JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 21.04.2021. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 21.04.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 21.04.2021. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda  www.zzzrs.net   ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

******************

******************

JELŠINGRAD

Fabrika alatnih mašina

Novi Jelšingrad d.o.o Banjaluka

Ul. Branka Perduva 10A

78000 Banjaluka

 

Na osnovu čl. 39. Odluke o organizovanju Fabrike alatnih mašina "Novi Jelšingrad" d.o.o.

Banjaluka donosim

 

OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 

1. Brusač  .........................................................................3  izvršioca

 

Uslovi: Pored  opštih uslova propisanih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju posebne  uslove: i to:

 

2.  KV

  Opis posla:

- Priprema materijala za zavarivanje (brušenje, sačmarenje)

Rok za podnošenje prijave je do popune radnog mjesta.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz oglasa dostaviti  na e-mail: info@novijelsingrad.com ili na adresu poslodavca.                                                                              

***

UDRUŽENjE DISTROFIČARA REGIJE BANjALUKA

Ul. Ravnogorska br.1

78000 Banjaluka

 

OGLAS

Udruženju distrofičara regije Banjaluka, potreban je muški radnik, personalni asistent za lica sa invaliditetom.

Posao se odnosi na pomaganje licima sa invaliditetom kod obavljanja svakodnevnih životnih potreba.

Starosna dob radnika od 30 do 45 godina. Poslije probnog rada i dogovora, radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme i u skladu sa Zakonom o radu.

Za sve dodatne informacije na telefon: 051/213-032 i 065/569 925

Oglas otvoren do 14.5.2021. godine

***

"TERMOMONT" SK DOO

 PREDUZEĆE ZA PROMET I USLUGE U OBLASTI MAŠINSTVA

 Tel: 051/920-920                                                                                                                                     

Ulica: Nenada Kostića br.68

BANjALUKA 78000

E-mail: termomontskdoo@gmail.com

 

Firma se bavi uvođenjem instalacija vodovoda, kanalizacije i instalacija za grijanje i klimatizaciju.

 

OGLAS

Potrebni radnici:

- Varioci (instalacija vodovoda i kanalizacije ) ........   2 izvršioca

- Varioci (instalacija centralnog grijanja) ....................... 2 izvršioca

- Automatičar mašinstva ...................................    1 izvršilac

 

Vrsta zaposlenja: na neodređeno vrijeme, radno vrijeme od 8 do 16 časova  puno radno vrijeme, mogućnost odlaska na teren uz obezbijeđen smještaj i ishranu.

Poželjno posjedovanje vozačke dozvole B kategorije i sopstvenog automobila.

Zainteresovani kandidati se mogu javiti na kontakt telefon  051/263-885 ili poslati svoju biografiju na mail adresu termomontskdoo@gmail.com.

***

Oglas otvoren do 30.4.2021. godine

***

 "ARKE 2000"

Ul. Ramići bb

78000 Banjaluka

raspisuje 

OGLAS

 

 Potrebno pet novih saradnika (m) u sektoru proizvodnje, konfekcija PE kesa.

Rad na novim i tehnološki savršenim mašinama.

Proizvodnja sa materijalima vrhunske kvalitete za proizvode namijenjene evropskom tržištu.

Uslov  obrazovanje:

- min. SSS

- starosna dob od 25 do 40 godina

Kandidati mogu da se jave putem e-mail: arke@teol.net

ili na kontakt telefon: 051/460-086

Oglas otvoren do 15.5.2021. godine

***

BOSFOR MASON

CONSTRUCTION

Bulevar Stepe Stepanovića 175

78000 Banjaluka

 

 

OGLAS

za zapošljavanje keramičara

 

Firmi Bosfor Mason Construction doo Banjaluka potrebni keramičari.

- 4 (četiri) izvršioca.

Rad na određeno vrijeme.

Stručna sprema: SSS - keramičar

Radno iskustvo od 2 (dvije) godine koje je moguće dokazati

Zainteresovani da se jave na e-mail dresu: bosfor.bl@gmail.com

Oglas je otvoren 7 dana od dana objavljivanja .

***

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

VRHOVNI SUD

Aleja Svetog Save bb

78000 Banjaluka

raspisuje

 

OGLAS

za prijem u radni odnos

 

- Sudijski asistent - daktilograf na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca ........ 1 izvršilac.

Kandidat treba da ispunjava opšte i posebne uslove.

Opšti uslovi: da je državljanin RS ili BiH, da je stariji od osamnaest godina, da ima opštu zdravstvenu sposobnost, da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu, da se ne vodi krivični postupak.

 

Posebni uslovi: Srednja ekonomska škola (ekonomskog ili pravnog smjera) ili druga srednja škola, IV stepen, položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru (programi Windovs, Word, Excel, Outlook i Internet explorer).

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kandidat uz prijavu treba da priloži: uvjerenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje da nije osuđivan, odnosno da se ne vodi krivični postupak, diplomu o završenoj školi, uvjerenje o radnom iskustvu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima uprave.

Prijavu na oglas sa ovjerenom kopijom traženih dokumenata, kojima se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova, dostaviti neposredno ili putem pošte Vrhovnom sudu RS na adresu: Aleja Svetog Save bb, Banjaluka.

Rok za podnošenje prijava kandidata na oglas je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u sredstvima javnog informisanja. Preporučuje se kandidatima da u prijavi na oglas pored adrese navedu i broj telefona radi kontakta.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prije donošenja odluke o izboru i prijemu u radni odnos izvršiće se intervju i testiranje sa prijavljenim kandidatima.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU "CENTAR ZA OBRAZOVANjE I VASPITANjE I REHABILITACIJU

SLUŠANjA I GOVORA" BANjALUKA

Ul. Jovana Raškovića br.28

78000 Banjaluka

raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

I Raspisuje se javni konkurs  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme na sljedeće radno mjesto:

 

1. Defektolog - stručni saradnik, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme (puno radno vrijeme);

 

Za radno mjesto pod rednim brojem jedan, traži se lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

 

II Opšti i posebni uslovi:

 

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu  kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 102. stav (4) i 105.  stav (2) tačke 1), 2) i 3) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, te članom 104. stav (2) i stav (3) članom 105. stav (1) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos  u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem i uslovima predviđenim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Kandidati uz potpisanu prijavu na konkurs u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i adresa, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, obavezni su dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 108. Zakona o srednjem vaspitanju i obrazovanju i člana 6. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem , kao i člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i člana 6. Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi;

 

1. Za radno mjesto pod rednim brojem 1 - defektolog - stručni saradnik dostaviti ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u trajanju od četiri godine sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent, u skladu sa Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača;

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje sadrži podatke o vrsti posla, stepena stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

 

Pravo učešća na konkursu u skladu sa članom 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  i članom 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju izuzetno imaju i lica koja ispunjavaju sve ostale uslove propisane Zakonom, a stekla su radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, o čemu su kao dokaz dužni dostaviti uvjerenje o radnom iskustvu u struci u trajanju od najmanje 12 mjeseci.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju   ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Prijem radnika će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi;

 

III  Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana  7.5.2021. godine (petak) u 11 časova u prostorijama JU "Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora" Banjaluka u ulici Jovana Raškovića, br. 28, obaviće se testiranje i intervju.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

IV Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

V Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

 

VI Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

 

VII Prijave slati na adresu: JU "Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora" Banjaluka, ulica Jovana Raškovića, br. 28, 78 000 Banjaluka, sa naznakom "Za konkurs".        

***

POANTA H2O d.o.o.

Ul. Dragana Bubića br.14

78000 Banjaluka

OGLAS

- Terenski komercijalist  / serviser (m/ž)

Grad: Banjaluka

za prijem u radni odnos:

Preduzeće POANTA H2O  d.o.o. sa sjedištem u Banjaluci objavljuje oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta na neodređeno vrijeme:

Terenski radnik/serviser – izvršilac za područje Banjaluke i okoline

Uslovi za prijem u radni odnos:

• završena SSS (poželjno vodoinstalaterski smjer)

• poželjno iskustvo na području vodo i elektro instalacija

• poželjno iskustvo u poslovima logistike, skladištenja i prijema/izdavanja robe (nije uslov)

• posjedovanje vozačke dozvole "B" kategorije

• spremnost na timski rad

• organizacijske sposobnosti

• komunikativnost.

 

 

- Kozmetičarka (m/ž)

Poanta h2o d.o.o KOZMETIČKI STUDIO "ALjUA"

Uslovi:

• Poželjno iskustvo u pedikiri i manikiri,

• poznavanje osnova dermatologije,

• ljubaznost, komunikativnost, odgovornost, spremnost za timski rad

Prijava, rokovi i ostale informacije

•  Prijave se primaju do 30.4.2021.  godine

•  Prijave sa "CV"  slati isključivo e-poštom na adresu poantah2o@gmail.com

065206246 (viber)

***

Poanta H20 s ciljem proširenja svog tima,

TRAŽI

dinamične, komunikativne radnike za upražnjeno mjesto:

- Vođa prodaje  na području filtracije vode.

Iskustvo u komercijali obavezno.

 

Nudimo:

- Fiksnu zaradu + bonuse

- Puno radno vrijeme

- Stalni radni odnos

 

Uslovi:

- SSS/ VSS

- idejnost

- angažovanost

- samoinicijativnost

- volja za radom

 

CV i prijavu slati na mail: poantah2o@gmail.com

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU CENTAR "ZAŠTITI ME" BANjALUKA

Ul. Poljokanov park bb

78000 Banjaluka                                                  

raspisuje 

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

I Raspisuje se konkurs  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme kako slijedi:

 

1. Defektolog -  stručni saradnik, sa punim radnim vremenom, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme, kao lice sa radnim iskustvom u struci u trajanju od najmanje 1 godine

 

Za navedeno radno mjesto pod rednim brojem 1. traži se lice sa radnim iskustvom u struci u trajanju od najmanje 1 godine, koje posjeduje položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu radi obavljanja poslova za potrebe poslodavca van prostorija poslodavca JU Centar "Zaštiti me" Banjaluka u smislu opisanih poslova kao poslova za obavljanje istih u sjedištu poslodavca, kao i u Kancelariji resursnog centra u Istočnom Novom Sarajevu, gdje će se za potrebe poslodavca neposredno obavljati poslovi u prostoru JU OŠ "Sveti Sava" Istočno Novo Sarajevo.

 

II Opšti i posebni uslovi:

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu  kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 102. stav 4. i 105.  stav 2. tačke 1), 2) i 3) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju , te članom 104. stav 2. i stav 3.,  članom 105. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos  u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem i uslovima predviđenim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Kandidati uz potpisanu prijavu na konkurs u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i adresa, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, obavezni su dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 108. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  i člana 6. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem , kao i člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i člana 6. Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ;

 

1. Za radno mjesto pod rednim brojem 1. – Defektolog - stručni saradnik: ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u trajanju od četiri godine sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent tome, a u skladu sa Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje sadrži podatke o vrsti posla, stepena stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

 

Pravo učešća na konkursu u skladu sa članom 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  i članom 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju izuzetno imaju i lica koja ispunjavaju sve ostale uslove propisane Zakonom, a stekla su radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, o čemu su kao dokaz dužni dostaviti uvjerenje o radnom iskustvu u struci

u trajanju od najmanje 12 mjeseci.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Prijem radnika će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem i

Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi;

 

III Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana 7.5.2021. godine (petak) u 10 časova u prostorijama JU Centar "Zaštiti me" Banjaluka obaviće se testiranje i intervju.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

IV Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

V Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

 

VI Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

 

VII Prijave slati na adresu: Javna ustanova Centar "Zaštiti me" Banjaluka, Poljokanov park bb, 78 000 B. Luka, sa naznakom "Za konkurs" putem pošte ili dostaviti lično na protokol JU Centar "Zaštiti me" Banjaluka.

***

VETERINARSKA AMBULANTA "MEDIVET" TRN

Cara Dušana 128a; Tran – Laktaši

Kontakt telefon : 065/514-435 ; 051/584-769

 

OGLAS

za prijem u radni odnos

 

Veterinarska ambulanta "Medivet" iz Trna, potražuje doktora veterinarske medicine/diplomiranog veterinara za prijem u stalni radni odnos. Uslovi rada i plata po dogovoru. Kontakt telefon 065 514 435 i 051 584 769, adresa Cara Dušana 128a, Trn, Laktaši.

***

"AM SHOES " DOO LAKTAŠI

Svetosavska, 83 Glamočani

78252 Laktaši

OGLAS

 

Potrebni su:

 

1. Krojač – dva

Opis posla:

-  Rad na štancu

-  Krojenje kože i sintetike

Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima.

Mogućnost stalnog zaposlenja.

 

2. Prevodilac za italijanski jezik/administrativni radnik.

Opis posla:

- prevođenje dokumentacije

- usmeno prevođenje

- administrativni poslovi

Mogućnost stalnog zaposlenja.

 

Prijave na: e-mail: administracija@amshoesbl.com

  Tel: 051/492-510; 051/492-511

***

 

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ"

SRBAC

 

JU OŠ"Jovan Jovanović Zmaj" Srbac, raspisuje:

 

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

 1. Nastavnik razredne nastave, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije, puna norma;

2. Nastavnik likovne kulture, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, 3 nastavna časa;

 

Opšti i posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava

Opšti uslovi

- da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

- da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, što dokazuje uvjerenjem iz posebnog Registra, koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

- da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za učinjena djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje dostavljenim uvjerenjem da nije pokrenut krivični postupak.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 104. 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, kao i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

1) Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4)  Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5)  Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

8) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

10) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 177. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti dana 7.5.2021. godine u 13 sati u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU OŠ "Jovan Jovanović Zmaj" Ul. Mome Vidovića br.14, 78 420 Srbac, Republika Srpska.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana javnog objavljivanja.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "DRINIĆ", DRINIĆ

Centar 13,

tel/faks: 050/465-020,

e-mail: os192@skolers.org

 

 

 

KONKURS

za izbor i imenovanje direktora

Javne ustanove Osnovna škola "Drinić" Drinić

 

I - Predmet

Na osnovu Odluke Školskog odbora Javne ustanove Osnovna škola "Drinić" Drinić broj: 150/21. od 15.4.2021. godine, Školski odbor raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola "Drinić" Drinić.

II - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, ministru i školskom odboru.

Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole.

III - Mandat

Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

Školski odbor dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora u roku od osam dana od dana razmatranja prijava. Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska dostavljenog od strane školskog odbora.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

IV - Status

Direktor škole zasniva radni odnos i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, kolektivnim ugovorima, Statutom Javne ustanove Osnovna škola "Drinić" Drinić, te Pravilnikom o radu.

V - Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora Javne ustanove Osnovna škola "Drinić" Drinić može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom Bosne i Hercegovine, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Statutom škole i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i imenovanja direktora osnovne škole i to:

1. Opšti uslovi:

- da je državljanin Republike Srpske/Bosne i Hercegovine,

- da je stariji od 18 godina i

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad.

2. Posebni uslovi:

- da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

- da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz prethodne alineje,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

3. Na mjesto direktora mogu konkurisati i lica iz člana 177. stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, odnosno nastavnici i stručni saradnici koji su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme za radno mjesto direktora.

4. Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IDž stav 1. Ustava BiH, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom.

VI – Potrebna dokumentacija

Kandidat koji konkuriše za radno mjesto direktora škole uz prijavu na konkurs prilaže sljedeće dokumente:

1. Izvod iz matične knjige rođenih,

2. Uvjerenje o državljanstvu,

3. Diplomu o završenoj stručnoj spremi,

4. Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,

5. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

6. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,

7. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

8. Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

9. Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

10. Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,

11. Ovjerena izjava da kandidat nije lice na koje se odnosi član IDž stav 1. Ustava BiH, odnosno da nije lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom,

12. Ovjerena izjava da kandidat ne obavlja dužnost, aktivnost ili je na položaju koji bi doveli do sukoba interesa predviđenih Zakonom o sprečavanju sukoba interesa .

Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažno presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost.

Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj fotokopiji i ne smiju biti stariji od šest mjeseci.

Dostavljena dokumentacija (koja je navedena u konkursu) se neće vraćeni kandidatima.

 

VII - Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje se objavljuju u Republici.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:

Javna ustanova Osnovna škola "Drinić" Drinić ; Centar 13,79 290 Petrovac, sa naznakom "Konkurs za izbor direktora Javne ustanove Osnovne škole "Drinić" Drinić – "ne otvarati".

VIII – Napomene

Školski odbor razmatra prijave kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora i ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora u roku od osam dana da dana razmatranja prijava.

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o odluci o izboru direktora Javne ustanove Osnovna škola "Drinić" Drinić u roku od osam dana od dana donošenja odluke Vlade o imenovanju direktora.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana