JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 11.03.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 11.03.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 11.03.2020. godine.

 

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

****************

*****************

“NESTRO PETROL” AD BANjALUKA,

 ul. Kralja Alfonsa XIII br. 9

78000 BANjALUKA

raspisuje

OGLAS

 

1. Potreban radnik  u odjeljenju za evidentiranja kretanja robe  - Računovođa za evidentiranje kretanja robe ...............................................1

 

 

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:

 

 

1. Opšti uslovi koji su propisani zakonom.

 

2. Posebni uslovi:

- VII stepen stručne spreme, ekonomski fakultet, u struci od 2 godine;

- Dobro poznavanje robnog i finansijskog knjigovodstva;

- Osnovno poznavanje propisa iz oblasti direktnih i indirektnih poreza vezanih za referat;

- Poznavanje rada na računaru;

- Dodatno obrazovanje predstavlja prednost.

 

3. Opis poslova

 

• Evidentiranje nabavke (ulaza) svih naftnih derivata na maloprodajnim objektima (BS) Društva -količinski/finansijski;

• Obračun i evidentiranje zavisnih troškova nabavke goriva;

• Usaglašavanje pomoćne i glavne evidencije stanja zaliha naftnih derivata na mjesečnom nivou za sve maloprodajne objekte;

• Kontrola i knjiženje ulaznih faktura prevoznika naftnih derivata;

• Usaglašavanje izvoda otvorenih stavki (IOS-a) za aktivne prevoznike naftnih derivata na mjesečnom nivou;

• Evidentiranje utroška naftnih derivata za potrebe zagrijavanja maloprodajnih objekata;

• Odlaganje kompletne dokumentacije vazeno za referat nabavke goriva;

• Evidentiranje viškove/manjkove pri prijemu naftnih derivata;

• Dostavljanje specifikacije, liste evidentiranih razlika pri dostavi u skladu sa Ugovorom o tranpsportu naftnih derivata kao osnov za terećenje prevoznika – službi za fakturisanje;

• Kontrola/sravnjenje konta obračunatih zavisnih troškova nabavke goriva;

• Kontrola/sravnjenje konta virtualnog skladišta i robe na putu;

• Kreiranje otpremnice za robu isporučenu u tranzitu – isporuke komercijalnim kupcima;

• Kontrola arhivirane skenirane dokumentacije sa BS vezano za ulaz goriva kao i popisnih lista i dokumentacije koja prati redovne i vanredne popise zaliha naftnih derivata na maloprodajnim objektima.

 

 Potrebna dokumenta:

 

- Biografija sa radnim iskustvom (CV) ;

 

Kandidat se prima u radni odnos uz obavezan probni rad od tri mjeseca.

 

Obavještavamo vas da smo saglasni da našu potrebu za radnikom objavite u dnevnim listovima, na drugi uobičajen način (u vašim prostorijama) ili da nam ponudite određen izbor lica za zasnivanje radnog odnosa iz vaše evidencije nezaposlenih.

 

Konkurs je otvoren do 21.3.2020.

 

Dokumenti se dostavljaju lično, elektronski ili na adresu poslodavca (sa naznakom prijava na konkurs-računovođa za evidentiranje kretanja robe).

Telefon: 051/490-345; 051/491-013

Faks: 051/218-843

***

VŠ KOLEDž KOZMETOLOGIJE I ESTETIKE BANjALUKA

MLADENA STOJANOVIĆA 29, BANjALUKA

E-mail: fakultetkozmetologijeiestetike@gmail.com

RASPISUJE

OGLAS

za rad na određeno vrijeme:

 

 

Administrativni radnik   .......................... 2 izvršioca

 

Uslovi:

- VSS, VII stepen

- završen filozofski /pravni/ekonomski/komunikološki/fakultet političkih nauka.

- pripravnik, bez radnog iskustva.

 

 

Prednost imaju djeca poginulih boraca.

 

Mjesto rada: Banjaluka

 

Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.

 

Prijave dostaviti lično na adresu poslodavca.

 

Na razgovor će biti pozvani kandidati koji zadovolje kriterijume.

***

FRIZERSKI SALON “SOLDAT” SP

Ul. Miloša Obilića bb

78000 Banjaluka

 raspisuje

OGLAS

 

1. Muški frizer (ž) ................................... 1 izvršilac

 

Opis posla:

- Pružanje frizerskih usluga za muškarce - šišanje i brijanje

Zainteresovani kandidati se mogu javiti na kontakt telefon 065/039-619

 

Oglas otvoren do 3.4.2020.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU TEHNIČKA ŠKOLA

Ul. Đure Daničića br.2A

BANjALUKA

 

raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Profesor stručno-teoretske nastave za mašinsku struku (dipl. inž. mašinstva) - 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, sa radnim iskustvom

 

1. Uslovi za učešće na konkursu:

Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove utvrđene Zakonom o radu RS, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju  i Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata:

  

- prijavu na konkurs, koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs i u kojoj se mora obavezno navesti adresa i kontakt telefon i radno mjesto na koje konkuriše,

- uvjerenje o državljanstvu,

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena  tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci  o prosjeku ocjena,

- uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (uvjerenje treba da sadrži podatke o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla)

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida, borca.

 

Napomena: 

U skladu sa čl. 104. stav 7. i 8. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, na upražnjeno radno mjesto, gdje je raspisan konkurs sa položenim stručnim ispitom, može se angažovati lice koje je steklo radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjava druge uslove propisane zakonom.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci), dok će škola za kandidata koji bude izabran na konkursu prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog registra pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

          Dostavljena dokumentacija i drugi dokazi će se bodovati od strane komisije na način i u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

          Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu škole sa naznakom “Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta”.

          Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

          Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata, neće se uzeti u razmatranje.

          Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, škola će objaviti na oglasnoj tabli, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

 

Intervju i testiranje sa kandidatima, održaće se dana 25.3.2020. godine, sa početkom u 11 časova, u prostorijama škole.

          Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

          Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu neće se vraćati kandidatima.

***

“SANI OPTIK” DOO,

privredno društvo za proizvodnju i promet naočara i slušnih pomagala, kao nacionalni lider u savjetovanju i pružanju visokostručne pomoći u oblasti vida i sluha, pod sloganom “Zdravlje sa stilom”, usljed proširivanja svojih poslovnih aktivnosti, oglašava potrebu za popunjavanje radnog mesta:

 

1. Defektolog

Mjesto rada: Banjaluka

 

Uslovi radnog mjesta:

- Diploma medicinskog fakulteta - Katedra za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju;

- Prethodno radno iskustvo u struci poželjno, nije neophodno;

- Komunikativnost i sklonost ka radu sa klijentima;

- Savjesnost pri obavljanju povjerenih poslova;

- Proaktivnost i inicijativnost u radu;

- Orijentisanost ka postizanju ciljeva;

- Sklonost ka kontinuiranom ličnom razvoju;

- Poznavanje rada na računaru.

 

2. Prodavac u optici

Mesto rada: Banjaluka

Uslovi radnog mesta:

- Prethodno iskustvo u maloprodaji optike ili opšte iskustvo iz maloprodaje je prednost, ali nije uslov;

- IV stepen stručne spreme;

- Poznavanje rada na računaru (MS Windows, MS Office);

- Da kandidat nije osuđivan ili pod istragom.

Za kandidate koji nemaju prethodno iskustvo u oblasti optike pružamo odgovarajuću obuku.

 

Za kandidate koji nemaju prethodno iskustvo u oblasti optike pružamo odgovarajuću obuku.

Naša kompanija nudi dinamično radno okruženje, odlične mogućnosti za lični razvoj i dalje profesionalno napredovanje. Ukoliko smatrate da ispunjavate uslove iz konkursa, svoju biografiju i motivaciono pismo možete proslijediti putem mejla na adresu:

Sanioptik-prijave@sani.co.rs

Sve prijave će se tretirati kao strogo povjerljiva dokumentacija.

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Rok za konkurisanje: 15 dana od dana oglašavanja 

Postanite dio tima koji obezbjeđuje lidersku poziciju živeći i primjenjujući poslovnu filozofiju “Zdravlja sa stilom.”

U procesu selekcije kandidati neće biti neposredno, niti posredno diskriminisani u odnosu na zdravstveno stanje, invalidnost, pol, starost, boju kože, nacionalnu pripadnost, vjeroispovijest, bračni status, seksualno ili političko opredjeljenje, članstvo u različitim organizacijama ili neko drugo lično svojstvo.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU “GIMNAZIJA”

Ul. Zmaj Jovina br.13

78000 BANjALUKA

raspisuje:

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

1. Profesor  hemije, 1 izvršilac na određeno vrijeme, puna norma, do povratka radnika sa bolovanja;

 

 

2. Radni odnos iz tačke 1. Konkursa će zasnovati lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi

 

Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. tačka 1, 2. i 3. i članom 104. stav 3. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju , Pravilnikom  o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem  i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji.

Uz prijavu, potpisanu od strane kandidata, sa brojem telefona i adresom stanovanja, potrebno je dostaviti:

 

1. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte

2. Uvjerenje o državljanstvu

3. Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

4. Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima će dostaviti kandidat koji bude primljen u radni odnos i ne može biti starije od šest mjeseci

5. a) Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

b) Uvjerenje o završenom drugom ciklusu studijskog programa dostavljaju kandidati koji imaju završen drugi ciklus studijskog programa i stečeno akademsko zvanje,

6. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,  ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena. Ukoliko  kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dodatak diplomi,  prosjek  ocjena se može dokazati  ovjerenom kopijom indeksa.

7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ili uvjerenje o radnom stažu van škole u trajanju od najmanje jedne godine u struci (za lica koja se prijavljuju na osnovu člana  104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju)

8. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita

9. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta

10. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, koja traže zaposlenje, za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen

11. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži  podatke iz kojih se jasno vidi:

• vrsta posla,

• stepen stručne spreme,

• dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

• nepuno radno vrijeme preračunato u puno radno vrijeme (ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom)

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu RVI Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

14. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca

 

Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i zloupotrebe opojnih sredstava i Uvjerenje  o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Testiranje i intervju sa kandidatima iz tačke 1. konkursa, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave obaviće se dana 26.3.2020. godine u 12.40 časova, u prostorijama škole.

Škola će objaviti na oglasnoj tabli spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i dostavljena dokumenta se neće vraćati kandidatima. Nepotpuna i neblagovremena dokumenta neće se razmatrati.

Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Dokumente dostaviti lično u sekretarijat škole ili poštom na adresu škole.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ” ĐURA JAKŠIĆ”

Ul. Subotička BR.28

78000 Banjaluka

raspisuje

 

KONKURS

za prijem na radno mjesto

 

 

1. Nastavnika/profesora  fizike, 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnice sa  neplaćenog odsustva, do 10.4.2020. godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, na  18 časova sedmično.

2. Nastavnika /profesora matematike, 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnice sa neplaćenog odsustva do 10.4.2020. godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, na  4 časa sedmično

 

Kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu,  i posebne uslove propisane članom 104. i 105. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača

 

Opšti uslovi koji kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

 

- da je državljanin RS ili BiH,

- da je punoljetan,

- da je radno sposoban

- da nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta , polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava i

- da nije pravosnažno osuđen za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

 

Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece i Uvjerenje da protiv lica nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem.

 

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

1. Prijavu za prijem u radni odnos, uredno potpisanu,

2. Uvjerenje o državljanstvu,

3. Izvod iz matične knjige rođenih,

4. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diploma stečena nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

5. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

6. Uvjerenje o položenom  stručnom ispitu,

7. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku djela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi ,

8. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

9. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

10. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

U skladu sa članom 113. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa priložiti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti da je radno sposoban (ne starije od 6 mjeseci).

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana  godine, u prostorijama škole, obaviće se testiranje dana 20.3.2020. godine sa početkom u 12.30  časova  a intervju  poslije testiranja.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu škole , sa naznakom “za konkurs”.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU GRAĐEVINSKA ŠKOLA BANjALUKA

Ul. Mladena Stojanovića br. 7

78000 Banjaluka

raspisuje

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Nastavnik stručno-teorijske nastave (dipl. inž. arhitekture), 1 izvršilac na određeno vrijeme  do 31.8.2020. godine, nepuna norma (16 časova) - radnik sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovno-vaspitnom procesu i

2. Nastavnik stručno-teorijske i praktične nastave (dipl. inž. geodezije), 1 izvršilac na određeno vrijeme  do povratka radnika sa neplaćenog odsustva do 30.6.2020. godine, nepuna norma (10 časova teorije i 6 časova praktične nastave) - pripravnik.

 

Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

 

Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (ovjerene fotokopije):

- diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi - završen prvi ciklus studijskog programa  u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent ,

- uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta (za radno mjesto pod brojem 1),

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ili uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita (za radno mjesto pod brojem 1),

- dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte,

- uvjerenje o državljanstvu,

- uvjerenje da  protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem ,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- uvjerenje o radnom iskustvu izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla (za radno mjesto pod brojem 1),

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju – lica koja imaju najmanje 12 mjeseci radnog staža u struci van škole, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane navedenim zakonom (za radno mjesto pod brojem 1.), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

 Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave svu traženu dokumentaciju, Komisija za prijem radnika obaviće  intervju i testiranje dana 24.3.2020. godine u 9 časova u prostorijama škole.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od šest mjeseci.

Škola će za kandidata koji bude izabran prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

Škola ne vraća dostavljenu dokumentaciju kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti  zapečaćene u koverti lično na protokol u Sekretarijat škole ili poštom na adresu škole sa naznakom “Prijava na konkurs”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU “SREDNjA STRUČNA I TEHNIČKA ŠKOLA”, GRADIŠKA

Vidovdanska 58, tel.: 051/813-385,

 e-mail: ss17@skolers.org

v.d. direktor JU Srednje stručne i tehničke škole Gradiška raspisuje:

 

KONKURS

za prijem radnika

 

1. Profesor usluživanja - 6 časova teorije. Potrebna stručna sprema: visoka ugostiteljska; viša ugostiteljska; menadžer hotelijarstva; viši stručni radnik tehnologije usluživanja; 1 izvršilac, bez radnog iskustva, na određeno vrijeme, do 31.8.2020. godine.

2. Profesor prehrambene grupe predmeta - diplomirani inženjer prehrambene tehnologije, 18 časova (12 časova praktične nastave i 6 časova teorije), jedan izvršilac, sa radnim iskustvom u struci od najmanje godinu dana, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Opšti uslovi za prijem u radni odnos:

 

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3)  da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4) uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, koje škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;

5) uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena  protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

 

Uz potpisanu prijavu potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova na osnovu koje se vrši bodovanje:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome u kojoj je navedeno stručno zvanje;

2. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

3. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

 4. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, a koje sadrži podatke:

- vrsti posla

- stepenu stručne spreme

- dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla

(Uvjerenje o radnom stažu dostavlja kandidat koji konkuriše za radno mjesto pod rednim brojem 2.)

 

  5.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

 6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko–invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

 7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni da na prijavi tačno navedu koja dokumenta dostavljaju uz prijavu.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao ni dokumenta koja nisu ovjerena komisija neće uzeti u razmatranje. Kandidati koji se prijavljuju na oglas dužni su dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata (ne starije od šest mjeseci) i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju utvrđen Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem će se obaviti dana 23.3.2020. godine u 12 časova, u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, biće objavljen na oglasnoj tabli škole, tri dana prije zakazanog intervjua sa kandidatima. Kandidati koji se ne pojave na intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa naznakom – za konkurs, slati poštom na adresu JU Srednja stručna i tehnička škola, Vidovdanska 58, 78 400 Gradiška ili lično u školi.

Kontakt telefon: 051/813-385.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU GIMNAZIJA PRNjAVOR, PRNjAVOR

 Rade Vranješević br.1, tel: 051/655-328,

e-mail: ss26@skolers.org

 

Školski odbor JU Gimnazija Prnjavor raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za izbor

direktora JU Gimnazija Prnjavor

 

I Predmet

 

Školski odbor JU Gimnazija Prnjavor raspisuje javni konkurs za izbor direktora JU Gimnazija Prnjavor.

 

 II Opis poslova

 

Direktor rukovodi školom i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Direktor za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru. Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

 

 III   Mandat

 

Mandat  direktora škole traje  četiri (4)  godine  i počinje od dana stupanja na dužnost.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji  ispunjavaju uslove  konkursa  za imenovanje  direktora,  u roku od osam dana  od dana  razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa dostavljenog spiska iz prethodne alineje.

 

IV Uslovi za izbor

Za direktora škole može da bude izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, i Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju:

 

Opšti uslovi:

Da je lice starije od 18 godina

Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine

Da ima opštu zdravstvenu (psihofizičku) sposobnost za rad

Posebni uslovi:

1. da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent;

2. da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz tačke 1;

3. da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

4. da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje obrazovno-vaspitnog rada škole;

5. da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

 

V Potrebna dokumentacija

Kao dokaz  o ispunjavanju  opštih i posebnih  uslova  kandidati  su dužni, uz prijavu na konkurs, koja je potpisana od strane kandidata priložiti sljedeću dokumentaciju:

- izvod iz matične knjige rođenih;

- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);

- ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci);

- diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa stečenu nakon četiri godine studija ili ekvivalent

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi odnosno za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada;

- uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (ne starije od 3 mjeseca);

- uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ne starije od 3 mjeseca),

- potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome;

- prijedlog programa rada direktora za četvorogodišnji (mandatni) period;

- kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima  rada, 

 

Svi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene fotokopije.

 

VI Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova i kontakt telefonom dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu škole: JU Gimnazija Prnjavor, Ul. Rade Vranješević br.1, 78 430 Prnjavor, sa naznakom za “Javni konkurs za izbor direktora škole”.

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dostavljena dokumenta neće se vraćati kandidatima .

 

VII Način i rok obavještavanja kandidata o rezultatima konkursa

 

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora u roku od osam (8) dana od dana prijema odluke Vlade.

***

 JU OŠ “MILOŠ CRNjANSKI”

POTOČANI

raspisuje se

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Profesor/nastavnik engleskog jezika, 1 izvršilac, 18 časova, na određeno vrijeme, najduže do 30.6.2020. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Prijavljeni kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu, uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, uslove iz Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, a prijem kandidata će biti u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (odnosno sa odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

 

Potrebna dokumenta:

Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom (adresom i kontakt telefonom), na kojoj treba napisati i i-mejl adresu, kako bi komisija dostavila Obavještenje za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja (član 8. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi) dostaviti dokumenta kojima se dokazuje da kandidat ispunjava opšte i posebne uslove za prijem u radni odnos (original ili ovjerena fotokopija).

 

Opšti uslovi

1. Uvjerenje o državljanstvu (da je državljanin BiH, RS)

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte (da je punoljetan),

3. Ljekarsko uvjerenje da je radno sposoban koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova, ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

4. Uvjerenje o neosuđivanosti pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (škola će za izabranog kandidata tražiti službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa)

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (škola će za izabranog kandidata tražiti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa)

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

Pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju  i važećeg Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

 

Posebni uslovi

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko- metodičku grupu predmeta

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi

5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od poslodavca kod koga je stekao radni staž,

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

10. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. Stav 6. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju imaju lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ispunjavala uslove po pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Pozivaju se kandidati da na prijavi tačno navedu dokumenta koja dostavljaju uz prijavu.

Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti na adresu škole: JU Osnovna škola

 “Miloš Crnjanski” Potočani, Potočani 78435.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata, kao i dokumenta koja nisu ovjerena , komisija neće razmatrati.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se testiranje i intervju dana 24.3.2020. godine u prostorijama JU Osnovna škola “Miloš Crnjanski” Potočani, sa početkom u 14 časova.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole u petak, 20.3.2020. godine.

Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju i intervju smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Sva dokumentacija koju kandidati dostavljaju mora biti ovjerena (ovjerene kopije), i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “DOSITEJ OBRADOVIĆ”KNEŽEVO 

D. Komljenovića bb Kneževo,

 telefon: 051/591-670, faks: 051/591-670,

e- os085@skolers.org

 

KONKURS

za slobodna radna mjesta

 

 

1. Nastavnik engleskog jezika - 4 (četiri) časa  redovne nastave (2 časa u PO i 2 časa u MŠ) 

- sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno- obrazovnom procesu na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja a najkasnije do 31.8.2020. g

 

 

 Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu, uslove propisane članom 104.  Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju i člana 5. tačka g)Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača. Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana  104 stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju kao i lica koja su prije stupanja na snagu ovog zakona ispunjavala uslove  u pogledu vrste  i stepena  stručne spreme  u skladu sa članom 177. Zakona.

Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti:

1. uvjerenje o državljanstvu,

2. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

3. da je radno sposoban, dokaz  ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti ne starije od 6 mjeseci dostaviće kandidat koji bude izabran;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

  Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.   

 

Uz prijavu potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika i to:

a) ovjerenu fotokopiju diplome  o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu  nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

b) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

v) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu  ako je raspisan konkurs za prijemu radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,                 

g)  uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,                     

d) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

đ) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

e) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,                                                                                                                                                       ž) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;                                                                                                                          z) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu  iz kategorije borca;

i) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;    

Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije radnog odnosa, obavezan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci;

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, a koji su   dostavili blagovremene i potpune prijave, obaviće se u prostorijama škole dana 23.3.2020. godine u 13 časova.

 

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije održavanja testiranja i intervjua. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.                

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova slati na adresu škole:                                                 

 JU Osnovna škola “Dositej Obradović” Kneževo, Ul. Dujka Komljenović bb.                                                          

***

JU  SŠC “LAZAR ĐUKIĆ”

Rade Jovanića 39

RIBNIK

 

direktor JU Srednjoškolski centar “Lazar Đukić” Ribnik , raspisuje          

 

JAVNI   KONKURS,

za prijem  u radni  odnos  radnika  za popunu  upražnjenog  radnog  mjesta:

 

1. Profesor biologije , 1 izvršilac  na određeno vrijeme  do povratka radnika sa bolovanja  - 12 časova  

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjavaju i posebne uslove u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji  i Pravilnikom o  vrsti stručne spreme nastavnika  i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

1. Prijavu na konkurs (potpisanu) sa kratkom biografijom i kontakt telefonom,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu fotokopiju lične karte,

3. Uvjerenje o državljanstvu,

4. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

5. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

6. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

7. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad, izdato od nadležne ustanove (ne starije od 6 mjeseci).

Škola će za kandidata koji bude izabran od nadležnog Centra javne bezbjednosti zatražiti uvjerenje o neosuđivanosti, prije zasnivanja radnog odnosa.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave za radno mjesto profesora biologije obaviće se dana  20.3.2020.  godine,  u 10.30 časova u prostorijama škole.                   

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata na javni konkurs neće se razmatrati.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju i njihovo nepojavljivanje će se smatrati odustankom od prijave na konkurs.

Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Dokumente dostaviti lično u Školu ili poštom na adresu: JU  Srednjoškolski  centar

“Lazar Đukić” Ribnik, Rade Jovanića 39 Ribnik.

 

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana