JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 17.02.2021. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 17.02.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 17.02.2020. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*****************

******************

UDRUŽENjE DISTROFIČARA

REGIJE BANjALUKA

Ul. Ravnogorska br.1

78000 Banjaluka

 

OGLAS

Udruženju distrofičara regije Banjaluka, potreban je muški radnik, personalni asistent za lica sa invaliditetom.

Posao se odnosi na pomaganje licima sa invaliditetom kod obavljanja svakodnevnih životnih potreba.

Starosna dob radnika od 30 do 45 godina. Poslije probnog rada i dogovora, radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme i u skladu sa Zakonom o radu.

Za sve dodatne informacije na telefon: 051/213-032 i 065/641-423

Oglas otvoren do 25.2.2021. godine.

***

LEGAL DOO

Kralja Petra I Karađorđevića 103

78000 BANjALUKA

 

Privredno društvo Legal d.o.o. sa sjedištem u Banjaluci se bavi pravnim savjetovanjem i podrškom u poslovanju na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. Ovim putem raspisujemo

OGLAS

 za prijem u radni odnos za sljedeće radno mjesto:

- Dipl. pravnik ……………….. 1 izvršilac

 

Uslovi:

• visoka stručna sprema - pravni fakultet

• nije neophodno radno iskustvo

• poznavanje rada na računaru

• poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

• sposobnost prema timskom radu

• izražene komunikacijske, pregovaračke i organizacijske sposobnosti

• vozačka dozvola B kategorije

Dodatne napomene:

Grad/mjesto zaposlenja: Banjaluka

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca.

Zainteresovani  kandidati trebaju da dostave detaljan CV putem pošte na adresu  poslodavca

ili na e-mail adresu info@legal.ba

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzimati u razmatranje.

***

EXCLUSIVE LINGERIE DOO

Put srpskih branilaca br.186

78000 Banjaluka

OGLAS

oglas za prijem u radni odnos

 

- Šivač – 5 izvršilaca

      

Uslovi za kandidate:

- KV/SSS,

- Pouzdanost i odgovornost pri obavljanju radnih zadataka,

- Timski rad,

- Preporučuje se radni iskustvo, ali nije neophodno,

Zainteresovani kandidati treba da dođu lično u sjedište preduzeća

radi popunjavanja biografije.

Za dodatne informacije kontakt tel. 051 385 400.

Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.

***

PU KLUB ZA DJECU "LjUTKO"

Ul. Knjaza Miloša 39

 78000 Banjaluka

 raspisuje:

 

 

KONKURS

za izbor i prijem radnika

 

1. Diplomirani vaspitač predškolske djece – 2 izvršioca,  na određeno vrijeme.                                     

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom  60. i 68. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju i članom 2. stav 1. i 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme zaposlenih u predškolskim ustanovama .

  

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

- da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

- da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

- da ima odgovarajući nivo obrazovanja - završen prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stekli visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača,

- da ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa djecom (prilaže uvjerenje samo izabrani kandidat, prilikom zasnivanja radnog odnosa).

  

Dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih  i posebnih uslova, potrebno je dostaviti i sljedeću  dokumentaciju koja je propisana članom 62. stav 7. tačka 1. i 2. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju :

1. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena

    

Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti na mejl: vrticljutkoŽgmail.com

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene. biće podvrgnuti intervjuu, a isti će biti obavljen u prostorijama vrtića, dana 15.3.2021. godine u 17 časova.

Kandidati koji se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje

***

STUDIO LjEPOTE KAĆUŠA

Ul. Branka Popovića br.310

78000 Banjaluka

OGLAS

 

- Frizer za žene i muškarce ......................................   1 izvršilac

 

Zainteresovani kandidati se mogu javiti na kontakt telefon 065/511-152

 

Oglas otvoren do 28.2.2021. godine

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "SVETI SAVA"

BANjALUKA

Ul. Užička bb,

78000 Banjaluka

 

raspisuje:

 

KONKURS

za popunu  radnih mjesta

 

1. Profesor/nastavnik fizike, 8 časova redovne nastave, 1 izvršilac, sa položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do povratka radnice sa neplaćenog

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača. Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 177. Zakona.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4.i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 Uz potpisanu prijavu (sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom) potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnika o proceduri i kriterijumima  za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi :

• Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

• Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

• Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

• Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

• Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

• Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

• Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Testiranje i intervju će se obaviti dana 4.3.2021. godine sa početkom u 10 časova, u prostorijama škole sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na  adresu škole sa naznakom "ZA KONKURS".

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "BRANKO ĆOPIĆ"

BANjALUKA

Ul. Miše Stupara 24

 78000 Banjaluka

raspisuje:

 

KONKURS

za popunu  radnog mjesta

 

1. Nastavnik matematike, nepuna norma 8 časova redovne nastave, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu – 1 izvršilac

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača. Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 177. Zakona.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4.i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 Uz potpisanu prijavu (sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom) potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnika o proceduri i kriterijumima  za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

• Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

• Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

• Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

• Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

• Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

• Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

• Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti utorak, 2.3.2021. godine, sa početkom u 12 časova, u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu  tablu škole  najkasnije

tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

NAPOMENA: Kandidati su prilikom dolaska u školu dužni poštovati sve mjere i preporuke JZU Instituta za javno zdravstvo RS, a s ciljem sprečavanja prenošenja virusa korona, obavezna dezinfekcija ruku pri ulasku u školu, poštovanje fizičke distance i obavezno nošenje zaštitne maske.

Konkurs ostaje otvoren osam ( 8) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na  adresu škole  sa naznakom "ZA KONKURS ".

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU TEHNIČKA ŠKOLA

BANjALUKA

Ul. Đure Daničića 2A,

78000 Banjaluka

 

raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Profesor stručno-teoretske nastave za mašinsku struku (diplomirani inženjer mašinstva)  – 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme, do kraja školske 2020/21 godine, tj. do 31.8.2021. godine, pripravnik

2. Profesor fizike za nastavne predmete iz elektrotehničke struke – 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme, do kraja školske 2020/21 godine, tj. do 31.8.2021. godine, pripravnik

 

Uslovi za učešće na konkursu:

Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove utvrđene Zakonom o radu RS, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem .

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata:

  

- prijavu na konkurs, koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs i u kojoj se mora obavezno navesti adresa i kontakt telefon i radno mjesto na koje konkuriše,

- uvjerenje o državljanstvu,

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena  tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci  o prosjeku ocjena,

- uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida, borca.

 

 

Napomena: 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci), dok će škola za kandidata koji bude izabran na konkursu prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog registra pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

          Dostavljena dokumentacija i drugi dokazi će se bodovati od strane komisije na način i u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem .

          Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na adresu škole  sa naznakom "Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta".

          Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa posredstvom Zavoda za zapošljavanje RS.

          Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata, neće se uzeti u razmatranje.

          Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, škola će objaviti na oglasnoj tabli, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

 

Intervju i testiranje sa kandidatima, održaće se dana 3.3.2021. godine, sa početkom u 11 časova, u prostorijama škole.

          Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

          Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu neće se vraćati kandidatima.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "VUK STEFANOVIĆ KARADžIĆ"

Ul. Save Kovačevića bb

78000 BANjALUKA

raspisuje                                               

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Profesor/nastavnik istorije -  nepuna norma - 4 časa, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, lice sa radnim iskustvom i  položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu - 1 izvršilac

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača. Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 177. Zakona.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu, da nije starije od 6 mjeseci;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu (sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom) potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnika o proceduri i kriterijumima  za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi :

• Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

• Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

• Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

• Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

• Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

• Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

• Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune  i blagovremene  prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti 3.3.2021. godine sa početkom u 12 časova u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam ( 8) dana od dana objavljivanja .

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na  adresu škole  sa naznakom "ZA KONKURS ".

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "BRANKO RADIČEVIĆ"

Ul. Vojvode Stepe Stepanovića br.116

78000 Banjaluka

raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1) Nastavnik matematike – puna norma na neodređeno vrijeme – 1 izvršilac;

2) Nastavnik demokratije i ljudskih prava – nepuna norma, 7 časova redovne nastave, odnosno 11,7 časova u radnoj sedmici na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine – 1 izvršilac;

3) Profesor razredne nastave – puna norma na određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, odnosno do 30.11.2021. godine – 1 izvršilac;

          Za radna mjesta pod rednim brojevima 1, 2. i 3. traži se lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 104, 105. i 106.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, uslove predviđene Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi  i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH , a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

          Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi :

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela

ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom

statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom

statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

          Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

          Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa za radno mjesto pod rednim brojem 1., dana 4.3.2021. godine (četvrtak) u 12.30 časova u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju.

          Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa za radno mjesto pod rednim brojem 2., dana 3.3.2021. godine (srijeda) u 12 časova u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju.

          Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa za radno mjesto pod rednim brojem 3., dana 3.3.2021. godine (srijeda) u 12.30 časova u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju.

          Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za radna mjesta pod rednim brojevima 1, 2. i 3. škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

          Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

          Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

          Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

          Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

NAPOMENA: Kandidati su prilikom dolaska u školu dužni poštovati sve mjere i preporuke JZU Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, a u cilju sprečavanja prenošenja virusa korona, obavezna dezinfekcija ruku pri ulasku u školu, poštovanje fizičke distance od dva metra, te obavezna upotreba maski.

Prijave slati na adresu škole  sa naznakom "za konkurs".

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ"

BANjALUKA

Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 28

 

Na osnovu člana 113. i 139. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 44/17 i 31/18 ), Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 77/09, 86/10 i 25/14 )  i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske",  broj: 74/18 i 26/19),  direktor Javne ustanove Osnovna škola "Petar Petrović Njegoš" Banjaluka  raspisuje:

KONKURS

za popunu  radnog mjesta

 

1. Bibliotekar  na određeno vrijeme  do 31.8.2021. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, nepuna norma 42% radnog vremena ................... 1 izvršilac

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 1/16 i 66/18) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 44/17 i 31/18 ) i  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača ("Sl. glasnik RS" br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15). Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS" broj: 74/18 i 26/19).

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Sl. glasnik RS" br. 44/17 i 31/18).

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske",  broj: 44/17 i 31/18) , ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 177. Zakona.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban , a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koji ne može biti stariji od šest mjeseci i koji prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4.  da nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv  dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (škola će za izabranog kandidata pribaviti uvjerenje službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa)

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem , a prije zasnivanja radnog odnosa)

6.  Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem .

 Uz potpisanu prijavu (sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom ) potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 44/17 i 31/18 ) i Pravilnika o proceduri i kriterijumima  za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 74/18 i 26/19):

- ovjerenu  fotokopiju  diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u određenoj oblasti,

- uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

- uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje ocjene o prosjeku ocjena,

- uvjerenje o državljanstvu,

- izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži  vrstu posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida ,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  borca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Za radno mjesto bibliotekar testiranje će se obaviti 3.3.2021. godine u 11 časova, a intervju u 12 časova  u prostorijama škole sa kandidatima koji su dostavili potpune  i blagovremene  prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na  adresu škole: Javna ustanova Osnovna škola "Petar Petrović Njegoš" Banjaluka, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića br. 28, 78000 Banjaluka, sa naznakom "ZA KONKURS ".

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "ĐURA JAKŠIĆ"

Ul. Subotička br.28

78000 Banjaluka

 raspisuje

 

KONKURS

za prijem za  radna  mjesta za školsku 2020/2021 godinu

 

1. Nastavnik/profesor srpskog jezika - 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

 

Kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

 

Opšti uslovi koji kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH,

2. da je punoljetan,

3. da je radno sposoban,

4. da nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava i

5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica  pravosnažno osuđenih  za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, i

6. uvjerenje da protiv lica nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja pod tačkom 4. i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

1. Prijavu za prijem u radni odnos, uredno potpisanu,

2. Uvjerenje o državljanstvu,

3. Izvod iz matične knjige rođenih,

4. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diploma stečena nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

5. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu .

7. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi.

8. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca.

9. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

10. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako  se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

14. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti , polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

U skladu sa članom 113. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa priložiti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti da je radno sposoban (ne starije od 6 mjeseci).

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, testiranje  će se obaviti  dana 2.2.2021. godine u 12.15 časova , u prostorijama škole, a intervju poslije toga.

 

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu škole  sa naznakom "za konkurs".

***

JU GRAĐEVINSKA ŠKOLA BANjALUKA

Ul. Mladena Stojanovića br. 7,

78000 Banjaluka

raspisuje

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Nastavnik informatike, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, puna norma (20 časova) - radnik sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovno-vaspitnom procesu .

 

Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. tačka 1, 2. i 3.  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama .

 

Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (ovjerene fotokopije):

- diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi - završen prvi ciklus studijskog programa  u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ili uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

- dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte,

- uvjerenje o državljanstvu,

- uvjerenje da  protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- uvjerenje o radnom iskustvu izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju – lica koja imaju najmanje 12 mjeseci radnog staža u struci van škole, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane navedenim zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem .

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

 Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave svu traženu dokumentaciju, Komisija za prijem radnika obaviće intervju i testiranje dana 3.3.2021. godine u 9 časova u prostorijama škole.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od šest mjeseci.

Škola će za kandidata koji bude izabran prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

Škola ne vraća dostavljenu dokumentaciju kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti  zapečaćene u koverti lično na protokol u Sekretarijat škole ili poštom na adresu škole  sa naznakom "Prijava na konkurs".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

JU CENTAR ZA PREDŠKOLSKO

VASPITANjE I OBRAZOVANjE

LAKTAŠI

 

direktor JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Laktaši, dana 15.2.2021. godine  raspisuje:

 

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

I  U  JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Laktaši, prima se u radni odnos:

1. Diplomirani vaspitač predškolske djece - na određeno vrijeme radi zamjene odsutnog vaspitača ........................................................1 izvršilac.

2. Diplomirani vaspitač predškolske djece - na neodređeno vrijeme ..........................................................................1 izvršilac.

 

 Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove za prijem u radni odnos.

 

II  -  Opšti uslovi

1.  Da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

2.  Da je stariji od 18 godina,

3.  Da ima opštu zdravstvenu sposobnost i

4.   Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova vaspitača

 

III -  Posebni uslovi

1.    VSS, (VII stepen) diplomirani vaspitač predškolske djece (najmanje prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent),

2.  položen stručni ispit i

3.  jedna (1) godina radnog iskustva u struci

 

IV - Potrebni dokumenti

Kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

1. prijavu,

2. biografiju sa opisom poslova koje je kandidat do sada obavljao,

3. ovjerenu kopiju diplome o završenoj stručnoj spremi,

4. uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

5.  uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

6.  izvod iz matične knjige rođenih,

7. uvjerenje da se ne vodi krivični postupak

8. uvjerenje o prosjeku ocjena tokom studiranja,

9. uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje Republike Srpske nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

10. uvjerenje o statusu kategorije kandidata iz porodice poginulog borca i

11. ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (samo za kandidata koji bude izabran).

 

Svi  dokumenti koje kandidati dostave moraju biti originali ili ovjerene kopije.

 

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove obaviće se intervju 5.3.2021. godine u 9 sati u prostorijama Dječijeg vrtića "Princeza Katarina Karađorđević" Laktaši, Mladena Stojanovića 3. Laktaši.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se isti ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu tablu ustanove.

 

Dokaz o neosuđivanosti i dokaz da se izabrano lice ne nalazi u Registru lica pravosnažno osuđenih  za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece će se pribaviti službenim putem za lice koje bude izabrano.

 

V - Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu "Glas Srpske".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzimane u razmatranje.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Laktaši, M. Stojanovića br. 3,

78 250 Laktaši sa naznakom "Komisija za izbor diplomiranog vaspitača predškolske djece".

***

JU CENTAR ZA PREDŠKOLSKO

VASPITANjE I OBRAZOVANjE

LAKTAŠI

 

ODLUKA

o poništenju javnog konkursa

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

 

1.  Poništava se javni konkurs objavljen 10.2.2021. godine u listu "Glas Srpske", a koji se odnosi na:

- Diplomirani vaspitač predškolske djece - na određeno vrijeme radi zamjene odsutnog vaspitača ....................................................1 izvršilac.

- Diplomirani vaspitač predškolske djece - na neodređeno vrijeme. ........................................................................1 izvršilac.

 

2.  Odluka o poništenju konkursa, kao i novi konkurs će biti objavljen u "Glasu Srpske" 17.2.2021. godine.

 

OBRAZLOŽENjE

 

Konkurs objavljen dana 10.2.2021. godine u "Glasu Srpske" poništava se zbog stupanja na snagu Pravilnika o proceduri prijema u radni odnos i načinu bodovanja vaspitača, stručnih saradnika, sekretara i računovođe u predškolske ustanove ("Sl. gl. RS" 9/21, od 5.2.2021. godine). Odluka o poništavanju konkursa, te ponovljeni konkurs će biti objavljen i u "Glasu Srpske" 17.2.2021. godine.

***

"TERME LAKTAŠI" DOO LAKTAŠI

Karađorđeva br.44

 

Zbog ukazane potrebe, direktor privrednog društva Terme Laktaši d.o.o. Laktaši objavljuje

 

OGLAS

 

Za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme:

 

1. Higijeničarka ..................................2 izvršioca

 

Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati:

1. da je državljanin Republike Srpske/Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu radnu i zdravstvenu sposobnost.

 

Posebni uslovi koje kandidat mora ispunjavati:

1. NK

2. opšta kultura ponašanja i komunikacije,

3. radno iskustvo u struci - poželjno,

4. sklonost timskom radu.

 

 

Oglas ostaje otvoren do popune traženog radnog mjesta.

Prijava kandidata treba da sadrži pisanu biografiju.

Sa prijavljenim kandidatima će se obaviti intervju.

Prijave sa potrebnim dokazima se mogu predati lično na recepciju Hotela "San" u Laktašima, Karađorđeva 44, redovnom poštom ili putem e-maila terme@termelaktasi.com.

***

OPŠTINA ČELINAC

 ul. Prvog krajiškog proleterskog bataljona 50

načelnik opštine Čelinac raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih rukovodećih radnih mjesta u

Opštinskoj upravi opštine Čelinac

 

I

U Opštinsku upravu opštine Čelinac primaju se u radni odnos, u statusu službenika:

1. Načelnik Odjeljenja za opštu upravu ....................................................1 izvršilac,

2. Načelnik Odjeljenja za finansije .......................................................1 izvršilac,

3. Načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti ..............1 izvršilac,

4. Načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove ...................................................................................................1 izvršilac

5. Načelnik Odjeljenja za inspekcijske poslove i komunalnu policiju....1 izvršilac.

 

II - Mandat

 

Mandat načelnika odjeljenja traje do kraja mandata saziva skupštine koja ga je izabrala.

 

III - Opis poslova

1. Načelnik odjeljenja

- rukovodi odjeljenjem;

- predstavlja odjeljenje u granicama ovlašćenja;

- organizuje rad i obezbjeđuje zakonitost u radu, ekonomičnost i blagovremenost;

- izvještava načelnika opštine o radu odjeljenja;

- preduzima potrebne mjere za rješavanje pitanja iz djelokruga rada odjeljenja;

- stara se o izvršavanju poslova odjeljenja;

- predlaže propise i druge akte iz nadležnosti odjeljenja i predlaže druge mjere iz njegove nadležnosti;

- sarađuje sa drugim odjeljenjima s ciljem izvršavanja poslova i zadataka;

- ovjerava sve fakture iz nadležnosti odjeljenja čime potvrđuje da su usluge ili robe isporučene i iste dostavlja Odjeljenju za finansije;

- obavlja i druge poslove koji mu u skladu sa Zakonom povjeri načelnik opštine.

 

IV - Opšti uslovi

1. da je kandidat državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18. godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti BiH u posljednje tri godine prije dana objavljivanja konkursa,

5. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

6. da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

7. da ne služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i da nisu pod optužnicom tog suda, a da se nisu povinovali nalogu da se pojave pred sudom (član IDž 1. Ustava Bosne i Hercegovine ).

 

V - Posebni uslovi:

1. Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za načelnika Odjeljenja za opštu upravu su:

- VSS društvenog ili tehničkog smjera, četvorogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova,

- položen stručni ispit za rad u upravi,

- tri godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,

- poznavanje rada na računaru.

2. Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za načelnika Odjeljenja finansije su:

- VSS ekonomskog smjera, četvorogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova,

- položen stručni ispit za rad u  upravi,

- tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,

- poznavanje rada na računaru.

3. Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za načelnika Odjeljenja privredu i društvene djelatnosti su:

- VSS  ekonomskog ili tehničkog smjera, četvorogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova,

- položen stručni ispit za rad u upravi,

- tri godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,

- poznavanje rada na računaru.

4. Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za načelnika Odjeljenja prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove su:

- VSS građevinskog, arhitektonskog, geodetskog ili pravnog smjera četvorogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova,

- položen stručni ispit za rad u upravi,

- tri godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,

- poznavanje rada na računaru.

5. Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za načelnika Odjeljenja za inspekcijske poslove i komunalnu policiju su:

- VSS ekonomskog, pravnog ili tehničkog smjera četvorogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova,

- položen stručni ispit za rad u upravi,

- tri godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,

- poznavanje rada na računaru.

Izuzetno, lice koje je radilo u drugim organima i organizacijama a nema položen stručni ispit, može da se primi u radni odnos na rukovodeće, odnosno izvršilačko radno mjesto uz obavezu da položi stručni ispit u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja. Ukoliko ne položi stručni ispit u roku od šest mjeseci, prestaje mu radni odnos (član 67. stav 3. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave).

 

VI - Nespojivost

Službenik ne može obavljati dužnosti, aktivnosti ili biti na položaju koji su nespojivi sa njegovim službenim dužnostima.

 

VII - Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da prilože dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

1. uvjerenje o državljanstvu,

2. izvod iz matične knjige rođenih,

3. ovjerenu kopiju diplome,

4. biografiju o kretanju u službi,

5. uvjerenje da se ne vodi krivični postupak, ne starije od šest mjeseci,

6. uvjerenje da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi, ne starije od  tri mjeseci,

7. dokaz o radnom iskustvu,

8. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u organima uprave, (kandidati koji nemaju položen stručni ispit za rad u upravi, prilažu ovjerenu ličnu izjavu kojom se obavezuju da će, ukoliko budu primljeni u radni odnos, položiti stručni ispit za rad u upravi u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja),

9. ovjerenu izjavu o ispunjavanju opštih uslova  iz tačke IV podt. 4. 5. 7. i tačke VI odnosno  izjava da se na kandidata ne odnose odredbe od člana 43. do člana 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave koja reguliše nespojivost i sukob interesa,

10. dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabrani kandidat, po završetku izborne procedure.

         Sve kopije dokumenata moraju biti ovjerene kod nadležnog organa.

 

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, komisija će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti pismeno obaviješteni.

Imajući u vidu ovlašćenja Ombudsmena koja proističu iz člana 16. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske, u vezi prigovora na konačna imenovanja, postoji potreba stalnog uvida u podnesene dokumente, te se iz tog razloga dokumenta priložena uz prijave na konkurs neće vraćati kandidatima.

 

VIII- Objavljivanje

Javni konkurs objaviće se u "Službenom glasniku Republike Srpske" i u dnevnom listu "Glas Srpske" i internet stranici opštine Čelinac. Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno rok za podnošenje prijava računaće se od dana poslednjeg objavljivanja.

 

IX - Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja ovog konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijava za učešće na javni konkurs može se dostaviti na propisanom obrascu Prijava na javni konkurs koja je dostupna na internet stranici Opštine Čelinac, a može se preuzeti i u prijemnoj kancelariji sali Opštinske uprave opštine Čelinac.

Prijave se mogu dostaviti lično putem prijemne kancelarije opštine Čelinac ili putem pošte na adresu: Opština Čelinac, ul. Prvog krajiškog proleterskog bataljona 50, sa naznakom Konkursna komisija za sprovođenje postupka za prijem rukovodećih službenika. Kontakt osoba Dragana Kljajić, telefon: 051/553-012.

***

JU OŠ "MEŠA SELIMOVIĆ"                                                                                                                                                                                                                              78 434 NASEOBINA LIŠNjA                                                                                                                              

 direktor Javne ustanove Osnovne škole "Meša Selimović" raspisuje 

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

1. Profesor engleskog jezika – 18 časova redovne nastave (jedan izvršilac), sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom – rad na određeno vrijeme, a najduže do 31.8.2021. godine.

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi.

Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, sa naznakom na koje radno mjesto se prijavljuju, i spiskom priložene dokumentacije  kojom se dokazuje ispunjenost uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati dostavljaju i sljedeću ovjerenu dokumentaciju koja ne smije biti starija od 6 mjeseci:

1.   Da je državljanin RS, odnosno BiH (a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu);

2.  Da je punoljetan (a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte);

3.  Da je radno sposoban (a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci – prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu);

4.  Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela učinjena protiv ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenja iz stava 4. i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem;

6.  Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

7. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta , koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

8.  Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

9.   Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ako se u radni odnos prima lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

10. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

11. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;

12.  Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža, ako se u radni odnos prima lice sa radnim iskustvom;

13.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

14.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

15.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

 

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom. Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Kandidati su dužni lično ili putem pošte dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata. Dostavljena dokumentacija neće biti vraćena kandidatima. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se na pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti na adresu:

 JU OŠ "Meša Selimović", Naseobina Lišnja, 78 434 sa naznakom "Za konkurs".

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu  tablu škole  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Rok za podnošenje prijave iznosi 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnom listu "Glas Srpske".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidate koji se prijavljuju na radno mjesto a koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, testiranje i intervju će se održati u prostorijama škole dana 2.3.2021. godine sa početkom u 9 časova.

 

NAPOMENA: Kandidati su prilikom dolaska u školu dužni poštovati sve mjere i preporuke JZU Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, a u cilju sprečavanja prenošenja virusa korona, obavezna dezinfekcija ruku pri ulasku u školu, poštovanje fizičke distance od dva metra te obavezna upotreba zaštitnih maski.

***

JU OŠ "MILOŠ CRNjANSKI"

POTOČANI

 

raspisuje se

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Nastavnik / profesor engleskog jezika, puna norma, 1 izvršilac, na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja, najduže do 30.6.2021. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

2. Nastavnik/ profesor srpskog jezika, puna norma, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

3. Nastavnik/ profesor demokratije, 3 časa, do povratka radnice sa neplaćenog odsustva, do 15.2.2022. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Prijavljeni kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu, uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, uslove iz Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, a prijem kandidata će biti u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi odnosno sa odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

 

Potrebna dokumenta:

Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom ( adresom i  kontakt telefonom), na kojoj treba napisati i e-mail adresu, kako bi komisija dostavila Obavještenje  za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja (član 8. Pravilnika o  proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi) dostaviti dokumenta kojima se dokazuje da kandidat ispunjava opšte i posebne uslove za prijem u radni odnos (original ili ovjerena fotokopija).

 

Opšti uslovi

1. Uvjerenje o državljanstvu (da je državljanin BiH, RS)

2. Izvod iz matične knjige rođenih  ili kopija lične karte ( da je punoljetan),

3.  Ljekarsko uvjerenje da je radno sposoban koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova, ne starije od šest mjeseci ( prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

4. Uvjerenje o neosuđivanosti pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena  protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine  ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava ( škola će za izabranog kandidata tražiti službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa)

5. Uvjerenje o podacima  iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (škola će za izabranog kandidata tražiti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa)

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

Pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i važećeg Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima  za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

 

Posebni uslovi

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3.  Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko- metodičku grupu predmeta

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi

5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od poslodavca kod koga je stekao radni staž.

7. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

8. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i

9. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

10. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Pravo učešća na konkursu na osnovu  člana 104. Stav 6. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, imaju lica  koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ispunjavala uslove po pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Pozivaju se kandidati da na prijavi tačno navedu dokumenta koja dostavljaju uz prijavu.

Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti na adresu škole:  JU Osnovna škola

 "Miloš Crnjanski" Potočani, Potočani 78435.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata, kao i dokumenta koja nisu ovjerena, komisija neće  razmatrati.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se testiranje i  intervju dana 2.3.2021. (utorak) godine u prostorijama JU Osnovna škola "Miloš Crnjanski" Potočani, sa početkom u 13 časova.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole u petak 26.2.2021. godine.

Ukoliko se  kandidat ne  pojavi  na testiranju i intervju smatraće se da je kandidat odustao  od prijave na konkurs.

Sva dokumentacija koju kandidati dostavljaju mora biti ovjerena (ovjerene kopije), i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

***

 REPUBLIKA SRPSKA

 JU OŠ "IVO ANDRIĆ"

 Kulaši 119, Prnjavor

  tel./faks: 051/666-118,

 e-mail: os080@skolers.org

direktor Javne ustanove Osnovna škola "Ivo Andrić" Kulaši, Prnjavor raspisuje :

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

1. Profesor matematike – 16 časova sedmično (jedan izvršilac), sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom– rad na neodređeno vrijeme.

2. Profesor fizike – 2 časa sedmično (jedan izvršilac), sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom – rad na određeno vrijeme, najduže do 31.8.2021. godine.

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu  kandidat treba da ispunjava i uslove predviđene članom 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju kao i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača i Pravilnikom o proceduri, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, sa naznakom na koje radno mjesto se prijavljuju, i spiskom priložene dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati dostavljaju i sljedeću ovjerenu dokumentaciju :

1. Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

3. Da je radno sposoban (a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci - prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu);

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela učinjena protiv ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenja iz stava 4. i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem;

6. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

7. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta , koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

8. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

9. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ako se u radni odnos prima lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

10. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

11. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;

12. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža, ako se u radni odnos prima lice sa radnim iskustvom;

13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

14. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

15. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž  van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane  ovim konkursom  i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju - čl. 104. stav (6) , kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Kandidati su dužni lično ili putem pošte dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata. Dostavljena dokumentacija neće biti vraćena kandidatima. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se na pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti na adresu: JU Osnovna škola "Ivo Andrić" Kulaši, Kulaši 119, 78 430 Kulaši sa naznakom "Za konkurs".

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu  tablu škole  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. Rok za podnošenje prijave iznosi 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnom listu "Glas Srpske".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Za kandidate koji se prijavljuju na radna mjesta, a koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, testiranje i intervju će se održati u prostorijama škole dana 2.3.2021. godine sa početkom u 11 časova.

NAPOMENA: Kandidati su prilikom dolaska u školu dužni poštovati sve mjere i preporuke JZU Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, a s ciljem sprečavanja prenošenja virusa korona, obavezna dezinfekcija ruku pri ulasku u školu, poštovanje fizičke distance od dva metra, te obavezna upotreba zaštitnih maski.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "SVETI SAVA", GORNjI SMRTIĆI

 tel: 051/668-653,

e-mail: os079@skolers.org

 

JU OŠ  "Sveti Sava" Gornji Smrtići  raspisuje

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Nastavnik ili profesor fizike, 2 časa sedmično, 1 izvršilac, rad na određeno vrijeme, najduže do 31.8.2021. godine, u radni odnos se primaju lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

 

Zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, a prijem kandidata će se vršiti u skladu sa   Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za  prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

1. Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5) Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

2. Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju o ispunjenosti opštih uslova iz Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim ovim Pravilnikom i to:

3. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

4. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

6.  Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

7.  Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

8. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom;

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju imaju lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 177. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju imaju lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se testiranje i intervju dana 2.3.2021. godine u prostorijama JU OŠ "Sveti Sava" Gornji Smrtići, sa početkom u 12 časova.

                 

Kandidati ukoliko se ne pojave na testiranju i intervjuu  smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se razmatrati.

 

          Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

NAPOMENA: Kandidati su prilikom dolaska u školu dužni poštovati sve mjere i preporuke JZU Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, a u cilju sprečavanja prenošenja virusa korona, obavezna dezinfekcija ruku pri ulasku u školu, poštovanje fizičke distance od dva metra, te obavezna upotreba maski.

Prijavu sa potrebnim dokumentima slati na adresu : JU OŠ "Sveti Sava"

Gornji Smrtići, 78438 Smrtići.

***

PEPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "IVAN GORAN KOVAČIĆ"

Mrkonjić Grad, Njegoševa 15

tel.: +38750211367,

e-mail: os059@skolers.org

 

 

JU Osnovna škola „Ivan Goran Kovačić" Mrkonjić Grad raspisuje:

 

KONKURS

za upražnjeno radno mjesto

 

1.       Profesor razredne nastave - puna norma, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, na neodređeno vrijeme, 1 izvršilac;

          Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati uslove iz čl. 104. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

          Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

- da je državljanin RS ili BiH , što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

- da je punoljetan, što dokazuje izvodom  iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

- da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

- da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (dostavlja kandidat);

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela  učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad  djetetom ili  maloljetnim licem  (za izabranog kandidata Škola će pribaviti uvjerenje službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, što dokazuje uvjerenjem iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

          Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

1. Prijavu na konkurs (potpisanu) sa kratkom biografijom i kontakt telefonom;

2. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

3. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

5. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

6. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

7. Izvod iz matične knjige rođenih;

8. Uvjerenje o državljanstvu;

9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

10. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

11. Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

14. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

          Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja Zakona na snagu ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

           Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Nepotpuna i neblagovremena dokumenta neće se razmatrati. Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

          Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama Škole u utorak, 2.3.2021. godine, sa početkom u 9 časova.

          Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, Škola će objaviti na oglasnoj tabli, najmanje tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave dostaviti lično ili na adresu škole:

JU Osnovna škola "Ivan Goran Kovačić", Njegoševa 15, 70260 Mrkonjić Grad

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "PETAR KOČIĆ"

 SITNICA, Sitnica 23 – opština Ribnik

tel.: 050 421 026,

e-mail: os050@skolers.org

 

 JU OŠ "Petar Kočić" Sitnica raspisuje:

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Nastavnik fizike  - sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,  1 izvršilac , 4 časa, do kraja školske godine, odnosno do 31.8.2021. god.

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu   i članom 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 104. i članom 129. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju   i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

(1) Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su  :

  1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban , a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

4)  da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.

5) Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece

6) Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

Uvjerenja  iz tačaka 4 ) i 5 )  za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova , potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6)  uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju održaće se u prostorijama škole dana 3.3.2021. god (srijeda) sa početkom u 8.30 časova.

Na oglasnoj tabli škole će biti objavljen spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na konkurs neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Kandidati koji se ne pojave na testiranju i intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8  (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom "Prijava na konkurs za radno mjesto nastavnika  fizike" na adresu : JU OŠ "Petar Kočić", Sitnica 23, 79283 Sitnica.

***

ZU Stomatološka ambulanta 

"DR VASILjEVIĆ" Ribnik

                                   

OGLAS

Podaci  o poslodavcu

ZU Stomatološka ambulanta  "DR VASILjEVIĆ" Ribnik

Donje Zableće, Ribnik

TEL: 065/359-441

JIB: 4403944860004

 

 

 

Naziv poslodavca

ZU Stomatološka ambulanta "DR VASILjEVIĆ" Ribnik

 

Adresa/sjedište poslodavca:

Donje Zableće, Ribnik

 

Vrsta djelatnosti poslodavca:

stomatološka djelatnost

 

Oglas za prijem u radni odnos na poziciju:

stomatološka sestra - asistent

 

Broj izvršilaca:

1

 

Rad na : neodređeno/određeno vrijeme:

neodređeno, 1

 

Mjesto rada/regija:

Ribnik

 

Opis radnog mjesta:

 

stomatološka sestra  - asistent

 

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

 

Položen stručni ispit

 

Datum objave oglasa: 12.2.2021.                 Datum isteka oglasa:

                                                                      do popune radnog mjesta

 

Nezaposlena lica  prijave na oglas šalju na navedenu adresu poslodavca.

***

JU "NIKOLA TESLA"

KOTOR VAROŠ

 

 

KONKURS

 

za popunu upražnjenih radnih mjesta

  

 

 

1. Profesor matematike, 1 izvršilac, sa iskustvom, na određeno vrijeme, 6 časova matematike, do 30.6.2021. godine,

2. Profesor elektro struke ,1 izvršilac, sa iskustvom na određeno vrijeme, 12 časa , do 30.6.2021. godine

3. Profesor mašinske grupe predmeta, 1 izvršioca, sa iskustvom na određeno vrijeme, puna norma, do 30.6.2021. godine,

4. Profesor mašinske grupe predmeta, 1 izvršilac , sa iskustvom na određeno vrijeme, nepuna norma (16 časova teoretske nastave i 4 časa praktične nastave), do 30.6.2021. godine,

5. Profesor za predmete: tehnologija zanimanja 4 časa, poznavanje materijala 4 časa, (za zanimanje frizer), 1 izvršilac , sa iskustvom do 30.6.2021. godine,

6. Doktor medicine, 1 izvršilac, 4 časa (anatomija i fiziologija, dermatologija), sa iskustvom  do 30.6.2021. godine,

7. Vjeroučitelj katoličke vjeronauke, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, 1 čas katoličke vjeronauke, sa iskustvom do 30.6.2021. godine,

8. Profesor fizičkog vaspitanja, 1 izvršilac, sa iskustvom  na određeno vrijeme, 6 časova fizičkog vaspitanja , do 30.6.2021. godine.

9. Profesor higijene za zanimanje frizer, 1 izvršilac, sa iskustvom na određeno vrijeme, 2 časa, do 30.6.2021. godine.

10. Sekretar škole, diplomirani pravnik, pripravnik, 1 izvršilac, pola radnog vremena, na određeno vrijeme od godinu dana od dana zasnivanja radnog odnosa.

 

Pored opštih uslova predviđenim Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom  104.  i 124.  Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama, Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, što se dokazuje Uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, što se dokazuje Izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

5. uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe  i iskorišćavanja djece,

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačke 6. kandidat dostavlja prilikom prijave na konkurs, dok će uvjerenja iz tačke 4. i 5. za izabranog kandidata škola pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i adresa stanovanja i koja

mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs,

kandidati su dužni dostaviti i sljedeću dokumentaciju, posebni uslovi,  (ovjerene fotokopije):

 

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog

programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova

u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,( lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju ovjerene fotokopije za oba ciklusa studijskog programa ),

- uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi (ukoliko se traži kandidat sa iskustvom ),

- uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom koji se reguliše polaganje stručnog ispita,

- dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili

uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko

u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju dodatak diplomi  za oba ciklusa studijskog programa ),

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na

evidenciji nezaposlenih lica a nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,

- uvjerenje o radnom stažu  od ranijeg poslodavca, iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla a ako je lice radilo sa nepunim radnim vremenom  potrebno je to vrijeme preračunati u puno radno vrijeme,( ukoliko se traži kandidat sa  iskustvom ),

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-

invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca

Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatuiz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-

invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-

invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika i stručnih saradnika kao i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisanim navedenim zakonom.

 

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 106. i 111. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju kao i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja

kriterijuma za prijem.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave svu traženu dokumentaciju, Komisija za prijem radnika obaviće  intervju i testiranje dana 4.3.2021. godine u 12 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Svi kandidati će biti obaviješteni o izboru kandidata u roku od 8 dana od dana izvršenog izbora.

Škola ne vraća dostavljenu dokumentaciju kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama

"Glas Srpske".

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti zapečaćene u koverti lično na protokol u školi ili poštom na adresu škole  sa naznakom "Prijava na konkurs".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "SVETI SAVA"

Kotor Varoš, Svetosavska 2

tel: 051/927-220, 051/785-175,

 e-mail: os051@skolers.org

 

direktor škole raspisuje

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Računovođa - na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,  puno radno vrijeme, 1 izvršilac.

 

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene članom 129. stav (3) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, odnosno, da imaju završen prvi ciklus studijskog programa ekonomije, finansija ili računovodstva i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, koji imaju odgovarajuću licencu u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS", broj: 74/18 i 26/19).

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1) da je državljanin RS ili BiH, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

4) da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem – što dokazuje uvjerenjem,

5) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

6) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, što dokazuje uvjerenjem iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

Uvjerenja iz tačke 5) i 6) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, a ona podrazumijeva:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

 2) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

 3) licencu u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva,

 4) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

 5) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

 6) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

 7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

 8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te fotokopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata komisija neće uzeti u razmatranje.

Testiranje i intervju će se obaviti sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, dana 3.3.2021. godine u 12 časova u prostorijama škole u Kotor Varošu.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće pozivati posebno na testiranje i intervju, te ako se ne pojave na intervjuu i testiranju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u "Glasu Srpske". Prijave i dokumentaciju dostaviti poštom na adresu: JU Osnovna škola "Sveti Sava", Svetosavska 2, 78 220 Kotor Varoš, sa naznakom "ZA KONKURS".

NAPOMENA: Kandidati su prilikom dolaska u školu dužni poštovati sve mjere i preporuke JZU Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, a s ciljem sprečavanja prenošenja virusa korona (obavezna dezinfekcija ruku pri ulasku u školu, poštovanje fizičke distance od dva metra, te obavezna upotreba maski).

***

JU TEHNIČKA ŠKOLA

78400 GRADIŠKA

Kosovke djevojke broj 18

 

raspisuje

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

Na osnovu člana 107. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" br.41/18 i 92/20), člana 14. i 20. stav 2. Pravilnika o 40-časovnoj radnoj nedjelji nastavnika i stručnih saradnika u srednjim školama ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 64/09, 74/09 i 92/10), i Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 24/19), obavještavamo vas da  JU Tehnička škola Gradiška raspolaže viškom časova redovne nastave:

 

1. Profesor srpskog  jezika    – 3 časa na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja      

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, potrebno je da kandidat dostavi i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:

1) da je državljanin Republike Srpske  ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se  dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5) da nije upisan u Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, što se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra, koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

6) da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za učinjena djela, što se dokazuje uvjerenjem koje je kandidat dužan dostaviti.

Kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje.

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa  u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno znanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno u skladu sa Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove  o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom.

4. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen, za kandidate koji ispunjavaju uslove, (uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla). Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

 

Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama škole ul. Kosovke djevojke broj 18, dana 1.3.2021. godine u 12 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju i intervjuu smatrati će se da su odustali  od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnoj tabli.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti u kovertama sa naznakom "Za konkurs" na adresu  JU Tehnička škola, ul. Kosovke djevojke broj 18, 78 400 Gradiška.

 

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana