JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 14.10.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 14.10.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 14.10.2020. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice

**************

******************

"KRAJIŠNIK" SP BANjALUKA

Ul. Petra Kočića br.17

78000 Banja Luka

 

raspisuje

KONKURS

 

 1. Konobar ( ž ) .........................................1 izvršilac

Opis posla:

- Posluživanje pića

Zainteresovani kandidati se mogu javiti na kontakt telefon 065/512-096

Oglas otvoren do 22.10.2020

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "JOVAN CVIJIĆ"

Ul. Đure Jakšića br.14

78000 Banjaluka

donosi sljedeću:

 

ODLUKU

o poništavanju javnog konkursa za radno mjesto sekretar škole

 

 

1. Poništava se javni konkurs objavljen 30.9.2020. godine u listu "Glas Srpske", a koji se odnosi na:

 - Sekretar škole, puna norma, na neodređeno vrijeme, 1 izvršilac.

2. Odluka o poništenju konkursa, kao i novi konkurs će biti objavljeni u "Glasu Srpske" 14.10.2020. godine.

 

 

Obrazloženje

Konkurs objavljen dana 30.9.2020. godine u "Glasu Srpske" se poništava zbog tehničke greške. Odluka o poništavanju konkursa, te ponovljeni konkurs će biti objavljeni u "Glasu Srpske" 14.10.2020. godine.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "JOVAN CVIJIĆ"

Ul. Đure Jakšića br.14

78000 Banjaluka

raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Sekretar škole - 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme, 100% radnog vremena;

 

 

Za navedeno radno mjesto pod rednim brojem 1. traži se lice sa iskustvom, sa položenim stručnim ispitom za rad u školi na mjestu sekretara ili za rad u organima državne uprave (izdato uvjerenje Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske da je imenovani oslobođen polaganja stručnog ispita za sekretara u osnovnoj školi) ili uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu.

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 105. i 129. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, uslove predviđene  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4.i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

          Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u školi na mjestu sekretara ili za rad u organima državne uprave (izdato rješenje Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske da je imenovani oslobođen polaganja stručnog ispita za sekretara u osnovnoj školi), odnosno uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi ili uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu

3. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

4. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

  Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana  30.10.2020. godine (petak) u 10 časova u prostorijama JU OŠ "Jovan Cvijić" Banjaluka obaviće se testiranje i intervju.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu škole  sa naznakom "Za konkurs – sekretar".  

***

REPUBLIKA SRPSKA

GRAD BANjALUKA

JU OŠ "JOVAN DUČIĆ"

ZALUŽANI

raspisuje:

 

KONKURS

za popunu sljedećih upražnjenih radnih mjesta

 

- Nastavnik njemačkog jezika, 12 časova redovne nastave, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine - 1 izvršilac;

 

Pored opštih uslova koji su propisani Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

Opšti  uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju  prilikom prijavljivanja na konkurs su:

- da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

- da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

- da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci, i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela  učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad  djetetom i maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem izdatim od strane MUP-a, a koje poslodavac pribavlja službenim putem;

- da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad  djetetom i maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem izdatim od strane nadležnog osnovnog suda, a koje kandidat prilaže uz prijavu na javni konkurs.

Uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem (ako je kandidat rođen u Republici Srpskoj), a prije zasnivanja radnog odnosa.

Prava učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana  u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom (čl. 104. stav (6) Zakona  o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi :

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

5. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od strane visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena koje je kandidat ostvario tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6. Uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje  o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg Poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije  borca.

 

Kandidati koji budu primljeni na upražnjena radna mjesta, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezni su dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci.

 

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, a koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, obaviće se testiranje i intervju u prostorijama škole u Zalužanima dana 30.10.2020. godine u 9 časova.

 

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije održavanja testiranja i intervjua. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Prijave sa potrebnom  dokumentacijom slati na adresu škole  sa naznakom „ZA KONKURS".

***

"PIN" s.p Slaviša Đurđević

(Prodavnica mobilnih telefona)

Ul. Veselina Masleše br.3

(Gospodska ulica, RK "Kastel")

Banjaluka

Kontakt telefon:066/444-455

E:mail: chave@teol.net

raspisuje 

OGLAS

 

1. Potreban radnik u prodavnici mobilnih telefona ( ž) ...................     1 izvršilac

 

Plata + bonusi po dogovoru.

 

Zainteresovani kandidati mogu poslatu svoj CV na mejl adresu: chave@teol.net .

ili se javiti na kontakt telefon 066/444-455

 

Oglas otvoren do 31.10.2020

***

 

JU MEDICINSKA ŠKOLA

Banjaluka

Ul. Cetinjska br.1

78000 Banjaluka

raspisuje

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Profesor pravoslavne vjeronauke - pripravnik, VSS, diplomirani teolog, 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, 8 časova.

 Status pripravnika imaju lica koja se prvi put zapošljavaju u struci i lica koja imaju manje od godinu dana radnog iskustva u struci i nisu ostvarila uslove za polaganje stručnog ispita.

 

  Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. tačka 1. i 2. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama .

 

 Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (ovjerene fotokopije):

- diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi - završen prvi ciklus studijskog programa  u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ne starije od 6 mjeseci),

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

  Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem .

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole dana  23.10.2020. godine (petak).

 Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave svu traženu dokumentaciju, Komisija za prijem radnika obaviće  intervju i testiranje dana 26.10.2020. godine (ponedjeljak) u 10 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Svi kandidati će biti obaviješteni o izboru kandidata u roku od 8 dana od dana izvršenog izbora.

Kandidat koji bude izabran dužan je da prije zasnivanja radnog odnosa dostavi ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od 6 mjeseci i saglasnost nadležne crkve ili vjerske zajednice.

Škola će za kandidata koji bude izabran prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti. 

Škola ne vraća dostavljenu dokumentaciju kandidatima.

 

   Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja .

 

 Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti zapečaćene u koverti lično na protokol u Sekretarijat škole ili poštom na adresu škole  sa naznakom "Za Komisiju za prijem radnika".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "MILOŠ CRNjANSKI"

Ul. Zore Kovačević 38a

78000 Banjaluka

raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Nastavnik srpskog jezika, 4 časa redovne nastave, na određeno vrijeme, do 31.8.2021. godine,

1 izvršilac,

2. Nastavnik biologije, 4 časa redovne nastave, na određeno vrijeme, do 31.8.2021. godine,

1 izvršilac,

U radni odnos za sva navedena upražnjena radna mjesta se primaju lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i uslove predviđene članom 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  kao i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, potrebno je dostaviti sljedeće dokumente kojima se dokazuju opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

1. Uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH;

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

3. Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti – ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

4. Uvjerenje o neosuđivanosti za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (Škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa).

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (Škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa).

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi  je:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7. Uvjerenje o ostvarenom radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz koga se jasno vidi vrsta posla, stručna sprema i dužina radnog staža po vrstama posla;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž  van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane  ovim konkursom  i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana, 27.10.2020. godine, u 11 časova, u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dokumentacije, postaviće se na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu škole  sa naznakom "za konkurs - naziv radnog mjesta za koje kandidat konkuriše".

****

OKRUŽNI PRIVREDNI SUD BANjALUKA

Ul. Gundulićeva br.108

78000 Banjaluka

objavljuje

 

 

JAVNI  KONKURS

 

za popunjavanje  upražnjenih radnih mjesta, prijemom u radni odnos i to:

 

1. Stručni saradnik ...........................................................................................1  izvršilac na neodređeno vrijeme

 

2. Sudijski pripravnik …………………………………………………….......2 izvršioca na određeno vrijeme

 

II Opšti uslovi:

 

a) da je državljanin RS ili BiH;

b) da je stariji od 18 godina;

c) da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

d) da se protiv njega ne vodi krivični postupak, odnosno da nije podignuta optužnica niti je izrečena nepravosnažna sudska presuda;

e) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave;

f) da nije otpušten iz organa uprave  kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa

 

III Posebni uslovi:

 

Posebni uslovi za radno mjesto pod rednim brojem 1.

 

- VII stepen stručne spreme, diplomirani pravnik, najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva u struci, položen pravosudni ispit, poznavanje rada na računaru.

 

Posebni uslovi za radno mjesto pod rednim brojem 2.

 

- VII stepen stručne spreme, diplomirani pravnik.

 

 

IV Prijava na javni konkurs i dokumentacija koju je potrebno podnijeti uz prijavu

 

Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom Obrascu broj 1 - Prijava na javni konkurs, a koja se može preuzeti u elektronskom obliku na službenoj internet stranici suda ili u štampanom obliku u Okružnom privrednom sud u Banjaluci, kancelarija broj 2. na 1. spratu.

 

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji i to sljedećih dokumenata:

 

- lične karte ili pasoša;

- diplome o završenoj stručnoj spremi

- uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja (za radno mjesto pod rednim brojem 1.)

 

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidat dokazuje izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

   Sa kandidatima koji u potpunosti ispunjavaju uslove iz konkursa, Komisija za prijem radnika će prethodno obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni telefonskim putem na kontakt telefon koji su dužni navesti u prijavi.

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana, od dana objavljivanja konkursa.

 

Radnici se primaju uz obavezan probni rad od 3 mjeseca u skladu sa Zakonom. (za radno mjesto pod rednim brojem 1.)

 

Prijave sa potrebnim dokazima se mogu dostaviti putem pošte na adresu okružnog privrednog suda sa naznakom: "Prijava na javni konkurs - NE OTVARAJ", ili neposredno u sud (kancelarija broj 2.  na 1. spratu).

 

Izabrani kandidati dužni su u roku od 7 (sedam) dana od dana objavljivanja rezultata javnog konkursa na oglasnoj tabli suda i službenoj njeb stranici Suda Komisiji dostaviti originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:

 

- uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH;

- uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;

- diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi;

- uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu; (za radno mjesto pod rednim brojem 1.)

- potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja (za radno mjesto pod rednim brojem 1.)

- dokaz o poznavanju rada na računaru (za radno mjesto pod rednim brojem 1.)

 

Ako izabrani kandidati navedene dokaze ne dostave u propisanom roku, ili ako im, na osnovu dostavljenih dokaza, Komisija utvrdi da ne ispunjavaju opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da postupi u skladu sa gore navedenim.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "MIROSLAV ANTIĆ"

BANjALUKA

Bistrica bb

78000 Banjaluka

raspisuje:

 

KONKURS

za popunu  radnog mjesta

 

1. Nastavnik muzičke kulture na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu - 7 časova  - 1 izvršilac;

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu  kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača. Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  , ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 177. Zakona.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem - dostavlja kandidat.

Uvjerenja iz tačaka 4.i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 Uz potpisanu prijavu (sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom) potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnika o proceduri i kriterijumima  za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

• Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

• Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

• Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

• Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

• Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

• Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

• Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Testiranje i intervju će se obaviti dana 27.10.2020. godine (utorak) sa početkom u 9 časova, u prostorijama škole sa kandidatima koji su dostavili potpune  i blagovremene  prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu  tablu škole  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na adresu škole  sa naznakom „ ZA KONKURS ".

***

SP "DRAGANČE"

BRONZANI MAJDAN BB

78000 BANjALUKA

Objavljuje:

 

OGLAS

 

1. Trgovac (ž) .............................................................................1 izvršilac

 

Opis posla:

- Rad u prodavnici mješovite robe

 

 

Svi zainteresovani kandidati neka se jave na broj telefona 065/185-800.

 

Oglas otvoren 30 dana od dana objave.

***

RAZVOJNA AGENCIJA REPUBLIKE SRPSKE

Ul. Save Mrkalja br.16/4

78000 Banjaluka

raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za prijem pripravnika sa srednjom stručnom spremom

 

I – Pozicija

 

Pripravnik po Programu podrške zapošljavanja mladih sa SSS u statusu pripravnika u 2020. godini, komponenta II – djeca poginulih boraca Vojske Republike Srpske (VRS), u sljedećem zanimanju:

 

1. Ekonomski tehničar  ................................................................... 1 izvršilac.

 

Radni odnos za navedenu poziciju zasniva se na određeno vrijeme na period od šest mjeseci, zaključivanjem ugovora o radu sa pripravnikom.

 

II – Opšti uslovi

1. da su državljani RS/BiH;

2. da su stariji od 18 godina;

3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost;

4. da se protiv njih ne vodi krivični postupak;

5. da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za rad u republičkom organu.

 

III – Posebni uslovi

1. SSS, četvrti stepen - ekonomski tehničar, bez radnog iskustva;

2. da je dijete poginulog borca VRS;

3. da su prijavljeni na evidenciji nezaposlenih lica kod JU Zavod za zapošljavanje RS;

4. poznavanje najmanje jednog stranog jezika (prvenstveno engleskog);

5. dobre komunikacijske sposobnosti;

6. poznavanje rada na računaru.

 

IV – Potrebna dokumenta

Za dokazivanje činjenica iz tačaka II i III kandidat je dužan, uz blagovremenu prijavu na javni konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona, da priloži u originalu ili ovjerenoj kopiji:

1. ovjerene kopije svjedočanstava o završenim razredima srednje škole;

2. uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci (original ili ovjerena kopija);

3. ovjerenu kopiju lične karte;

4. uvjerenje da ima svojstvo porodice poginulog borca - kćerka/sin poginulog borca VRS;

5. uvjerenje kojim se potvrđuje da se kandidat vodi na evidenciji za Aktivno traženje posla koje se pribavlja kod nadležnog biroa JU Zavod za zapošljavanje RS;

6. ovjerena kopija radne knjižice (strane 1, 2, 3, 4, 5, 6);

7. biografiju;

8. uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci) - dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure;

9. uvjerenje da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za rad u republičkom organu - dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure;

10. dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti - ljekarsko uvjerenje dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure.

 

VI – Adresa za podnošenje prijave i rok za prijavu na konkurs

Prijave na konkurs, zajedno sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, dostavljaju se u zatvorenoj koverti, lično na protokol Agencije ili putem pošte na adresu Razvojne agencije RS uz naznaku "Prijava na javni konkurs".

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove, Komisija za provođenje javnog konkursa će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Dokumenta priložena uz prijavu neće se vraćati kandidatima.

Javni konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja .

Javni konkurs će biti objavljen i na sajtu Agencije www.rars-msp.org.

***

"JASEN" S.P

Stolarska radnja, Jelenko Jorgić

Ul. Brankovac bb

78000 Banjaluka

raspisuje 

OGLAS

                                              

 

- Stolar ....................................    2 izvršioca

Opis posla:

- Stolar i farbar (stolarski poslovi)

Radno vrijeme:

- Prijepodne

 

Zainteresovani kandidati se mogu javiti na telefon 065/755-673.

 

Oglas otvoren do 27.10.2020.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "BRANKO ĆOPIĆ"

BANjALUKA

Ul. Miše Stupara 24

78000 Banjaluka

raspisuje:

 

KONKURS

za popunu  radnih mjesta

 

1. Nastavnik engleskog jezika, puna norma, na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu – 1 izvršilac;

2. Nastavnik razredne nastave za rad u produženom boravku, puna norma, na određeno vrijeme radi organizovanja rada u skladu sa preporukama nadležnih institucija, a zbog epidemiološke situacije, najkasnije do 30.6.2021. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu - 1 izvršilac;

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu  kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača. Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 177. Zakona.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4.i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 Uz potpisanu prijavu ( sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom ) potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri i kriterijumima  za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi :

• Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

• Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

• Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

• Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

• Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

• Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

• Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune  i blagovremene  prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa za radna mjesta pod tačkama 1 i 2,  obaviće se u utorak, 27.10.2020. godine sa početkom u 12,00 časova, u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu  tablu škole  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Napomena: Kandidati su prilikom dolaska u školu dužni poštovati sve mjere i preporuke JZU Instituta za javno zdravstvo RS, a u cilju sprečavanja prenošenja virusa korona, obavezna dezinfekcija ruku pri ulasku u školu, poštovanje fizičke distance i obavezno nošenje zaštitne maske.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja .

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na  adresu škole sa naznakom „ ZA KONKURS ".

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ"

BANjALUKA

Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 28

78000 Banjaluka

raspisuje:

KONKURS

za popunu  radnog mjesta

1. Nastavnik/profesor engleskog jezika, na određeno vrijeme, 6 časova do povratka radnice sa  porodiljskog bolovanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, nepuna norma ................... 1 izvršilac

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu  kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača. Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

 

Pravo učešća na konkurs pod rednim brojem 1. imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 177. Zakona.

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koji ne može biti stariji od šest mjeseci i koji prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4.  da nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv  dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (škola će za izabranog kandidata pribaviti uvjerenje službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa)

5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem , a prije zasnivanja radnog odnosa)

6.  uvjerenje da protiv njega nije pokrenut postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 Uz potpisanu prijavu (sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom) potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnika o proceduri i kriterijumima  za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi :

- ovjerenu  fotokopiju  diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u određenoj oblasti,

- uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

- uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje ocjene o prosjeku ocjena,

- uvjerenje o državljanstvu,

- izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži  vrstu posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida ,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  borca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

 

Za radno mjesto nastavnik engleskog jezika , testiranje će se obaviti 26.10.2020. godine u 11 časova, a intervju u 12 časova, u prostorijama škole sa kandidatima koji su dostavili potpune  i blagovremene  prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu  tablu škole  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam ( 8) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na  adresu škole  sa naznakom "ZA KONKURS ".

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU  TEHNOLOŠKA ŠKOLA

BANjALUKA

Ul. Pilanska bb  

78000 Banjaluka

raspisuje:

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 

    1.    Profesor  muzičke kulture, VSS, 1 izvršilac, 1 čas, na određeno vrijeme, najduže do 31.8.2021. godine, pripravnik 

    2.    Profesor  pravoslavne vjeronauke, VSS, 1 izvršilac, 5 časova,

            na određeno vrijeme, pripravnik          

    3.   Profesor   pravoslavne vjeronauke  – 1 izvršilac  puna norma , na određeno vrijeme,  najduže do 31.8.2021. godine, lice sa radnim iskustvom,

    4.    Profesor  islamske vjeronauke, VSS,  1 izvršilac,  1 čas , na određeno vrijeme, najduže do 31.8.2021. godine, lice sa radnim iskustvom.

    5. Profesor za nastavni predmet estetska njega -  zanimanje kozmetički tehničar,  VSS  1  izvršilac, 2 časa na određeno vrijeme, do povratka radnice sa   porodiljskog odsustva, lice sa radnim iskustvom.

    6. Nastavnik praktične nastave za zanimanje kozmetički tehničar, V stepen stručne spreme,  1 izvršilac , 6 časova na određeno vrijeme, do povratka radnice sa  porodiljskog odsustva, lice sa radnim iskustvom   

    7. Nastavnik praktične nastave za zanimanje frizer, V stepen obrazovanja, puna norma,      na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja,     a najduže do 31.8.2021. god. pripravnik.  

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi .

Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa  propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. tačka 1, 2. i 3.  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama .

Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju (ovjerene fotokopije):

 

- Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, ili ekvivalent ,

- Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, za nastavnika koji u toku studija nije položio navedenu grupu predmeta;

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ili uvjerenje o radnom iskustvu u struci u trajanju od najmanje jedne godine, za radna mjesta za koja se traži radno iskustvo.

- Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

- Izvod iz matične knjige rođenih;

- Uvjerenje o državljanstvu;

- Uvjerenje od Suda da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ukoliko  je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom. Uvjerenje treba da sadrži sljedeće podatke:

1) vrsta posla;

2)  stepen stručne spreme;

3)  dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

- Saglasnost nadležne crkve ili vjerske zajednice, dužan je dostaviti izabrani kandidat nakon izvršenog izbora, a prije zasnivanja radnog odnosa za radna mjesta pod tačkom 2, 3. i 4.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju lica koja imaju najmanje 12 mjeseci radnog staža u struci van škole, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane navedenim zakonom, kao i lica  koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Kandidat koji bude izabran  dužan je prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti Ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i  psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci).

Škola će za kandidata koji bude izabran prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti  uvjerenje o neosuđivanosti (da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena  protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, te

 uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece).

Testiranje i intervju  sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se  26.10.2020. godine u  10 časova u prostorijama škole.

Škola će   u skladu sa Pravilnikom istaknuti na oglasnoj tabli škole  spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole  sa naznakom Za komisiju za izbor.  Obavezno je  navođenje za koju se tačku  konkursa kandidat prijavljuje.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

***

JU OŠ "DANILO BORKOVIĆ"  

GRADIŠKA

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

 

1. Profesor/nastavnik  razredne  nastave - 2  izvršioca  sa  radnim  iskustvom  i  položenim  stručnim  ispitom, na  određeno  radno  vrijeme  do  31.8.2021.  god.

2. Profesor/nastavnik  razredne  nastave  -  1  izvršilac   za  rad  u  produženom  boravku,  lice  sa  radnim  iskustvom   i   položenim  stručnim   ispitom,  određeno  radno  vrijeme  do  povratka  radnika  sa  bolovanja.

3. Profesor/nastavnik  razredne   nastave  - 1 izvršilac  za  rad  u  produženom  boravku, lice  sa  radnim  iskustvom  i  odrađenim  pripravničkim stažom,  određeno  radno  vrijeme  do  kraja  nastavnog  procesa  šk. 2020/2021. god.           

4. Diplomirani  pedagog -  1  izvršilac   za  rad  u  produženom  boravku,  lice  sa  radnim  iskustvom   i   položenim  stručnim   ispitom,   određeno  radno  vrijeme  do  kraja  nastavnog  procesa  šk.  2020/2021. godine.          

5. Profesor/nastavnik  srpskog  jezika  -  1  izvršilac,  lice  sa  radnim  iskustvom   i   položenim  stručnim  ispitom,  određeno  radno  vrijeme  do 31.12.2020.  god.

     

 

Uz  potpisanu prijavu  sa kratkom  biografijom (adresom  i  kontakt telefonom),  dostaviti  dokumenta  kojima  se  dokazuje  da  kandidat  ispunjava  opšte  i  posebne  uslove  za  prijem u  radni  odnos   ( original ili ovjerenu fotokopiju):

 

Opšti uslovi: 

1. Uvjerenje o državljanstvu  (da je  državljanin RS, BiH );

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte  (da  je  punoljetan);

3. Ljekarsko uvjerenje da je radno sposoban (prilaže samo izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa,  uvjerenje  ne  može  biti  starije  od šest  mjeseci);

4. Uvjerenje o neosuđivanosti  pravosnažnom  presudom  za  krivična djela  učinjena  protiv  dostojanstva  ličnosti,  morala ,  službene  dužnosti,  trgovine  ljudima  ,  zlostavljanja  djeteta ,  polnog  i  drugog  nasilja  nad  djetetom  ili  maloljetnim  licem,  zloupotrebe  opojnih  sredstava (škola će za izabranog kandidata tražiti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa);

5. Uvjerenje  o  podacima  iz  posebnog  Registra  lica  pravosnažno  osuđenih  za  krivična  djela  seksualne  zloupotrebe  i  iskorištavanja  djece  (škola će za izabranog kandidata tražiti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa);

6. Uvjerenje  da  protiv  njega  nije  pokrenut  krivični  postupak za  djela  učinjena  protiv  dostojanstva  ličnosti,  morala, službene  dužnosti,  polnog  integriteta,  zlostavljanja  djeteta,  polnog  i  drugog  nasilja  nad  djetetom  ili  maloljetnim  licem.   

 

Pored  dokumentacije  kojom  se  dokazuje  ispunjenost  opštih  uslova   za  zasnivanje  radnog  odnosa,  propisanih  Zakonom  o  radu,    potrebno  je  dostaviti  i  sljedeću  dokumentaciju  na  osnovu  koje  se  dokazuje  ispunjenost  posebnih  uslova  i  dokumentaciju  na  osnovu  koje  se  vrši  bodovanje  po  kriterijima  iz  člana  115.  Zakona  o  osnovnom  vaspitanju  i  obrazovanju       i  važećeg  Pravilnika  o  proceduri  prijema,  kriterijumima  za  prijem  u  radni  odnos  i  načinu   bodovanja  kandidata  u  osnovnoj  školi.

 

Posebni  uslovi: 

1.  Diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stečeno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3. Uvjerenje  o  položenoj  pedagoško-psihološkoj  i  didaktičko  - metodičkoj  grupi  predmeta,  koje  je  dužan  da  dostavi  kandidat  koji  u  toku  studija  nije  položio n pedagoško-psihološku  i  didaktičko-metodičku  grupu  predmeta,

4. Uvjerenje  da  se  kandidat  oslobađa  obaveze  polaganja  stručnog  ispita  ili  je  položio  razliku  dijela  ispita  u  skladu  sa  Pravilnikom  o  polaganju  stručnog  ispita  u  školi ,     - nije  potrebno  za  radno  mjesto  pod  rednim  brojem  tri (3) .

5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja se nalaze na toj evidenciji;

6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od poslodavca kod koga je stekao radni staž;

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

10. Uvjerenje  o  položenom  stručnom  ispitu  -  nije  potrebno  za  radno  mjesto  pod  rednim  brojem  tri  ( 3 ) .  

Pravo  učešća  na  konkursu  na  osnovu  člana 104. Stav  6) Zakona  o  osnovnom  vaspitanju  i  obrazovanju  imaju  i  lica  koja  su  stekla  radni  staž  van  škole  u  trajanju  od  najmanje  godinu  dana  u  struci  ukoliko  ispunjavaju  ostale  uslove  propisane  Zakonom  o  osnovnom  vaspitanju  i  obrazovanju . 

 

Pravo  učešća  na  konkursu  imaju  i  lica  koja  su  po  propisima  važećim  do  stupanja  na  snagu  Zakona  o  osnovnom  vaspitanju  i  obrazovanju     ispunjavala  uslove  u  pogledu  stepena  i  vrste  stručne  spreme.    

 

Prijem  u  radni  odnos  izvršiće  se  u  skladu  sa  članom  115.  Zakona  o  osnovnom  vaspitanju  i  obrazovanju,  Pravilnikom  o  proceduri  prijema, kriterijumima  za  prijem  u  radni  odnos  i  načinu  bodovanja  kandidata  u  osnovnoj  školi   a  u  skladu  sa  Odlukom  Ustavnog  suda  RS,  br.  U  - 83/14 od  24.2.2016.  god. 

 

 

Pozivaju   se kandidati da na  Prijavi  tačno navedu koja dokumenta dostavljaju uz prijavu.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova slati na adresu škole. ( JU Osnovna škola "Danilo  Borković", Ul. Majora  Milana  Tepića br.19 ; 78 400  Gradiška  ,  sa  naznakom  "ZA  KONKURS" )

 

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao ni dokumenta koja nisu ovjerena  komisija neće uzeti u razmatranje.

 

 

Testiranje  i intervju  će  se  obaviti  28.10.2020.  godine (srijeda)   u  12 časova  u  prostorijama  škole . 

 

Spisak  kandidata  koji  ispunjavaju  uslove  konkursa  škola  će  postaviti  na  oglasnu   tablu  škole  u  petak,  23.10.2020. godine .

   

Kandidati  se  neće  posebno  pozivati  na  testiranje  i  intervju.

 

Ako  se ne  pojavi  na  testiranju  ili  intervjuu  smatraće  se  da  je  kandidat  odustao  od  prijave  na  konkurs. 

 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".   

Kandidati  su  dužni  dostaviti  ovjerene  kopije  svih  dokumenata  i  te  kopije  neće  biti  vraćene  kandidatima.                                       

***

REPUBLIKA SRPSKA                                 

JU Gimnazija, Gradiška

Ul. Petra Misimovića 3a, tel.051/814-783 ,

e-mail: ss15@skolers.org

 

JAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos

 

Opis radnog mjesta

- Profesor  njemačkog jezika,  13 časova,  1 izvršilac  sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovanju, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Kandidati treba da ispunjavaju opšte uslove predviđene Zakonom o radu („Sl. glasnik RS", br. 1/16, 66/18), kao i uslove iz člana 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl. glasnik RS", br. 41/18, 35/20).

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Sl. glasnik RS", br. 24/19).

 

Potrebna dokumentacija

Uz obaveznu potpisanu prijavu i kraću biografiju, kandidati trebaju dostaviti originale ili ovjerene fotokopije (ovjera ne smije biti starija od 6 mjeseci) sljedećih dokumenata, kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova.

I Opšti uslovi se dokazuju sljedećom dokumentacijom:

*Da je državljanin RS- BiH - uvjerenjem o državljanstvu,

*Da je punoljetan – izvodom iz matične knjige rođenih,

*Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti (ne starijim od 6 mjeseci) izdatim od nadležne ustanove, koje će dostaviti kandidat koji bude odabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

*Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će zatražiti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

*Uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Navedeno uvjerenje dostavlja kandidat.

*Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece. Navedeno uvjerenje škola će zatražiti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

II Posebni uslovi se dokazuju dokumentacijom propisanom Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji ("Sl. glasnik RS", br. 34/15, 83/15)  kao i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem, a na osnovu kojih će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata:

*Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

*Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,

*Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom u kome je naznačeno: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža po vrstama posla.

*Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ili uvjerenje o radnom stažu van škole u trajanju od najmanje 1 godine u struci,

*Uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, a u izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti prethodno navedene dokumente, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa.

*Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku  zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

*Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku  zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko  se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

*Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku  zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske,  ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dostavljena dokumentacija i drugi dokazi će se bodovati od strane komisije na način i u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave:

Prijave se mogu dostaviti poštom ili lično na sljedeću adresu: JU Gimnazija, ul. Petra Misimovića  3a, 78400 Gradiška, sa naznakom "za konkurs" i napomenom "ne otvarati".

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa neće se uzeti u razmatranje, već će se evidentirati, uz naznaku da prijava na javni konkurs nije dostavljena blagovremeno i/ili da nije potpuna, a nakon toga komisija predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojim se prijava odbacuje.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu ploču najkasnije 3 dana prije zakazivanja testiranja i intervjua.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim Konkursom, komisija za izbor obaviće testiranje kandidata dana 23.10.2020. godine sa početkom u 11.30 časova.

Intervju sa kandidatima će se obaviti dana 23.10.2020. godine sa početkom u 12.30 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu u zakazanim terminima, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa.

***

JU OŠ "PETAR KOČIĆ"

NOVA TOPOLA, GRADIŠKA

 

KONKURS

 

za popunu sledećih upražnjenih radnih mjesta

 

1. Nastavnik/profesor srpskog jezika – nepuna norma (9 nastavnih časova ) na određeno vrijeme do 30.6.2021, 1 izvršilac sa radnim iskustvom;

2. Nastavnik/profesor razredne nastave – puna norma  na određeno vrijeme, do 31.8.2021., 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,  za rad u centralnoj školi;

3. Nastavnik/profesor razredne nastave – puna norma  na određeno vrijeme, 1 izvršilac do 1.3.2021. sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, za rad u PO Gornji Karajzovci;

4. Nastavnik/profesor razredne nastave – puna norma  na određeno vrijeme do 31.12.2020. sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,  za rad u PO Kočićevo;

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova koji su propisani Zakonom o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 1/16  66/18, 84/19 i 35/20), kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 44/17, 31/18, 84/19 i 63/20 ) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Opšti  uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju  prilikom prijavljivanja na konkurs su:

- da je državljanin RS ili Bosne i Hercegovine što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

- da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

- da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci, i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela  učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad  djetetom i maloljetnim licem;

- da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad  djetetom i maloljetnim licem.

Uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem (ako je kandidat rođen u Republici Srpskoj), a prije zasnivanja radnog odnosa.

Prava učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana  u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom ( čl. 104. stav (6) Zakona  o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik RS" br. 44/17, 31/18,84/19 i 63/20).

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 44/17, 31/18,84/19 i 63/20), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkursi i spisak dokumentacije koja se dostavlja, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 44/17, 31/18,84/19 i 63/20) i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 74/18 i 26/19):

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, za ona radna mjesta za koja se traži položen stručni ispit;

4. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od strane visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena koje je kandidat ostvario tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

5. Uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje  o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg Poslodavca, koje sadrži vrstu posla, stepen stručne spreme po sistematizaciji, i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije  borca.

Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije zasnivanja  radnog odnosa, obavezan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci;

Sa kandidatima  koji ispunjavaju uslove konkursa i koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, obaviće se testiranje i intervju u prostorijama škole dana  29.9.2020. godine u  13  časova.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije održavanja testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave sa potrebnom  dokumentacijom slati na adresu škole: Javna ustanova Osnovna škola "Petar Kočić" Nova Topola, Banjalučki put br.108, 78418 Nova Topola, sa naznakom "ZA KONKURS".

***

JU SREDNjA STRUČNA I TEHNIČKA ŠKOLA,

Vidovdanska 58,

78 400 Gradiška

Telefon: 051/813-385

KONKURS

za prijem radnika

 

- Nastavnik srpskog jezika i književnosti - 6 časova nastave, 1 izvršilac, sa  radnim iskustvom, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja.

 

Praktična nastava/zanimanje kuvar - kuvar specijalista V stepen, 10 časova praktične nastave, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme, do 31.8.2021. godine.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Opšti uslovi za prijem u radni odnos:

 

da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, koje škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;

Uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena  protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

 

Uz potpisanu prijavu potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova na osnovu koje se vrši bodovanje:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome u kojoj je navedeno stručno zvanje;

2. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

3. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

4. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, a koje sadrži podatke o:

vrsti posla

stepenu stručne spreme

dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla

 

5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko–invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko–invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko–invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni da na prijavi tačno navedu koja dokumenta dostavljaju uz prijavu.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao ni dokumenta koja nisu ovjerena komisija neće uzeti u razmatranje. Kandidati koji se prijavljuju na oglas dužni su dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata (ne starije od šest mjeseci) i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju utvrđen Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem će se obaviti dana 26.10.2020. godine u 11 časova, u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, biće objavljen na oglasnoj tabli škole, tri dana prije zakazanog intervjua sa kandidatima. Kandidati koji se ne pojave na intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa naznakom – za konkurs, slati poštom na adresu JU Srednja stručna i tehnička škola, Vidovdanska 58, 78 400 Gradiška ili lično u školi.

Kontakt telefon: 051/813-385.

***

OŠ "MLADEN STOJANOVIĆ"

Gornji Podgradci 78405

GRADIŠKA

 

KONKURS

za  prijem  radnika

 

1. Profesor/nastavnik  fizike -  nepuna norma (14 nastavnih časova ) sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na neodređeno vrijeme - 1  izvršilac.

2. Profesor/nastavnik  njemačkog jezika -  nepuna norma (6 nastavnih časova ) sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na neodređeno vrijeme - 1  izvršilac.

3. Profesor/nastavnik  srpskog jezika -  nepuna norma (4 nastava časa ) sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na  određeno vrijeme - 1  izvršilac. (po rasporedu ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak) do kraja školske godine (31.8.2021.)

4. Profesor/nastavnik  istorije - nepuna norma ( 2 nastavnih časova ) sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na  određeno vrijeme - 1  izvršilac, (po rasporedu ponedjeljak 5 čas, u G. Podgradcima  i petak  6 čas u PŠ Vrbaška ) do kraja školske godine (31.8.2021.)

 

Ukoliko za navedeno radno mjesta ne bude prijavljen kandidat sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, bodovaće se kandidati bez radnog iskustva i položenog stručnog ispita.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske",  br. 1/16 i 66/18 ) ispunjavaju  uslove predviđene  članom 104. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 44/17, 31/18, 84/19 i 63/20 ), članom 3. stav ž). Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15 ) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 74/18 i 26/19 ).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju       ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj  44/17 i 31/18) – lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs jesu:

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje Uvjerenjem o državljanstvu,

2. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu fotokopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci,  dostaviće kandidat koji bude izabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

4. uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju

5. uvjerenje  da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena iz člana 105. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Uvjerenja iz tačke 4. i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa.

Posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs, uz potpisanu prijavu, su:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, za kandidata koji u toku studija nije položio navedenu grupu predmeta,

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

4. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen,

7.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice  poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata na javni konkurs komisija ne razmatra, već ih evidentira, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojom se prijava odbacuje.

Kandidati koji budu dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji budu ispunjavali uslove konkursa, testiranje će se obaviti dana  23.10.2020, godine sa početkom u 11.30 časova u prostorijama centralne škole u Gornjim Podgradcima, a intervju će biti isti dan u 13 časova.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole i to najkasnije tri dana prije testiranja. Kandidati se neće pozivati na testiranje i intervju. Ukoliko se kandidat ne pojavi na testu ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

U  prijavi na konkurs  kandidati  obavezno  treba  da  navedu  tačnu  adresu  stanovanja  i  kontakt  telefona (po  mogućnosti  broj  mobilnog  telefona ).

Konkurs  ostaje otvoren 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja u "Glasu Srpske" Banjaluka.

Prijave na konkurs  dostaviti  na  adresu  škole,  preporučeno  ili  direktno  u  školu.

Adresa škole  je: Osnovna škola „Mladen Stojanović" Gornji Podgradci, 78 405 Gornji Podgradci, Gradiška sa naznakom – „prijava na konkurs, ne otvarati"                                                 

***

"DRVOFLOR" DOO LAKTAŠI

Aleksandrovac bb

Kontakt telefon: 051/580-312

 

OGLAS

za posao

 

 

Naziv preduzeća: DRVOFLOR DOO

 

Oblast: Drvo - prerada

Rad na: Određeno vrijeme (neodređeno vrijeme)

Regija: Laktaši, Aleksandrovac bb

Otvoreno do: 30.10.2020.

Broj izvršilaca: 12

 

Konkurs za radna mjesta:

 

- električar – 1 izvršilac

- oštrač alata u drvnoj preradi – 1 izvršilac

- viljuškarista – 1 izvršilac

- vozač kamiona (šticar) – 1 izvršilac

- pomoćni radnici – 8 izvršilaca

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

 

- poželjno iskustvo u drvopreradi, ali nije obavezno,

- zadovoljavanje opštih uslova zdravstvene sposobnosti,

- posjedovanje organizacijskih i motivacijskih sposobnosti,

- spremnost za timski rad u dinamičnoj radnoj atmosferi,

- odgovornost,

- komunikativnost.

 

Ukoliko želite postati dio našeg tima, javite se u prostorije "Drvoflor" d.o.o. Aleksandrovac bb (Laktaši) na informativni razgovor.

Kontakt telefon: 051/580-312

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "DESANKA MAKSIMOVIĆ",

Trn, Dositejeva 34,

tel.: 051 508 070,

e-mail: os057@skolers.org

direktor JU OŠ „Desanka Maksimović" Trn, raspisuje

 

KONKURS

za radna mjesta

 

1. Profesor/nastavnik za nastavni predmet matematika, 4 časa redovne nastave,  na određeno radno vrijeme, do 31.8.2021. godine, lice sa iskustvom - položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

2. Profesor/nastavnik za nastavni predmet fizika, 2 časa redovne nastave, na određeno radno vrijeme, do 31.8.2021.godine, lice sa iskustvom – položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

3. Profesor/nastavnik za razrednu nastavu u PO Glamočani, puna norma, 1 izvršilac, do povratka radnika sa bolovanja, lice sa iskustvom, položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  član 104. stav 1.i 6i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Prijem u radni odnos izvršiće se  u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom  o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata  u osnovnoj školi .

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

2. da je punoljetan,

3. da je radno sposoban,

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja pod tačkom 4. i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

1. Prijavu za prijem u radni odnos, uredno potpisanu od strane kandidata (naznačiti adresu i kontakt telefon),

2. Uvjerenje o državljanstvu (da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine),

3. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

4. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

5. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta

6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

7. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

8. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

9. Uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

10. Uvjerenje o radnom stažu  izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana  porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  ratnog vojnog invalida.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima,

14. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

U skladu sa članom 113. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli staž van škole u trajanju od najmanje jedne godine u struci, ukoliko ispunjava ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .

Ljekarsko uvjerenje kojim kandidat dokazuje da je radno sposoban a koje ne  može biti starije od  šest mjeseci prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Intervju i testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 27. oktobra 2020. godine  sa početkom u  10 časova (razredna nastava ) i u 13 časova (predmetna nastava) u prostorijama škole (član 8. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi).

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen  na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se neće vraćati kandidatima.

Kandidati se neće  posebno pozivati na  intervju i testiranje, u slučaju nepojavljivanja, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 Prijave slati na adresu škole ulica Dositejeva 34, 78252 Trn, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa sa naznakom "za konkurs".

 O prijemu i rang listi kandidati će biti obaviješteni 30. oktobra 2020. godine.

U slučaju da prijavljeni kandidat nije zadovoljan odlukom direktora, može podnijeti prigovor Školskom odboru, u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR ČELINAC, ČELINAC

Vojvode Mišića 36,

 tel.: 051 551 061,

 e-mail: ss18@skolers.org

Objavljuje:

 

 

ISPRAVKU DIJELA KONKURSA

za prijem u radni odnos

 

 

U konkursu JU Srednjoškolskog centra Čelinac za prijem u radni odnos, koji je objavljen u dnevnim novinama "Glas Srpske" dana 7. oktobra 2020. godine  ispravlja se dio teksta konkursa i to:

 

"pod rednim brojem 1.

Diplomirani ekonomista, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, nepuna norma – 10 časova nastave, lice bez iskustva - pripravnik   – 1 izvršilac".

***

JU DJEČIJI VRTIĆ "NEVEN" ČELINAC

Vojvode Mišića br.2

Telefon 051/551-345

 

          Na osnovu člana 62. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 79/15 I 63/20), i člana 21. i 40. Statuta JU Dječijeg vrtića "Neven" Čelinac broj: 42/16, direktor JU Dječiji vrtić "Neven" Čelinac raspisuje

***

JAVNI KONKURS

za prijem radnika – diplomirani vaspitač predškolske djece

u JU Dječiji vrtić "Neven" Čelinac

 

1. Raspisuje se javni konkurs za prijem radnika:

1.1 Diplomirani vaspitač predškolske djece na neodređeno vrijeme – 3 izvršioca

 

1.2 Diplomirani vaspitač predškolske djece na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva – 1 izvršilac

 

2.  Opis poslova

Radnik obavlja poslove utvrđene Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Dječiji vrtić "Neven" Čelinac.

 

3. Opšti uslovi za kandidate

- da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

- da je stariji od 18 godina,

- da se ne vodi krivični postupak i da nije pravosnažno osuđivan za krivična djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje poslova i zadataka predškolskog vaspitanja i  obrazovanja u skladu sa Zakonom,

- da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa djecom,

- da nije upisan u Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

 

4. Posebni uslovi za kandidate

- visoka stručna sprema, diplomirani vaspitač predškolske djece, najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent na studijskom programu  predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje  vaspitača,

- položen stručni ispit za vaspitno-obrazovni rad.

5. Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze (ovjerene fotokopije potrebnih dokumenata) o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Diplomu,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

- Izjavu  da se ne vodi krivični postupak,

- Izjavu da nije osuđivan za krivična djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje poslova i zadataka predškolskog vaspitanja i  obrazovanja u skladu sa Zakonom,

- Izjavu da ima opštu zdravstvenu i psihičku sposobnost za posao na koji se prima,

- Izjavu da nije upisan u Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

- Biografiju.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu "Glas Srpske".

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove iz javnog konkursa Komisija za izbor će obaviti  intervju 30.10.2020. godine u 12 časova.

          Dokumenti priloženi uz prijavu na javni konkurs neće se vraćati kandidatima.

          Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Prva četiri kandidata, rangirani po prijedlogu Komisije, dužni su da u roku od sedam dana od prijema obavještenja Komisije dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. Uvjerenje da lice nije upisano u Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece ustanova će službenim putem zatražiti od nadležnog organa za vođenje Registra podataka.

Ako neko od prva četiri rangirana kandidata u propisanom roku ne dostave dokaze iz prethodnog stava ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata, po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi tražene dokaze.

          Prijavu na konkurs dostaviti na adresu: JU Dječiji vrtić „Neven" Čelinac za Komisiju za izbor, Vojvode Mišića br.2, ili lično predati na protokol Dječijeg vrtića.

          Sve informacije na telefon 051/551-345.

***

OPŠTINA ČELINAC

ul.  Prvog krajiškog proleterskog bataljona 50

 

Na osnovu člana 77. i 78. stav 1. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 97/16,), člana 68. Statuta opštine Čelinac ("Službeni glasnik opštine Čelinac", broj: 3/17), člana 26. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta opštinske uprave Čelinac ("Službeni glasnik opštine Čelinac", broj: 5/17, 9/17, 14/17, 8/20) i člana 5., 7. st. 2. i 8. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj odnosno opštinskoj upravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 42/17), načelnik opštine Čelinac raspisuje

***

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta u

Opštinskoj upravi opštine Čelinac

 

I

U Opštinsku upravu opštine Čelinac prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme, u statusu službenika:

1) Samostalni stručni saradnik za poslove turizma ....................1  izvršilac

      - U Odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti

 

II - Opis poslova

Za radno mjesto pod rednim br. 1): Sarađuje sa privrednim subjektima iz oblasti turizma, a po potrebi, i sa državnim organima i drugim organizacijama i institucijama, u okviru ovlašćenja; vrši promociju turističke ponude opštine; učestvuje u izradi projekata, programa i planova koji se odnose na oblast turizma; učestvuje u pripremi godišnjih planova i programa rada u dijelu koji se odnosi na razvoj turizma; prikuplja i redovno ažurira informacije o investicionim mogućnostima opštine u sektoru turizma radi sagledavanja investicionih potencijala i poslovnih prilika u tom sektoru; aktivno učestvuje u izradi strateških razvojnih dokumenata, odluka, programa, planova i drugih akata opštine koji se odnose na oblast turizma; učestvuje u realizaciji lokalnih, entitetskih i drugih projekata iz oblasti razvoja turizma, obavlja i druge poslove koje odredi načelnik opštine, načelnik Odjeljenja.

 

III - Opšti uslovi

1. da su državljani Republike Srpske, odnosno BiH,

2. da su stariji od 18 godina,

3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

5. da nisu otpušteni iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije dana objavljivanja Javnog konkursa,

6. da se na kandidate ne odnose odredbe člana IX tačka 1. Ustava Bosne i Hercegovine (da ne služe kaznu izrečenu presudom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nisu pod optužnicom, a da se nisu povinovali naredbi da se pojave pred Tribunalom),

7. da nisu u sukobu interesa, odnosno da ne obavljaju dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa čl. 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 97/16).

 

IV - Posebni uslovi:

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto:

1) VSS, diplomirani turizmolog, četvorogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova 1 godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u upravi, poznavanje rada na računaru,

 

V- Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da prilože dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

1. uvjerenje o državljanstvu,

2. biografiju,

3. izvod iz matične knjige rođenih,

4. ovjerenu  kopiju diplome,

5. uvjerenje da se ne vodi krivični postupak, ne starije od šest mjeseci,

6. uvjerenje da nisu osuđivani za krivično djelo, ne starije od šest mjeseci,

7. dokaz o radnom iskustvu,

8. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima,

9. ovjerenu izjavu o ispunjavanju opštih uslova  iz tačke III podt. 5, 6, 7,.

10.  dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabrani kandidat, po završetku izborne procedure.

Sve kopije dokumenata moraju biti ovjerene kod nadležnog organa.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove javnog konkursa Konkursna komisija obaviće intervju. O mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

VI - Objavljivanje

Javni konkurs objaviće se u "Službenom glasniku Republike Srpske" i u dnevnom listu "Glas Srpske". Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno rok za podnošenje prijava računaće se od dana poslednjeg objavljivanja.

 

VII- Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja ovog konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Prijave se mogu dostaviti putem prijemne kancelarije opštine Čelinac ili putem pošte na adresu: Opština Čelinac, ul.  Prvog krajiškog proleterskog bataljona 50, sa naznakom  Prijava na javni konkurs (broj i datum konkursa). Kontakt osoba Dragana Kljajić, telefon: 051/551-012.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "NOVAK PIVAŠEVIĆ"

STARA DUBRAVA – ČELINAC

 

Na osnovu člana 113. i 139. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), direktor škole  raspisuje

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos i to:

 

1. Profesor/nastavnik hemije, 1 izvršilac, 4 časa redovne nastave, na određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva  do 31.8.2021. godine - pripravnik.

 

Kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske", 1/16, 66/18),  i posebne uslove propisane članom 104. 105.  i 106.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. Da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs  (uz naznačenje adrese prebivališta i broja telefona), pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 74/18, 26/19):

• Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

• Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

• Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

• Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima, osim na lični zahtjev.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ukoliko se ne pojave na testu i  intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu tablu škole  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, testiranje i intervju će se obaviti dana 26.10.2020. godine u 10 časova.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Prijave sa potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti na adresu JU OŠ "Novak Pivašević"  Stara Dubrava, 78 243 Stara Dubrava, sa naznakom "za konkurs".

 

NAPOMENA: Kandidati su prilikom dolaska u školu dužni poštovati sve mjere i preporuke JZU Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, a u cilju sprečavanja prenošenja virusa korona, obavezna dezinfekcija ruku pri ulasku u školu, poštovanje distance od dva metra i obavezna upotreba maske.

***

 

REPUBLIKA  SRPSKA

JZU DOM ZDRAVLjA "SVETI VRAČEVI"

ČELINAC

Ul. Vidovdanska br. 5

Tel.051/551-044, 551-015

Faks: 051/555-260,

E-mail: dzcelinac@teol.net  

 

KONKURS

za prijem pripravnika logopeda

 

1. Logoped pripravnik, 1 ............. izvršilac u trajanju do 12 (dvanaest) mjeseci, radi sticanja uslova za polaganje pripravničkog ispita.

          

 Opšti uslovi:

-  Da je državljanin RS, BiH,

-  Da je punoljetan,

-  Da je zdravstveno sposoban,

-  Da nije osuđivan za krivična djela

 

Posebni uslovi: 

- VSS, logoped

 

Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni dostaviti (dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova) u originalu ili ovjerenoj fotokopiji sljedeća dokumenta:

- Uvjerenje o državljanstvu RS, BiH,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o nekažnjavanju,

- Uvjerenje da nije osuđivan za krivična djela,

- Diploma VSS, logoped,

- Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti.

Originalna dokumenta i to: Uvjerenje o državljanstvu RS, BiH, Izvod iz matične knjige rođenih, Uvjerenje o nekažnjavanju, Uvjerenje o neosuđivanosti za krivična djela i ljekarsko Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti ne smiju biti starija od 6 (šest) mjeseci.

Ovjerene fotokopije dokumentacije ne smiju biti starija od mjesec dana.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Pismene pozive za intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove oglasa, Komisija za prijem radnika Doma zdravlja će uputiti u roku od 2 dana od dana zatvaranja konkursa.

 

Konkurs  ostaje otvoren u roku od 15 (petnaest) dana od dana  istovremenog objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske"  i na oglasnoj ploči Biroa Čelinac.

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti putem pošte na adresu: Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja "Sveti Vračevi"  78240 Čelinac, Ul. Vidovdanska br. 5, sa naznakom: "Prijava na konkurs za prijem pripravnika, logopeda.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ"

SRBAC

 

JAVNI  KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Nastavnik biologije, 1 izvršilac sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, 16 nastavnih časova;

2. Nastavnik engleskog jezika, 1 izvršilac sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, puna norma,

3. Nastavnik njemačkog jezika, 1 izvršilac sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, puna norma.

                                                                                                                 

Opšti  i posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava

Opšti uslovi

a) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu,  a prije zasnivanja radnog odnosa i

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela  učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a  prije zasnivanja radnog odnosa,

d)  da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, što dokazuje uvjerenjem iz posebnog Registra, koje će škola pribaviti  službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

đ) da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za učinjena djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje dostavljanjem uvjerenja da nije pokrenut krivični postupak.

Pored navedenih opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidat za svako navedeno radno mjesto mora ispunjavati i posebne uslove predviđene  članom 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi, kao i Pravilnikom o proceduri prijema i kriterijumima za prijem radnika u radni odnos u osnovnim školama.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši  bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnika o proceduri prijema i kriterijumima za prijem radnika u radni odnos u osnovnim školama:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško- psihološkoj  i didaktičko- metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško- psihološku  i didaktičko- metodičku grupu predmeta,

3) dodatak diplomi  koji sadrži podatke o prosjeku  ocjena tokom studiranja ili  uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje  o vremenu provedenom  na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

5) uvjerenje o radnom stažu izdato od  ranijeg poslodavca na navedenim poslovima,

6) uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi  o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. Stav 6) Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, , imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju najmanje od godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju,.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 177. Stav 1) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, , imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Škola će postaviti spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, na oglasnoj tabli u školi a i po mogućnosti na internet stranicu škole, najkasnije 3 dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti dana 28.10.2020. godine u 16 časova  u prostorijama  škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti  ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će  postaviti na oglasnu tablu.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU OŠ"Jovan Jovanović Zmaj" Ulica Mome Vidovića br.14, 78 420 Srbac, Republika Srpska.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana javnog objavljivanja.

***                                                                                                                        

  REPUBLIKA SRPSKA

  JU OŠ "IVO ANDRIĆ"                                   

  Kulaši 119, Prnjavor

   tel./faks: 051/666-118,

   e-mail: os080@skolers.org

 Školski odbor JU Osnovna škola "Ivo Andrić" Kulaši, Prnjavor, raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za izbor direktora JU Osnovna škola Ivo Andrić" Kulaši, Prnjavor

I – Predmet

Školski odbor JU Osnovna škola "Ivo Andrić" Kulaši, Prnjavor raspisuje Javni konkurs za izbor direktora  JU Osnovna škola "Ivo Andrić" Kulaši, Prnjavor.

II - Opis poslova

  Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa odredbama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju. Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.

  Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

  

III – Mandat ( vrijeme za koje se vrši imenovanje)

  Direktor JU Osnovna škola "Ivo Andrić" Kulaši, Prnjavor se bira na period od 4 (četiri) godine, tj. mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

IV – Status

  Direktor škole zasniva radni odnosi i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, kolektivnim ugovorima, Statutom  JU Osnovna škola "Ivo Andrić" Prnjavor , te Pravilnikom o radu.

         Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku 8 dana od dana razmatranja prijava.

       Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora kandidata iz prethodne alineje.         

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

V - Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora JU Osnovna škola "Ivo Andrić" Kulaši, Prnjavor može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Statutom škole i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole i to:

  

1. Opšti uslovi:

- da je državljanin Republike Srpske /BiH,

- da je stariji od 18 godina i

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad .

  

2. Posebni uslovi:

- da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, a  na raspisani konkurs za direktora škole mogu konkurisati i lica iz člana 177. stav 1 i 2 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , 

- da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi, nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava.

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut  krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

3. Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IDž stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom.

   

VI – Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni uz potpisanu prijavu priložiti:

1) uvjerenje o državljanstvu;

2)  izvod iz matične knjige rođenih;

3) diplomu o završenoj stručnoj spremi;

4) potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome;

5) ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost;

6) uvjerenje da nije osuđivan  pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora

(Navedeno uvjerenje škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost);

7) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

8) prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu:

9) preporuku ranijeg poslodavca, odnosno Nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen i

10) kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,

11) ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili u ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom

  

VII – Rok za podnošenje prijava kandidata na konkurs i način dostavljanja prijave

 

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno, na sljedeću adresu:

JU Osnovna škola "Ivo Andrić" Kulaši, Kulaši br.119, 78430 Kulaši, sa naznakom - Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Osnovna škola "Ivo Andrić" Kulaši- NE OTVARATI.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama "Glas Srpske".

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dostavljena dokumentacija (koja je navedena u konkursu) se neće vraćati kandidatima.

  

VIII – Način i rok obavještavanja kandidata o rezultatima konkursa

Ministarstvo prosvjete i kulture dostavlja Školskom odboru odluku Vlade RS o imenovanju direktora  u roku od osam dana od dana prijema odluke.

Školski odbor pisanim putem obavještava sve učesnike konkursa  o odluci Vlade o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "NIKOLA TESLA" PRNjAVOR     

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 

1. Nastavnik/profesor razredne nastave – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom –do povratka radnika sa bolovanja.

2. Nastavnik/profesor razredne nastave za voditelja produženog boravka - 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom –do povratka radnika sa bolovanja, najduže do 15.6.2021. godine.

3. Nastavnik/profesor razredne nastave za voditelja produženog boravka – 2 izvršioca sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom - do 15.6.2021. godine.

4. Nastavnik/profesor razredne nastave za voditelja produženog boravka - 1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom - na pola radnog vremena - do 15.6.2021. godine.

5. Defektolog - 1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom - do povratka radnika sa bolovanja.

 

          Za navedena radna mjesta uz potpisanu prijavu na javni konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, a prijem kandidata će se izvršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri, kriterijumima za prijem u radni odnos  i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi  i to:

1. uvjerenje o državljanstvu,

2. izvod iz matične knjige rođenih (ili kopija lične karte),

3. ljekarsko uvjerenje koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova ne starije od 6 mjeseci (kandidati su dužni dostaviti nakon što budu odabrani na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

4. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon izvršenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

5. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

 6. uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem radnika u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

  7. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

  8. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

  9. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

 10. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla) ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

11. uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

12. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

13.  uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

14. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodica poginulog borca,

15. uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

16. uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnoj tabli škole. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Ako se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave  obaviće se testiranje i intervju  u ponedjeljak,  26.10.2020. godine sa početkom u 8 časova u prostorijama JU OŠ "Nikola Tesla" Prnjavor.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti lično ili na adresu škole (Cara Lazara 26, 78430 Prnjavor), u vremenu od  7 do 15 časova.

Oglas ostaje otvoren  8 dana od dana objavljivanja.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU  MUZIČKA ŠKOLA "KONSTANTIN BABIĆ"  PRNjAVOR

PRNjAVOR

Ul. Vladike Platona br.27  

78430 Prnjavor,   tel.-faks:051/660-167,

E-mail: ms05@skolers.org  

 

   Na osnovu članova 104. i 106. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i člana 113. Zakona o osnovnom vaspitanju i  obrazovanju  i  direktor  JU  Muzičke škole "Konstantin Babić" Prnjavor,   raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih  radnih  mjesta:

1. Nastavnik klavira (klavira 16 časova+ uporednog klavira 6 časova +korepeticije 2 časa) - 24 časova nastave - 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do 31.8.2021. g.,

2. Nastavnik gitare - 12 časova nastave - 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do 31.8.2021. g.,

3. Nastavnik klavira (klavira 11 časova+čitanje s lista i korepeticija 1 čas) - 12 časova nastave - 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do 31.8.2021. g.,

4. Nastavnik klarineta (klarinet 8 časova+kamerna muzika 2 časa) - 10 časova nastave - 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do 31.8.2021. g.,

 

   Pored opštih uslova koji su propisani Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju kao i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima  nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača,  Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama kao i uslove propisane Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos  u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Pravo učešća na konkursu imaju lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su :

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.  

Uvjerenja pod brojem 4.i 5 za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz prijavu na konkurs (potpisane od strane kandidata sa naznačenom  adresom prebivališta i brojem telefona) pored dokumentacije kojom se dokazuju ispunjavanje opštih uslova kandidati su dužni dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjavanje posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju dodatak diplomi za oba ciklusa studijskog programa),

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ,

4.       Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

5. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

6. Uvjerenje izdato  od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7. Uvjerenje o  radnom stažu  izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se ne vraćaju kandidatima. 

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske", a  neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti intervjuu i testiranju, koji će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor.  Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave  će se održati dana  29.10.2020. g.  sa početkom u  13  časova u prostorijama  JU Muzičke škole "Konstantin Babić" Prnjavor.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili poslati poštom na adresu:

 Javna ustanova Muzička škola "Konstantin Babić" Prnjavor

   Vladike Platona br.27, 78 430 prnjavor

    Sa naznakom – prijava na konkurs -       

***                                                                                                                                                                                

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "SVETI SAVA", GORNjI SMRTIĆI

tel: 051/668-653,

e-mail: os079@skolers.org

 

JU OŠ "Sveti Sava"  Gornji Smrtići  raspisuje

 

KONKURS

za popunu upražnjenih  radnih  mjesta

 

- Nastavnik ili profesor fizike 2  časa sedmično, 1 izvršilac, rad na određeno vrijeme, najduže do 31.8.2021. godine, u radni odnos se primaju lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

- Diplomirani psiholog 40%  norme, 1 izvršilac, rad na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva odnosno do 6.9.2021. godine, u radni odnos se primaju lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

 

Zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o rad, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, a prijem kandidata će se vršiti u skladu sa   Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za  prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin RS ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5) Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju o ispunjenosti opštih uslova iz Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim ovim Pravilnikom i to:

1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

4.  uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

5.  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6.  uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7.  uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom;

8.  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

9.  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

10.  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  imaju lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 177. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  imaju lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se testiranje i intervju dana 26.10.2020. godine u prostorijama JU OŠ "Sveti Sava" Gornji Smrtići, sa početkom u 12.00 časova.

                 

Kandidati ukoliko se ne pojave na testiranju i intervjuu  smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se razmatrati.

 

          Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

NAPOMENA: Kandidati su prilikom dolaska u školu dužni poštovati sve mjere i preporuke JZU Instituta za javno zdravstvo RS, a u cilju sprečavanja prenošenja virusa korona, obavezna dezinfekcija ruku pri ulasku u školu, poštovanje fizičke distance od dva metra, te obavezna upotreba maski.

Prijavu sa potrebnim dokumentima slati na adresu : JU OŠ "Sveti Sava"

Gornji Smrtići, 78438 Smrtići.

***

 

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "BRANKO ĆOPIĆ"

PRNjAVOR

 

 

Na osnovu člana 113. stav (1) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, direktor škole raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu radnog  mjesta na određeno vrijeme

 

 

1. Nastavnik / profesor razredne nastave - 1 izvršilac ( PŠ Štrpci, određeno radno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, do povratka radnika sa javne funkcije),

 

2. Profesor razredne nastave -  Voditelj produženog boravka (centralna škola) - 1 izvršilac - na određeno radno vrijeme do kraja nastavnog procesa 30.6.2021. godine, pripravnik.

 

           Prijavljeni kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu, uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, uslove iz Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, a prijem kandidata će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

 

Potrebna dokumenta:

 

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona), kandidati su dužni  dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova i to:

 

1. Uvjerenje o državljanstvu (ovjerena kopija)

2. Izvod iz matične knjige rođenih ( ili kopija lične karte),

3. Ljekarsko uvjerenje koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova, ne starije od šest mjeseci ( prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

4. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz člana 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata  u osnovnoj školi potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom i to:

 

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

3. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

4. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;

5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom;

6. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako  se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

7. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i

8. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

 

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa,  će se obaviti u prostorijama škole, dana 26.10.2020. godine u 10 časova.

 

 

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole i na internet stranicu škole.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će postaviti na oglasnoj tabli škole i internet stranici škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

 

Sva dokumentacija koju kandidati dostavljaju mora biti ovjerena (ovjerene kopije), i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se razmatrati.

 

Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti putem pošte na adresu JU Osnovna škola "Branko Ćopić" Prnjavor, ulica Rade Vranješević br.1A, 78 430 Prnjavor, sa naznakom za „konkurs" ili lično u vremenu od 7 – 15 časova.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

***

 

 

JU DJEČIJI VRTIĆ „MILjA ĐUKANOVIĆ"

MRKONjIĆ GRAD

 

          JU Dječiji vrtić "Milja Đukanović" Mrkonjić Grad direktor  raspisuje

 

KONKURS

za popunjavanje radnih mjesta i to

 

1. Diplomirani vaspitač, VSS,  položen stručni ispit - rad na određeno vrijeme u PO Bjelajce, za radnu 2020/21. godinu, do 31.8.2021.godine ...............................  1 izvršilac,

 

2. Pomoćni radnik ( spremačica) , NK, - rad na određeno vrijeme, za radnu 2020/2021. godinu, do 31.8.2021. godine ......................................................................................... 1 izvršilac,

 

3. Kuvar, SSS – rad na određeno vrijeme u PO Podrašnica, za radnu 2020/2021, do  31.8.2021. godine     ...........................................................................  1 izvršilac.

 

  Opšti uslovi  za sve tačke oglasa

 

1. Da je državljanin RS ili BiH,

2. Da je stariji od 18 godina,

3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. Da nije osuđen za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u predškolskoj ustanovi,

 

   Posebni uslovi za tačku  1 - vaspitač.

 

       1.   Završen prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili na programu za obrazovanje vaspitača,

      2.   Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

      3.   Radno iskustvo najmanje godinu dana.

  

     Posebni uslovi za tačku 2 – radnik na održavanju čistoće.

 

1.       Stručna sprema – osnovna škola,

2.       Radno iskustvo – najmanje godinu dana,

 

     Posebni uslovi za tačku 3 – kuvar, radnik na obezbjeđivanju ishrane.

 

3.       Stručna sprema – srednja stručna sprema, III ili IV stepen,  zanimanje - kuvar

4.       Radno iskustvo – najmanje godinu dana.

 

       Uz prijavu na konkurs sa kratkom biografijom (svojeručno potpisana i sa naznačenom adresom stanovanja i kontakt telefonom), kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova konkursa:

 

     Kandidati koji se prijavljuju za uslove pod tačkom 1. dostavljaju:

1.       Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci),

2.       Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija),

3.       Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca),

4.       Ovjerenu kopiju diplome ili uvjerenja, i dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5.       Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

6.       Uvjerenje o radnom iskustvu , radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

7.       Ljekarsko uvjerenje (prilaže onaj kandidat koji bude izabran nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Kandidati koji se prijavljuju za uslove pod tačkom 2. dostavljaju

1.       Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci),

2.       Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija),

3.       Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca),

4.       Ovjerenu kopiju svjedočanstva,

5.       Uvjerenje o radnom iskustvu , radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

6.       Ljekarsko uvjerenje (prilaže onaj kandidat koji bude izabran nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Kandidati koji se prijavljuju za uslove pod tačkom 3. dostavljaju

1.       Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci),

2.       Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija),

3.       Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca),

4.       Ovjerenu kopiju svjedočanstva,

5.       Uvjerenje o radnom iskustvu , radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

6.       Ljekarsko uvjerenje (prilaže onaj kandidat koji bude izabran nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Dokumenta priložena uz prijavu na konkurs, neće biti vraćena kandidatima, te je kandidat dužan da dostavi ovjerene fotokopije svih dokumenata.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa Komisija će obaviti razgovor - intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Rok za podnošenje prijava je  8 dana od dana objavljivanja  u dnevnom listu "Glas Srpske", Zavodu za zapošljavanje RS – Biro Mrkonjić Grad. Rok za podnošenje prijava računa se od posljednjeg objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Prijave na oglas slati u zatvorenoj koverti na adresu: JU Dječiji vrtić "Milja Đukanović"  Mrkonjić Grad, ul. Vase Pelagića 17, ili lično na protokol Ustanove.

***

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA ŠIPOVO

NAČELNIK

 

 

JAVNI KONKURS

za prijem pripravnika u Opštinsku upravu opštine Šipovo

 

I Opis poslova

Pripravnik sa visokom stručnom spremom u Opštinsku upravu opštine Šipovo,

radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine:

 

1. Diplomirani profesor hemije  - 1 izvršilac

 

II Opšti uslovi za prijem pripravnika

1. Da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

2. Da je stariji od 18 godina,

3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest

    mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u

    opštinskoj upravi,

5. Da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kom

    nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja Konkursa i

6. Da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa

    dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa članom 44 i 45 Zakona o

    službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

III Posebni uslovi za prijem pripravnika

1. Diplomirani profesor hemije, prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova

 

IV Potrebna dokumentacija

Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na obrascu čiji je sadržaj propisan  Pravilnikom o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi, koji se može preuzeti u prijemnoj kancelariji Opštinske uprave, ili na zvaničnoj internet stranici opštine Šipovo.

Prilikom podnošenja prijave na konkurs, kandidat je dužan da priloži dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, odnosno ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:

- lične karte ili pasoša i

- diplome o završenoj stručnoj spremi.

Ispunjenost drugih uslova navedenih u ovom konkursu, kandidat dokazuje izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

Prvorangirani kandidat je dužan da, u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije za sprovođenje javnog konkursa, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Prvorangirani kandidat u navedenom roku dostavlja original, ili ovjerenu fotokopiju sljedećih dokumenata:

1. Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

2. Uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Opštinskoj upravi,

3. Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti i

4. Diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi.

V Rok za podnošenje prijave

Rok za pod. prijava je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Prijave se mogu dostavljati lično ili putem pošte, na adresu: Opština Šipovo, Šipovo, Trg patrijarha srpskog Pavla broj 1, sa naznakom "Prijava na javni konkurs za prijem pripravnika".

Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja Vedrana Kaurin, 050-360-086.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana