JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 11.1.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 11.1.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 11.1.2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*********

*********

********

REPUBLIKA SRPSKA

JU Osnovna škola „Nikola Mačkić" Donja Previja

 Donja Previja bb 79287

Previja, tel. 050/460-010, 460-011,

e-mail:[email protected]

Broj: 03/23

Datum: 05.01.2023.

Na osnovu člana 125.i člana 152. stav (3) tačka 16)  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22), člana 2. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 74/18 i 26/19) i Odluke direktora škole o slobodnim radnim mjestima,  broj: 631/22  od  28.12.2022.godine ,

direktor škole  r a s p i s u j e
 

K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta


1.   Nastavnik hemije – 4 časa redovne nastave  – na određeno vrijeme

      (do kraja školske 2022/2023. godine);

2.   Nastavnik razredne nastave – jedan izvršilac – na određeno vrijeme (do povratka 

      radnice sa funkcije direktora škole);

3.   Voditelj  produženog boravka- jedan izvršilac – na neodređeno vrijeme

 

Na sva radna mjesta prima se osoba sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom  .   
 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 1/16, 66/18 i 119/21) kandidat treba da ispunjava i uslove predviđene članom 114.stav (1) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća imaju i lica iz člana 114.stav (5) Zakona  o osnovnom vaspitanju i obrazovanju

tj. kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, kao i lice koje je steklo radni staž u školi van nastavnog procesa , ukoliko ispunjava ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća imaju  i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona  ispunjavala  uslove koji se odnose na stepen i vrstu stručne spreme.

 

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa odredbama Pravilnika  o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi

( „Službeni Glasnik Republike Srpske" broj 74/18, 26/19).


Uz potpisanu prijavu (sa kratkom biografijom, kontakt telefonom i adresom stanovanja) ,kandidati dostavljaju sljedeću dokumentaciju:

1.  Uvjerenje o državljanstvu
2.  Izvod iz matične knjige rođenih ( ili kopija lične karte),
3.  Ljekarsko uvjerenje , ne starije od šest mjeseci ( prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),
4.  Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala službene dužnosti, trgovine ljudima ,zlostavljanja djeteta ,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem ,zloupotrebe opojnih sredstava, (škola pribavlja za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa)

5. Uvjerenje  o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavnja djece (škola pribavlja za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa),

6.Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti ,polnog integriteta zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (dostavlja kandidat).

Pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22) i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 74/18 i 26/19):

1.    Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
2.    Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
3.    Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

4.   Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu
5.    Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
6.    Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca u kojem se navodi vrsta posla,stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama posla
7.    Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;
8.    Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;
9.    Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa biće održani  24.01.2023. sa početkom u 12,00  časova.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće objavljen na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju , a ako se kandidat ne pojavi  smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.  

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično u prostorije škole ili poštom na adresu: JU Osnovna škola „Nikola Mačkić" Donja Previja bb., 79287 Previja.Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

***

Srednjoškolski centar

 „LjUBIŠA MLADENOVIĆ"

Despota Stefana Lazarevića bb

 78 000 Banja Luka

 

 

KONKURS

za prijem na radna mjesta

 

 

 1. Profesor medicinske psihologije -  1 izvršilac na određeno vrijeme do kraja nastavne 2022/23. godine, za  2 časova sedmično.

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu i posebnih uslova propisanih Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju , kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u pogledu vrste stručne spreme koja je propisana Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim školama .

Posebni uslovi koje kandidat mora ispunjavati za radno mjesto pod rednim brojem su:

 

 

- 1) VSS - profesor psihologije i pedagogije; diplomirani psiholog;diplomirani školski psiholog-pedagog;

 

Kandidat je dužan uz prijavu dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 -  motivaciono pismo,

 -  biografiju,

 -  ovjerenu kopiju  diplome o stečenoj stručnoj spremi,

 -  izvod iz matične knjige rođenih,

 -  uvjerenje o državljanstvu,

 -  pismo preporuke, nagrada, pohvala i slične dokumente, ukoliko ih posjedujete

- uvjerenje da pravosnažnom presudom nije osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, ne starije od 30 dana.

 

Zainteresovani kandidati dostavljaju kopije traženih dokumenata i ista se ne vraćaju kandidatima koji ne budu primljeni na traženo radno mjesto.

 

Kandidat koji bude primljen na radno mjesto, prije potpisivanja Ugovora o radu, obavezan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti za rad u nastavi.

 

Prijave se podnose na meijl adresu: infoŽspskola.com sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS ZA ANGAŽOVANjE NASTAVNOG KADRA".

 

Konkurs je otvoren  do 20.01.2023. dana od dana objavljivanja.

***

„ROUTING „ DOO BANjA LUKA

Ul. I Krajiškog korpusa br.16

78000 Banja Luka

raspisuje

  O G L A S

1.Diplomirani inženjer građevinarstva ,smjer konstruktivni .................   1 izvršilac

2.Građevinski tehničar ........................................................................................    1 izvršilac

 

Uslovi :

-poželjno radno iskustvo u struci i položen stručni ispit

-poželjno poznavanje engleskog jezika

-vozačka dozvola B kategorije

Rad na neodređeno vrijeme

Oglas otvoren do popune radnog mjesta.

Uz prijavu treba priložiti :

-CV

Prijave se mogu dostaviti lično,putem pošte ili elektronskim putem na navedene adrese sa naznakom „ PRIJAVA NA OGLAS"

***

REPUBLIKA SRPSKA

MINISTARSTVO FINANSIJA

PORESKA UPRAVA

objavljuje

 

JAVNI KONKURS

ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA

 

           Poreska uprava RS vrši prijem pripravnika:

1.1. Pripravnik sa visokom stručnom spremom (VII stepen stručne spreme ili prvi ciklus studija sa stečenih 240 ECTS bodova) koji će pripravnički staž obavljati u  Poreskoj upravi Republike Srpske – Područni centar Banjaluka, Odjeljenje naplate za preduzetnike  – 1 izvršilac;

1.2. Pripravnik sa visokom stručnom spremom (VII stepen stručne spreme ili prvi ciklus studija sa stečenih 240 ECTS bodova) koji će  pripravnički staž obavljati u  Poreskoj upravi Republike Srpske – Područni centar Banjaluka – Odjeljenje naplate za fizička lica, takse i kazne - 1 izvršilac;

1.3. Pripravnik sa visokom stručnom spremom (VII stepen stručne spreme ili prvi ciklus studija sa stečenih 240 ECTS bodova) koji će  pripravnički staž obavljati u  Poreskoj upravi Republike Srpske – Područni centar Zvornik – Odjeljenje naplate za preduzetnike i fizička lica - 1 izvršilac;

Opšti uslovi za prijem pripravnika:

-  da je državljanin RS ili BiH,

-  da je stariji od 18 godina,

-  da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

-  da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci  ili krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organu državne uprave

 Posebni uslovi za prijem pripravnika:

1.1. Završen ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera, (VII stepen  stručne spreme ili prvi ciklus studija sa stečenih 240 EC­TS bodova);

1.2. Završen ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera, (VII stepen stručne spreme ili prvi ciklus studija sa stečenih 240 EC­TS bodova,);

1.3. Završen ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera, (VII stepen  stručne spreme ili prvi ciklus studija sa stečenih 240 EC­TS bodova,);

 

Pripravnik je lice koje nakon završene srednje škole, više škole ili prvog i drugog ciklusa studija na visokoškolskoj ustanovi, prvi put zasniva radni odnos u tom stepenu školske spreme, što kandidat pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću potvrđuje posebnom izjavom koja je u sastavu obrasca Prijave na javni konkurs (Tačka V).

Pripravnički staž za lica sa završenom visokom stručnom spremom traje godinu dana, a računa se od dana zasnivanja radnog odnosa u svojstvu pripravnika.

Prijave na konkurs podnose se lično, ili putem pošte, na adresu: Poreska uprava - Trg Republike Srpske broj 8, Banja Luka, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske".

Prijava se podnosi na obrascu „Prijava na javni konkurs", koji se može dobiti u Poreskoj upravi, a obrazac se nalazi i u prilogu Javnog konkursa koji je objavljen na  internet stranici Poreske uprave.

 

Kandidati su uz prijavu dužni dostaviti:

- kopiju diplome o završenoj školskoj spremi.

Pozivaju se svi kandidati koji ispunjavaju uslove, odnosno kandidati čija prijava ne bude odbačena Zaključkom, da se odazovu na ulazni intervju koji će se održati dana:

Za radna mjesta 1.1. i 1.2.  dana 09.02.2023. godine (četvrtak) u 09:00 sati

Za radno mjesto 1.3. dana 09.02.2023. godine (četvrtak) u 12:00 sati

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove iz javnog konkursa i sastav konkursne komisije biće objavljeni na internet stranici Poreske uprave prije održavanja intervjua.

Intervju će se održati u prostorijama Poreske uprave Republike Srpske – Trg Republike Srpske broj 8 u Banjaluci.

Svi kandidati koji ispune uslov za ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

Izabrani kandidat je, prije stupanja na rad, dužan dostaviti sljedeću dokumentaciju (u orginalu ili ovjerene kopije):

- diplomu o završenoj školskoj spremi,

- uvjerenje o državljanstvu BiH ili Republike Srpske,

- rodni list,

- ljekarsko uvjerenje,

- uvjerenje o neosuđivanosti i

- radnu knjižicu.

Izabrani kandidati dužni su da dostave navedene dokumente u roku od sedam dana nakon objavljivanja Liste uspješnih kandidata na internet stranici Poreske uprave i na oglasnoj tabli Poreske uprave.

   Ukoliko izabrani kandidat navedene dokumente ne dostavi u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza, Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa Liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

                   Neblagovremene, nedopuštene, nerazumne i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, Poreska uprava odbacuje zaključkom.

       Poreska uprava će objaviti rezultate javne konkurencije na internet stranici Poreske uprave i na oglasnoj tabli Poreske uprave. Obavještenje i rješenje o izboru dostaviće se svim kandidatima koji su učestvovali na intervjuu.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU Elektrotehnička škola „Nikola Tesla" Banja Luka

Ul.Jevrejska br.48

78000 Banja Luka

 

raspisuje

KONKURS

za prijem u radni odnos na radno mjesto

 

 1. Profesor STN, na neodređeno vrijeme, 1 izvršilac, puna norma, 20 časova, sa radnim iskustvom, dipl. inž. elektrotehnike  i druga zanimanja u skladu sa Pravilnikom                                                                                                                                                      Nastavni predmeti: Programiranje (6 časa), Baze podataka (14 časova)
 2. Profesor STN, na određeno vrijeme, do završetka nastavne 2022/2023. godine, 1 izvršilacnepuna norma, 2 časa, sa radnim iskustvom, dipl. inž. elektrotehnike i druga zanimanja u skladu sa Pravilnikom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Nastavni predmeti: Programiranje (2 časa).

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu  kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove navedene u članu 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  i da imaju:

-        Stručnu spremu propisanu Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama .

Kandidat treba da ispunjava i druge posebne uslove propisane navedenim Pravilnikom.

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem .

Kandidati  su dužni   dostaviti sledeću dokumetaciju:

 1. prijavu na konkurs, koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs i  u kojoj se obavezno mora navesti adresa, kontakt telefon  i kratka biografija kandidata kao i koja dokumenta uz prijavu prilažu;
 2. diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 EC­TS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje;
 3. uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
 4. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 5. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;
 6. uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH;
 7. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji  nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
 8. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj
  grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija
  nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 9. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ili uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;
 10. uvjerenje o  radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz kojeg se jasno vidi vrsta posla, stepen  stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme potrebno je preračunati u puno radno vrijeme;
 11. uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz  kategorije porodice poginulog borca;
 12. uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
 13. uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS  ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa  učenicima koje nije starije od 6 mjeseci.

Uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje da nije upisan u poseban registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (član 5.stav 1. tačka 4) i 5) Pravilnika) Škola će zatražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji dostave blagovremene i potpune prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 26.01.2023. (četvrtak) u 10 časova u prostorijama Škole. Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa objaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i  intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs je otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ''Glas Srpske''.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično zapečaćene na protokol u Sekretarijat škole ili poštom na adresu škole Jevrejska 48, Banjaluka, sa naznakom  „Za Komisiju za izbor kandidata" uz obaveznu naznaku rednog broja radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.

***

 

REPUBLIKA SRPSKA

JU POLITEHNIČKA ŠKOLA,BANjA LUKA

Ul.Nikole Pašića br.11A

78000 Banja Luka

raspisuje

 

Konkurs

za popunu upražnjenih  radnih  mjesta

 

 1. Profesor stručnih predmeta za struku  šumarstvo i obrada  drveta, za zanimanje tehničar za obradu drveta CNC, za predmete CNC programiranje 2 časa i modeliranje namještaja pomoću računara 4 časa, 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine;
 2. Profesor srpskog jezika – 1 izvršilac, nepuna norma (12 časova), na određeno vrijeme do 31.08.2023.godine.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem radnika u radni odnos:

Kandidati pored  opštih  uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjava i posebne uslove propisane  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  i  Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama .

 

Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studiskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 EC­TS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
 • uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičkoj-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 • uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,
 • dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,  ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.
 •  izvod iz matične knjige rođenih ,
 • uvjerenje o državljanstvu RS  i BiH;
 • uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
 • uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
 • uvjerenje o radnom iskustvu izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla (ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom isto je potrebno preračunati  u puno radno vrijeme),
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju – lica koja imaju najmanje 12 mjeseci radnog staža u struci van škole, ukoliko ipunjavaju ostale uslove propisane navedenim zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterjuma za prijem .

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 25.01.2023. . godine (srijeda) sa početkom u 10:00 ,  u prostorijama Škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje ili intervju, smatraće se da su odustali od prijeve na konkurs.

Kandidat koji bude izabran, prije zasnivanja radnog odnosa, dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci.

Škola će za kandidata  koji bude izabran prije zasnivanja  radnog odnosa pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđivanih za krivična djela seksualne zloupotrebe iskorišćavanja djece.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kadidatima.

Prijave sa svim podacima i traženom dokumentacijom dastaviti lično ili poštom na adresu škole.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja .

Neblagovremene  i nepotpune prijave neće se razmatrati.        

***

R E P U B L I K A   S R P S K A

JU Osnovna škola  ,,Vasa Čubrilović"

G R A D I Š K A

Mihajla Pupina 10

 

 

r a s p i s u j e  

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 1. nastavnik njemačkog jezika, profesor njemačkog jezika, nepuna norma (12 časova), na određeno vrijeme do 31.08.2023. -lice sa iskustvom-  1 izvršilac

 

 1. nastavnik u posebnom odjeljenju- profesor specijalne edukacije i rehabilitacije, lice bez iskustva-pripravnik, na određeno vrijeme,   1 izvršilac;

 

 1. nastavnik u posebnom odjeljenju- profesor specijalne edukacije i rehabilitacije, na određeno vrijeme, do 31.08.2023. godine, lice sa iskustvom- 1 izvršilac

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su prema članu 5. Pravilnika :


1. Da je državljanim RS ili BiH , što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,


2. Da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom

    lične karte,


3. Da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje

    ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog

    izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,


4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,zloupotreba opojnih sredstava;

 

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažmo osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

 

      6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv

         dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja

         djeteta,  polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

  Uvjerenje iz stava 1. t.4) i t.5 ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti 

  službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

 

Posebni uslovi :

-   za nastavnika njemačkog jezika- pod rednim brojem 1.- da ima završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa i zvanje profesor njemačkog jezika ili ekvivalent , odnosno visoku stručnu spremu i radno iskustvo nakon sticanja stručne spreme i traženog zvanja u vaspitno –obrazovnom radu;

 • za nastavnika pod rednim brojem 2.- da ima završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa i zvanje profesor specijalne edukacije i rehabilitacije ili ekvivalent , odnosno visoku stručnu spremu;
 • za nastavnika pod rednim brojem 3.- da ima završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa i zvanje profesor specijalne edukacije i rehabilitacije ili ekvivalent , odnosno visoku stručnu spremu i radno iskustvo nakon sticanja stručne spreme i traženog zvanja u vaspitno –obrazovnom radu.

 

Uz potpisanu prijavu na konkurs (sa kratkom biografijom i kontakt telefonom) i

dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti:


1.       Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,  odnosno diplomu stečenu  nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovrajućoj oblasti;

 

2.       Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od strane visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena koje je kandidat ostvario tokom  studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;


3.                Uvjerenje ili potvrdu od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji

          nezaposlenih lica koja traže zposlenje;


4.       Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenom radnog staža po vrstama posla;


5.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;


6.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o  utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije  borca;


7.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

 

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju uslove propisane Zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja Zakona na snagu, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane kao ni prijave kandidata koji se ne odazovu na intervju i test.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Lista kandidata koji ispunjavaju uslove tražene konkursom biće objavljena na oglasnoj tabli škole.

Testiranje i intervju sa kandidatima biće obavljen 20.01.2023. godine sa početkom u 10,00 časova u prostorijama  škole. Kandidati se neće pozivati posebno na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

 

Prijave sa dokumentacijom dostavljaju se na adresu škole.

***

JU OŠ „Vuk Stefanović Karadžić" Turjak

Turjak bb, 78 404 Turjak

Grad Gradiška

KONKURS

za popunu upražnjenog radnih mjesta

 

1.Profesor njemačkog jezika - lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do povrtka radnika sa bolovanja, 8 časova sedmično - 1 izvršilac

Posebni uslovi radnog mjesta

 • OPŠTI USLOVI koje kanditat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs:

1.Da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2.Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3.Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti (ne starije od šest mjeseci) i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4.Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog  integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 • POSEBNI USLOVI koje kanditat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs, uz potpisanu prijavu su:

1.Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2.Ujerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, za kandidata koji u toku studija nije položio navedenu grupu predmeta;

3.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

4.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

5.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

6.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

7.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

8.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

9.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidskz zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove koji se odnose na stepen i vrstu stručne spreme.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata na konkurs komisija neće uzimati u razmatranje.

Testiranje i intervju za kandidate koji budu dostavili potpune i blagovremene prijave na konkurs obaviće se u prostorijama centralne škole u Turjaku, u utorak 24.01.2023. godine od 10:00 časova.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole i to najkasnije 3 (tri) dana prije dana testiranja. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Ukoliko se kandidat ne pojavi na testu ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

U prijavi na konkurs kadidati treba da navedu adresu stanovanja i kontakt telefon.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole sa naznakom – „Prijava na konkurs".

***

JU OŠ „Vuk Stefanović Karadžić" Turjak

Turjak bb, 78 404 Turjak

Grad Gradiška

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1.Sekretar škole, diplomirani pravnik, pripravnik, na neodređeno vrijeme, 90 % norme -1 izvršilac

Posebni uslovi radnog mjesta

 • OPŠTI USLOVI koje kanditat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs:

1.Da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2.Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3.Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti (ne starije od šest mjeseci) i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4.Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog  integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 • POSEBNI USLOVI koje kanditat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs, uz potpisanu prijavu su:

1.Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

4.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

5.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

6.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidskz zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata na konkurs komisija neće uzimati u razmatranje.

Testiranje i intervju za kandidate koji budu dostavili potpune i blagovremene prijave na konkurs obaviće se u prostorijama centralne škole u Turjaku, u utorak 24.01.2023. godine od 10:00 časova.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole i to najkasnije 3 (tri) dana prije dana testiranja. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Ukoliko se kandidat ne pojavi na testu ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

U prijavi na konkurs kadidati treba da navedu adresu stanovanja i kontakt telefon.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole sa naznakom – „Prijava na konkurs za sekretara škole".

***

JU Osnovna škola „Petar Kočić"

78 418 Nova Topola, Banjalučki put 108

 

 

           Na osnovu  člana 150. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Sl. glasnik RS broj 44/17 i 31/18)  i člana 29. stav (3) tačka 15) Statuta, direktor JU OŠ „Petar Kočić" Nova Topola, po ukazanoj potrebi, donosi sljedeću

 

 

O D L U K U

o poništenju konkursa

 

 

     Dana 04.01.2023.god.  naša škola je objavila konkurs za zaposlenje  u dnevnom listu „Glas Srpske"  u kojem tražimo radnike za sljedeća radna mjesta:

 

 1. Nastavnik razredne nastave/pripravnik – puna norma , 1 izvršilac, rad na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja
 2. Nastavnik matematike /pripravnik – puna norma , 1 izvršilac, rad na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja

 

Kako je greškom za sva radna mjesta pogrešno naveden datum intervjua primorani smo da konkurs poništimo u cijelosti.

***

REPUBLIKA SRPSKA
JU OŠ " Petar Kočić "

Banjalučki put 108
Nova Topola,Gradiška

 


r a s p i s u j e

K O N K U R S
           za popunu upražnjenog radnog mjesta

 1. Nastavnik /profesor matematike-pripravnik -puna norma na određeno vrijeme do povratka radnika s bolovanja ,  1 izvršilac
 2. Nastavnik/ profesor razredne nastave-pripravnik -puna norma na određeno vrijeme do povratka radnika s bolovanja ,  1 izvršilac

Opšti i posebni uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju  propisani su Zakonom o radu , odredbama Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika,stručnih saradnika i vaspitača  i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, a prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema,kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

Opšti  i posebni uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju  prilikom prijavljivanja na konkurs su:
–da je državljanin RS ili BiH , a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
–da je punoljetan ,a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
–da je radno sposoban , a to  se  dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci, i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela  učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad  djetetom i maloljetnim licem,zloupotrebe opojnih sredstava;

-uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece ;

-uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad  djetetom i maloljetnim licem.

Uvjerenja iz stava 4) i 5)  opštih uslova za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem (ako je kandidat rođen u Republici Srpskoj), a prije zasnivanja radnog odnosa,a uvjerenje o nevođenju postupka tačka 6) kandidat je dužan dostaviti uz prijavu na konkurs.


Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkursi i spisak dokumentacije koja se dostavlja, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

1. Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,za radna mjesta u nastavi;
3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

4.Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
5. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje  o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca, koje sadrži vrstu posla, stepen stručne spreme po sistematizaciji, i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla;
8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije  borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Sa kandidatima  koji ispunjavaju uslove konkursa i koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, obaviće se testiranje i intervju u prostorijama škole u srijedu  25.01.2023. godine u  12  časova.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije održavanja testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave sa potrebnom  dokumentacijom slati poštom ili dostaviti lično na adresu škole sa naznakom „ZA KONKURS".

***

 

 

Firma „MAHLE Electric Drives Bosnia " doo

 

 

raspisuje oglas za prijem u radni odnos:

 PET (5) radnika za proizvodnju

(POL: Muški)

 

 

Pored opštih, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uslove:

- NK, KV ili SSS svih smjerova

- prethodno radno iskustvo nije potrebno, stručno osposobljavanje na lokacijama u  vlasništvu MAHLE-a

- organizovanost, komunikativnost, timski rad;

- poštovanje radnih procedura i pravila;

 

Poslodavac, pored osnovnih uslova nudi:

- redovna i stimulativna primanja koja uključuju regres

- dinamično radno okruženje

- mogućnost ličnog razvoja

- prevoz plaćen;

- topli obrok;

 

Kandidati mogu popuniti prijave u prostorijama Zavoda za zapošljavanje Laktaši, Srbac i Gradiška, kao i lično na adresi firme, ili poslati svoju biografiju na sljedeće mail-adrese :

[email protected]

[email protected]

 

Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.

 

Kadrovska služba

 

Raulić Mara

Damjanović Tihana

066/586-131

051/535-489

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ „HOLANDIJA", SLATINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Nikolaja Velimirovića  9,  Slatina 78253

 

 

r a s p i s u j e

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

Nastavnik engleskog jezika u područnom odjeljenju u Boškovićima i u područnom odjeljenju u Drugovićima na puno radno vrijeme,                           jedan izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do kraja nastavnog procesa u školskoj 2023/2024. godini.

 

Kandidati koji se prijavljuju na konkurs moraju da ispunjavaju oššte uslove propisane  Zakonom o radu RS, kao i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju RS i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi . Pravo učešće na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju RS .

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs jesu:

 1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
 3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani  kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djeteom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
 5. da se ne nalazi u posebnom Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djeteta,
 6. da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačke 4. i 5. za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa adresom stanovanja i brojem telefona) potrebno je dostaviti dokumentaciju  na osnovu koje će se vršiti bodovanje po kriterijumu utvrđenom Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijema u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj  školi i  to:       

 1. Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu  studijskog  programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti.
 2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.
 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.
 4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi.
 5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena  tokom studiranja, ako u diplomi ne postoji podatak o prosjeku ocjena.
 6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nazaposlenih lica, nakon sticanja traženog zvanja.
 7. Uvjerenje o radnom stažu  izdato od ranijeg poslodavca.
 8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.
 9. Uvjerenje opštinskog/gradskog  organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
 10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se testiranje i intervju predviđeni Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi  , i Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske , dana 24. 01. 2023. godine u  9,00  časova u prostorijama JU Osnovne škole „Holandija" u Slatini.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu Škole najkasnije tri dana prije testiranja. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje. Kandidati koji se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave sa dokumentacijom i kontakt telefonom dostaviti poštom na adresu škole                                                       

Konkurs je otvoren osam dana od dana objavljivanja.        

***

JU OŠ „ Dr Mladen Stojanović" Jošavka

 Jošavka bb, 78244 Jošavka

 

K O N K U R S

 za prijem radnika

 

 Profesor/nastavnik hemije, nepuna norma- 8 časova redovne nastave, 1 izvršilac, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o radu RS  i članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju RS i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.


Bodovanje kandidata će se vršiti po kriterijumu Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:
1. Da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;
3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti,  koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
5. Uvjerenje  o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece i
6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti,  polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem- dostavlja kandidat.
 Uvjerenja iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata pribaviće škola službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
 
Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, koja podrazumijeva:
-Ovjerenu foto – kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određeoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
-Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
-Uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško – psihološku i didaktičko – metodičku grupu predmeta,
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
-Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanja kao dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica  (boduje se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi i profilu traženim konkursom),
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, a koje sadrži podatke o: vrsti posla; stepenu stručne spreme; dužini ostvarenog radnog staža  po vrstama posla, kao i napomenu ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, te je to radno vrijeme potrebno preračunati u puno radno vrijeme,
-Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
-Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
-Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni da uz prijavu na konkurs dostave ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, biće podvrgnuti testiranju i intervjuu koji će biti obavljen u prostorijama JU OŠ " Dr Mladen Stojanović " Jošavka,  u utorak, 24.01.2023. godine, sa početkom u 12:30 časova. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene fotokopije priložene dokumentacije, neće biti uzete u razmatranje.
Prijave se primaju u roku od 8 dana od dana objavljivanja u „ Glasu Srpske ", a šalju se na adresu škole sa naznakom „ZA KONKURS".
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
Škola će pisanim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

***

REPUBLIKA SRPSKA
Javna ustanova Osnovna škola „Vuk Karadžić" Sitneši

 Sitneši bb, 78422 Sitneši


R a s p i s u j e

K O N K U R S
           za popunu upražnjenog radnog mjesta

 1. Sekretar škole/Diplomirani pravnik-1 radnik,puna norma,na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja,sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom

Opšti i posebni uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju  propisani su Zakonom o radu,odredbama Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika,stručnih saradnika i vaspitača  i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , a prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema,kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Opšti  i posebni uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju  prilikom prijavljivanja na konkurs su:
1.da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
2.da je punoljetan ,a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
3.da je radno sposoban , a to  se  dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci, i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
4.da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela  učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad  djetetom i maloljetnim licem,zloupotrebe opojnih sredstava;

5.uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece ;

6.uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad  djetetom i maloljetnim licem.

Uvjerenja iz stava 4) i 5)  opštih uslova za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem (ako je kandidat rođen u Republici Srpskoj), a prije zasnivanja radnog odnosa,a uvjerenje o nevođenju postupka tačka 6) kandidat je dužan dostaviti uz prijavu na konkurs.


Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkursi i spisak dokumentacije koja se dostavlja, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

1. Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,za radna mjesta u nastavi;
3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,za radna mjesta u nastavi;

4.Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
5. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje  o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca, koje sadrži vrstu posla, stepen stručne spreme po sistematizaciji, i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla;
8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije  borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Sa kandidatima  koji ispunjavaju uslove konkursa i koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, obaviće se testiranje u prostorijama škole u četvrtak 26.01.2023. godine u  12  časova,i intervju u 13 časova istog dana.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije održavanja testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave sa potrebnom  dokumentacijom slati poštom ili dostaviti lično na adresu škole sa naznakom „ZA KONKURS".

***

REPUBLIKA SRPSKA

JAVNA  USTANOVA  MUZIČKA  ŠKOLA „ KONSTANTIN BABIĆ"  PRNjAVOR

Ul. Vladike Platona br.27  

78430 Prnjavor,  

tel.-faks:051/660-167

 

raspisuje:

 

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANjE

DIREKTORA  JU MUZIČKA ŠKOLA "KONSTANTIN BABIĆ" PRNjAVOR

 

 

 I  Predmet

Školski odbor JU Muzičke škole "Konstantin Babić"  Prnjavor raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Muzičke škole "Konstantin Babić"  Prnjavor.

 II  Opis poslova

Direktor rukovodi školom i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Direktor za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru. Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

 III   Mandat

Mandat  direktora  škole  traje  četiri (4)  godine  i počinje od  dana stupanja na dužnost. 
Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji  ispunjavaju uslove  konkursa  za imenovanje  direktora,  u roku od osam dana  od dana  razmatranja prijava.
Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa dostavljenog spiska iz prethodne alineje.

IV Uslovi za izbor

Za direktora JU Muzičke škole "Konstantin Babić"  Prnjavor može da bude izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu,  Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

 

Opšti uslovi:
1. Da je lice starije od 18 godina,
2. Da je državljanin RS  ili  BiH,
3. Da ima opštu zdravstvenu  sposobnost za rad.

Posebni uslovi:

 1. da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 EC­TS bodova ili ekvivalent;
 2. da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz tačke 1;
 3. da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
 4. da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje obrazovno-vaspitnog rada škole;
 5. da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

Za direktora škole ne može biti izabrano lice na koji se odnosi član IX stav 1. Ustava BiH, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom.
 

V Potrebna dokumentacija

Kao dokaz  o ispunjavanju  opštih i posebnih  uslova  kandidati  su dužni, uz prijavu na konkurs, priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • uvjerenje o državljanstvu  ( ne starije od 6 mjeseci);
 • ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci);
 • diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa stečenu nakon četiri godine studija ili ekvivalent;
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za  rad u nastavi odnosno za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada;
 • uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (ne starije od 3 mjeseca);
 • uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem ( ne starije od 3 mjeseca),
 • potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome;
 • prijedlog programa rada direktora za četvorogodišnji (mandatni) period;
 • kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima  rada,
 • ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i  Hercegovine, odnosno da nije lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nije lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovala nalogu da se pojavi pred Sudom.

Svi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene fotokopije.

Kandidati treba da ispunjavaju uslove u skladu sa članom 198. stav 1.,2., 3. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

 

VI Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova i kontakt telefonom dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu škole sa naznakom za „Javni konkurs za izbor direktora škole".

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama „Glas Srpske".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. 

Dostavljena dokumenta neće se vraćati kandidatima .

 

VII Način i rok obavještavanja kandidata o rezultatima konkursa

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora u roku od osam (8) dana od dana prijema odluke.

***

Republika Srpska

JU Osnovne škole  ''Nikola Tesla'' Prnjavor

ul. Cara Laza 26, 78430 Prnjavor

 

 

r a s p i s u j e

 

 

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA JU OSNOVNE ŠKOLE ''NIKOLA TESLA'' PRNjAVOR

 

I – Predmet

Školski odbor JU Osnovne škole  ''Nikola Tesla'' Prnjavor raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole  ''Nikola Tesla'' Prnjavor.

 

II - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Vladi, školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

 

III - Mandat

Direktor JU Osnovne škole  ''Nikola Tesla'' Prnjavor se bira na period od 4 (četiri) godine i mandat počinje teći od dana stupanja na dužnost.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska dostavljenog od strane školskog odbora.

 

IV - Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora JU Osnovne škole  ''Nikola Tesla'' Prnjavor može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom Bosne i Hercegovine, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Statutom škole i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole i to:

1. Opšti uslovi:

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

-da je državljanin BiH/RS,

- da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:

- da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 EC­TS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove iz člana 198. Zakona o osnovnom vaspitanju i  obrazovanju ,

- da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv koga nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, ,orala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Pored opštih i posebnih uslova, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav.1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom.

 

V – Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidatu su dužni priložiti:

- Biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Dokaz odnosno diploma o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalenta,

- Dokaz odnosno uvjerenje o dužini radnog iskustva u prosvjeti nakon sticanja diplome (najmanje pet godina),

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- Preporuke ranijeg poslodavca ili nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

- Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost ( ne starije od 6 mjeseci),

- Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,

- Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

- Ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

- Prijedlog programa rada za mandatni period,

- Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti.

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

 

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na adresu škole

sa naznakom Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Osnovne škole (NE OTVARATI).

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području RS i BiH.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima, osim na lični zahtjev.

 

VII – Napomene

Školski odbor će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o odluci Vlade Republike Srpske o imenovanju direktora JU Osnovne škole  ''Nikola Tesla'' Prnjavor u roku od osam (8) dana od dana od dana prijema odluke.

***

  JU Osnovna škola „Ivan Goran Kovačić"

Mrkonjić Grad

Njegoševa 15  , 70260 Mrkonjić Grad

 

 raspisuje:

K O N K U R S

za popunu radnog mjesta

 1. Nastavnik fizike – 4 časa, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme- do 31.08.2023. godine.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

 • da je državljanin RS ili BiH , što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
 • da je punoljetan, što dokazuje izvodom  iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;
 • da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);
 • da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (dostavlja kandidat);
 • da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela  učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad  djetetom ili  maloljetnim licem  (za izabranog kandidata Škola će pribaviti uvjerenje službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);
 • da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, što dokazuje uvjerenjem iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

 1. Prijavu na konkurs (potpisanu) sa kratkom biografijom i kontakt telefonom;
 2. Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
 3. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
 4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
 5. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
 6. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 7. Izvod iz matične knjige rođenih;
 8. Uvjerenje o državljanstvu;
 9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca u kojem se navodi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama posla;
 10. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
 11. Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
 12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
 13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
 14. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Nepotpuna i neblagovremena dokumenta neće se razmatrati.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove Konkursa, obaviće se u prostorijama Škole  u ponedjeljak, 23.01.2023. godine sa početkom u 09.00 časova.Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, Škola će objaviti na oglasnoj tabli, najmanje tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na na testiranje i intervju, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske".

Prijave dostaviti lično ili poštom na adresu Škole.    

***

JU Gimnazija Mrkonjić Grad
Ulica Sime Šolaje broj 91
70260 Mrkonjić Grad

 

K O N K U R S
za prijem radnika u radni odnos

 1. Profesor matematike-1 izvršilac, na određeno vrijeme, do 31.08.2023. godine, nepuna norma, 12 časova, radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom.
 2. Profesor informatike-1 izvršilac, na određeno vrijeme, do 31.08.2023. godine, nepuna norma, 16 časova, radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom.
 3. Profesor psihologije-1 izvršilac, na određeno vrijeme, do 31.08.2023. godine, nepuna norma, 4 časa, radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom.
 4. Profesor kulture religije-1 izvršilac, na određeno vrijeme, do 31.08.2023. godine, nepuna norma, 1 čas, radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom.
   

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Uz prijavu, potpisanu od strane kandidata, sa brojem telefona i adresom stanovanja, potrebno je dostaviti:
-Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte
-Uvjerenje o državljanstvu
-Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem
-Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima će dostaviti kadidat koji bude primljen u radni odnos i ne može biti starije od šest mjeseci
-Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 EC­TS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent
-Uvjerenje o završenom drugom ciklusu studijskog programa dostavljaju kandidati koji imaju završen drugi ciklus studijskog programa i stečeno akademsko zvanje
-Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,  ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijih poslodavaca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, koja traže zaposlenje, za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu RVI Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca

Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i zloupotrebe opojnih sredstava i Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju , kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave obaviće se dana 20.01.2023. godine (petak) u 10:00 časova u prostorijama JU Gimnazija Mrkonjić Grad, ulica Sime Šolaje broj 91.
Škola će objaviti na oglasnoj tabli spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i kanditati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i dostavljena dokumenta se neće vraćati kandidatima. Nepotpuna i neblagovremena dokumenta neće se razmatrati.

Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Dokumente dostaviti lično u sekretarijat škole ili poštom na adresu škole.

***

JU Srednjoškolski centar Mrkonjić Grad
Ulica Sime Šolaje broj 91
70260 Mrkonjić Grad

 

 raspisuje:

 

Konkurs

 

za prijem u radni odnos

 1. Inženjer elektrotehnike – 1 izvršilac sa iskustvom na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine, nepuna norma 11 časova;
 2. Tehničar elektrotehnike (peti stepen) ili električar (peti stepen)  sa iskustvom, za časove praktične nastave za   zanimanje električar-elektroinstalater - 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine, nepuna norma, 15 časova;
 3. Inženjer mašinstva bez iskustva – 1 izvršilac na neodređeno radno vrijeme;
 4. Matematika - 1 izvršilac sa iskustvom, na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine, nepuna norma, 9 časova;
 5. Tehnička fizika i elektrotehnika – 1 izvršilac sa iskustvom, na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine, nepuna norma, 3 časa;

 

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

 1. Prijavu na konkurs (potpisanu) sa kratkom biografijom i kontakt telefonom,
 2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu fotokopiju lične karte,
 3. Uvjerenje o državljanstvu,
 4. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
 5. Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 EC­TS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
 6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, osim za pripravnike,
 7. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom  studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 8. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
 9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža izuzev pripravnika,
 10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

 

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad, izdato od nadležne ustanove (ne starije od 6 mjeseci).

Škola će za kandidata koji bude izabran od nadležnog Centra javne bezbjednosti zatražiti uvjerenje o neosuđivanosti, prije zasnivanja radnog odnosa.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave za navedena radna mjesta obaviće se dana 23.01.2023. godine, ponedjeljak, sa početkom u 14.00 časova u prostorijama Škole.             

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata na javni konkurs neće se razmatrati.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju i njihovo nepojavljivanje će se smatrati odustankom od prijave na konkurs.

Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Dokumente dostaviti lično u Školu ili preporučenom poštom na adresu škole

***

 

JU OŠ „Drinić"  Drinić

Centar 13 Drinić

79 290 Petrovac

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 1. Nastavnik razredne nastave -  puna norma, rad na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom............1 izvršilac
 2. Nastavnik matematike - 16 časova sedmično, rad na određeno vrijeme, do kraja školske 2022/2023.godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom........1 izvršilac
 3. Nastavnik fizike 6 časova sedmično....................................................................1 izvršilac pripravnik,na određeno vrijeme, do kraja školske2022/2023.godine.

Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom, dostaviti dokumenta kojima se ispunjavaju opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos.

Opšti uslovi su:

1. Da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. Da nije osuđivan pravosnažnom sudskom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djece , polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5. Uvjerenje o podacima  iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih  za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasiljanad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz stava 1.tačka 4) i tačka 5) ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova  za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sledeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje  ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 9.  Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi

Posebni uslovi su:

 1. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
 2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 3. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
 4. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom stidiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
 6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
 7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidskau zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidskau zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS,ukoliko se radi o kandidatu iz kategorijeratnog vojnog invalida,
 9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidskau zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS,ukoliko se radi o kandidatu borca.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima  važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave na konkurs sa dokazima  o ispunjavanju uslova mogu se dostaviti lično (kovertirano) ili poštom na adresu škole

sa naznakom „za konkurs".

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole, a po mogućnosti i na internet stranicu.

Intervju i testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti u prostorijama škole, u četvrtak 23.01.2023. godine u 09 : 00 časova. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, ako se kanditat ne pojavi na testiranju ili intervju  , smatra se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja

(„Glas Srpske").

Škola će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam dana od dana donošenja odluke.

***

 

JU OŠ „Petar Kočić" ŠIPRAGE

Šiprage bb

78224 Šiprage

raspisuje:

 

 

K O N K U R S 
za prijem radnika

 

 

 1. Nastavnik tehničkog obrazovanja, 6 časova, na određeno vrijeme

      do 30.06.2023.godine.

 1. Nastavnik njemačkog jezika, 12 časova, na određeno vrijeme, do povratka

     radnice sa porodiljskog bolovanja

Za navedena  radna mjesta potrebno je imati radno iskustvo i položen stručni ispit.

Ukoliko se na konkurs  za radno mjesto pod rednim brojem 2. ne javi lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, razmatraće se prijave kandidata bez radnog iskustva i položenog stručnog ispita za rad u vaspitno-obrazovnom procesu -pripravnika.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene članom 114, 115, 116  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114 stav (5)  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove koji se odnose na stepen i vrstu stručne spreme.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

 1. da je državljanin RS ili BiH, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom foto-kopijom lične karte,
 3. da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),
 4. da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem – što dokazuje uvjerenjem,
 5. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
 6. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, što dokazuje uvjerenjem iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

Uvjerenja iz tačke 5) i 6) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, a ona podrazumijeva:

1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi ,

5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene foto-kopije svih dokumenata i te foto-kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, biće podvrgnuti testiranj.

u i intervjuu koji će biti obavljen u prostorijama JU OŠ " Petar Kočić " Šiprage, 26.01.2023. godine, sa početkom u 9,00 časova.

 Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene fotokopije priložene dokumentacije, neće biti uzete u razmatranje.

Prijave se primaju u roku od 8 dana od dana objavljivanja u „ Glasu Srpske ", a šalju se na adresu školeSpisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana