JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka Oglašava slobodna radna mjesta na dan 15.09.2022. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka Oglašava slobodna radna mjesta na dan 15.09.2022. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 15.09.2022. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**********

***********

JU TEHNIČKA ŠKOLA

Đure Daničića 2A, Banja Luka

 

 

raspisuje sljedeći

 

K O N K U R S

za izbor direktora škole

 

I  Mandat:

Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

 

II Uslovi za izbor:

Za direktora škole može da bude izabrano lice koje ispunjava sljedeće uslove:

 

Opšti uslovi:

 • da je lice starije od 18 godina,
 • da je državljanin RS, odnosno BiH ,
 • da je radno sposoban, da ima opštu zdravstvenu psihofizičku sposobnost za rad.

 

Posebni uslovi:

 • da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine  i ostvarenih najmanje

              240 ECTS  bodova ili ekvivalent,

 • da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz tačke 1,
 • da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
 • da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje obrazovno-vaspitnog rada škole,
 • ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

 

III Potrebna dokumenta:

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni, uz prijavu na konkurs, koja je potpisana od strane kandidata, priložiti sljedeću dokumentaciju:

 

 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
 • ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije uvjerenje od 3 mjeseca),
 • diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju, sa najmanje ostavrenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada,
 • uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ne starije od 3 mjeseca),
 • uvjerenje o radnom iskustvu u vaspitno-obrazovnom radu u školi kojim dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao nastavnik ili stručni saradnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,
 • kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,
 • prijedlog programa rada direktora za četvorogodišnji period – mandat,
 • druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti za organizovanje vaspitno obrazovnog rada škole, ukoliko ih kandidat posjeduje.

 

Uvjerenje o neosuđivanosti kandidata pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će

pribaviti službenim putem, za kandidata koji bude izabran.

 

Navedena dokumenta je potrebno dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji, a dostavljena

dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

 

IV Rok za učešće na konkursu:

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. Nepotpune i neblagovremene prijave, neće se uzeti u razmatranje.

Školski odbor će Ministru dostaviti dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od 8 dana od dana razmatranja prijava.

 

Prijave (potpisane od strane kandidata) sa osnovnim kontakt podacima i potrebnom dokumentacijom, kandidati mogu dostaviti lično ili poštom na adresu  škole sa naznakom „Za konkurs za izbor direktora škole".

 

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora u roku od 8 dana od dana dostavljanja odluke školi.

***

JU TEHNIČKA ŠKOLA BANjA LUKA

ĐURE DANIČIĆA 2A

 

 

"Na osnovu odluke br. 4671/22 od 08.09.2022. godine, konkurs koji je objavljen dana 17.08.2022. godine,

 

PONIŠTAVA SE KONKURS U DIJELU

koji se odnosi na sljedeća radna mjesta

 

 

 1. Profesor srpskog jezika  – 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije, a najdalje do 31.08.2023. godine, sa radnim iskustvom 
 2. Profesor srpskog jezika  - 1 izvršilac, 4 časa, na određeno vrijeme, do 31.08.2023. godine, sa radnim iskustvom  

 

Konkurs će opet biti objavljen posredstvom Zavoda za zapošljavanje, u dnevnom listu Glas Srpske".

***

JU Ugostiteljsko-trgovinsko-turistička škola Banja Luka

 V.Stepe Stepanovića 44, Banja Luka

 

 

raspisuje

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. NASTAVNIK EKONOMSKE GRUPE PREDMETA – 20 časova na određeno vrijeme, do 31.08.2023. godine,  1 izvršilac- lice sa radnim iskustvom.

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju  i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama .

Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (ovjerene fotokopije):

- diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi-završen prvi ciklus studijskog programa  u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent ,

- dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte,

- uvjerenje o državljanstvu,

- uvjerenje da  protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem ne starije od 6 mjeseci,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- uvjerenje o radnom iskustvu izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem .

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave svu traženu dokumentaciju, Komisija za prijem radnika obaviće  intervju i testiranje dana 26.09.2022. godine u 12,00 časova u prostorijama Škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od šest mjeseci.

Škola će za kandidata koji bude izabran prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

Škola ne vraća dostavljenu dokumentaciju kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske".

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti  zapečaćene u koverti lično na protokol u Sekretarijat škole ili poštom na adresu škole  sa naznakom „Prijava na konkurs za radno mjesto".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

VET CENTAR" doo Banja Luka

Karađorđeva bb, 78000 Banja Luka

Telefon: 065-981-786

 

 

raspisuje

                                                                   O G L A S

Za rad na neodređeno vrijeme

 

HIGIJENIČAR  .........................    1 IZVRŠILAC  

RAD U HIGIJENIČARSKOJ SLUŽBI (AZIL MANjAČA)

 

Uslovi rada:

-SSS

-VOZAČKA DOZVOLA „B" KATEGORIJE

Oglas otvoren do popune radnog mjesta.

 

CCC d.o.o. Banja Luka a member of TELUS International Group
Prvog krajiškog korpusa 39
78000 Banja Luka

 

 

Oglas za prijem u radni odnos na poziciju:

 

Kundenberater/ Korisnička podrška
Broj izvršilaca: 10
Rad na: neodređeno vrijeme
Mjesto rada/regija:  Banja Luka ili rad od kuće

Opis radnog mjesta:  
Korisnička podrška za našeg partnera „Sunrise upc " u Banjoj Luci - Inbound
Bez obzira da li imaš iskustvo u korisničkoj podršci ili tražiš svoju prvu priliku u ovoj oblasti, ukoliko si komunikativ:na i voliš raditi sa ljudima, onda u TELUS International -u imamo pravi posao za tebe.

Tvoji zadaci:  
•    Podrška postojećim kupcima koji govore njemački jezik o tarifama, proizvodima i ugovorima iz oblasti mobilnih komunikacija
•    Savjetovanje, podrška i ponuda inovativnih telekomunikacijskih proizvoda

Postani dio našeg tima i prijavi se odmah!
Naš tim za zapošljavanje je uvijek dostupan da odgovori na pitanja na broj +387 51 952 001 ili +387 65 479 057 i raduje se tvojoj prijavi na njemačkom jeziku sa informacijom najranijeg mogućeg datuma početka rada na [email protected]  ili putem stranice https://jobs.telusinternational.com/bs_BA/careers/SearchJobsBosnia/?listFilterMode=1&2947=5254&2947_format=4626

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:
Njemački jezik na C1/B2 nivou

Rad na računaru


Nezaposlena lica prijave na oglas šalju na navedenu ADRESU poslodavca do 09.10.2022 . godine.

***

JELENA SHOP s.p Banja Luka

Jevrejska bb, 78000 Banja Luka

raspisuje

                                                                  O G L A S

Potreban radnik –KROJAČ (Ž) ................. ..................................................  1 izvršilac

Opis posla:

-potkraćivanje haljina

Zainteresovani kandidati se mogu javiti na kontakt telefon 065/514-509

Oglas otvoren do popune radnog mjesta.

***

„GOTIVA"  SP

NIKOLE PAŠIĆA 29, 78000 Banja Luka

TELEFON:  065-206-840

 

raspisuje         

                                                            O G L A S

Za rad na neodređeno vrijeme:

 

KUHAR –PRIPREMA KNEDLI....................................... 1 IZVRŠILAC

 

Zainteresovani kandidati se mogu javiti na kontakt telefon 065-206-840.

 

Oglas otvoren do 16.09.2022. godine.

***

 

PU KLUB ZA DJECU „ZVJEZDICA"

Jovana Dučića br.50,78000 Banja Luka

[email protected]

 

raspisuje         

                                                            O G L A S

Za rad na određeno vrijeme:

 

MEDICINSKA SESTRA –TEHNIČAR  .............................................    2 IZVRŠIOCA

Opis posla:

-Rad u grupi sa djecom

 

Zainteresovani kandidati se mogu javiti na kontakt telefon 065-347-888.

 

Oglas otvoren do 30.09.2022. godine.

***

 

PU KLUB ZA DJECU „ZVJEZDICA"

Ul. Jovana Dučića br.50

78000 Banja Luka

[email protected]

 

raspisuje         

                                                            O G L A S

Za rad na određeno vrijeme:

 

VASPITAČ PREDŠKOLSKE USTANOVE  ..........................................................    2 IZVRŠIOCA

PROFESOR RAZREDNE NASTAVE ........................   2 IZVRŠIOCA

DIPLOMIRANI PEDAGOG ................................    2 IZVRŠIOCA

Opis posla:

-Rad u grupi sa djecom

Zainteresovani kandidati se mogu javiti na kontakt telefon 051/302-630 i 065/702-966.

 

Oglas otvoren do 30.09.2022. godine.

***

„MILTEX" doo  Banja Luka                                                 

Knjaza Miloša bb

Tel: 051/300-328; 051/306-321

E-mail: [email protected]

 

 

 

Raspisuje konkurs za radno mjesto

 • SKLADIŠTAR (m) ...........................…………….1 izvršilac

Obrazovanje: Poželjno tehničkog smjera –srednja/viša škola

 

Opis posla: 

 • Rad u skladištu
 • Obavlja i druge poslove u proizvodnji po potrebi

Uslovi:

 • Poznavanje rada u skladištu
 • Rukovanje standardnim ručnim alatima (prednost imaju kandidati sa iskustvom rada u proizvodnji)
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Prednost imaju kandidati sa iskustvom

Neophodne vještine:

 • Profesionalan odnos i odgovornost prema poslu
 • Sposopbnost za timski rad ali i donošenje samostalnih odluka shodno situacijama u proizvodnji
 • Želja za učenjem i usavršavanjem

Nudimo:

 • Ugovor o radu na određeno vrijeme sa mogućnošću stalnog zaposlenja
 • Sigurna i redovna primanja
 • Prepoznavanje i nagrađivanje Vašeg truda
 • Rad u pozitivnom i dinamičnom okruženju

Prijavu sa radnom biografijom možete slati na dole navedene adrese ili direktno kontaktirati na dole navedene telefone.

 

Konkurs je otvoren do popune radnog mjesta.

 

***

Sani optik d.o.o. Banja Luka

Veselina Masleše 13, 78000 Banja Luka PJ Banja Luka

 

Raspisuje

K O N K U R S

za prijem radnika u radni odnos na mjestu

 „stručni saradnik za optometriju" . VSS- dip. med. njega sa punim radnim vremenom.

Radno iskustvo poželjno, ali nije neophodno.

Poznavanje rada na računaru

Zaintresovani kandidati se mogu javiti na kontakt telefon 063/093-351

Oglas otvoren do popune radnog mjesta

***

CVJEĆARA „ABELIJA"

Ul. Njegoševa br.69

78000 Banja Luka

 

Raspisuje oglas za rad na neodređeno vrijeme

 

TRGOVAC U CVJEĆARI ........................................   1 IZVRŠILAC

Zainteresovani kandidati se mogu javiti na kontakt telefon 065/830-679

Oglas otvoren do 22.09.2022. godine.

***

„NICOLAS" s.p.Banja Luka

Karađorđeva br.254 ,78000 Banja Luka

raspisuje

O G L A S

 

FRIZER ZA ŽENE I MUŠKARCE ............................    1 IZVRŠILAC

Zainteresovani kandidati se mogu javiti na kontakt telefon  065/530-087.

Oglas otvoren do 12.10.2022.

***

ŽAR s.p Banja Luka

Branka Popovića br.29, 78000 Banja Luka

 

 -novootvorenom  diskontu potrebni radnici-

                                              O G L A S

 

1.TRGOVAC .........................   1 IZVRŠILAC

 

Zainteresovani kandidati se mogu javiti na kontakt telefon 065/680-868.

Oglas otvoren do 06.10.2022. godine.

***

P.D. Marija s.p. Boris Lojić
Aleja Svetog Save 69 – Merkator BL

78000 Banja Luka

065/630-413


Oglas za prijem u radni odnos na poziciju:

 

Radnik-trgovac na izradi ključeva ....................   1 izvršilacRad na neodređeno vrijeme


Mjesto rada/regija: Banja Luka


Opis radnog mjesta: 

Izrada svih vrsta ključeva, servis i opravka auto ključeva, zamjena oklopa i baterija itd..


Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Prethodno radno iskustvo u izradi ključeva nije neophodno ali je poželjno osnovno poznavanje mehanike i mašina te osnovno poznavanje engleskog jezika.

 

Oglas otvoren do 09.10.2022

 

Nezaposlena lica prijave na oglas šalju na navedenu ADRESU poslodavca.

***

 

OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO BANjA LUKA

 

objavljuje

 

O G L A S

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

I - NAZIV I POZICIJA RADNOG MJESTA

 1. Pripravnik – dipl.pravnik ......................................... broj izvršilaca 3 (tri)
 • radni odnos se zasniva na određeno vrijeme, na period od 2 godine

 

 1. Pripravnik - dipl.pravnik (volonter) .................... broj izvršilaca 1 (jedan)

      -  sa pripravnikom se zaključuje ugovor o stručnom osposobljavanju i    usavršavanju na period od 2 godine

 1. Tužilački asistent-daktilograf..........................broj izvršilaca 1 ( jedan )
 • radni odnos se zasniva na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja

 

II – OPIS POSLOVA

Pozicija 1. i 2. - Pripravnici zasnivaju radni odnos na određeno vrijeme ili zaključuju ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju radi sticanja praktičnog iskustva na svim poljima rada u tužilaštvima i sticanja uslova za polaganje pravosudnog ispita. Pripravnici se u određenom periodu svoje službe upućuju na praktičan rad u osnovne i okružne sudove. Edukacija tužilačkih pripravnika odvija se u skladu sa Pravilnikom o obavljanju pripravničkog staža tužilačkih pripravnika u Okružnom javnom tužilaštvu u Banjaluci i programom početne obuke, koju utvrđuje Centar za edukaciju sudija i tužilaca.

Pozicija 3. - Tužilački asistent - daktilograf obavlja poslove kreiranja tužilačkih pismena po naredbi  tužioca, registrovanje pratećih priloga uz dokument, registrovanje svih radnji po naredbi tužioca te izvršavanje drugih zadataka dodijeljenih od strane tužioca, u skladu sa Pravilnikom o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u tužilaštvu.

III - OPŠTI USLOVI

1)  da je državljanin RS  ili BiH,

 1. da je stariji od 18 godina,
 2. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 3. da se protiv njega ne vodi krivični postupak i
 4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u tužilaštvu.

IV - POSEBNI USLOVI

Za poziciju 1. i 2. : VSS diplomirani pravnik

Za poziciju 3. : SSS, IV stepen, šest mjeseci radnog iskustva na istima ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru

V - POTREBNI DOKUMENTI

 Prijava na konkurs podnosi se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, http://ot-banjaluka.pravosudje.ba, u dijelu "konkursi za upražnjene pozicije", a može se dobiti i u Okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka, Ul. Vladike Platona bb.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom, uz napomenu da je propisima koji regulišu radne odnose propisano da zaposlenom prestaje radni odnos u sličaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke, koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

Uz prijavu na javni konkurs kandidati prilažu u originalu ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

 • Lične karte ili pasoša,
 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
 • Diplomu o završenom pravnom fakultetu za poziciju 1. i 2., odnosno svjedočanstvo o završenoj školi za poziciju 3.

-    Uvjerenje ili potvrdu o traženom radnom iskustvu za poziciju 3.

 

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

Izabrani kandidati dužni su u roku 7 (sedam) dana od dana prijema odluke i obavještenja o izboru dostaviti originale ili ovjerene kopije ne starije od 6 (šest) mjeseci sledećih dokumenata:

 • uvjerenje da se ne vodi krivični postupak,
 • uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u tužilaštvu,
 • uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

VI - ADRESA ZA PODNOŠENjE PRIJAVE I ROK ZA PRIJAVU NA KONKURS

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova se mogu dostaviti lično, putem pošte na adresu: Okružno javno tužilaštvo u Banja Luci, ul. Vladike Platona bb, 78000 Banja Luka, sa naznakom: "Prijava na konkurs" ili elektronskom prijavom putem njeb sajta Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka sa tačnom naznakom radnog mjsta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem njeb sajta obavezan je u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave da dođe u tužilaštvo i prijavu potpiše (lično ili preko punomoćnika, koji će tada priložiti i ovjerenu punomoć), te predati/dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

          Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava kandidata je 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnom listu ''Glas Srpske''.

Prije donošenja odluke o izboru sa prijavljenim kandidatima, koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa, obaviće se intervju za poziciju pod rednim brojem 1 i 2; intervju, testiranje provjerom poznavanja rada na računaru, te provjera brzine i tačnosti kucanja za poziciju pod rednim brojem 3.

O vremenu i mjestu testiranja kandidati će biti obavješteni naknadno, najdalje u roku od 7 dana od zatvaranja konkursa, pismenim putem ili telefonskim putem, te je potrebno u prijavi obavezno navesti i kontakt telefon.

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu  ''Glas Srpske'' i na internet stranici Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka.

***

JU Elektrotehnička škola ''Nikola Tesla'' Banja Luka

Jevrejska 48, Banjaluka

 

raspisuje

KONKURS

za prijem u radni odnos na radno mjesto

 

 1. Profesor STN, na neodređeno vrijeme, sa iskustvom, 1 izvršilac, puna norma, 20 časova                                                                                                                                                   Nastavni predmeti:  Informatika (12 časa), Primjena računara sa programiranjem (8 časova)
 2. Profesor STN, na određeno vrijeme do 31.08.2023.godine, sa iskustvom 1 izvršilac, puna norma,  20 časova                                                                                                           

Nastavni predmeti: Elektroenergetski sistemi (4 časa), Elektromotorni pogon (2 časa), Električne mašine (6), Osnove elektrotehike (8 časova)

 1. Profesor STN, na određeno vrijeme do 31.08.2023.godine, sa iskustvom, 1 izvršilac, nepuna norma, 17 časova                                                                                                                                                      Nastavni predmeti: Profesor praktične nastave (8 časa), Primjena računara sa programiranjem (9 časova)

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu  kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove navedene u članu 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  i da imaju:

-        Stručnu spremu propisanu Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama .

Kandidat treba da ispunjava i druge posebne uslove propisane navedenim Pravilnikom.

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem .

Kandidati  su dužni   dostaviti sledeću dokumetaciju:

1.       prijavu  na konkurs, koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs i  u kojoj se obavezno mora navesti adresa, kontakt telefon  i kratka biografija kandidata kao i koja dokumenta uz prijavu prilažu;

2.       diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje;

3.       uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

4.       dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5.       izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

6.       uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH;

7.       uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji  nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

8.  uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj
grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija
nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

9.       uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ili uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita

10.     uvjerenje o  radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz kojeg se jasno vidi vrsta posla, stepen  stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme potrebno je preračunati u puno radno vrijeme

11.     uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz  kategorije porodice poginulog borca;

12.     uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

13.     uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS  ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa  učenicima koje nije starije od 6 mjeseci.

Škola će za kandidata koji bude izabran prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji dostave blagovremene i potpune prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana  29.09.2022. (četvrtak) u 10 časova u prostorijama Škole. Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa objaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i  intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs je otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ''Glas Srpske''.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično zapečaćene na protokol u Sekretarijat škole ili poštom na adresu škole Jevrejska 48, Banjaluka, sa naznakom  „Za Komisiju za izbor kandidata" uz obaveznu naznaku rednog broja radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.

***

G R A D B A Nj A  L U K A                                                                                  

JU CENTAR ZA PREDŠKOLSKO VASPITANjE I OBRAZOVANjE B A Nj A  L U K A

raspisuje se:

 

K O N K U R S

za prijem u radni odnos na radno mjesto:

 

 1. Vaspitač – na upražnjeno radno mjesto na neodređeno vrijeme– 21 izvršilac, sa radnim iskustvom od godinu dana
 2. Vaspitač –  pripravnik na određeno vrijeme, na period od godinu dana – 1 izvršilac, bez radnog iskustva

 

Kandidati za radno mjesto pod rednim brojem 1. treba da ispunjavaju sljedeće posebne uslove:

 • završen fakultet – prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača
 • 1 godina radnog iskustva u struci;
 • položen stručni ispit i
 • poznavanje rada na računaru

 

Kandidati za radno mjesto pod rednim brojem 2. treba da ispunjavaju sljedeće posebne uslove:

 

 • završen fakultet – prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača
 • poznavanje rada na računaru

 

Kandidati za radno mjesto pod rednim brojem 1. i 2. treba da ispunjavaju sljedeće opšte uslove:

 • da su  državljani RS, odnosno  BiH;
 • da je stariji od 18 godina;
 • da je radno sposoban,
 •  da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovineljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorišćavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnje i prikazivanja dječije pornografije, oduzimanja maloljetnog lica, zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela;
 • da se ne vodi u posebnom Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,
 • da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorišćavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnje i prikazivanja dječije pornografije, oduzimanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela.

 

Kandidati za radno mjesto pod rednim brojem 1. uz prijavu su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova Konkursa i to:

 

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje diplomirani vaspitač ili ekvivalent;

2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili uvjerenje da se oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita;

3. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena ili ovjerenu fotokopiju indeksa.

4. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koji traže zaposlenje

5. ovjerenu fotokopiju rade knjižice ili uvjerenje o radnom stažu izdate od ranijeg poslodavca;

6. uvjerenje opštinskog gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca odbrambeno – otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije iz porodice poginulog borca

7. uvjerenje opštinskog gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida odbrambeno – otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

8. uvjerenje opštinskog gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca odbrambeno – otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca

9. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);

10. Izvod iz matične knjige rođenih

11. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po Konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

12. Dokaz ( certifikat) o poznavanju rada na računaru;

13. Potvrda o godinu dana radnog iskustva u struci

14. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;

15. Uvjerenje o neosuđivanosti

16. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

Uvjerenja pod tačkom 15 i 16 za izabranog kandidata ustanova pribalja službenim putem, a prije zasnivanja  radnog odnosa.

 

Kandidati za radno mjesto pod rednim brojem 2. uz prijavu su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova Konkursa i to:

 

 1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje diplomirani vaspitač ili ekvivalent;
 2. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena ili ovjerenu fotokopiju indeksa.
 3. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koji traže zaposlenje
 4. uvjerenje opštinskog gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca odbrambeno – otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije iz porodice poginulog borca
 5. uvjerenje opštinskog gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida odbrambeno – otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
 6. uvjerenje opštinskog gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca odbrambeno – otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca
 7. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
 8. Izvod iz matične knjige rođenih
 9. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po Konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 10. Dokaz ( certifikat) o poznavanju rada na računaru;
 11. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;
 12. Uvjerenje o neosuđivanosti
 13. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

Uvjerenja pod tačkom 12 i 13 za izabranog kandidata  ustanova pribalja službenim putem, a prije zasnivanja  radnog odnosa.

Dokumenti se dostavljaju u ovjerenim kopijama.

 

Dana 28.09.2022. godine (srijeda) u 08:00 časova obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave,za radno mjesto pod rednim brojem 1. odnosno  koji ispunjavaju uslove Konkursa. a dana 30.09.2022. godine (petak) u 08:00 časova obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave,za radno mjesto pod rednim brojem 2. odnosno  koji ispunjavaju uslove Konkursa.u prostorijama JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka, ul. Jovana Dučića 3.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na Konkurs. Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće objavljen na Oglasnoj tabli Centra i na Sajtu Centra.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Rok za podnošenje prijava sa dokazima je 8 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnim glasilima.

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se razmatrati.

Prijave se mogu dostaviti lično ili na adresu: JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka, ul. Jovana Dučića 3.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ „PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ" BANjA LUKA

Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 28

Tel. 051/465-188

 

raspisuje:

K O N K U R S

 za popunu  radnog mjesta

1. Nastavnik/profesor razredne nastave - na određeno vrijeme, do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, puna norma 1 izvršilac.

  Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača. Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi  .

Pravo učešća na Konkursu pod rednim brojem  1.,  imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci,kao i lice koje je steklo radni staž u školi van nastavnog procesa, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 198. Zakona.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban , a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koji ne može biti stariji od šest mjeseci i koji prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

 4.  da nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv  dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,zloupotrebe opojnih sredstava (škola će za izabranog kandidata pribaviti uvjerenje službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa)

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem , a prije zasnivanja radnog odnosa)

6.  Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem .

 Uz potpisanu prijavu ( sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom ) potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri i kriterijumima  za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

 • ovjerenu  foto-kopiju  diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u određenoj oblasti,
 • uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 • uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
 • dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje ocjene o prosjeku ocjena,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
 • uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
 • uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži  vrstu posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida ,
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  borca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Za radno mjesto pod rednim brojem 1. ,testiranje će se obaviti 28.09.2022.godine u 10,00 časova ,a intervju u 11,00 časova, u prostorijama škole sa kandidatima koji su dostavili potpune  i blagovremene  prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu  tablu škole  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam ( 8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „ Glas Srpske".

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na  adresu škole sa naznakom „ ZA KONKURS ".

***

JU Tehnološka škola Banja Luka,

 Pilanska bb   Banja Luka

 

raspisuje :

 

 

K O N K U R S

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 

1.  Profesor stručno-teoretske nastave za zanimanje Likovni tehničar,Tehničar dizajna enterijera i industrijskih proizvoda, 1 izvršilac – 20 časova, na određeno vrijeme - do povratka radnika sa bolovanja, lice sa radnim iskustvom,  

 2. Profesor stručno-teoretske nastave , za zanimanje  Grafički tehničar 1 izvršilac , puna norma 20 časova -  na neodređeno vrijeme, pripravnik,  

3.  Profesor hemije 1 izvršilac – nastavni predmet – Toksikološka hemija, 2 časa na određeno vrijeme, najduže do 31.08.2023.godine,lice sa radnim iskustvom.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj .  Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa  propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. tačka 1, 2. i 3.  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama ..

Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon  i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju (ovjerene fotokopije):


 -Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju  sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, ili ekvivalent ,
-Uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, za nastavnika koji u toku studija nije položio navedenu grupu predmeta;
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad  u vaspitno-obrazovnom procesu  ili Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stučnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;
-Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
-Izvod iz matične knjige rođenih;
-Uvjerenje o državljanstvu;

-Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala,službene dužnosti,polnog integriteta,zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem – ne starije od 6 mjeseci
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen ;

Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ukoliko  je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom. Uvjerenje treba da sadrži sljedeće podatke:
1) vrsta posla;
2)  stepen stručne spreme;
3)  dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakonao srednjem obrazovanju i vaspitanju- lica koja imaju najmanje 12 mjeseci radnog staža u struci van škole,ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane navedenim zakonom, kao i lica  koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa istaknuti na oglasnu tablu škole u roku utvrđenom Pravilnikom.  Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju  smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Testiranje i intervju sa kandidatima obaviće se   dana  27 .09. 2022.godine sa početkom u 10 :00,  časova u prostorijama škole.

 

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti  ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima ( ne starije od 6 mjeseci).

Uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog registra pravosnažno osuđenih za krivična djela sekskualne zloupotrebe i iskorištavanja  djece pribavlja škola službenim putem za kandidate koji budu izabrani po konkursu.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave,smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati u zapečaćenoj koverti na adresu škole ili u

Sekretarijat škole – lično. Potrebno je naznačiti za koje se radno mjesto konkuriše.  Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Po završenom izboru svi kandidati će biti pismeno obaviješteni o rezultatima konkursa.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

***

Na osnovu ukazane potrebe za popunom radnih mjesta preduzeće „FRATELLO TRADE " AD, Ramići bb Banja Luka, oglašava

O G L A S

Za popunu radnog mjesta i prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 

1. Radno mjesto:

 • Trgovac – 1 izvršilac,
 • Mjesto rada: ribarnica na gradskoj tržnici, Banja Luka,
 • Prijem u radni odnos na određeno vrijeme,
 • Puno radno vrijeme.

 

2 . Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati:

 • SSS – IV ili III staepen,
 • Da nije kažnjavan,
 • Da je zdrav i sposoban za rad na nevedenom radnom mjestu.

3. Posebni uslovi:

 • Poznavanje rada na računaru, fiskalnoj kasi (osnove).

 

4. Oglas ostaje otvoren do popune navedenog radnog mjesta, zainteresovani kandidati mogu dostaviti kratku biografiju i kontakt podatke putem e-maila [email protected] ili [email protected].

***

Na osnovu ukazane potrebe za popunom radnih mjesta preduzeće „FRATELLO TRADE " AD Banja Luka, Ramići bb, raspisuje

 

O G L A S

Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 

Radno mjesto:

 

1. Vozač motornog vozila C1 kategorija – 1 izvršilac

 

 • Mjesto rada, Banja Luka, Ramići bb
 • Prijem u radni odnos na određeno vrijeme
 • Puno radno vrijeme.

 

 

Uslovi koje kandidat mora ispunjavati:

 

 • SSS – III stepen Škola za vozače ili

            IV stepen, Tehničar drumskog saobraćaja,

 • Vozačka dozvola, minimalno C1 kategorija,
 • Uslovi za državni ispit (licenca),
 • Da je zdrav i sposoban za rad na nevedenom radnom mjestu,

     

Oglas ostaje otvoren do popune navedenog radnog mjesta, zainteresovani kandidati mogu dostaviti kratku biografiju i kontakt podatke putem e-maila: [email protected][email protected];

Kontakt telefon: 051/394-180

***

JU GimnazijaGradiška

 Ul. Petra Misimovića 3a


JAVNI KONKURS
ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

OPIS RADNOG MJESTA

Profesor engleskog jezika, jedan izvršilac, 2 časa  , sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovanju,  na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine.

Profesor računarstva i informatike, jedan izvršilac  2 časa, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovanju,  na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine.

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Kandidati treba da ispunjavaju opšte uslove predviđene Zakonom o radu , kao i uslove iz člana 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju .Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem .

POTREBNA DOKUMENTACIJA
Uz obaveznu potpisanu prijavu i kraću biografiju, kandidati trebaju dostaviti originale ili ovjerene fotokopije (ovjera ne smije biti starija od 6 mjeseci) sljedećih dokumenata, kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova.

I Opšti uslovi se dokazuju sljedećom dokumentacijom:
*Da je državljanin RS- BiH - uvjerenjem o državljanstvu,
*Da je punoljetan – izvodom iz matične knjige rođenih,
*Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti (ne starijim od 6 mjeseci) izdatim od nadležne ustanove, koje će dostaviti kandidat koji bude odabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
*Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će zatražiti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
*Uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Navedeno uvjerenje dostavlja kandidat.
*Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece. Navedeno uvjerenje škola će zatražiti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

II Posebni uslovi se dokazuju dokumentacijom propisanom Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji   kao i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem, a na osnovu kojih će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata:
*Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
*Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,
*Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom u kome je naznačeno: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža po vrstama posla.
*Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ili uvjerenje o radnom stažu van škole u trajanju od najmanje 1 godine u struci,
*Uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, a u izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti prethodno navedene dokumente, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa.
*Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku  zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
*Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku  zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko  se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
*Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku  zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS,  ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dostavljena dokumentacija i drugi dokazi će se bodovati od strane komisije na način i u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave:
Prijave se mogu dostaviti poštom ili lično na sljedeću adresu: JU GIMNAZIJA, ul. Petra Misimovića  3a, 78400 Gradiška, sa naznakom „za konkurs" i napomenom „ne otvarati".
Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa posredstvom Zavoda za zapošljavanje RS.
Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa neće se uzeti u razmatranje, već će se evidentirati, uz naznaku da prijava na javni konkurs nije dostavljena blagovremeno i/ili da nije potpuna, a nakon toga komisija predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojim se prijava odbacuje.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu ploču najkasnije 3 dana prije zakazivanja testiranja i intervjua.
Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim Konkursom, komisija za izbor obaviće testiranje kandidata dana 23.09.2022. godine sa početkom u 9:00 časova.
Intervju sa kandidatima će se obaviti dana 23.09.2022. godine sa početkom u 10:30 časova.
Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu u zakazanim terminima, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.
Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa.

***

JU OMŠ „BRANKO SMILjANIĆ"

GRADIŠKA  78400

M.STOJANOVIĆA BB

JAVNI KONKURS

Za popunu upražnjenih radnih mjesta:

Gradiška:

1.       Nastavnik harmonike-24 časova nastave-   1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na neodređeno radno vrijeme,

2.       Nastavnik harmonike- 24 časova nastave- 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na neodređeno radno vrijeme (12 časova nastave u Gradišci + 12 časova nastave u Kozarskoj Dubici).

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova koji su propisani Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, kao i Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi .

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban,  a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela  učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.

5) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog i drugog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja pod brojem 4. i 5. za izabrane kandidate škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnih odnosa.

Uz potpisanu prijavu na konkurs od strane kandidata ( sa naznačenom adresom  prebivališta i brojem telefona) i dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova, kandidati su dužni dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjavanje posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje:

1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj

    je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičkoj-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.

3) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

4) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

5) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6)uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca za radna mjesta u kojima se traži lice sa radnim iskustvom,

7) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za radna mjesta u kojima se prima lice sa radnim isksutvom i položenim stručnim ispitom,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinkog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni  dostaviti originalne dokumente ili ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije i dokumenti se ne vraćaju kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske" a neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

 Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom dužni su pristupiti intervjuu i testiranju koji će se sa kandidatima obaviti Komisija za izbor.

 Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave će se održati dana 27.09.2022. godine u 10 časova  u prostorijama JU Osnovne muzičke škole „Branko Smiljanić" Gradiška.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakaznog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Škola će sve kandidate obavjestiti pismenim putem o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili poslati poštom na adresu škole sa naznakom –PRIJAVA NA KONKURS.

***

JU OŠ „Mladen Stojanović" LAKTAŠI

Karađorđeva 105

78250 Laktaši

 

Na osnovu člana 125. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , direktor Javne ustanove Osnovne škole ''Mladen Stojanović'' Laktaši, raspisuje

 

K  O  N  K  U  R  S

za prijem na radno mjesto

 

 1. Voditelj produženog boravka – 3 izvršioca – nastavnika/profesora razredne nastave na neodređeno vrijeme (1 CŠ Laktaši i 2 PO Klašnice), lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
 2. Nastavnik /profesor razredne nastave  - 1  izvršilac na određeno vrijeme do povratka  nastavnice sa porodiljskog odsustva PO Kriškovci tj do kraja prvog polugodišta, pripravnik;
 3. Nastavnik /profesor razredne nastave  - 1  izvršilac na određeno vrijeme do povratka  nastavnice sa porodiljskog odsustva CŠ Laktaši, pripravnik i
 4. Nastavnik /profesor razredne nastave  - 1  izvršilac na određeno vrijeme do 30.06.2023. godine CŠ Laktaši, pripravnik.

Kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu, uslove propisane članom 114. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača 

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa sa članom 127. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi. Opšti uslovi koji kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH,

2. da je punoljetan,

3. da je radno sposoban,

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maljoletnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, 
6.  uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja pod tačkom 4. i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

 1. Prijavu za prijem u radni odnos, uredno potpisanu (na kojoj  će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon),
 2. Uvjerenje o državljanstvu,
 3. Izvod iz matične knjige rođenih ili  kopija lične karte,
 4. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diploma stečena nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
 5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (samo za kandidate pod tačkom 1),
 7. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi (samo za kandidate pod tačkom 1),
 8. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
 9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koja treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla (samo za kandidate pod tačkom 1),
 10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako  se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
 12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.
 13. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Kandidati su dužni da u prijavi naznače za koja radna mjesta konkurišu.

U skladu sa članom 125. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa priložiti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti da je radno sposoban (ne starije od 6 mjeseci).

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 27.09.2022.godine u  13.00 časova u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje i intervju smatraće se da su odustali od prijave za konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se neće vraćati kandidatima.

Svi kandidati će biti obavješteni o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Prijave slati na adresu: JU Osnovna škola ''Mladen Stojanović'' Laktaši, Karađorđeva 105, 78250 Laktaši , u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa sa naznakom ''za konkurs''.

***

­­­­­­­­­JU OŠ „Mladen Stojanović" LAKTAŠI

Karađorđeva 105

78250 Laktaši

 

ŠKOLSKI  ODBOR

 

Raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za izbor direktora Javne ustanove Osnovne škole „Mladen Stojanović" Laktaši

 

I – Predmet

Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole „Mladen Stojanović" Laktaši raspisuje Javni konkurs za izbor direktora Javne ustanove Osnovne škole „Mladen Stojanović" Laktaši.

 

II – Opis poslova

III- Mandat

 

Direktor Javne ustanove Osnovne škole „Mladen Stojanović" Laktaši se bira na period od 4 (četiri) godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju  uslove konkursa za imenovanje direktora , u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora  jednog od kandidata sa spiska dostavljenog od strane školskog odbora.

IV – Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora Javne ustanove Osnovne škole „Mladen Stojanović" Laktaši može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspiatanju i obrazovanju, Statutom Škole i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole i to:

 

1. Opšti uslovi:

- da je državljanin BiH/RS,

- da je stariji od 18 godina i

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

 

 

2. Posebni uslovi:

 

1. da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostavrenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

 

2.da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik  na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,

 

3. da nije osuđivan pravosnažnom  presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta , polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Na mjesto direktora škole ravnopravno mogu konkurisati i lica iz člana 198. stav (2) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

 

Radni staž ostvaren na poslovima direktora škole uračunava se u radni staž tražen članom 150. stav 2.tačka 2. Zakona o osnovnom vaspiatanju i obrazovanju.

 

Pored opštih i posebnih uslova za direktora škole ne može biti izabrano lice na koji se odnosi član IDž stav 1.Ustava BiH, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom.

 

V – Potrebna dokumentacija

Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:

1. Izvod iz matične knjige rođenih,

2. Uvjerenje o državljanstvu,

3. Diplomu o završenoj stručnoj spremi,

4. Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik

   ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

5. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

6. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,

7. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

8. Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

9. Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat  zaposlen,

10. Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i  ostvarenim rezultatima u radu,

11.Ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i      Hercegovine,

 

Dokumenti kojima se dokazuju ispunjavanje opštih i posebnih uslova dostavljaju se u orginalu ili ovjerenoj foto-kopiji.

Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

 

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

 

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Prijave se dostavljaju lično ili poštom na adresu škole: JU Osnovna škola „Mladen Stojanović" Laktaši, Karađorđeva 105, 78250 Laktaši sa naznakom „Javni konkurs za izbor direktora Javne ustanove Osnovne škole „Mladen Stojanović" Laktaši.-

-ne otvarati".

 

VII – Način i rok obavještavanja kandidata o rezultatima konkursa

 

Školski odbor će pisanim putem obavjestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "VUK KARADžIĆ" SITNEŠI

 

Na osnovu člana 125. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, direktor škole raspisuje:

  KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

 1. Nastavni predmet hemija (8) časova COŠ Sitneši, POŠ Ćukali na određeno vrijeme, do povratka  radnice sa porodiljskog bolovanja (do 07. 11. 2022.) lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom ........................................1 izvršilac
 2. Nastavni predmet engleski jezik 14 časova ........1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, lice sa iskustvom COŠ Sitneši
 3.  Nastavni predmet njemački jezik 10 časova ......... 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31. 08. 2023. COŠ Sitneši, POŠ Ćukali, lice sa iskustvom

       4. Profesor/nastavnik razredne nastave ........2 izvršioca na određeno vrijeme do 31. 08.  2023.       lice   sa iskustvom i položenim stručnim ispitom.

       5. Profesor/nastavnik razredne nastave........ 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka sa   funkcije a najduže do 31. 08. 2023. godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom.

      6. Bibliotekar na 70% radnog vremena ..........1 izvršilac, na određeno vrijeme do 31. 08. 2023. godine , lice sa iskustvom.

Opšti  i posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava

Opšti uslovi

-  da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

-  da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

-  da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu,  a prije zasnivanja radnog odnosa. Prihvata se samo ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti  za rad sa učenicima koje izda certifikovana zdravstvena ustanova.

- da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, što  dokazuje uvjerenjem iz posebnog Registra, koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata,a  prije zasnivanja radnog odnosa,

- da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za učinjena djela protiv dostojanstva ličnosti,morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljenim licem, što se dokazuje dostavljenim uvjerenjem da nije pokrenut krivični postupak.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 114. 115. i 116. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača kao i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima , u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti.

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4)  Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5)  Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje  o vremenu provedenom  na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

8) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9)Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

10)Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 114. stav 5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 198.stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti dana 26. 09. 2022. godine u 12 časova u prostorijama  škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će  postaviti na oglasnu tablu. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti  ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU OŠ"Vuk Karadžić" Sitneši, 78422 Sitneši

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana javnog objavljivanja.

***

JU C „Ivo Andrić" Prnjavor

Rade Vranješević br.1. Prnjavor

 

                                 

r a s p i s u j e:

 

K O N K U R S

za prijem radnika u radni odnos

 

1.Profesor hemije - 2 časa na određeno vrijeme, do 31.08.2023.godine – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi.

2.profesor poljoprivredne grupe predmeta ( osnovi preduzetništva, ekološka poljoprivreda, voćarstvo sa vinogradarstvom, zaštita bilja i praktična nastava) – puna norma na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja - 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi.

3.profesor matematike – puna norma, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa porodiljskog odsustva - 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi.

4.Profesor praktične nastave za zanimanje frizer - 15 časova na neodređeno vrijeme - 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi.

5.profesor tehnologije zanimanja za zanimanje frizer – 2 časa na određeno vrijeme, do 31.08.2023.godine – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104.stav 1.tačke 1, 2. i 3.Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i članom 5.Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci kao i lica koja su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika .

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

- izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte

- uvjerenje o državljanstvu RS-BiH

- uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova , u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

-uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta

-uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi.

-uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje ispita.

- uvjerenje o izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

 -uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

 - uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

 - uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama škole dana  26.09.2022.godine u 12.00 časova.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa objaviće se na oglasnoj tabli škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje ili na intervju, samatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Škola će pismenim putem obavjestiti sve učesnike konkursa o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci dostavlja samo onaj kandidat koji bude prvi na listi, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, škola će službenim putem pribaviti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom  listu „Glas Srpske".

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: JU Centar srednjih škola „Ivo Andrić"Prnjavor, Ul.Rade Vranješević br.1. Prnjavor.

***

 JU Gimnazija Mrkonjić Grad

Ulica Sime Šolaje broj 91

70260 Mrkonjić Grad

 

 

Školski odbor JU Gimnazija Mrkonjić Grad, r a s p i s u j e

 

KONKURS

za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Gimnazija Mrkonjić Grad

 

I -   PREDMET

 

Školski odbor JU Gimnazija Mrkonjić Grad raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Gimnazija Mrkonjić Grad.

 

II – OPIS POSLOVA

 

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu važećim pravnim propisima.

Za svoj rad odgovara Vladi, ministru i Školskom odboru. Direktor škole odgovoran je za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

III- MANDAT

Mandat direktora JU Gimnazija Mrkonjić Grad traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja  prijava.

Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa dostavljenog spiska.


OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

IV- USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

 

Za direktora Javne ustanove Gimnazija Mrkonjić Grad može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju , Pravilnikom o uslovima i načinu izbora  direktora škole i Statutom škole, i to:

1.Opšti uslovi:

1) da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

2) da je državljanin BiH/ RS,

3) da je stariji od 18 godina

2.Posebni uslovi:

1) da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

2) da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik  ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,

3) da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

4) da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje obrazovno-vaspitnog rada škole,

5) da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

V- POTREBNA DOKUMENTACIJA

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni uz prijavu na konkurs priložiti:

- Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu RS/BiH,

- Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci),

-Dokaz odnosno diplomu o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalent,

- Uvjerenje u položenom stručnom ispitu za obavljanje vaspitno obrazovnog rada,

- Dokaz o radnom iskustvu u vaspitno-obrazovnom radu u školi, kao nastavnik ili   stručni saradnik nakon sticanja diplome (najmanje pet godina),

- Dokaz o ispunjavanju uslova za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše,

- Uvjerenje da kandidat nije osuđivan  pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (škola će za kandidata koji bude izabran od nadležnog centra javne bezbjednosti zatražiti uvjerenje prije zasnivanja radnog odnosa),

-Uvjerenje da se protiv kandidata  ne vodi krivični postupak,

- Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

- Druge dokaze o sprovođenju znanja i sposobnosti.

Dokazi se dostavljaju u originali ili ovjerene fotokopije u skladu sa zakonom i ne mogu biti stariji od šest mjeseci.

 

VI- ROK ZA UČEŠĆE NA KONKURSU I NAČIN DOSTAVLjANjA PRIJAVA

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: Javna ustanova Gimnazija Mrkonjić Grad, Ulica Sime Šolaje broj 91,          70260 Mrkonjić Grad, SA NAZNAKOM „Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora škole" (NE OTVARATI).

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kanidatima.

VII-napomene

Školski odbor će pismenim putem obavjestiti sve učesnike konkursa o rješenju o izboru i imenovanju direktora Javne ustanove Gimnazija Mrkonjić Grad u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

***

JU OŠ „Nemanja Vlatković" Šipovo

Omladinska 1

tel.: 050 371 407,

e-mail: [email protected]

 

Na osnovu člana 125. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o stručnim profilima  nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, direktor JU OŠ „Nemanja Vlatković" Šipovo, raspisuje

 

J A V N I    K O N K U R S

za popunu upražnjenih  radnih mjesta 

 

1.  Nastavnik fizičkog i zdravstvenog vaspitanja, 14 časova sedmično ( 9 časova u PO Pljeva i 5 časova u Centralnoj školi),  na neodređeno vrijeme,  lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom  ............................................................. 1 izvršilac,

2.  Nastavnik geografije, 12 časova sedmično  ( 8 časova u PO Pljeva i 4 časa u Centralnoj školi),  na određeno vrijeme,  do povratka nastavnika sa funkcije direktora škole, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom  .......................................................... 1 izvršilac,

3.  Nastavnik srpskog  jezika, 4 časa sedmično ,  u Centralnoj školi,  na određeno vrijeme, do 31.08.2023. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom .............. 1 izvršilac,

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 114. i 115.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, uslove predviđene Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na konkurs za prijem u radni odnos)  potrebno je dostaviti i  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po Pravilniku o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, a što podrazumijeva:

 

1.  Uvjerenje o državljanstvu (da je državljanin RS i BiH),

2.  Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

3.  Ovjerenu fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

4. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj  i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da doostavikandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku  i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

5.  Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6.  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu  za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ,

7.  Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi ,

8.  Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica   koja traže zaposlenje,

9.  Uvjerenje o radnom stažu  izdato od ranijeg poslodavca  koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla koje je kandidat obavljao, stepen stručnre spreme i dužina ostvarenog  radnog staža po vrstama posla,

10.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana  porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

11.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

12.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom staatusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  ratnog vojnog invalida.

13. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Pravo učešća na konkursu  imaju lica koja su stekla radni staž  van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci  ukoliko ispunjavaju uslove propisane Zakonom  o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22).

Pravo učešća na konkurs imaju i  lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme, u skladu sa članom 198. Zakona.

Uvjerenje da nije osuđivan  pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, škola  će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Ljekarsko uvjerenje kojim kandidat dokazuje da je radno sposoban a koje ne  može biti starije od  šest mjeseci prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene  dokumentacije, škola će  postaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i inrvjua.

Prijem u radni odnos izvršiće se  u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom  o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata  u osnovnoj školi.

Intervju i testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 30.09.2022. godine  sa početkom u  12.00 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće  posebno pozivati na  intervju i testiranje, a u slučaju nepojavljivanja, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu  JU Osnovna škola „Nemanja Vlatković" Šipovo, Omladinska 1,  70270 Šipovo,  u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa, sa naznakom  "za konkurs" , te obavezno naznačiti za koje radno mjesto .

***

OPŠTINA ŠIPOVO

JU OŠ „RADE MARIJANAC" STROJICE

70273 Strojice, tel: 050/480 -720

e-mail: os092@skolers.org

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 1.   Voditelj produženog boravka, jedan izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom – do 31.08.20223 godine,
 2. Nastavnik engleskog jezika –  pripravnik, 16 časova sedmično, jedan izvršilac, na određeno vrijeme, do 31.08.2023. godine.
 3. Nastavnik razredne nastave u PO Novo Selo, jedan izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, do povratka radnika sa funkcije.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, i članom 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi,  kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i  članom 2. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane ovim zakomom.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
1. da je državljanin RS ili BiH, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
2. da je punoljetan, što se dokazuje Izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte;
3. da je radno sposoban za rad sa učenicima, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti strije od šest mjeseci i koje prilaže samo kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem , što se dokazuje Uvjerenjem o neosuđivanosti za lica rođena u RS škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata a prije zasnivanja radnog odnosa;
5. da imaju odgovarajući nivo obrazovanja - završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, što se dokazuje diplomom  o stečenom stručnom zvanju;

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) na konkurs sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, kandidat treba da dostavi sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima:
1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od najmanje tri godine ili ekvivalent;
2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, izuzev za kandidata za radno mjesto pod rednim brojem 2.;
4. Uvjerenje o državljanstvu;
5. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;
6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža.
7. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca; 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na adresu škole: JU Osnovna škola „Rade Marijanac", Strojice, 70273 Strojice.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i one se neće vraćati kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa biće obavljeno 26.09.2022. godine (ponedjeljak) sa početkom u 9 časova, u prostorijama škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave.
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

***

OPŠTINA RIBNIK

Načelnik opštine

Trg 9. Januar bb

79288 Ribnik

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta u

Opštinskoj  upravi Opštine Ribnik

 

          I  Predmet konkursa

          U Opštinsku upravu Opštine Ribnik prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme u statusu službenika:

U Odjeljenju za finansije – Odsjek za računovodstvo i trezor:

1. Stručni saradnik za knjigovodstvo, plaćanja i poravnanja, praćenje kreditnih i ugovornih obaveza, praćenje prihoda i rashoda  ..................................................1 (jedan) izvršilac.

 

U Opštinsku upravu Opštine Ribnik prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme u statusu namještenika:

U Odjeljenju za opštu upravu i društvene djelatnosti:

2.  Kafe kuvar ...............................................................................................1 (jedan) izvršilac.

                  

          II Opis poslova i status

           Opis poslova i radnih zadataka za radna mjesta pod brojevima 1 i 2 utvrđen je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Ribnik.  

        

       Status i kategorija radnog mjesta pod brojem 1 - službenik VII kategorije, stručni saradnik prvog zvanja.

     Status i kategorija radnog mjesta pod brojem  2 – namještenik.

 

          III  Opšti uslovi

          1. da je državljanin RS, odnosno  BiH,

          2. da je stariji od 18 godina,

          3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

          4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

          5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,

          6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene  na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio  naredbu da se povinuje pred Tribunalom – (član IDž stav 1. Ustava BiH).

          7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi. 

 

          IV  Posebni uslovi

Stručni saradnik za knjigovodstvo, plaćanja i poravnanja, praćenje kreditnih i ugovornih obaveza, praćenje prihoda i rashoda (radno mjesto pod brojem 1)

   • SSS (IV stepen) gimnazija, ekonomska ili tehnička škola,
   • najmanje 2  godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
   • položen stručni ispit za rad u  upravi,
   • poznavanje rada na računaru.

       Izuzetno, lice koje je u drugim organima i organizacijama radilo, a nema položen stručni ispit za rad u upravi, može se primiti na rad ako se obaveže da položi stručni ispit u roku od 6 (šest) mjeseci od dana zaposlenja.

      Ukoliko lice iz prethodnog stava ne položi stručni ispit za rad u upravi u roku od šest mjeseci, prestaje mu radni odnos.

 

Kafe kuvar (radno mjesto pod brojem 2)  – osnovna škola.

 

          V  Potrebna dokumenta

          Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom  obrazcu - Prijava na javni konkurs koji je dostupan na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave i na internet stranici Opštine Ribnik, a može preuzeti i u Opštinskoj upravi Opštine Ribnik.

          Tačnost podataka navedenih u obrazcu prijave na javni konkurs kandidati potvrđuju svojim potpisom.

          Sve rubrike u prijavnom obrazcu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručan potpis, kojim se potvrđuju navodi iz izjava  čiji sadržaj se dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela opštih uslova konkursa.

          Uz popunjen prijavni obrazac kandidat je dužan priložiti  dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova (ovjerene foto-kopije).   

          Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu RS, odnosno BiH, i izjave da kandidat:

  • nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene  na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio  naredbu da se povinuje pred Tribunalom – (član IX stav 1. Ustava BiH).
  • nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi
  • nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa i
  • da ne postoji nespojivnost u skladu sa čl. 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave .

Napomena : Navedene izjave  sastavni su dio Prijave na  javni konkurs – prijavnog obrazca.

          Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat dostavlja foto –kopije :

           a) diplome o završenoj stručnoj spremi (za radno mjesto pod brojem 1),

           b) svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi ( za radno mjesto pod brojem 2),

            v) uvjerenja o  položenom stručnom ispitu za rad u  upravi, odnosno izjave kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen,  ili rješenje o oslobađanju od obaveze  polaganja stručnog ispita  za rad u upravi  u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi RS, (za radno mjesto pod brojem 1),

          g) isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrda, rješenje ili drugi akt  iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kojem je periodu stečeno radno iskustvo), (za radno mjesto pod brojem 1),

          d) isprave kojom se dokazuje poznavanje rada na računaru ( za radno mjesto pod brojem 1).

Napomena: Dostavljeni dokazi cjeniće se kao relevantni u skladu sa Pravilnikom o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.

          VI Postupak izbora kandidata

          Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz Javnog konkursa Konkursna komisija će odbaciti zaključkom.

          Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa Konkrusna komisija obaviće usmeni intervju sa ciljem ocjenjivanja stručne osposobljenosti, znanja i vještina kandidata  i poznavanja poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

          Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, ovjerene izjave o ispunjenosti uslova iz tačke V Konkursa i  uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

          Ako prvorangirani kandidat ne dostavi navedene dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava  opšte ili posebne uslove,  pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova  sa rang liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i odgovarajuće ovjerene izjave.

          VII  Rok za podnošenje prijava

          Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog  konkursa.

Javni konkurs biće objavljen  u  "Službenom glasniku Republike Srpske " i dnevnom listu "Glas Srpske". Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja. Prijave  na javni konkurs dostavljaju se  lično  ili putem pošte na adresu: Opština Ribnik, Trg 9. januar bb sa naznakom: Komisiji za sporovođenje postupka za prijem službenika (ako se kandidat prijevljuje na radno mjesto u statusu službenika) ili Komisiji za sprovođenje postupka za prijem namještenika (ako se kandidat prijavljuje na radno mjesto u statusu namještenika).

Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu je Brankica Delić, službenik opštinske uprave, kontakt tel. 050/430-070.                               

***

JU OŠ „Desanka Maksimović" Gornji Ribnik

Rade Jovanića 38

Gornji Ribnik

 

K O N K U R S

Za  nastavni kadar u školskoj 2022/2023.godini

 

 

 1. Profesor hemije ..................................... 8 časova, jedan izvršilac, područna škola Donji Vrbljani i centralna škola,radno iskustvo,položen stručni ispit,do povratka radnika sa javne funkcije.                                                                                            

 

Kandidat  treba da ispunjava uslove predviđene članom 114. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju  i Zakonom o radu što dokazuje prilaganjem sljedeće dokumentacije:

-Uvjerenje o državljanstvu 

-Izvod iz MKR ili kopija lične karte

-Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti u skladu sa Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima u osnovnoj školi

-Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

-Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ljekarsko uvjerenje se dostavlja nakon prijema po  konkursu)   

-Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za  djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

-Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece

 

Pored navedene dokumentacije ako kandidat ispunjava uslove u pogledu nivoa i vrste obrazovanja  prema Pravilniku o stručnim profilima i zvanjima u osnovnoj školi

potrebno je priložiti :

-Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja

-Uvjerenje Biroa za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica

-Dokaz o stažu  uvjerenje od ranijeg poslodavca ( ako se traži lice sa iskustvom)

-Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

 

Konkurs ostaje otvoren OSAM  dana od dana objavljivanja u „Glasu Srpske".

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave nećemo uzimati u razmatranje.

Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole.

Testiranje će se obaviti u prostorijama JU OŠ"Desanka Maksimović" u Gornjem Ribniku,  26.SEPTEMBRA.  2022.godine u 0900 časova a intervju će se obaviti istog dana nakon testiranja.

***

KOTOR VAROŠ

JU OŠ „Petar Kočić" ŠIPRAGE

Šiprage bb

78224 Šiprage

 

Na osnovu člana  125. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, direktor škole raspisuje

 

K O N K U R S 
 za prijem radnika

 

 1. Profesor-nastavnik matematike, jedan izvršilac, puna norma, do povratka radnika sa bolovanja..
 2. Profesor-nastavnik srpskog jezika 8 časova, na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja.
 3. Bibliotekar-40% radnog vremena, na određeno vrijeme u Područnoj školi u Grabovici,  do povratka radnika sa bolovanja.

Za navedena radna mjesta potrebno je imati radno iskustvo i položen stručni ispit.

 

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS", broj: 1/16, 66/18, 91/21-Odluka Ustavnog suda i 119/21), kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene članom 114, 115, 116  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS", broj: 81/22) i  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik RS", broj: 77/09, 86/10 ,25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114 stav (5)  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS", broj: 81/22), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove koji se odnose na stepen i vrstu stručne spreme.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS", broj: 74/18 i 26/19).

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

 1. da je državljanin RS ili BiH, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom foto-kopijom lične karte,
 3. da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),
 4. da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem – što dokazuje uvjerenjem,
 5. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
 6. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, što dokazuje uvjerenjem iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

Uvjerenja iz tačke 5) i 6) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi , a ona podrazumijeva:

1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi ,

5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene foto-kopije svih dokumenata i te foto-kopije neće biti vraćene kandidatima.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, biće podvrgnuti testiranju i intervjuu koji će biti obavljen u prostorijama JU OŠ " Petar Kočić " Šiprage, 29.09.2022. godine, sa početkom u 9,00 časova.

 Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene fotokopije priložene dokumentacije, neće biti uzete u razmatranje.

Prijave se primaju u roku od 8 dana od dana objavljivanja u „ Glasu Srpske ", a šalju se na adresu: JU OŠ „ Petar Kočić " Šiprage, 78 224  Šiprage.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

***

JU OŠ „ Petar Petrović Njegoš " Maslovare

78 223 Maslovare

 

Na osnovu člana 125. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, direktor škole

 r a s p i s u j e:

 

K O N K U R S

 za prijem radnika

 

 1. Nastavnik njemačkog jezika i književnosti na određeno vrijeme,do povratka radnika sa bolovanja – 1 izvršilac,12 časova
 2. Bibliotekar škole na neodređeno vrijeme – 1 izvršilac, 95% norme, pripravnik

 

Za navedena radna mjesta potrebno je imati radno iskustvo i položen stručni ispit. U slučaju da se ne prijavi ni jedan kandidat sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom, u razmatranje će se uzeti prijave kandidata koji nemaju položen stručni ispit.

Kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o radu i članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Bodovanje kandidata će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi i na osnovu Odluke Ustavnog suda br. U-83/14, objavljena u „ Službenom glasniku RS " broj: 18/16.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

 1. da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
 3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti,  koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
 5. uvjerenje  o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece i
 6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti,  polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

Uvjerenja iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata pribaviće škola službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, koja podrazumijeva:

 1. Ovjerenu foto – kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
 2. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 3. Uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško – psihološku i didaktičko – metodičku grupu predmeta,
 4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 5. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
 6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanja kao dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica  (boduje se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi i profilu traženim konkursom),
 7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, a koje sadrži podatke o: vrsti posla; stepenu stručne spreme; dužini ostvarenog radnog staža  po vrstama posla, kao i napomenu ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, te je to radno vrijeme potrebno preračunati u puno radno vrijeme,
 8. Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 9. Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 10. Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni da uz prijavu na konkurs dostave ovjerene fotokopije svih dokumenata i te fotokopije neće biti vraćene kandidatima.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, biće obavljen test i intervju u prostorijama JU OŠ " Petar Petrović Njegoš " Maslovare,  u petak, 30.09.2022. godine, sa početkom u 13,00 časova,. Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a onaj ko se ne pojavi na intervjuu smatraće se da je odustao od prijave na konkurs. Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene fotokopije priložene dokumentacije, neće biti uzete u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u „ Glasu Srpske ", a prijave se mogu dostaviti lično u prostorije škole ili poslati na adresu: JU OŠ „ Petar Petrović Njegoš " Maslovare, 78 223 Maslovare, sa naznakom „ za konkurs – njemački jezik i književnost  ", „ za konkurs – bibliotekar škole ".

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testa i intervjua.

Škola će pisanim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru kandidata.

 

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana