JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 12.01.2022. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 12.01.2022. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 12.01.2022. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

******

*****

JU OŠ „STANKO RAKITA” BANjALUKA

Jove G. Popovića  9

78000 Banja Luka

 

Raspisuje:

J A V N I     K O N K U R S

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Računovođa škole – puna norma, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme, lice sa radnim iskustvom koje ima odgovoarajuću licencu u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 104., 105. i 129. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i uslove predviđene Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1. da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja  djece.

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učenjena protiv dostojanstava ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjernja iz tačke 4. i 5. za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa.

 Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs za radno mjesto (uz naznačenje adrese prebivališta i broja telefona) pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj:

1.       Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2.       Odgovarajuća licenca koja se izdaje u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva;

3.       Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

4.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja traže zaposlenje;

5.       Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

6.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

7.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog-vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

8.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana  u struci ukoliko ispunjavanju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .

Pravo učešća  na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 Kandidati su dužni dostaviti ovjerene foto-kopije svih dokumenta i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Sa kandidatima koji su konkurisali na radno mjesto računovođe škole i dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa za računovođu škole,  dana 26.01.2022. godine (srijeda) u prostorijama škole obaviće se testiranje   sa početkom   u 09:00 časova  i intervju sa početkom u 10,00 časova.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa  za radna mjesta  škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje i intervijuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu škole sa naznakom “za konkurs”.

***

„NESTRO PETROL” a.d. BANjALUKA

Kralja Alfonsa XIII 9

78000 Banja Luka

 

U  odjeljenju za tehničku podršku benzinskih stanica raspisuje se konkurs na radno mjesto Inženjer za eksploataciju, izvršilac .................1

 

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:

 

1.       Opšti uslovi koji su propisani zakonom.

2.       Posebni uslovi:

 

-        VII stepen stručne spreme, mašinskog ili arhitektonskog smjera i radnim stažom u struci od najmanje 1 godine;

-        Poznavanje rada na računaru (Word, Excel);

-        Poznavanje rada na benzinskim stanicama;

-        Inicijativnost, visok  stepen samostalnosti i odgovornosti, vještina izvršavanja više zadataka istovremeno, umijeće postizanja dogovora i vještina efikasnog komuniciranja.     

-        Dodatno obrazovanje predstavlja prednost.

 

POTREBNA DOKUMENTA:

-        Biografija (CV)

-        Dokazi o radnom iskustvu.

Kandidat se prima u radni odnos uz obavezan probni rad od tri mjeseca.

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Dokumenti se dostavljaju lično, elektronski ili na adresu:

„NESTRO PETROL” a.d. Banja Luka, ul. Kralja Alfonsa XIII br. 9 (sa naznakom potreba za radnikom).

Telefon: 051/490-345; 051/491-013

Faks: 051/218-843

E-mail: info@nestropetrol.com

E-mail: d.lazic@nestropetrol.com

 

***

JU MUZIČKA ŠKOLA „VLADO MILOŠEVIĆ” BANjALUKA

Jovana Dučića 23

78000 Banja Luka

 

Na osnovu   člana 113. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju i člana 106. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju,  direktor  Javne ustanove Muzička škola « Vlado Milošević» Banja Luka raspisuje konkurs za prijem radnika :

NASTAVNI PREDMET :

 1. profesor klavira - puna norma- na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, a najkasnije do kraja drugog polugodišta školske 2021/2022 – 2 izvršioca,

2. profesor violončela – 10 časova na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja,  a najkasnije do kraja drugog polugodišta školske 2021/2022 – 1 izvršilac,

3.profesor harmonike –puna norma – 1 izvršilac na određeno   vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva.

  

 POTREBNI USLOVI ZA RADNIKE:

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom o radu , kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o srednjem i osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

Kandidati  moraju imati završen odgovarajući fakultet.

U radni odnos se primaju lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, a ukoliko se neprijave lica sa položenim stručnim ispitom biće primljen kandidat bez položenog stručnog ispita.

 

Uz prijavu se prilažu:

-        ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najviše ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određeđnoj oblasti ili ekvivalent, diploma  navedenog fakulteta.

-        uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio  pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

-        uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

-        uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

-        izvod iz matične knjige  rođenih  ili ovjerena kopija lične karte,

-        uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH,

-        dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

-        uvjerenje izdato od Zavoda o zapošljavanju  o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

-        uvjerenje o radnom  stažu izdato  od  ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs  za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

-        uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- uvjerenje opštinskog /gradskog organa  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Potpisanu prijavu sa svim podacima ( adresa, broj mobilnog telefon i drugo ) i dokazima o ispunjavanju navedenih uslova dostaviti lično ili putem pošte na adresu : Javna ustanova Muzička  škola „Vlado Milošević” Banja Luka, ulica  Jovana Dučića broj  23.

Napomena: Testiranje i intervju kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 21.01.2022. godine u 12,00 časova u prostorijama muzičke škole. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs . Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenta i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli škole. Izabrani kandidat će naknadno a prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje ne može biti starije od 6 mjeseci. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Konkurs je otvoren  7 dana od dana objavljivanja. 

***

JU OŠ ,,ĐURA JAKŠIĆ” BANjALUKA

 Subotička 28

78000 Banja Luka

 

Raspisuje:

 

K  O  N  K  U  R  S

za prijem radnika  za  radno  mjesto  za školsku 2021/2022. godinu

 

1.       Nastavnika / profesora srpskog jezika i književnosti – puna norma , 1 izvršilac na određeno radno  vrijeme do povratka radnice sa funkcije , lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim  ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom proces i

2.       Nastavnika / profesora razredne nastave za rad u produženom boravku , 1 izvršilac na 50% radnog vremena na određeno radno vrijeme do 30.06.2022.godine , lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno- obrazovnom procesu.

 

Kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu,  i posebne uslove propisane članom 104. 105.  i 106.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača .

 

Opšti uslovi koji kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

- da je državljanin RS ili BiH,

- da je punoljetan,

- da je radno sposoban,

- da nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala, službene dužnosti,trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem , zloupotrebe opojnih sredstava i

- da nije pravosnažno osuđen za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

 

Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivčna djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece i Uvjerenje da protiv lica nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti , polnog integriteta , zlostavljanja djeteta , polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem.

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

 

1.       Prijavu za prijem u radni odnos, uredno potpisanu,

2.       Uvjerenje o državljanstvu,

3.       Izvod iz matične knjige rođenih,

4.       Diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diploma stečena nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

5.       Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko –metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

6.       Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

7.       Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stučnog ispita u školi.

8.       Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, 

9.       Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

10. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako  se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

U skladu sa članom 113. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa priložiti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti da je radno sposoban (ne starije od 6 mjeseci).

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa testiranje će se obaviti dana 24.01.2022.godine u 11,00 časova , a poslije testiranja obaviće se intervju sa kandidatima.

 

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu škole sa naznakom  ''za konkurs''.

 

JU OŠ „VUK S. KARADžIĆ” TURJAK

 

Na osnovu člana 104.tačka 2 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju(„Službeni glasnik”RS br.44/17,31/18,84/19,35/20 i 63/20)i Rješenjem inspekcije rada broj 24.100/173-170-96-2/21 od 25.12.2021. godine poništava se konkurs objavljen 28.12.2021. godine

1. Diplomirani pedagog-85% norme, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja(20.04.2022.)sa iskustvom i položenim stručnim ispitom.

***

JU OŠ „MILOŠ DUJIĆ” ČELINAC

Vojvode Mišića 57

78240 Čelinac

 

Raspisuje:

KONKURS

ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS

 

1. Profesor/nastav.razredne nastave, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja – pripravnik  ................................................................... 2 izvršilaca

  Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim provfilima i zvanjima nastanvika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi.Pravo učešća na konkurs imaju i lica predviđena članom 104. stav 6. i članom 177. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, istručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja  na konkurs su:

1.       da je državljanin RS, odnosno BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2.       da je punoljetan ( što dokazuje izvodom iz MKR ili kopijom lične karte),

3.       da je radno sposoban (što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu),

4.       da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim lisem, zloupotrebe opojnih sredstava ( Za izabranog kandidata, uvjerenje o neosuđivanosti, škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa).

5.       Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.( Za izabranog kandidata uvjerenje će škola pribaviti službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa.)

6.       Uvjerenje da protiv njega nije  pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili „maloljetnim licem”.

Posebni uslovi:

Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, sa naznakom za koje radno mjesto se prijavljuje, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati dostavljaju i sljedeću dokumentaciju:

1.       Ovjerenu fitokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalet,

2.       Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

3.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezapolsenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

4.       Ovjerena fotokopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ( ako je konkurs za lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom).

5.       Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla,stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža. ( ako je konkurs za lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom).

6.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca,

7.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

8.       Uvjerenje opštinskog/gradsko organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije invalida,

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće se vraćati kandidatima.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU OŠ „Miloš Dujić”Čelinac vojvode Mišića 57. s naznakom „za konkurs”.

Rok za dostavljnje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnom listu „Glas Srpske”.

Kandidati se neće posebno pozivati, ako se ne pojave na testiranju i intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole.

Za kandidate koji su se prijavili na radna mjesta a koji su dostavili blagovremene i potpune prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa testiranje i intervju će se obaviti  dana 26.01.2022. god.  u  13,00 časova u prostorijama  škole.

 Škola će pismenim putem obavijestiti učesnike o ishodu konkursa u roku 8 dana od dana donošenja odluke.

***

JZU Dom zdravlja “SVETI VRAČEVI” ČELINAC

Vidovdanska 5

78240 Čelinac                      

O  G  L   A   S

za prijem radnika

 

1. Medicinska sestra–tehničar u Službi hitne medicinske pomoći,  1 ............. izvršilac na neodređeno vrijeme,

2. Laboratorijski tehničar u Službi za dijagnostiku- laboratorijska dijagnostika, 1 .............. izvršilac na neodređeno vrijeme i

3. Informaciono – tehnički administrator, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme.

                      

OPŠTI USLOVI ZA:  1. Medicinska sestra–tehničar, 2. Laboratorijski tehničar i  3. Informaciono – tehnički administrator:

-    Da je državljanin RS, BiH,

-    Da je zdravstveno sposoban,

-    Da nije osuđivan za krivična djela i

-   Da je punoljetan.

 

POSEBNI USLOVI: MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR U SLUŽBI HITNE MEDICINSKE POMOĆI: 

- Završena SSS – Medicinska škola,

- Edukacija- bazični trening iz prve pomoći i kardiopulmonalne reanimacije (bazična reanimacija) i

-  Položen stručni ispit,

 

POSEBNI USLOVI: LABORATORIJSKI TEHNIČAR:

- Završena SSS – Medicinska škola, smjer laboratorijski tehničar,

 -  Položen stručni ispit i

 - Radno iskustvo 1 godina.

 

POSEBNI USLOVI: INFORMACIONO - TEHNIČKI  ADMINISTRATOR:

- Završena SSS, elektro škola- tehničar elektronike,

- Radno iskustvo 1 godina.

 

Uz prijavu na Oglas kandidati su dužni dostaviti (dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova) u originalu ili u ovjerenoj fotokopiji (ovjerena fotokopija ne smije biti starija od mjesec dana) sledeće dokumente: 

 

-  Uvjerenje  o državljanstvu RS, BiH,

-  Izvod iz matične knjige rođenih,

-  Uvjerenje o nekažnjavanju,

-  Uvjerenje da nije osuđivan za krivična djela,

-  Svjedočanstvo o završenoj SSS,

-  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

-  Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti,

-  Uvjerenje o završenoj edukaciju- bazični trening iz prve pomoći i kardiopulmonalne reanimacije (bazična reanimacija) .

Originalna dokumenta i to, Ivod iz matične knjige rođenih, Uvjerenje o ne kažnjavalju, Uvjerenje o neosuđivanosti za krivična djela i Ljekarsko uvjerenjene smiju  biti starije od 6 (šest) mjeseci.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

                                     

Pismene pozive za intervju o kandidatima koji ispunjavaju uslove, Komisija za prijem radnika Doma zdravlja će uputiti u roku od 8 dana od dana zatvaranja oglasa.

 

Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas srpske “ i na oglasnoj ploči biroa Čelinac.  

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti putem pošte na adresu: Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja “Sveti Vračevi

78240 Čelinac, Ulica Vidovdnska br. 5.

***

JU OŠ „VUK KARADžIĆ” BARAĆI

70267 Baraći

K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

2) Nastavnik tehničkog obrazovanja – pripravnik, jedan izvršilac u centralnoj školi Baraći (4 časa) i PŠ Podrašnica (4) časa, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja  na javni konkurs su:

1. da je  državljanin RS ili BiH, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu

2.da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenomfotokopijom lične karte,

3.da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

4.da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

Uvjerenja iz tačke 4. i 5.  za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Člana 9. stav 1) tačke 1), 2), 3),4) i 5) i stav 2) Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

1.ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u određenoj oblasti.

2. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3.dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4.uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

5.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

6.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

7.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno - otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 24.01.2022. godine sa početkom u 9:30 časova u prostorijama centralne škole u Baraćima.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Kandidati koji se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vrećene kandidatima. Mole se kandidati da u prijavi tačno navedu koja dokumenta dostavljaju.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske”.Prijave slati na adresu škole JU Osnovna škola „Vuk Karadžić” Baraći, Mrkonjić Grad,70267,Baraći.

Nepotpuna, neovjerena, zastarjela i neblagovremeno dostavljena dokumentacija neće se uzeti u razmatranje.

***

JU OŠ „IVAN GORAN KOVAČIĆ” MRKONjIĆ GRAD

Njegoševa 15

70260 Mrkonjić Grad

 

raspisuje:

K O N K U R S

za slobodna radna mjesta

 

-        Nastavnik fizike – 4 časa, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme – do 31.08.2022. godine, 1 izvršilac.

          Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

-        da je državljanin RS ili BiH , što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

-        da je punoljetan, što dokazuje izvodom  iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

-        da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

-        da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (dostavlja kandidat);

-        da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela  učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad  djetetom ili  maloljetnim licem  (za izabranog kandidata Škola će pribaviti uvjerenje službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

-        da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, što dokazuje uvjerenjem iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

-        Prijavu na konkurs (potpisanu) sa kratkom biografijom i kontakt telefonom;

-        Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

-        Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

-        Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ( za lica sa iskustvom);

-        Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

-        Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

-        Izvod iz matične knjige rođenih;

-        Uvjerenje o državljanstvu;

-        Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (za lica sa iskustvom);

-        Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

-        Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja Zakona na snagu ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Nepotpuna i neblagovremena dokumenta neće se razmatrati. Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama Škole u ponedjeljak, 24.01.2022. godine sa početkom u 09.00 časova.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, Škola će objaviti na oglasnoj tabli, najmanje tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. Kandidati se neće posebno pozivati na na testiranje i intervju, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Prijave dostaviti lično ili na adresu škole:

JU Osnovna škola „Ivan Goran Kovačić”

Njegoševa 15

70260 Mrkonjić Grad

 

***

JU „NIKOLA TESLA” KOTOR VAROŠ

Nikole Tesle bb

78220 Kotor Varoš  

 

KONKURS

Za popunu upražnjenih radnih  mjesta

 

1. Profesor prava, diplomirani pravnik 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do kraja školske 2021/22 godine, odnosno do 31.08.2022. godine, nepuna norma ( 8 časova teoretske nastave i 4 časa praktične nastave u četvrtom stepenu ), sa iskustvom,

 

Pored opštih uslova predviđenim Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama, Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi ( Sl. glasnik RS broj: 24/19 ).

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

1. da je državljanin RS ili BiH, što se dokazuje Uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, što se dokazuje Izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu,a prije zasnivanja radnog odnosa.

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

5. uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe  i iskorišćavanja djece,

6. uvjerenje da pritiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala,službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačke 6. kandidat dostavlja prilikom prijave na konkurs, dok će uvjerenja iz tačke 4. i 5. za izabranog kandidata škola pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i adresa stanovanja i koja

mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs,

kandidati su dužni dostaviti i sljedeću dokumentaciju, posebni uslovi,  (ovjerene fotokopije):

 

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklus ustudijskog programa  u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova

u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,( lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju ovjerene fotokopije za oba ciklusa stuijskog programa ),

- uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

-uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi

- uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom koji se reguliše polaganje stručnog ispita,

- dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, ( lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju dodatak diplomi  za oba ciklusa stuijskog programa ),

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica a nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,

- uvjerenje o radnom stažu  od ranijeg poslodavca, iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla a ako je lice radilo sa nepunim radnim vremenom  potrebno je to vrjeme preračunati u puno radno vrijeme,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu

iz kategorijeporodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika i stručnih sradnika kao i lica iz člana 104.stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisanim navedenim zakonom.

 

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave svu traženu dokumentaciju, Komisija za prijem radnika

obaviće  intervju i testiranje dana 27.01.2022. godine u 12,00 časova u prostorijama Škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Svi kandidati će biti obavješteni o izboru kandidata u roku od 8 dana od dana izvršenog izbora.

Škola ne vraća dostavljenu dokumentaciju kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske”.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti  zapečaćene u koverti lično na protokol u školi ili poštom na adresu škole,ul.”Nikole Tesle”b.b. 78220 Kotor Varoš   sa  naznakom „Prijava na konkurs”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

JU OŠ ,,VUK KARADžIĆ” JEZERO

Vuka Karadžića bb

70 206 Jezero

 

Na osnovu člana 113. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, direktor škole raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

- Diplomirani socijalni radnik –  1 izvršilac, pripravnik, puna norma na određeno radno vrijeme, do kraja školske 2021/22. godine tj. do 31.08.2022. godine.

 

I. Opšti uslovi za prijem kandidata:

-  da je državljanin RS i BiH (Uvjerenje o državljanstvu),

-  da je punoljetan (Izvod iz Matične knjige rođenih ili kopija lične karte),

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, te zloupotrebe opojnih sredstava. Uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa.

- uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa).

- uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (dostavlja kandidat).

- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

II. Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sledeću dokumentaciju na

osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.  

 

- ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

- dodatak diplomi koji sadrži prosjek ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje takvi podaci,;

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

- uvjerenje nadležnog organa o statusu člana porodice poginulog borca, odnosno uvjerenje o statusu borca, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

- uvjerenje nadležnog organa o statusu RVI, ako se radi o kandidatu iz kategorije RVI.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će postaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije 3 (tri) dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa će biti intervjuisani i testirani dana 31.01.2022. godine sa početkom u 10:00 časova u prostorijama škole.        

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ukoliko se ne pojave na intervju i testiranju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

 

Prijave slati na adresu JU Osnovna škola ,,Vuk Karadžić” Jezero, ulica Vuka Karadžića bb, 70 206 opština Jezero, u roku 8 dana od dana objavljivanja konkursa sa naznakom „za konkurs”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Oglas je otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Glas Srpske”.

 

 

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana