JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 13.10.2021. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 13.10.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 13.10.2021. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**********

**************

HOTEL “BOSNA” DOO BANjALUKA

Ul. Kralja Petra I Karađorđevića br.97

78000 BANjALUKA

Raspisuje:

 

OGLAS

 

- Sobarica  ( ž) ..........................  2 izvršioca

 

Opis posla:

*sprema sobe, čisti namještaj i krevete

 

Zainteresovani kandidati se mogu javiti lično na adresu poslodavca.

 

Oglas otvoren do 30.10.2021.

***

H&G d.o.o. BANjALUKA

Ul. Alekse Dundića 8

78000 Banjaluka

 Raspisuje:

                                                                   OGLAS

- Elektro inženjer EE instalacija ......................  1 izvršilac

Rad na: neodređeno vrijeme.
Mjesto rada Banjaluka
Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Po mogućnosti vozača dozvola “B” kategorije.

Oglas otvoren do 31.12.2021. godine

Nezaposlena lica prijave na oglas šalju na hig@teol.net  ili hog.doo.bl@gmail.com  

Broj tel: 065/342-775

***

JU CENTAR “ZAŠTITI ME” BANjALUKA

Ul. Poljokanov  park bb

78000 Banjaluka

Raspisuje: 

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

 

I  Raspisuje se konkurs za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme kako slijedi:

 

Nastavnik u osnovnoj školi - defektolog, sa punim radnim vremenom, 3 izvršioca, lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, na neodređeno vrijeme;

Defektolog - stručni saradnik, sa punim radnim vremenom, 1 izvršilac, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, na neodređeno vrijeme.

 

II  Opšti i posebni uslovi:

 

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji osim opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu, ispunjavaju i uslove propisane članom 104.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača  i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

 

Prijem radnika će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu prijavu (sa adresom i kontakt telefonom) potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnika o proceduri i kriterijumima  za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi :

1. fotokopiju diplome:

-  za radno mjesto pod rednim brojem 1 - nastavnik u osnovnoj školi - defektolog: ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u trajanju od tri godine sa najmanje ostvarenih 180 EC­TS bodova ili ekvivalent, u kojoj je navedeno jedno od sljedećih stručnih zvanja: diplomirani defektolog – oligofrenolog (VSS); profesor specijalne edukacije i rehabilitacije            (VSS); diplomirani edukator i rehabilitator (VSS); specijalni edukator i rehabilitator (VSS);

- za radno mjesto pod rednim brojem 2 - defektolog-stručni saradnik: ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u trajanju od četiri godine sa najmanje ostvarenih 240 EC­TS bodova ili ekvivalent, u kojoj je navedeno jedno od sljedećih stručnih zvanja: diplomirani defektolog – oligofrenolog (VSS); profesor specijalne edukacije i rehabilitacije (VSS);

2. diplomirani edukator i rehabilitator (VSS); specijalni edukator i rehabilitator (VSS);

dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

4. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

5. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

6. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

7. uvjerenje o državljanstvu;

8. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, u stručnoj spremi traženoj konkursom;

9. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke o: vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

12. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

13. uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Pravo učešća na konkursu izuzetno imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , o čemu su kao dokaz dužni dostaviti uvjerenje o radnom stažu u struci u trajanju od najmanje 12 mjeseci.

 

Kandidat koji bude izabran po konkursu, prije zasnivanja radnog odnosa će dostaviti:

ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje ne može biti starije od šest mjeseci.

 

Uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece JU Centar “Zaštiti me” Banjaluka će zatražiti od nadležnih organa nakon što kandidat bude izabran putem konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

III   Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave svu traženu dokumentaciju obaviće se dana 26.10.2021. godine u prostorijama JU Centar “Zaštiti me” Banjaluka, na adresi Poljokanov park bb, Banjaluka, sa početkom u 11 časova. Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove Centar će postaviti na oglasnu tablu Centra najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. Kandidati se neće posebno pozivati na obavljanje testiranja i intervjua, a u slučaju da se kandidati ne pojave na testiranju i intervjuu u naprijed navedenom vremenu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.  

 

IV  Rok za podnošenje prijava kandidata je osam ( 8 ) dana od dana objavljivanja.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih traženih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa dokumentacijom predaju se  lično na protokol ili poštom na navedenu adresu, sa naznakom “Za konkurs”.

***

JU MEDICINSKA ŠKOLA BANjALUKA

Ul. Cetinjska br.1

78000 Banjaluka

Raspisuje:

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Profesor stručnih predmeta - doktor medicine, VSS, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme, 16 časova,

2. Profesor istorije, VSS, 1 izvršilac, na određeno vrijeme radi zamjene odsutne radnice, 10 časova,

3. Nastavnik praktične nastave za laboratorijsko-sanitarne tehničare - diplomirani sanitarni inženjer, VSS, 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnice sa neplaćenog odsustva, 15 časova.

 

U radni odnos se primaju lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

 

  Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. tačka 1, 2. i 3. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama .

 

 Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (ovjerene fotokopije):

- diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi - završen prvi ciklus studijskog programa  u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 EC­TS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ili uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

- uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ne starije od 6 mjeseci),

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- uvjerenje o radnom iskustvu izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

  Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž  van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju , kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

  Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole dana  22.10.2021. godine (petak).

 Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave svu traženu dokumentaciju, Komisija za prijem radnika obaviće intervju i testiranje dana 25.10.2021. godine (ponedjeljak) u 10 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Svi kandidati će biti obaviješteni o izboru kandidata u roku od 8 dana od dana izvršenog izbora.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od šest mjeseci.

Škola će za kandidata koji bude izabran prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti. 

Škola ne vraća dostavljenu dokumentaciju kandidatima.

   Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja .

   Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti zapečaćene u koverti lično na protokol u Sekretarijat škole ili poštom na adresu škole  sa naznakom “Za Komisiju za prijem radnika”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

JU OŠ “MIROSLAV ANTIĆ” BANjALUKA

Bistrica bb

78000 BANjALUKA

raspisuje:

 

KONKURS

za popunu  radnog mjesta

 

1. Profesor /nastavnik muzičke kulture na određeno vrijeme do  31.08.2022. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu - 6 časova, rad u PO Pervan i PO Borkovići - 1 izvršilac

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača. Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 177. Zakona.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem . - Dostavlja kandidat.

Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 Uz potpisanu prijavu (sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom) potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnika o proceduri i kriterijumima  za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

• Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

• Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

• Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

• Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

• Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

• Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

• Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Testiranje i intervju će se obaviti dana 26.10.2021. godine (utorak) sa početkom u 12 časova, u prostorijama škole sa kandidatima koji su dostavili potpune  i blagovremene  prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu  tablu škole  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam ( 8) dana od dana objavljivanja .

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na adresu škole sa naznakom”Za konkurs “.

***

OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO BANjALUKA

Ul. Vladike Platona bb

78000 Banjaluka

Objavljuje:

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

I - Naziv i pozicija radnog mjesta

 

1.  Tužilački asistent – daktilograf ..............broj izvršilaca 1 (jedan)

radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme

2. Tužilački asistent – daktilograf ..............broj izvršilaca 1 (jedan)

radni odnos se zasniva na određeno vrijeme do završetka Projekta u kojem se realizuje budžetska podrška za rad na predmetima ratnih zločina

 

 

II – Opis poslova

 

Tužilački asistent - daktilograf kreira tužilačka pismena po naredbi tužioca, formira dostavnice za pismena koja se dostavljaju van Tužilaštva, registruje prateće priloge uz dokument, izvršava druge zadatke dodijeljene od strane tužioca u skladu sa Pravilnikom o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u Tužilaštvima i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

 

 III - Opšti uslovi

1) da je državljanin RS ili BiH,

2) da je stariji od 18 (osamnaest) godina,

3) da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u pravosudnoj instituciji,

5) da nije otpušten iz pravosudne institucije ili organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa.

 

 

IV - Posebni uslovi

- Za pozicije 1. i 2. - SSS, IV stepen, šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

 

 

V - Potrebni dokumenti

Prijava na konkurs podnosi se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, http://ot-banjaluka.pravosudje.ba , u dijelu “konkursi za upražnjene pozicije”, a može se dobiti i u Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka, Ul. Vladike Platona bb.

 

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom, uz napomenu da je propisima koji regulišu radne odnose propisano da zaposlenom prestaje radni odnos u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke, koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

Uz prijavu na javni konkurs kandidati prilažu u originalu ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

- Lične karte ili pasoša,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Svjedočanstvo o završenoj školi,

-  Uvjerenje ili potvrdu o traženom radnom iskustvu,

-  Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti - ljekarsko uvjerenje dostaviće izabrani kandidati po završetku konkursne procedure.

 

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

 

VI - Adresa za podnošenje prijave i rok za prijavu na konkurs

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova se mogu dostaviti lično, putem pošte na adresu: Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci, ul. Vladike Platona bb, 78000 Banjaluka, sa naznakom: “Prijava na konkurs” ili elektronskim putem na i-mejl adresu ot-blŽpravosudje.ba sa tačnom naznakom radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu elektronskim putem obavezan je u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave da dođe u tužilaštvo i prijavu potpiše (lično ili preko punomoćnika, koji će tada priložiti i ovjerenu punomoć), te predati/dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava kandidata je 8 (osam) dana od dana objavljivanja .

Prije donošenja odluke o izboru sa prijavljenim kandidatima, koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa, obaviće se intervju i provjera radnih sposobnosti kandidata, koja se sastoji u provjeri poznavanja rada na računaru i brzini kucanja.

O vremenu i mjestu testiranja kandidati će biti obaviješteni naknadno, najdalje u roku od 5 dana od zatvaranja konkursa, pismenim putem ili telefonskim putem, te je potrebno u prijavi obavezno navesti i kontakt telefon.

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu “Glas Srpske” i na internet stranici Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

***

UNIVERZITET U BANjALUCI

Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A

78000 Banjaluka

 

Na osnovu člana 139. stav (3) Statuta Univerziteta u Banjaluci, Senat Univerziteta  raspisuje

 

KONKURS

 

I Za izbor nastavnika:

 

Ia Za uže naučne oblasti:

1. Menadžment – 2 izvršioca

2. Teorijska ekonomija – 1 izvršilac

3. Opšta elektrotehnika – 1 izvršilac

4. Računarske nauke** - 2  izvršioca

5. Dječija i preventivna stomatologija – 1 izvršilac

6. Porodična medicina* – 2 izvršioca

7. Otorinolaringologija* – 1 izvršilac

8. Hirurgija* - 1 izvršilac

9. Fizikalna medicina i rehabilitacija* - 2 izvršioca

10. Fiziologija životinja – 1 izvršilac

11. Opšta fizika – 1 izvršilac

12. Školska i primijenjena kartografija – 1 izvršilac

13. Algebra i geometrija – 1 izvršilac

14. Neorganska i nuklearna hemija – 2 izvršioca

15. Komunikologija – 1 izvršilac

16. Specifični jezici – engleski jezik (nastavni predmeti: Savremeni engleski jezik 1, Savremeni engleski jezik 2, Savremeni engleski jezik 3, Gramatika engleskog jezika 2, Semantika, Naučno i tehničko prevođenje, Teorija prevođenja, Semiotika) – 1 izvršilac

17. Specifični jezici – engleski jezik (nastavni predmeti: Morfosintaksa engleskog jezika 2, Savremeni engleski jezik 8, Fonologija engleskog jezika, Govor i izgovor engleskog jezika, Konceptualni pristupi značenju, Kultura anglofonih zemalja, Kognitivna lingvistika) – 1 izvršilac

18. Specifične književnosti – njemačka književnost (nastavni predmeti: Njemačka književnost romantizma, Njemačka književnost realizma, Njemačka književnost 20. vijeka, Njemačka književnost poslije Drugog svjetskog rata, Seminar iz njemačke književnosti, Njemačka drama 20. vijeka, Njemački roman 20. vijeka u kontekstu svjetske književnosti) – 1 izvršilac

19. Specifični jezici – srpski jezik (nastavni predmeti: Sintaksa srpskog jezika 1, Sintaksa srpskog jezika 2, Uvod u opštu lingvistiku, Opšta lingvistika, Srpski jezik) – 1 izvršilac

20. Specifične kulture – kineska kultura – 1 izvršilac

21. Opšta psihologija – 1 izvršilac

22. Silviekologija – 1 izvršilac

23. Ekonomika i organizacija u šumarstvu – 1 izvršilac

 

II Za izbor saradnika:

IIa Za uže naučne oblasti:

1. Automatika i robotika - 1 izvršilac

2. Sestrinstvo - 1 izvršilac

3. Pedijatrija*- 2 izvršioca

4. Porodična medicina* – 1 izvršilac

5. Fizikalna medicina i rehabilitacija* - 2 izvršioca

6. Matematička analiza i primjene - 1 izvršilac

7. Informacione nauke i bioinformatika (razvoj softvera) – 1 izvršilac

8. Bezbjednosne nauke – 1 izvršilac

9. Specifični jezici - francuski jezik (nastavni predmeti: Francuski jezik 1, Francuski jezik 2,

Francuski jezik 3, Francuski jezik 4, Francuski jezik 5, Francuski jezik 6, Francuski jezik 7, Francuski jezik 8) – 1 izvršilac

10. Opšta pedagogija – 1 izvršilac

11. Uvod u filozofiju – 1 izvršilac

 

 

Opšti uslovi:

1.1  Opšti uslovi za prijavu na konkurs su sljedeći:

- da je državljanin RS ili BiH;

- da je stariji od osamnaest (18) godina;

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

- da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

 

1.2  Kandidati za izbor pod rimskim brojem I i II dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju, kao dokaz o ispunjenosti opštih uslova:

- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);

- izvod iz matične knjige rođenih;

- uvjerenje o radnoj sposobnosti (uvjerenje o radnoj sposobnosti dostavljaju kandidati koji budu izabrani, prije zaključenja ugovora);

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci);

Navedena dokumenta iz tačke 1.2 konkursa ne podnose kandidati koji su u radnom odnosu na Univerzitetu u Banjaluci.

 

Posebni uslovi

2.1 Izbor u zvanje nastavnika i saradnika i period na koji se bira akademsko osoblje propisani su odredbama članova od 76-83. Zakona o visokom obrazovanju i članova od 80-100. Zakona o visokom obrazovanju.

 

Kandidati za izbor u naučno-nastavna, nastavna i saradnička zvanja, uz prijavu na konkurs i dokaz o ispunjenosti opštih uslova, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 

Pod rimskim brojem Ia:

- ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,

- uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),

- dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),

- kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 81. Zakona o visokom obrazovanju RS, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

- kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. Zakona o visokom obrazovanju RS, a u vezi sa članom 138. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

 

Pod rimskim brojem IIa:

- ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,

- uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),

- dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),

- kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 81. Zakona o visokom obrazovanju RS , kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

- kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. Zakona o visokom obrazovanju RS , a u vezi sa članom 138. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

 

Napomena:.

- Za radno mjesto za izbor nastavnika pod rednim brojem “4. Računarske nauke** - 2 izvršioca”, sa jednim kandidatom zaključiće se ugovor o dopunskom radu i to na period od godinu dana.

- Za radno mjesto za izbor nastavnika pod rednim brojem „6. Porodična medicina* - 2 izvršioca”, zaključiće se ugovor o dopunskom radu.

- Za radno mjesto za izbor nastavnika pod rednim brojem “7. Otorinolaringologija* -1 izvršilac”, zaključiće se ugovor o dopunskom radu.

- Za radno mjesto za izbor nastavnika pod rednim brojem “8. Hirurgija* -1 izvršilac”, zaključiće se ugovor o dopunskom radu.

- Za radno mjesto za izbor nastavnika pod rednim brojem “9. Fizikalna medicina i rehabilitacija* - 2 izvršioca”, zaključiće se ugovor o dopunskom radu i to na period od godinu dana.

- Za radno mjesto za izbor nastavnika pod rednim brojem “20. Specifične kulture – kineska kultura - 1 izvršilac”, zaključiće se ugovor na određeno vrijeme i to na period od godinu dana.

- Za radno mjesto za izbor saradnika pod rednim brojem “1. Automatika i robotika - 1 izvršilac”, sa jednim kandidatom zaključiće se ugovor o radu na određeno vrijeme i to na period od godinu dana.

- Za radno mjesto za izbor saradnika pod rednim brojem “3. Pedijatrija* - 2 izvršioca”, zaključiće se ugovor o dopunskom radu.

- Za radno mjesto za izbor saradnika pod rednim brojem “4. Porodična medicina* - 1 izvršilac”, zaključiće se ugovor o dopunskom radu.

- Za radno mjesto za izbor saradnika pod rednim brojem “5. Fizikalna medicina i rehabilitacija* - 2 izvršioca”, zaključiće se ugovor o dopunskom radu i to na period od godinu dana.

- Za radno mjesto za izbor saradnika pod rednim brojem “7. Informacione nauke i bioinformatika (razvoj softvera) - 1 izvršilac”, zaključiće se ugovor na određeno vrijeme i to na period od godinu dana.

- Za radno mjesto za izbor saradnika pod rednim brojem “8. Bezbjednosne nauke - 1 izvršilac”, zaključiće se ugovor na određeno vrijeme i to na period od godinu dana.

Ugovor o radu zaključivaće se u skladu sa članom 9., stav (8). Pravilnika o standardima i normativima za finansiranje javnih visokoškolskih ustanova :

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa navedenim dokumentima i dokazima dostaviti na adresu za radna mjesta:

 

Za izbor nastavnika:

- Pod rednim brojem 1. i 2. Ekonomskom fakultetu, Majke Jugovića 4, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojevima 3. i 4. Elektrotehničkom fakultetu, Patre 5, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojevima 5, 6, 7, 8. i 9. Medicinskom fakultetu, Save Mrkalja 14, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojevima 10, 11, 12, 13. i 14. Prirodno-matematičkom fakultetu, Dr Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojem 15. Fakultetu političkih nauka, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojevima 16, 17, 18, 19. i 20. Filološkom fakultetu, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojem 21. Filozofskom fakultetu, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojevima 22. i 23. Šumarskom fakultetu, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 75A, 78 000 Banjaluka.

 

Za izbor saradnika:

 

Pod rednim brojem 1. Elektrotehničkom fakultetu, Patre 5, 78 000 Banjaluka,

Pod rednim brojevima 2, 3, 4. i 5. Medicinskom fakultetu, Save Mrkalja 14, 78 000 Banjaluka,

Pod rednim brojevima 6. i 7. Prirodno-matematičkom fakultetu, Dr Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banjaluka,

Pod rednim brojevima 8. Fakultetu bezbjednosnih nauka, Bulevar vojvode Živojina Mišića 10A, 78 000 Banjaluka,

Pod rednim brojem 9. Filološkom fakultetu, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka,

Pod rednim brojevima 10. i 11. Filozofskom fakultetu, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka.

***

JU ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA “NIKOLA TESLA” BANjALUKA

Ul. Jevrejska br.48

78000 Banjaluka

Raspisuje:

KONKURS

za prijem u radni odnos na radna mjesta

 

1. Bibliotekar , na određeno vrijeme, do do povratka radnika s bolovanja, 1 izvršilac, puna norma

2. Psiholog, na neodređeno vrijeme, 1 izvršilac, puna norma

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove navedene u članu 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i da imaju:

- Stručnu spremu propisanu Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

Kandidati treba da ispunjava druge posebne uslove propisane navedenim Pravilnikom.

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. prijavu  na konkurs koja mora biti  potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs i  u kojoj se obavezno mora navesti adresa, kontakt telefon  i kratka biografija kandidata;

2. diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 EC­TS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje.

3. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

4. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj
grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija
nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

6.  uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ili uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita

7. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

8. uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH;

9. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji  nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

10. uvjerenje o  radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz kojeg se jasno vidi vrsta posla, stepen  stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme potrebno je preračunati u puno radno vrijeme

11. uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz  kategorije porodice poginulog borca;

12. uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

13. uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa  učenicima koje nije starije od 6 mjeseci.

Uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje da nije upisan u poseban registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece član 5. stav 1. tačka 4) i 5) Pravilnika Škola će zatražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene  kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji dostave blagovremene i potpune prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 28.10.2021. (četvrtak) u 10 časova u prostorijama škole. Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa objaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i  intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs je otvoren osam dana od dana objavljivanja .

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično zapečaćene na protokol u Sekretarijat škole ili poštom na adresu škole sa naznakom “Za Komisiju za izbor kandidata”.

***

“KOZARAPUTEVI” DOO BANjALUKA

Ul. Tunjice bb

78000 BANjALUKA

objavljuje sljedeći:

 

OGLAS

za prijem jednog broja radnika u radni odnos

na određeno vrijeme, i to:

 

Oglas za radna mjesta:

1. Građevinski tehničar – 1 izvršilac;

2. Električar – 1 izvršilac;

 

          Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

Za mjesto pod rednim brojem 1 -  (srednja stručna sprema) - završena građevinska škola, građevinski tehničar, sa ili bez radnog iskustva (IV stepen stručne spreme);

 Za mjesto pod rednim brojem 2 - (srednja stručna sprema) - završena elektrotehnička škola, sa ili bez radnog iskustva (IV stepen stručne spreme)                                                                 

        

                  Oglas je otvoren 15 dana od dana objavljivanja .

         Sa izabranim kandidatima će se zaključiti Ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci. Po isteku ugovora postoji mogućnost da se sa jednim brojem radnika zaključi Ugovor o radu na neodređeno vrijeme. 

         Prijave sa kraćom biografijom i dokazima o ispunjenosti uslova oglasa mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu “KOZARAPUTEVI” d.o.o. Banjaluka, Tunjice b.b. sa naznakom “Prijava na oglas” ili na e-mail adresu: kozaraputevi@fortisgroup.ba

         Sve dodatne informacije vezane za oglas možete dobiti na kontakt telefon Društva broj: 051/366-160.

         Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati prilikom izbora kandidata.

***

“FRATELLO TRADE” AD BANjALUKA

Ul. Ramići bb

78000 Banjaluka

 

Na osnovu ukazane potrebe za popunom radnih mjesta preduzeće “FRATELLO TRADE” AD, Ramići bb Banjaluka, oglašava

 

 

OGLAS

za popunu radnog mjesta i prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 

 

1. Radno mjesto:

- Trgovac – 2 izvršioca (m),

- Mjesto rada: ribarnica na gradskoj tržnici, Banjaluka,

- Prijem u radni odnos na određeno vrijeme,

- Puno radno vrijeme.

 

2 . Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati:

- SSS – IVili III stepen,

- Da nije kažnjavan,

- Da je zdrav i sposoban za rad na navedenom radnom mjestu.

 

 

3. Posebni uslovi:

- Spretnost prilikom obrade mesa ili ribe (čišćenje i filetiranje ribe)

- Poznavanje rada na računaru, fiskalnoj kasi (osnove).

 

4. Oglas ostaje otvoren do popune navedenog radnog mjesta, zainteresovani kandidati mogu dostaviti kratku biografiju i kontakt podatke putem e-mail zelko.pecanac@fratello-trade.com ili

info@fratello-trade.com  .

***

JU OŠ “JOVAN DUČIĆ” ZALUŽANI

Nenada Kostića 7

78000 Banjaluka

raspisuje:

 

KONKURS

za popunu sledećeg upražnjenog radnog mjesta

 

1. Nastavnik/profesor istorije, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, do povratka radnika sa bolovanja,  puna norma, - 1 izvršilac.

 

Pored opštih uslova koji su propisani Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

Opšti  uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju  prilikom prijavljivanja na konkurs su:

- da je državljanin RS ili Bosne i Hercegovine što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

- da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

- da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci, i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela  učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad  djetetom i maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem izdatim od strane MUP-a, a koje poslodavac pribavlja službenim putem;

- da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad  djetetom i maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem izdatim od strane nadležnog osnovnog suda, a koje kandidat prilaže uz prijavu na javni konkurs.

 

Uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem (ako je kandidat rođen u RS), a prije zasnivanja radnog odnosa.

Prava učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom (čl. 104. stav (6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

5. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od strane visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena koje je kandidat ostvario tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6. Uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje  o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg Poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije  borca.

 

Kandidati koji budu primljeni na upražnjena radna mjesta, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezni su dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci.

 

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, a koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, obaviće se testiranje i intervju u prostorijama škole u Zalužanima dana 27.10.2021. godine u 11 časova.

 

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije održavanja testiranja i intervjua. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave sa potrebnom  dokumentacijom slati na adresu škole , sa naznakom “Za konkurs”.

***

JU OŠ  “VASA ČUBRILOVIĆ” GRADIŠKA

Mihajla Pupina 10

Gradiška

raspisuje:  

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Voditelj produženog boravka, na određeno vrijeme, za rad u produženom boravku - do 30.6.2022. godine - 5 izvršilaca, lica sa iskustvom

2. Voditelj produženog boravka - na određeno vrijeme, za rad u produženom boravku, do 30.6.2022. godine - 1 izvršilac, lice sa iskustvom

3. Voditelj produženog boravka - na određeno vrijeme, za rad u produženom boravku, do 30.6.2022. godine - 1 izvršilac, lice sa iskustvom

4. Nastavnik matematike - nepuna norma (16 časova), na određeno vrijeme, do 31.8.2022. godine, lice bez iskustva - pripravnik,

5.   Nastavnik razredne nastave,  na određeno vrijeme, - do povratka radnika sa bolovanja - 1

      izvršilac, lice sa iskustvom.

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su

prema članu 5. Pravilnika:

- Da je državljanin RS ili BiH , što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- Da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte

- Da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,

- Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotreba opojnih sredstava;

- Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela

             seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

- Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv    dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja    djeteta,  polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

- Uvjerenje iz stava 1. t.4) i t.5 ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti  službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Posebni uslovi:

 

-  za voditelja produženog boravka- pod rednim brojem 1. - da ima završen prvi ciklus     odgovarajućeg studijskog programa i zvanje profesor razredne nastave ili ekvivalent ,    odnosno visoku stručnu spremu i radno iskustvo nakon sticanja stručne spreme i traženog

       zvanja u vaspitno –obrazovnom radu;

- za voditelja produženog boravka - pod rednim brojem 2. - da ima završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa i zvanje diplomirani pedagog ili ekvivalent , odnosno visoku stručnu spremu i radno iskustvo nakon sticanja stručne spreme i traženog zvanja u vaspitno-obrazovnom radu;

 

- za voditelja produženog boravka - pod rednim brojem 3. - da ima završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa i zvanje profesor engleskog jezika ili ekvivalent , odnosno visoku stručnu spremu i radno iskustvo nakon sticanja stručne spreme i traženog zvanja u vaspitno-obrazovnom radu;

 

- za nastavnika pod rednim brojem 4. - da ima završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa i zvanje profesor matematike i informatike za osnovnu školu ili ekvivalent, odnosno visoku stručnu spremu;

 

- za nastavnika pod rednim brojem 5. - da ima završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa i zvanje profesor razredne nastave ili ekvivalent , odnosno visoku stručnu spremu i radno iskustv nakon sticanja stručne spreme i traženog zvanja u vaspitno-obrazovnom radu;

 

Uz potpisanu prijavu na konkurs (sa kratkom biografijom i kontakt telefonom) i

dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti:


1.  Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,  odnosno diplomu stečenu       nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

 

2. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od strane visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena koje je kandidat ostvario tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;


3.  Uvjerenje ili potvrdu od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji               nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;


4.  Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži podatke   iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenom radnog staža  po vrstama posla;(osim  za lica koja konkurišu na radno mjesto  pod rednim brojem 4.)


5.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o   utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se           radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;


6.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o            utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz    kategorije  borca;


7.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o   utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

 

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju uslove propisane Zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja Zakona na snagu, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane kao ni prijave kandidata koji se ne odazovu na intervju i test.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Lista kandidata koji ispunjavaju uslove tražene konkursom biće objavljena na oglasnoj tabli škole.

Testiranje i intervju sa kandidatima biće obavljen 27.10.2021. godine sa početkom u 16 časova u prostorijama  škole. Kandidati se neće pozivati posebno na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

 

Prijave sa dokumentacijom dostavljaju se na adresu škole.

***

JU OŠ “BRANKO SMILjANIĆ” GRADIŠKA

M. STOJANOVIĆA BB

78400 GRADIŠKA

Raspisuje:

 

 

JAVNI KONKURS

Za popunu upražnjenih radnih mjesta:

Gradiška:

1. Nastavnik harmonike - 12 časova nastave -   1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno radno vrijeme do 24.6.2022. g.

2. Nastavnik harmonike - 7 časova nastave - 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno radno vrijeme do 24.6.2022. g.

3. Nastavnik gitare - 18 časova nastave - 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno radno vrijeme do 24.6.2022. g.

4. Nastavnik flaute - 12 časova nastave- 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno radno vrijeme do 24.6.2022. g.

5. Nastavnik klavira - 12 časova nastave - 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno radno vrijeme do 24.6.2022. g.

6. Nastavnik violine - 12 časova nastave - 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno radno vrijeme do 24.6.2022. g.

7. Nastavnik violončela - 12 časova nastave - 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno radno vrijeme do 24.06.2022. g.

 

Područno odjeljenje Kozarska Dubica:

8. Nastavnik harmonike - 12 časova nastave -   1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno radno vrijeme do 24.6.2022. g.

9. Nastavnik gitare - 12 časova nastave - 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno radno vrijeme do 24.6.2022. g.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova koji su propisani Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, kao i Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela  učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.

5) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog i drugog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja pod brojem 4. i 5. za izabrane kandidate škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnih odnosa.

Uz potpisanu prijavu na konkurs od strane kandidata (sa naznačenom adresom  prebivališta i brojem telefona) i dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova, kandidati su dužni dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjavanje posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje:

 

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj

    je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.

3) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

4) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji

    nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

5) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje

     visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne

     postoje podaci o prosjeku ocjena;

6) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca za radna mjesta u kojima se traži lice sa radnim iskustvom,

7) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za radna mjesta u kojima se prima lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

 

Kandidati su dužni  dostaviti originalne dokumente ili ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije i dokumenti se ne vraćaju kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske” a neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom dužni su pristupiti intervjuu i testiranju koji će se sa kandidatima obaviti Komisija za izbor.

 Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave će se održati dana 27.10.2021. godine u 10 časova  u prostorijama JU Osnovne muzičke škole “Branko Smiljanić” Gradiška.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua..

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Škola će sve kandidate obavijestiti pismenim putem o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili poslati poštom na adresu škole:

 

 JU OMŠ “Branko Smiljanić”

Gradiška  78400, M. Stojanovića bb, Sa naznakom –Prijava na konkurs.

***

JU OŠ “VUK S. KARADžIĆ” GRADIŠKA

Turjak

78404 TURJAK     

Raspisuje:

 

KONKURS

za popunu radnih  mjesta

 

1. Profesor TO - 4 časa, na određeno vrijeme (do kraja školske god.) lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom.

2. Profesor fizike - 4 časa, na određeno vrijeme (do kraja školske god.) pripravnik

3. Profesor fizičkog i zdravstvenog vaspitanja - 3 časa, na određeno vrijeme (do kraja školske godine) lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom.

 

                  Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene članom 104, 105, 106. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. Da je državljanin RS ili Bih, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu.

2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz mat. knjige rođenih ili kopijom lk,

3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci, a koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu,

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem - dostavlja kandidat

Uvjerenja iz tačke 4. i 5.  škola će pribaviti službenim putem, a poslije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu(sa biografijom, adresom i brojem telefona)potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijima iz člana  115. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Pravilnika  o proceduri i kriterijumima za prijem u radni odnos u osnovnoj školi.

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta
3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica  sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
4. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
6. Uvjerenje o radnom stažu  izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,
7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,
9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  ratnog vojnog invalida.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Testiranje i intervju  će se obaviti 28.10..2021. godine  (četvrtak ) sa početkom u 10 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće  posebno pozivati na  intervju i testiranje, u slučaju nepojavljivanja, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli škole prije zakazanog testiranja.
Prijave slati na adresu JU OŠ “Vuk S. Karadžić” 78404 Turjak, Gradiška, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa sa naznakom “za konkurs”.


***

JU OŠ “SVETI SAVA” DUBRAVE

Dubrave b.b. 

78 411 Dubrave

 

KONKURS

za  prijem radnika na određeno vrijeme

 

 

1. Voditelja produženog boravka – 2 izvršioca, puna norma, na određeno vrijeme, odnosno do 30.6.2022. godine – nastavnik razredne nastave sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

2. Profesor/nastavnik fizike – 1 izvršilac, nepuna norma (16 nastavnih časova ), na određeno vrijeme, odnosno do 31.8.2022. godine, bez radnog iskustva – pripravnik;

3. Profesor/nastavnik srpskog jezika – 1 radnik, nepuna norma (4 nastavna časa ), na određeno vrijeme, odnosno do 31.8.2022. godine, bez radnog iskustva – pripravnik;

4. Profesor/nastavnik njemačkog jezika – 1 radnik, nepuna norma (2 nastavna časa ), na određeno vrijeme odnosno do 31.8.2022. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

5. Profesor/nastavnik fizičkog vaspitanja - 1 radnik, nepuna norma (2 nastavna časa ), na određeno vrijeme odnosno do 31.8.2022. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs jesu:

1.  da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa). 

 

Posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs, uz potpisanu prijavu  su:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3.  Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, za kandidata koji u toku studija nije položio navedenu grupu predmeta

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, samo za kandidate koji se prijavljuju za radno mjesto voditelj produženog boravka, nastavnik njemačkog jezika i nastavnik fizičkog vaspitanja;

5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen, samo za kandidate koji se prijavljuju za radno mjesto voditelj produženog boravka, nastavnik njemačkog jezika i nastavnik fizičkog vaspitanja;

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice  poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  borca,    

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata na javni konkurs komisija ne razmatra, već ih evidentira, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojom se prijava odbacuje.

Kandidati koji budu dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji budu ispunjavali uslove konkursa, testiranje će se obaviti u prostorijama centralne škole u Dubravama, po sljedećem rasporedu:

Kandidati za radno mjesto voditelj produženog boravka utorak, 26.10.2021. godine, od 10, a intervju isti dan od 12.

Kandidati za radno mjesto nastavnik njemačkog jezika utorak, 26.10.2021. godine, od 12, a intervju isti dan od 13.

Kandidati za radno mjesto nastavnik fizike srijeda, 27.10.2021. godine, od 12, a intervju isti dan od 13.

Kandidati za radno mjesto nastavnik fizičkog i zdravstvenog vaspitanja srijeda, 27.10.2021. godine, od 13, a intervju isti dan od 14.

Kandidati za radno mjesto nastavnik srpskog jezika četvrtak, 28.10.2021. godine, od 12, a intervju isti dan od 13.

 

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole i to najkasnije tri dana prije testiranja. Kandidati se neće pozivati na testiranje i intervju.

Ukoliko se kandidat ne pojavi na testu ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

U  prijavi na konkurs  kandidati  obavezno  treba  da  navedu  tačnu  adresu  stanovanja  i  kontakt  telefona (po  mogućnosti  broj  mobilnog  telefona).

Konkurs  ostaje otvoren 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske” Banjaluka.

Prijave na konkurs  dostaviti  na  adresu  škole,  preporučeno  ili  direktno  u  školu.

Adresa škole je:                                                                       

JU  Osnovna škola “Sveti Sava” Dubrave

Dubrave b.b. 78 411 Dubrave, grad Gradiška

sa naznakom – “Prijava na konkurs, ne otvarati”

***

JU OŠ “PETAR KOČIĆ” NOVA TOPOLA

Banjalučki put br.108

78418 NOVA TOPOLA

raspisuje:

 

KONKURS
           za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Profesor fizičkog vaspitanja - 5 časova sedmično, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, rad na određeno vrijeme do 31.8.2022.

2. Voditelj u produženom boravku - profesor razredne nastave - 50 % norme, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom, rad na određeno vrijeme do 30.6.2022.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova koji su propisani Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

 

Opšti  uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju  prilikom prijavljivanja na konkurs su:
- da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
- da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;
- da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci, i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela  učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad  djetetom i maloljetnim licem;
- da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad  djetetom i maloljetnim licem, što dokazuje potvrdom nadležnog suda.

Uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem (ako je kandidat rođen u Republici Srpskoj), a prije zasnivanja radnog odnosa.


Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkursi i spisak dokumentacije koja se dostavlja, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:
1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta, za radna mjesta u nastavi;
3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, za ona radna mjesta za koja se traži položen stručni ispit;
4. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od strane visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena koje je kandidat ostvario tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
5. Uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje  o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg Poslodavca, koje sadrži vrstu posla, stepen stručne spreme po sistematizaciji, i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla;
7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije  borca.

Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci;

Sa kandidatima  koji ispunjavaju uslove konkursa i koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, obaviće se testiranje i intervju u prostorijama škole dana  26.10.2021. godine u  13  časova.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije održavanja testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Prijave sa potrebnom  dokumentacijom slati na adresu škole: Javna ustanova Osnovna škola “Petar Kočić” Nova Topola, Banjalučki put br.108, 78418 Nova Topola, sa naznakom “Za konkurs”.

***

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR ČELINAC

Vojvode Mišića 36

Čelinac

KONKURS

za prijem u radni odnos na radna mjesta

 

1. Diplomirani inženjer mašinstva, na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine, nepuna norma – 2 časa nastave, sa radnim iskustvom                                                                                                               – 1 izvršilac;

2. Profesor stručno-teorijske nastave za elektrotehničku struku, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, puna norma, sa radnim iskustvom                                                                                                                                          – 1 izvršilac;

3. Doktor medicine, na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine, nepuna norma – 4 časa nastave, sa radnim iskustvom                                                                                                                                      – 1 izvršilac;

4. Profesor islamske vjeronauke, na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine, nepuna norma – 2 časa nastave, sa radnim iskustvom                                                                                                                 - 1 izvršilac;

 

Uslovi za prijem radnika u radni odnos:

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i tehničkim školama.

(1) Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu , a prije zasnivanja radnog odnosa;

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena  protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

6) Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena  protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz stava 1. tačka 4) i 5) za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos i sa navedenim brojem telefona) i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati su dužni priložiti :

1) Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 EC­TS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2) Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3) Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

4) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi;

5) Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;

6) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7) Uvjerenje o radnom stažu, izdato od ranijeg poslodavca iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme;

8) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-  invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

9) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno–otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

10) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko– invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno– otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

11) Za radno mjesto pod tačkom 4.  potrebno je da kandidati dostave saglasnost nadležne vjerske zajednice.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, odnosno lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjava ostale uslove propisane navedenim zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

Dana, 28.10.2021. godine (četvrtak) sa početkom u 10 časova u prostorijama škole će se obaviti testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.            

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, škola će objaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

           

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Prijave dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole, JU Srednjoškolski centar Čelinac ul. Vojvode Mišića 36, Čelinac.

 

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom list „Glas Srpske”.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

JU OŠ “DR MLADEN STOJANOVIĆ”

Jošavka bb

78244 JOŠAVKA

raspisuje:
                                                    KONKURS
                                                 za prijem u radni odnos

 

-  Profesor geografije – pripravnik - 1 izvršilac, nepuna norma - 18 časova redovne nastave,  na određeno vrijeme do 31.10.2022. godine;

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o radu RS i članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju RS i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.  Bodovanje kandidata će se vršiti po kriterijumu Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:
1. Da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;
3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti,  koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
5. Uvjerenje  o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece i
6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti,  polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
    
Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, koja podrazumijeva:
- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
- Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
- Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanja kao dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica  (boduje se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi i profilu traženim konkursom),
- Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
- Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
- Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni da uz prijavu na konkurs dostave ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, biće podvrgnuti testiranju i intervjuu koji će biti obavljen u prostorijama JU OŠ “ Dr Mladen Stojanović “ Jošavka,  u utorak, 28.10.2021. godine, sa početkom u 13 časova. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene fotokopije priložene dokumentacije, neće biti uzete u razmatranje.
Napomena: Kandidati su prilikom dolaska u školu dužni poštovati sve mjere i preporuke JZU Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, a u cilju sprečavanja prenošenja virusa korona, obavezna dezinfekcija ruku pri ulasku u školu, poštovanje fizičke distance od dva metra te obavezna upotreba maski.   
Prijave se primaju u roku od 8 dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske”, a šalju se na adresu: JU OŠ “Dr Mladen Stojanović” Jošavka, Jošavka bb, 78244 Jošavka, sa naznakom “Za konkurs”- ne otvaraj.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
Škola će pisanim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

***

JU OŠ “VUK KARADžIĆ” SITNEŠI

78422 Sitneši

Raspisuje:

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

1. Nastavni predmet hemija (8) časova COŠ Sitneši, POŠ Ćukali na određeno vrijeme, do povratka  radnice sa porodiljskog bolovanja, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom ................................ 1 izvršilac

 

Opšti  i posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava

Opšti uslovi

-  da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

-  da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

-  da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu,  a prije zasnivanja radnog odnosa,

- da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, što  dokazuje uvjerenjem iz posebnog Registra, koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a  prije zasnivanja radnog odnosa,

- da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za učinjena djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje dostavljenim uvjerenjem da nije pokrenut krivični postupak.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, kao i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u  odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4)  Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5)  Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje  o vremenu provedenom  na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

8) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

10) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 177. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju,. imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti dana 27.10.2021. godine u 13 časova u prostorijama  škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će  postaviti na oglasnu tablu. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti  ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU OŠ “Vuk Karadžić” Sitneši, 78422 Sitneši

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana javnog objavljivanja.

Napomena: Kandidati su prilikom dolaska u školu dužni poštovati sve mjere i preporuke JZU

Instituta za javno zdravstvo RS, a u cilju sprečavanja prenošenja virusa korona, obavezna dezinfekcija ruku pri ulasku u školu, poštovanje fizičke distance od dva metra te obavezna upotreba maski.

***

 JU OŠ “JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ” SRBAC

Mome Vidovića br.14

78 420 Srbac

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

1. Nastavnik matematike, 1 izvršilac sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme  do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, puna norma ;

2. Nastavnik matematike, 1 izvršilac sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine,  6  nastavnih časova;

3. Nastavnik likovne kulture, 1 izvršilac sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine, 5 nastavnih časova;

4. Nastavnik muzičke kulture, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, puna norma;

5. Nastavnik fizičkog i zdravstvenog vaspitanja, 1 izvršilac sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine, 6 nastavnih časova,

6. Voditelj produženog boravka, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, puna norma,

7. Nastavnik njemačkog jezika, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, puna norma,

 

Opšti  i posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava

Opšti uslovi

-  da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

-  da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

-  da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu,  a prije zasnivanja radnog odnosa,

-  da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela  učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a  prije zasnivanja radnog odnosa,

- da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, što  dokazuje uvjerenjem iz posebnog Registra, koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a  prije zasnivanja radnog odnosa,

- da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za učinjena djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje dostavljenim uvjerenjem da nije pokrenut krivični postupak.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 104. 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, kao i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.  

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u  odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4)  Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5)  Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje  o vremenu provedenom  na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

8) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

10) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju maju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 177. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti dana 26.10.2021. godine u 13  sati  u prostorijama  škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će  postaviti na oglasnu tablu. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti  ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU OŠ”Jovan Jovanović Zmaj” Ul. Mome Vidovića br.14, 78 420 Srbac, Republika Srpska.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana javnog objavljivanja.

***

JU OŠ “IVO ANDRIĆ” KULAŠI

Kulaši 119

78 430 Kulaši

 

Datum: 8.10.2021. godine

Na osnovu člana 113. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  direktor Javne ustanove Osnovna škola “Ivo Andrić” Kulaši, Prnjavor raspisuje:

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

1. Nastavnik - profesor matematike –rad na određeno vrijeme, do povratka nastavnice sa porodiljskog bolovanja, a najduže do 31.12.2022. godine - 16 časova redovne nastave  sedmično - pripravnik - 1 izvršilac;

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju kao i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača  i Pravilnikom o proceduri, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, sa naznakom na koje radno mjesto se prijavljuju, i spiskom priložene dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati dostavljaju i sljedeću ovjerenu dokumentaciju :

1. Uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH;
2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

3. Da je radno sposoban (a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci - prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu);

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela učinjena protiv ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenja iz stava 4. i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem;

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (dostavlja kandidat);

7. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

8. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta , koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

9. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

10. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su dužni lično ili putem pošte dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata. Dostavljena dokumentacija neće biti vraćena kandidatima.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu  tablu škole  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. Rok za podnošenje prijave iznosi 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Za kandidate koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, testiranje i intervju će se održati u prostorijama škole dana 27.10.2021. godine (srijeda) sa početkom u 9 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se na pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti na adresu: JU Osnovna škola “Ivo Andrić” Kulaši, Kulaši 119, 78 430 Kulaši sa naznakom “Za konkurs”.

Napomena: Kandidati su prilikom dolaska u školu dužni poštovati sve mjere i preporuke JZU Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, a s ciljem sprečavanja prenošenja virusa korona, obavezna dezinfekcija ruku pri ulasku u školu, poštovanje fizičke distance od dva metra, te obavezna upotreba zaštitnih maski.

***

JU OŠ  “SVETI SAVA”  GORNjI SMRTIĆI

78438 Smrtići

 

Raspisuje:

 

KONKURS

za popunu upražnjenog  radnog  mjesta

 

1. Nastavnik ili profesor fizike, 2 časa sedmično, 1 izvršilac, rad na određeno vrijeme, najduže do 31.8.2022. godine, u radni odnos se primaju lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

 

Zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, a prijem kandidata će se vršiti u skladu sa   Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za  prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5) Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju o ispunjenosti opštih uslova iz Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim ovim Pravilnikom i to:

1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

4.  uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

 5. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6.  uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7.  uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom;

8.  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

9.  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

10.  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju imaju lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 177. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju imaju lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se testiranje i intervju dana 26.10.2021. godine u prostorijama JU OŠ “Sveti Sava” Gornji Smrtići, sa početkom u 12.00 časova.

                 

Kandidati ukoliko se ne pojave na testiranju i intervjuu  smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Napomena: Kandidati su prilikom dolaska u školu dužni poštovati sve mjere i preporuke JZU Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, a u cilju sprečavanja prenošenja virusa korona, obavezna dezinfekcija ruku pri ulasku u školu, poštovanje fizičke distance od dva metra, te obavezna upotreba maski.

Prijavu sa potrebnim dokumentima slati na adresu: JU OŠ “Sveti Sava”

Gornji Smrtići, 78438 Smrtići.

***

JU OŠ “ BRANKO ĆOPIĆ” PRNjAVOR

Rade Vranješević br.1A

78 430 Prnjavor

raspisuje:

 

 

JAVNI KONKURS

za popunu radnih  mjesta na određeno vrijeme

 

 

1. Nastavnik / profesor razredne nastave (određeno radno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, do kraja nastavnog procesa, tj. do 30.6.2022. godine, PŠ Donji Štrpci ) –  1 izvršilac

2. Voditelj produženog boravka (određeno radno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, do kraja nastavnog procesa, tj. do 30.6.2022. godine, profesor razredne nastave, centralna škola) – 1 izvršilac

 

Prijavljeni kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu, uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, uslove iz Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, uslove iz Pravilnika o načinu organizovanja  proširenog programa, a prijem kandidata će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

 

Potrebna dokumenta:

 

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona), kandidati su dužni  dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova i to:

 

1. Uvjerenje o državljanstvu (ovjerena kopija)

2. Izvod iz matične knjige rođenih ( ili ovjerena kopija lične karte),

3. Ljekarsko uvjerenje koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova, ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

4. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz člana 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata  u osnovnoj školi potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom i to:

 

7. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

8. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta koji je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

9. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

10. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

11. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

12. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;

13.  Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom;

14. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako  se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

15. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i

16. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (u slučaju da se raspisuje konkurs za lica sa radnim iskustvom), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa,  će se obaviti u prostorijama škole, dana 26.10.2021. godine u 10.30  sati.

 

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole i na internet stranicu škole.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će postaviti na oglasnoj tabli škole i internet stranici škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

 

Sva dokumentacija koju kandidati dostavljaju mora biti ovjerena (ovjerene kopije), i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se razmatrati.

 

Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti u JU Osnovna škola “Branko Ćopić” Prnjavor, ulica Rade Vranješević br.1A, 78 430 Prnjavor, u vremenu od 7 do 15 časova.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

***

JU OŠ “IVAN GORAN KOVAČIĆ” MRKONjIĆ GRAD

Njegoševa 15

70260 MRKONjIĆ GRAD

Raspisuje:

 

KONKURS

za slobodna radna mjesta

 

1. Voditelj produženog boravka - puna norma, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme – do kraja nastavnog procesa u školskoj 2021/22. godini, 2 izvršioca.

 

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati uslove iz čl. 104. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

 Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

- da je državljanin RS ili BiH , što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

- da je punoljetan, što dokazuje izvodom  iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

- da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

- da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (dostavlja kandidat);

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela  učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad  djetetom ili  maloljetnim licem  (za izabranog kandidata škola će pribaviti uvjerenje službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, što dokazuje uvjerenjem iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

 

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

1. Prijavu na konkurs (potpisanu) sa kratkom biografijom i kontakt telefonom;

2. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

3. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ( za lica sa iskustvom);

5. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

6. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

7. Izvod iz matične knjige rođenih;

8. Uvjerenje o državljanstvu;

9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (za lica sa iskustvom);

10. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

11. Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

14. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

          Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja Zakona na snagu ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

           Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Nepotpuna i neblagovremena dokumenta neće se razmatrati. Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

          Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama Škole u ponedjeljak, 25.10.2021. godine sa početkom u 9 časova.

          Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, Škola će objaviti na oglasnoj tabli, najmanje tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. Kandidati se neće posebno pozivati na na testiranje i intervju, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave dostaviti lično ili na adresu škole:

JU Osnovna škola “Ivan Goran Kovačić”

Njegoševa 15, 70260 Mrkonjić Grad

***

OPŠTINA MRKONjIĆ GRAD

Trg kralja Petra I Karađorđevića br. 1

70260 Mrkonjić Grad

 

Na osnovu člana 77. i 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16) i člana 4, 7. i 8. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17), a u vezi sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u opštinskoj upravi opštine Mrkonjić Grad (“Službeni glasnik opštine Mrkonjić Grad”, broj: 6/15, 1/17 i 1/20), načelnik opštine Mrkonjić Grad, raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta službenika

u Opštinskoj upravi opštine Mrkonjić Grad

 

U Opštinsku upravu opštine Mrkonjić Grad prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme, u statusu službenika:

 

1. Samostalni stručni saradnik u pisarnici za urbanističko-građevinske poslove  ......................................................................................... 1 izvršilac

 

    I - Status i kategorija radnog mjesta

      

           Radno mjesto pod rednim brojem 1. - opštinski službenik pete kategorije, trećeg zvanja.

    

 II - Opšti i posebni uslovi

         

          Opšti uslovi koje treba da ispunjava kandidat su:

 

1) da je državljanin RS, odnosno BiH,

2) da je stariji od 18 godina,

3) da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,

5) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa,

6) da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom - član IX stav (1) Ustava BiH,

7) da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika, odnosno namještenika u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave, u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

 

Pored opštih uslova, potrebno je da kandidat ispunjava i sljedeće posebne uslove:

 

- VSS - diplomirani inženjer građevinarstva, diplomirani inženjer arhitekture ili diplomirani prostorni planer ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 EC­TS bodova;

- položen stručni ispit za rad u upravi;

- jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

 

              Lice koje je u drugim organima i organizacijama radilo, a nema položen stručni ispit za rad u upravi, može da se primi u radni odnos uz obavezu da položi stručni ispit u roku od 6 (šest) mjeseci od dana zaposlenja.

 

             Ukoliko lice iz prethodnog stava ne položi stručni ispit za rad u upravi u roku od šest mjeseci, prestaje mu radni odnos.

 

III - Potrebna dokumenta

 

Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu Prijava na javni konkurs (obrazac broj 1/koji je dostupan na sajtu Opštinske uprave opštine Mrkonjić Grad i na sajtu Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS, a može se preuzeti i u Opštinskoj upravi opštine Mrkonjić Grad, šalter broj: 2). Uz prijavu na javni konkurs kandidat je dužan priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa.

 

Kao dokaze o ispunjavanju opštih uslova konkursa, kandidat prilaže fotokopiju uvjerenja o državljanstvu RS, odnosno BiH i izjave da kandidat: 

 

- nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

- nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa,

- nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom - član IX stav (1) Ustava Bosne i Hercegovine, i

- nije u sukobu interesa u skladu sa čl. od 43. do 47. Zakona, sastavni je dio Prijave na javni konkurs.

 

Gore navedene izjave o opštim uslovima sastavni su dio Prijave na javni konkurs - prijavnog obrasca.

 

Kao dokaze o ispunjavanju posebnih uslova kandidati prilažu fotokopije:

 

- diplome o završenoj stručnoj spremi,

- uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u opštinskoj upravi, odnosno izjave kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen,

- isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu stručne spreme (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo).

 

Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođenje javnog konkursa, dužan je da, u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, ovjerenu izjavu o ispunjenosti uslova iz odjeljka IV stav (2) tačka 2, 3. i 4., kao i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze iz prethodnog stava u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang-liste uspješnih kandidata, da postupi u skladu sa prethodnim stavom.

Sa svim kandidatima koji budu ušli u uži izbor Komisija za sprovođenje javnog konkursa obaviće ulazni intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

           Prilikom popunjavanja upražnjenog radnog mjesta daje se prednost, pod istim uslovima, korisnicima prava u skladu sa propisima o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

 

IV - Rok za podnošenje prijava

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa.

 

Prijave na Javni konkurs se mogu podnijeti direktno ili putem pošte na adresu: Opština Mrkonjić Grad, Trg kralja Petra I Karađorđevića br. 1, sa naznakom “Komisiji za izbor”.

 

            Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Javni konkurs se objavljuje u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Glas Srpske”.

 

Ukoliko Javni konkurs ne bude istovremeno objavljen, rok za prijavu se računa od dana posljednjeg objavljivanja.

 

Za sva dodatna obavještenja o Javnom konkursu možete se obratiti službeniku Lekić Predragu, na kontakt telefon: 050/220-948.

***

JU OŠ “DOSITEJ OBRADOVIĆ” KNEŽEVO

D. Komljenovića bb

78230 Kneževo

 

KONKURS

za slobodna radna mjesta

 

- Nastavnik muzičke kulture nepuna norma – 13 (trinaest) časova redovne nastave .. 1 izvršilac

sa  radnim iskustvom i položenim  stručnim ispitom, na određeno vrijeme do  povratka radnika sa bolovanja a najduže do 30.6.2022. god

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu, uslove propisane članom 104.  Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju  i člana 5. tačka g)Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača. Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju kao i lica koja su prije stupanja na snagu ovog zakona ispunjavala uslove u pogledu vrste  i stepena  stručne spreme  u skladu sa članom 177. Zakona.

Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti:
1. uvjerenje o državljanstvu,
2. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,
3. da je radno sposoban, dokaz  ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti ne starije od 6 mjeseci dostaviće kandidat koji bude izabran;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;
5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;
6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.    
Uz prijavu potrebno je dostaviti  dokumentaciju  na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika i to:

a) ovjerenu fotokopiju diplome  o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu  nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

b) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

v) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu  ako je raspisan konkurs za prijemu radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,                

g)  uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,                     
d) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
đ) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
e) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,                                                                                                                                                       ž) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;                                                                                                                          z) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu  iz kategorije borca;
i) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;     

Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije radnog odnosa, obavezan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci;

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, a koji su   dostavili blagovremene i potpune prijave, obaviće se u prostorijama škole dana 25.10.2021. godine (ponedjeljak) u 10 časova. 

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije održavanja testiranja i intervjua. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs. 
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.                

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova slati na adresu škole:                                                   

JU Osnovna škola “Dositej Obradović” Kneževo Ul. Dujka Komljenović bb.                                                          

***

JU SŠC “JOVAN DUČIĆ” KNEŽEVO

Ul. Dujka Komljenovića bb

78230 Kneževo

 Raspisuje:

KONKURS

za prijem u radni odnos na radno mjesto

 

 

1. Voćarstvo sa vinogradarstvom ................. 2  časa, 1 izvršilac sa  radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na  određeno vrijeme do 31.8.2022. godine.

2. Zaštita bilja .............................................. 2  časa, 1 izvršilac sa  radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na  određeno vrijeme do 31.8.2022. godine

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos.

Za navedeno radno mjesto, pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i uslove propisane članom 104. stav 1. tačka 1 i  2 . i člana 111 stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i  vaspitanju, članom 5. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

Izuzetno od uslova člana 104 stava 1. tačka 3) pomenutog Zakona  škola može, na upražnjeno radno mjesto, angažovati lice koje je steklo radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana  u struci, ukoliko ispunjava ostale uslove propisane  Zakonom.

Prijem radnika vrši se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

 

          Potrebna dokumenta:

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

1. Uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

3. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didatičko-metodičku grupu predmeta,

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra  lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6. Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

7. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom  prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 EC­TS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

8. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku  ocjena tokom studiranja, ukoliko u  diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

9. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

10. Uvjerenje o radnom stažu od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža,

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova, koje ne može biti starije od šest mjeseci dostaviće kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uvjerenje iz člana 5. stav 1. t.(5) Pravilnika,  za izabrane kandidate škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se testiranje i intervju dana 25.10.2021. godine u prostoriji škole sa početkom u 13 časova.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju  uslove konkursa postaviti na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje  i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Škola će pismenim putem obavijestiti kandidate o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave se mogu dostaviti lično ili preporučenom  poštom na adresu JU Srednjoškolski centar “Jovan Dučić” 78230 Kneževo, ul. Dujka Komljenovića bb sa naznakom “Prijava na konkurs”.

***

JU OŠ “PETAR KOČIĆ” ŠIPRAGE

78 224 ŠIPRAGE

Raspisuje:

 

 

KONKURS 
 za prijem radnika

 

1. Bibliotekar - 40% norme- , 1 izvršilac na određeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom u Područnoj školi Grabovica.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu i članom  5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi kandidat treba da ispunjava uslove propisane članovima 104; 105; i 111. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:
1. da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti,  koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
5. uvjerenje  o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece i
6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti,  polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
Uvjerenja iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata pribaviće škola službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, koja podrazumijeva:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
2. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
3. Uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško – psihološku i didaktičko – metodičku grupu predmeta,
4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
5. Izvod iz matične knjige rođenih,
6. Uvjerenje o državljanstvu,
7. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (za kandidata koji bude izabran putem konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, škole će tražiti  uvjerenje o neosuđivanju),
8. Uvjerenje  o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (za kandidata koji bude izabran putem konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, škole će tražiti  uvjerenje),
9. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
10. Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci, će dostaviti kandidat koji bude primljen u radni odnos, prije potpisivanja ugovora o radu, 
11. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanja kao dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica  (boduje se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi i profilu traženim konkursom),
12. Uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, a koje sadrži podatke o: vrsti posla; stepenu stručne spreme; dužini ostvarenog radnog staža  po vrstama posla, kao i napomenu ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, te je to radno vrijeme potrebno preračunati u puno radno vrijeme,
13. Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
14. Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
15. Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni da uz prijavu na konkurs dostave ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, biće podvrgnuti testiranju i intervjuu koji će biti obavljen u prostorijama JU OŠ “ Petar Kočić” Šiprage, 28.10.2021. godine, sa početkom u 11 časova.

 Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene fotokopije priložene dokumentacije, neće biti uzete u razmatranje.

Prijave se primaju u roku od 8 dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske”, a šalju se na adresu: JU OŠ “Petar Kočić” Šiprage, 78 224  Šiprage.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana