JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 20.05.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 20.05.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 20.05.2020. godine.

  Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

***********

**********************

UNIVERZITET U BANjALUCI

Bulevar vojvode Petra Bojovića br.1A

78000 Banjaluka

 

raspisuje

 

 

KONKURS

 

I ZA IZBOR NASTAVNIKA:

 

Ia Za uže naučne oblasti:

1. Proizvodno mašinstvo - 1 izvršilac

2. Fiziologija – 1 izvršilac

3. Istorija prava i države – 1 izvršilac

4. Površinska eksploatacija mineralnih sirovina – 1 izvršilac

5. Podzemna eksploatacija mineralnih sirovina – 1 izvršilac

6. Upravljanje i kontrola kvaliteta hrane i pića – 1 izvršilac

7. Teorija, metodika i metodologija u fizičkom vaspitanju i sportu – 1 izvršilac

8. Kineziologija u sportu – 2 izvršioca

9. Korišćenje šumskih resursa – 1 izvršilac

10. Integralna zaštita šumskih ekosistema - 1 izvršilac

11. Urbano šumarstvo – 1 izvršilac

 

Ib Za uže umjetničke oblasti:

1. Filmska i televizijska režija - 1 izvršilac

 

 

II ZA IZBOR SARADNIKA:

 

IIa Za uže naučne oblasti:

1. Saobraćajnice - 2 izvršioca

2. Mehanika i teorija konstrukcija - 1 izvršilac

3. Algebra i geometrija – 1 izvršilac

4. Zaštita životne sredine – 1 izvršilac

5. Kineziologija u sportu – 2 izvršioca

6. Komunikologija – 1 izvršilac

 

      IIb Za uže umjetničke oblasti:

1. Montaža – 1 izvršilac

 

III ZA IZBOR NASTAVNIKA STRANOG JEZIKA I VJEŠTINA

1. Specifični jezici –engleski jezik – 1 izvršilac

 

 

OPŠTI USLOVI:

1.1  Opšti uslovi za prijavu na konkurs su sljedeći:

- da je državljanin RS ili BiH;

- da je stariji od osamnaest (18) godina;

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

- da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

 

1.2  Kandidati za izbor pod rimskim brojem I i II dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju, kao dokaz o ispunjenosti opštih uslova:

- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);

- izvod iz matične knjige rođenih;

- uvjerenje o radnoj sposobnosti (uvjerenje o radnoj sposobnosti dostavljaju kandidati koji budu izabrani, prije zaključenja ugovora);

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci);

 

 1.3 Navedena dokumenta iz tačke 1.2 Konkursa ne podnose kandidati koji su u radnom odnosu na Univerzitetu u Banjaluci.

 

 POSEBNI USLOVI

2.1  Izbor u zvanje nastavnika i saradnika i period na koji se bira akademsko osoblje propisani su odredbama članova od 76-83. Zakona o visokom obrazovanju .

 

Kandidati za izbor u naučno-nastavna, nastavna i saradnička zvanja, uz prijavu na konkurs i dokaz o ispunjenosti opštih uslova, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 

Pod rimskim brojem Ia:

- ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,

- uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),

- dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),

- kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

 

 

 

Pod rimskim brojem Ib:

- ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o umjetničkom stepenu doktora nauka ili magistra nauka/master iz umjetničke oblasti za koju se vrši izbor,

- uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),

- dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),

- kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

 

 

Pod rimskim brojem IIa:

- ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,

- uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),

- dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),

- kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. i 78. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

 

Pod rimskim brojem IIb:

- ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o umjetničkom stepenu magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz umjetničke oblasti za koju se vrši izbor,

- uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),

- dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),

- kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. i 78. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

 

Pod rimskim brojem III:

- ovjeren prepis ili fotokopiju diplome osnovnih studija ili diplome sa drugog    ciklusa studija s najmanjom prosječnom ocjenom 8,0 ili 3,5 na prvom i drugom ciklusu studija,

- objavljene stručne radove u odgovarajućoj oblasti i sposobnost za nastavni rad.

 

 

NAPOMENA:

 

- Ugovor o radu zaključivaće se u skladu sa članom 9., stav (8). Pravilnika o standardima i normativima za finansiranje javnih visokoškolskih ustanova :

- Za radno mjesto za izbor nastavnika stranog jezika i vještina  pod rednim brojem  “1. Specifični jezici – engleski jezik - 1 izvršilac”, zaključiće se ugovor o radu na određeno vrijeme i to na period od godinu dana.

 

                   Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa navedenim dokumentima i dokazima dostaviti na adresu za radna mjesta:

 

ZA IZBOR NASTAVNIKA:

 

- Pod rednim brojem 1. u okviru tačke Ib Akademiji umjetnosti, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojem 1. Mašinskom fakultetu, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 71, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojem 2. Medicinskom fakultetu, Save Mrkalja 14, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojem 3. Pravnom fakultetu, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojevima 4. i 5. Rudarskom fakultetu, Save Kovačevića bb, 79 101 Prijedor,

- Pod rednim brojem 6. Tehnološkom fakultetu, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 73, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojevima 7. i 8. Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojevima 9., 10. i 11. Šumarskom fakultetu, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 75a, 78 000 Banjaluka.

 

 

ZA IZBOR SARADNIKA:

 

- Pod rednim brojem 1. u okviru tačke IIb Akademiji umjetnosti, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojevima 1. i 2. Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77/3, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojevima 3. i 4. Prirodno-matematičkom fakultetu, Dr Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojem 5. Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojem 6. Fakultetu političkih nauka, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka.

 

ZA IZBOR NASTAVNIKA STRANOG JEZIKA I VJEŠTINA:

 

- Pod rednim brojem 1. Filološkom fakultetu, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka

***

“ROUTING” DOO

Ul. I krajiškog korpusa 16

78000 BANjALUKA

 

Objavljuje:

 

OGLAS

 

1. Diplomirani inženjer elektrotehnike - 1 izvršilac

 

- Rad na: neodređeno vrijeme

 

 

Uslovi:

1. vozačka dozvola B kategorije

2. poželjno radno iskustvo

3. poželjan položen stručni ispit

 

Uz prijavu treba priložiti:

1. CV

2. Oglas ostaje otvoren do: 1.6.2020. godine

 

Prijave se mogu dostaviti lično, putem pošte ili elektronskim putem na navedene adrese

elektronska pošta: info@routingbl.com  

 sa naznakom “Prijava na oglas”.

***

“SPARTA” DOO

Ul. Karađorđeva 370

78000 BANjALUKA

 

Objavljuje:

 

OGLAS

 

1. Šivač ......................................................................................  5 radnika

2. Pomoćni radnik ................................................................. 5 radnika

 

Uslovi za prijem šivača su:

1. Poznavanje rada na šivaćim mašinama

2. Stepen školske spreme nije bitan.

Uslovi za prijem pomoćnih radnika su:

1. Starosna dob 20 - 40 godina

2. Radno iskustvo nije potrebno.

Oglas otvoren do 12.6.2020.

Kontakt telefon 051/492-795.

***

REPUBLIKA SRPSKA

GRAD BANjALUKA

GRADONAČELNIK

 

 raspisuje

 

JAVNI KONKURS

 

za popunu upražnjenih radnih mjesta

u Gradskoj upravi grada Banjaluka

 

 

I

           U Gradsku upravu grada Banjaluka prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme, u statusu službenika:

                  

 

  u Odjeljenju za privredu:

1. Samostalni stručni saradnik za

registar preduzetnika ................................................................ 1 izvršilac

 

u Odjeljenju za finansije:

2. Samostalni stručni saradnik za

poslove evidencije potraživanja ..................................... .1 izvršilac

 

u Odsjeku za pravna pitanja i propise:

3. Samostalni stručni saradnik za

upravno-pravne poslove. .................................................. 1 izvršilac

 

 

        U Gradsku upravu grada Banjaluka prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme, u statusu namještenika:

 

u Odjeljenju za privredu:

4. Operater .................................................................. 1 izvršilac

 

 

u Odsjeku za informatiku:

5. Administrator mreže .............................................. 1 izvršilac     

 

 

                                                    III  - Opšti uslovi

 

          Opšti uslovi koje mora ispunjavati kandidat:

 

1. da je državljanin RS, odnosno BiH;

2. da je stariji od 18 godina;

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave;

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa;

6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član  IX stav 1. Ustava BiH;

7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika, odnosno namještenika u Gradskoj upravi, u skladu sa članovima od 43. do  47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave .

 

                                                      IV - Posebni uslovi  

 

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Samostalni stručni saradnik za registar preduzetnika su:

- VSS – ekonomski fakultet ili pravni fakultet  (VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS);

- položen stručni ispit za rad u upravi;

- jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;

- poznavanje rada na računaru,

- položen vozački ispit “B” kategorije.

 

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Samostalni stručni saradnik za poslove evidencije potraživanja su:

 

- VSS – dipl. ekonomista (VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS);

- položen stručni ispit za rad u upravi;

- jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;

- poznavanje rada na računaru.

 

          Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Samostalni stručni saradnik za upravno-pravne poslove su:

 

- VSS – dipl. pravnik (VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS);

- položen stručni ispit za rad u upravi;

- jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;

- poznavanje rada na računaru.

 

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Operater su:

 

- SSS – srednja škola - IV stepen;

- poznavanje rada na računaru.

 

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Administrator mreže su:

 

- VSS –dipl. elektro inž. smjer elektronika i telekomunikacije ili smjer automatika i računarska tehnika (VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS);

- jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;

- poznavanje rada na računaru;

- položen vozački ispit “B” kategorije.

 

 

         Kandidati koji nemaju položen stručni ispit za rad u upravi, mogu se primiti na rad, s tim da su dužni isti položiti u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja. Ukoliko ne polože stručni ispit za rad u upravi u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja, prestaje im radni odnos.

        

                                                       

                                                      V - Potrebna dokumenta

 

Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu – Prijava na javni konkurs, koja je dostupna na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave, kao i na internet stranici grada Banjaluka, a može se preuzeti i u Gradskoj upravi grada Banjaluka.

Tačnost podataka navedenih u obrascu prijave na javni konkurs kandidati potvrđuju svojim potpisom.

Kandidat koji se prijavljuje na više radnih mjesta dostavlja jednu prijavu – prijavni obrazac, u kojoj navodi na koje se pozicije prijavljuje, sa ostalom traženom dokumentacijom, kako je navedeno u tekstu javnog konkursa.

Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis, kojim se potvrđuju navodi iz izjava, čiji se sadržaj ne dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela opštih uslova javnog konkursa.

 

Prilikom prijave na javni konkurs, kandidat prilaže i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi:

 

- Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže fotokopiju uvjerenja o državljanstvu RS, odnosno BiH, i izjave da kandidat:

 

1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH);

2) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi;

3) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa;

4) da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. 43. do 47.  Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

 

Gore navedene izjave o opštim uslovima sastavni su dio Prijave na javni konkurs – prijavnog obrasca.

 

- Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže fotokopije:

 

1) diplome o završenom fakultetu (za radna mjesta pod rednim brojevima 1, 2, 3. i 5.) ;

2) svjedočanstva o završenoj srednjoj školi (za radno mjesto pod rednim brojem 4.);

3) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, ili izjavu kojom se kandidat, koji nema položen stručni ispit, obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi RS (za radna mjesta pod rednim brojevima 1, 2. i 3.);

4) isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu stručne spreme (potvrda, uvjerenje ili drugi akt poslodavca iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo) - za radna mjesta pod rednim brojevima 1, 2, 3. i 5.);

5) isprave ili izjave da poznaje rad na računaru (za radna mjesta pod rednim brojevima 1, 2, 3, 4. i 5.);

6) izjavu u pisanoj formi da ima položen vozački ispit “B” kategorije (za radna mjesta pod rednim brojevima 1. i 5.).

 

Ukoliko kandidat iz određenog razloga ne posjeduje diplomu o stečenom visokom obrazovanju, a traži se kao dokaz o ispunjavanju posebnog uslova za određeno radno mjesto, može da dostavi uvjerenje o diplomiranju, koje ne može biti starije od roka potrebnog za izdavanje diplome, odnosno ne može biti starije od godinu dana.

U slučaju da kandidat dostavlja uvjerenje o diplomiranju, uz uvjerenje dostavlja i potpisano kratko obrazloženje – izjavu u kojoj navodi razloge dostavljanja uvjerenja, a ne diplome, te ukoliko diploma nije izdata u predviđenom roku, dostavlja potvrdu visokoškolske ustanove da diploma nije izdata.

Kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti  visokog obrazovanja. Samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, kandidat je dužan da uz diplomu o stečenom visokom obrazovanju dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije izdavan, odnosno da se ne izdaje.

Kandidati koji su fakultet završili u inostranstvu imaju obavezu da dostave nostrifikovanu diplomu, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja. Izuzetno kandidati koji su diplomu stekli na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine, kao i oni koji su diplome stekli u Republici Srbiji nemaju obavezu da nostrifikuju diplomu.

Ukoliko je postupak nostrifikacije diplome počet ranije ili je u toku u trenutku prijavljivanja na konkurs, kandidat je dužan da uz prijavu dostavi dokaz o podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju diplome nadležnom organu, s tim da nostrifikovanu diplomu dostavlja organu koji je raspisao konkurs najkasnije do dana održavanja intervjua.

 

Kao dokaz o radnom iskustvu kandidat može da dostavi:

- potvrde ili uvjerenja poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi, koja treba da budu precizna i detaljna, odnosno u kojima treba da su navedeni podaci o tome na kojim poslovima je kandidat radio – naziv radnog mjesta, da li su to poslovi visoke stručne spreme, odnosno obrazovanja, koliko dugo je obavljao navedene poslove, opis poslova, te treba da bude precizno naveden period angažovanja na radnim zadacima,

- uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje, uz dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja, tako da se na osnovu ovih dokaza može utvrditi da li je kandidat radio na poslovima za koje se traži visoko obrazovanje i koliko dugo, odnosno da li posjeduje traženo radno iskustvo ili

- pismo preporuke ili drugu sličnu ispravu ukoliko sadrži sve naprijed navedene elemente potvrde ili uvjerenja.

 

      Kao dokaz o poznavanju rada na računaru kandidat može da dostavi:

- uvjerenje škole ili druge institucije koja se bavi obučavanjem rada na računaru, diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za rad na računaru, odnosno svjedočanstvo o završenoj srednjoj stručnoj spremi o položenom predmetu iz informatike.

 

Dokazi se dostavljaju na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj.  

 

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa Konkursna komisija će odbaciti zaključkom.  

 

 

 

                                                                          VI

 

        Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođenje javnog konkursa (Konkursne komisije), dužan je da, u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Konkursne komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, kao i ovjerene izjave o ispunjenosti opštih uslova (podtačke 1), 3) i 4)) kako slijedi:

 

- da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IDž stav 1. Ustava BiH),

- da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,  i

- da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. od 43. do 47.  Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

          Ako prvorangirani kandidat ne dostavi naprijed navedene dokaze, u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi gore navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i odgovarajuće ovjerene izjave.

 

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa Konkursna komisija obaviće intervju, s ciljem ocjenjivanja stručne osposobljenosti, znanja i vještina kandidata, i poznavanju poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

 

VII

 

Prijave na javni konkurs dostavljaju se lično u Prijemnoj kancelariji Gradske uprave, ili putem pošte, na adresu:

Gradska uprava grada Banjaluka – Odsjek za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima, Trg srpskih vladara br. 1, Banjaluka.

Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu je Perišić Ostoja, šef Odsjeka za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima, kontakt telefon 051/244-573.

Ukoliko više kandidata na rang-listi ima isti broj bodova, prednost će imati kandidat koji ima status člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca, kako je propisano članovima 36, 54. i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS. Da bi ostvarili navedene prednosti, kandidati su dužni da prilože odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova iz članova 30, 39. i 60. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS. 

 

                                                            

                                                                         VIII

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa.  Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Javni konkurs će za vrijeme trajanja roka za prijavu biti objavljen i na zvaničnoj njeb-stranici grada Banjaluka.

***

“INTER MCT” DOO

Ul. Dunavska bb, Banjaluka

78000 Banjaluka

e-mail: intermct@gmail.com          

raspisuje                                           

OGLAS

za  prijem u radni odnos

 

 

 

         Preduzeću INTER MCT DOO sa sjedištem u Banjaluci, ulica Dunavska bb koje se bavi trgovinom na veliko alkoholnim i bezalkoholnim pićima, potrebni radnici na radnim mjestima:

 

1. Vozač - dostavljač (m)

Opis poslova:

 

• prevoz i dostava robe

 

     Uslovi za prijem u radni odnos:

 

• poželjno radno iskustvo za vozače - dostavljače;

• pouzdanost, odgovornost;

• spremnost na timski rad

• neophodno posjedovanje vozačke dozvole B i C1 kategorije, licence vozača, kartice za digitalni tahograf i položenog državnog ispita za vozača.

 

2. Vozač TMV (m)

 

Opis poslova:

 

• prevoz i dostava robe;

 

     Uslovi za prijem u radni odnos:

 

• poželjno radno iskustvo za vozače teretnih motornih vozila;

• pouzdanost, odgovornost;

• spremnost na timski rad

• neophodno posjedovanje vozačke dozvole C i E kategorije i položenog državnog ispita za vozača.

 

Oglas ostaje otvoren do popune navedenih radnih mjesta.

 

Prijavu i CV slati na e-mail:intermct@gmail.com  

   ili na adresu: INTER MCT DOO Dunavska bb Banjaluka

_____________________________________________________________****

Ribnik

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA RIBNIK

Centar za socijalni rad Ribnik

Previja br.4, 79287 Donja Previja,

tel/faks :050/490-224; 050/490-225,

e-mail: csrribnik@gmail.com  

 

direktor JU “Centar za socijalni rad” Ribnik,  raspisuje:

 

 

JAVNI KONKURS

za prijem radnika na neodređeno u JU “Centar za socijalni rad” Ribnik

 

 

I – Direktor  JU “Centar za socijalni rad” Ribnik raspisuje javni konkurs:

1. za prijem radnika sa SSS  u JU “Centar za socijalni rad” Ribnik na neodređeno vrijeme na radno mjesto:

1.1 ložač centralnog grijanja  .........................................................................   1     izvršilac

 

 II- Opis poslova

 

Zaposleni na radnom mjestu  iz tačke 1.1. obavlja poslove i radne zadatke  utvrđene i opisane  Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU “Centar za socijalni rad” Ribnik (broj: 01-2/18, 01-12-1/19 i 01-021-1/18) i to:

- Samostalno rukuje, čisti i održava kotao za loženje,

- Održava instalacije u sistemu centralnog grijanja i vrši manje opravke,

- Reže, cijepa i priprema drva za loženje,

- Loži vatru i održava potrebnu temperaturu u prostorijama,

- Po prestanku grijne sezone vrši generalno čišćenje i provjeru instalacija,

- Odgovoran je za ispravnost sistema grijanja,

- Odgovoran je za rad i održavanje agregata,

- Obavlja poslove na održavanju objekta,

- Obavlja poslove na održavanju instalacija, objekata i opreme po nalogu direktora,

- Vrši manje popravke na elektro i vodovodnim instalacijama koje ne zahtijevaju posebnu stručnost,

- Vrši popravke namještaja, uredske opreme i sl.,

- Obavlja i druge poslove po nalogu direktora.

 

III – Opšti uslovi:

- da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bih,

- da je stariji od 18 godine,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci,

- da se ne vodi  krivični postupak.

 

 

IV - Posebni uslovi:

- SSS ( IV i III stepen) tehničkog ili društvenog smjera,

- Položen ispit za rukovodioca centralnog grijanja,

- Najmanje jedna godina radnog iskustva.

 

V - Potrebna dokumentacija

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze  o ispunjenosti opštih i posebnih uslova i to:

1. biografiju o kandidatu,

2. izvod iz matične knjige rođenih,

3. uvjerenje o državljanstvu,

4. ovjerenu kopiju diplome,

5. dokaz o radnom iskustvu,

6. uvjerenje o položenom ispitu za rukovodioca centralnog grijanja,

7. uvjerenje o nekažnjavanju,

8. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

9. uvjerenje  o opštoj zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidati dostavljaju nakon okončanja izborne procedure.

Dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenim kopijama ne starija od 6 mjeseci.

VI - Intervju

Konkursni postupak će sprovesti Komisija za prijem radnika, koja će sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

VII - Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

VIII - Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU “Centar za socijalni rad” Ribnik, Previja br.4, 79287 Donja Previja, sa naznakom “Komisiji za prijem radnika”.

 

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana