JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 25.01.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 25.01.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 25.01. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

***********

***********

PU Klub za djecu „Kuća radosti Bambinosi”

Stevana Mokranjca 2

78000 Banja Luka 

OGLAS za posao

Zbog povećanog obima poslovanja, PU - Klub za djecu “Kuća radosti Bambinosi” raspisuje konkurs za:

1.  Diplomirani vaspitač …..................... 2 izvršioca

2.  Diplomirani pedagog   ..........................1 izvršioc

Vašu  prijavu sa kontakt telefonom pošaljite na mejl [email protected]  ili se javite na broj telefona 066 277 435, radnim danom od 8 do 16 časova.

 

Oglas otvoren do 13.02.2023. godine.

***

JU OŠ ''ALEKSA ŠANTIĆ'' BANjA LUKA

Trive Amelice 24

BANjA LUKA

 

Raspisuje:

J A V N I    K O N K U R S

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1.       Nastavnik/profesor tehničkog obrazovanja, 4 časa redovne nastave,  na određeno vrijeme, do kraja školske 2022/23.godine, 1 izvršilac

 

U radni odnos prima se lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

Opšti  uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju  prilikom prijavljivanja na konkurs su:
–da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
–da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;
–da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci; prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu,a prije zasnivanja radnog odnosa;

- da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem-što dokazuje kandidat uvjerenjem

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava -(za izabranog kandidata,škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, što dokazuje uvjerenjem iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece
(za izabranog kandidata,škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Uz prijavu na konkurs (sa  potpisom i kontakt telefonom ) i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti i  dokumentaciju, kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127.Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 6.Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos  i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, a ona podrazumijeva:        
1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

5. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od strane visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena koje je kandidat ostvario tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
6. Uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg Poslodavca 

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice  poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, kandidat je dužan dostaviti:

1. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
2. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
3. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja Zakona na snagu, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. Svi dokumenti koje kandidat dostavlja  uz prijavu  moraju biti  ovjerene kopije i iste neće biti vraćene kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave Komisija neće  razmatrati. Testiranje i intervju sa  kandidatima, koji ispunjavaju uslove konkursa,obaviće se u utorak, 07.02.2023. godine i to sa početkom u 10,00 časova.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, Škola će objaviti na oglasnoj tabli, najmanje tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. Kandidati neće biti pojedinačno pozivani, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.  Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana javnog objavljivanja. Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti poštom na adresu JU Osnovna škola “Aleksa Šantić” Trive Amelice 24, Banjaluka sa naznakom “Za konkurs”.

***

JP  ''AQUANA'' d.o.o.

Aleja Sv. Save br. 80

Banja Luka                                                                              

 

Raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

 

1.  Referent prodaje ujedno i koordinator u službi objekata na neodređeno vrijeme  ................................ 1 izvršilac

 

U radni odnos za upražnjeno radno mjesto prima se lice sa radnim iskustvom

Ispunjenost opštih uslova kandidat dokazuje dostavljanjem sljedeće dokumentacije

-    da posjeduje opštu zdravstvenu sposobnost za rad;

-    da je državljanin RS ili Bosne i Hercegovine;

-    da je stariji od 18 godina;

-    da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za kažnjiva djela koja ga čine nepodobnim za obavljanje poslova odnosno da se protiv njega ne vodi krivični postupak;

 

Ispunjenost posebnih  uslova kandidat dokazuje dostavljanjem sljedeće dokumentacije

-    završena škola(stručna sprema) : SSS/VŠS/VSS-4/6/7.stepen

-    Ekonomska škola ili gimnazija,viša/visoka stručna sprema društvenog smjera

-    najmanje tri (3) godine  iskustva na istim ili sličnim poslovima

 Uz prijavu za javni konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

-    uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od tri mjeseca/dostavlja izabrani kandidat);                            

-    uvjerenje o državljanstvu                                                           

-    izvod iz matične knjige rođenih

-    ovjerenu kopiju diplome o završenoj školi;

-    uvjerenje o radnom stažu-iskustvu;                                                                                                    

-  biografija o kretanju u službi;                                                                                            

-    uvjerenje nadležnog organa o nekažnjavanju da se protiv      kandidata ne vodi  krivični postupak (original ili ovjerena kopija, ne starije od 6 mjeseci)

 

Rok za podnošenje prijava sa svom potrebnom dokumentacijom  je  8 dana   od dana objavljivanja konkursa posredstvom Zavoda za zapošljavanje u dnevnim novinama.

Prijave se dostavljaju lično ili preporučeno putem pošte na adresu Javno preduzeće „AQUANA” vodeni park d.o.o. Banja Luka, Ul. Aleja Svetog Save br. 80, sa naznakom ''Komisija za izbor referenta prodaje ujedno i koordinatora u službi objekata ''.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

***

JU Gimnazija, Banja Luka

Zmaj Jovina br. 13, Banja Luka

 

raspisuje:

 

J A V N I  K O N K U R S

za prijem radnika u radni odnos

 

1. Profesor Računarstva i informatike, nepuna norma, 1 izvršilac, 16 nastavnih časova, na neodređeno radno vrijeme;

2. Radni odnos iz tačke 1. Javnog konkursa će zasnovati lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi.

Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane odredbom člana 104. stav 1. tačka 1., 2. i 3. i odredbom člana 104. stav 3. i odredbom člana 124. stav 2. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, odredbama članova 1.-25. Pravilnika  o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem  odredbama članova 1.- 8. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji.

Uz prijavu, potpisanu od strane kandidata, sa brojem telefona i adresom stanovanja, potrebno je dostaviti:

1.  Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

2.  Uvjerenje o državljanstvu;

3.  Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

4.  Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima će dostaviti kandidat koji bude primljen u radni odnos i ne može biti starije od šest mjeseci;

5.  a) Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

b) Uvjerenje o završenom drugom ciklusu studijskog programa dostavljaju kandidati koji imaju završen drugi ciklus studijskog programa i stečeno akademsko zvanje;

6.  Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,  ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena. Ukoliko  kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dodatak diplomi,  prosjek  ocjena se može dokazati  ovjerenom kopijom indeksa;

7.  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ili uvjerenje o radnom stažu van škole u trajanju od najmanje jedne godine u struci (za lica koja se prijavljuju na osnovu člana  104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju);

8.  Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita);

9.  Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

10.      Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, koja traže zaposlenje, za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen;

11.      Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sarži  podatke iz kojih se jasno vidi:

  vrsta posla,

  stepen stručne spreme,

  dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

  nepuno radno vrijeme preračunato u puno radno vrijeme (ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom);

12.      Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

13.      Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu RVI Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

14.      Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

 

Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i zloupotrebe opojnih sredstava i Uvjerenje  o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz odredbi člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Testiranje i intervju sa kandidatima, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave obaviće se dana, 06.02.2023. godine u 12:40 časova, u prostorijama  JU Gimnazija, Banja Luka, Ul. Zmaj Jovina br. 13, Banja Luka.

Škola će objaviti na oglasnoj tabli spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i kanditati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Nepotpuna i neblagovremena dokumenta neće se razmatrati.

Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

 

Dokumente dostaviti lično u sekretarijat škole ili poštom na adresu:

JU Gimnazija, Banja Luka, Ul. Zmaj Jovina br. 13, 78000 Banja Luka.

***

JU OŠ „Jovan Dučić” Zalužani

 Nenada Kostića broj 7

78214 Zalužani

 

r a s p i s u j e:

 

K O N K U R S

za popunu sledećeg upražnjenog radnog mjesta

 

1. Profesor/nastavnik matematike, na određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsusutva, a najduže do 30.6.2023. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, puna norma - 1 izvršilac.

 

     Pored opštih uslova koji su propisani Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 114. Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača. Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

     Prava učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, kao i lice koje je steklo radni staž u školi van nastavnog procesa, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .

      Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 198. Zakona.

 

     Opšti  uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju  prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci, i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela  učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad  djetetom i maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem izdatim od strane MUP-a, koje će poslodavac pribavlja službenim putem za izabranog kandidata;

5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, koje će poslodavac pribavlja službenim putem za izabranog kandidata;

6. da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad  djetetom i maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem izdatim od strane nadležnog osnovnog suda, a koje kandidat prilaže uz prijavu na javni konkurs.

     Uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem (ako je kandidat rođen u Republici Srpskoj), a prije zasnivanja radnog odnosa.

     Uz potpisanu prijavu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi :

1.  Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2.  Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3.  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

4.  Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

5.  Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od strane visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena koje je kandidat ostvario tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6.  Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje  o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7.  Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg Poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom;

8.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

9.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

10.         Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije  borca.

     Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

     Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

     Kandidati koji budu primljeni na upražnjena radna mjesta, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezni su dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci.

     Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, a koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, obaviće se testiranje i intervju u prostorijama škole u Zlužanima dana 8.2.2023. godine u 10:00 časova.

     Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije održavanja testiranja i intervjua. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

     Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

     Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

     Prijave sa potrebnom  dokumentacijom slati na adresu škole: Javna ustanova Osnovna škola „Jovan Dučić” Zalužani, Nenada Kostića broj 7, 78214 Zalužani, sa naznakom „ZA KONKURS”.

***

JU OŠ ''Ivo Andrić'' Banja Luka

 Branka Radičevića 16

78000 Banja Luka

 

 raspisuje

J A V N I   K O N K U R S

za popunu radnih mjesta

 

1.  Za nastavni predmet – Srpski jezik – 10 časova redovne nastave, nepuna norma, na određeno vrijeme do kraja školske 2022/2023. godine, a najdalje do 31.8.2023. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu - 1 izvršilac.

2.  Voditelj produženog boravka, puna norma, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu - 1 izvršilac.

 

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati za radno mjesto pod rednim brojem 2. treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 54. stav 1. tačka 1) i 2), dok uslove predviđene članom 114., 115. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , i uslove predviđene Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi  treba da ispunjavaju kandidati za radno mjesto 1. i 2. Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1.  da je državljanin RS ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2.  da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3.  da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje izda certifikovana zdravstvena ustanova a koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4.  da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5.  Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;

6.  Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. za izabrane kandidate Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

          Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi :

1.  Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2.  Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3.  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

4.  Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

5.  Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6.  Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7.  Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke o:vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla; 

8.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

9.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

10.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

           Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 125. stav 4) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitnju i obrazovanju, o čemu su kao dokaz dužni dostaviti uvjerenje o radnom stažu u struci u trajanju od najmanje 12 mjeseci.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

          Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana 8.2.2023. godine u 10:00 časova u prostorijama škole obaviće se testiranje dok će se intervju obaviti nakon testiranja.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervjuu, a ako se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

 

Prijave slati na adresu: Javna ustanova Osnovna škola ''Ivo Andrić'' Banja Luka; Branka Radičevića 16, 78000 Banja Luka sa naznakom “za konkurs”.

***

“ROLO MONT” S.P. Banja Luka

 

objavljuje konkurs za prijem radnika:

 

Radnik u proizvodnji PVC stolarije i roletni- 2 izvršioca (m)

 

Opis radnog mjesta:

-rad u proizvodnji i izrada PVC stolarije i roletni.

 

Radnik za montažu stolarije i roletni- 2 izvršioca(m)

 

Opis radnog mjesta:

-montaža PVC i ALU stolarije i roletni.

 

Uslovi za radna mjesta

-samostalnost u obavljanju zadatka;

-poželjno radno iskustvo u sličnim ili istim poslovima;

-sposobnost rada u timu;

-vozačka dozvola B kategorije.

 

Mašinski inženjer- 1 izvršilac (m/ž)

Opis radnog mjesta

-upravljanje proizvodnim procesom uz povezanost sa pripremom dokumentacije za proizvodnju  ( Radni nalog i sl.) ;

-analiziranje i optimizacija proizvodnje;

-uska povezanost sa komercijalnim sektorom u načinu obavljanja tehničkih zadataka.

Uslovi za radno mjesto:

- VSS( diplomirani iženjer mašinstva);

-poznavanje engleskog i /ili njemačkog jezika;

-matematičke i organizacijske vještine;

-odgovornost i pouzdanost u radu;

-vozačka dozvola B kategorije.

 

Nudimo:

-stalni radni odnos;

-tehničku i materijalnu podršku;

-mogućnost profesionalnog razvoja.

 

Ambiciozni ste i volite dinamično okruženje? Budite slobodni i pošanjite Vaš CV ( sa naglaskom za koje radno mjesto aplicirate) na meil: [email protected].

Očekujemo Vaše prijave i radujemo se saradnji .

Oglas je otvoren do 27.02.2023. godine.

***

ZU STOMATOLOŠKA AMBULANTA „PRIMA DENT”

Ul. Aleja Svetog Save br. 46

78000 Banja Luka

[email protected]

raspisuje

O G L A S

za rad na određeno vrijeme

 

STOMATOLOŠKI TEHNIČAR ..................................  1 IZVRŠILAC

Uslovi :

-stomatološki tehničar, zubno-stomatološki tehničar, medicinski tehničar

- položen stručni ispit

 

Opis posla:

-Asistent u stomatološkoj ambulanti

 

Rad na određeno vrijeme.

Mjesto rada Banja Luka

 

Zainteresovani kandidati se mogu javiti na kontakt telefon 065/561-301 ili lično na adresu poslodavca.

Oglas otvoren do popune radnog mjesta.

***

Žitopeka d.o.o.  Banja  Luka

Siniše Mijatovića 9

78000 Banja Luka

 

Raspisuje oglas za rad na određeno vrijeme:

 

1. POMOĆNI RADNIK

Uslovi:

•        NK, KV

•        poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima

•        sposobnost za rad u timu.    

Vaše zaduženje bi podrazumijevalo:

pranje plehova  i održavanje  higijene uređaja i sredstava rada  u  Industrijskoj pekari.

         

2. SPREMAČICA

Mjesto rada:   Banja  Luka

Uslovi:

•        NK, KV,

•        poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima,

•        sposobnost za rad u timu.    

Vaše zaduženje bi podrazumijevalo:  Održavanje u čišćenje radnog  prostora  u  Industrijskoj pekari.

 

Mjesto rada:   Banja  Luka.

Vašu prijavu (CV i propratno pismo), možete poslati na e-mail adresu  infoŽzitopeka.net ili na Žitopeka, ul Siniše Mijatovića 9 , Banja Luka.

Kontaktirani će biti samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Rok za podnošenje prijava: 05.02.2023. godine.

Za više informacija o Žitopeci možete možete se obratiti na facebook stranicu ili na broj 051/466-066.   

***

„DVORIŠTE” JEVĐENIĆ MILE s.p. BANjA LUKA

Ul.Patre br.1, 78000 Banja Luka

 Raspisuje

O G L A S

 KUHAR...................................   2  IZVRŠIOCA

Uslovi rada:

-minimum 6 mjeseci radnog iskustva

Opis posla:

-priprema jela u kuhinji

Mjesto rada:Banja Luka

Rad na neodređeno vrijeme

Zainteresovani kandidati se mogu javiti na kontakt telefon 066/519-569 ili lično na adresu restorana.

Oglas otvoren do 06.02.2023. godine.

***

„ELEKTRONSKA VIDEO LUTRIJA” d.o.o. Banja Luka

(„EVL” d.o.o. Banja Luka)

Kralja Petra II br. 17, 78 000 Banja Luka

 

raspisuje

K O N K U R S

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 

I RADNO MJESTO

 

TEHNIČKI SEKTOR – TEHNIČKO ODJELjENjE

 

- TEHNIČAR - OPERATER NA TELEFONSKOJ CENTRALI (CALL CENTAR) ..........................  2 izvršioca

 

II OPIS POSLOVA

 

-    Učestvovanje u prenošenju, postavljanju i održavanju terminala za potrebe Poslodavca;

-    Učestvovanje u instaliranju i održavanju računarske i mrežne opreme za potrebe Poslodavca;

-    Vođenje računa o nesmetanom radu terminala, računarskog sistema i druge opreme na lokacijama;

-    Učestvovanje u planiranju i pripremi mrežne instalacije potrebne za rad terminala na lokacijama;

-    Instaliranje i podešavanje mrežne opreme na lokacijama i nadgledanje neprekidnog funkcionisanja;

-    Učestvovanje u testiranju hardvera i softvera za terminale;

-    Čišćenje i servisiranje opreme u skladu sa odobrenim planom i uredno popunjavanje servisne dokumentacije;

-    Postupanje po prijavama kvara i prijavama štete na terminalu i uredno popunjavanje neophodne dokumentacije;

-    Dostavljanje dnevnih izvještaja o radu;

-    Nadgledanje neprekidnog funkcionisanja mrežne opreme na tertoriji Republike Srpske;

-    Direktna telefonska komunikacija i odgovaranje na upite korisnika;

-    Obrada i proslijeđivanje informacija o primljenim pozivima (primanje telefonskih poziva, pozivanje ili proslijeđivanje poziva);

-    Poznavanje rada na terminalima putem kojih se priređuju igre na sreću, proslijeđivanje informacija o greškama na terminalima dežurnim tehničarima i po potrebi isporučiocima igračkog sadržaja;

-    Pružanje informacija i uputstava igračima, poslovnim saradnicima i drugim zainteresovanim licima, u vezi pitanja koje se odnose na igre na sreću;

-    Obavještavanje klijenata o promocijama, izmjenama u radu i davanje drugih informacija;

-    Obavljanje i drugih poslova i radnih zadataka dobijenih od strane šefa tehničkog odjeljenja, tehničkog direktora i Generalnog direktora.

 

Mjesto rada: Banja Luka

 

III OPŠTI USLOVI

 

• da je državljanin RS ili BiH;

• da je stariji od 18 (osamnaest) godina;

• da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

IV POSEBNI USLOVI

 

• IV stepen stručne spreme – SSS;

• Elektrotehnička škola (poželjni smjerovi elektrotehnika ili računarstvo);

• najmanje 1 godine iskustva na sličnim poslovima (poželjno iskustvo na poslovima operatera);

• poznavanje rada na računaru („MS Office” paket, internet);

• poznavanje rada na mrežama;

• poznavanje engleskog jezika;

• vozačka dozvola B kategorije.

 

V OSTALI USLOVI

 

• izuzetno razvijene tehničke vještine;

• spremnost na timski rad uz visok stepen odgovornosti, proaktivnosti i fleksibilnosti u radu;

• sposobnost izvršavanja postavljenih ciljeva i aktivnosti;

• sposobnost rješavanja problema logičkim razmišljanjem i rada na više zadataka istovremeno;

• afinitet za nove tehnologije i spremnost za kontinuirano usavršavanje;

• visok nivo radne etike i poštenja.

 

VI PRIJAVA NA KONKURS

 

Kandidati su dužni radi prijave na konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju:

•   biografiju (CV) i propratno pismo u kojima su kandidati obavezni navesti tačne lične podatke, podatke o obrazovanju, traženom radnom iskustvu, podatke o dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i poznavanje rada na računaru), a tačnost ovih podataka kandidati potvrđuje svojim potpisom.

 

Prijave na konkurs mogu se dostavljati lično ili putem pošte na adresu Kralja Petra II br. 17, 78 000 Banja Luka, kao i na e-mail adresu [email protected]  - najkasnije do 15.02.2023. godine.

VII INTERVJU

Kandidati koji se prijave i ispunjavaju naprijed navedene uslove biće pozvani na intervju sa članovima konkursne komisije. Prilikom poziva na intervju od kandidata se može tražiti da dostave na uvid dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost uslova iz konkursa.

O vremenu održavanja intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

Nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju propisane uslove iz konkursa, neće se uzimati

u razmatranje, te kandidati neće biti pozvani na intervju.

 

VIII OBJAVA

Konkurs će se objaviti u štampanim, elektronskim medijima, na internet stranici i društvenim mrežama „EVL” d.o.o. Banja Luka.

***

OBSIDIAN doo Banja Luka

Ul. Vase Pelagića br.4

78000 Banja Luka

 

raspisuje

O G L A S

Za rad na određeno vrijeme

 

ASISTENT KNjIGOVOĐI .........................   1 IZVRŠILAC

 

Uslovi:

-diplomirani ekonomista

-poznavanje rada na računaru

-poznavanje engleskog jezika nivo- B2

 

Opis posla:

-asistencija knjigovođi  u računovodstvenim poslovima

 

Rad na neodređeno vrijeme

 

Mjesto rada:Banja Luka

 

Zainteresovani kandidati svoju biografiju mogu poslati na mail : [email protected]

Oglas otvoren do 31.01.2023.

***

JZU BOLNICA GRADIŠKA

Dr Mladena Stojanovića br. 20

78400 Gradiška

 

Raspisuje:

 

 

K O N K U R S

za izbor kandidata za dodjelu specijalizacija

Iz oblasti:

 

1. Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna terapija ..... 3 specijalizacije,

2. Interna medicina ................................................................. 2 specijalizacije,

3. Oftalmologija sa optometrijom …………………………….1 specijalizacija.

 

Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove:

-    završen medicinski fakultet,                                                                                                                                                                                                                                                                                               

-    položen stručni ispit za zvanje doktora medicine,

-    aktivno poznavanje jednog stranog jezika,

-    licencu za rad.

Uz prijavu na Konkurs, kanidati su dužni dostaviti sljedeće dokaze o ispunjavanju uslova: ovjerenu fotokopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu, ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu, ovjerenu fotokopiju uvjerenja o aktivnom poznavanju jednog stranog jezika, ovjerenu fotokopiju uvjerenja o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci), ovjerenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih, ovjerena fotokopija izvoda iz matične knjige vjenčanih (ako je došlo do promjene prezimena) i ovjerena fotokopija  licence za rad.

Kandidat koji je završio fakultet i/ili položio stručni ispit u inostranstvu dužan je priložiti i rješenje o nostrifikaciji diplome i/ili stručnog ispita.

Prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa kao i nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom (sa naznakom: Prijava na konkurs za specijalizaciju) mogu se predati na protokol JZU Bolnice Gradiška ili putem pošte na adresu: JZU Bolnica Gradiška, Ul. dr Mladena Stojanovića br. 20. 78400 Gradiška, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa.

***

JU OŠ “MILOŠ DUJIĆ” ČELINAC

Vojvode Mišića 57

 

 

KONKURS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS

1.       Profesor/nastav. fizičkog i zdravstvenog vaspitanja na određeno vrijeme (22 časa) do povratka radnika sa bolovanja, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ................................................................................. 1 izvršilac

 

2.  Profesor/ nastavnik njemačkog jezika na određeno vrijeme (12 časova) do povratka radnika sa bolovanja, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu .................................................................... 1 izvršilac

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim provfilima i zvanjima nastanvika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi. Pravo učešća na konkurs imaju i lica predviđena članom 125.  i članom 152. tačka 18. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, istručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja  na konkurs su:

1.    da je državljanin RS, odnosno BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2.    da je punoljetan ( što dokazuje izvodom iz MKR ili kopijom lične karte),

3.    da je radno sposoban (što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu),

4.    da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim lisem, zloupotrebe opojnih sredstava ( Za izabranog kandidata, uvjerenje o neosuđivanosti, škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa).

5.    Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.( Za izabranog kandidata uvjerenje će škola pribaviti službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa.)

6.    Uvjerenje da protiv njega nije  pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili „maloljetnim licem”.

Posebni uslovi:

Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, sa naznakom za koje radno mjesto se prijavljuje, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati dostavljaju i sljedeću dokumentaciju:

1.         Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalet,

2.         Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

3.         Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezapolsenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

4.         Ovjerena fotokopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

5.         Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla,stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža.

6.         Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca,

7.         Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

8.         Uvjerenje opštinskog/gradsko organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije invalida,

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće se vraćati kandidatima.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU OŠ „Miloš Dujić”Čelinac vojvode Mišića 57. s naznakom „za konkurs”.

Rok za dostavljnje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnom listu „Glas Srpske”.

Kandidati se neće posebno pozivati, ako se ne pojave na testiranju i intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole.

Za kandidate koji su se prijavili na radna mjesta a koji su dostavili blagovremene i potpune prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa testiranje i intervju će se

obaviti  dana 10.02.2023. god.  u  13,00 časova u prostorijama  škole.

 Škola će pismenim putem obavijestiti učesnike o ishodu konkursa u roku 8 dana od dana donošenja odluke. 

***

JU OŠ „NOVAK PIVAŠEVIĆ” ČELINAC

78243 STARA DUBRAVA

 

                                                

K O N K U R S

za prijem radnika u radni odnos i to:

 

1.       Sekretar škole – na određeno vrijeme (80% radnog vremena) do povratka radnice sa porodiljskog odsustva,  sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

 

2.       Nastavnik/profesor njemačkog jezika – na određeno vrijeme, 8 časova redovne nastave, do povratka radnika sa bolovanja,  sa radnim iskustvom  i položenim stručnim ispitom - 1 izvršilac,

 

3.       Nastavnik/profesor osnova informatike, na određeno vrijeme do 31.08.2023 godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno obrazovnoj ustanovi, 2 časa redovne nastave -1 izvršilac

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS”, broj: 1/16, 66/18, 91/21-Odluka Ustavnog suda i 119/21), kandidati pod rednim brojem 1.  treba da ispunjavaju uslove propisane članom 142. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj: 81/22) a kandidati pod rednim brojem  2 i 3   treba da ispunjavaju uslove propisane članom 114, 115, 116.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj: 81/22) i  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik RS”, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114 stav 5  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove koji se odnose na stepen i vrstu stručne spreme. Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS”, broj: 74/18 i 26/19).

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1)      da je državljanin RS ili BiH, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2)      da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom foto-kopijom lične karte,

3)      da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

4)      da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem – što dokazuje uvjerenjem,

5)      da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

6)      da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, što dokazuje uvjerenjem iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

Uvjerenja iz tačke 5) i 6) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS”, broj: 74/18 i 26/19), a ona podrazumijeva:

1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

5) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u Glasu Srpske.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene foto-kopije svih dokumenata i te foto-kopije neće biti vraćene kandidatima, osim na lični zahtjev.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata komisija neće uzeti u razmatranje.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa održaće se 8.2.2023. godine u 12.00 časova u prostorijama škole u Staroj Dubravi.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće pozivati posebno na testiranje i intervju, te ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti na adresu JU OŠ „Novak Pivašević”  Stara Dubrava, 78 243 Stara Dubrava, sa naznakom „za konkurs”.

***

JZU DOM ZDRAVLjA „SVETI VRAČEVI” ČELINAC

Ulica Vidovdnska br. 5

78240 Čelinac

 

O  G  L   A   S

za prijem radnika

 

1.       Medicinska sestra–tehničar u Službi hitne medicinske pomoći,  1 .............. izvršilac na određeno vrijeme , do povratka radnice sa bolovanja

                         

OPŠTI USLOVI:

                  -    Da je državljanin RS, BiH,

-                  Da je zdravstveno sposoban,

-                  Da nije osuđivan za krivična djela i

-                  Da je punoljetan.

 

POSEBNI USLOVI: 

             - Završena SSS – Medicinska škola,

             -  Položen stručni ispit i

             - Edukacija- bazični trening iz prve pomoći i kardiopulmonalne reanimacije (bazična reanimacija)  

     

Uz prijavu na Oglas kandidati su dužni dostaviti (dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova) u originalu ili u ovjerenoj fotokopiji (ovjerena fotokopija ne smije biti starija od mjesec dana) sledeće dokumente:  

         

                  -  Uvjerenje  o državljanstvu RS, BiH,

                  -  Izvod iz matične knjige rođenih,

                  -  Uvjerenje o nekažnjavanju,

                  -  Uvjerenje da nije osuđivan za krivična djela,

                  -  Svjedočanstvo o završenoj SSS – Medicinska škola, 

                  -  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

                  -  Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti,

                  -  Uvjerenje o završenoj edukaciju- bazični trening iz prve pomoći i kardiopulmonalne reanimacije (bazična reanimacija) .

            Originalna dokumenta i to, Izvod iz matične knjige rođenih, Uvjerenje o ne kažnjavalju, Uvjerenje o neosuđivanosti za krivična djela i Ljekarsko uvjerenjene smiju  biti starije od 6 (šest) mjeseci.

        Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.                                      

        Pismene pozive za intervju o kandidatima koji ispunjavaju uslove, Komisija za prijem radnika Doma zdravlja će uputiti u roku od 8 dana od dana zatvaranja oglasa.

        Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske “ i na Birou rada Čelinac.          

        Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti  putem pošte na adresu: Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja “Sveti Vračevi 78240 Čelinac, Ulica Vidovdnska br. 5.

***

JU Centar za socijalni rad Prnjavor

Karađorđeva br. 6

Prnjavor

KONKURS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

za popunu radnog mjesta u JU Centar za socijalni rad Prnjavor

 

I   Naziv radnog mjesta:

    1. Diplomirani psiholog................... 1. izvršilac,

        - radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

 

II  Uslovi:

-    da je državljanin RS ili BIH,

-    da je stariji od 18 godina,

-    da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

-    da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

-    da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u centru za socijalni rad,

-    da ima VSS (VII stepen) diplomirani psiholog-sa najmanje 240 ECTS bodova,

-    da ima najmanje 1 godinu radnog iskustva u struci i

-    da ima položen stručni ispit za rad u oblasti socijalne zaštite, ili položen stručni ispit za rad u organima državne uprave (stručni upravni ispit), a rješenjem Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite oslobođen je polaganja stručnog ispita za rad u oblasti socijalne zaštite.

           

III Potrebni dokumenti (original ili ovjerena kopija):

-    uvjerenje o državljanstvu,

-    izvod iz matične knjige rođenih,

-    dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (po završetku konkursne procedure),

-    uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci) (po završetku konkursne procedure),

-    uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u centru za socijalni rad (po završetku konkursne procedure),

-    ovjerenu kopiju diplome ili uvjerenja o završenom studiju,

-    ovjerenu kopiju radne knjižice i

-    ovjerenu kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u oblasti socijalne zaštite ili ovjerenu kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u organima državne uprave (stručni upravni ispit) i ovjerenu kopiju rješenja Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite kojim je oslobođen polaganja stručnog ispita za rad u oblasti socijalne zaštite.

   

IV Usmeni intervju

          Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursa Komisija za utvrđivanje ispunjenosti uslova i dostavljanje prijedloga za prijem u radni odnos diplomiranog psihologa obaviće usmeni intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni pisanim putem.

 

V Izbor kandidata

          Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od 7 dana od prijema obavještenja, odnosno rješenja, dostavi Komisiji dokaze o ispunjavanju uslova iz tačke III podtačke 3. 4. i 5. ovog Javnog konkursa.

          Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u određenom roku, ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava uslove ovog konkursa, pozvaće sledećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.  

 

Prijave na konkurs zajedno sa dokazima, dostavljaju se na adresu JU Centar za socijalni rad Prnjavor, Ul. Karađorđeva br. 6,  78 430 Prnjavor.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja.

Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Dokumenti priloženi uz prijavu na Konkurs neće se vraćati kandidatima.

***

 

JU OŠ ,,Petar Kočić,, Sitnica

Sitnica 23

79283 Sitnica

 

K O N K U R S

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1.  nastavnik fizike , 1 izvršilac na određeno vrijeme,  4 časa do 31.08.2023.god., sa radnim iskustvom,

2.  nastavnik hemije, 1 izvršilac na određeno vrijeme, 4 časa  do  31.08.2023.god., sa radnim iskustvom i

3.  pedagog 35% radne norme, 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.08.2023.god., sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

 

(1) Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su  :

  1) da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2 ) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3 ) da je radno sposoban , a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

4 )  da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti,trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.

5 ) Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece

6 ) Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

Uvjerenja  iz tačaka 4 ) i 5 )  za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova , potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1 ) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2 ) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko –metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6)  uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske,  ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti originale ili ovjerene kopije svih dokumenata, koji neće biti vraćeni kandidatima.

Testiranje i intervju održaće se u prostorijama škole dana 08.02.2023.god. ( srijeda  ) sa početkom u 08.30 časova.

Na oglasnoj tabli škole će biti objavljen spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na konkurs neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Kandidati koji se ne pojave na testiranju i intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8  ( osam ) dana od dana objavljivanja.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom ,, Prijava na konkurs za radno mjesto za koje se konkuriše ,, na adresu : JU OŠ ,,Petar Kočić,, , Sitnica 23, 79283 Sitnica.

***

JU OŠ „Petar Petrović Njegoš” Maslovare

78 223 Maslovare

 

r a s p i s u j e

 

K O N K U R S

 za prijem radnika

 

1.  Nastavnik njemačkog jezika i književnosti na određeno vrijeme,do povratka radnika sa bolovanja – 1 izvršilac,12 časova

 

Za navedeno radno mjesto potrebno je imati radno iskustvo i položen stručni ispit. U slučaju da se ne prijavi ni jedan kandidat sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom, u razmatranje će se uzeti prijave kandidata koji nemaju položen stručni ispit.

Kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o radu i članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Bodovanje kandidata će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi i na osnovu Odluke Ustavnog suda br. U-83/14, objavljena u „ Službenom glasniku RS “ broj: 18/16.

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

1.  da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2.  da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3.  da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti,  koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4.  da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5.  uvjerenje  o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece i

6.  uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti,  polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

Uvjerenja iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata pribaviće škola službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi koja podrazumijeva:

 

1.  Ovjerenu foto – kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2.  Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3.  Uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško – psihološku i didaktičko – metodičku grupu predmeta,

4.  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

5.  Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

6.  Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanja kao dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica  (boduje se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi i profilu traženim konkursom),

7.  Uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, a koje sadrži podatke o: vrsti posla; stepenu stručne spreme; dužini ostvarenog radnog staža  po vrstama posla, kao i napomenu ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, te je to radno vrijeme potrebno preračunati u puno radno vrijeme,

8.  Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9.  Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10.         Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni da uz prijavu na konkurs dostave ovjerene fotokopije svih dokumenata i te fotokopije neće biti vraćene kandidatima.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, biće obavljen test i intervju u prostorijama JU OŠ “ Petar Petrović Njegoš “ Maslovare,  u ponedjeljak, 13.02.2023. godine, sa početkom u 13,00 časova,. Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a onaj ko se ne pojavi na intervjuu smatraće se da je odustao od prijave na konkurs. Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene fotokopije priložene dokumentacije, neće biti uzete u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u „ Glasu Srpske “, a prijave se mogu dostaviti lično u prostorije škole ili poslati na adresu: JU OŠ „ Petar Petrović Njegoš “ Maslovare, 78 223 Maslovare, sa naznakom „ za konkurs – njemački jezik i književnost  “.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testa i intervjua.

Škola će pisanim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru kandidata.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana