JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 21.09.2022. godine

JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 21.09.2022. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*******

*******

REPUBLIKA  SRPSKA

GRAD  GRADIŠKA

JU  OSNOVNA  ŠKOLA  ''MLADEN STOJANOVIĆ" GORNjI PODGRADCI

78 405 GORNjI PODGRADCI - GRADIŠKA

Tel.051/899-011; 899-012

 

K O N K U R S

za  prijem radnika

 

1. PROFESOR/NASTAVNIK RAZREDNE NASTAVE – 1 izvršioc, puna norma, na određeno vrijeme, odnosno do 30.09.2023., godine, bez radnog iskustva – pripravnik (PO Šimalovska)

2. PROFESOR/NASTAVNIK RAZREDNE NASTAVE – 1 izvršioc, puna norma, na određeno vrijeme, do povratka radnika s porodiljskog bolovanja, a najdalje  do 03.12.2023. godine, - pripravnik  (PO Bistrica)

3.  VODITELjA PRODUŽENOG BORAVKA – 1 izvršioc, puna norma, na određeno vrijeme,  – diplomirani pedagog sa  položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno obrazovnom procesu, do kraja školske godine tj. do 31.08.2023.godine

4.   VODITELjA PRODUŽENOG BORAVKA – 1 izvršioc, puna norma, na neodređeno vrijeme  – profesor  razredne nastave sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, za rad u vaspitno obrazovnom procesu.

5. PROFESOR/NASTAVNIK NjEMAČKOG JEZIKA – 1 izvršioc, nepuna norma (6 nastavnih časova), na određeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za  rad u vaspitno obrazovnom procesu, u Centralnoj školi  G.Podgradci do kraja školske godine tj. do 31.08.2023.godine.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

 

 • OPŠTI USLOVI koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs jesu:

 

1.  da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa). 

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualna zloupotrebe i iskorištavanja djece.

6. Uvjerenje da protiv kandidata  nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz tačke 4.i 5. za izabranog kandidata Škola će tražiti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 • POSEBNI USLOVI koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs, uz potpisanu prijavu  su:

1. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti.

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3.  Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, za kandidata koji u toku studija nije položio navedenu grupu predmeta

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, samo za kandidate koji se prijavljuju za radno mjesto voditelj produženog boravka na određeno vrijeme, i na neodređeno vrijeme, i  nastavnik njemačkog jezika;

5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen, samo za kandidate koji se prijavljuju za radno mjesto voditelj produženog boravka na određeno vrijeme i na neodređeno vrijeme, i  nastavnik njemačkog jezika;

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice  poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  borca,    

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata na javni konkurs komisija ne razmatra, već ih evidentira, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojom se prijava odbacuje.

Kandidati koji budu dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji budu ispunjavali uslove konkursa, testiranje će se obaviti u prostorijama centralne škole u Gornjim Podgradcima po slijedećem rasporedu:

 • za kandidate pod tačkom 1.,2.,3. i 4. će se organizovati  30.09.2022. godine, u  13.00  a intervju isti dan sa početkom u  14.00 časova,
 • za kandidate pod tačkom 5. će se organizovati 04.10.2022. godine, u 13.00 a intervju isti dan sa početkom u 14.00 časova

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua . Kandidati se neće pozivati na testiranje i intervju. (Pravilnik o proceduri prijema, kritreijuama za prijem u radni odnos i način bodovanja u osnovnoj školi(Sl.glasni RS br:74/18 i 26/19.)

Ukoliko se kandidat ne pojavi na testu ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

U  prijavi na konkurs  kandidati  obavezno  treba  da  navedu  tačnu  adresu  stanovanja  i  kontakt  telefona               ( po  mogućnosti  broj  mobilnog  telefona ).

Konkurs  ostaje otvoren 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja u „GLASU SRPSKE" Banja Luka.

Prijave na konkurs  dostaviti  na  adresu  škole,  preporučeno  ili  direktno  u  školu.

Adresa škole je:                                                                       

JU  Osnovna škola „Mladen Stojanovi" Gornji Podgradci

Gornji Podgradci  78 405 , grad Gradiška

sa naznakom – „Prijava na konkurs, ne otvarati"

***

 

Zbog ukazane potrebe, direktor privrednog društva Terme Laktaši d.o.o. Laktaši objavljuje

 O G L A S

 

Za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme:

 

1. Doktor medicine- specijalista fizikalne medicine i           rehabilitacije .......................................................................... 1 izvršioc

 

Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati:

1. da je državljanin Republike Srpske/Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu radnu i zdravstvenu sposobnost.

 

Posebni uslovi koje kandidat mora ispunjavati:

 1. VSS, specijalizacija iz fizikalne medicine i rehabilitacije
 2. opšta kultura ponašanja i komunikacije,
 3. radno iskustvo u struci-poželjno,
 4. sklonost timskom radu.

 

Oglas ostaje otvoren do popune traženog radnog mjesta.

Prijava kandidata treba da sadrži pisanu biografiju.

Sa prijavljenim kandidatima će se obaviti intervju.

Prijave sa potrebnim dokazima se mogu predati lično na recepciju Hotela San u Laktašima, Karađorđeva 44, redovnom poštom ili putem e-maila [email protected]

***

VIKTORIJA  d.o.o. Trn-Laktaši ul. Cara Dušana 53 78252 Trn,  oglašava slobodno radno mjesto kuvara, jedan izvršilac.

Uslovi: završena srednja ugostiteljska škola, smjer kuvar, jedna godina radnog iskustva. Radnik se prima na neodređeno vrijeme uz prethodan probni rad. Prijave slati na adresu: Viktorija d.o.o. Cara Dušana 53 78252 Trn ili lično dostaviti na navedenu adresu. Kontakt telefon: 065/515-271

***

Republika Srpska

JU Osnovna škola „Branislav Nušić''

78 000 Banjaluka, Manjačkih ustanika 32.

 

Raspisuje:

 

J A V N I     K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjesta za

 

 1. Nastavni predmet hemija- 4 časa, na određeno radno vrijeme do 31.12.2022. godine,  1 izvršilac.
 2. Nastavni predmet tehničko obrazovanje- 2 časa, na određeno radno vrijeme do 31.08.2023. godine,  1 izvršilac.

 

 

 

Za radna mjesta pod rednim brojem 1. i 2 traže se lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu  kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 114. i 115.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, uslove predviđene  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi  i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
 3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;
 5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;
 6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4.i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

          Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi :

 1. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
 2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
 4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
 5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
 7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;
 8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;
 9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;
 10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

           Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 198.

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana  07.10.2022. godine (petak) u 10:00 časova u prostorijama Centralne škole „Branislav Nušić" Banja Luka obaviće se testiranje i intervju za  nastavne predmete hemija i tehničko obrazovanje.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu škole  sa naznakom "Za konkurs".        

***

„GOTIVA"  SP

NIKOLE PAŠIĆA 29, 78000 Banja Luka

TELEFON:  065-206-840

 

Raspisuje:    

O G L A S

 

Za rad na neodređeno vrijeme:

 

KUHAR –PRIPREMA KNEDLI .................... 1 IZVRŠILAC

Zainteresovani kandidati se mogu javiti na kontakt telefon 065-206-840.

Oglas otvoren do 23.09.2022. godine.

***

Kompanija „AS" d.o.o. Jelah-Tešanj

Ul.Ramići bb

78000 Banja Luka

 

raspisuje oglas za sljedeću poziciju:

SKLADIŠNI RADNIK (M) ........................    1 izvršilac

Mjesto rada: Banja Luka

Osnovne obaveze i odgovornosti:

•        Preuzima, sortira i odlaže robu;

•        Adekvatno priprema komisione liste (narudžbe) u smislu količina, vrsta i pakovanja specificirane robe;

•        Popunjava komisione pozicije i odgovara za permanentnu popunjenost istih;

•        Brine o rokovima trajanja proizvoda, te osigurava čistoću, urednost i higijensko-zdravstvenu ispravnost namirnica i radnih prostorija;

•        Sugeriše nedostatak određenih roba u količini, vrsti i pakovanju roba, te pravovremeno najavljuje kritične rokove;

•        Prilikom odlaganja robe, popunjavanja pozicija i komisoniranja, prema robi se odnosi sa pažnjom dobrog domaćina.

Uslovi:

•        KV (kvalificirani radnik) ili SSS (srednja stručna sprema),

•        Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima.

Nudimo Vam:

•        Prijatno radno okruženje,

•        Profesionalni rad i razvoj u kompaniji koja je lider na tržištu.

Ukoliko ispunjavate navedene uslove, molimo Vas, pošaljite svoj CV na e-mail: [email protected] ili kontaktirajte broj 051/491-090, najkasnije do 03.10.2022. godine.

Bit će kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Oglas otvoren do popune radnog mjesta.

***

TENZO DOO BANjA LUKA

Ul.Kralja Petra II 34 b

78000 Banja Luka

 

raspisuje se

 

  konkurs za:

 

Pomoćni radnik za podopolagačke radove – 6 izvršilaca

 

Nudimo:

•        Ugovor na određeno vrijeme sa svim plaćenim obavezama u toku probnog rada

Ukoliko kandidat zadovolji očekivane kriterijume nudimo mogućnost zasnivanja stalnog radnog odnosa

•        Obuku za stručan rad iz gore navedenih oblasti. Obuka se vrši u firmi i u inostranstvu.

Priliku za učenje i usavršavanje

•        Redovna i stimulativna primanja

•        U slučaju da radnik pokaže organizacione I upravljačke sposobnosti moguć napredak radnika na poziciju odgovorni radnik,vođa tima

Tražimo:

•        Spremnost za rad na terenu

•        Iskustvo iz navedenih oblasti nije neophodno (obezbjeđena obuka)

•        Želja za učenjem, usavršavanjem i dobrom zaradom

•        Poštovanje radne discipline, radnih kolega I hijerarhije kolektiva

•        Pedantnost,organizovanost I domaćinski odnos prema radnom mjestu,alatu, opremi I materijalu

•        Vozačka dozvola poželjna

Prijaviti se možete putem opcije "PRIJAVITE SE" ili na adrese [email protected]  ili [email protected]  ili putem telefona +387 51 323 680

Takođe se možete prijaviti lično na adresu Kralja Petra II 34b, Banjaluka, kontakt Koviljka Vukelić, Slavica Mihajlović

***

JELŠINGRAD LIVAR

LIVNICA ČELIKA  a.d.

Banja Luka

Braće Podgornika br.8

    

K O N K U R S

Za prijem radnika u radni odnos

 • ELEKTRIČAR................................................................... 1 izvršilac

Uslovi:

 • IV stepen stručne spreme
 • Poželjno radno iskustvo
 • BRAVAR/MAŠINBRAVAR      ----------------------------- 1 izvršilac

Uslovi:

 • III stepen stručne spreme
 • Sa ili bez radnog iskustva
 • NDT OPERATER...............................................................2 izvršioca

( ispitivanje čelika ultrazvukom i radiografijom)

Uslovi:

 • IV stepen stručne spreme
 • Poželjno radno iskustvo

 

-RADNICI ZA RAD U PROIZVODNjI ....................................2 izvršioca

Uslovi:

 • NK/KV/SSS ( bilo kojeg zanimanja)
 • Sa  ili bez radnog iskustva

 

Zaposleni imaju mogućnost napredovanja i dodatnog usavršavanja, kao i nagrađivanja za svoj rad.

 

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u  dnevnom listu Glas Srpske, te  na internet stranici Društva www.livnicajelsingrad.com .

Prijave na konkurs predati lično na kapiju preduzeća, poslati poštom na adresu: Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d. Banja Luka, ul. Braće Podgornika br. 8., ili na e-mail [email protected]

***

MILTEX" doo

Knjaza Miloša bb

Banja Luka

051/300-328

 

Raspisuje konkurs za radno mjesto

 

 1. RADNICI U PROIZVODNjI – ŠIVAČI (m/ž)..........3 izvršioca

OPIS POSLA:

 • Rad na šivaćim /industrijskim mašinama

USLOVI:  

 • SSS, KV ili NK
 • Sa iskustvom i bez iskustva
 • Profesionalan odnos i odgovornost prema poslu

 

Potrebno je doći lično u prostorije preduzeća kako biste popunili prijavu za posao, svakim radnim danom od 8 do 15 časova.

 

Konkurs je otvoren do popune radnog mjesta.

***

JU Srednjoškolski dom Banjaluka 

Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića broj 44

78000 Banja Luka

 

Raspisuje:

 

KONKURS

za prijem radnika

 

1. Vaspitač, 1 izvršilac, na određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, radnik sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi.

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

Kandidati pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu RS  treba da ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o učeničkom standardu RS , Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama  i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji .

 

 Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 1. da je državljanin RS i BiH, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođnih ili ovjerenom kopijom lične karte
 3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojastva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudma, zlostavljanja djeteta, polog  drugog nasilja nad djecom, maloljetnim licima ili porodicom i povreda ravnopravnosti građanja (uvjerenje o neosuđivanju dom će pribavtit službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa).

 

Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (ovjerene fotokopije) i to:

 1. uvjerenje o državljanstvu;
 2. izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;
 3. diplomu o završenom prvom ciklus studijskog programa  u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
 4. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 5. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
 6. uvjerenje o radnom iskustvu izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža;
 7. izvod iz matične knjige umrlih, za umrlog roditelja, ukolko se radi o kandidatu bez jednog ili oba roditelja, a koji nije stariji od 26 godina života;
 8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
 9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
 10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
 11. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za vaspitača koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
 12. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ili uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;
 13. kućnu listu za kandidata koji živi u porodičnom domaćinstvu u kojem ni jedan član ne ostvaruje prihode ili je ukupan iznos prihoda porodičnog domaćinstva manji od najniže plate u RS, uz koju je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. potvrdu izdatu od strane Zavoda za zapošljavanje za članove porodičnog domaćinstva koji su radno sposobni, a nisu zaposleni, da se nalaze na evidenciji neaposlenih lica,

2. potvrdu izdatu od nadležne poslovnice Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje RS da član porodičnog domaćinstva koji je stariji od 65 godina nije korisnik penzije, ukoliko ne ostvaruje takvu penziju,

3. potvrdu o visini plate, ukoliko je član porodičnog domaćinstva zaposlen,

4. potvrdu o redovnom školovanju onih članova porodičnog domaćinstva koji su mlađi od 26 godina

5. potvrdu izdatu od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave ili Ministarstva prosvjete i kulture o korišćenju stipendije, za kandidate koji su tokom studiranja koristili stipendije za nerazvijene i izrazito nerazvijene opštine.

 

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i  postupku prijema radnika u  radni odnos u đačkim domovima i učeničkim kulturnim centrima

Dom će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu Doma 30.9.2022. godine.

 Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave svu traženu dokumentaciju, Komisija za prijem radnika obaviće intervju i testiranje dana 4.10.2022. godine u 12,00 časova u prostorijama Doma.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od šest mjeseci.

Dom ne vraća dostavljenu dokumentaciju kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske".

 

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte na adresu doma  sa naznakom „Prijava na konkurs na radno mjesto - Vaspitač"

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

G R A D  B A Nj A  L U K A                                                                                  

JU CENTAR ZA PREDŠKOLSKO
VASPITANjE I OBRAZOVANjE

B A Nj A  L U K A

 

Donosi:

 

ISPRAVKU   K O N K U R S A broj: 01-1290/22 od 12.09.2022. godine

za prijem u radni odnos na radno mjesto:

 

 1. Vaspitač – na upražnjeno radno mjesto na neodređeno vrijeme– 21 izvršilac, sa radnim iskustvom od godinu dana
 2. Vaspitač –  pripravnik na određeno vrijeme, na period od godinu dana – 1 izvršilac, bez radnog iskustva

Objavljen u Glasu Srpske 14.09.2022. godine.

 

Ispravka navedenog Konkursa vrši se tako što se

 • U Konkursu dodaje novi stav koji glasi:

„Pravo učeščća na konkursu za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme sa radnim iskustvom imaju lica koja su stekla radno iskustvo u struci, a nisu položila stručni ispit ukoliko ispunjavaju ostale uslove tražene Konkursom".

 • Mijenja se dio Konkursa koji se odnosi na rok za podnošenje prijava i vrijeme održavanja intervjua i izmjenjen glasi:

Dana 05.10.2022. godine (srijeda) u 08:00 časova obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave,za radno mjesto pod rednim brojem 2. odnosno  koji ispunjavaju uslove Konkursa. a dana 06.10.2022. godine (četvrtak) u 08:00 časova obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave,za radno mjesto pod rednim brojem 1. odnosno koji ispunjavaju uslove Konkursa u prostorijama JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka, ul. Jovana Dučića 3.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na Konkurs. Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće objavljen na Oglasnoj tabli Centra i na Sajtu Centra.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Rok za podnošenje prijava sa dokazima je 15 dana od dana prvog objavljivanja Konkursa u dnevnim glasilima, odnosno prijave se podnose do 29.09.2022. godine računajući i taj dan.

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se razmatrati.

Prijave se mogu dostaviti lično ili na adresu: JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka, ul. Jovana Dučića 3."

 

U ostalim dijelovima Konkurs ostaje neizmjenjen.

***

JU Gimnazija, Banjaluka

Ul.Ul. Zmaj Jovina br.13

78000 Banja Luka

 

Raspisuje:

J A V N I  K O N K U R S

za prijem radnika u radni odnos

 

 

 1. Profesor engleskog jezika i književnosti, 1 izvršilac, nepuna nastavna norma, 7  časova, na određeno radno vrijeme do 31.08.2023. god.;
 2. Profesor filozofije, 1 izvršilac, nepuna nastavna norma, 18 nastavnih časova, na određeno radno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja;
 3. Radni odnos iz tačke 1. i 2. Javnog konkursa će zasnovati lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi.

 

     Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane odredbom člana 104. stav 1. tačka 1., 2. i 3. i odredbom člana 104. stav 3. i odredbom člana 124. stav 2. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju , odredbama članova 1.-25. Pravilnika  o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem i odredbama članova 1.- 8. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji .

Uz prijavu, potpisanu od strane kandidata, sa brojem telefona i adresom stanovanja, potrebno je dostaviti:

 1. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;
 2. Uvjerenje o državljanstvu;
 3. Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
 4. Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima će dostaviti kandidat koji bude primljen u radni odnos i ne može biti starije od šest mjeseci;
 5. a) Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

b) Uvjerenje o završenom drugom ciklusu studijskog programa dostavljaju kandidati koji imaju završen drugi ciklus studijskog programa i stečeno akademsko zvanje;

 1. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,  ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena. Ukoliko  kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dodatak diplomi,  prosjek  ocjena se može dokazati  ovjerenom kopijom indeksa;
 2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ili uvjerenje o radnom stažu van škole u trajanju od najmanje jedne godine u struci (za lica koja se prijavljuju na osnovu člana  104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju);
 3. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita);
 4. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
 5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, koja traže zaposlenje, za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen;
 6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sarži  podatke iz kojih se jasno vidi:
 • vrsta posla,
 • stepen stručne spreme,
 • dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
 • nepuno radno vrijeme preračunato u puno radno vrijeme (ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom);
 1. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
 2. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu RVI Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
 3. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

 

Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i zloupotrebe opojnih sredstava i Uvjerenje  o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz odredbi člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju , kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Testiranje i intervju sa kandidatima, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave obaviće se dana, 05.10.2022. godine u 12.40 časova, u prostorijama  JU Gimnazija, Banja Luka, Ul. Zmaj Jovina br. 13, Banja Luka.

 

Škola će objaviti na oglasnoj tabli spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i kanditati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Nepotpuna i neblagovremena dokumenta neće se razmatrati.

Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

 

Dokumente dostaviti lično u sekretarijat škole ili poštom na adresu:

JU Gimnazija, Banja Luka, Ul. Zmaj Jovina br.13, 78 000 Banja Luka.

***

JU Građevinska škola Banjaluka

Ul. Mladena Stojanovića br. 7

78000 Banjaluka

 

Raspisuje:

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1.  Nastavnik srpskog jezika, 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.8.2023. godine, nepuna norma (3 časa)- radnik sa radnim iskustvom i

2. Nastavnik etike i kulture religija, 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.8.2023. godine, nepuna norma (2 časa )- radnik sa radnim iskustvom.

Pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu  kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove navedne u članu 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  i stručnu spremu propisanu Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama .

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (ovjerene fotokopije):

1. prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon, adresa,  kratka biografija  i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs,

2. diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi-završen prvi ciklus studijskog programa  u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

3. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

4. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi,

5. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte,

7. uvjerenje o državljanstvu,

8. uvjerenje da  protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem ,

9. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

10. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme potrebno je preračunati u puno radno vrijeme,

11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

12. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

13. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju – lica koja imaju najmanje 12 mjeseci radnog staža u struci van škole, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane navedenim zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem .

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

          Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave svu traženu dokumentaciju, Komisija za prijem radnika obaviće  intervju i testiranje dana 06.10.2022. godine u 9.00 časova u prostorijama Škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od šest mjeseci.

Škola će za kandidata koji bude izabran prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije dokumenata i škola ne vraća dostavljenu dokumentaciju kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja .

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti  zapečaćene u koverti lično na protokol u Sekretarijat škole ili poštom na adresu škole  sa naznakom „Prijava na konkurs" i navesti redni broj  radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

JZU DOM ZDRAVLjA „SVETI VRAČEVI"

ČELINAC

 

O  G  L  A  S

za prijem  radnika

 

 1. Doktor medicine .......... 1 izvršilac na određeno vrijeme u TIM – 2, zbog zamjene  privremeno odsutne doktorice, koja se nalazi na bolovanju.

 

OPŠTI USLOVI:

    Da je državljanin  RS/BiH,

 1. Da je punoljetan,
 2. Da je zdravstveno sposoban,
 3. Da nije kažnjavan, odnosno osuđivan za krivična djela i

da se protiv njega ne vodi krivični postupak

POSEBNI USLOVI:

     I   - Doktor medicine u (određeno vrijeme):

Uslovi:- Medicinski fakultet ili završena

                specijalizacija;

              - Položen stručni ispit;

              - Stručna osposobljenost ili specijalizacija iz porodične medicine.

              

      Uz  prijavu na oglas kandidat je dužan dostaviti dokaz o ispunjavanju opštih i        posebnih uslova u originalu ( originalna dokumenta ne smiju biti starija od   šest mjeseci od dana izdavanja) ili ovjerenoj fotokopiji (ovjerena fotokopija  ne smije biti starija od jednog mjeseca) i to sledeća dokumenta:

                                                        

         - Uvjerenje o državljanstvu RS/BiH,

         - Izvod iz matične knjige rođenih,

         - Uvjerenje o nekažnjavanju,                                         

         - Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,

         - Ljekarsko uvjerenje o fizičkoj i psihičkoj sposobnosti,

         - Svjedočanstvo o završenom fakultetu ili specijalizaciji.

 

    Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana, od dana objave u „Glasu Srpske" i na    Birou rada Čelinac.

    Prijave sa dokazima slati na adresu: JZU Dom zdravlja„Sveti Vračevi" Čelinac,  Vidovdanska br. 5, 78240 Čelinac – Komisiji  za prijem radnika.

 

   Ukoliko oglas ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana poslednjeg   objavljivanja.

 

   Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

   Sa kandidatima će se obaviti intervju, od strane Komisije za prijem radnika, o    čemu će se kandidati pismeno obavijestiti.

***

JU OŠ "JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ" SRBAC

Vidovića br.14

78 420 Srbac

 

JU OŠ"Jovan Jovanović Zmaj" Srbac, zastupana po direktoru škole Rađević Jokić Manueli,na osnovu člana 125. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju raspisuje:

 

 

  KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

1. Nastavnik tehničkog obrazovanja: 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.08.2023.godine,  6  nastavnih časova;

2. Nastavnik fizičkog i zdravstvenog vaspitanja, 1 izvršilac - pripravnik, na određeno vrijeme do 31.08.2023.godine,  8 nastavnih časova,

3. Nastavnik osnova informatike: 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.08.2023.godine,  8  nastavnih časova;

4. Nastavnik likovne kulture, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.08.2023.godine,  6 nastavnih časova,

5. Nastavnik engleskog jezika, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.08.2023.godine, 12 nastavnih časova,

6. Nastavnik matematike, 1 izvršilac sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme do 31.08.2023.godine, 8 nastavnih časova,

7. Nastavnik njemačkog jezika, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na neodređeno vrijeme,puna norma

8.  Voditelj boravka, 2 izvršioca sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do kraja nastavnog procesa, sa nepunim radnim vremenom od 50% radnog vremena.

9. Nastavnik za rad u posebnom odjeljenju: 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.08.2023.godine,  puna norma;

10.Voditelj produženog boravka: 3  izvršioca sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme;

11.Voditelj produženog boravka: 1  izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do kraja nastavnog procesa školske 2022/2023 godine, puno radno vrijeme;

12.Voditelj produženog boravka: 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do kraja nastavnog procesa školske 2022/2023 godine,  50% radnog vremena.

 

Opšti  i posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava

Opšti uslovi

-  da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

-  da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

-  da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje izdaje cetirikovana zdravstvena ustanova, a koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu,  a prije zasnivanja radnog odnosa,

-  da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela  učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata,a  prije zasnivanja radnog odnosa,

- da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, što  dokazuje uvjerenjem iz posebnog Registra, koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata,a  prije zasnivanja radnog odnosa,

- da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za učinjena djela protiv dostojanstva ličnosti,morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljenim licem, što se dokazuje dostavljenim uvjerenjem da nije pokrenut krivični postupak.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 114. 115. i 116. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, kao i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u  odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4)  Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5)  Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje  o vremenu provedenom  na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

8) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9)Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

10)Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 125. stav 4) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu pomenutog  zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti dana 06.10.2022.godine u 13 sati  u prostorijama  škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će  postaviti na oglasnu tablu. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti  ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU OŠ"Jovan Jovanović Zmaj" Ulica Mome Vidovića br.14, 78 420 Srbac, Republika Srpska.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana javnog objavljivanja.

***

JU OŠ „VUK KARADžIĆ" ŽIVINICE-KNEŽEVO

Živinice bb

78230 Kneževo

 

K O N K U R S

za popunu radnog mjesta

       

 1. Nastavnik/profesor razredne nastave ...1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do 30.06.2023. godine , sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs:

1) da je državljanin RS ili BiH, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

 4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5) uvjerenje o podacima iz Posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanje djece,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

Uvjerenje iz  tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju navedenu za opšte uslove potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

1)ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa  u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2)uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi mpredmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3)uvjerenje o ploženom stručnom ispitu,

4)uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o o polaganju stručnog ispita u školi,

5) dodatak diplomi,koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja  ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7)uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

8) uvjerenje opštinskog organa/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije

 ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

U skladu sa članom 125.stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne stručne spreme.Pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 114.stav 5. ovog zakona.

 

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa testiranje i intervju će se obaviti dana 07.10.2022. godine u 12,00 časova.

 

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje ili intervju.

Kandidat koji se ne pojavi na testiranju ili intervjuu smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Svi kandidati će biti obavješteni o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.Nepotpune i neblagovremene prijave

neće se razmatrati.

 Putem pošte na adresu škole: JU OŠ „Vuk Karadžić" Živinice bb, 78230 Kneževo dostaviti  ovjerene kopije svih  dokumenata sa naznakom  „prijava na konkurs"  koju škola neće vraćati zainteresovanim kandidatima.

 

Kontakt telefon: 051/597-123-škola.  

***

JU OŠ „Nemanja Vlatković"'ŠIPOVO

Šipovo, Omladinska 1

tel.: 050 371 407, e-mail: [email protected]

 

 

 

ISPRAVKA JAVNOG KONKURSA

 

 

          U Konkursu JU Osnovna škola "Nemanja Vlatković" Šipovo  objavljenom dana 14.09.2022. godine u dnevnim novinama "Glas Srpske", vrši se ispravka tačke 3. i sada glasi:

 

-Nastavnik srpskog  jezika, 4 časa sedmično ,  u PO Pljeva,  na određeno vrijeme, do 31.08.2023. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom ................1 izvršilac,

 

Ispravka se vrši zbog uočene tehničke greške.

 

Sve pristigle prijave na konkurs ostaju u proceduri.

 

Rok za podnošenje prijava se produžava za 8 dana od dana objavljivanja ove ispravke.

 

Intervju i testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 07.10.2022. godine  sa početkom u  12.00 časova u prostorijama škole.

Preostali tekst konkursa ostaje isti.

***

JU SŠC  "Lazar Đukić" RIBNIK

Rade Jovanića broj 39

790288 Ribnik

 

K O N K U R S

za prijem  u radni odnos na radno mjesto

 

 1. Profesor engleskog jezika i književnosti , na određeno radno vrijeme do isteka rješenja za njegu djeteta – zamjena radnika , 6 časova  ( 33,33 % radne norme ).  Potrebno radno iskustvo minimalno jedna godina i položen stručni ispit.

 

Opšti i posebni uslovi  za prijem u radni odnos

Kandidati  pored  opštih uslova  predviđenih  Zakonom  o radu trebaju da ispunjavaju posebne uslove  navedene  u članu 104. Zakona o srednjem  obrazovanju  i vaspitanju  i da imaju  za radno mjesto :

Stručnu spremu  propisanu Pravilnikom  o vrsti  stručne spreme  nastavnika i stručnih  saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama

Pravo učešća na konkurs imaju  lica iz člana 124. stav 2. Zakona o srednjem  obrazovanju i vaspitanju .

Prijem radnika  u radni odnos  izvršiće  se u skladu  sa Pravilnikom  o postupku  za prijem  u radni odnos  u srednjoj školi i načinu  bodovanja  kriterijuma za prijem.

Kandidati  su dužni dostaviti sledeću dokumentaciju  ( ovjerene fotokopije ):

 1. Prijavu  na konkurs koja mora biti  potpisana od strane kandidata  koji se prijavljuje na konkurs i u kojoj se obavezno mora navesti adresa i kontakt telefon;
 2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta , koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko – metodičku grupu predmeta.
 3. Diplomu o završenom prvom ciklusu  studijskog  programa  u četvorogodišnjem  trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS  bodova  u kojoj je navedeno  stručno zvanje u određenoj  oblasti  ili ekvivalent.
 4. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak  za djela  učinjena protiv dostojanstva  ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog  integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog  nasilja nad djetetom  ili maloljetnim licem;
 5. Dodatak diplomi,  koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom  studiranja  ili uvjerenje  visokoškolske  ustanove o prosjeku ocjena  tokom studiranja , ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku  ocjena;
 6. Uvjerenje  o položenom stručnom  ispitu  ;
 7. Izvod iz matične  knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;
 8. Uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH;
 9. Uvjerenje izdato od Zavoda  za zapošljavanje  o vremenu  provedenom  na evidenciji nezaposlenih lica  koja traže zaposlenje;
 10. Uvjerenje o radnom  stažu  izdato od ranijeg  poslodavca  iz kojeg  se jasno  vidi vrsta  posla,  stepen stručne spreme ostvarenog radnog staža  po vrstama posla.
 11. Uvjerenje  opštinskog /  gradskog  organa  uprave  nadležnog  za boračko invalidsku  zaštitu  o utvrđenom  statusu  člana porodice  poginulog  borca  odbrambeno-otadžbinskog  rata  RS  ukoliko se radi o kandidatu  iz kategorije boraca.

Kandidat koji  bude izabran  dužan je  prije zasnivanja  radnog odnosa  dostaviti ljekarsko  uvjerenje nadležne  zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti   koje nije starije od 6 mjeseci. 

Škola  će  za kandidata  koji  bude  izabran  prije zasnivanja  radnog  odnosa  pribaviti  uvjerenje  o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima  iz posebnog registra  lica  pravosnažno  osuđenih  za krivična djela  seksualne  zloupotrebe  i iskorišćavanja  djece.

Kandidati su dužni dostaviti  ovjerene  kopije  svih  dokumenata  i te kopije  neće biti  vraćene kandidatima.

Testiranje  i intervju sa kandidatima koji dostave blagovremene i potpune prijave  odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa  obaviće se  dana  03.10.2022. godine u  9,00 časova u prostorijama škole .

Škola će spisak kandidata  koji ispunjavaju uslove konkursa  objaviti  na oglasnoj tabli  škole,  najkasnije tri dana  prije  zakazanog  testiranja  i intervjuua.

Kandidati   se  neće  posebno  pozivati  na testiranje  i intervju , smatraće  se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs je otvoren 8 dana  od dana objavljivanja u dnevnom listu „ Glas Srpske".

Neblagovremene  i nepotpune prijave  se neće  razmatrati.  Škola  će pismenim putem obavjestiti sve učesnike. 

Prijave  sa  potrebnom dokumentacijom  dostaviti   zapečećene  u koverti  lično  ili poštom  na adresu  škole  ( Rade Jovanića broj 39, 790288 Ribnik )  sa naznakom  za Komisiju  za prijem  kandidata".                                                                 

***

PU „MELISSAKI" KOTOR VAROŠ

Nikole Tesle bb

78220 Kotor Varoš

Kontakt tel. 065/258-157

 

Predškolska ustanova „MELISSAKI" u Kotor Varošu traži:

 

-diplomirani vaspitač predškolske djece ili diplomirani pedagog

 Ne mora da ima iskustvo.

Vaše biografije možete slati na e-mail: [email protected].

Kontakt telefon:  065/258-157.

JU OŠ „Sveti Sava" Kotor Varoš

Svetosavska 2

78 220 Kotor Varoš   

 

    Na osnovu člana 125 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju,  direktor škole raspisuje

 

 KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Nastavnik hemije, nepuna norma  (8 časova redovne nastave)  - na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, sa radnim iskustvom - 1 izvršilac.

2. Pedagog, puno radno vrijeme – na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, sa radnim iskustvom – 1 izvršilac.

 

 

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene članom 114, 115, 116  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114 stav (5)  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove koji se odnose na stepen i vrstu stručne spreme.

 

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

 1. da je državljanin RS ili BiH, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom foto-kopijom lične karte,
 3. da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),
 4. da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem – što dokazuje uvjerenjem,
 5. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
 6. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, što dokazuje uvjerenjem iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

Uvjerenja iz tačke 5) i 6) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, a ona podrazumijeva:

1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

5) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene foto-kopije svih dokumenata i te foto-kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata komisija neće uzeti u razmatranje.

Testiranje i intervju će se obaviti sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa dana 4.10.2022. godine u 11.00 časova u prostorijama škole u Kotor Varošu.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće pozivati posebno na testiranje i intervju, te ako se ne pojave na intervjuu i testiranju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u „Glasu Srpske". Prijave i dokumentaciju dostaviti poštom na adresu:  JU Osnovna škola „Sveti Sava", Svetosavska 2, 78 220 Kotor Varoš, sa naznakom „ZA KONKURS".

 

 

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana