjava ostale uslove propisane navedenim zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

Dana, 12.10.2022. godine (srijeda) sa početkom u 10 časova u prostorijama škole će se obaviti testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.            

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, škola će objaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

            Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole, JU Srednjoškolski centar Čelinac ul. Vojvode Mišića 36, Čelinac.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom list „Glas Srpske".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

SRBAC

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD SRBAC

Mome Vidovića br. 21

78420 Srbac

 

Na osnovu člana 39. Zakona o radu člana 4. i 5. Kolektivnog ugovora za zaposlene u JU Centar za socijalni rad Srbac, broj 01/530.1-1/22 i člana 38. Statuta JU Centar za socijalni rad Srbac, broj 01/530.1-1/18, Direktor JU Centar za socijalni rad Srbac,  raspisuje

                                             

JAVNI KONKURS

za prijem radnika na određeno vrijeme – diplomiranog socijalnog radnika

u JU Centar za socijalni rad Srbac

 

I - Raspisuje se Javni konkurs za prijem radnika na određeno vrijeme u JU Centar za socijalni rad Srbac radi radi zamjene privremeno odsutnog radnika do njegovog povratka sa porodiljskog odsustva:   

 1. diplomirani socijalni radnik  - 1 izvršilac,

II - Opis poslova

Opis poslova utvrđen je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji poslova i sistematizaciji radnih mjesta JU Centar za socijalni rad Srbac.

III - Opšti uslovi:

 1. da je stariji od 18 godina,
 2. da ima odgovarajuću, odnosno opštu zdravstvenu sposobnost.

IV - Posebni uslovi

 1. diplomirani socijalni radnik - prvi ciklus studija u trajanju od najmanje tri, a najviše      četiri godine koji su vrednovani sa najmanje 180, odnosno 240 ECTS bodova, odnosno četverogodišnji fakultet, studijski program Socijalni rad,
 2. položen stručni ispit za rad u oblasti socijalne zaštite,
 3. najmanje jedna godina radnog iskustva u struci,
 4. poznavanje rada na računaru.

 

Uz "Prijavu na javni konkurs", kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

 1. izvod iz matične knjige rođenih,
 2. dokaz o stečenom obrazovanju, (kandidati koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavljaju i dodatak diplomi),
 3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u oblasti socijalne zaštite,
 4. dokaz o radnom iskustvu u struci.

          Najbolje rangirani kandidat, za prijem u radni odnos, biće obavezan pribaviti uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

          Konkursna komisija za prijem radnika u JU Centar za socijalni rad Srbac obaviće intervju sa svim kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove i izvršiti provjeru stručne osposobljenosti, znanja i vještina kandidata.

Kandidati će biti blagovremeno obaviješteni o terminima intervjua.

Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske". Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.

Komisija će zaključkom odbaciti neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove javnog konkursa.

Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu  „Prijava na javni konkurs", koji se  može preuzeti u prijemnoj kancelariji JU Centar za socijalni rad Srbac, uz koju se prilažu dokazi o ispunjavanju opštih i posebnih uslova. Tačnost podataka navedenih u  obrascu Prijave na javni konkurs, kandidat potvrđuje potpisom. Prijava na javni konkurs sa dokazima, dostavlja se lično ili putem pošte, na adresu: JU Centar za socijalni rad Srbac, Konkursna komisija za prijem radnika u JU Centar za socijalni rad Srbac, Mome Vidovića br. 21, 78420 Srbac.

***

PRNjAVOR

JU OŠ „Sveti Sava", Gornji Smrtići

78438 Smrtići

direktor škole raspisuje

 

KONKURS

za popunu upražnjenih  radnih  mjesta

 

 1. Nastavnik ili profesor osnova informatike 4 časa sedmično, 1 izvršilac, rad na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije, u radni odnos se primaju lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;
 2. Nastavnik ili profesor tehničkog obrazovanja 4 časa sedmično, 1 izvršilac, rad na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije, u radni odnos se primaju lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

 

Zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, a prijem kandidata će se vršiti u skladu sa   Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za  prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

 • Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izavršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5)Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 • Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju o ispunjenosti opštih uslova iz Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim ovim Pravilnikom i to:
 1. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
 2. uvjerenje o položeno pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
 3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, kao i uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje bibliotečko-informacione djelatnosti;
 4.  uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
 5.  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 6.  uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
 7.  uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom;
 8.  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
 9.  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
 10.  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijem kandidata vršiće se u skladu sa članom 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 198. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju imaju lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se testiranje i intervju dana 11.10.2022. godine u prostorijama JU OŠ „Sveti Sava" Gornji Smrtići, sa početkom u 10.00 časova.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, škola će postaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

                  Kandidati ukoliko se ne pojave na testiranju i intervjuu  smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavu sa potrebnim dokumentima slati na adresu : JU OŠ „Sveti Sava"

Gornji Smrtići, 78438 Smrtići.

***

JU OŠ ''DOSITEJ OBRADOVIĆ'' KNEŽEVO 

D.Komljenovića bb

Kneževo

K O N K U R S 

za slobodna radna mjesta

Voditelj produženog boravka -1 izvršilac - puno radno vrijeme sa  radnim iskustvom i položenim  stručnim ispitom, na određeno vrijeme  do 30.6.2023. godine   

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu, uslove propisane članom 114.  Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju i člana 5. tačka g)Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača i uslove propisane članom 6. Pravilnika o načinu organizovanja proširenog programa. Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana  114 stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju kao i lica koja su prije stupanja na snagu ovog zakona ispunjavala uslove  u pogledu vrste  i stepena  stručne spreme  u skladu sa članom 198.zakona.

Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti:
1. uvjerenje o državljanstvu,
2. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,
3. da je radno sposoban, dokaz  ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti ne starije od 6 mjeseci dostaviće kandidat koji bude izabran;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;
5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;
6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.    
Uz prijavu potrebno je dostaviti  dokumentaciju  na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9.  Pravilnika  i to:

a) ovjerenu foto-kopiju diplome  o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je     navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu  nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

b) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

v) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu  ako je raspisan konkurs za prijemu radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,                  

g)  uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,                     
d) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
đ) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
e) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,                                                                                                                                                       

ž) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;                                                                                                                         

 z) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu  iz kategorije borca;
i) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;     

Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije radnog odnosa, obavezan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci;

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, a koji su   dostavili blagovremene i potpune prijave, obaviće se u prostorijama škole dana  10.10.2022. godine ( ponedjeljak) u 13:00

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije održavanja testiranja i intervjua. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs. 
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske".                 Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova slati na adresu škole:                                                   

JU- Osnovna škola ''Dositej Obradović'' Kneževo Ul.Dujka Komljenović bb.                       

***

ŠIPOVO

JU Dječiji vrtić „Mladost" Šipovo

Gavrila Principa 14A

70 270 Šipovo

 

Na osnovu člana 62. stav 1. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju i Statuta JU Dječiji vrtić „Mladost" Šipovo, v.d. direktor raspisuje

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

u JU Dječiji vrtić „Mladost" Šipovo

 

 1. Vaspitač – 2 izvršioca

 

I Opis poslova:

Zadatak vaspitača je da, u timu i pojedinačno, stručnim znanjem i djelovanjem, osigura postizanje propisanih ciljeva i zadataka vaspitanja, obrazovanja i njege koji su određeni programom predškolskog vaspitanja i obrazovanja, a u skladu sa potrebama, mogućnostima i interesovanjima djece te u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

II Mjesto rada:

JU Dječiji vrtić „Mladost" Šipovo, Gavrila Principa 14A, 70 270 Šipovo.

III Opšti uslovi:

 1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
 3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorištavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnje i prikazivanja dječje pornografije, oduzimanja maloljetnog lica, zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti,
 5. da se ne vodi u posebnom Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
 6. da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorištavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnje i prikazivanja dječije pornografije, oduzimanja maloljetnog lica, zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela, a to se dokazuje uvjerenjem o nevođenju krivičnog postupka.

Uvjerenja iz podtačke 4. i 5. za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

IV Posebni uslovi:

 1. da ima odgovarajući nivo visokog obrazovanja - najmanje prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent – 180 ili 240 ECTS bodova,
 2. da ima položen stručni ispit za vaspitno-obrazovni rad,
 3. da ima najmanje 1 (jednu) godinu radnog iskustva u struci.

 

V Potrebna dokumentacija:

 1. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest (6) mjeseci);
 2. Izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte;

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz tačke III ovog konkursa, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim pravilnikom.

Dokumentacija iz ovog konkursa podrazumijeva:

1. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

3. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

4. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena ili ovjerena foto-kopija indeksa,

5. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

6. ovjerena foto-kopija radne knjižice ili uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

7. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati dostavljaju ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

VI Objavljivanje konkursa:

Konkurs će biti objavljen u jednom od dnevnih novina.

 

VII Vrijeme i mjesto obavljanja intervjua sa kandidatima:

          Sa kandidatima koji su blagovremeno dostavili potpune prijavenje, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa Komisija će obaviti intervju dana 17.10.2022. godine u prostorijama JU Dječiji vrtić „Mladost" Šipovo, Gavrila Principa 14A, 70 270 Šipovo, te se kandidati neće posebno pozivati na intervju.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, ustanova postavlja na oglasnoj tabli ustanove, a po mogućnosti i na internet stranici ustanove, najkasnije tri dana prije zakazanog intervjua.

 

VII Rok za podnošenje prijava:

          Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objavljivanja konkursa.

 

Prijave se dostavljaju lično ili preporučeno, putem pošte, na adresu:

JU Dječiji vrtić „Mladost" Šipovo, Gavrila Principa 14A, 70 270 Šipovo, sa naznakom: Za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u JU Dječiji vrtić „Mladost" Šipovo.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

JU OŠ „Desanka Maksimović", Gornji Ribnik

Rade Jovanića 38

 

K O N K U R S

Za  nastavni kadar u školskoj 2022/2023.godini

 

 1. Profesor razredne nastave  ..................................... , jedan izvršilac, područna škola Delibrdo radno iskustvo,položen stručni ispit,do povratka radnika sa bolovanja,
 2. Voditelj produženog boravka ...................................... jedan izvršilac,položen stručni ispit do 31.08.2023.godine.

                                                                                        

 

Kandidat  treba da ispunjava uslove predviđene članom 114. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju  i Zakonom o radu što dokazuje prilaganjem sljedeće dokumentacije:

-Uvjerenje o državljanstvu 

-Izvod iz MKR ili kopija lične karte

-Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti u skladu sa Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima u osnovnoj školi

-Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

-Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ljekarsko uvjerenje se dostavlja nakon prijema po  konkursu)   

-Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za  djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

-Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece

Pored navedene dokumentacije ako kandidat ispunjava uslove u pogledu nivoa i vrste obrazovanja  prema Pravilniku o stručnim profilima i zvanjima u osnovnoj školi

potrebno je priložiti :

-Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja

-Uvjerenje Biroa za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica

-Dokaz o stažu  uvjerenje od ranijeg poslodavca ( ako se traži lice sa iskustvom)

-Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

Konkurs ostaje otvoren OSAM  dana od dana objavljivanja u „Glasu Srpske".

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave nećemo uzimati u razmatranje.

Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole.

Testiranje će se obaviti u prostorijama JU OŠ"Desanka Maksimović" u Gornjem Ribniku,  10.OKTOBARA.  2022.godine u 0900 časova a intervju će se obaviti istog dana nakon testiranja.

***

JU OŠ „PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ" MASLOVARE

TEKST ISPRAVKE KONKURSA JU OŠ „PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ" MASLOVARE

OBJAVLjENOG  DANA  14.09.2022. god. U   DNEVNIM NOVINAMA  " GLAS SRPSKE".

 

U   Konkursu JU OŠ „PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ" MASLOVARE objavljenom dana 14.09.2022.godine u dnevnim novinama

 "Glas Srpske"  vrši se ispravka  vezana za prijem radnika pod tačkom 2.:

U navedenom konkursu stoji sljedeće:

„Za navedena radna mjesta potrebno je imati radno iskustvo i položen stručni ispit. U slučaju da se ne prijavi ni jedan kandidat sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom, u razmatranje će se uzeti prijave kandidata koji nemaju položen stručni ispit.

Kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o radu („ Službeni glasnik RS " broj: 01/16,66/18,91/21 i 119/21) i članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („ Službeni glasnik RS " broj: 81/22 ) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („ Službeni glasnik RS " broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15)."

Iz razloga što je raspisan konkurs za pripravnika, nije potrebno radno iskustvo i položen strulni ispit, i kandidati ne treba da ispunjavaju uslove predviđene članom 104. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ( „Službeni glasnik RS" broj: 81/22 ) , već članom 122. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( „Službeni glasnik RS" broj: 81/22 ).

Takođe, od dokumentacije na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ( „ Službeni glasnik RS " broj: 74/18 i 26/19, u daljem tekstu: Pravilnik), kandidati ne moraju dostaviti dokumente koji se odnose na tačke   4. i 5.

Ispravka se vrši zbog uočene tehničke greške.

Preostali tekst konkursa ostaje isti.

***

JU OŠ „Sveti Sava" Kotor Varoš

Svetosavska 2

Kotor Varoš

tel: 051/927-220, 051/785-175,

e-mail: [email protected]       

          Na osnovu Odluke broj 1050/22 od 26.9.2022. godine, direktor škole vrši

 

PONIŠTENjE DIJELA KONKURSA

broj 927/22 od 5.9.2022. godine objavljenog u „Glasu Srpske" 7.9.2022. godine

 

1. Poništava se dio konkursa broj 927/22 objavljenog u dnevnom listu „Glas Srpske" 7.9.2022. godine pod tačkom 1 – nastavnik osnova informatike, puna norma  - na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu - 1 izvršilac i pod tačkom 3 - nastavnik osnova informatike, nepuna norma (6 časova), na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu - 1 izvršilac.

2. Ostale tačke konkursa ostaju nepromijenjene.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana