JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 23.11.2022. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 23.11.2022. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 23.11.2022. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**************

**************

REPUBLIKA SRPSKA

Javna ustanova Osnovna škola „ Vuk Stefanović Karadžić" Banja Luka,

Ul.Save Kovačevića bb,

78000 Banja Luka

 

 

 

raspisuje                                              

 

K O N K U R S

za popunu  radnih mjesta

 

  1. Voditelj produženog boravka - puna norma - lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu, na neodređeno vrijeme -  2 izvršioca;

 

2. Voditelj produženog boravka - puna norma - lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu, na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja  -  1 izvršilac;

 

3. Profesor/nastavnik razredne nastave - puna norma - lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu, na određeno vrijeme  do povratka radnika sa bolovanja  -  2 izvršioca;

 

4. Profesor/nastavnik razredne nastave - puna norma - pripravnik, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja  -  1 izvršilac;

 

5. Profesor/nastavnik njemačkog jezika - nepuna norma -  6 časova - lice sa radnim iskustvom i ploženim stručnim ispitom za rad u vaspitno - obrazovnom procesu, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja,  - 1 izvršilac

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu , kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača . Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi .
Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .
Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 198. Zakona.
Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:
1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu, da nije starije od šest mjeseci;
2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;
5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;
6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, da nije starije od šest mjeseci;
Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Uz potpisanu prijavu (sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom) potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri i kriterijumima  za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi :
• Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
• Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
• Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (za radna mjesta pod rednim brojem 1.,2., 3., i 5.);
• Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi (za radna mjesta pod rednim brojem 1.,2., 3., i 5.);
• Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
• Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
• Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (za radna mjesta pod rednim brojem 1.,2., 3., i 5.);
• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;
• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;
• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune  i blagovremene  prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti  07.12.2022. godine sa početkom  u 11.00 časova u prostorijama škole.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu  tablu škole  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.
Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam ( 8) dana od dana objavljivanja .
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na  adresu škole  sa naznakom „ ZA KONKURS ".

***

JU OŠ ''Ivo Andrić'' Banja Luka

Branka Radičevića 16, 78000 Banja Luka

 

 

Raspisuje:

J A V N I   K O N K U R S

za popunu radnog mjesta

 

 1. Profesor/nastavnik razredne nastave - puna norma, na određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva a najdalje do kraja školske 2022/2023. godine, odnosno do 31.8.2023. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu – 1 izvršilac.

 

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 114. 115. i članom 116. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, uslove predviđene Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

          Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
 3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje izda certifikovana zdravstvena ustanova a koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;
 5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;
 6. Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. za izabrane kandidate Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

          Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi :

 1. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
 2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
 4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
 5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
 7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke o:vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla; 
 8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;
 9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;
 10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

           Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 125. stav 4) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitnju i obrazovanju, o čemu su kao dokaz dužni dostaviti uvjerenje o radnom stažu u struci u trajanju od najmanje 12 mjeseci.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

          Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana 7.12.2022. godine u 10:00 časova u prostorijama škole obaviće se testiranje dok će se intervju obaviti nakon testiranja.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervjuu, a ako se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

 

Prijave slati na adresu: Javna ustanova Osnovna škola ''Ivo Andrić'' Banja Luka; Branka Radičevića 16, 78000 Banja Luka sa naznakom "za konkurs".

***

Univerzitet u Banjoj Luci

 

Na osnovu člana 142. stav (3) Statuta Univerziteta u Banjoj Luci, Senat Univerziteta  r a s p i s u j e

K O N K U R S

I ZA IZBOR NASTAVNIKA:

Ia Za uže naučne oblasti:

 1. Opšta elektrotehnika –1 izvršilac
 2. Elektronika i elektronski sistemi –1 izvršilac
 3. Neurologija⃰  - 1 izvršilac
 4. Dječija i preventivna stomatologija* - 1 izvršilac
 5. Dermatovenerologija⃰ - 1 izvršilac
 6. Priprema mineralnih sirovina – 1 izvršilac
 7. Sportske i rehabilitacione nauke – 1 izvršilac
 8. Istorija filozofije - 1 izvršilac
 9. Opšta pedagogija - 3 izvršioca

 

      Ib Za uže umjetničke oblasti:

 1. Slikarstvo (nastavni predmeti: Crtanje 1 i 2; Crtanje i slikanje 1i 2; Slikanje 1, 2, 3, i 4; Slikanje – izborni 1, 2, 3 i 4; Zidno slikarstvo 1 i 2; Zidno slikarstvo – izborni; 1 i 2; Slikarstvo – metode umjetničkog izražavanja 1 i 2; Slikarstvo – metode umjetničkog izražavanja – izborni 1 i 2; Crtež – metode umjetničkog istraživanja 1 i 2) - 1 izvršilac

II ZA IZBOR SARADNIKA:

II Za uže naučne oblasti:

 1. Biljne nauke, botanika – 1 izvršilac

OPŠTI USLOVI:

  1.  Opšti uslovi za prijavu na konkurs su sljedeći:
 • da je državljanin RS ili BiH;
 • da je stariji od osamnaest (18) godina;
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
 • da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

 

1.2  Kandidati za izbor pod rimskim brojem I i II dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju, kao dokaz o ispunjenosti opštih uslova:

 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • uvjerenje o radnoj sposobnosti (uvjerenje o radnoj sposobnosti dostavljaju kandidati koji budu izabrani, prije zaključenja ugovora);
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci);

 1.3 Navedena dokumenta iz tačke 1.2 Konkursa ne podnose kandidati koji su u radnom odnosu na Univerzitetu u Banjoj Luci.

 

 POSEBNI USLOVI

2.1 Izbor u zvanje nastavnika i saradnika i period na koji se bira akademsko osoblje propisani su odredbama članova od 76-83. Zakona o visokom obrazovanju i članova od 80-100. Zakona o visokom obrazovanju .

 

Kandidati za izbor u naučno-nastavna, nastavna i saradnička zvanja, uz prijavu na konkurs i dokaz o ispunjenosti opštih uslova, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Pod rimskim brojem Ia:

  • ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,
  • uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),
  • dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),
  • kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 81. Zakona o visokom obrazovanju RS ,  kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.
  • kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. Zakona o visokom obrazovanju RS , a u vezi sa članom 138. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Pod rimskim brojem II:

  • ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,
  • uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),
  • dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),
  • kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 81. Zakona o visokom obrazovanju RS , kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.
  • kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. Zakona o visokom obrazovanju, a u vezi sa članom 138. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

 

Pod rimskim brojem Ib:

  • ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o umjetničkom stepenu doktora, magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz umjetničke oblasti za koju se vrši izbor,
  • uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),
  • dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),
  • kratku bio kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 82. Zakona o visokom obrazovanju RS ,  kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.
  • grafiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 78. Zakona o visokom obrazovanju RS , a u vezi sa članom 138. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju , kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

 

NAPOMENA:

 • Za radno mjesto za izbor nastavnika pod rednim brojem „3. Neurologija* - 1 izvršilac", zaključiće se ugovor o dopunskom radu i to na period od godinu dana.
 • Za radno mjesto za izbor nastavnika pod rednim brojem „4. Dječija i preventivna stomatologija* - 1 izvršilac", zaključiće se ugovor o dopunskom radu i to na period od godinu dana.
 • Za radno mjesto za izbor nastavnika pod rednim brojem „5. Dermatovenerologija* - 1 izvršilac", zaključiće se ugovor o dopunskom radu i to na period od godinu dana.

 

Ugovor o radu zaključivaće se u skladu sa članom 9., stav (8). Pravilnika o standardima i normativima za finansiranje javnih visokoškolskih ustanova.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa navedenim dokumentima i dokazima dostaviti na adresu za radna mjesta:

 

ZA IZBOR NASTAVNIKA:

 • Pod rednim brojem 1. u okviru tačke Ib AKADEMIJI UMJETNOSTI, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka,
 • Pod rednim brojevima 1. i 2. ELEKTROTEHNIČKOM FAKULTETU, Patre 5, 78 000 Banja Luka,
 • Pod rednim brojevima 3., 4. i 5. MEDICINSKOM FAKULTETU, Save Mrkalja 14, 78 000 Banja Luka,
 • Pod rednim brojem 6. RUDARSKOM FAKULTETU, Aleja kozarskog odreda broj 1, 79 101 Prijedor,
 • Pod rednim brojem 7. FAKULTETU FIZIČKOG VASPITANjA I SPORTA, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka,
 • Pod rednim brojevima 8. i 9. FILOZOFSKOM FAKULTETU, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka.

 

ZA IZBOR SARADNIKA:

 

 • Pod rednim brojem 1. PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU, Dr Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banja Luka.

***

„DACA I ANA" s.p.

Miloša Obilića 39

78000 Banja Luka

Telefon: 065-582-413

 

Raspisuje

oglas za rad na neodređeno vrijeme

 

TRGOVAC (Ž) ................................................................. 2 IZVRŠIOCA

 

OPIS POSLA:

-rad u trgovini mješovite robe

 

Zainteresovani kandidati mogu da se javljaju na broj telefona 065/582-413.

 

Oglas otvoren do 16.12.2022.godine.

***

 

„ROLAYL FOOD "DOO BANjA LUKA

Ul. Subotička bb, 78000 Banja Luka

Raspisuje oglas za rad na određeno vrijeme

O G L A S

   SKLADIŠTAR ........................................     2 IZVRŠIOCA

Opis posla:

prijem i izdavanje robe,skladištenje i ostalo

rad na određeno vrijeme

mjesto rada:Banja Luka

Zaintresovani kandidati se mogu javiti na kontakt telefon 065/928-301

Oglas otvoren do 17.12.2022 godine

***

„EKO DDD" DOO Banja Luka

Ul. Branka Popovića 61C, 78000 Banja Luka

[email protected]

 

raspisuje oglas za rad na određeno vrijeme:

O G L A S

 

SANITARNI TEHNIČAR (M) .................................    1 IZVRŠILAC

Opis posla:

-dezinsekcija ,dezinfekcija i deratizacija

Zainteresovani kandidati se mogu javiti na kontakt telefon 065/236-616

Oglas otvoren do 01.12.2022 godine

***

"HKP CONSULTING" d.o.o. Banja Luka

Petra Kočića 5

78 000 Banja Luka

 

 raspisuje konkurs za prijem radnika u radni odnos:

 

 

1. diplomirani inženjer građevinarstva (niskogradnja) - 1 izvršilac

2. diplomirani inženjer građevinarstva (hidrotehnika) - 1 izvršilac

3. diplomirani inženjer elektrotehnike (jaka struja) - 1  izvršilac

4. diplomirani inženjer elektrotehnike (slaba struja) - 1  izvršilac

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati posebne uslove i to:

 

1.  VSS odgovarajućeg smjera,

1.1. Minimalno 1 (jedna) godina radnog iskustva na projektovanju, nadzoru i ostalim uslugama (diplomirani inženjer  građevinarstva, faza niskogradnja),

1.2. Minimalno 1 (jedna) godina radnog iskustva na projektovanju, nadzoru i ostalim uslugama (diplomirani inženjer građevinarstva, faza hidrotehnika),

1.3. Minimalno 1 (jedna) godina radnog iskustva na projektovanju, nadzoru i ostalim uslugama (diplomirani inženjer elektrotehnike – jaka struja),

1.4. Minimalno 1 (jedna) godina radnog iskustva na projektovanju, nadzoru i ostalim uslugama (diplomirani inženjer elektrotehnike – slaba struja),

2. Poznavanje rada na računaru (AutoCAD, ArmCAD, MS Office),

3. Poznavanje engleskog jezika,

4. Vozačka dozvola "V" kategorije.

 

Dokumentacija: Radna biografija (CV) i dokazi o ispunjavanju ostalih uslova (diploma, uvjerenje o položenom stručnom ispitu).

 

Zainteresovane osobe za radno mjesto mogu se javiti svakim radnim danom u periodu od 08-16 časova, na adresi:

"HKP CONSULTING " d.o.o. Banja Luka

Petra Kočića 5

78 000 Banja Luka

uz prethodnu najavu na telefon:             

Tel:   051/303-620

Mob: 065/888-889Fax:   051/263-029

ili e-mail adresu: [email protected] ,    [email protected],   [email protected].

 

Prijave na konkurs dostavljaju se u roku od Z0 (trideset) dana od dana objavljivanja konkursa.

***

Prima ISG d.o.o. Gradiška

Dejtonska 2V

78400 Gradiška

 

 

 

OGLAS ZA RADNO MJESTO

 

•        KONTROLOR KVALITETA (m/ž)- 1 izvršilac

•        POSLOVOĐA U POGONU MASIVA (m/ž)- 1 izvršilac

 

KONTROLOR KVALITETA (m/ž)- 1 izvršilac

ZADACI I ODGOVORNOSTI:

 

 • Kontrolor  u pogonu tapaciranog namještaja,
 • Praćenje izrade namještaja u fazama proizvodnje, otklanjanje  nejasnoća u proizvodnom procesu, 
 • Dostizanje potrebnog nivoa kvaliteta proizvoda i rada na stalnom poboljšanju,
 • Prijedlozi korekcije proizvoda,
 • Procesna i završna kontrola,
 • Koordinacija sa tehničkom službom i drugim sektorima proizvodnje,
 • Redovno izvještava voditelja kontrole kvaliteta i direktora o tekućim poslovima i aktivnostima,
 • Osigurava provđenje smjernica dobijenih od voditelja kontrole kvaliteta.

 

Pravo učešća imaju svi kandidati koji pored opštih uslova utvrđenih zakonom ispunjavaju i sledeće uslove:

 1. VŠ/VSS tehničkog smjera- mašinski inžinjer,šumarski inžinjer
 2. Izvrsno poznavanje MS Office,
 3. Prednost imaju kandidati sa iskustvom u proizvodnji tapaciranog namještaja,
 4. Poznavanje  engleskog jezika,

 

POSLOVOĐA U POGONU MASIVA (m/ž)- 1 izvršilac

ZADACI I ODGOVORNOSTI:

  1. Upravljanje i organizacija proizvodnog procesa,
  2. Upoznavanje sa proizvodnim zadacima smjene, raspored posla,
  3. Planira proizvodnju zajedno sa voditeljem proizvodnje,
  4. Kontrolisanje izvršenja izdatih naloga i sprovođenje rada u skladu sa pravilima sigurnosti i zaštite na radu,
  5. Nadgelda tok proizvodnje i procesa rada u odjelu, odgovara za  kvalitet proizvodnje,
  6. Redovno izvještava voditelja proizvodnje i direktora o tekućim poslovima i aktivnostima,
  7. Osigurava provđenje smjernica dobijenih od voditelja proizvodnje.

 

    

Pravo učešća imaju svi kandidati koji pored opštih uslova utvrđenih zakonom ispunjavaju i sledeće uslove:

  1. VSS, inžinjer šumarstva,
  2. Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima
  3. Izvrsne komunikacijske i prezentacijske vještine,
  4. Sposobnost donošenja odluka i vođenja tima,
  5. Odgovornost,
  6. Posjedovanje organizacijske i motivacijske sposobnosti

 

NUDIMO

 • i redovnu zaradu, plata po dogovoru
 • putne troškove, topli obrok i regres,
 • u pozitivnoj atmosferi,
 • usavršavanje,
 • za aktivno učestvovanje u radu i razvoju kompanije kroz lični doprinos.

 

Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

 

Biografiju možete nam poslati na email: [email protected] ili lično na adresu Prima ISG d.o.o. Gradiška, Dejtonska 2V, 78400 Gradiška.

***

JU TEHNIČKA ŠKOLA

78400  GRADIŠKA

Kosovke djevojke broj 18

tel. 051/813-711,

 

K O N K U R S

za popunu upražnjeg radnog mjesta

 

1. Sekretar škole, sa završenim pravnim fakultetom - puno radno vrijeme,  na određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog  odsustva tj. do 31.12.2022. godine

 

 

Opšti uslovi za prijem u radni odnos su:

 

1) da je državljanin RS  ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se  dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih droga.

5) Uvjerenje o podacima iz posebnog  registara lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece

6) Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

          Uvjerenja pod rednim brojem 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

          Uz potpisanu prijavu potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim gore navedenim pravilnikom i to:

 

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa  u četvorogodišnjem trajanju, sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti.

 

2. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove  o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

 

3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

 

4. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, a koje sadrži podatke o:

- vrsti posla

- stepenu stručne spreme

- dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla (ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme).

 

5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

 

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

 

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

 

          Kandidati su dužni da na prijavi tačno navedu koja dokumenta dostavljaju uz prijavu.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao ni dokumenta koja nisu ovjerena komisija neće uzeti u razmatranje. Kandidati koji se prijavljuju na oglas dužni su dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata, i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju utvrđen Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem će se obaviti dana 05.12.2022. godine u 10,00 časova u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, biće objavljen na oglasnoj tabli škole, tri dana prije zakazanog intervjua sa kandidatima.

Kandidati koji se ne pojave na intervju smatraće se da su odustali  od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa naznakom – za konkurs, slati poštom na adresu  JU Tehnička škola, ul. Kosovke djevojke broj 18,   78 400 Gradiška, ili lično u školi.

Kontakt telefon: 051/813-711.

***

JU Srednja stručna i tehnička škola

Vidovdanska 58

78 400 Gradiška

 

 

 

Na osnovu odredbe člana 104. i 106. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama, direktor JU Srednje stručne i tehničke škole Gradiška raspisuje:

 

K  O  N  K  U  R  S 

za prijem radnika

 

 1. Stočarstvo sa ishranom- 1 izvršilac, sa radnim iskustvom, 4 časa sedmično, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije;

-Vrsta stručne spreme: diplomirani inžinjer poljoprivrede, stočarski ili opšti smjer.

Uz potpisanu prijavu, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova na osnovu koje se vrši bodovanje.

-Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs:

1)da je državljanin RS ili BiH, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2)da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3)da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4)Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5)uvjerenje o podacima iz posebnog regista lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zlouporebe i iskorištavanja djece;

*Uvjerenja pod tačkama 4. i 5. za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;

6)Uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena  protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (kandidati uvjerenje pribavljaju u sudu).

-Dokumentacija koja dokazuje ispunjenost posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

 1. Ovjerenu fotokopiju diplome u kojoj je navedeno stručno zvanje;
 2. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
 3. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visoko-školske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

4)Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, a koje sadrži podatke:

 • vrsti posla
 • stepenu stručne spreme
 • dužini ostvarenog radnog staža

5)Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko–invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

6)Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko–invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

7)Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko–invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni da na prijavi tačno navedu koja dokumenta dostavljaju uz prijavu.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao ni dokumenta koja nisu ovjerena komisija neće uzeti u razmatranje. Kandidati koji se prijavljuju na oglas dužni su dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju utvrđen Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem, održaće se u ponedjeljak, 05.12.2022. godine u 10:00 časova  u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, biće objavljen na oglasnoj tabli škole, tri dana prije zakazanog intervjua sa kandidatima. Kandidati koji se ne pojave na intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa naznakom – za konkurs, slati poštom na adresu JU Srednja stručna i tehnička škola, Vidovdanska 58, 78 400 Gradiška ili lično u školi.

Kontakt telefon: 051/813-385.

***

Terme Laktaši Laktaši

Karađorđeva 44

 

 

Zbog ukazane potrebe, direktor privrednog društva Terme Laktaši d.o.o. Laktaši objavljuje

 

O G L A S

 

Za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme:

 

1. Doktor medicine- specijalista fizikalne medicine i           rehabilitacije .......................................................................... 1 izvršioc

 

Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati:

1. da je državljanin Republike Srpske/Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu radnu i zdravstvenu sposobnost.

 

Posebni uslovi koje kandidat mora ispunjavati:

 1. VSS, specijalizacija iz fizikalne medicine i rehabilitacije
 2. opšta kultura ponašanja i komunikacije,
 3. radno iskustvo u struci-poželjno,
 4. sklonost timskom radu.

 

Oglas ostaje otvoren do popune traženog radnog mjesta.

Prijava kandidata treba da sadrži pisanu biografiju.

Sa prijavljenim kandidatima će se obaviti intervju.

Prijave sa potrebnim dokazima se mogu predati lično na recepciju Hotela San u Laktašima, Karađorđeva 44, redovnom poštom ili putem e-maila [email protected].

***

RB - TRANSPORT d.o.o

Aleksandrovac bb, Laktaši

Tel:051/498-198

 

KONKURS ZA POSAO

 

OGLAS

 

Transportna firma RB -Transport doo,Laktaši,

prima u stalni radni odnos radnike za sledeća zanimanja:

 Administrativni radnik-dispečer

1 izvršilac

Nudimo vam:

Mogućnost zasnivanja radnog odnosa na neodređeno radno vrijeme

Odlični uslovi za rad

Napredovanja u poslu

Opis posla:

Izrada faktura

Priprema i izrada putnih naloga

Uslovi za rad:

Minimalno SSS

Poželjno iskustvo u sličnim poslovima

Izražena sposobnost  komunikacije

Poznavanje rada na računaru

Engleski jezik (komunikacija)

 

 VOZAČ KAMIONA

2 IZVRŠIOCA

USLOVI:

SSS

VOZAČKA DOZBOLA C

BOZAČKA DOZVOLA C i E

POLOŽEN DRŽAVNI ISPIT

Zainteresovani mogu da pošalju CV  na sledeću e-mail adresu : r[email protected]

Kontakt tel: 065/705-555

***

JU OŠ „NOVAK PIVAŠEVIĆ" Stara Dubrava, Čelinac

78 243 Stara Dubrava

 

 

K O N K U R S

za prijem radnika u radni odnos i to:

 

 

 1. Nastavnik/profesor njemačkog jezika – na određeno vrijeme, 8 časova redovne nastave, do povratka radnika sa bolovanja,  sa radnim iskustvom- 1 izvršilac,

 

 1. Nastavnik/profesor hemije- na određeno vrijeme, 4 časa redovne nastave, do povratka radnika sa bolovanja, sa radnim iskustvom  - 1 izvršilac.

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, pod rednim brojem 1. i  2.   treba da ispunjavaju uslove propisane članom 114, 115, 116.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114 stav 5  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove koji se odnose na stepen i vrstu stručne spreme.  Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

 1. da je državljanin RS ili BiH, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom foto-kopijom lične karte,
 3. da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),
 4. da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem – što dokazuje uvjerenjem,
 5. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
 6. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, što dokazuje uvjerenjem iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

Uvjerenja iz tačke 5) i 6) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, a ona podrazumijeva:

1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

5) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene foto-kopije svih dokumenata i te foto-kopije neće biti vraćene kandidatima, osim na lični zahtjev.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata komisija neće uzeti u razmatranje.

Testiranje i intervju će se obaviti sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa 8.12.2022. godine u 12.00 časova u prostorijama škole u Staroj Dubravi.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Kandidati se neće pozivati posebno na testiranje i intervju, te ako se ne pojave na intervjuu i testiranju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti na adresu JU OŠ „Novak Pivašević"  Stara Dubrava, 78 243 Stara Dubrava, sa naznakom „za konkurs".

***

JU OŠ " BRANKO ĆOPIĆ" PRNjAVOR

Rade Vranješević br.1A

78 430 Prnjavor

 

direktor škole    r a s p i s u j e

 

J A V N I  K O N K U R S

 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA NA ODREĐENO VRIJEME

 

 1. NASTAVNIK / PROFESOR RAZREDNE NASTAVE (određeno radno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, do povratka nastavnice sa bolovanja,  centralna škola) – 1 izvršilac

 

 

Prijavljeni kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu, uslove propisane članom 114.,115, i 116. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, uslove iz Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača,  a prijem (bodovanje) kandidata će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

POTREBNA DOKUMENTA:

 

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona), kandidati su dužni  dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova i to:

 

1. Uvjerenje o državljanstvu (ovjerena kopija)

2. Izvod iz matične knjige rođenih ( ili ovjerena kopija lične karte),

3. Ljekarsko uvjerenje koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova, ne starije od šest mjeseci ( prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

4. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta,

polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz člana 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata  u osnovnoj školi potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterujumima propisanim Pravilnikom i to:

 

7. Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

8. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta koji je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

9. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

10. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

11. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

12.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;

13.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom;

14. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako  se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

15.Uvjerenje opštinskog / gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i

16.Uvjerenje opštinskog / gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( u slučaju da se raspisuje konkurs za lica sa radnim iskustvom), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove koji se odnose na stepen i vrstu stručne spreme.

 

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa,  će se obaviti u prostorijama škole, dana 06.12.2022.  godine u 10,00 sati.

 

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu Škole i na internet stranicu Škole.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će postaviti na oglasnoj tabli škole i internet stranici škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

 

Sva dokumentacija koju kandidati dostavljaju mora biti ovjerena (ovjerene kopije), i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se razmatrati.

 

Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti u JU Osnovna škola " Branko Ćopić" Prnjavor, ulica Rade Vranješević br.1A, 78 430 Prnjavor, u vremenu od 7 – 15,00 časova.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

***

JU OŠ „Drinić", Drinić Petrovac

Centar br.13, Drinić

79 290 Petrovac

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

Opis radnog mjesta

 

Raspisuje se konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta :

 1. Nastavnik fizike 6 časa sedmično ................................................. 1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme, do kraja školske 2022/2023.godine.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 114.,115. i 116. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika,stručnih saradnika i vaspitača.

Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom, dostaviti dokumenta kojima se ispunjavaju opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos.

Opšti uslovi su:

1. Da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. Da nije osuđivan pravosnažnom sudskom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djece , polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5. Uvjerenje o podacima  iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih  za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasiljanad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz stava 1.tačka 4) i tačka 5) ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova  za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sledeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje  ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 9.  Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

 

Posebni uslovi su:

 

 1. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
 2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ,
 4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
 5. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom stidiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
 7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
 8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidskau zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidskau zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS,ukoliko se radi o kandidatu iz kategorijeratnog vojnog invalida,
 10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidskau zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS,ukoliko se radi o kandidatu borca.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima  važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave na konkurs sa dokazima  o ispunjavanju uslova mogu se dostaviti lično (kovertirano) ili poštom na adresu škole : JU OŠ „Drinić",Drinić,Centar br.13 ,79 290 Petrovac,,  sa naznakom „za konkurs".

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole, a po mogućnosti i na internet stranicu.

Intervju i testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti u prostorijama škole, u UTORAK 06.12.2022. godine u 11 : 00 časova. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, ako se kanditat ne pojavi na testiranju ili intervju  , smatra se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja

(„Glas Srpske").

Škola će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam dana od dana donošenja odluke.

***

 ''SRBIJA'' Ribnik

                                                                                                                                

JAVNI KONKURS

   za prijem radnika

I –Upražnjena pozicija:

 1. Diplomirani vaspitač, VSS, položen stručni ispit – rad na neodređeno vrijeme ................................................................ 2 izvršioca

II  Opis poslova:

    U skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JPU „Srbija" Ribnik (broj: 01-2/21, 01-163/22).

III – Opšti uslovi za prijem u radni odnos:

-  da je državljanin RS ili BiH, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

-  da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorišćavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnje i prikazivanja dječje pornografije, oduzimanja maloljetnog lica, zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti,

- da se ne vodi u posebnom Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanje djece,

- da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem iskorišćavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnje i prikazivanja dječje pornografije, oduzimanja maloljetnog lica, zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela, a to se dokazuje uvjerenjem o nevođenju krivičnog postupka.

IV – Posebni uslovi za prijem u radni odnos koje kandidati treba da ispunjavaju:

(1) za radno mjesto pod tačkom 1. Diplomirani vaspitač:

 1. - VSS diplomirani vaspitač, završen prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i da su stekli visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača,
 2. položen stručni ispit za vaspitno-obrazovni rad,
 3. jedna (1) godina radnog iskustva u struci,
 4. ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj zdravstvenoj sposobnosti za rad sa djecom.

V – Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs kandidat je dužan priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

Dokumenta priložena uz prijavu na konkurs neće biti vraćena, te je kandidat dužan da dostavi ovjerene fotokopije svih dokumenata.

Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže ovjerene foto-kopije:

 • uvjerenja o državljanstvu RS, odnosno BiH (ne starije od šest mjeseci),
 • izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu foto-kopiju lične karte,
 • ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 • uvjerenje o neosuđivanosti (za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem),
 • uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanje djece (za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem),
 • uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat dostavlja ovjerene  foto-kopije:

 • diplome o stečenom fakultetu- prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
 • dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje o prosjeku ocjena tokom studiranja ukoliko ne postoje podaci o prosjeku ocjena na diplomi ili ovjerena foto-kopija indeksa
 • ovjerenu foto- kopiju radne knjižice ili uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca.  Uvjerenje treba da sadrži podatke o: a) vrsti posla, b)stepenu stručne spreme i profilu, v) dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla.
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za vaspitno-obrazovni rad,
 • uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
 • ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj zdravstvenoj sposobnosti za rad sa djecom (prilaže uvjerenje samo izabrani kandidat, prilikom zasnivanja radnog odnosa)
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

VI – Postupak izbora kandidata

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs komisija neće razmatrati. Evidentiraće ih uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno ili nisu potpune, a nakon toga će predložiti direktoru ustanove donošenje zaključka kojim se prijava odbacuje.

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Javnog konkursa Konkursna komisija obaviće usmeni intervju dana 08.12.2022. godine sa početkom u 12:00 časova, u prostorijama JPU „Srbija" Ribnik sa ciljem ocjenjivanja stručne osposobljenosti, znanja, vještina  kandidata i poznavanja poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove biće postavljen na Oglasnoj tabli JPU „Srbija" Ribnik, najkasnije tri dana prije zakazanog intervjua, te se kandidati neće posebno pozivati, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

VII – Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja Javnog Konkursa u  dnevnom listu Glas Srpske i Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske – Biro Ribnik. Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja. Prijave na Javni konkus dostavljaju se u zatvorenoj koverti lično ili poštom, na adresu: Donja Previja bb, sa naznakom Komisiji za prijem na radno mjesto  diplomirani vaspitač u JPU „Srbija" Ribnik.

***

Republika Srpska

JU Osnovna škola „Branislav Nušić''

78 000 Banjaluka, Manjačkih ustanika 32

Direktor Javne ustanove Osnovne škole „Branislav Nušić'" Banjaluka, na osnovu člana 113,114,125. i 152. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača i   Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi raspisuje

 

J A V N I     K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1.       Nastavnik/profesor razredne nastave, puna norma-na određeno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije, lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu -1 izvršilac

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju), uslove predviđene  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1.       da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu, da nije starije od šest mjeseci;

2.       da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3.       da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4.       da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5.       Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;

6.       Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.-dostavlja kandidat

Uvjerenja iz tačaka 4.i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

          Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

1.       Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2.       Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3.       Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

4.       Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

5.       Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7.       Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

8.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

9.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

10.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

           Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 198.

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana  07.12.2022. godine (srijeda) u 11:00 časova u prostorijama Centralne škole „Branislav Nušić" Banja Luka obaviće se testiranje i intervju.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na adresu: Javna ustanova Osnovna škola „Branislav Nušić "Banja Luka 78 000 Manjačkih ustanika 32, Banjaluka, sa naznakom "Za konkurs".     

 

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana