JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 13.05.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 13.05.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 13.05.2020. godine.

  Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

*******************

 

ZU “INTERNACIONALNI DIJALIZA CENTAR”

Ul. Ivana Franje Jukića 9

78000 Banjaluka

Objavljuje:

 

OGLAS

Zdravstvena ustanova-bolnica “Internacionalni Dijaliza Centar” Banjaluka

 

 

Zdravstvena Ustanova-bolnica “Internacionalni Dijaliza Centar” Banjaluka pripada Fresenius Medical Care grupaciji, svjetski najvećem integrisanom dobavljaču proizvoda i pružaocu usluga dijalize za pacijente sa hroničnim zatajenjem bubrega. Zbog potrebe poslovanja u našem dijaliznom centru u Banjaluci, oglašavamo slobodno radno mjesto za prijem radnika u radni odnos na poziciji:

 

 

1. Doktor – specijalista interne medicine ili subspecijalista nefrolog, na neodređeno vrijeme,

 1 izvršilac (m/ž)

 

Uslovi:

 

- VSS – Medicinski fakultet, specijalista interne medicine ili subspecijalista nefrolog;

- Poznavanje engleskog jezika;

- IT vještine: poznavanje operativnog sistema Windows i MS Office.

 

Prednost imaju kandidati sa prethodnim iskustvom u radu na dijalizi.

 

Pozivamo sve zainteresovane kandidate da nam dostave sljedeće:

- biografiju

- fotokopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu

- fotokopiju potvrde o završenoj specijalizaciji iz interne medicine ili subspecijalizaciji iz nefrologije

 

Svi zainteresovani, prijavu na oglas odnosno CV sa dokazima o ispunjavanju uslova mogu dostaviti na mejl adresu ljudski.resursi@fmc-ag.com  ili putem pošte na: “Internacionalni dijaliza centar” Banjaluka, Ivana Franje Jukića broj 9, 78 000 Banjaluka, sa naznakom “Prijava na konkurs”.

 

Oglas ostaje otvoren do 31.5.2020. godine.

 

***

 

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “VUK KARADžIĆ”

Jezero, Vuka Karadžića bb, Jezero

tel.: 050/291-010,

e-mail: os102@skolers.org

 

 

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola “Vuk Karadžić”  Jezero

 

I - Predmet

 

Školski odbor JU OŠ “Vuk  Karadžić” Jezero raspisuje javni konkurs za izbor direktora JU OŠ  “Vuk  Karadžić” Jezero

 

 

II - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa odredbama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

 

III - Mandat

Direktor Javne ustanove Osnovna škola “Vuk Karadžić” Jezero se bira na period od 4 (četiri) godine, tj. mandat direktora traje 4 godine i počinje od dana stupanja na dužnost. 

 

IV - Status

Direktor škole zasniva radni odnos i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, kolektivnim ugovorima, Statutom škole i Pravilnikom o radu.

 

V - Uslovi za učešće na konkurs

Za direktora Javne ustanove Osnovna škola “Vuk Karadžić” Jezero može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom Bosne i Hercegovine, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i statutom škole i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole i to:

 

1. Opšti uslovi:

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske i

- da je stariji od 18 godina.

 

2. Posebni uslovi:

- da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, a na raspisani konkurs za direktora škole mogu konkurisati i lica iz člana 177. stav (2) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

- da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome.

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

 

VI - Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:

- Prijavu - u kojoj kandidat, između ostalog, taksativno navodi svu dokumentaciju koju prilaže kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova traženih konkursom,

- Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Dokaz odnosno diploma o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalenta,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- Dokaz odnosno uvjerenje o dužini radnog iskustva u prosvjeti nakon sticanja diplome (najmanje pet godina),

- Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

- Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost),

- Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, (navedeno uvjerenje škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost).

- Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili drugim maloljetnim licem.

- Prijedlog programa rada direktora u naredno četvorogodišnjem mandatu.

 

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

 

 

VII - Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:

Javna ustanova Osnovna škola “Vuk Karadžić” Jezero

Ul. Vuka Karadžića bb

70 206 Jezero

sa naznakom “Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola “Vuk Karadžić” Jezero”.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

VIII- Napomena

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o rješenju o izboru i imenovanju direktora Javne ustanove Osnovna škola “Vuk Karadžić” Jezero u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana