JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 08.07.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 08.07.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 08.07.2020. godine.

  Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice

***********

***************

STOMATOLOŠKA ORDINACIJA “DR STOJANOVIĆ”

Bulevar Desanke Maksimović br.8

78000 Banjaluka

raspisuje

OGLAS

                                                                  

Potrebna  stomatološka sestra sa zvanjem opšta medicinska sestra, sestra sa završenom zdravstvenom njegom ili zubno-stomatološka sestra (položen stručni i državni ispit ).

Dnevno radno vreme 8 časova. Subota i nedjelja su neradni dani.

 

Kontakt na broj: +387 65 77 33 77     

Zvati od 10 17 časova.

Konkurs ostaje otvoren do 15.7.2020.

***

UNIVERZITET U BANjALUCI

Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A

78000 Banjaluka

 

Na osnovu člana 139. stav (3) Statuta Univerziteta u Banjaluci, Senat Univerziteta  r a s p i s u j e

 

KONKURS

 

I Za izbor nastavnika:

 

Ia Za uže naučne oblasti:

1.  Istorija i teorija arhitekture i urbanog razvoja - 1 izvršilac

2.  Anatomija – 1 izvršilac

3.  Hirurgija** – 2 izvršioca

4.  Interna medicina***  –  6 izvršilaca

5.   Otorinolaringologija* – 1 izvršilac

6.  Neorganske hemijske tehnologije – 1 izvršilac

7.  Međunarodni odnosi i bezbjednost – 1 izvršilac

8.  Specifični jezici - engleski jezik - 1 izvršilac

9.  Srpska književnost i kultura s komparatistikom i teorijom književnosti – 1 izvršilac

10. Socijalna i organizacijska psihologija – 1 izvršilac

11.  Opšta pedagogija - 1 izvršilac

12.  Metodika razredne nastave – 1 izvršilac

 

Ib Za uže umjetničke oblasti:

1.  Slikarstvo – 2 izvršioca

 

 

II Za izbor saradnika:

 

IIa Za uže naučne oblasti:

1.  Katastar i upravljanje nepokretnostima - 1 izvršilac

2.  Elektronika i elektronski sistemi*- 1 izvršilac

3.  Patologija* – 1 izvršilac

4.  Anatomija – 2 izvršioca

5.  Analitika lijekova – 1 izvršilac

6.  Hortikultura (voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo, povrtarstvo, ljekovito i aromatično bilje, ukrasno bilje i uređenje okoline) – 1 izvršilac

7.  Matematička analiza i primjene – 1 izvršilac

8.  Organska hemija – 1 izvršilac

9.  Tekstilne tehnologije i inženjerstvo – 1 izvršilac

 

Opšti uslovi:

1.1  Opšti uslovi za prijavu na konkurs su sljedeći:

- da je državljanin RS ili BiH;

- da je stariji od osamnaest (18) godina;

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

- da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

 

1.2  Kandidati za izbor pod rimskim brojem I i II dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju, kao dokaz o ispunjenosti opštih uslova:

- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);

- izvod iz matične knjige rođenih;

- uvjerenje o radnoj sposobnosti (uvjerenje o radnoj sposobnosti dostavljaju kandidati koji budu izabrani, prije zaključenja ugovora);

-  uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci);

 

 1.3 Navedena dokumenta iz tačke 1.2 konkursa ne podnose kandidati koji su u radnom odnosu na Univerzitetu u Banjaluci.

 

 Posebni uslovi

2.1  Izbor u zvanje nastavnika i saradnika i period na koji se bira akademsko osoblje propisani su odredbama članova od 76-83. Zakona o visokom obrazovanju .

 

Kandidati za izbor u naučno-nastavna, nastavna i saradnička zvanja, uz prijavu na konkurs i dokaz o ispunjenosti opštih uslova, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 

Pod rimskim brojem Ia:

- ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,

- uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),

- dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),

- kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

 

Pod rimskim brojem Ib:

- ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o umjetničkom stepenu doktora nauka ili magistra nauka/master iz umjetničke oblasti za koju se vrši izbor,

- uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),

- dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),

- kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

 

Pod rimskim brojem IIa:

-  ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,

-  uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),

-  dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),

-  kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. i 78. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

 

Napomena:

 

- Ugovor o radu zaključivaće se u skladu sa članom 9., stav (8). Pravilnika o standardima i normativima za finansiranje javnih visokoškolskih ustanova :

- Za radno mjesto za izbor nastavnika pod rednim brojem  “3. Hirurgija** – 2 izvršioca”, sa jednim kandidatom zaključiće se ugovor o dopunskom radu, a jedan kandidat će se izabrati u zvanje bez zasnivanja radnog odnosa.

- Za radno mjesto za izbor nastavnika pod rednim brojem “4. Interna medicina*** – 6 izvršilaca”, sa jednim kandidatom zaključiće se ugovor o dopunskom radu, a pet će se izabrati u zvanje bez zasnivanja radnog odnosa.

- Za radno mjesto za izbor nastavnika pod rednim brojem “5. Otorinolaringologija* – 1 izvršilac”, sa jednim kandidatom zaključiće se ugovor o dopunskom radu.

- Za radno mjesto za izbor nastavnika pod rednim brojem  “6. Neorganske hemijske tehnologije – 1 izvršilac”, zaključiće se ugovor na određeno vrijeme i to na period od godinu dana.

- Za radno mjesto za izbor saradnika pod rednim brojem  “1. Katastar i upravljanje nepokretnostima – 1 izvršilac”, zaključiće se ugovor na određeno vrijeme i to na period od godinu dana.

-  Za radno mjesto za izbor saradnika pod rednim brojem  “2. Elektronika i elektronski sistemi* – 1 izvršilac”, zaključiće se ugovor o dopunskom radu.

-  Za radno mjesto za izbor saradnika pod rednim brojem  “4. Anatomija – 2 izvršioca”, “5. Analitika lijekova – 1 izvršilac”, “7. Matematička analiza i primjene – 1 izvršilac”, “8. Organska hemija – 1 izvršilac” i “9. Tekstilne tehnologije i inženjerstvo – 1 izvršilac”  zaključiće se ugovor na određeno vrijeme i to na period od godinu dana.

  Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa navedenim dokumentima i dokazima dostaviti na adresu za radna mjesta:

 

Za izbor nastavnika:

 

- Pod rednim brojem 1. u okviru tačke Ib Akademiji umjetnosti, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojem 1. Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77/3, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojevima 2, 3, 4. i 5. Medicinskom fakultetu, Save Mrkalja 14, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojem 6. Tehnološkom fakultetu, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 73, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojem 7. Fakultetu političkih nauka, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojevima 8. i 9. Filološkom fakultetu, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka.

- Pod rednim brojevima 10, 11. i 12. Filozofskom fakultetu, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka.

 

Za izbor saradnika:

 

- Pod rednim brojem 1. Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77/3, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojem 2. Elektrotehničkom fakultetu, Patre 5, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojevima 3., 4. i 5. Medicinskom fakultetu, Save Mrkalja 14, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojem 6. Poljoprivrednom fakultetu, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojevima 7. i 8. Prirodno-matematičkom fakultetu, Dr Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banjaluka,

- Pod rednim brojem 9. Tehnološkom fakultetu, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 73, 78 000 Banjaluka.

***

JU DJEČIJEG VRTIĆA “NEVEN” ČELINAC

Vojvode Mišića br.2

Tel :  051/551-345

 

 

          Na osnovu člana 62. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 79/15), i člana 21. i 40. Statuta JU Dječijeg vrtića “Neven” Čelinac broj: 42/16, direktor JU Dječiji vrtić “Neven” Čelinac raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za prijem radnika – diplomirani vaspitač predškolske djece

u JU Dječiji vrtić “NEVEN” ČELINAC

 

1. Raspisuje se javni konkurs za prijem radnika:

1.1 Diplomirani vaspitač predškolske djece na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine – 2 izvršioca

 

2.  Opis poslova

Radnik obavlja poslove utvrđene Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Dječiji vrtić “Neven” Čelinac.

 

3. Opšti uslovi za kandidate

- da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

- da je stariji od 18 godina,

- da se ne vodi krivični postupak i da nije pravosnažno osuđivan za krivična djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje poslova i zadataka predškolskog vaspitanja i  obrazovanja u skladu sa Zakonom,

- da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa djecom,

- da nije upisan u Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

-       

4. Posebni uslovi za kandidate

4.1. - visoka stručna sprema, diplomirani vaspitač predškolske djece, najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent na studijskom programu  predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje  vaspitača,

- položen stručni ispit za vaspitno-obrazovni rad.

 

5.  Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze (ovjerene fotokopije potrebnih dokumenata) o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Diplomu,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

- Izjavu  da se ne vodi krivični postupak,

- Izjavu da nije osuđivan za krivična djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje poslova i zadataka predškolskog vaspitanja i  obrazovanja u skladu sa Zakonom,

- Izjavu da ima opštu zdravstvenu i psihičku sposobnost za posao na koji se prima,

- Izjavu da nije upisan u Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

- Biografiju.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove iz javnog konkursa Komisija za izbor će obaviti  intervju 21.7.2020. godine u 12 časova.

          Dokumenti priloženi uz prijavu na javni konkurs neće se vraćati kandidatima.

          Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Prvi i drugi kandidat, rangirani po prijedlogu Komisije, dužni su da u roku od sedam dana od prijema obavještenja Komisije dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. Uvjerenje da lice nije upisano u Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece ustanova će službenim putem zatražiti od nadležnog organa za vođenje Registra podataka.

Ako prvi i drugi rangirani kandidati u propisanom roku ne dostave dokaze iz prethodnog stava ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata, po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi tražene dokaze.

 

 

          Prijavu na konkurs dostaviti na adresu: JU Dječiji vrtić “Neven” Čelinac za Komisiju za izbor, Vojvode Mišića br.2, ili lično predati na protokol Dječijeg vrtića.

          Sve informacije na telefon 051/551-345.

***

USZ-DOM ZA STARIJA LICA “MIR”

POVELIČ-SRBAC

 

JAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos

 

Direktor ustanove raspisuje konkurs za prijem u radni odnos u USZ-DOM ZA STARIJA LICA “MIR”, za sljedeća radna mjesta:

 

1. Medicinska sestra (ž)  (2 izvršioca)

- kandidati su dužni da ispunjavaju sljedeće opšte i posebne uslove:

a) Opšti uslovi:

- da je državljanin BiH;

- da je stariji od 18 godina;

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

- da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;

b) posebni uslovi:

- srednja stručna sprema;

- položen stručni ispit;

 

2. Njegovatelj (ž)  (2 izvršioca)

Kandidati su dužni da ispune sljedeće uslove:

- završen kurs bez položenog stručnog ispita;

- da je državljanin BiH;

- da je stariji od 18 godina;

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

- da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;

***

JU TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE SRBAC

Ul. 11. novembra bb,

 78420 Srbac,

 tel. 051/745 471

 

KONKURS

 

Opis radnog mjesta:

1. Referent za opšte i administrativne poslove – neodređeno vrijeme  - 1 izvršilac

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

I -  Opšti uslovi:

1.  Da je državljanin RS, odnosno BiH,                                                               

2. Da je stariji od 18 godina,                                                                      

3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,                                                          

4.  Da nije otpušten iz državne službe na osnovu disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u BiH (na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine od dana objavljivanja konkursa.

5. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci  ili krivično djelo  koje ga čini nepodobnim  za obavljanje poslova  u jedinicama lokalne samouprave.

 

II – Posebni uslovi:

1. Diploma o završenom stepenu obrazovanja; srednja stručna sprema turističkog ili društvenog smjera – IV stepen

2.  6 (šest) mjeseci radnog iskustva ,                  

3.  Poznavanje rada na računaru

 

III – Opis poslova;

Obavlja poslove i radne zadatke u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU Turistička organizacija opštine Srbac

 

IV –  Uz prijavu kandidat je dužan da priloži:

1. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju izvoda,

2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),                                                                    

3. Ovjerenu kopiju diplome,                                      

4. Potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu ili ovjerenu kopiju radne knjižice,

5. Dokaz o poznavanju rada na računaru,                                                      

 6. Izjavu da nije otpušten iz državne službe na osnovu disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u BiH (na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine od dana objavljivanja konkursa.

7. Izjavu da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci  ili krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova  u jedinicama lokalne samouprave.

 

V – Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostaviće samo izabrani kandidat, prije zasnivanja radnog odnosa.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu Ustanove sa naznakom “Za javni konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme”.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa biće pozvani na intervju.

O vremenu i mjestu sprovođenja intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

 

 

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana