JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 14.08. 2019. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 14.08. 2019. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 14.08. 2019. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

***

OPŠTINA ŠIPOVO

Broj: 01-114-8/19

JAVNI KONKURS

za prijem pripravnika u Opštinskoj upravi opštine Šipovo

I Opis poslova

Pripravnik sa visokom stručnom spremom u Opštinskoj upravi opštine Šipovo,

radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine:

1 Diplomirani pravnik - 2 izvršioca,

2. Diplomirani ekonomista - 1 izvršilac.

II Opšti uslovi za prijem pripravnika

1. Da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

2. Da je stariji od 18 godina,

3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. Da nije osuđivan za krivično djelo

5. Da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem

    nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa i

6. Da nije u sukobu interesa,

III Posebni uslovi za prijem pripravnika

1 Diplomirani pravnik, prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova;

2. Diplomirani ekonomista, prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS

    bodova.

IV Potrebna dokumentacija

Prilikom podnošenja prijave na konkurs, kandidat je dužan da priloži dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, odnosno ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:

-lične karte ili pasoša i diplome o završenoj stručnoj spremi.

Prvorangirani kandidat u navedenom roku dostavlja original, ili ovjerenu fotokopiju sljedećih dokumenata:

 Uvjerenje o državljanstvu, Uvjerenje da nije osuđivan, Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti i  Diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi.

V Rok za podnošenje prijave

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu „Glas Srpske”, na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet stranici Opštine Šipovo, i oglasnoj tabli JU Zavod za zapošljavanje, poslovna jedinica Šipovo.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske”.

***

TERME LAKTAŠI DOO LAKTAŠI,

Karađorđeva br.44

 raspisuje:

 

OGLAS

Za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci:

1. Recepcioner ................................................................. 1 pripravnik

Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati:

1.       da je državljanin Republike Srpske/Bosne i Hercegovine,

2.       da je stariji od 18 godina,

3.       da ima opštu radnu i zdravstvenu sposobnost.

 

Posebni uslovi koje kandidat mora ispunjavati :

 

1.       VSS – diplomirani turizmolog;

2.       aktivno poznavanje stranog jezika, minimalno engleskog jezika;

3.       rad na računaru (MC W-rld, Ecell, Outl--k, internet obavezno);

4.       poznavanje pravopisa, opšte kulture, komunikacije;

5.       spretnost i sposobnost rada više poslova istovremeno;

6.       odgovornost i disciplina pri radu;

7.       sklonost timskom radu i težnja ka postizanju visokih standarda kvaliteta.

 

2. Zamjenik rukovodioca ugostiteljstva ................. 1 pripravnik

 

Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati:

1.       da je državljanin Republike Srpske/Bosne i Hercegovine,

2.       da je stariji od 18 godina,

3.       da ima opštu radnu i zdravstvenu sposobnost.

 

Posebni uslovi koje kandidat mora ispunjavati:

1.       VSS – diplomirani restorater;

2.       Poznavanje rada na računaru;

3.       Elementarna komunikacija na engleskom jeziku;

4.       Opšta kultura ponašanja i komunikacije;

5.       Sklonost timskom radu i težnja ka postizanju visokih standarda kvaliteta.

         

Prednost imaju kandidati iz kategorije djece poginulih boraca Vojske Republike Srpske.

Prijava kandidata treba da sadrži pisanu biografiju sa potrebnom dokumentacijom. Sa prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uslove iz oglasa će se obaviti intervju.

Zainteresovani kandidati mogu prijave sa potrebnim dokazima predati neposredno na recepciju hotela “San” u Laktašima, dostaviti redovnom poštom na adresu Terme Laktaši d.o.o. Laktaši, Karađorđeva br.44, ili putem e-maila na terme@termelaktasi.c-m

***

JU GIMNAZIJA PRNjAVOR  

Rade Vranješević br.1, Prnjavor

raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za izbor

direktora JU Gimnazija Prnjavor

 

 I  Predmet

Školski odbor JU Gimnazija Prnjavor raspisuje konkurs za izbor direktora JU Gimnazija Prnjavor.

 II  Opis poslova

Direktor rukovodi školom i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Direktor za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru. Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

 III   Mandat

Mandat  direktora  škole  traje  četiri (4)  godine  i počinje od  dana stupanja na dužnost.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji  ispunjavaju uslove  konkursa  za imenovanje  direktora,  u roku od osam dana  od dana  razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa dostavljenog spiska iz prethodne alineje.

IV Uslovi za izbor

Za direktora škole može da bude izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnikom o uslovima i načinu izbora direktora škole i to:

Opšti uslovi:

- Da je lice starije od 18 godina

- Da je državljanin Republike Srpske  ili  Bosne i Hercegovine

- Da ima opštu zdravstvenu  sposobnost za rad

Posebni uslovi:

1.       da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent;

2.       da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz tačke 1;

3.       da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva  ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

4.       da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje obrazovno-vaspitnog rada škole;

5.       da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

V Potrebna dokumentacija

Kao dokaz  o ispunjavanju  opštih i posebnih  uslova  kandidati  su dužni, uz prijavu na konkurs, priložiti sljedeću dokumentaciju:

-        izvod iz matične knjige rođenih;

-        uvjerenje o državljanstvu  ( ne starije od 6 mjeseci);

-        ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci);

-        diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa stečenu nakon četiri godine studija ili ekvivalent

-        uvjerenje o položenom stručnom ispitu za  rad u nastavi odnosno za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada;

-        uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora                    ( ne starije od 3 mjeseca);

-        uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem ( ne starije od 3 mjeseca),

-        potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome;

-        prijedlog programa rada direktora za četvorogodišnji (mandatni) period;

-        kratku  biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima  rada.

Svi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene fotokopije.

VI Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova i kontakt telefonom dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu škole:  JU Gimnazija Prnjavor, Ul. Rade Vranješević br.1,  78 430 Prnjavor, sa naznakom za “Javni konkurs za izbor direktora škole”.

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dostavljena dokumenta neće se vraćati kandidatima .

VII Način i rok obavještavanja kandidata o rezultatima konkursa

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora u roku od osam (8) dana od dana prijema odluke.

***

 SD SISTEMI DOO

raspisuju

OGLAS ZA

- Elektroinstalater

Lokacija posla: SR Njemačka

Broj pozicija: više izvršilaca

Opis radnog mjesta

- Izvođenje elektroinstalaterskih radova na objektima u izgradnji

 

Profil kandidata

- Obrazovanje: završena srednja elektrotehnička škola (zanimanje elektrotehničar ili elektroničar)

- Savjesnost, odgovornost i preciznost u radu

- Poznavanje njemačkog jezika (prednost)

 

Lokacija posla: SR Njemačka

Broj pozicija: više izvršilaca

Trajanje oglasa: 30 dana

Prijave: na i-mejl adresu p-sa-@sdsistemi.c-m  

ili putem telefona 051/492-860.

***

JU OŠ “DOSITEJ OBRADOVIĆ” KNEŽEVO 

D. Komljenovića bb Kneževo,

KONKURS

za slobodna radna mjesta

Određeno vrijeme do 31.8.2020. godine

1. Nastavnik hemije - nepuna norma ,  2 (dva) časa redovne nastave sa radnim iskustvom i položenim  stručnim ispitom za rad u vaspitno- obrazovnom procesu  ....................1 izvršilac 

 Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu, (Sl. glasnik RS, broj: 1/16, 66/18), uslove propisane članom 104.  Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske” 44/17, 31/18) i člana 5. tačka g)Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 86/10, 25/14, 76/15). Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 74/18  i 26/19).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana  104 stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju kao i lica koja su prije stupanja na snagu ovog zakona ispunjavala uslove  u pogledu vrste  i stepena  stručne spreme  u skladu sa članom 177. Zakona.

Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti:

1. uvjerenje o državljanstvu,

2. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

3. da je radno sposoban, dokaz  ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti ne starije od 6 mjeseci dostaviće kandidat koji bude izabran;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava – škola će službenim  putem za izabranog kandidata zatražiti, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu potrebno je dostaviti  dokumentaciju  na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika i to: 

a) ovjerenu fotokopiju diplome  o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je     navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu  nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

b) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

v) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu  ako je raspisan konkurs za prijemu radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,                   g)  uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,                     

d) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

đ) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

e) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,                                                                                                                                                       ž) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;                                                                                                                          z) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu  iz kategorije borca;

i) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;    

Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije radnog odnosa, obavezan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci;

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, a koji su   dostavili blagovremene i potpune prijave, obaviće se u prostorijama škole dana,  23.8.2019. godine u 9 časova.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije održavanja testiranja i intervjua. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”. Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova slati na adresu škole:JU- Osnovna škola “Dositej Obradović” Kneževo Ul.Dujka Komljenović bb.

***

JU OŠ “DESANKA MAKSIMOVIĆ”, GORNjI RIBNIK

Rade Jovanića 38, Gornji Ribnik

r a s p i s u j e

 

KONKURS

Za nastavni kadar u školskoj 2019/2020. godini

 

1. Profesor fizike ……………………………………………… 12 časova, jedan izvršilac, do kraja školske 2019/2020. godine

2. Profesor matematike …………………………………….. 16 časova, jedan izvršilac, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva

3. Profesor hemije ……………………………………………… 8 časova, jedan izvršilac, do povratka radnika sa javne funkcije                                                                                                  

 

Kandidat treba da ispunjava uslove predviđene članom 104. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 74/08,71/09, 104/11 i 44/17) i Zakonom o radu što dokazuje prilaganjem sljedeće dokumentacije:

- Uvjerenje o državljanstvu 

- Izvod iz MKR ili kopija lične karte

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti u skladu sa Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 76/15)

- Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta

- Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ljekarsko uvjerenje se dostavlja nakon prijema po  konkursu)  

- Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za  djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

- Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece

Pored navedene dokumentacije ako kandidat ispunjava uslove u pogledu nivoa i vrste obrazovanja  prema Pravilniku o stručnim profilima i zvanjima u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 76/15)

potrebno je priložiti :

- Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja

- Uvjerenje Biroa za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica

- Dokaz o stažu (ovjerena kopija radne knjižice) ili uvjerenje od ranijeg poslodavca (ako se traži lice sa iskustvom)

- Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

 

Konkurs ostaje otvoren sedam dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske”.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave nećemo uzimati u razmatranje.

Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole.

Testiranje će se obaviti u prostorijama JU OŠ “Desanka Maksimović” u Gornjem Ribniku, 23. avgusta 2019. godine u 9 časova a intervju će se obaviti istog dana nakon testiranja.

***

JU OŠ “ZMAJ JOVA JOVANOVIĆ”

BANjALUKA

raspisuje:

KONKURS

za popunu radnog mjesta

       1. Profesor/nastavnik razredne nastave, radno mjesto voditelj  produženog boravka, na određeno vrijeme do kraja nastavnog procesa u školskoj 2019/2020 godini, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 3 izvršioca, puna norma

     Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 1/16 i 66/18) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Sl. glasnik RS” br. 44/17 i 31/18 ) i  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača (“Sl. glasnik RS” br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15). Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS”, broj: 74/18 i 26/19).

      Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Sl. glasnik RS” br. 44/17 i 31/18).

     Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18 ) , ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 177. Zakona.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

- da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

- da je radno sposoban , a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koji ne može biti stariji od šest mjeseci i koji prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

 - da nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv  dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

- da nije pravosnažno osuđen za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

    Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece i Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

     Uz potpisanu prijavu ( sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom ) potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 44/17 i 31/18 ) i Pravilnika o proceduri i kriterijumima  za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 74/18 i 26/19):

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u određenoj oblasti,

- uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

- uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje ocjene o prosjeku ocjena,

- uvjerenje o državljanstvu,

- izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži  vrstu posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida ,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

      Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

      Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

      Testiranje i intervju će se obaviti dana, 27.8.2019. godine (utorak), sa početkom u 9 časova, u prostorijama škole sa kandidatima koji su dostavili potpune  i blagovremene  prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

     Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu  tablu škole  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

    Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

    Konkurs ostaje otvoren osam ( 8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na adresu škole: Javna ustanova Osnovna škola “Zmaj Jova Jovanović” ul. Branka Zagorca br. 1, 78000 Banjaluka, sa naznakom “ZA KONKURS “.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “VUK KARADžIĆ”

SITNEŠI

raspisuje:

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

1. Nastavni predmet matematika, 12 časova POŠ Ćukali, na neodređeno vrijeme  sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom .................. 1 izvršilac

2. Nastavni predmet fizika, 2 časa POŠ Ćukali,  sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme 31.8.2020.;

3. Psiholog 65% radnog vremena 1 izvršilac  sa radnim iskustvom  i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme,  do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja;

Opšti i posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava

Opšti uslovi

- da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

-  da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

-  da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a  prije zasnivanja radnog odnosa,

- da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, što dokazuje uvjerenjem iz posebnog Registra, koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a  prije zasnivanja radnog odnosa,

- da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za učinjena djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje dostavljenim uvjerenjem da nije pokrenut krivični postupak.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 1/16,66/18) kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 104. 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17,31,18) i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), kao i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske”: broj: 74/18).

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17,31/18) i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske”: broj: 74/18).

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u  odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4)  Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5)  Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

8) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9)Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

10)Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17,31/18) imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17,31/18).

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 177. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju,. (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17,31/18), imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti dana 26.8.2019. godine u 11 sati u prostorijama  škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će  postaviti na oglasnu tablu. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti  ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU OŠ”Vuk Karadžić” Sitneši, 78422 Sitneši

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana javnog objavljivanja.

***

JU OŠ “JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ”

SRBAC

raspisuje:

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

1. Nastavnik engleskog jezika, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme školska 2019/2020 godina ,10 nastavnih časova ;

2. Nastavnik tehničkog obrazovanja, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme školska 2019/2020 godina, 6 nastavnih časova;

3. Nastavnik fizike, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na neodređeno vrijeme, 14 nastavnih časova;

4. Nastavnik likovne kulture, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme školska 2019/2020 godina, 3 nastavna časa;

5. Nastavnik fizičkog vaspitanja, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme školska 2019/2020 godina, 8 nastavnih časova;

Opšti i posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava

Opšti uslovi

-  da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

-  da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

-  da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

-  da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

- da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, što dokazuje uvjerenjem iz posebnog Registra, koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

- da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za učinjena djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje dostavljenim uvjerenjem da nije pokrenut krivični postupak.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 1/16,66/18) kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 104. 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18) i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), kao i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”: broj: 74/18).

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17,31/18) i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”: broj: 74/18).

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u  odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4) Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5) Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

8) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

10) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18) imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17,31/18).

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 177 .stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju,. (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18), imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti dana 26.8.2019. godine, u 9 sati u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU OŠ”Jovan Jovanović Zmaj” Ul. Mome Vidovića br.14, 78 420 Srbac, Republika Srpska.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana javnog objavljivanja.

***

JU OŠ “MLADEN STOJANOVIĆ”

Laktaši, Karađorđeva 105

raspisuje

KONKURS

za prijem na radno mjesto

1.       Nastavnik/profesor hemije – 6 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2020. godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

2.       Nastavnik/profesor muzičke kulture – 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

 

 

Kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, 1/16. 66/18), uslove propisane članom 104. stav 1. i 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17, 31/18) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”,broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15),

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa sa članom 115. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17 i 31/18) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 74/18, 26/19). Opšti uslovi koji kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

2. da je punoljetan,

3. da je radno sposoban,

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja pod tačkom 5. i 6. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

1. Prijavu za prijem u radni odnos, uredno potpisanu (na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon),

2. Uvjerenje o državljanstvu,

3. Izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,

4. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diploma stečena nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

5. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko –metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

7. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

8. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

9. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

10. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koja treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

11.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

12.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako  se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

13.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

U skladu sa članom 113. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17, 31/18) pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa priložiti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti da je radno sposoban (ne starije od 6 mjeseci).

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 27.8.2019. godine u 12 časova u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua..

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje i intervju smatraće se da su odustali od prijave za konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se neće vraćati kandidatima.

Svi kandidati će biti obaviješteni o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Prijave slati na adresu: JU Osnovna škola “Mladen Stojanović” Laktaši, Karađorđeva 105, 78250 Laktaši , u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa sa naznakom “za konkurs”.

***

JU OŠ “DESANKA MAKSIMOVIĆ” TRN - LAKTAŠI            

raspisuje

KONKURS

za radna mjesta

1.       Profesor/nastavnik za nastavni predmet srpski jezik i književnost - lice sa radnim iskustvom, 8 časova, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja.

2.       Profesor /nastavnik za nastavni predmet matematika, 4 časa, na određeno radno vrijeme, do 31.8.2020. godine, lice sa radnim  iskustvom,

3.       Profesor /nastavnik za nastavni predmet fizika, 2 časa,  na određeno radno vrijeme, do 31.8.2020. godine, lice sa radnim iskustvom,

4.       Profesor/nastavnik za nastavni predmet njemački jezik, 18 časova, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, lice sa radnim iskustvom.

 

 Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” 44/17).

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na konkurs za prijem u radni odnos)  potrebno je dostaviti i  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po važećem Pravilniku.

Na konkurs dostaviti:

1.       Prijavu za prijem u radni odnos, uredno potpisanu od strane kandidata,

2.       Uvjerenje o državljanstvu (da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine),

3.       Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

4.       Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

5.       Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta

6.       Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica  sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

7.       Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

8.       Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

9.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

10.     Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

11.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

12.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

13.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima,

14.     Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će postaviti na oglasnoj tabli škole, a po mogućnosti i i na internet stranici škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17),

 Pravilnikom  o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata  u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”; broj 74/18 i 26/19) , a u skladu sa Odlukom Ustavnog suda Republike Srpske, broj U-83/14 od 24.2.2016. godine.

Intervju i testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 27. avgusta 2019. godine  sa početkom u 9 časova u prostorijama škole (član 8. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi).

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, u slučaju nepojavljivanja, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 Prijave slati na adresu škole ulica Dositejeva 34, 78252 Trn, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa sa naznakom “za konkurs”.

 O prijemu i rang listi kandidati će biti obaviješteni 29. avgusta 2019. godine.

Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Ljekarsko uvjerenje kojim kandidat dokazuje da je radno sposoban a koje ne može biti starije od šest mjeseci prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

U slučaju da prijavljeni kandidat nije zadovoljan odlukom direktora, može podnijeti prigovor Školskom odboru, u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja.

***

OPŠTINA ŠIPOVO

JU OŠ “RADE MARIJANAC” STROJICE

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Profesor/nastavnik fizike, 6 (šest) časova sedmično, na određeno radno vrijeme, do 31.8.2020. godine - sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

2. Profesor/nastavni hemije, 4 (četiri) časa sedmično, na određeno radno vrijeme, do 31.8.2020. godine – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

3. Profesor/nastavnik tehničkog obrazovanja, 4 (četiri) časa sedmično, na određeno radno vrijeme, do 31.8.2020. godine – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

4. Profesor/nastavnik italijanskog jezika, 8 (osam) časova sedmično, na određeno radno vrijeme, do 31.8.2020. godine – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 1/16 i 66/18), i članom 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 74/18 i 26/19), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104 i 105. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17 i 31/18) i članom 2. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18) koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane ovim zakonom.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17 i 31/18), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, što se dokazuje Izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte;

3. da je radno sposoban za rad sa učenicima, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem , što se dokazuje Uvjerenjem o neosuđivanosti koje škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata a prije zasnivanja radnog odnosa;

5. da imaju odgovarajući nivo obrazovanja - završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, što se dokazuje diplomom o stečenom stručnom zvanju;

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) na konkurs sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, kandidat treba da dostavi sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od najmanje tri godine ili ekvivalent;

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

3. Uvjerenje o državljanstvu;

4. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (za radna mjesta od tačke 1. do tačke 4.)

6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža.

7. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na adresu škole: JU Osnovna škola “Rade Marijanac”, Strojice, 70273 Strojice.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i one se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa biće održano 26.8.2019. godine (ponedjeljak) sa početkom u 9 časova, u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

***

 

JU OŠ “BRANKO ĆOPIĆ”BJELAJCE

Bjelajce bb, 70 260 Mrkonjić Grad;

 

KONKURS

za izbor i imenovanje direktora

Javne ustanove Osnovna škola “Branko Ćopić” Bjelajce

I - Predmet

Na osnovu Odluke Školskog odbora JU OŠ “Branko Ćopić” Bjelajce broj: 150/19. od 8.8.2019. godine, Školski odbor raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU OŠ “Branko Ćopić” Bjelajce.

II - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, ministru i školskom odboru.

Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole.

III – Mandat

Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

IV – Status

Direktor škole zasniva radni odnos i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, kolektivnim ugovorima, Statutom Javne ustanove OŠ “Branko Ćopić” Bjelajce, te Pravilnikom o radu.

V - Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora JU OŠ “Branko Ćopić” Bjelajce može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom BiH, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Statutom škole, i to:

1. Opšti uslovi:

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je državljanin BiH/RS,

- da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:

- da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

- da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz prethodne alineje,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

3. Na mjesto direktora mogu konkurisati i lica iz člana 177. stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , odnosno nastavnici i stručni saradnici koji su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme za radno mjesto direktora.

4. Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava BiH, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom.

VI - Potrebna dokumentacija

Kandidat koji konkuriše za radno mjesto direktora škole uz prijavu na konkurs prilaže sljedeće dokumente:

- diplomu o završenoj stručnoj spremi,

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu,

- potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,

- ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

- uvjerenje o položeneom stručnom ispitu,

- uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,

- uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

- preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

- kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,

- ovjerena izjava da kandidat nije lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava BiH, odnosno da nije lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom,

- ovjerena izjava da kandidat ne obavlja dužnost, aktivnost ili je na položaju koji bi doveli do sukoba interesa predviđenih Zakonom o sprečavanju sukoba interesa .

Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažno presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost.

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu te isti neće biti vraćeni kandidatima.

VII – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:

JU OŠ “Branko Ćopić”, Bjelajce ; Bjelajce bb, 70260 Mrkonjić Grad, sa naznakom “Konkurs za izbor direktora Javne ustanove Osnovne škole “Branko Ćopić”Bjelajce.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje se objavljuju u Republici.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

VIII – Napomene

Školski odbor razmatra prijave kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora i ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora u roku od osam dana da dana razmatranja prijava.

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o odluci o izboru direktora Javne ustanove Osnovna škola “Branko Ćopić” Bjelajce u roku od osam dana od dana donošenja odluke Vlade o imenovanju direktora.

***

JU OŠ “MILOŠ DUJIĆ”

Čelinac Vojvode Mišića 57.

Raspisuje

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

1.       Profesor razredne nastave, voditelj produženog boravka na određeno vrijeme do 30.6.2020. godine puno radno vrijeme, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ................................................................................   3 izvršioca

2.       Profesor razredne nastave, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu na određeno vrijeme, do 31.8.2020 god  .......  1 izvršilac

3.       Profesor razredne nastave, lice sa radnim iskustvom i  položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno - obrazovnom procesu na određeno radno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja ……… ………………………………..... 1 izvršilac

4.       Nastavnik njemačkog jezika na 8 časova na određeno vrijeme do 31.8.2020. godine sa radnim iskustvom i položeni stručnim ispitom za rad u vaspitno - obrazovnom procesu ...........................................   1 izvršilac

5.       Nastavnik engleskog jezika na 6 časova na određeno vrijeme do 31.8.2020. godine lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim  ispitom, za rad u vaspitno-obrazovnom procesu........ ................ ...............................................1  izvršilac

6.       Diplomirani psiholog na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, završen prvi ciklus studijskog programa u trajanju od 4 godine i ostvarenih najmanje 240  ECTS bodova ili ekvivalent sa položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu........... .......................................................................    1 izvršilac

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi. Pravo učešća na konkurs imaju i lica predviđena članom 104. stav 6 i članom 177. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1.       da je državljanin RS, odnosno BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2.       da je punoljetan ( što dokazuje izvodom iz MKR ili kopijom lične karte),

3.       da je radno sposoban (što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu),

4.       da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem ( za izabranog kandidata, uvjerenje o neosuđivanosti, škola će pribaviti službenim putem),

Posebni uslovi:

Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, sa naznakom za koje radno mjesto se prijavljuje, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati dostavljaju i sljedeću dokumentaciju:

1.       Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2.       Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

3.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

4.       Ovjerena fotokopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

5.       Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža

6.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca,

7.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

8.       Uvjerenje opštinskog/gradsko organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije invalida,

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće se vraćati kandidatima.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU OŠ “Miloš Dujić” Čelinac, Vojvode Mišića 57. s naznakom “za konkurs”.

Rok za dostavljanje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Kandidati se neće posebno pozivati, ako se ne pojave na testiranju i intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole.

Za kandidate koji su se prijavili na radna mjesta a koji su dostavili blagovremene i potpune prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa testiranje i intervju će se obaviti dana 26.8.2019. god. u 11 časova u prostorijama škole.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “HOLANDIJA”, SLATINA

Nikolaja Velimirovića 9, Slatina 78253;

 raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1.       Nastavnika razredne nastave za rad u PO u Boškovićima, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja a najduže do 10.3.2020. god, lice sa radnim stažom od najmanje 12 mjeseci i položenim stručnim ispitom  1 izvršilac

2.       Nastavnika razredne nastave za rad u produženom boravku u CŠ u Slatini, na određeno vrijeme do kraja nastavnog procesa u školskoj 2019/20. godini, lice sa radnim stažom od najmanje 12 mjeseci i položenim stručnim ispitom  2 izvršioca

3.       Nastavnika fizike za rad u CŠ u Slatini i PO u Boškovićima 6 časova sedmične norme, na određeno vrijeme do kraja školske 2019/20. godine, lice sa radnim stažom od najmanje 12 mjeseci i položenim stručnim ispitom 1 izvršilac

4.       Nastavnika informatike, za rad u CŠ u Slatini i PO u Boškovićima 4 časa sedmične norme, na određeno vrijeme do kraja školske 2019/20. godine, lice sa radnim stažom od najmanje 12 mjeseci i položenim stručnim ispitom  1 izvršilac

Kandidati koji se prijavljuju na konkurs moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 01/16 i 66/18), kao i posebne uslove propisane Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik PC” broj: 44/17 i 31/18) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15). Pravo učešće na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasni Republike Srpske” broj: 44/17 i 31/18).

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs jesu:

1)      da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2)      da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3)      da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4)      da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5)      uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djeteta,

6)      uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačke 5. i 6. za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa adresom stanovanja i brojem telefona) potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje će se vršiti bodovanje po kriterijumu utvrđenim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijema u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 74/2018 i 26/19) i to:

1.       Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti.

2.       Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.

3.       Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

4.       Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi.

5.       Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoji podatak o prosjeku ocjena.

6.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja traženog zvanja.

7.       Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca.

8.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

9.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

10.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se testiranje i intervju predviđen Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijema u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 74/2018 i 26/19), Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17) i Zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 31/2018), dana 27. 08. 2019. godine u 9,00 časova u prostorijama JU Osnovne škole “Holandija” u Slatini.

 

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu Škole najkasnije tri dana prije testiranja.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje.

Kandidati koji se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Prijave sa dokumentacijom i  kontakt  telefonom  dostaviti poštom na adresu   škole / JU Osnovna škola “Holandija” Slatina, Ulica Nikolaja Velimirovića broj 9, 78253 Slatina/

Konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

***

JU OSNOVNA ŠKOLA DRINIĆ,

CENTAR BR.13, DRINIĆ

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Nastavnik  hemije, 4 časa, 1 izvršilac, sa  radnim  iskustvom  u  nastavi  i  položenim  stručnim  ispitom  za  rad  u  vaspitno  - obrazovnom  procesu  na  određeno  vrijeme  do  kraja  školske  2019/2020.  godine 

 

Opšti uslovi:

1. da je državljanin RS ili BiH,

2. da je punoljetan,

3. da je radno sposoban, ljekarsko uvjerenje, ne  starije  od  šest  mjeseci

4. da  nije  osuđivan  pravosnažnom  sudskom  presudom  za  krivična  djela  učinjena  protiv  dostojanstva  ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine  ljudima, zlostavljanja djece, polnog  i  drugog nasilja  nad  djetetom  ili  maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava

5.  uvjerenje  o  podacima  iz  Registra  lica  pravosnažno  osuđenih  za    krivična  djela  seksualne  zloupotrebe  i  iskorišćavanja  djece,

6.  uvjerenje  da  protiv  njega  nije  pokrenut  krivični  postupak  za  djela  učinjena  protiv  dostojanstva , ličnosti, morala, službene  dužnosti , polnog  integriteta, zlostavljanja  djeteta , polnog  i  drugog  nasilja  nad  djetetom ili  maloljetnim  licem.

Uvjerenje  iz  stava  1. tačka  4  i  tačka  5  ovog  člana  za  izabranog  kandidata  škola  će  pribaviti  službenim  putem  ,a  prije  zasnivanja  radnog  odnosa.

 

Uz  prijavu  kandidati  su  dužni  priložiti:

1. Ovjerena  fotokopija  diplome  o  završenom  prvom  ciklusu  studijskog  programa  i  stručno  zvanje  u  određenoj  oblasti  ili  ekvivalent,

2. Uvjerenje  o  položenoj  pedagoško - psihološkoj  i  didaktičko  - metodičkoj  grupi  predmeta, koje  je  dužan  da  dostavi  kandidat  koji  u  toku  studija  nije  položio  navedeno,

3. Uvjerenje  o  položenom  stručnom  ispitu  ako  je  raspisan  konkurs  za  prijem  u  radni  odnos  sa  radnim  iskustvom  i  položenim  stručnim  ispitom,

4. Uvjerenje  da  se  kandidat  oslobađa  obaveza  polaganja  stručnog  ispita  ili  da  je  položio  razliku  dijela  ispita  u  skladu  sa  Pravilnikom  o  polaganju  stručnog  ispita,

5. Dodatak  diplomi  koji  sadrži  podatke  o  prosjeku  ocjena  tokom  studiranja  ili  uvjerenje  visokoškolske  ustanove  o  prosjeku  ocjena  tokom  studiranja ,

6. Uvjerenje  izdato  od  Zavoda  za  zapošljavanje  o  vremenu  provedenom  na  evidenciji  nezaposlenih  lica  za  nezaposlena  lica,

7. Uvjerenje  o  radnom  stažu  izdato  od  ranijeg  poslodavca,

8. Uvjerenje  opštinskog/gradskog  organa  uprave  nadležnog  za  boračko -invalidsku  zaštitu  o  utvrđenom  statusu  člana  porodice  poginulog  borca  Odbrambeno- otadžbinskog  rata  , ukoliko  se  radi  o  kandidatu  iz  kategorije  porodice  poginulog  borca,

9. Uvjerenje  opštinskog / gradskog  organa  uprave  nadležnog  za  boračko  -invalidsku  zaštitu  o  utvrđenom  statusu  ratnog  vojnog  invalida  Odbrambeno -otadžbinskog  rata  ,ako  se  radi  o  kandidatu  iz  kategorije  ratnog  vojnog  invalida,

10. Uvjerenje  opštinskog /gradskog  organa  uprave  nadležnog  za  boračko  -invalidsku  zaštitu  o  utvrđenom  statusu  borca  Odbrambeno-  otadžbinskog  rata, ukoliko  se  radi  o  kandidatu  borca.

 

Pravo  učešća  na  konkurs  imaju  i  lica  koja  su  po  propisima  važećim  do  stupanja  na  snagu  Zakona  o  osnovnom  vaspitanju  i  obrazovanju  SLGL  br.44/17  i  31/18  ispunjavali  uslove  u  pogledu  stepena  i  vrste  stručne  spreme.

Kandidati  su  dužni  dostaviti  ovjerene  kopije  svih  dokumenta  i  te  kopije  neće  biti  vraćene  kandidatima.

Prijave  na  konkurs  slati  na  adresu  škole.

Škola  će  spisak  kandidata  koji  ispunjavaju  uslove  postaviti  na  oglasnu  tablu  škole ,a  po  mogućnosti  i  na  internet  stranicu.

Intervju  i  testiranje  će  se  obaviti  u  petak  (23.08.2019. godine   u  9  časova). 

Oglas  ostaje  otvoren  osam  (8)  dana  od  dana  objavljivanja  u  sredstvima  javnog  informisanja  (“Glas  Srpske”).

Škola će  pismenim  putem  obavijestiti  učesnike o  ishodu  konkursa u  roku  od  8  dana  od  dana  donošenja  odluke.

***

JU SŠC “PETAR KOČIĆ” ŠIPOVO

KONKURS

1.       Profesor matematike  za punu normu, sa položenim stručnim  ispitom, na neodređeno radno vrijeme

 

                 Opšti uslovi  :

                a) da je državljanin Republike Srpske  i Bosne i Hercegovine

                b) da je punoljetan - dokaz , izvod iz MKR ili lična karta

                 v) da je radno sposoban - dokaz ljekarsko uvjerenje ,nakon izbora

               g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom  za krivična djela učinjena protiv dostojanstva  ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja  nad  djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o  neosuđivanosti  za izabranog kandidata  škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu kandidati su dužni  dostaviti :

          1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom  prvom  ciklusu studijskog programa, u četvorogodišnjem trajanju  sa najmanje ostvarenih 240 ECTS  bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

         2. ukoliko kandidat konkuriše za  prijem u radni odnos  lica sa radnim iskustvom  i položenim stručnim ispitom,  dužan je da dostavi uvjerenje o položenom stručnom ispitu  za rad u vaspitno- obrazovnom procesu,

        3. dodatak diplomi, koji sadrži  podatke o prosjeku  ocjena

       4.  uvjerenje  izdato od Zavoda o vremenu provedenom na evidenciji

       5.  uvjerenje o radnom stažu izdato od  ranijeg poslodavca ako je raspisan  konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom;

      6. uvjerenje o utvrđenom  statusu člana porodice poginulog borca 

      7. uvjerenje o utvrđenom statusu borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike  Srpske ako se radi o kandidatu  iz kategorije ratnog voj.invalida,

      8. uvjerenje o utvrđivanju statusa ratnog vojnog invalida 

      Intervju i testiranje za kandidate koji ispunjavaju uslove će se obaviti    26.8.2019. godine (ponedjeljak) u 8 časova.

      Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren (8) osam dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

 

JU OŠ “SVETI SAVA”, GORNjI SMRTIĆI

r a s p i s u j e

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1.       Nastavnik ili profesor fizike 2 časa sedmično, rad na određeno vrijeme, do kraja školske 2019/2020. godine odnosno do 31.8.2020. godine,  u radni odnos se primaju lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom

Zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ,Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača , a prijem kandidata će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ,

- Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava

5)Uvjerenje o neosuđivanosti iz stava 1. tačka 4) ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

- Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju o ispunjenosti opštih uslova iz Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim ovim Pravilnikom i to:

1.       ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2.       uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3.       uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4.       uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5.       dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6.       uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7.       uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

8.       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9.       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10.     uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Kandidati koji su dostavili potpune i blagovremene prijave će biti pisanim putem obaviješteni o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Kandidati ukoliko se ne pojave na testiranju i intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavu sa potrebnim dokumentima slati na adresu : JU OŠ “Sveti Sava”

Gornji Smrtići, 78438 Smrtići.

****

 

JU TEHNIČKA ŠKOLA

78400 GRADIŠKA

Kosovke djevojke broj 18

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

Na osnovu člana 107. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Sl. glasnik RS” br.41/18), člana 14. i 20. stav 2. Pravilnika o 40-časovnoj radnoj nedjelji nastavnika i stručnih saradnika u srednjim školama (“Sl. glasnik RS” br. 64/09, 74/09 i 92/10), te člana 4. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Sl. glasnik RS” br.24/19), obavještavamo vas da  JU Tehnička škola Gradiška raspolaže viškom časova redovne nastave za školsku 2019/20. godinu za predmete:

1. Diplomirani inženjer elektrotehnike – 11 časova na određeno radno vrijeme, do kraja redovne nastave tj. do 30.6.2020. godine

-        tehničko crtanje – 2 časa I razred tehničar elektroenergetike,

-        izborni predmet: računari i programiranje – 2 časa IV razred tehničar mehatronike,

-        praktična nastava – 4 časa I razred tehničar infor. tehnologija 2 grupe po 2 časa

-        praktična nastava – 3 časa III razred tehničar mehatronike 1 grupa

2.       Diplomirani inženjer mašinstva  – 4 časa na određeno radno vrijeme, do kraja redovne nastave tj. do 30.6.2020. godine

-        konstruisanje      - 4  časa - II razred automehaničar i varilac

3.  Profesor za predmet: pravoslavna vjeronauka    – 13  časova na određeno radno vrijeme, do kraja školske godine tj.  do 31.8.2020. godine

4. Profesor za predmet: islamska  vjeronauka          –   2  časa na određeno radno vrijeme,    do kraja školske godine tj.  do 31.8.2020. godine

 

1. Uslovi za učešće na konkursu:

Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove utvrđene Zakonom o radu  (“Sl. glasnik RS”, br. 1/16 i 66/18), Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Sl. glasnik RS”, br. 41/18.) član 75. i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Sl. glasnik RS”, br. 29/12,80/14, 83/15. ).

Uz prijavu kandidati su dužni da prilože sljedeća dokumenta:

Opšti uslovi:

1) da je državljanin RS ili BiH, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban,  što se  dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Posebni uslovi:

Kandidat uz potpisanu  prijavu u kojoj je obavezno navesti lične podatke, adresu i kontakt telefon, potrebno je dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i to:

1.       Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa  u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno znanje u određenoj oblasti ili ekvivalent.

2.       Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove  o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

3.       Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen, za kandidate koji ispunjavaju uslove, ( uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla). Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

4.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

5.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

6.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

7.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

 

Kandidati su dužni da na prijavi tačno navedu koja dokumenta dostavljaju uz prijavu.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i neovjerene fotokopije komisija neće  uzeti u razmatranje. Kandidati koji se prijavljuju na konkurs dužni su dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Kandidati koji ispunjavaju uslove ovim konkursom dužni su pristupiti testiranju i intervju koji će se obaviti dana 26.8.2019. godine u 9 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju i intervjuu smatrati će se da su odustali  od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave sa naznakom „za konkurs” slati na adresu: JU Tehnička škola, ul. Kosovke djevojke broj 18, 78 400 Gradiška.

***

JU SREDNjE STRUČNE I TEHNIČKE ŠKOLE GRADIŠKA

raspisuje:

 

KONKURS

za prijem radnika

 

1.       Praktična nastava/zanimanje kuvar- kuvar specijalista V stepen, 1 izvršilac, bez radnog iskustva, pripravnik, 5 časova praktične nastave, na određeno vrijeme, do 31.8.2020. godine.

2.       Profesor pravoslavne vjeronauke, 1 izvršilac sa radnim iskustvom, 12 časova nastave, na određeno vrijeme do 31.8.2020. godine.

3.       Profesor poljoprivredne grupe predmeta, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom u struci od najmanje godinu dana, 26 časova (10 časova teorije + 16 časova praktična nastava), na određeno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” , broj 1/16 i 66/18) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove navedene u članu 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske broj, 41/18) i da imaju:

 

- pod tačkom 1. konkursa stručnu spremu propisanu Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 29/12, 80/14 i 83/15), svjedočanstvo za kuvar specijalista V stepen.

 

- pod tačkom 2. konkursa završen Teološki fakultet, zvanje diplomirani teolog, VII stepen;

- pod tačkom 3. konkursa vrstu stručne spreme diplomirani inženjer poljoprivrede, sa radnim iskustvom od najmanje godinu dana u struci;

 

Opšti uslovi za prijem u radni odnos:

 

1)      da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2)      da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3)      da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4)      Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, škola probavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;

5)      Uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena  protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

 

Uz potpisanu prijavu potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova na osnovu koje se vrši bodovanje:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (za radna mjesta pod rednim brojem 2. i 3. konkursa)

2. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena. (za radna mjesta pod rednim brojem 2. i 3. konkursa)

3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

4. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, a koje sadrži podatke:

-        vrsti posla

-        stepenu stručne spreme

-        dužini ostvarenog radnog staža

Uvjerenje o radnom stažu ne dostavljaju kandidati koji konkurišu za radno mjesto pod rednim brojem 1.

5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko–invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko–invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko–invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni da na prijavi tačno navedu koja dokumenta dostavljaju uz prijavu.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao ni dokumenta koja nisu ovjerena komisija neće uzeti u razmatranje. Kandidati koji se prijavljuju na oglas dužni su dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata (ne starije od šest mjeseci) i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju utvrđen Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem će se obaviti u utorak, 27.8.2019. godine u 10 časova u prostorijama škole. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa naznakom – za konkurs, slati poštom na adresu JU Srednja stručna i tehnička škola, Vidovdanska 58, 78 400 Gradiška ili lično u školi.

Kontakt telefon: 051/813-385.

***

 

INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO “IG” DOO BANjALUKA

KRALjA PETRA I KARAĐORĐEVIĆA 92-96

78 000 BANjALUKA

 

OGLAS

za prijem u radni odnos

na određeno vrijeme

 

 

1. Mašinski tehničar ............................................... 1 izvršilac

Mjesto rada: Banjaluka

Poslovi koje će radnik obavljati: laborant u laboratoriji za geomehaniku i rad na mašini za geomehaničko bušenje.

Uslovi:

1. Srednja stručna sprema-mašinski tehničar

2. Položen vozački ispit B kategorije

3. Rad na računaru

 

Opis radnih obaveza:

1. Radnik na poslovima dispečera voznog parka

2. Poslovi iz domena opšte službe

3. Usluge dostave i preuzimanja pošiljki

4. Poslovi iz domena ispomoći projektnim biroima uključujući rad na terenu

5. Odlasci na teren i rad na terenu u cilju prikupljanja podataka

6. Vozač

7. Ispomoć na administrativnim poslovima

Osoba zadužena za kontakt i prijave Duško Hinić

mejl za komunikaciju: betonblŽmail.ru.

 

 

 

Oglas ostaje otvoren 8 (osam ) dana od dana objavljivanja.

***

 

GRADSKA UPRAVA GRADA BANjALUKA

 Trg srpskih vladara br. 1,

 78000 Banjaluka.

 raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za prijem pripravnika, djece poginulih boraca VRS, sa visokom stručnom spremom, u Gradsku upravu grada Banjaluka

 

I

 

U Gradskoj upravi grada Banjaluka, u okviru realizacije “Programa podrške zapošljavanju mladih sa VSS u statusu pripravnika u 2019. godini” Zavoda za zapošljavanje RS, izvršiće se prijem pripravnika, lica sa statusom djece poginulih boraca VRS i završenom visokom stručnom spremom – prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili VII stepen stručne spreme, u četvorogodišnjem trajanju, i to:

 

-        Diplomirani pravnik .......................................................................... 1 izvršilac

-        Diplomirani inženjer arhitekture ...................................................... 1 izvršilac

-        Diplomirani inženjer poljoprivrede ............................................... 1 izvršilac

                                                                            

II - Pripravnički status

Pripravnik je lice koje se prima u radni odnos na određeno vrijeme radi osposobljavanja za samostalan rad u struci, odnosno samostalno obavljanje posla, koje nakon završenog obrazovanja prvi put zasniva radni odnos u tom stepenu stručne spreme ili zvanja, kao i lice koje je provelo na radu vrijeme kraće od vremena utvrđenog za pripravnički staž u tom stepenu stručne spreme ili zvanja.

 

Pripravnički staž za lica sa završenim visokim obrazovanjem traje godinu dana.

 

III – Opšti uslovi za prijem pripravnika

Pripravnik mora ispunjavati sljedeće opšte uslove:

 

-        da je državljanin RS, odnosno BiH;

-        da je stariji od 18 godina;

-        da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

-        da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave;

-        da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa;

-        da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član  IX stav 1. Ustava BiH;

-        da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u Gradskoj upravi, u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave .

 

IV - Posebni uslovi

Pripravnik mora ispunjavati sljedeće posebne uslove:

-        završen fakultet odgovarajućeg smjera;

-        status djeteta poginulog borca VRS;

-        da nije obavio pripravnički staž u traženom stepenu stručne spreme, odnosno zvanju;

-        da se nalazi u evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS, kao aktivan tražilac posla. 

 

V – Potrebni dokumenti

 

Uz prijavu, kandidat dostavlja dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova navedenih u javnom konkursu.

Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže fotokopiju uvjerenja o državljanstvu RS, odnosno BiH, i izjave da kandidat:

1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH);

2) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi;

3) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa;

4) da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. od 43. i 47.  Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

 

Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže fotokopije:

 

-        diplome o završenom fakultetu;

-        uvjerenja o prosjeku ocjena u toku studiranja ili dodatka diplomi (ukoliko se izdaje) iz koga se može vidjeti prosjek ocjena u toku studiranja;

-        odgovarajućeg dokaza o statusu djeteta poginulog borca VRS, u skladu sa Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS;

-        uvjerenja da se nalazi u evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS, kao aktivan tražilac posla;

-        izjavu da nije obavio pripravnički staž u traženom stepenu stručne spreme, odnosno zvanju.

 

Ukoliko kandidat iz određenog razloga ne posjeduje diplomu o stečenom visokom obrazovanju, može da dostavi uvjerenje o diplomiranju, koje ne može biti starije od roka potrebnog za izdavanje diplome, odnosno ne može biti starije od godinu dana.

U slučaju da kandidat dostavlja uverenje o diplomiranju, uz uvjerenje dostavlja i potpisano kratko obrazloženje – izjavu u kojoj navodi razloge dostavljanja uvjerenja, a ne diplome, te ukoliko diploma nije izdata u predviđenom roku, dostavlja potvrdu visokoškolske ustanove da diploma nije izdata.

Kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja. Samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, kandidat je dužan da uz diplomu o stečenom visokom obrazovanju dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije izdavan, odnosno da se ne izdaje.

Kandidati koji su fakultet završili u inostranstvu imaju obavezu da dostave nostrifikovanu diplomu, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja. Izuzetno kandidati koji su diplomu stekli na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine, kao i oni koji su diplome stekli u Republici Srbiji nemaju obavezu da nostrifikuju diplomu.

Ukoliko je postupak nostrifikacije diplome počet ranije ili je u toku, u trenutku prijavljivanja na konkurs, kandidat je dužan da uz prijavu dostavi dokaz o podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju diplome nadležnom organu, s tim da nostrifikovanu diplomu dostavlja organu koji je raspisao konkurs najkasnije do dana održavanja intervjua.

Kandidat ne treba da dostavlja uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana niti univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili druge slične diplome ukoliko nisu tražene u posebnim uslovima konkursa, jer one ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog osnovnog, odnosno dodiplomskog studija.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa Konkursa komisija će odbaciti zaključkom.

 

VI

 

Postupak prijema pripravnika u radni odnos javnim konkursom provodi Komisija, koju imenuje Gradonačelnik iz reda zaposlenih u Gradskoj upravi grada Banjaluka nakon objave javnog konkursa.

Komisija je dužna da utvrdi blagovremenost i potpunost pristiglih prijava, izvrši kontrolu ispunjenosti opštih i posebnih uslova, obavi intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove, izvrši bodovanje kandidata i utvrdi redoslijed kandidata, tj. prioritetnu rang-listu.

Kriterijumi i način ocjenjivanja kandidata koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom za prijem pripravnika, su sljedeći:

1) prosjek ocjena;

2) dužina čekanja na zaposlenje u struci;

3) opšti utisak.

Prvorangirani kandidat, po prijedlogu komisije za sprovođenje javnog konkursa, dužan je da, u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, kao i ovjerene izjave o ispunjenosti opštih uslova (tačka V podtačke 1), 3) i 4)) i posebnog uslova, kako slijedi:

- da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH),

- da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,  i

- da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi i

- da nije obavio pripravnički staž u traženom stepenu stručne spreme, odnosno zvanju.

          Ako prvorangirani kandidat ne dostavi naprijed navedene dokaze, u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi gore navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i odgovarajuće ovjerene izjave.

          Sa izabranim kandidatima zaključiće se ugovori o obavljanju pripravničkog staža, u trajanju predviđenom zakonom.

VII

 

Prijave na Javni konkurs dostavljaju se lično u Prijemnoj kancelariji Gradske uprave, ili putem pošte, na adresu:

Gradska uprava grada Banjaluka – Odsjek za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima, Trg srpskih vladara br. 1, Banjaluka.

Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu je Ostoja Perišić, šef Odsjeka za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima, kontakt telefon 051/244-573.

 

VIII

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa. Javni konkurs biće objavljen u “Službenom glasniku RS” i dnevnom listu “Glas Srpske”. Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Javni konkurs će za vrijeme trajanja roka za prijavu biti objavljen i na zvaničnoj njeb-stranici grada Banjaluka.

***

 

“LALOBA “

Ul. Kralja P. I Karađorđevića br.9

78000 Banjaluka

raspisuje

 

OGLAS

za rad na  određeno vrijeme

 

  -  Kozmetičar (ž)  ........................... 1 izvršilac

 

Uslovi:

•        SSS stručna sprema

•        mogu i kandidati bez radnog iskustva

 

Kandidati se mogu javiti na kontakt telefon 065/389-615

 

Oglas otvoren do 23.8.2019.

***

 

KOMERCIJALNA BANKA AD BANjALUKA

Ul. Jevrejska 69

78000 Banjaluka

  raspisuje

KONKURS

za prijem radnika na određeno vrijeme na radno mjesto:

 

- Stručni saradnik za poslove sa klijentima u Agenciji Aleksandrovac u Komercijalnoj banci AD u Banjaluka

 

1 izvršilac

 

Osnovne dužnosti:

Izvršava sve operativne i novčane transakcije sa klijentima (devizno-valutne, depozitne, mjenjačke, kao i poslove sa hartijama od vrednosti), u skladu sa tarifom naknada Banke, uputstvima i instrukcijama nadležnih organizacionih dijelova Banke;

Pruža informacije klijentima o vrstama proizvoda i usluga iz aktuelne ponude Banke, kao i o potrebnoj dokumentaciji koja se prilaže uz pojedinačan zahtjev i upoznaje klijente sa opštim uslovima poslovanja Banke;

Otvara redovne i namjenske račune i formira dosije klijenta i vodi ažurnu evidenciju o istima;

Unosi i ažurira matične podatke klijenata u informacioni sistem;

Vrši prijem, kontrolu, obuhvat i izvršava gotovinske i bezgotovinske naloge platnog prometa;

Vrši prijem zahtjeva za izdavanje kartica, distribuciju svih vrsta platnih kartica klijentima, kao i druge poslove vezane za platne kartice u saradnji sa nadležnim službama za rad sa karticama;

Odgovara za smještaj i čuvanje gotovog novca u svojoj blagajni i agenciji, vrši provjeru primljenih novčanica i postupa u skladu sa propisanim procedurama;

Priprema gotov novac i učestvuje u snabdijevanju bankomata gotovim novcem;

Saldira blagajnu, usklađuje stanje gotovog novca sa utvrđenim blagajničkim maksimumom i vrši primopredaju gotovog novca sa trezorom agencije/nadležnom službom Banke/eksternim finansijskim institucijama po nalogu nadležnog rukovodioca;

Učestvuje u formiranju zapisnika o blagajničkom manjku/višku;

Razvrstava, pakuje i vrši preradu gotovog novca;

Sprovodi aktivnosti vezane za rad sa neurednim dužnicima;

Odlaže, čuva i priprema dokumentaciju za arhiviranje;

Sačinjava redovne i povremene informacije i izvještaje i blagovremeno izvještava nadležnog rukovodioca o poslovima koji se obavljaju u agenciji.

 

Uslovi za obavljanje posla:

 

 SSS/VŠS -  IV/VI stepen, ekonomskog, pravnog ili srodnog usmjerenja

 Bez obzira na radno iskustvo poželjno iskustvo u bankarskim ili srodnim poslovima

 

Uz prijavu je potrebno dostaviti:

- kratku biografiju i

motivaciono pismo

 

Konkurs ostaje otvoren do 16.8.2019. godine.

 

Prijave dostaviti na adresu: Komercijalna banka AD Banjaluka, Jevrejska 69, 78000 Banjaluka ili na i-mejl: p-sa-@k-mbank-bl.c-m

 

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati. Kandidati koji uđu u uži izbor će biti pozvani na razgovor. Obavezno navesti na koje radno mjesto se prijavljujete.

***

 

REPUBLIKA SRPSKA

JU „GIMNAZIJA”, BANjALUKA

Adresa: Zmaj Jovina 13

78000 Banjaluka

 raspisuje:

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

1.  Profesor hemije - puna norma, 20 nastavnih časova - 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, a najdalje do 31.1.2020. godine

2. Profesor hemije, nepuna norma, 4 nastavna časa - 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 31.8.2020. godine

3. Profesor pravoslavne vjeronauke, nepuna norma, 2 nastavna časa - 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 31.8.2020. godine

4. Profesor matematike, nepuna norma, 12 nastavnih časova, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa porodiljskog odsustva

          Radni odnos iz tačke 1, 2. i tačke 3. Konkursa će zasnovati lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi

Radni odnos iz tačke 4. Konkursa će zasnovati lice u statusu pripravnika

 

Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. tačka 1, 2. i 3. i članom 104. stav 3. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju , Pravilnikom  o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji .

 

Uz prijavu, potpisanu od strane kandidata, sa brojem telefona i adresom stanovanja, potrebno je dostaviti:

 

-        Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte

-        Uvjerenje o državljanstvu

-        Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

-        Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima će dostaviti kandidat koji bude primljen u radni odnos i ne može biti starije od šest mjeseci

-        a) Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

b) Uvjerenje o završenom drugom ciklusu studijskog programa dostavljaju kandidati koji imaju završen drugi ciklus studijskog programa i stečeno akademsko zvanje,

-        Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,  ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena. Ukoliko  kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dodatak diplomi,  prosjek  ocjena se može dokazati  ovjerenom kopijom indeksa.

-        Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ili uvjerenje o radnom stažu van škole u trajanju od najmanje jedne godine u struci (za lica koja se prijavljuju na osnovu člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju)

-        Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita

-        Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta

-        Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, koja traže zaposlenje, za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen

-        Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži  podatke iz kojih se jasno vidi:

-        vrsta posla,

-        stepen stručne spreme,

-        dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

-        nepuno radno vrijeme preračunato u puno radno vrijeme (ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom)

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu RVI Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca

 

Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i zloupotrebe opojnih sredstava i Uvjerenje  o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju , kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Testiranje i intervju sa kandidatima iz tačke 1, 2, 3. i 4. konkursa, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave obaviće se dana 29.08.2019. godine u 10.00 časova, u prostorijama  JU Gimnazije Banjaluka, Zmaj Jovina 13. 

Škola će objaviti na oglasnoj tabli spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i dostavljena dokumenta se neće vraćati kandidatima. Nepotpuna i neblagovremena dokumenta neće se razmatrati.

Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Dokumente dostaviti lično u sekretarijat škole ili poštom na adresu:

JU Gimnazija, Zmaj Jovina br. 13, 78 000 Banjaluka

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ „PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ”

BANjALUKA

Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 28

 

  raspisuje:

KONKURS

za popunu  radnih mjesta

1. Profesor/nastavnik razredne nastave, radno mjesto voditelj  produženog  boravka, na određeno vrijeme do  30.6.2020. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, puna norma ................... 3 izvršioca

2. Nastavnik biologije, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, 4 časa sedmično, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ................... 1 izvršilac

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu  kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača .Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  , ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 177. Zakona.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

- da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

- da je radno sposoban , a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koji ne može biti stariji od šest mjeseci i koji prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

 - da nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv  dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

- da nije pravosnažno  osuđen za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

 Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece i Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 Uz potpisanu prijavu ( sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom ) potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnika o proceduri i kriterijumima  za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi :

-        ovjerenu  fotokopiju  diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u određenoj oblasti,

-        uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

-        uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

-        dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje ocjene o prosjeku ocjena,

-        uvjerenje o državljanstvu,

-        izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

-        uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

-        uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži  vrstu posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

-        uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

-        uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

-        uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida ,

-        uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  borca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Za radno mjesto voditelj produženog boravka testiranje će se obaviti 26.8.2019. godine u 9 časova , a intervju u 12 časova ,a za radno mjesto nastavnika biologije testiranje će se obaviti 26.8.2019. godine u 10 časova, a intervju u 13 časova u prostorijama škole sa kandidatima koji su dostavili potpune  i blagovremene  prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu  tablu škole  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam ( 8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na  adresu škole: Javna ustanova Osnovna škola “Petar Petrović Njegoš” Banjaluka, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića br. 28, 78000 Banjaluka, sa naznakom “ZA KONKURS “.

***

REPUBLIKA SRPSKA

MINISTARSTVO PRAVDE

Kazneno-popravni zavod Banjaluka

 raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za prijem pripravnika po Programu podrške zapošljavanja mladih sa VSS u statusu pripravnika u 2019. godini

 

1. Kazneno-popravni zavod Banjaluka raspisuje javni konkurs za prijem 3 (tri) pripravnika sa visokom stručnom spremom po Programu podrške zapošljavanja mladih sa VSS u statusu pripravnika u 2019. godini na određeno vrijeme do 12 mjeseci, a kako slijedi:

 

Službi za pravne, finansijske i opšte poslove:

-        diplomirani ekonomista-pripravnik ............................................... 1 izvršilac,

 

          Služba tretmana:

-        diplomirani psiholog-pripravnik .................................................. 1 izvršilac,

 

          Služba obezbjeđenja:

-        diplomirani pravnik za bezbjednost i kriminalistiku-pripravnik ........................................................................... 1 izvršilac.

 

2.       Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs za prijem pripravnika iz tačke 1. javnog konkursa, moraju da ispunjavaju opšte i posebne uslove, i to:

 

a) Opšti uslovi:

-        da je državljanin RS, odnosno BiH,

-        da je stariji od 18 godina,

-        da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

-        da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Ustanovi,

-        da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja javnog konkursa,

-        da se na njega ne odnosi član IX. stav 1. Ustava BiH,

-        da ispunjava druge uslove utvrđene zakonom ili drugim propisima

 

 

b) Posebni uslovi:

 

-        Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs za upražnjeno radno mjesto iz tačke 1.1. javnog konkursa, pored opštih moraju da ispunjavaju i posebne uslove, i to:

-        VSS odgovarajućeg zanimanja - diplomirani ekonomista, bez radnog iskustva,

-        poznavanje rada na računaru.

 

-        Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs za upražnjeno radno mjesto iz tačke 1.2. javnog konkursa, pored opštih moraju da ispunjavaju i posebne uslove, i to:

-        VSS odgovarajućeg zanimanja - diplomirani psiholog, bez radnog iskustva,

-        poznavanje rada na računaru.

 

-        Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs za upražnjeno radno mjesto iz tačke 1.3. javnog konkursa, pored opštih moraju da ispunjavaju i posebne uslove, i to:

-        VSS odgovarajućeg zanimanja - diplomirani pravnik za bezbjednost i kriminalistiku, bez radnog iskustva,

-        da je mlađi od 30 godina,

-        poznavanje rada na računaru.

 

 

3. Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju, kao dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:

-        biografiju,

-        uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

-        izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od šest mjeseci),

-        uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Ustanovi (ne starije od tri mjeseca),

-        diploma  (original ili ovjerena kopija ne starija od šest mjeseci),

-        uvjerenje da ranije nisu zasnivali radni odnos u traženom stepenu stručne spreme koje se pribavlja kod nadležnog biroa JU Zavod za zapošljavanje RS,

-        izjavu ovjerenu od nadležnog organa da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja javnog konkursa,

-        izjavu ovjerenu od nadležnog organa da se na njega ne odnosi član IX. stav 1. Ustava BiH,

-        ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti.

 

4.       Rok za podnošenje prijava:

Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 8 dana računajući od dana objave.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresi: Kazneno-popravni zavod  Banjaluka, ul. Blagoja Parovića 139b, za naznakom za “konkurs”.

 

U prijavi na konkurs potrebno je obavezno navesti potpunu i tačnu adresu prebivališta i kontakt telefon, a u protivnom prijava će se smatrati nepotpunom.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove, neće se uzimati u razmatranje o čemu će se dostaviti pismena obavijest.

 

Izbor kandidata vršiće se na osnovu zaprimljenih prijava i usmenog razgovora (intervjua), a o čemu će kandidati koji ispunjavaju formalne uslove biti blagovremeno obaviješteni.

***

 

SREDNjOŠKOLSKI CENTAR “GEMIT-APEIRON”

BANjALUKA

PERE KRECE 13

KONKURS

za prijem radnika na određeno vrijeme za školsku 2019/20. godinu

1.       Prof. geografije, na određeno vrijeme do završetka nastave u drugom polugodištu, ............................................................................................. 1 izvršilac

2.       Prof. informatike, na određeno vrijeme do završetka nastave u  drugom polugodištu, ...................................................................................................... 1 izvršilac

3.       Prof. medicinske grupe predmeta, na određeno vrijeme do završetka nastave u  drugom polugodištu, ...................................................................................................... 1 izvršilac

4.       Diplomirani pravnik (administrator), na određeno vrijeme do završetka nastave u drugom polugodištu, ................................................................................................ 1 izvršilac

Pored opštih uslova, utvrđenih zakonom  kojim se uređuju radni odnosi, kandidati treba da ispunjavaju i uslove iz člana 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju , Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama  i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji  .

Potrebna dokumentacija:

-        Prijava na konkurs (sa kratkom biografijom, brojem telefona, adresom elektronske pošte i adresom stanovanja),

-        Diploma o završenom obrazovanju,

-        Izvod iz matične knjige rođenih,

-        Izvod iz matične knjige državljana.

 

Svi dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerene kopije.

Ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj i psihofizičkoj sposobnosti za rad sa djecom (ne starije od 6 mjeseci) dostavlja kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka kod nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci), dostavlja kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od prvog dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

O vremenu i mjestu  intervjua, svi kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, biće obaviješteni putem elektronske pošte.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu:

Srednjoškolski centar “Gemit-Apeiron”, Pere Krece 13, 78000 Banjaluka, sa naznakom “PRIJAVA NA KONKURS”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Kandidati koji ne budu primljeni u radni odnos, svoja dokumenta mogu podići u našoj pravnoj službi svaki radni dan od 8 do 16 časova.

***

UDRUŽENjE SUDSKIH TUMAČA RS

Aleja Sv. Save br.25

78000 Banjaluka

Raspisuje

 

OGLAS                        

 

Radno mjesto:                  prevodilac za italijanski jezik-prevođenje službene dokumentacije

Broj izvršilaca:                    1

Uslovi:                         - VSS, profesor italijanskog jezika i književnosti

                             - po mogućnosti stalni sudski tumač za italijanski jezik

                             - iskustvo u prevođenju dokumentacije

                             - odlično poznavanje rada na računaru,

                             - posjedovanje vozačke dozvole B-kategorije

Radno vrijeme:    - ponedjeljak-petak, od 8 do 16 časova

 

Radni odnos:                 stalni radni odnos nakon probnog rada

         

                  

Uz dokaze o ispunjavanju uslova, dostaviti i kraću biografiju. Molbu dostavljati putem pošte na adresu: Udruženje sudskih tumača RS, Aleja Svetog Save br. 25, 78000 Banjaluka.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

 

Oglas otvoren do 25.8.2019.

***

 

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “Sv. Ćirilo i Metodije”

Ul. Piskavica bb,

78217 Piskavica, Banjaluka

 raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

 

1.       Profesor fizike – jedan izvršilac, nepuno radno vrijeme – 2 časa redovne nastave na određeno radno vrijeme do 31.8.2020. godine.

 

 

Za navedeno radno mjesto traži se kandidat sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu  kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 104. i 105. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

          Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

-        Da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

-        Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

-        Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

-        Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

-        Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

-        Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uvjerenje za izabranog kandidata iz tačaka 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema,  i kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi :

-        Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diploma stečena nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

-        Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

-        Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

-        Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili je položio  razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

-        Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

-        Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja traže zaposlenje. Za kandidate koji se prijavljuju na konkurs računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

-        Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem radnika u radni odnos lica sa radnim iskustvom, a koje treba da sadrži podatke o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

-        Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, testiranje i intervju će se obaviti u prostorijama škole dana srijeda, 28.8.2019. godine u 10 časova.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, škola će postaviti na oglasnu tablu škole, a po mogućnosti i na internet stranicu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Kandidat koji se ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu škole  sa naznakom “za konkurs – profesor fizike”.

***

 

 REPUBLIKA SRPSKA

 JU OŠ “MILOŠ CRNjANSKI”

Banjaluka, Zore Kovačević 38a

raspisuje

 

JAVNI  KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1.       Nastavnik fizike, 6 časova redovne nastave, na određeno vrijeme, do 31.8.2020. godine, 1 izvršilac

2.       Nastavnik njemačkog jezika, puna norma, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, 1 izvršilac

3.       Nastavnik njemačkog jezika, 6 časova, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, 1 izvršilac

4.       Voditelj produženog boravka u PO Motike, puna norma, do 30.6.2020. godine, 1 izvršilac

 

U radni odnos za navedena radna mjesta se primaju lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu  kandidat treba da ispunjava i uslove predviđene članom 104. 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju kao i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

 

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, potrebno je dostaviti sljedeće dokumente kojima se dokazuju opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

 

-        Uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH;

-        Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

-        Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti – ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

-        Uvjerenje o neosuđivanosti za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa).

-        Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa).

-        Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

 

Dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi   je:

 

-        Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

-        Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

-        Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

-        Uvjerenje da se  kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita  u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

-        Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

-        Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

-        Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž  van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane  ovim konkursom  i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju - čl. 104. stav (6) .

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 28.8.2019. godine u 9:00 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dokumentacije, postaviće se na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu škole sa naznakom “za konkurs”.                                                 ***

JU MEDICINSKA ŠKOLA

Ul. Cetinjska br. 1

Banjaluka

 

  raspisuje

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Profesor pravoslavne vjeronauke, VSS, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme, 16 časova, lice sa radnim iskustvom,

2. Profesor za stomatološku grupu predmeta, VSS, 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.8.2020. godine, puna norma časova, lice sa radnim iskustvom,

3. Profesor srpskog jezika, VSS, 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, puna norma časova, lice sa radnim iskustvom i

4. Profesor matematike, VSS, 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.8.2020 godine, 2 časa, lice sa radnim iskustvom.

 

  Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. tačka 1, 2. i 3. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama .

 

Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (ovjerene fotokopije):

- diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi-završen prvi ciklus studijskog programa  u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi,

- uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

- dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu,

- uvjerenje da  protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- uvjerenje o radnom iskustvu izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije

porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju – lica koja imaju najmanje 12 mjeseci radnog staža u struci van škole, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane navedenim zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem .

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole dana, 23.8.2019. godine (petak).

 Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave svu traženu dokumentaciju, Komisija za izbor kandidata obaviće  intervju i testiranje dana, 26.8.2019. godine (ponedjeljak) u 10 časova u prostorijama Škole.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Svi kandidati će biti obaviješteni o izboru kandidata u roku od 8 dana od dana izvršenog izbora.

 

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od šest mjeseci.

Škola će za kandidata koji bude izabran prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

Škola ne vraća dostavljenu dokumentaciju kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske”.

 

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti  zapečaćene u koverti lično na protokol u Sekretarijat škole ili poštom na adresu: JU Medicinska škola Banjaluka, Cetinjska br. 1, sa naznakom „Za Komisiju za izbor kandidata”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “MIROSLAV ANTIĆ”

BANjALUKA

Bistrica bb

 

  raspisuje:

KONKURS

za popunu  radnih mjesta

1.       Profesor/nastavnik razredne nastave, radno mjesto voditelj  produženog  boravka - puna norma, na određeno vrijeme do  kraja nastavnog procesa u školskoj 2019/2020  godini, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 1 izvršilac;

2.       Profesor /nastavnik njemačkog jezika - puna norma, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 1 izvršilac;

3.       Profesor /nastavnik tehničkog obrazovanja - 10 časova redovne nastave,  na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 1 izvršilac;

4.       Profesor/nastavnik informatike -  2 časa redovne nastave, na određeno vrijeme do 31.8.2020. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 1 izvršilac;

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača . Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 177. Zakona.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 Uz potpisanu prijavu ( sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom ) potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri i kriterijumima  za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi :

- Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

- Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

- Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Testiranje i intervju će se obaviti dana  28.8.2019. godine (srijeda) sa početkom u 9,00 časova, u prostorijama škole sa kandidatima koji su dostavili potpune  i blagovremene  prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu  tablu škole  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam ( 8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „ Glas Srpske”.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na  adresu škole , sa naznakom „ ZA KONKURS “.

***

 

Republika Srpska

JU OŠ “BRANKO ĆOPIĆ” BANjALUKA

Miše Stupara 24

 

raspisuje:

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1.       Nastavnik razredne nastave, puna norma, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu - jedan izvršilac

2.       Nastavnik matematike, nepuna norma 4 časa na određeno vrijeme do 31.8.2020. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu - jedan izvršilac

3.       Nastavnik fizike, nepuna norma 4 časa na određeno vrijeme do 31.8.2020. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu - jedan izvršilac

4.       Nastavnik pravoslavne vjeronauke 6 časova na određeno vrijeme do 31.8.2020. godine, sa radnim iskustvom - jedan izvršilac

 

Prijavljeni kandidati treba da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu , uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju , uslove propisane Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača , a prijem kandidata će se vršiti u skladu sa odredbama člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi

Potrebna dokumentacija:

-        Prijava na konkurs sa potpisom kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, kratkom biografijom uz naznačenje adrese prebivališta, broja telefona i spiska priložene dokumentacije

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova, i to:

-        uvjerenje o državljanstvu (ovjerena kopija),

-        izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

-        ljekarsko uvjerenje (ne starije od šest mjeseci) o radnoj sposobnosti izdato od nadležne zdravstvene ustanove – prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

-        uvjerenje da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava – Škola pribavlja po službenoj dužnosti za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa

-        Uvjerenje o  podacima  iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih  za krivična dijela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece - Škola pribavlja po službenoj dužnosti za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa

-        Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 6 Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi  i to:

-        ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti  ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti

-        uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta

-        uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno - obrazovnom procesu,

-        uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi

-        dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

-        uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

-        uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

-        uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

-        uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

-        uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

 

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav (6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa za radna mjesta pod rednim brojem 1. 2. 3. i 4. obaviće se  testiranje u utorak, 27. avgusta 2019. godine, sa početkom u 9 časova u prostorijama škole.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa  za radno mjesto pod rednim brojem 1.2. i 4.  obaviće se u utorak, 27. avgusta 2019. godine, u 10 časova u prostorijama škole, a  intervju sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa  za radno  mjesto pod rednim brojem 3. biće obavljen u utorak, 27. avgusta 2019. godine,  u 11 časova u prostorijama škole.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata komisija neće razmatrati

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju  uslove postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Za kandidata koji se ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave sa dokumentacijom i naznakom „Za konkurs” dostaviti na sljedeću adresu škole.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU EKONOMSKA ŠKOLA BANjALUKA, BANjALUKA

Adresa: Kralja Alfonsa DžIII, br.34

 

ISPRAVKA KONKURSA

 

Ispravlja se dio konkursa broj: 918/2019. od 6.8.2019. godine objavljenog u dnevnim novinama „ Glas Srpske” dana 7.8.2019. godine.

Ispravka se odnosi na radno mjesto i ista glasi :

- Profesor ekonomske grupe predmeta – 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 31.8.2020. godine –  4 časa.

Uslovi: diplomirani ekonomista.

Konkurs je otvoren do 15.8.2019. godine.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU TEHNIČKA ŠKOLA

BANjALUKA

 raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Socijalni radnik – 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, pripravnik

2. Profesor srpskog jezika – 1 izvršilac, 4 časa, na određeno vrijeme, do kraja školske 2019/20 godine, tj. do 31.8.2020. godine, sa radnim iskustvom

3. Profesor matematike – 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, sa radnim iskustvom,

4. Profesor matematike – 1 izvršilac, 9 časova, na određeno vrijeme, do kraja školske 2019/20, tj. do 31.8.2020. godine, sa radnim iskustvom,

 

-        Uslovi za učešće na konkursu:

Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove utvrđene Zakonom o radu RS , Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem .

 

          Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata (ne starije od 6 mjeseci):

  

-        prijavu na konkurs, koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs i u kojoj se mora obavezno navesti adresa i kontakt telefon i radno mjesto na koje konkuriše,

-        uvjerenje o državljanstvu,

-        izvod iz matične knjige rođenih,

-        ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

-        uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

-        dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena  tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci  o prosjeku ocjena,

-        uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

-        uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, uvjerenje treba da sadrži sljedeće podatke ( vrsta posla, stepen stručne spreme, dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla),

-        uvjerenje o položenom stručnom ispitu (za radna mjesta pod br. 2,3. i 4.)

-        uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida, borca.

Napomena:

U skladu sa čl. 104. stav 7. i 8. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  na upražnjeno radno mjesto, gdje je raspisan konkurs sa položenim stručnim ispitom, može se angažovati lice koje je steklo radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjava druge uslove propisane zakonom.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci), dok će škola za kandidata koji bude izabran prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti.

          Dostavljena dokumentacija i drugi dokazi će se bodovati od strane komisije na način i u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem

          Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: JU TEHNIČKA ŠKOLA, ul. Đure Daničića 2A, Banjaluka , sa naznakom “Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta”.

          Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa posredstvom Zavoda za zapošljavanje RS.

          Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata, neće se uzeti u razmatranje.

          Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, škola će objaviti na oglasnoj tabli, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

 

Intervju i testiranje sa kandidatima, održaće se dana 28.8.2019. godine, sa početkom u 11 časova, u prostorijama škole.

          Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

          Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu neće se vraćati kandidatima.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “BRANKO RADIČEVIĆ”, BANjALUKA

Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 116,

78000 Banjaluka

 

 

 raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavni predmet srpski jezik – puna norma na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja - jedan izvršilac – lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

2. Nastavni predmet fizičko vaspitanje – puna norma na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja – jedan izvršilac -  lice ca radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

3. Nastavni predmet geografija – 18 časova redovne nastave na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva odnosno do 29.2.2020. godine – jedan izvršilac -  lice ca radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

4. Profesor razredne nastave - puna norma na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja – jedan izvršilac  - lice ca radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu  kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 104. 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, uslove predviđene Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi  i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

- da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

- da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

- uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;

- uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4.i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

          Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi :

-        Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

-        Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

-        Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.;

-        Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi ;

-        Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

-        Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

-        Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

           Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa za radna mjesta pod rednim brojem 1. 2. 3. i 4., dana  28.8.2019. godine sa početkom u 9 časova u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za radna mjesta pod rednim brojem 1. 2. 3. i 4. škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu škole  naznakom “za konkurs”.

***

JU OŠ “MILAN RAKIĆ”

Karanovac, bb - Banjaluka

78000 Banjaluka

 raspisuje

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 

1.       Profesor razredne nastave - Voditelj produženog boravka, puna norma, na određeno vrijeme, do 30.6.2020. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom - 2 izvršioca

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 104; 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

-        da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

-        da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

-        da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

-        da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

-        da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 Uvjerenje o podacima iz Posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece i uvjerenje iz tačke 5. za  izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

          Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i člana 9. stav 1) tačke 1), 2), 3) i 5) i stav 2) Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi  :

-        Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

-        Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena. U izuzetnim slučajevima, ako kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti ove dokumente, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa;

-        Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji. Za kandidate koji se prijavljuju na konkurs računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

-        Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (za poziciju pod rednim brojem 2.),

-        Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla (za poziciju pod rednim brojem 2.),

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

          Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .

           Pravo učešća na konkursu  imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme

Testiranje i intervju sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave i  ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u 27.8.2019. godine sa početkom u 10 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako istima ne pristupe smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa objaviti na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati koji budu primljeni obavezni su prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, ne starije od šest mjeseci.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave dostaviti na adresu škole sa naznakom “za konkurs”.

***

 

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “VUK STEFANOVIĆ KARADžIĆ” BANjALUKA    

Save Kovačevića bb

 raspisuje:

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Profesor/nastavnik razredne nastave - 1 izvršilac, puna norma na određeno vrijeme do 31.8.2020. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu,

2. Profesor/nastavnik razredne nastave – 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu,

3. Voditelj produženog boravka - 4 izvršioca, puna norma, na određeno vrijeme do 30.6.2020. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu,

4. Profesor/nastavnik tehničkog obrazovanja – 1 izvršilac, 3 časa, na određeno vrijeme do 31.8.2020. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu,

5. Profesor/nastavnik geografije – 1 izvršilac. 6 časova, na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu,

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu , posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača

 

Prava učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom ( čl. 104. stav (6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi  

 

Potrebna dokumenta:

-        Prijava na konkurs sa potpisom kandidata, kratkom biografijom, adresom, kontakt- telefon i spisak priložene dokumentacije,

 

Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože sljedeća dokumenta:

-        Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine  ili ekvivalent,

-        Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

-        Uvjerenje o državljanstvu,

-   Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

-  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

-        Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži vrstu posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po  vrstama posla,

-        Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

-        Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

-        Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili  maloljetnim licem (za izabranog kandidata, škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa

-        Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, što dokazuje uvjerenjem iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (za izabranog kandidata, škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije radnog odnosa, obavezan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci;

Uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem  za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije škola postavlja na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

 

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa dana, 29. avgusta (četvrtak) 2019. godine, u prostorijama škole, obaviće se testiranje sa početkom u 9 časova  i intervju sa početkom u 10 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i  intervju, a ako se ne pojave na testu i  intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

 

Prijave sa potrebnom  dokumentacijom slati na adresu škole sa naznakom “ZA KONKURS”.

***

 

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “ZMAJ JOVA JOVANOVIĆ”

BANjALUKA

  raspisuje:

KONKURS

za popunu radnog mjesta

       1. Profesor/nastavnik razredne nastave, radno mjesto voditelj  produženog  boravka, na određeno vrijeme do kraja nastavnog procesa u školskoj 2019/2020  godini, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 3 izvršioca, puna norma

     Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu , kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača . Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

      Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .

     Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  , ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 177. Zakona.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

- da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

- da je radno sposoban , a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koji ne može biti stariji od šest mjeseci i koji prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

 - da nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv  dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

- da nije pravosnažno  osuđen za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

    Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece i Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

     Uz potpisanu prijavu ( sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom ) potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnika o proceduri i kriterijumima  za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi :

- ovjerenu  fotokopiju  diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u određenoj oblasti,

 - uvjerenje  o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

- uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje ocjene o prosjeku ocjena,

- uvjerenje o državljanstvu,

- izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži  vrstu posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida ,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  borca.

      Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

      Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

      Testiranje i intervju će se obaviti dana, 27.8.2019. godine (utorak) sa početkom u 9 časova, u prostorijama škole sa kandidatima koji su dostavili potpune  i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

     Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu  tablu škole  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

    Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

    Konkurs ostaje otvoren osam ( 8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na adresu škole sa naznakom “ZA KONKURS “.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “GEORGI STOJKOV RAKOVSKI”

BANjALUKA

Ul. Dragiše Vasića 29

78000 BANjALUKA

 raspisuje 

KONKURS

za popunu radnih mjesta

 

 

1.       Učitelj sa radnim iskustvom (položen stručni ispit) na određeno vrijeme, radi zamjene radnice na porodiljskom bolovanju, do njenog povratka – 1 izvršilac.

2.       Voditelj produženog boravka sa radnim iskustvom (položen stručni ispit) do kraja nastavne 2019/20. godine, a najduže do 30.6.2020. godine - 4 izvršioca.

3.       Nastavnik matematike sa radnim iskustvom (položen stručni ispit) na određeno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije - 1 izvršilac.

4. Nastavnik njemačkog jezika sa radnim iskustvom (položen stručni ispit) na određeno vrijeme do 31.8.2020. godine – 2 časa nastave.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104 stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  kao i lica koja su prije stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu vrste i stepena stručne spreme u skladu sa članom 177. Zakona.

 

Opšti uslovi:

          Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu , kandidati treba da ispunjavaju  i uslove propisane  članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

          Kandidati za radno mjesto pod tačkom 2. treba da imaju stručno zvanje u skladu sa članom 6. stav (1) Pravilnika o načinu organizovanja proširenog programa .

          U slučaju da se na radna mjesta pod tačkom 3 i 4  ne prijave kandidati koji imaju položen stručni ispit, razmatraće se i prijave kandidata koji nemaju položen stručni ispit.

          Konkurs za radna mjesta pod tačkama 1 i 2 obaviće se jedinstveno, a prvoplasirani kandidat sa rang liste će biti raspoređen na radno mjesto pod tačkom 1, a  radna mjesta pod tačkom 2 biće raspoređeni kandidati od 2 do 5 mjesta na rang-listi.

          Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

Kandidati treba da imaju  radno iskustvo i položen stručni ispit na poslovima koji su predviđeni konkursom.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na konkurs za prijem u radni odnos) potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po važećem Pravilniku.

 

Kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente:

1) Potpisanu prijavu za konkurs;

2)  Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom  prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti.;

3)  Izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte;

4)  Uvjerenje o državljanstvu;

5) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (samo za kandidate za radno mjesto pod tačkom 2.).

Kandidat  koji budu  izabran  naknadno će dostaviti ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za rad, dok će poslodavac službenim putem pribaviti. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece i Uvjerenje da je protiv njega nije pokrenut postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem .

 

Dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje:

-        Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

-        Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

-        Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (samo za kandidate za radno mjesto pod tačkom 2.);

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana  porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  ratnog vojnog invalida.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na adresu škole škole

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Testiranje i intervju će se obaviti:

- za kandidate na radna mjesta pod tačkom 1 i 2 - 28.8.2019. godine sa početkom u 9 časova;

- za kandidate na radna mjesta pod tačkom 3. - 28.8.2019. godine sa početkom u 9 časova;

- za kandidate na radna mjesta pod tačkom 4. - 28.8.2019. godine sa početkom u 9 časova;

 u prostorijama škole sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove biće postavljen na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na konkurs.

 Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervju, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

 

          Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

***

 

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “BRANISLAV NUŠIĆ”

Banjaluka, Manjačkih ustanika 32

78000 Banjaluka

 raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1.       Profesor/nastavnik razredne nastave – radno mjesto nastavnik razredne nastave u PO Donja Kola - 1 izvršilac - na određeno vrijeme do 31.8.2020. godine, lice bez radnog iskustva - pripravnik.

2.       Profesor/nastavnik razredne nastave – radno mjesto voditelj produženog boravka - 2 izvršioca –  na određeno vrijeme do kraja nastavnog procesa u školskoj 2019/2020 godini, lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno obrazovnom procesu.

3. Profesor/nastavnik tehničkog obrazovanja – nepuna norma 2 časa redovne nastave na određeno vrijeme do 31.8.2020. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno obrazovnom procesu.

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 104., 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

-        da je državljanin RS i BiH a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

-        da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

-        da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

-        da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava. Uvjerenje o neosuđivanosti izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa

-        Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece. Ovo uvjerenje će škola pribaviti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa

-        Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačke 4. i 5. Za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa.

          Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs za radna mjesta pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 74/18 i 26/19) :

-        Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

-        Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

-        Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu  za radna mjesta pod rednim brojem 2. i 3.

-        Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi za radna mjesta pod  rednim brojem 2. i 3.;

-        Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, ako kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti ove dokumente, prosječna ocjena se može dokazivati i ovjerenom fotokopijom indeksa

-        Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje za o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja traže zaposlenje;

-        Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca za radna mjesta pod rednim brojem 2. i 3.;

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog-vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

       

 Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavanju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju 

           Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

           Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenta i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

           Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

          Sa kandidatima koji su konkurisali na radno mjesto pod rednim brojem 1. 2. i 3. i dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se testiranje i intervju dana 26.08.2019. godine (ponedjeljak) u 09:00 časova u prostorijama škole.

          Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa  za radna mjesta pod brojem 1. 2 i 3. škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testira i intervjua.

Kandidat se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

          Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

           Prijave slati na adresu škole naznakom “za konkurs”.

***

 

“GLAS SRPSKI-TRGOVINA” AD - Minutica

BANjALUKA

 

OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

 

 

Radno mjesto: Trgovac u kiosku

 

Za područja:       

- Laktaši  – 2 izvršioca

 

 

Potrebne kvalifikacije:

•        Minimalno  SSS

•        Radno iskustvo u trgovini/maloprodaji

•        Poželjno poznavanje rada na računaru (“MC office”)

 

 

Kandidati su dužni uz molbu dostaviti sljedeću dokumentaciju:      

•        Kopiju izvoda iz matične knjige rođenih

•        Kopiju uvjerenja o državljanstvu

•        Kopiju diplome o završenoj stručnoj spremi

 

 

Prednost kod zapošljavanja će imati kandidati koji su prijavljeni na Birou za zapošljavanje pa u tu svrhu potrebno dostaviti potvrdu sa Biroa za zapošljavanje da su prijavljeni i da su nezaposlena lica.

 

 

Sve informacije o oglasu mogu se dobiti na telefone: 051/249-896, 066/638-638 ili putem mejl adrese: draganad@glassrpske.com  

 

 

Molbe dostaviti na adresu:

ZA OGLAS TRGOVAC U KIOSKU

 “Glas srpski-Trgovina”AD - Minutica Banjaluka,

Ulica Skendera Kulenovića br.93, Banjaluka.

Oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

***

“GLAS SRPSKI-TRGOVINA” AD - Minutica

BANjALUKA

 

OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

 

 

Radno mjesto: Trgovac u kiosku

 

Za područja:       

- Gradiška – 2 izvršioca

 

Potrebne kvalifikacije:

•        Minimalno SSS

•        Radno iskustvo u trgovini/maloprodaji

•        Poželjno poznavanje rada na računaru (“MC office”)

 

Kandidati su dužni uz molbu dostaviti sljedeću dokumentaciju:      

•        Kopiju izvoda iz matične knjige rođenih

•        Kopiju uvjerenja o državljanstvu

•        Kopiju diplome o završenoj stručnoj spremi

 

Prednost kod zapošljavanja će imati kandidati koji su prijavljeni na Birou za zapošljavanje pa u tu svrhu potrebno dostaviti potvrdu sa Biroa za zapošljavanje da su prijavljeni i da su nezaposlena lica.

 

Sve informacije o oglasu mogu se dobiti na telefone: 051/249-896, 066/638-638 ili putem mejl adrese: draganad@glassrpske.com  

 

 

Molbe dostaviti na adresu:

ZA OGLAS TRGOVAC U KIOSKU

 “Glas srpski-Trgovina”AD - Minutica Banjaluka,

Ulica Skendera Kulenovića br.93, Banjaluka.

Oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

***

“GLAS SRPSKI-TRGOVINA” AD - Minutica

BANjALUKA

 

OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

 

Radno mjesto: Trgovac u kiosku

 

Za područja:       

- Aleksandrovac – 2 izvršioca

Potrebne kvalifikacije:

•        Minimalno  SSS

•        Radno iskustvo u trgovini/maloprodaji

•        Poželjno poznavanje rada na računaru (“MC office”)

 

Kandidati su dužni uz molbu dostaviti sljedeću dokumentaciju:      

•        Kopiju izvoda iz matične knjige rođenih

•        Kopiju uvjerenja o državljanstvu

•        Kopiju diplome o završenoj stručnoj spremi

 

Prednost kod zapošljavanja će imati kandidati koji su prijavljeni na Birou za zapošljavanje pa u tu svrhu potrebno dostaviti potvrdu sa Biroa za zapošljavanje da su prijavljeni i da su nezaposlena lica.

 

Sve informacije o oglasu mogu se dobiti na telefone: 051/249-896, 066/638-638 ili putem mejl adrese: draganad@glassrpske.com

 

Molbe dostaviti na adresu:

ZA OGLAS TRGOVAC U KIOSKU

 “Glas srpski-Trgovina”AD - Minutica Banjaluka,

Ulica Skendera Kulenovića br.93, Banjaluka.

Oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

***

“GLAS SRPSKI-TRGOVINA” AD - Minutica

BANjALUKA

 

OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

 

 

Radno mjesto: Trgovac u kiosku

Za područja:       

- Banjaluka  – više izvršioca

 

Potrebne kvalifikacije:

•        Minimalno  SSS

•        Radno iskustvo u trgovini/maloprodaji

•        Poželjno poznavanje rada na računaru (“MC office”)

 

 

Kandidati su dužni uz molbu dostaviti sljedeću dokumentaciju:      

•        Kopiju izvoda iz matične knjige rođenih

•        Kopiju uvjerenja o državljanstvu

•        Kopiju diplome o završenoj stručnoj spremi

 

 

Prednost kod zapošljavanja će imati kandidati koji su prijavljeni na Birou za zapošljavanje pa u tu svrhu potrebno dostaviti potvrdu sa Biroa za zapošljavanje da su prijavljeni i da su nezaposlena lica.

 

 

Sve informacije o oglasu mogu se dobiti na telefone: 051/249-896, 066/638-638 ili putem mejl adrese: draganad@glassrpske.com

 

 

Molbe dostaviti na adresu:

ZA OGLAS TRGOVAC U KIOSKU

 “Glas srpski-Trgovina”AD - Minutica Banjaluka,

Ulica Skendera Kulenovića br.93, Banjaluka.

Oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

***

“GLAS SRPSKI-TRGOVINA” AD - Minutica

BANjALUKA

 

OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

 

 

Radno mjesto: Trgovac u kiosku

 

Za područja:       

- Čelinac  – 2 izvršioca

 

 

Potrebne kvalifikacije:

•        Minimalno  SSS

•        Radno iskustvo u trgovini/maloprodaji

•        Poželjno poznavanje rada na računaru (“MC office”)

 

 

Kandidati su dužni uz molbu dostaviti sljedeću dokumentaciju:      

•        Kopiju izvoda iz matične knjige rođenih

•        Kopiju uvjerenja o državljanstvu

•        Kopiju diplome o završenoj stručnoj spremi

 

Prednost kod zapošljavanja će imati kandidati koji su prijavljeni na Birou za zapošljavanje pa u tu svrhu potrebno dostaviti potvrdu sa Biroa za zapošljavanje da su prijavljeni i da su nezaposlena lica.

 

Sve informacije o oglasu mogu se dobiti na telefone: 051/249-896, 066/638-638 ili putem mejl adrese: draganad@glassrpske.com  

Molbe dostaviti na adresu:

ZA OGLAS TRGOVAC U KIOSKU

 “Glas srpski-Trgovina”AD - Minutica Banjaluka,

Ulica Skendera Kulenovića br.93, Banjaluka.

Oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

***

“LEONEL” SP

NIKOLE PROTE BB, BANjALUKA

Telefon: 066-392-697

raspisuje

 

OGLAS

za rad na neodređeno vrijeme:

 

 

1. Konobar (m-ž) ...................................................................... 1 izvršilac

 

Uslov:

- da se lice vodi na evidenciji Biroa za zapošljavanje.

 

Mjesto rada Banjaluka

 

Oglas je otvoren do 27.8.2019.

 

Kandidati zainteresovani za rad mogu se prijaviti na oglas putem kontakata:

“Leonel” SP, Nikole Prote bb, Banjaluka, telefon: 066-392-697

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “IVAN GORAN KOVAČIĆ”

BANjALUKA

Marka Lipovca 1

 

 raspisuje:

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1.       Za nastavni predmet –muzička kultura - 4 časa- orkestar, na određeno vrijeme do  kraja školske 2019/2020  godine, jedan izvršilac

2.       Za nastavni predmet – biologija – 4 časa redovne nastave, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, jedan izvršilac

Za radna mjesta pod rednim brojem 1. i 2. traže se lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu   kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača .Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 177. Zakona.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava  prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1) da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti,  koje ne može biti stariji od šest mjeseci i koji prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

 4) da nije osuđivan  pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv  dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica  pravosnažno  osuđenih  za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti , morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta , polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz stava 1. tačke 4) i 5)  za izabranog kandidata škola će pribaviti  službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

  Uz  prijavu potpisanu od strane kandidata( sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom) pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri i kriterijumima za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi :

- ovjerenu  fotokopiju  diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u određenoj oblasti,

- uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

- uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio

dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje ocjene o prosjeku ocjena,

- uvjerenje o državljanstvu,

- izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži  vrstu posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida ,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Testiranje kandidata  će se obaviti dana  27.8.2019. godine (utorak) sa početkom u 9,00 časova, a nakon testiranja obaviće se intervju  u prostorijama škole sa kandidatima koji su dostavili potpune  i blagovremene  prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

   Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu  tablu škole  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam ( 8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „ Glas Srpske”.

Prijave slati  na  adresu škole  sa naznakom „ ZA KONKURS “.

***

“COMPEX” DOO

Ul. Braće Pišteljića br.1

78000 Banjaluka

raspisuje

 

OGLAS

- Potreban pomoćni radnik u štampariji ( ž) .............  2 izvršioca

 

Opis posla:

Radi se o doradnim poslovima, kao što su: slaganje, lijepljenje, sortiranje itd.

 

 

Prijave slati na mail adresu: compexbl@blic.net

Oglas otvoren do 27.8.2019.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “MILOŠ CRNjANSKI”

Banjaluka, Zore Kovačević 38a

 raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Nastavnik fizike, 6 časova redovne nastave, na određeno vrijeme, do 31.8.2020. godine, 1 izvršilac

2.       Nastavnik njemačkog jezika, puna norma, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, 1 izvršilac

3.       Nastavnik njemačkog jezika, 6 časova, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, 1 izvršilac

4.       Voditelj produženog boravka u PO Motike, puna norma, do 30.6.2020. godine, 1 izvršilac

 

U radni odnos za navedena radna mjesta se primaju lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu  kandidat treba da ispunjava i uslove predviđene članom 104. 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  kao i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača

 

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, potrebno je dostaviti sljedeće dokumente kojima se dokazuju opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

 

-        Uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH;

-        Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

-        Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti – ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

-        Uvjerenje o neosuđivanosti za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa).

-        Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa).

-        Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi  i 26/19)  je:

 

-        Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

-        Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

-        Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

-        Uvjerenje da se  kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita  u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

-        Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

-        Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

-        Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž  van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane  ovim konkursom  i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju - čl. 104. stav (6) .

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 28.8.2019. godine u 9:00 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dokumentacije, postaviće se na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu škole sa naznakom “za konkurs”.                                                 ***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ  “SVETI SAVA”

BANjALUKA

Užička  bb

 raspisuje:

KONKURS

za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom - u radni odnos  na određeno vrijeme u JU OŠ “Sveti Sava”

Raspisuje se javni konkurs za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom ili sa završenim ciklusom obrazovanja u JU OŠ “Sveti Sava” Banjaluka po

“Programu  podrške zapošljavanju mladih sa VSS u statusu pripravnika u 2019. godini.”

1.  Diplomirani profesor istorije ....................................................... 1 izvršilac    

 

Pripravnikom se smatra lice koje je završilo fakultet i ima visoku stručnu spremu, koje prvi put zasniva radni odnos u tom zanimanju i koje treba prema zakonu položiti stručni ispit a potrebno mu je prethodno radno iskustvo u tom zanimanju ili profesiji.

Pripravnici se primaju u radni odnos na određeno vrijeme  u trajanju od 12 mjeseci, radi obavljanja pripravničkog staža, odnos radi osposobljavanja za samostalni rad i radi polaganja stručnog ispita.

Da bi kandidati stekli svojstvo pripravnika , potrebno je da ispunjavaju sljedeće opšte uslove:

 

 

- da su stariji od 18 godina

- da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

-  da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,

- da nije osuđivan  za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora najmanje 6 mjeseci.

 

-  Pored opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove i to:

- Visoka stručna sprema – diplomirani profesor istorije

 

 Uz potpisanu prijavu (sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom ) potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnika o proceduri i kriterijumima  za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi

-  Prijavu na konkurs sa kratkom biografijom

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu

- Kopiju lične karte

- Kopiju diplome( ili uvjerenje)o stečenoj stručnoj spremi,

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja , ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena ,

- Uvjerenje o neosuđivanju ne starije od tri mjeseca

- Dokaz o opštoj  zdravstvenoj sposobnosti dostaviće samo izabrani kandidati koji prije zasnivanja radnog odnosa,

-  Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji

- Ovjerenu izjavu da ranije nisu zasnivali radni odnos u svom zvanju , odnosno da nisu zasnivali radni odnos u struci ,

Sva dokumenta se dostavljaju u originalu ili u ovjerenoj kopiji.

Za vrijeme stručnog osposobljavanja , izabrani kandidat je dužan izvršiti uplatu odgovarajućih doprinosa na račun škole , najkasnije do kraja mjeseca za prethodni mjesec prema sljedećim stopama :12% za zdravstveno osiguranje i 4,5%  za penzijsko – invalidsko osiguranje obračunato na osnovici od 500,00 KM neto plate.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova mogu se dostaviti putem pošte Na adresu škole  sa naznakom “Komisiji za prijem pripravnik”

Konkurs ostaje otvoren osam ( 8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Testiranje i intervju će se obaviti dana,  26.8.2019. godine  sa početkom u 10 časova, u prostorijama škole sa kandidatima koji su dostavili potpune  i blagovremene  prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na intervju , smatraće se da su odustali od prijave.

***

JU EKONOMSKA ŠKOLA BANjALUKA,

Kralja Alfonsa XIII/34, Banjaluka

raspisuje :

KONKURS

za upražnjeno radno mjesto profesora

Opis radnog mjesta

1. Profesor fizičkog vaspitanja – 1 izvršilac, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, odnosno porodiljskog odsustva - 4 časa.

Uslovi: profesor fizičkog vaspitanja, profesor fizičkog vaspitanja i sporta i profesor fizičke kulture.

2.  Profesor francuskog jezika – 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.8.2020. godine - 8 časova.

Uslovi: profesor francuskog jezika i književnosti.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa  propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. tačka 1, 2. i 3.   Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama . U radni odnos prima se lice sa iskustvom.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs  za prijem u radni odnos i sa navedenim brojem telefona) kandidati  su dužni  priložiti :

- Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti.

- Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, za nastavnika koji u toku studija nije položio navedenu grupu predmeta;

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ili uvjerenje o radnom iskustvu u struci u trajanju od najmanje jedne godine;

- Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

- Izvod iz matične knjige rođenih;

- Uvjerenje o državljanstvu;

- Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima ( ne starije od 6 mjeseci) i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora, a prije zasnivanja radnog odnosa;

- Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, škola probavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;

- Uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena  protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom. Uvjerenje treba da sadrži sljedeće podatke:

             1) vrsta posla;

           2)  stepen stručne spreme;

            3)  dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

- Izuzetno pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona.

- Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju  sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana,  29.8.2019. godine, u  10 časova u prostorijama škole.

Škola će istaknuti na oglasnoj tabli spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu JU Ekonomska škola Banjaluka, Kralja Alfonsa XIII/34, Banjaluka.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

***

JU OŠ “PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ” MASLOVARE,

78 223 Maslovare

Na osnovu člana 113. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS” broj: 44/17 i 31/18) direktor škole,   r a s p i s u j e

KONKURS

za prijem radnika

 

1.  Profesor fizike – 1 izvršilac, 10 časova, na neodređeno vrijeme.

 

Za navedeno radno mjesto potrebno je imati radno iskustvo i položen stručni ispit.

Kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS” broj: 01/16 i 66/18) i članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS” broj: 44/17 i 31/18) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik RS” broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

 Bodovanje kandidata će se vršiti po kriterijumu Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS” broj: 74/18 i 26/19) i na osnovu Odluke Ustavnog suda br. U-83/14, objavljena u “Službenom glasniku RS” broj: 18/16.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 104. st.6 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS” broj: 44/17 i 31/18 ) kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

1. da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti,  koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5. uvjerenje  o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece i

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti,  polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

Uvjerenja iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata pribaviće škola službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS” broj: 74/18 i 26/19, u daljem tekstu: Pravilnik), koja podrazumijeva:

 

1.  Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2.  Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3. Uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško – psihološku i didaktičko – metodičku grupu predmeta,

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

5. Izvod iz matične knjige rođenih,

6. Uvjerenje o državljanstvu,

7. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (za kandidata koji bude izabran putem konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, škole će tražiti  uvjerenje o neosuđivanju),

8. Uvjerenje  o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece ( za kandidata koji bude izabran putem konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, škole će tražiti  uvjerenje),

9. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti,  polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

10. Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci, će dostaviti kandidat koji bude primljen u radni odnos,  prije potpisivanja ugovora o radu,

11. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanja kao dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica  (boduje se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi i profilu traženim konkursom),

12. Uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, a koje sadrži podatke o: vrsti posla; stepenu stručne spreme; dužini ostvarenog radnog staža  po vrstama posla, kao i napomenu ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, te je to radno vrijeme potrebno preračunati u puno radno vrijeme,

13. Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

14. Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

15. Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni da uz prijavu na konkurs dostave ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, biće podvrgnuti testiranju i intervjuu koji će biti obavljen u prostorijama JU OŠ “ Petar Petrović Njegoš “ Maslovare,  u srijedu, 28.8.2019. godine, sa početkom u 9 časova. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene fotokopije priložene dokumentacije, neće biti uzete u razmatranje.

 

Prijave se primaju u roku od 8 dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske “, a šalju se na adresu: JU OŠ “Petar Petrović Njegoš” Maslovare, 78 223 Maslovare.

 

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

 

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

 

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana