JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 1.09.2021. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 1.09.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 1.09.2021. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

******

******

JELŠINGRAD LIVAR

LIVNICA ČELIKA AD

Braće Podgornika br.8

78000 BANjALUKA

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

- Radnik na održavanju i čišćenju .............. 2 izvršioca

Opis posla: čišćenje rasutog pijeska u podrumima kao i radnim jedinicama preduzeća, održavanje zelenih površina u krugu preduzeća, čišćenje i održavanje krovova, oluka i slivnika na svim objektima u preduzeću.

Uslovi:

• NK/KV/SSS (bilo kojeg zanimanja)

• Sa  ili bez radnog iskustva

Konkurs ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja u  dnevnom listu "Glas Srpske", te  na internet stranici Društva www.livnicajelsingrad.com

Prijave na konkurs predati lično na kapiju preduzeća, poslati poštom na adresu: Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d. Banjaluka, ul. Braće Podgornika br. 8., ili na

e-mail: mirjana.lazic@jelsingradlivar.com

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "MILAN RAKIĆ"

Ul. Karanovac bb

78000 BANjALUKA                                                                   

raspisuje

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Profesor/nastavnik fizike, na određeno vrijeme - do kraja školske 2021/2022 godine, nepuna norma - 4 časa  sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom - 1 izvršilac

2. Profesor/nastavnik engleskog jezika i književnosti na određeno vrijeme – do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, nepuna norma – 4 časa, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom – 1 izvršilac

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 104; 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1. da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.(Pribavlja škola službenim putem za izabranog kandidata).

5. da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što kandidat dokazuje Uvjerenjem nadležnog suda

6. da nije pravosnažno osuđen za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece. (Uvjerenje iz Posebnog registra za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

          Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 9. stav 1) tačke 1), 2), 3) i 5) i stav 2) Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi,

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena. U izuzetnim slučajevima, ako kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti ove dokumente, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa;

3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji. Za kandidate koji se prijavljuju na konkurs računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

5. Uvjerenje iz tačke 5. Opštih uslova;

6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

          Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme

Testiranje i intervju sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave i  ispunjavaju uslove konkursa obaviće se  dana  16.9.2021. godine (četvrtak) sa početkom u 13 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako istima ne pristupe smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa objaviti na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Napomena: Kandidati su prilikom dolaska u školu dužni poštovati sve mjere i preporuke JZU Institut za javno zdravstvo RS – obavezna dezinfekcija ruku, poštovanje fizičke distance od 2 metra i obavezno nošenje maske.

Kandidati koji budu primljeni obavezni su prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, ne starije od šest mjeseci.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave dostaviti na adresu škole  sa naznakom "za konkurs".

***

"OPTIMA GRUPA" DOO

Ul. Kralja Alfonsa XIII 37a

78000 BANjALUKA

Na osnovu člana 16. Odluke o organizovanju "OPTIMA Grupa" d.o.o. Banjaluka, direktor Društva na osnovu ukazane potrebe raspisuje:

KONKURS

za prijem u radni odnos

1. Glavni specijalista u odjeljenju za razvoj poslovanja ..........................

1 izvršilac

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:

1. Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 1/16), kandidat treba da ispunjava i posebne uslove:

2. Posebni uslovi:

- VII stepen stručne spreme,

- Radno iskustvo 3 godine;

- Poznavanje osnova menadžmenta i marketinga;

- Poznavanje operativnog marketinga, komunikologije, psihologije komunikacije, poslovnog bontona.

- Znanje engleskog jezika (poželjno);

- Znanje ruskog jezika u govoru i pismu (poželjno);

- Vozačka dozvola B kategorije (poželjno);

- Dodatno obrazovanje predstavlja prednost.

3.       Opis poslova

3.1. Istražuje odnos potencijalnih potrošača prema proizvodu i proizvođaču;

3.2. Predlaže aktivnosti u cilju unapređenja prodaje proizvoda Društva;

3.3. Obavještava putem javnih glasila tržište o prednostima kvaliteta i specijalnoj namjeni proizvoda Društva;

3.4. Predlaže komunikacione kanale pri realizaciji marketinških kampanja predviđenih marketing planom Društva;

3.5. Proučava tržište i preferencije potrošača, te određuje ciljne grupe kampanje u cilju određivanja promotivnih kanala kampanje i vremena emitovanja reklamnog sadržaja;

3.6. Uspostavlja veze sa poslovnim partnerima, sistemom prikupljanja neophodnih informacija i širenja spoljnih veza u cilju usavršavanja reklamne djelatnosti;

3.7. Predlaže i usaglašava koncept provođenja kampanje, te kontroliše ispunjenje obaveza predviđenih grafikom aktivnosti i troškovnikom koncepta;

3.8. Vrši planiranje i koordinaciju poslovanja na provođenju marketinških promotivnih kampanja;

3.9. Izrađuje i prezentuje izvještaje o realizovanim marketing kampanjama i predlaže aktivnosti na unapređenju efikasnosti njihovog provođenja;

3.10. Učestvuje u izradi marketing plana Društva;

Potrebna dokumenta:

- biografija sa radnim iskustvom (CV);

- diploma o završenom visokom obrazovanju – kopija;

- dokaz o radnom iskustvu.

Kandidat se prima u radni odnos na određeno vrijeme, uz mogućnost stalnog zaposlenja.

Obavještavamo vas da smo saglasni da našu potrebu za radnikom objavite u dnevnim listovima, na drugi uobičajen način (u vašim prostorijama) ili da nam ponudite određen izbor lica za zasnivanje radnog odnosa iz vaše evidencije nezaposlenih.

Konkurs je otvoren 20 dana od dana objavljivanja.

Dokumenti se dostavljaju lično, elektronski ili na adresu:

"OPTIMA Grupa" a.d. Banjaluka, ul. Kralja Alfonsa XIII br. 37a (sa naznakom prijava na konkurs - Glavni specijalista u odjeljenju za razvoj poslovanja).

Telefon: 051/242-812; 051/242-826

e-mail: info@optimagrupa.net

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU Ugostiteljsko-trgovinsko-turistička škola Banjaluka

Ul. Vojvode Stepe Stepanovića br.44

78000 Banjaluka

raspisuje

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Profesor umjetničkog oblikovanja, (prof. Likovne umjetnosti, prof. Primijenjenih umjetnosti) 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine, 4 časa – lice sa radnim iskustvom

2. Profesor poslovne informatike u zanimanju turistički tehničar, (dipl. inženjer elektrotehnike – smjer računarstva, profesor elektrotehnike – smjer računarstva, dipl. inženjer elektronike – smjer računarstva, prof. Informatike, dipl. Ekonomista – smjer poslovne informatika,) 1 izvršilac, na određeno vrijeme 12 mjeseci – pripravnik, 10 časova

 

3. Profesor njemačkog jezika, VSS, 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine, 4 časa

- lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za samostalan vaspitno-obrazovni rad.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju  i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (ovjerene fotokopije):

- diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi – završen prvi ciklus studijskog programa  u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent ,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad za radno mjesto pod rednim brojem 3.,

- dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte,

- uvjerenje o državljanstvu,

- uvjerenje da  protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem ne starije od 6 mjeseci,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- uvjerenje o radnom iskustvu izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla za radno mjesto pod rednim brojem 1. i 3.

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave svu traženu dokumentaciju, Komisija za prijem radnika obaviće intervju i testiranje dana 13.9.2021. godine u 10 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od šest mjeseci.

Škola će za kandidata koji bude izabran prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

Škola ne vraća dostavljenu dokumentaciju kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja .

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti zapečaćene u koverti lično na protokol u Sekretarijat škole ili poštom na adresu škole  sa naznakom “Prijava na konkurs” uz navođenje radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “ĐURA JAKŠIĆ”

Ul. Subotička 28

78000 BANjALUKA

raspisuje

KONKURS

za prijem radnika za radna mjesta za školsku 2021/2022. godinu

 

Nastavnika/profesor razredne nastave – voditelj produženog boravka, 1 izvršilac na određeno vrijeme do 30.6.2021. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu  i posebne uslove propisane članom 104, 105.  i 106.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti uslovi koji kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

- da je državljanin RS ili BiH,

- da je punoljetan,

- da je radno sposoban,

- da nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava i

- da nije pravosnažno osuđen za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece i Uvjerenje da protiv lica nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem.

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

1. Prijavu za prijem u radni odnos, uredno potpisanu,

2. Uvjerenje o državljanstvu,

3. Izvod iz matične knjige rođenih,

4. Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

5. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

7. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi.

8. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, 

9. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

10. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako  se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

U skladu sa članom 113. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa priložiti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti da je radno sposoban (ne starije od 6 mjeseci).

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa testiranje će se obaviti dana 14. septembra  2021. godine u 12.30 časova, a poslije testiranja obaviće se intervju sa kandidatima.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu škole  sa naznakom  “za konkurs”.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU GIMNAZIJA BANjALUKA

Ul. Zmaj Jovina br.13

78000 BANjALUKA

raspisuje:

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

1. Profesor hemije – 1 izvršilac,  na određeno vrijeme, do isteka prava na rad radnika sa polovinom punog radnog vremena, nepuna norma – 10 nastavnih časova, u nacionalnom i Programu Međunarodne mature (nastava na engleskom jeziku)

2. Profesor srpskog jezika i književnosti, 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine, nepuna norma – 8 nastavnih časova

3. Profesor engleskog jezika, 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine, nepuna norma – 9 nastavnih časova

4. Profesor računarstva i informatike – 1 izvršilac, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, nepuna norma – 12 nastavnih časova

5. Profesor muzičke kulture, 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine, nepuna norma – 8 nastavnih časova

Radni odnos iz tačke 1, 2, 3, 4 i 5. javnog konkursa će zasnovati lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi;

Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. tačka 1, 2. i 3. i članom 104. stav 3. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, odredbama Pravilnika  o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem  i odredbama Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji.

Uz prijavu, potpisanu od strane kandidata, sa brojem telefona i adresom stanovanja, potrebno je dostaviti:

1. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte

2. Uvjerenje o državljanstvu

3. Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

4. Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima će dostaviti kandidat koji bude primljen u radni odnos i ne može biti starije od šest mjeseci

5. a) Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

b) Uvjerenje o završenom drugom ciklusu studijskog programa dostavljaju kandidati koji imaju završen drugi ciklus studijskog programa i stečeno akademsko zvanje,

6. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,  ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena. Ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dodatak diplomi,  prosjek  ocjena se može dokazati  ovjerenom kopijom indeksa.

7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ili uvjerenje o radnom stažu van škole u trajanju od najmanje jedne godine u struci (za lica koja se prijavljuju na osnovu člana  104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju)

8. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita )

9. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta

10. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, koja traže zaposlenje, za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen

11. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži  podatke iz kojih se jasno vidi:

• vrsta posla,

• stepen stručne spreme,

• dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

• nepuno radno vrijeme preračunato u puno radno vrijeme (ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom)

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu RVI Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

14. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca

Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i zloupotrebe opojnih sredstava i Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju , kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Testiranje i intervju sa kandidatima iz tačke 1, 2. i 3. javnog konkursa, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave obaviće se dana 15.9.2021. godine u 12.40 časova, a sa kandidatima iz tačke 4. i 5. javnog konkursa dana 16.9.2021. u 12.40 časova, u prostorijama  JU Gimnazija, Banjaluka, Zmaj Jovina 13. 

Škola će objaviti na oglasnoj tabli spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i dostavljena dokumenta se neće vraćati kandidatima. Nepotpuna i neblagovremena dokumenta neće se razmatrati.

Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Dokumente dostaviti lično u sekretarijat škole ili poštom na adresu:

JU Gimnazija, Zmaj Jovina br. 13, 78 000 Banjaluka

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "JOVAN CVIJIĆ"

Ul. Đure Jakšića br.14

78000 BANjALUKA

raspisuje:

KONKURS

za popunu radnog mjesta

1. Nastavnik istorije, nepuno radno vrijeme – 4 časa redovne nastave, 1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine;

2. Nastavnik tehničkog obrazovanja, nepuno radno vrijeme – 6 časova redovne nastave, 1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine;

3. Nastavnik islamske vjeronauke, nepuno radno vrijeme – 4 časa redovne nastave, 1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača  i članom 6. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi. Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinom bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, o čemu su kao dokaz dužni dostaviti uvjerenje o radnom stažu u struci u trajanju od najmanje 12 mjeseci.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu (sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom) potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnika o proceduri i kriterijumima  za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi :

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3. Uvjerenje o državljanstvu;

4. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

6. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

7. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

8. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke o: vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

13. Uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

14. Saglasnost nadležne vjerske zajednice – za radno mjesto pod brojem 3: nastavnik islamske vjeronauke.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Testiranje i intervju će se obaviti dana 15.9.2021. godine (srijeda) sa početkom u 14 časova u prostorijama škole, sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene  prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

 

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na  adresu škole sa naznakom "Za konkurs".

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “MIROSLAV ANTIĆ”

Ul. Bistrica bb

78000 BANjALUKA

IZMJENA DIJELA  KONKURSA

Mijenja  se  konkurs  objavljen  dana 25.8.2021. godine u listu” Glas Srpske” za radno mjesto pod rednim brojem  1. i glasi: 1.  Voditelj  produženog  boravka, na određeno vrijeme do kraja nastavnog procesa u školskoj 2021/2022. godini, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu 75% radnog vremena – 1 izvršilac.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “MILOŠ CRNjANSKI”

Ul. Zore Kovačević 38 a

78000 BANjALUKA

 Objava

PONIŠTAVANjA KONKURSA

objavljenog 11.8.2021. godine, dostavlja se

Konkurs objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” za upražnjeno radno mjesto pod tačkom 1. profesor razredne nastave u PO Motike, na neodređeno vrijeme, poništava se zbog neregularnosti i tehničkih propusta tokom provođenja konkursne procedure.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU TEHNOLOŠKA ŠKOLA

Ul. Pilanska bb

BANjALUKA

raspisuje:

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Profesor matematike i informatike, 1 izvršilac  na određeno vrijeme, nepuna norma (16 časova), do povratka radnika sa  neplaćenog  odsustva (do 1.7.2022. godine) – lice sa radnim iskustvom.

2. Profesor za nastavne predmete: Biologija 2 časa , Ekologija 2 časa, Higijena 8 časova, 2 časa Izborni predmet Ekologija i 4 časa Praktična nastava  -  zanimanje Ekološki tehničar (Ukupno 18 časova), 1 izvršilac, na određeno vrijeme – do povratka radnika sa neplaćenog odsustva (do 16.3.2022. godine ), lice sa radnim iskustvom.

3. Nastavnik praktične nastave za zanimanje  kozmetički tehničar, 1 izvršilac   - na  određeno vrijeme do 31.8.2022. godine, (6 časova – praktična nastava  za IV stepen ), lice sa radnim iskustvom.

4. Profesor stručno-teoretske nastave za zanimanje Kozmetički tehničar, 1 izvršilac – puna norma, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, lice sa radnim iskustvom.

5. Nastavnik praktične nastave  za zanimanje  Fotograf (praktična nastava za  III stepen) – 1 izvršilac, na određeno vrijeme ukupno 17 časova (15 časova Praktična nastava i 2 časa – teoretske nastave predmet  - Tehnologija fotografije), lice sa radnim iskustvom.

6. Profesor stručno-teoretske nastave za  likovnu grupu predmeta, 1 izvršilac, na određeno vrijeme do povratka odsutne radnice radi njege djeteta,  Ukupno 10 časova (Nacrtna geometrija – 2 časa, Dizajn grafičkih medija – 2 časa, Oblikovanje grafičkih proizvoda – 2 časa i 4 časa Estetika struke), lice sa radnim iskustvom.

7. Profesor njemačkog jezika, 1 izvršilac, 4 časa, na određeno vrijeme, do 31.8.2022. godine, lice sa radnim iskustvom.

8. Profesor engleskog jezika , 1 izvršilac –  puna norma, na određeno vrijeme – do 31.8.2022. godine, lice sa radnim iskustvom.

9. Profesor latinskog jezika, 1 izvršilac, 4 časa, na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine, lice sa radnim iskustvom

10. Nastavnik praktične nastave za zanimanje frizer, 2 izvršioca na neodređeno vrijeme – 1 izvršilac – 25 časova, lice sa radnim iskustvom i

- 1 izvršilac  - 15 časova, lice sa radnim iskustvom

11. Profesor srpskog jezika, 1 izvršilac 3 časa na određeno vrijeme, do 31.8.2022. godine, lice sa radnim iskustvom.

12. Profesor fizike, 1 izvršilac 2 časa na određeno vrijeme, do 31.8.2022. godine – pripravnik.

13. Profesor muzičke kulture, 1 izvršilac, 1 čas, na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine – pripravnik.

14. Profesor pravoslavne vjeronauke, 2 izvršioca na neodređeno vrijeme:

- 1 izvršilac – puna norma – lice sa radnim iskustvom

 - 1 izvršilac – 12 časova – lice sa radnim iskustvom

15. Profesor islamske vjeronauke, 1 izvršilac, 2 časa, na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine, lice sa radnim iskustvom.   

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. tačka 1, 2. i 3.  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju (ovjerene fotokopije):

- Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, ili ekvivalent ,

- Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, za nastavnika koji u toku studija nije položio navedenu grupu predmeta;

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad  u vaspitno-obrazovnom procesu  ili Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

- Izvod iz matične knjige rođenih;

- Uvjerenje o državljanstvu;

- Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem – ne starije od 6 mjeseci

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen;

Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ukoliko  je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom. Uvjerenje treba da sadrži sljedeće podatke:

1) vrsta posla;

2)  stepen stručne spreme;

3)  dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju – lica koja imaju najmanje 12 mjeseci radnog staža u struci van škole, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane navedenim zakonom, kao i lica  koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Kandidati za radna mjesta pod brojem 14 i 15 dužni su priložiti Saglasnost nadležne vjerske zajednice.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa istaknuti na oglasnu tablu škole u roku utvrđenom Pravilnikom.  Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Testiranje i intervju sa kandidatima  koji su konkurisali za radna mjesta pod  tačkama 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 obaviće se dana  14.9.2021. godine sa početkom u 10,  časova, a sa kandidatima za radna mjesta pod tačkama 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15  dana 15.9.2021. godine u 10 časova u prostorijama škole.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti  ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci).

Uvjerenje o neosuđivanosti pribavlja škola službenim putem za kandidate koji budu izabrani po konkursu.

 Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati u zapečaćenoj koverti na adresu JU Tehnološka škola Banjaluka, Pilanska bb Banjaluka ili u Sekretarijat škole – lično. Sa naznakom za koje radno mjesto kandidat konkuriše.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Po završenom izboru svi kandidati će biti pismeno obaviješteni o rezultatima konkursa.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

***

JU TEHNIČKA ŠKOLA

78400 GRADIŠKA

Kosovke djevojke broj 18

raspisuje:

KONKURS

za prijem radnika

              

Vjeroučitelj pravoslavne vjeronauke – 17 časa na neodređeno vrijeme

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, potrebno je da kandidat dostavi i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnim sredstvima i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanju djece, škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5) uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloletnim licem.

              Uz potpisanu prijavu potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova na osnovu koje se vrši bodovanje:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno znanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno u skladu sa Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom.

4. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen, za kandidate koji ispunjavaju uslove, (uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla). Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

 

Kandidati su dužni da na prijavi tačno navedu koja dokumenta dostavljaju uz prijavu.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao ni dokumenta koja nisu ovjerena komisija neće uzeti u razmatranje.

Kandidati koji se prijavljuju na oglas dužni su dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata (ne starije od šest mjeseci) i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju utvrđen Pravilnikom o postupku za prijem radnika u radni odnos u srednjoj školi n načinu bodovanja kriterijuma za prijem održaće se u ponedjeljak, 10.9.2021. godine, u 10 časova u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, biće objavljeni na oglasnoj tabli, tri dana prije zakazanog intervjua sa kandidatima.

Kandidati koji se ne pojave na intervju, smatrati će se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti u kovertama sa naznakom “Za konkurs” na adresu JU Tehnička škola, ul. Kosovke djevojke broj 18, 78 400 Gradiška.

Kontakt telefon: 051/813-711.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU "SREDNjA STRUČNA I TEHNIČKA ŠKOLA", GRADIŠKA

Vidovdanska 58,

 tel.: 051/813-385,

e-mail: ss17@skolers.org

direktor JU Srednje stručne i tehničke škole Gradiška raspisuje:

KONKURS

za prijem radnika

1. Profesor islamske vjeronauke, 8 časova nastave - jedan izvršilac, sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine.

 Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Pored opštih uslova, propisanih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama  i Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

Opšti uslovi za prijem u radni odnos:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih droga.

5) Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

6) Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

(uvjerenje iz suda - OBAVEZNO)

Uvjerenja pod rednim brojem 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova na osnovu koje se vrši bodovanje:

 

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti.

2. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

4. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, a koje sadrži podatke o:

- vrsti posla

- stepenu stručne spreme

- dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla

5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca .

6. Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko–invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ,ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

7. Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko–invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ako ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom.

Kandidati su dužni da na prijavi tačno navedu koja dokumenta dostavljaju uz prijavu.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao ni dokumenta koja nisu ovjerena komisija neće uzeti u razmatranje. Kandidati koji se prijavljuju na oglas dužni su dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata, i te kopije neće biti vraćene kandidatima .

Testiranje i intervju utvrđen Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem će se obaviti dana 13.9.2021. godine u 10 časova, u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, biće objavljen na oglasnoj tabli škole, tri dana prije zakazanog intervjua sa kandidatima. Kandidati koji se ne pojave na intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa naznakom – za konkurs, slati poštom na adresu JU Srednja stručna i tehnička škola, Vidovdanska 58, 78 400 Gradiška ili lično u školi.

Kontakt telefon: 051/813-385.

***

JU CENTAR ZA PREDŠKOLSKO

VASPITANjE I OBRAZOVANjE

LAKTAŠI

V.d. direktora JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Laktaši, dana 30.08.2021. godine raspisuje:

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

  I -  U  JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Laktaši , prima se u radni odnos:

1. Diplomirani vaspitač predškolske djece - na određeno vrijeme radi zamjene odsutnog vaspitača, a do povratka istog sa porodiljskog bolovanja ...................................................1 izvršilac.

Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove za prijem u radni odnos.

II – Opšti uslovi

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorišćavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnje i prikazivanja dječje pornografije, oduzimanja maloljetnog lica, zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela, a to se dokazuje uvjerenjem o nevođenju krivičnog postupka.

III – Posebni uslovi

1. VSS, (VII stepen) diplomirani vaspitač predškolske djece (najmanje prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent),

2. položen stručni ispit i

3. jedna (1) godina radnog iskustva u struci

IV – Potrebni dokumenti

Kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

1) Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz člana 5. Pravilnika o proceduri prijema u radni odnos i načinu bodovanja vaspitača, stručnih saradnika, sekretara i računovođe u predškolskoj ustanovi, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim ovim pravilnikom.

2) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

5) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena ili ovjerena fotokopija indeksa,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7) ovjerena fotokopija radne knjižice ili uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati dostavljaju ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove obaviće se intervju 20.9.2021. godine u 9 sati u prostorijama Dječijeg vrtića "Princeza Katarina Karađorđević" Laktaši, Mladena Stojanovića 3, Laktaši.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se isti ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu tablu ustanove.

Dokaz;

1) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorištavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnje i prikazivanja dječje pornografije, oduzimanja maloljetnog lica, zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti,

2) da se ne vodi u posebnom Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

Za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa

V –Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzimane u razmatranje.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Laktaši, M. Stojanovića br. 3,

78 250 Laktaši sa naznakom “Komisija za izbor diplomiranog vaspitača predškolske djece”.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR ČELINAC, ČELINAC

Vojvode Mišića 36,

tel.: 051 551 061,

 e-mail: ss18@skolers.org

KONKURS

za prijem u radni odnos na radna mjesta

1. Diplomirani inženjer mašinstva, na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine, nepuna norma – 2 časa nastave, sa radnim iskustvom – 1 izvršilac;

2. Profesor stručno-teorijske nastave za elektrotehničku struku, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, puna norma, sa radnim iskustvom – 1 izvršilac;

3. Doktor medicine, na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine, nepuna norma – 4 časa nastave, sa radnim iskustvom – 1 izvršilac;

4. Diplomirani pravnik, na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine, nepuna norma – 6 časova nastave, sa radnim iskustvom – 1 izvršilac;

5. Profesor srpskog jezika i književnosti , na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine, nepuna norma – 3 časa nastave, sa radnim iskustvom – 1 izvršilac;

6. Profesor biologije ili diplomirani biolog, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, nepuna norma – 8 časova nastave, pripravnik – 1 izvršilac;

7. Profesor matematike i informatike, na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine, puna norma, sa radnim iskustvom – 1 izvršilac;

8. Profesor islamske vjeronauke, na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine, nepuna norma – 2 časa nastave, sa radnim iskustvom – 1 izvršilac;

Uslovi za prijem radnika u radni odnos:

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem  i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i tehničkim školama.

(1) Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu , a prije zasnivanja radnog odnosa;

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

6) Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz stava 1. tačka 4) i 5) za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos i sa navedenim brojem telefona) i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati su dužni priložiti :

1) Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2) Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3) Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta, osim za radno mjesto iz tačke 6. konkursa;

4) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi, osim za radno mjesto iz tačke 6. konkursa;

5) Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita, osim za radno mjesto iz tačke 6. konkursa;

6) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7) Uvjerenje o radnom stažu, izdato od ranijeg poslodavca iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme, osim za radno mjesto iz tačke 6. konkursa;

8) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

9) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

10) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

11) Za radno mjesto pod tačkom 8. potrebno je da kandidati prilože saglasnost nadležne vjerske zajednice.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, odnosno lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjava ostale uslove propisane navedenim zakonom, osim za radno mjesto iz tačke 4. konkursa, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

Dana, 20.9.2021. godine (ponedjeljak) sa početkom u 10 časova u prostorijama škole će se obaviti testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, škola će objaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. 

Prijave dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole, JU Srednjoškolski centar Čelinac ul. Vojvode Mišića 36, Čelinac.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom list “Glas Srpske”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "DR MLADEN STOJANOVIĆ"

JOŠAVKA, Jošavka bb

tel.: 051/562-072, 051/562-002;

 e-mail: os047@skolers.org

direktor škole  raspisuje

KONKURS

za prijem radnika

1. Profesor geografije – pripravnik – 1 izvršilac, nepuna norma – 18 časova redovne nastave, na neodređeno vrijeme;

2. Profesor fizičkog vaspitanja – 1 izvršilac, nepuna norma – 5 časova, na određeno vrijeme, do kraja školske 2021/2022. godine, odnosno do 31.8.2022. godine;

3. Profesor hemije – 1 izvršilac, nepuna norma – 8 časova redovne nastave, na određeno vrijeme, do kraja školske 2021/2022. godine, odnosno do 31.8.2022. godine;

4. Profesor biologije – pripravnik – 1 izvršilac, nepuna norma – 4 časa, na određeno vrijeme, do kraja školske 2021/2022. godine, odnosno do 31.8.2022. godine.

5. Profesor razredne nastave – 1 izvršilac, puna norma – na neodređeno vrijeme;

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o radu Republike Srpske  i članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača. Bodovanje kandidata će se vršiti po kriterijumu Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

1. Da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5. Uvjerenje  o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece i

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, koja podrazumijeva:

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

- Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, osim za radno mjesto pod rednim brojem 1. i 4.,

- Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanja kao dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (boduje se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi i profilu traženim konkursom),

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, a koje sadrži podatke o: vrsti posla; stepenu stručne spreme; dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla, kao i napomenu ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, te je to radno vrijeme potrebno preračunati u puno radno vrijeme, osim za radno mjesto pod rednim brojem 1. i 4.,

- Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni da uz prijavu na konkurs dostave ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, biće podvrgnuti testiranju i intervjuu koji će biti obavljen u prostorijama JU OŠ “Dr Mladen Stojanović “ Jošavka,  u četvrtak, 16.9.2021. godine, sa početkom u 13.30 časova. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene fotokopije priložene dokumentacije, neće biti uzete u razmatranje.

Napomena: Kandidati su prilikom dolaska u školu dužni poštovati sve mjere i preporuke JZU Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, a u cilju sprečavanja prenošenja virusa korona, obavezna dezinfekcija ruku pri ulasku u školu, poštovanje fizičke distance od dva metra te obavezna upotreba maski.   

Prijave se primaju u roku od 8 dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske”, a šalju se na adresu: JU OŠ “Dr Mladen Stojanović” Jošavka, Jošavka bb, 78244 Jošavka, sa naznakom “Za konkurs”- ne otvaraj.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Škola će pisanim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “VUK KARADžIĆ”

SITNEŠI

direktor škole raspisuje:

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

1. Bibliotekar ½ norme COŠ Sitneši, POŠ Ćukali, na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine, radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom ...................................1 izvršilac

2. Nastavnik/profesor razredne nastave na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije a najduže do 31.8.2022. godine, radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom ........................................1 izvršilac

3. Nastavni predmet fizika (12) časova COŠ Sitneši, POŠ Ćukali na neodređeno vrijeme, pripravnik ....................................1 izvršilac

Opšti  i posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava

Opšti uslovi

-  da je državljanin RS i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

-  da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

-  da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu,  a prije zasnivanja radnog odnosa,

- da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, što  dokazuje uvjerenjem iz posebnog Registra, koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a  prije zasnivanja radnog odnosa,

- da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za učinjena djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje dostavljenim uvjerenjem da nije pokrenut krivični postupak.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, kao i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u  odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4)  Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5)  Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje  o vremenu provedenom  na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

8) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

10) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 177. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20 imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti dana 15.9.2021. godine u 14 sati u prostorijama  škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti  ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU OŠ “Vuk Karadžić” Sitneši, 78422 Sitneši

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana javnog objavljivanja.

Napomena: Kandidati su prilikom dolaska u školu dužni poštovati sve mjere i preporuke JZU

Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, a u cilju sprečavanja prenošenja virusa korona, obavezna dezinfekcija ruku pri ulasku u školu, poštovanje fizičke distance od dva metra te obavezna upotreba maski.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU CSŠ "IVO ANDRIĆ" PRNjAVOR, PRNjAVOR

Rade Vranješević br.1,

tel.: +387 51 640 471,

e-mail: ss27@skolers.org

Na osnovu člana 107. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju direktor objavljuje:

ISPRAVKU KONKURSA

za popunu upražnjenih radnih mjesta

U konkursu za popunu upražnjenih radnih mjesta koji je objavljen 11.8.2021. godine u dnevnom listu “Glas Srpske” vrši se ispravka:

u tački 18. umjesto “10 časova” treba da stoji “12” časova”

Ostali dio konkursa ostaje neizmijenjen.

***

JU OŠ “PETAR KOČIĆ”

MRKONjIĆ GRAD

Broj: 361/21

Dana, 30.8.2021. godine

IZMJENA DIJELA KONKURSA

  Mijenja se dio oglasa objavljenog dana 18.8.2021. godine u dnevnom listu “Glas Srpske”. Izmjena se odnosi na tačku 3. oglasa koji glasi:

- Nastavnik – muzičke kulture, 1 izvršilac, 12 časova, na određeno vrijeme do kraja školske 2021/22. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Ostali dijelovi konkursa ostaju isti.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU MAŠINSKA ŠKOLA, Mrkonjić Grad

Sime Šolaje 91; telefon: 050/212-976, 050/220-540;

e-mail: ss22@skolers.org

direktor JU Mašinska škola Mrkonjić Grad, raspisuje:

KONKURS

za prijem u radni odnos

1. Srpski jezik – 1 izvršilac sa radnim iskustvom na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine, nepuna norma, 4 časa;

2. Matematika – 1 izvršilac sa radnim iskustvom na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine, nepuna norma, 6 časova;

3. Matematika – 1 izvršilac bez radnog iskustva na neodređeno vrijeme, puna norma, 18 časova;

4. Fizika – 1 izvršilac sa radnim iskustvom na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine, nepuna norma, 4 časa;

5. Tehnička fizika i elektrotehnika – 1 izvršilac sa radnim iskustvom na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine, nepuna norma, 3 časa;

6. Istorija – 1 izvršilac sa radnim iskustvom na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine, nepuna norma, 4 časa;

7. Sociologija i filozofija – 1 izvršilac bez radnog iskustva na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine, nepuna norma, 4 časa;

8. Primjena računara – 1 izvršilac sa radnim iskustvom na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine, nepuna norma, 4 časa;

9. Engleski jezik – 1 izvršilac sa radnim iskustvom na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine, nepuna norma, 2 časa;

10. Praktična nastava za tehničar modelar obuće – 1 izvršilac sa radnim iskustvom na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine, nepuna norma, 6 časova;

11. Informatika – 1 izvršilac sa radnim iskustvom na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine, nepuna norma, 6 časova;

 

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

1. Prijavu na konkurs (potpisanu) sa kratkom biografijom i kontakt telefonom,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu fotokopiju lične karte,

3. Uvjerenje o državljanstvu,

4. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

5. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, osim za pripravnike,

7. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

8. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža izuzev pripravnika,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad, izdato od nadležne ustanove (ne starije od 6 mjeseci).

Škola će za kandidata koji bude izabran od nadležnog Centra javne bezbjednosti zatražiti uvjerenje o neosuđivanosti, prije zasnivanja radnog odnosa.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave za navedena radna mjesto obaviće se u petak, 10.9.2021. godine, sa početkom u 14 časova u prostorijama škole.                            

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata na javni konkurs neće se razmatrati.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju i njihovo nepojavljivanje će se smatrati odustankom od prijave na konkurs.

Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Dokumente dostaviti lično u Školu ili preporučenom poštom na adresu:

JU Mašinska škola Mrkonjić Grad, ul. Sime Šolaje broj 91

70260 Mrkonjić Grad

***

JU OŠ "BRANKO ĆOPIĆ"BJELAJCE

Bjelajce bb, 70 260 Mrkonjić Grad;

Tel: 050 251 173;

e-mail: os061@skolers.org

 direktor škole raspisuje:

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

- Diplomirani pedagog, 65% norme, do kraja školske 2021/2022., odnosno do 31.8.2022. godine, pripravnik.........1 izvršilac

I Opšti uslovi za prijem :

  - da su državljani RS i BiH (Uvjerenje o državljanstvu)

  - da su stariji od 18 godina (Izvod iz Matične knjige rođenih ili kopija lične karte)

  - da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, te zloupotrebe opojnih sredstava.

Uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa.

- uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

- uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

- da su radno sposobni, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

II Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:              

 - ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti.

 - uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.

- dodatak diplomi koji sadrži prosjek ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje takvi podaci.            

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

 - uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca.

 - uvjerenje nadležnog organa o statusu porodice poginulog borca, odnosno uvjerenje o statusu borca, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

 - uvjerenje nadležnog organa o statusu RVI, ako se radi o kandidatu iz kategorije RVI.

Za radna mjesta za koja se traži radnik sa iskustvom neophodno je dostaviti uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

  Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa će biti intervjuisani i testirani dana 17.9.2021. godine u 9 časova u prostorijama matične škole.            

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i test , a ukoliko se ne pojave na intervjuu i testu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu škole Bjelajce bb, 70260 Mrkonjić Grad. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Oglas je otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

***

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA ŠIPOVO

JU OŠ "RADE MARIJANAC" STROJICE

70273 Strojice, tel: 050/480 -720

 e-mail: os092@skolers.org

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

Profesor/nastavnik razredne nastave za zadno mjesto – voditelj produženog boravka, jedan izvršilac – pripravnik, na određeno radno vrijeme, do kraja nastavne 2021/2022. godine (do 24.6.2022. godine).

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova koji su propisani Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti  uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju  prilikom prijavljivanja na konkurs su:

- da je državljanin RS ili Bosne i Hercegovine što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

- da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

- da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci, i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad  djetetom i maloljetnim licem;

- da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad  djetetom i maloljetnim licem.

Uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem (ako je kandidat rođen u Republici Srpskoj), a prije zasnivanja radnog odnosa. Prava učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana  u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom (čl. 104. stav (6) Zakona  o osnovnom vaspitanju i obrazovanju. Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkursi i spisak dokumentacije koja se dostavlja, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od strane visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena koje je kandidat ostvario tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

4. Uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg Poslodavca, koje sadrži vrstu posla, stepen stručne spreme po sistematizaciji, i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije  borca.

Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci;

Sa kandidatima  koji ispunjavaju uslove konkursa i koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, obaviće se testiranje i intervju u prostorijama škole dana  13.9.2021. godine (ponedjeljak) sa početkom u  9 časova.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije održavanja testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave sa potrebnom  dokumentacijom slati na adresu škole: Javna ustanova Osnovna škola “Rade Marijanac” Strojice, Strojice bb, 70273 Strojice, sa naznakom “Za konkurs”.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "NIKOLA MAČKIĆ" DONjA PREVIJA

 Donja Previja bb 79287 Previja,

 tel. 050/460-010, 460-011,

 e-mail:os048@skolers.org

direktor škole

raspisuje

KONKURS

za popunu radnog mjesta

1. Nastavnik matematike – 16 (šesnaest) časova redovne nastave, na određeno vrijeme, do povratka radnika/ce sa porodiljskog bolovanja (do 20.1.2022. godine);

2. Nastavnik fizike – 6 (šest) časova redovne nastave, na određeno vrijeme, do povratka radnika/ce sa porodiljskog bolovanja (do 20.1.2022. godine);

3. Nastavnik biologije – 8 (osam ) časova redovne nastave, na određeno vrijeme, do povratka radnika/ce sa porodiljskog odsustva (do kraja školske 2021/22 godine)

 

Na navedena radna mjesta prima se lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom .

Ukoliko, za radna mjesta pod rednim brojem jedan i dva, ne bude bilo prijava lica sa iskustvom primiće se osoba bez radnog iskustva.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Kandidati su dužni da pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu ispunjavaju i uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača. Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Pravo učešća imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, tj. Kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz potpisanu prijavu kandidati dostavljaju sljedeću dokumentaciju:

1. Uvjerenje o državljanstvu (ovjerena kopija)

2. Izvod iz matične knjige rođenih (ili kopija lične karte),

3. Ljekarsko uvjerenje, ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

4. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, (škola pribavlja za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa)

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (škola pribavlja za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa),

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (dostavlja kandidat).

Pored dokumentacije iz člana 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika i to:

7. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u

  kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

8. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta (kandidat koji ih nije položio tokom studija),

9. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

10. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

11. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

12. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

13. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

14. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ili statusu ratnog vojnog invalida ili statusu borca ukoliko se radi o kandidatu iz navedenih kategorija.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa biće održani u utorak, 14.9.2021. godine, sa početkom u 10 časova.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće objavljen na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se kandidat ne pojavi smatraće se da je odustao od prijave na konkurs. 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično u prostorije škole ili poštom na adresu: JU Osnovna škola “Nikola Mačkić” Donja Previja bb., 79287 Previja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.          

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ "PETAR KOČIĆ"

SITNICA, Sitnica 23 – opština Ribnik

tel.: 050 421 026, e-mail: os050@skolers.org

PONIŠTENjE DIJELA KONKURSA

Poništava se dio konkursa br. 423/21, koji je objavljen u “Glasu Srpske”, 18.8.2021. god. Stavka br.5, profesor/nastavnik fizičkog vaspitanja, 9 časova, do 31.8.2021. god. -1 izvršilac.

***

JU OŠ "VUK KARADžIĆ" JEZERO

Vuka Karadžića bb, 70 206 Jezero,

tel: 050/290-010;

e-mail: os102@skolers.org

direktor škole raspisuje:

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

- Diplomirani pedagog – pripravnik, 65 % radnog vremena, 1 izvršilac, na određeno radno vrijeme, do 31.8.2022. godine.

I  Opšti uslovi za prijem kandidata:

-  da je državljanin RS i BiH (Uvjerenje o državljanstvu),

-  da je punoljetan (Izvod iz Matične knjige rođenih ili kopija lične karte),

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, te zloupotrebe opojnih sredstava. Uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa.

- uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa).

- uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (dostavlja kandidat).

- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

II Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sledeću dokumentaciju na

osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi;

- ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

- uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

- dodatak diplomi koji sadrži prosjek ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje takvi podaci;

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

- uvjerenje nadležnog organa o statusu člana porodice poginulog borca, odnosno uvjerenje o statusu borca, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

- uvjerenje nadležnog organa o statusu RVI, ako se radi o kandidatu iz kategorije RVI.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će postaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije 3 (tri) dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa će biti intervjuisani i testirani dana 16.9.2021. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama škole.     

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ukoliko se ne pojave na intervju i testiranju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Prijave slati na adresu JU Osnovna škola “Vuk Karadžić” Jezero, ulica Vuka Karadžića bb, 70206 Opština Jezero, u roku 8 dana od dana objavljivanja konkursa sa naznakom”za konkurs”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Oglas je otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana