JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 12.02.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 12.02.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 12.02.2020. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

***************

****************

 

REPUBLIKA SRPSKA

GRAD BANjA LUKA

GRADONAČELNIK

Raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

 

za popunu upražnjenih radnih mjesta

u Gradskoj upravi grada Banjaluka

 

I

 

           U Gradsku upravu grada Banjaluka prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme, u statusu službenika:

 

u Odjeljenju za opštu upravu:

1. Samostalni stručni saradnik za pravnu pomoć građanima ...................................................................................... 1 izvršilac

2. Stručni saradnik za poslove mjesne zajednice ..................... 2 izvršioca

3. Stručni saradnik za ovjere potpisa, rukopisa i prepisa ........................................................................................... 1 izvršilac

4. Stručni saradnik za rad na šalteru za posebne namjene ........................................................................................... 1 izvršilac

5. Stručni saradnik - sekretar načelnika Odjeljenja ............... 1 izvršilac

 

u Odjeljenju za prostorno uređenje:

6. Samostalni stručni saradnik za pravne poslove u Prijemnoj kancelariji ................................................................................... 1 izvršilac

 

u Odjeljenju za saobraćaj i puteve:

7. Samostalni stručni saradnik za investicije u oblasti niskogradnje .................................................................................. 1 izvršilac

 

u Odjeljenju za inspekcijske poslove:

8. Saobraćajni inspektor ................................................... 1 izvršilac

 

u Službu za zajedničke poslove:

9. Samostalni stručni saradnik za nabavke .............................1 izvršilac

 

                                                         III  - Opšti uslovi

 

          Opšti uslovi koje mora ispunjavati kandidat:

 

1. da je državljanin RS, odnosno BiH;

2. da je stariji od 18 godina;

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave;

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa;

6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član  IX stav 1. Ustava BiH;

7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika, odnosno namještenika u Gradskoj upravi, u skladu sa članovima od 43. do  47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

IV - Posebni uslovi

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto samostalni stručni saradnik za pravnu pomoć građanima, su:

 

- VSS - dipl. pravnik (VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS);

- položen stručni ispit za rad u upravi;

- jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;

- poznavanje rada na računaru.

 

          Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto stručni saradnik za poslove mjesne zajednice, su:

 

- SSS - srednja škola, IV stepen;

- položen stručni ispit za rad u upravi;

- šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;

- poznavanje rada na računaru.

 

 

          Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto stručni saradnik za ovjere potpisa, rukopisa i prepisa, su:

 

- SSS – srednja škola, IV stepen;

- položen stručni ispit za rad u upravi;

- šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;

- poznavanje rada na računaru.

 

          Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto stručni saradnik za rad na šalteru za posebne namjene, su:

 

- SSS – srednja škola, IV stepen;

- položen stručni ispit za rad u upravi;

- šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;

- poznavanje rada na računaru.

 

         Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto stručni saradnik - sekretar načelnika Odjeljenja, su:

 

- SSS – srednja škola, IV stepen;

- položen stručni ispit za rad u upravi;

- šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;

- poznavanje rada na računaru.

 

           Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto samostalni stručni saradnik za pravne poslove u Prijemnoj kancelariji, su:

 

- VSS – dipl. pravnik (VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS);

- položen stručni ispit za rad u upravi;

- dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;

- poznavanje rada na računaru.

 

 

           Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto samostalni stručni saradnik za investicije u oblasti niskogradnje su:

 

- VSS – dipl. građevinski inženjer ili dipl. inženjer arhitekture - (VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS);

- položen stručni ispit za rad u upravi;

- jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;

- poznavanje rada na računaru;

- položen vozački ispit “B” kategorije;

- licenca.                                        

 

Posebni uslov koji mora ispunjavati kandidat za radno mjesto saobraćajni inspektor, su:

 

- VSS – dipl. inž. saobraćaja ili dipl. inž. građevinarstva - (VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS);

- položen stručni ispit za rad u upravi;

- tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;

- poznavanje rada na računaru;

- položen vozački ispit “B” kategorije;

 

             Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto samostalni stručni saradnik za nabavke su:

 

- VSS – društveni, tehnički ili pravni fakultet - (VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS);

- položen stručni ispit za rad u upravi;

- jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;

- poznavanje rada na računaru;

- položen vozački ispit “     B” kategorije;

     

 

         Kandidati koji nemaju položen stručni ispit za rad u upravi, mogu se primiti na rad, s tim da su dužni isti položiti u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja. Ukoliko ne polože stručni ispit za rad u upravi u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja, prestaje im radni odnos.

        

         

V - Potrebna dokumenta

 

Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu – Prijava na javni konkurs, koja je dostupna na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave, kao i na internet stranici grada Banjaluka, a može se preuzeti i u Gradskoj upravi grada Banjaluka.

Tačnost podataka navedenih u obrascu prijave na javni konkurs kandidati potvrđuju svojim potpisom.

Kandidat koji se prijavljuje na više radnih mjesta dostavlja jednu prijavu – prijavni obrazac, u kojoj navodi na koje se pozicije prijavljuje, sa ostalom traženom dokumentacijom, kako je navedeno u tekstu javnog konkursa.

Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis, kojim se potvrđuju navodi iz izjava, čiji se sadržaj ne dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela opštih uslova javnog konkursa.

 

Prilikom prijave na javni konkurs, kandidat prilaže i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi:

 

- Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže fotokopiju uvjerenja o državljanstvu RS, odnosno BiH, i izjave da kandidat:

 

1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH);

2) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi;

3) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa;

4) da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. 43. do 47.  Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

 

Gore navedene izjave o opštim uslovima sastavni su dio Prijave na javni konkurs – prijavnog obrasca.

- Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže fotokopije:

 

1. diplome o završenom fakultetu (za radna mjesta pod rednim brojevima 1, 6, 7,  8 i 9);

2. svjedočanstva o završenoj srednjoj školi (za radna mjesta pod rednim brojevima 2, 3, 4 i 5);

3. uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, ili izjavu kojom se kandidat, koji nema položen stručni ispit, obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi RS (za radna mjesta pod rednim brojevima 1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9);

4. isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu stručne spreme (potvrda, uvjerenje ili drugi akt poslodavca iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo) - za radna mjesta pod rednim brojevima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9);

5. isprave ili izjave da poznaje rad na računaru (za radna mjesta pod rednim brojevima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9);

6. izjavu u pisanoj formi da ima položen vozački ispit “B” kategorije (za radno mjesta pod rednim brojem 7, 8 i 9.);

7. izjavu ili ispravu da posjeduje ovlašćenje za izradu tehničke dokumentacije objekata niskogradnje i nadzor nad građenjem tih objekata ili ovlašćenje za građenje objekata niskogradnje i nadzor nad građenjem tih objekata ili drugo odgovarajuće ovlašćenje koje obuhvata navedena ovlašćenja (za radno mjesto pod rednim brojem 7.)

 

Ukoliko kandidat iz određenog razloga ne posjeduje diplomu o stečenom visokom obrazovanju, a traži se kao dokaz o ispunjavanju posebnog uslova za određeno radno mjesto, može da dostavi uvjerenje o diplomiranju, koje ne može biti starije od roka potrebnog za izdavanje diplome, odnosno ne može biti starije od godinu dana.

U slučaju da kandidat dostavlja uvjerenje o diplomiranju, uz uvjerenje dostavlja i potpisano kratko obrazloženje - izjavu u kojoj navodi razloge dostavljanja uvjerenja, a ne diplome, te ukoliko diploma nije izdata u predviđenom roku, dostavlja potvrdu visokoškolske ustanove da diploma nije izdata.

Kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti  visokog obrazovanja. Samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, kandidat je dužan da uz diplomu o stečenom visokom obrazovanju dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije izdavan, odnosno da se ne izdaje.

Kandidati koji su fakultet završili u inostranstvu imaju obavezu da dostave nostrifikovanu diplomu, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja. Izuzetno kandidati koji su diplomu stekli na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine, kao i oni koji su diplome stekli u Republici Srbiji nemaju obavezu da nostrifikuju diplomu.

Ukoliko je postupak nostrifikacije diplome počet ranije ili je u toku u trenutku prijavljivanja na konkurs, kandidat je dužan da uz prijavu dostavi dokaz o podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju diplome nadležnom organu, s tim da nostrifikovanu diplomu dostavlja organu koji je raspisao konkurs najkasnije do dana održavanja intervjua.

 

Kao dokaz o radnom iskustvu kandidat može da dostavi:

 - potvrde ili uvjerenja poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi, koja treba da budu precizna i detaljna, odnosno u kojima treba da su navedeni podaci o tome na kojim poslovima je kandidat radio – naziv radnog mjesta, da li su to poslovi visoke stručne spreme, odnosno obrazovanja, koliko dugo je obavljao navedene poslove, opis poslova, te treba da bude precizno naveden period angažovanja na radnim zadacima,

- uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje, uz dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja, tako da se na osnovu ovih dokaza može utvrditi da li je kandidat radio na poslovima za koje se traži visoko obrazovanje i koliko dugo, odnosno da li posjeduje traženo radno iskustvo ili

- pismo preporuke ili drugu sličnu ispravu ukoliko sadrži sve naprijed navedene elemente potvrde ili uvjerenja.

 

      Kao dokaz o poznavanju rada na računaru kandidat može da dostavi:

- uvjerenje škole ili druge institucije koja se bavi obučavanjem rada na računaru, diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za rad na računaru, odnosno svjedočanstvo o završenoj srednjoj stručnoj spremi o položenom predmetu iz informatike.

 

Dokazi se dostavljaju na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u RS.  

 

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa Konkursna komisija će odbaciti zaključkom.  

 

VI

 

        Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođenje javnog konkursa (Konkursne komisije), dužan je da, u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Konkursne komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, kao i ovjerene izjave o ispunjenosti opštih uslova (podtačke 1), 3) i 4)) kako slijedi:

 

- da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH),

- da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,  i

- da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. od 43. do 47.  Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

          Ako prvorangirani kandidat ne dostavi naprijed navedene dokaze, u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi gore navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i odgovarajuće ovjerene izjave.

 

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa Konkursna komisija obaviće intervju, s ciljem ocjenjivanja stručne osposobljenosti, znanja i vještina kandidata, i poznavanju poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

 

VII

 

Prijave na Javni konkurs dostavljaju se lično u Prijemnoj kancelariji Gradske uprave, ili putem pošte, na adresu:

Gradska uprava grada Banjaluka – Odsjek za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima, Trg srpskih vladara br. 1, Banjaluka.

Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu je Perišić Ostoja, šef Odsjeka za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima, kontakt telefon 051/244-573.

Ukoliko više kandidata na rang-listi ima isti broj bodova, prednost će imati kandidat koji ima status člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca, kako je propisano članovima 36, 54. i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS. Da bi ostvarili navedene prednosti, kandidati su dužni da prilože odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova iz članova 30, 39. i 60. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS. 

 

                                                            

VIII

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa. Javni konkurs biće objavljen u “Službenom glasniku RS” i dnevnom listu “Glas Srpske”. Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Javni konkurs će za vrijeme trajanja roka za prijavu biti objavljen i na zvaničnoj njeb-stranici grada Banjaluka.

***

“VIGMELT” DOO BANjALUKA

Preduzeće za proizvodnju i promet pogonske tehnike i opreme

Bulevar vojvode Stepe Stepanovića br.132,

78000 Banjaluka

OGLAS

 

Firmi “VigMelt” d.o.o. potreban radnik:

- Varilac (2 radnika)

 

 

Kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

-  SSS

- Radno iskustvo (CO2)

- Čitanje tehničkih crteža

- Visok nivo odgovornosti

- Zainteresovani kandidati se mogu javiti na kontakt telefon 051/438-589 i mejl adresu: vigmelt@blic.net   

- Oglas otvoren do 6.3.2020.

***

TRIGLAV SAVJETOVANjE DOO

 je član grupacije Triglav, najveće finansijske grupacije u JI Evropi. Shodno kontinuiranom razvoju Društva te rastu poslovnih potreba, Triglav savjetovanje d.o.o. poziva sve zainteresovane kandidate da se prijave na poziciju:

 

Prodajni savjetnik u osiguranju(m/ž)

Podružnica: Banjaluka

 

Opis radnih zadataka:

• prezentacija te sklapanje ponuda životnog osiguranja;

• briga i unapređenje poslovnog odnosa sa klijentima;

• koordinacija i nadzor svih poslovnih aktivnosti sa klijentima;

• stručno savjetovanje klijenata o proizvodima i uslovima osiguranja.

 

Kao član Grupe Triglav nudimo Vam više ugodnosti:

• najbolje uslove na tržištu osiguranja u pogledu materijalnih naknada,  napredovanja u  karijeri te radnog okruženja;

• radni odnos u stabilnoj i perspektivnoj kompaniji;

• fleksibilno radno vrijeme;

• stalnu edukaciju usmjerenu ka visokom profesionalnom razvoju;

• dogovorene prodajne sastanke uz asistenciju vlastitog kol centra.

 

Od Vas očekujemo:

• minimum SSS;

• 1 godina radnog iskustva;

• poznavanje rada na računaru;

• vozačka dozvola B kategorije i vlastiti automobil – obavezno;

• komunikativnost, ambicioznost i dinamičnost;

• sklonost ka timskom radu uz naglašenu samostalnost.

 

Ako ste prepoznali sebe u ovom oglasu, prijave dostaviti na i-mejl adresu kontakt osobe Arnele Žunić: arnela.zunicŽtriglav-savjetovanje.ba sa naznakom “Prijava za radno mjesto – Prodajni savjetnik u osiguranju”.

Prijava treba da sadrži biografiju.

Kontaktiraćemo sve kandidate koji uđu u uži izbor.

 

Oglas ostaje otvoren do 21.2.2020. godine.

Lokacija: Banjaluka

Broj izvršilaca: 3

Datum objave: 7.2.2020.

Trajanje oglasa: 14 dana (ističe 21.02.2020.)

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “SVETI SAVA”

UŽIČKA BB

78000 BANjALUKA

raspisuje:

 

KONKURS

za popunu  radnog mjesta

 

1. Profesor/nastavnik razredne nastave, voditelj u produženom boravku, na određeno vrijeme do 30.6.2020. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 1 izvršilac;

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača. Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 177. Zakona.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 Uz potpisanu prijavu (sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom) potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri i kriterijumima  za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

• Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

• Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

• Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

• Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

• Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

• Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

• Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Testiranje i intervju će se obaviti dana  27.2.2020. godine sa početkom u 10 časova, u prostorijama škole sa kandidatima koji su dostavili potpune  i blagovremene  prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu  tablu škole  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam ( 8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na  adresu škole.

***

“ELNOS BL” DOO

BLAGOJA PAROVIĆA 100E

78000 BANjALUKA

 

 

Otvorena pozicija za posao:

Elnos Grupa je internacionalna kompanija u oblasti elektroenergetike. Mi smo jedna od vodećih kompanija za objekte do 400 kV. Sa ciljem da profesionalno odgovorimo izazovu porasta obima posla na inostranom tržištu, Elnos BL Banjaluka pruža izvrsnu mogućnost zaposlenja u sektoru inženjeringa, na poziciji elektromontera na poslovima u oblasti dalekovoda i trafostanica.

 

ELNOS BL Banjaluka objavljuje

KONKURS

za radno mjesto:

 

 

• Elektromonter – Divizija za dalekovode –  15 izvršilaca

• Elektromonter – Divizija za trafostanice –  8 izvršilaca

 

Pozivamo Vas da postanete dio našeg uspješnog tima. Nudimo Vam stimulativnu zaradu, mogućnost sticanja novih znanja i napredovanja, dinamično radno okruženje u našim najiskusnijim timovima, te priliku za lični i profesionalni razvoj.

 

Opšti uslovi:

- diploma srednje škole: tehničar elektroenergetike, električar ili monter

 

Specifični uslovi koji će se posebno bodovati:

- Radno iskustvo na ovim i sličnim poslovima

- Vozačka dozvola “B” kategorije

- Poznavanje rada na računaru (MS Office)

- Poznavanje engleskog jezika (prednost, ne i obavezan uslov)

- Poznavanje ostalih stranih jezika

 

Oglas ostaje otvoren do 29.2.2020. godine.

 

Prijave i biografije dostaviti na i-mejl: careers@elnosgroup.com  

***

JU OŠ “MILOŠ CRNjANSKI”

ZORE KOVAČEVIĆ 38A

78000 BANjALUKA

Raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola “Miloš Crnjanski” Banjaluka

 

I – Predmet

Školski odbor Javne ustanove Osnovna škola “Miloš Crnjanski”, Banjaluka raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola “Miloš Crnjanski”, Banjaluka.

 

II - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

 

III - Mandat

Direktor Javne ustanove Osnovna škola “Miloš Crnjanski” Banjaluka se bira na period od 4 (četiri) godine.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

 

IV –  Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora Javne ustanove Osnovna škola “Miloš Crnjanski”, Banjaluka može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom BiH, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole, i to:

1. Opšti uslovi:

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je državljanin BiH/RS,

- da je stariji od 18 godina.

 

2. Posebni uslovi:

- ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 177. stav 1. i 2. Zakona o  osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

- ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,

- nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

3. Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava BiH, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom.

 

V - Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:

 - Izvod iz matične knjige rođenih,

 - Uvjerenje o državljanstvu,

-  Diplomu o završenoj stručnoj spremi,

- Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

- Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koji prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

- Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,

- Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

- Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

- Kratku biografiju sa podacima o  o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,

- Ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

 

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

 

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na adresu škole, sa naznakom “Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola “Miloš Crnjanski” Banjaluka.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području RS i BiH.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

VII – Napomene

Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora Javne ustanove Osnovna škola “Miloš Crnjanski” Banjaluka u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

***

JU OŠ “MILOŠ CRNjANSKI”

ZORE KOVAČEVIĆ 38A

78000 BANjALUKA

 

 

Raspisuje:

 

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Nastavnik tehničkog obrazovanja 4 časa redovne nastave, plus 2 časa odjeljenskog starješinstva, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, 1 izvršilac

U radni odnos za navedeno radno mjesto se prima pripravnik.

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i uslove predviđene članom 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju kao i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, potrebno je dostaviti sljedeće dokumente kojima se dokazuju opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

 

1. Uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH;

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

3. Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti – ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

4. Uvjerenje o neosuđivanosti za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (Škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa).

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (Škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa).

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi  je:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

4. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž  van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane  ovim konkursom  i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju - čl. 104. stav (6).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana, 27.2.2020. godine u 11.30 časova, u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dokumentacije, postaviće se na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu škole, sa naznakom “za konkurs”.                  

***

ZU STOMATOLOŠKA AMBULANTA PEJIĆ

Petra Kočića 101

78000 Banjaluka

Raspisuje:

 

KONKURS

za prijem u radni odnos radnika

 

- Na poziciju stomatološke sestre - asistenta

 

Potrebni uslovi:

 

Završena srednja medicinska škola opšteg ili stomatološkog smjera

 

Položen državni ispit (samo za kandidate opšteg smjera)

 

Kao i opšti uslovi predviđeni zakonom.

 

Sve prijave i informacije na telefon: 065 297 298, na mejl:

drstojanpejic@gmail.com  ili lično u prostorijama zdravstvene ustanove.

 

Konkurs je otvoren mjesec dana, od dana objavljivanja.

***

“COMPEX” DOO

Ul. Braće Pišteljića br.1

78000 Banjaluka

 

raspisuje

OGLAS

na određeno vrijeme

 

- Grafički tehničar/mašinski tehničar(m/ž) ............................ 1 izvršilac

 

Uslovi:

- KV ili SSS

 

Opis posla:

- obuka i rad na grafičkim mašinama

 

Zainteresovani kandidati se mogu javiti na kontakt telefon 065/511-934

Prijave se mogu slati na mail adresu: compexbl@blic

 

Oglas otvoren do 20.2.2020 god

***

COMPEX”DOO

Ul. Braće Pišteljića br.1

78000 Banjaluka

 

raspisuje                       

KONKURS

za rad

na neodređeno vrijeme

      

Štampariji “Compex” d.o.o.   potrebni radnici za pomoćne poslove u štampariji sa punim radnim vremenom..............   2 izvršioca

 

Prijave slati na adresu: compexbl@blic.net

Oglas otvoren do 20.2.2020.

***

JU “GIMNAZIJA”

Ul. Zmaj Jovina 13

78000 Banjaluka        

raspisuje:

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

1. Sekretar škole, 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja

 

2. Radni odnos iz tačke 1. konkursa će zasnovati lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom

 

 

Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 112. i 124. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnikom  o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem i Pravilnikom  o postupku i programu za polaganje stručnog ispita u srednjoj školi

Uz prijavu, potpisanu od strane kandidata, sa brojem telefona i adresom stanovanja, potrebno je dostaviti:

 

1. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte

2. Uvjerenje o državljanstvu

3. Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

4. Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima će dostaviti kandidat koji bude primljen u radni odnos i ne može biti starije od šest mjeseci

5. a) Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

b) Uvjerenje o završenom drugom ciklusu studijskog programa dostavljaju kandidati koji imaju završen drugi ciklus studijskog programa i stečeno akademsko zvanje,

6. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,  ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena. Ukoliko  kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dodatak diplomi,  prosjek  ocjena se može dokazati  ovjerenom kopijom indeksa

7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad sekretara u školi

8. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita

9. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, koja traže zaposlenje, za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen

10. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži  podatke iz kojih se jasno vidi:

• vrsta posla,

• stepen stručne spreme,

• dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

• nepuno radno vrijeme preračunato u puno radno vrijeme (ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom)

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu RVI Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca

 

Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i zloupotrebe opojnih sredstava i Uvjerenje  o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Testiranje i intervju sa kandidatima, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave obaviće se dana 26.2.2020. godine u 12.40 časova, u prostorijama škole.

 

Škola će objaviti na oglasnoj tabli spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i dostavljena dokumenta se neće vraćati kandidatima. Nepotpuna i neblagovremena dokumenta neće se razmatrati.

Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Dokumente dostaviti lično u sekretarijat škole ili poštom na adresu škole.

***

JU “CENTAR ZA OBRAZOVANjE I VASPITANjE I REHABILITACIJU SLUŠANjA I GOVORA” BANjALUKA

Ul. Jovana Raškovića 28

78000 Banjaluka

Raspisuje:

 

 

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

 

Raspisuje se javni konkurs za prijem radnika:

- Sekretar škole, diplomirani pravnik sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na neodređeno vrijeme - 1 izvršilac.

Kandidati moraju ispunjavati opšte i posebne uslove za zasnivanje radnog odnosa, propisane Zakonom o radu te Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju:

a) Opšti uslovi:

- da su stariji od 18 godina,

- da su državljani RS ili BiH,

- da imaju opštu zdravstvenu sposobnost.

b) Posebni uslovi:

- Završen prvi ciklus studijskog programa u trajanju od 4 godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent - diplomirani pravnik

- Da nisu osuđivani pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora te da protiv njih nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- Radno iskustvo od najmanje jedne godine i položen stručni ispit.

 

U svrhu dokazivanja ispunjenosti opštih i posebnih uslova, te bodovanja, kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju, u originalima ili ovjerenim fotokopijama (koje ima neće biti vraćene):

- Potpisanu prijavu,

- Biografiju,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Diplomu o završenoj stručnoj spremi,

- Dodatak diplomi (ako u diplomi nije izražen prosjek ocjena tokom studiranja),

- Uvjerenje o radnom iskustvu od ranijeg/ranijih poslodavca koje sadrži vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog staža po vrstama posla,

- Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica izdato od Zavoda za zapošljavanje,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti dostaviće samo izabrani kandidat a uvjerenje o neosuđivanosti  i uvjerenje iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece će Centar službenim putem pribaviti samo za izabranog kandidata, prije zasnivanja radnog odnosa.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su do stupanja na snagu važećih Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Konkurs će biti otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”, a nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave sa dokumentacijom predaju se u Centru, lično na protokol ili poštom na navedenu adresu.

 

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa Komisija za prijem će objaviti na oglasnoj tabli Centra dana 25.2.2020. godine te kandidati neće biti posebno obavještavani. Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa treba da pristupe testiranju i intervjuu dana 27.2.2020 godine u 10 časova. Ukoliko se kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa u zakazano vrijeme ne jave na testiranje i intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

***

JU OŠ “IVO ANDRIĆ”

Ul. Branka Radičevića 16

78000 Banjaluka

Raspisuje:

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Profesor/nastavnik razredne nastave - puna norma, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu - 1 izvršilac.

2. Za nastavni predmet – Istorija – 20 časova redovne nastave, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu - 1 izvršilac;

3. Za nastavni predmet - Hemija – 10 časova redovne nastave,  na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu – 1 izvršilac;

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, uslove predviđene Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

          Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

8. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

9. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

10. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

11. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

12. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

13. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

14. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

15. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

16. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

17. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

           Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

          Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, (za radna mjesta pod brojem 1, 2. i 3.), dana 27.2.2020. godine u 8 časova u prostorijama škole obaviće se testiranje dok će se intervju obaviti sa početkom u 9 časova.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za navedena radna mjesta, škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervjuu, a ako se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

 

Prijave slati na adresu škole, sa naznakom “za konkurs”.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU TEHNOLOŠKA ŠKOLA

PILANSKA BB

78000 BANjALUKA

raspisuje:

 

KONKURS

za popunu upražnjenog  radnog  mjesta

 

1. Profesor stručno-teoretske i praktične nastave  za  zanimanje kozmetički tehničar, 1 izvršilac  puna norma  22 časa ( 12 časova teorija i 10 časova praksa), na  određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, lice sa radnim iskustvom.

 

2. Profesor stručno-teoretske nastave za struku Kultura i umjetnost, zanimanje lik. tehničar, tehničar dizajna enterijera i industrijskih proizvoda, 13 časova, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, lice sa radnim iskustvom.

 

3. Profesor stručno-teoretske nastave za struku Kultura i umjetnost, zanimanje lik. tehničar, tehničar dizajna enterijera i industrijskih proizvoda, 10 časova, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do povratka odsutne radnice, a najduže do  19.1.2021. godine, pripravnik.        

 

       Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi. 

 

Pripravnik je lice koje se prvi put zapošljava u struci. Lice koje ima manje od godinu dana radnog iskustva u struci i nije ostvarilo uslove za polaganje stručnog ispita  ima status pripravnika.

Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. tačka 1, 2. i 3.  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju (ovjerene fotokopije):

 - Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, ili ekvivalent ,

- Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, za nastavnika koji u toku studija nije položio navedenu grupu predmeta;

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u  nastavi, za radna mjesta za koja se traži radno iskustvo

- Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

- Izvod iz matične knjige rođenih;

- Uvjerenje o državljanstvu;

- Uvjerenje nadležnog suda  da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ukoliko  je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom. Uvjerenje treba da sadrži sljedeće podatke:

1) vrsta posla;

2)  stepen stručne spreme;

3)  dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju - lica koja imaju najmanje 12 mjeseci radnog staža u struci van škole, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane navedenim zakonom, kao i lica  koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

 Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci) dostavlja se nakon izbora kandidata na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Škola će za kandidata  koji bude izabran, prije zasnivanja  radnog odnosa, pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđivanih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se  dana  25.2.2020. godine u 10 časova u prostorijama škole.

Škola će na oglasnoj tabli škole istaknuti spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

    ***

BIH – REPUBLIKA SRPSKA               

JU OŠ “GEORGIOS A. PAPANDREU”

ALEKSANDROVAC, LAKTAŠI

Gradiška cesta 55.

Tel/Faks 051 580-027, 051 580-376,

 E-mail: os055@skolers.org

 

direktor Javne ustanove Osnovne škole “Georgios A. Papandreu” Aleksandrovac, raspisuje

 

KONKURS

za prijem na radno mjesto

 

1. Profesor biologije – 22 časa, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja,  lice sa iskustvom; - položen stručni ispit

 

 

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu, uslove propisane članom 105. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, te  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

 

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi,

Opšti uslovi koji kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

- da je  državljani  Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine,

- da je punoljetan,

- da je radno sposoban,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

- da se ne vodi u posebnom Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djeteta.

 

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

1. Prijavu za prijem u radni odnos, uredno potpisanu od strane kandidata,

2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

3. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

4. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u  kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

5. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studiranja nije položio pedagoško-psihološku didaktičko-metodičnoj grupu predmeta

6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

7. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

8. Uvjerenje izdato od zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

9. Uvjerenje o dužini radnog staža.

10. Uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za dijela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima.

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa priložiti ljekarsko uvjerenje da je radno sposoban (ne starije od 6 mjeseci).

Uvjerenja o neosuđivanosti i iz Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djeteta za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Intervju i testiranje sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 21.2.2020. godine u 12 časova u prostorijama škole.

Kandidati  se neće posebno pozivati na intervju i test, a ako se ne pojave na intervjuu i testu  smatraće se da su odustali od prijave za konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i iste se neće vraćati kandidatima.

Svi kandidati će biti obaviješteni o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Prijave slati na adresu: JU Osnovna škola “Georgios  A. Papandreu” Aleksandrovac, Ul. Gradiška cesta br. 55, 78255 Aleksandrovac , u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa sa naznakom “za konkurs”.

 

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “HOLANDIJA”, SLATINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Nikolaja Velimirovića 9, Slatina 78253;

Tel: direktor: 051/587-155,  pedagog-psiholog: 051/587-157;

sekretar-računovođa: 051/587-156; faks: 051/587-156;

i-mejl: os056@skolers.org ; www.osholandija.com  

 

direktor Škole raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu  upražnjenog radnog  mjesta

 

1. Nastavnika razredne nastave za  rad u produženom boravku u CŠ u Slatini, na određeno vrijeme do kraja nastavnog procesa u školskoj 2019/20. godini, lice sa radnim stažom od najmanje 12 mjeseci  i položenim stručnim ispitom     1 izvršilac

2. Psiholog, za rad na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, lice sa radnim stažom od najmanje 12 mjeseci  i položenim stručnim ispitom       1 izvršilac                                                           

                                                           

 

Kandidati koji se prijavljuju na konkurs moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane  Zakonom o radu, i to:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže  samo izabrani  kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Kandidati koji se prijavljuju na konkurs moraju ispunjavati i posebne  uslove propisane članom 104. stav (1) tačka 1. i 2.  i stav (3) tačka 1. i 2. te članom 105.  Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi, i to:

1) poslove nastavnika obavljaju lica koja imaju završen prvi ciklus studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent i položen stručni ispit,

2) poslove stručnog saradnika, psihologa, obavljaju lica koja imaju završen prvi ciklus studijskog programa u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent i položen stručni ispit,

3) rad u školi ne može obavljati lice koje je  osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

4) rad u školi ne može obavljati lice koje  se vodi  u  posebnom Registru  lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djeteta, kao i lica  protiv kojih je pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačke 3. i 4. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pravo učešće na konkursu  imaju i lica iz člana 104. stav (6). Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa adresom stanovanja i brojem telefona) potrebno je dostaviti dokumentaciju  na osnovu koje će se vršiti bodovanje po kriterijumu  utvrđenim  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima  za prijema u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj  školi  (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 74/2018  i 26/19) i  to:       

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu  studijskog  programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu  stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti.

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi. 

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena  tokom studiranja, ako  u diplomi ne postoji podatak o prosjeku ocjena.

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja traženog zvanja.

7. Uvjerenje o radnom stažu  izdato od ranijeg poslodavca.

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog  organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa,   obaviće se  testiranje i intervju   predviđen   Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima  za prijema u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj  školi  (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 74/2018 i 26/19), Zakona o osnovnom   vaspitanju  i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17, 31/18 i 84/19),  dana  25.2.2020. godine u  9  časova u prostorijama JU Osnovne škole “Holandija” u Slatini.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu Škole najkasnije tri dana prije testiranja.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje.

Kandidati koji se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Prijave sa dokumentacijom  i kontakt telefonom  dostaviti poštom na adresu škole:                                                       JU Osnovna škola “Holandija”  Slatina, Ulica Nikolaja Velimirovića broj 9,   78253 Slatina.

 

Konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.   

***

JU CENTAR ZA PREDŠKOLSKO

VASPITANjE I OBRAZOVANjE

LAKTAŠI

JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje  Laktaši raspisuje se:

 

KONKURS

za prijem u radni odnos na upražnjena radna mjesta

 

1. Stručni saradnik –psiholog na neodređeno vrijeme .........1 izvršilac

 

          Kandidati za radno mjesto  pod tačkom 1. treba da ispunjavaju sljedeće posebne uslove:

- završen fakultet - dipl. psiholog;

- 1 godina radnog iskustva u struci,

- položen stručni ispit i

 

Svi kandidati za radna mjesta pod rednim brojem 1. treba da ispunjavaju sljedeće opšte uslove:

- da su  državljani RS, odnosno  BiH,

- da su stariji od 18 godina,

- da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak i

- da imaju opštu zdravstvenu sposobnost.

Kandidati uz prijavu su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa i to:

- Diplomu;

- Potvrdu o radnom iskustvu;

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

- Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci );

- Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca );

 

Dokumenti koji nisu originalni dostavljaju se u ovjerenim kopijama.

Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci ) se dostavlja po izvršenom izboru po konkursu.

Dana 26.2.2020. godine  u 8 časova  u prostorijama JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Laktaši, ul. Mladena Stojanovića 3, obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno  koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju,  a ako se ne pojave na intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti  ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Rok za podnošenje prijava sa dokazima je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim glasilima.

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se razmatrati.

Prijave se mogu dostaviti lično ili na adresu: JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Laktaši, ul. Mladena Stojanovića 3, 78 250 Laktaši.

***

JU OŠ “MILOŠ DUJIĆ”

 Čelinac Vojvode Mišića 57.

Raspisuje

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

1. Nastavnik/profesor muzičke kulture na određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog, a najduže 1 godina od raspisivanja konkursa   (18 ) časova

  lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom u vaspitno-obrazovnom

  radu .....................................................................................................      1  izvršilac

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole, u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća na konkurs imaju  kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme stečene u skladu sa članom 177. Zakona.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja  na konkurs su:

1. da je državljanin RS, odnosno BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan (što dokazuje izvodom iz MKR ili kopijom lične karte),

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.

5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.”

(lično dostaviti).

7. uvjerenje iz tačaka 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

8. Uz potpisanu prijavu (sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom) potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri i kriterijumima za prijem u radni odnos načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

- Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje  u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

- Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- Uvjerenje da se oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi.

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visoko školske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako  u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene  kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata komisija ne razmatra, već ih evidentira, uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i/ili nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojom se prijava odbacuje.

Testiranje i intervju će se obaviti dana 25.2.2020. godine sa početkom u 13 časova, u prostorijama škole sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju .

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU OŠ “Miloš Dujić” Čelinac, Vojvode Mišića 57. s naznakom “za konkurs”.

Rok za dostavljanje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnom listu “Glas Srpske.

 Škola će pismenim putem obavijestiti učesnike o ishodu konkursa u roku 8 dana od dana donošenja odluke.

***

OPŠTINA ČELINAC,

 Ul. Prvog krajiškog proleterskog bataljona bb,

78240 Čelinac

Načelnik opštine Čelinac 

raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za prijem pripravnika u Opštinsku upravu Čelinac

 

I - Načelnik opštine Čelinac oglašava javni konkurs za prijem pripravnika, na određeno vrijeme, u trajanju od jedne godine i to:

 

1. Diplomirani inženjer saobraćaja - drumski i gradski saobraćaj: 2 izvršioca

 

Pripravnici se primaju u radni odnos radi osposobljavanja za samostalan rad u struci, odnosno samostalno obavljanje posla i sticanja prava na polaganje stručnog ispita za rad u upravi.

 

II - Opšti uslovi

                 1. da je državljanin Republike Srpske i BiH,

                 2. da je stariji od 18 godina,

                 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

                 4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djela koja ga čine nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

               5. da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultata disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa,

                 6. da nije u sukobu interesa, da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

 

III - Posebni uslovi

 

Pored opštih uslova, prijavljeni kandidati moraju ispunjavati sledeće posebne uslove: 

 

I-1 Pripravnik VSS  - Diplomirani inženjer saobraćaja - drumski i gradski saobraćaj, VII stepen stručne spreme četvorogodišnji studij odgovarajućeg smjera ili završen prvi ciklus studija koji je vrednovan sa 240 ECTS bodova, da nema radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme odnosno zvanju. 

 

IV - Potrebna dokumentacija

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti  ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

1. ovjerenu kopiju diplome,

2. izvod iz matične knjige rođenih,

3. uvjerenje o državljanstvu,

4. uvjerenje da nije osuđivan , ne starije od šest mjeseci,

5. potpisanu i  ovjerenu ličnu izjavu za ispunjavanje  opštih uslova (tačka II podt. 5. i 6.),

6. ovjerenu fotokopiju radne knjižice (stranica sa ličnim podacima, podacima o svršenoj školi i podacima o zaposlenju),

7.  potpisanu i ovjerenu ličnu izjavu da nema radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme ili zvanja.

Sve kopije dokumenata moraju biti ovjerene kod nadležnog organa. Izabrani kandidati nakon sprovedenog konkursa, dužni su da dostavi uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti. Sa kandidatima će se obaviti intervju pred Komisijom imenovanom za provođenje postupka prijema pripravnika. O vremenu i mjestu intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

V - Prijave se mogu dostaviti lično i putem pošte na adresu: Opština Čelinac, Ul. Prvog krajiškog proleterskog bataljona bb, 78240 Čelinac, sa naznakom Konkursna komisija za prijem pripravnika. Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o  javnom konkursu je Dragana Kljajić kontakt telefon: 051/553-012.

 

VI - Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. U slučaju da javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijave računaće se od dana posljednjeg objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Konkurs  će biće objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske”  i njeb stranici opštine Čelinac.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “NIKOLA TESLA”

Prnjavor 78430, Cara Lazara 26

Tel/faks: 051/660-413; Tel: 051/665-132,

i-majl: os077@skolers.org

 

 

ISPRAVKA DIJELA KONKURSA

 

U konkursu JU Osnovna škola “Nikola Tesla” Prnjavor, ul. Cara Lazara 26, objavljenom u dnevnom listu “Glas Srpske” od 5.2.2020. godine, ispravlja se dio teksta konkursa:

“Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave obaviće se testiranje i intervju u ponedjeljak, 24.2.2020. godine umjesto 10.2.2020. godine sa početkom u 8 časova u prostorijama JU OŠ “Nikola Tesla” Prnjavor - mijenja se datum “

Ostali dio teksta konkursa ostaje neizmijenjen.

Kandidati koji su se na konkurs prijavili prije objavljivanja ove ispravke nisu se dužni ponovo prijavljivati na konkurs i dostavljati novu dokumentaciju.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU CSŠ “IVO ANDRIĆ” PRNjAVOR, PRNjAVOR

RADE VRANjEŠEVIĆ BR.1, TEL.: +387 51 640 471,

i-mejl: ss27@skolers.org

 

direktor r a s p i s u j e:

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

1. Profesor prehrambene grupe predmeta (prehrambena tehnologija, praktična nastava, kontrola i higijena za 10 časova na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja – pripravnik, 1 izvršilac.

2. Profesor matematike – 10 časova na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja – 1 izvršilac sa položenim stručnim ispitom za rad u nastavi.

3. Profesor ekonomske grupe predmeta (knjigovodstvo, marketing, ekonomija, bankarske obuke, poslovna informatika i praktična nastava) – puna norma na određeno vrijeme, do povratka radnika sa porodiljskog odsustva – pripravnik 1 izvršilac

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu  kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. tačke 1, 2. i 3. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i članom 5. Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci kao i lica koja su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

- diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova , u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi za kandidate iz tačke 2.

- uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje ispita za kandidate iz tačke 2.

- uvjerenje o izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla za kandidate iz tačke 2.

- uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

 - uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

- Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte

- uvjerenje o državljanstvu RS - BiH

 Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama škole dana 25.2.2020. godine u 9 časova.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa objaviće se na oglasnoj tabli škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci dostavlja samo onaj kandidat koji bude prvi na listi, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, škola će službenim putem pribaviti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: JU Centar srednjih škola “Ivo Andrić”Prnjavor, Ul. Rade Vranješević br.1. Prnjavor.

 

***

  JU OŠ “IVO ANDRIĆ”

  Kulaši 119, Prnjavor

  tel./faks: 051/666-118, e-mail: os080@skolers.org

  JIB: 4401504120006, Organizacioni kod: 08140080

 

PONOVLjENI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

Raspisuje se konkurs za popunjavanje sljedećeg radnog mjesta:

1. Računovođa škole – 1 izvršilac, nepuna norma (70% radnog vremena), na neodređeno vrijeme, lice sa radnim iskustvom i licencom za obavljanje poslove iz oblasti računovodstva

Poslove računovođe škole može obavljati lice sa završenim prvim ciklusom studijskog programa ekonomije, finansija ili računovodstva u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, koje ima odgovarajuću licencu u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva.                                                    

  Uz potpisanu prijavu, kandidati treba da dostave dokumentaciju i to ovjerene kopije, na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova, te dokumentaciju (ovjerene kopije) na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Dokumentacija za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3.  da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4.  da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv  dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5.   uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6.   uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačke 4. i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Dokumentacija za posebne uslove i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

1.  ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2.  važeća licenca u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva,

3.  dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4.  uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

5.  uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom, a koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

6.  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

7.  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole dana 26.2.2020. godine, sa početkom u 9 sati.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

          Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” posredstvom Zavoda za zapošljavanje.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Nakon zaključenja javnog konkursa, Komisija za izbor imenovana od strane direktora škole, razmatra dostavljene prijave, pregleda dokumentaciju, obavlja testiranje i intervju sa kandidatima, sačinjava i predlaže direktoru škole rang-listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.

Komisija sačinjava rang-listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, na osnovu kriterijuma utvrđenih Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi i objavljuje je na oglasnoj tabli škole.

Na prijedlog Komisije direktor škole će izvršiti prijem kandidata u radni odnos.    

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na sljedeću adresu:

JU Osnovna škola “Ivo Andrić” Kulaši, Kulaši 119, 78430 Kulaši, sa naznakom: Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta (obavezno navesti na koje radno mjesto kandidat konkuriše).

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Škola obavještava sve kandidate prijavljene na raspisani konkurs o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

***

 REPUBLIKA SRPSKA

 JU OŠ “VUK KARADžIĆ”

 Živinice bb,  Kneževo

  tel: 051/597-123,

e-mail: os087@skolers.org  

           

            Javna ustanova Osnovna škola “Vuk Karadžić” Živinice - Kneževo

 

OGLAŠAVA

poništenje konkursa za popunu slobodnog radnog mjesta

 

 1. Nastavnik/profesor za nastavni predmet fizika 8 časova .. 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, a najduže do 30.6.2020. godine  sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom objavljen 5.2.2020. godine u listu “Glas Srpske”.

 

***

JU OŠ “VUK KARADžIĆ” ŽIVINICE - KNEŽEVO

 

KONKURS

za popunu slobodnog radnog mjesta

 

 

1. Nastavnik/profesor za nastavni predmet  tehničko obrazovanje 8 časova..... 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva , a najduže do 30.6.2020. godine  sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

 4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.

5) uvjerenje o podacima iz Posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanje djece,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

Uvjerenje iz  tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju navedenu za opšte uslove potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa  u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o o polaganju stručnog ispita u školi,

5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja  ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

8) uvjerenje opštinskog organa/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

U skladu sa članom 113. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne stručne spreme. Pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 104. stav 6. ovog zakona.

 

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa testiranje i intervju će se obaviti dana 24.2.2020. godine u 13 časova.

 

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje ili intervju.

Kandidat koji se ne pojavi na testiranju ili intervjuu smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Svi kandidati će biti obaviješteni o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

 

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

NAPOMENA: Putem pošte na adresu škole: JU OŠ “Vuk Karadžić” Živinice bb, 78230 Kneževo dostaviti  ovjerene kopije svih  dokumenata sa naznakom “prijava na konkurs”  koju škola neće vraćati zainteresovanim kandidatima.

 

Kontakt telefon: 051/597-123 - škola.  

***

      JU SŠC “JOVAN DUČIĆ”

          KNEŽEVO

Ul. Dujka Komljenovića bb

Tel. br.051-591-433

      

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

Na određeno vrijeme  do 31.8.2020. godine, za sljedeće predmete:

 

1. Matematika 11 časova sedmično sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, jedan izvršilac,

2. Informatika 4  časa sedmično sa radnim iskustvom  i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, jedan izvršilac.

 

        Opšti uslovi propisani Zakonom o radu  i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos  u  srednjoj školi i načinu  bodovanja kriterijuma za prijem  koje kandidati treba da ispunjavaju su:

1. Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom  lične karte;

3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, prije zasnivanja radnog odnosa;

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uz potpisanu prijavu i prethodnu  dokumentaciju potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih us lova  osnovu kojoj se vrši bodovanje

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj  je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičku grupi predmeta,

 3.  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni   odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4.  Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

5.   Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6.   Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7.   Uvjerenje o radnom  stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos  lica sa radnim iskustvom

8.   Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog  za boračko/ invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9.   Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko  se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko  se  radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati dostavljaju ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Ukoliko se na konkurs ne prijave kandidati koji imaju položen stručni ispit za rad u nastavi, razmatraće se  i prijave kandidata koji nemaju položen stručni ispit, ali su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom (član 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i član 104. stav 8).

 

Bodovanje i izbor kandidata izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos  u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem  (“Službeni glasnik RS”, broj 24/19).

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa i koji dostave potpune i blagovremene prijave obaviće se 26.2.2020. godine (srijeda) u 12 časova u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, škola će objaviti na oglasnoj tabli škole 21.2.2020. godine.

Kandidati neće posebno biti pozivani  na testiranje i intervju i  ako se ne pojave na testiranje ili intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana  od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o rezultatima konkursa  u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti, dostaviti lično ili na adresu: JU Srednjoškolski centar “Jovan Dučić” Dujka Komljenovića bb 78230 Kneževo, sa naznakom “Prijava na konkurs”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “PETAR KOČIĆ”

Sitnica, Sitnica 23 – opština Ribnik

tel.: 050 421 026,

 e-mail: os050@skolers.org

 

JU OŠ “Petar Kočić” Sitnica raspisuje

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Profesor matematike - pripravnik, 1 izvršilac, 16 časova redovne nastave na neodređeno radno vrijeme

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu   i članom 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 104. i članom 129. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

 (1) Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

4)  da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.

5) Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece

6) Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

Uvjerenja  iz tačaka 4 ) i 5 )  za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova , potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4)  uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

5)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,

6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju održaće se u prostorijama škole dana 25.2.2020. god. sa početkom u 8.30 časova.

Na oglasnoj tabli škole će biti objavljen spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na konkurs neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Kandidati koji se ne pojave na testiranju i intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava na konkurs za radno mjesto nastavnika  matematike” na adresu: JU OŠ “Petar Kočić” Sitnica, Sitnica 23, broj pošte 79283 Sitnica.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana