JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 07.09.2022. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 07.09.2022. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 07.09.2022. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*****

*****

ZU – BOLNICA "INTERNACIONALNI DIJALIZA CENTAR" BANjA LUKA

Raspisuje

 

OGLAS

 

Zdravstvena Ustanova-bolnica "Internacionalni dijaliza centar" Banja Luka pripada Fresenius Medical Care grupaciji, svjetski najvećem integrisanom dobavljaču proizvoda i pružaocu usluga dijalize za pacijente sa hroničnim zatajenjem bubrega. Zbog potrebe poslovanja u našoj poslovnoj jedinici u Bijeljini, oglašavamo slobodno radno mjesto za prijem radnika u radni odnos na poziciji:

1 . POMOĆNI DOKTOR – doktor opšte prakse - sa iskustvom ili pripravnik, na određeno vrijeme ( do 6 mjeseci maksimalno,  1  izvršilac (m/ž).

 

Prednost imaju kandidati koji žele da realizuju rad na puno radno, ali prijaviti se mogu i oni koji žele da zasnuju radni odnos na nepuno radno vrijeme.

USLOVI:

- VSS – Medicinski fakultet,

- Poznavanje engleskog jezika;

- IT vještine: Poznavanje Windows  i MS Office.

 

Pozivamo sve zainteresovane kandidate da nam dostave sljedeće:

- biografiju

- fotokopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu

Svi zainteresovani, prijavu na oglas odnosno CV sa dokazima o ispunjavanju uslova mogu dostaviti na mail adresu [email protected]  ili putem pošte na adresu: „Internacionalni dijaliza centar" Banja Luka, Ivana Franje Jukića broj 9, 78 000 Banja Luka, sa naznakom „Prijava na konkurs".

Oglas ostaje otvoren do popunjavanja radnih mjesta.

***

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA LOPARE

JU OŠ"VELjKO ČUBRILOVIĆ" PRIBOJ

P R I B O J

Broj: 448 /22

Email: [email protected]

Telefon: 055/664-101

 

Na osnovu člana 125. stav (1) i člana 152.stav (3) tačka 16. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik Republike Srpske», broj 81/22), direktor JU Osnovna škola" Veljko Čubrilović" Priboj,   r a s p i s u j e

 

K  O  N  K  U  R  S

za popunu upražnjenog radnog mjesta

u školskoj 2022/23

1. Računovođa škole – na neodređeno vrijeme (50% norme)  lice  sa radnim iskustvom  i licencom u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodsva,   1 izvršilac.

 

Za navedeno radno mjesto pored  opštih uslova utvrđenih  Zakonom o radu (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj: 1/16, 66/18, 91/21, 119/21) kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene članom 142. stav (3) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS", broj: 81/22 ), odnosno, da imaju završen prvi ciklus studijskog programa ekonomije, finansija ili računovodstva u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent i koji imaju odgovarajuću licencu u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva.

  U skladu sa članom 125. tačka 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju. (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj: (81/22),  pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po važećim propisima do stupanja na snagu ovog zakona,  ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (''Službeni glasnik RS'' broj: 81/22.) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republik Srpske", broj: 74/18. i 26/19.).

 

Uz prijavu na raspisani konkurs, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih  uslova i to:

a) da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
b) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

d) da nije upisan u Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece što se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa i

đ) da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djeteto, ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem koje je kandidat dužan dostaviti.

 

Kandidati su dužni da dostave  i dokumentaciju na osnovu koje se  dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje  po kriterijumima iz člana 125. stav  (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS" broj: 81/22) i  Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj:74/18. i 26/19.) i to:

a) Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u   kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih  akademskih strudija u određenoj oblasti;

b) licencu u skladu sa zakonom kojim se urađuje oblast računovodsva,
v) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

g) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

d) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca.

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca,  ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno- otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:
a) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca; 
b) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida; 
v) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu borca  Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dana, 21.09.2022. godine  (srijeda)u  9:00 časova u prostorijama JU Osnovne škole ''Veljko Čubrilović'' u Priboju, obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Škola će, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola ''Veljko Čubrilović'', Priboj 75 249, Druge Majevičke brigade 15.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje u Bijeljini.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU Osnovna škola „Dositej Obradović"

Koraj, Akademika M. Begića 1, 75247 Koraj

tel.: 055/666-010, e-mail: [email protected]

Broj: 480/22

 

Na osnovu člana 149. stav (1) tačka 6), člana 150. stav (3) i člana 198.stav (1) i (2) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 81/22), člana 26. Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 01/16, 66/18, 91/21 – Odluka Ustavnog suda Republike Srpske i 119/21), člana  2. i 3. Pravilnika o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 49/18) i člana 27. stav 6) Statuta škole broj: 203-1/18 i 390/18, a uzimajući u obzir činjenicu da sadašnjem direktoru ističe mandat  09. 12. 2022. godine, Školski odbor je na sjednici od 19. 08. 2022. godine donio odluku da raspiše:

KONKURS

 ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA ŠKOLE
 

OPIS RADNOG MJESTA

I – Predmet
Školski odbor Javne ustanove Osnovna škola „Dositej Obradović" Koraj, Lopare raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola „Dositej Obradović"Koraj, Lopare.

 

II – Opis poslova
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.
Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

 

III – Mandat
Direktor Javne ustanove Osnovna škola  „Dositej Obradović" Koraj, Lopare se bira na period od 4 (četiri) godine.
Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.
Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

IV –  Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora Javne ustanove Osnovna škola "Dositej Obradović" Koraj, Lopare može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom Bosne i Hercegovine, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole, i to:

1. Opšti uslovi:

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

– da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske,

– da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:

– da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, odnosno da ispunjava uslove u skladu sa članom 177. stav 2. Zakona o  osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik RS’’ broj 44/17 i 31/18).

– da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz prve tačke ovog stava,

– da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

3. Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, ili se nije povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom.


V– Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:

– Izvod iz matične knjige rođenih,

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Diplomu o završenoj stručnoj spremi,

– Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

– Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

– Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,

– Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

– Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

– Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

– Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,

– Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji u skladu sa zakonom.

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:

Javna ustanova Osnovna škola „Dositej Obradović" Koraj, Akademika Midhata Begića 1, 75247 Koraj, sa naznakom – Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola "Dositej Obradović" Koraj, Lopare.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.


VII – Napomene

Školski odbor će pisanim putem obavjestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora Javne ustanove Osnovne škole "Dositej Obradović" Koraj, Lopare u roku od osam (8) dana od dana prijema odluke.

***

 

H&G d.o.o. Banja Luka       

Alekse Dundića 8, Banja Luka

Telefon: 065-514-911

 

Raspisuje

 oglas za rad na neodređeno vrijeme

 

ELEKTROINSTALATER  ...................................... 5 IZVRŠILACA

Mjesto rada: Banja Luka

 

Uslovi:

 • Poželjno radno iskustvo
 • Po mogućnosti vozačka dozvola B kategorije

 

Nezaposlena lica prijave na oglas šalju na [email protected] ili [email protected]

 

Oglas je otvoren do 31.12.2022. godine.

***

MDiDOJČ GRUPPA D.O.O.

Dr. Mladena Stojanovića 26

78000 Banja Luka

       Kontakt telefon : 065 235 304

 

OGLAS

MDiDOJČ GRUPPA D.O.O. OGLAŠAVA POTREBU ZA RADNICIMA

1. TESAR - 3 IZVRŠIOCA

2. ZIDAR - 3 IZVRŠIOCA

USLOVI:

1. Za oba radna mjesta potrebno radno iskustvo minimum 1 godine.

Za sve informacije telefon:  065 235 304

***

JU Muzička škola"Vlado Milošević" ,Banja Luka

Ul.Jovana Dučića br.23

78000 Banja Luka

 

raspisuje:

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

 1. Sekretar škole – 1 izvršilac, pripravnik, puna norma, na neodređeno vrijeme,

           

Posebni uslovi radnog mjesta

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu , kandidati za radno mjesto sekretara trebaju ispunjavati uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5) Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6) Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs i dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

1) Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u trajanju od 4 godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent.

2 ) Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4 ) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

5) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

6) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-

invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Potpisanu prijavu sa svim podacima (adresa, broj mobilnog telefon i drugo) i dokazima o ispunjavanju navedenih uslova dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Javna ustanova Muzička  škola „Vlado Milošević" Banja Luka, ulica  Jovana Dučića broj  23.

Napomena: Testiranje i intervju kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 21.09.2022. godine u 10,00 časova u prostorijama muzičke škole. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenta i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli škole. Izabrani kandidat će naknadno a prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad, koje ne može biti starije od 6 mjeseci. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Konkurs je otvoren  7 dana od dana objavljivanja. 

***

Advokatska kancelarija Baroš

Ul. Nikole Pašića br. 16,

 78.000 Banja Luka,

objavljuje sledeći:

 

KONKURS

za popunu radnog mjesta tehničkog sekretara

 

Advokatska Kancelarija Baroš, advokat dr Predrag Baroš (u daljem tekstu: Poslodavac) objavljuje konkurs za prijem radnika na određeno vrijeme u trajanju od 6 (šest) mjeseci na radno mjesto tehničkog sekretara, sa nepunim radnim vremenom (20 časova sedmično).

Poslovi koje će radnik obavljati su sledeći:

 • prijem, razvrstavanje i slanje poštanskih pošiljki i e-mail pošte i vođenje evidencije o istim,
 • prijem i razvrstavanje svih vrsta pismena,
 • skeniranje zaprimljene dokumentacije,
 • prijem i preusmjeravanje telefonskih poziva,
 • popunjavanje različitih formulara, obrazaca i sl.,
 • ostali administrativni poslovi po nalogu Poslodavca.

Stručne kvalifikacije koje radnik mora posjedovati su najmanje SSS i aktivno poznavanje engleskog jezika.

Pored toga, radnik mora posjedovati i sledeće vještine i osobine:

 • poznavanje rada na računaru (MS Office paket, Outlook, korišćenje interneta),
 • poznavanje principa rada na skeneru, faksu, fotokopir mašini i sl.,
 • komunikativnost i ljubaznost,
 • preduzimljivost i sposobnost organizacije poslova.

Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima.

Curriculum vitae (CV) sa fotografijom kandidati mogu poslati poštom na adresu Nikole Pašića br. 16, 78.000 Banja Luka ili na e-mail adrese: [email protected] ba i [email protected] u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog konkursa.

***

JU Medicinska škola Banja Luka

Ul.Cetinjska br.1

78000 Banja Luka

raspisuje:

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1) Nastavnik matematike – VSS prof. matematike – pripravnik, nepuna norma od 3 časa, na određeno vrijeme, do 31.08.2023. godine;

 

U radni odnos prima lice koje prvi put zasniva radni odnos, u svojstvu pripravnika, za zanimanje za koje je to lice steklo određenu vrstu i stepen stručne spreme ili lice koje je radilo kraće od vremena utvrđenog za pripravnički staž u stepenu stručne spreme koja je uslov za rad na tim poslovima. 

Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. tačka 1. i 2. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama .

Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (ovjerene fotokopije):

- diplomu o odgovarajućoj visokoj stručnoj spremi – za radno mjesto pod tačkom 1) - završen prvi ciklus studijskog programa  u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojansta ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ne starije od 6 mjeseci),

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem .

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole dana  16.09.2022. godine

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave svu traženu dokumentaciju, Komisija za prijem radnika obaviće  intervju i testiranje dana 20.09.2022. godine (ponedjeljak), u 10.00 časova u prostorijama Škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Svi kandidati će biti obavješteni o izboru kandidata u roku od 8 (osam) dana od dana izvršenog izbora.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od šest mjeseci.

Škola će za kandidata koji bude izabran prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti. 

Škola ne vraća dostavljenu dokumentaciju kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja .

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti zapečaćene u koverti lično na protokol u Sekretarijat škole ili poštom na adresu škole  sa naznakom „Za Komisiju za prijem radnika".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

ZU STOMATOLOŠKA AMBULANTA „DEA DENT"

ĐURE ĐAKOVIĆA 10, BANjA LUKA

TELEFON: 065-870-475

 

Raspisuje

 oglas za rad na neodređeno vrijeme

 

STOMATOLOŠKA SESTRA  ...................................... 1 IZVRŠILAC

Mjesto rada: Banja Luka

Uslovi:

 • Medicinska škola – opšti ili zubno stomatološki smjer
 • Radno iskustvo minimalno 1 godina
 • Položen stručni ispit

 

Oglas je otvoren do 30.09.2022. godine.

***

JU Ugostiteljsko-trgovinsko-turistička škola,Banja Luka

Ul.Vojvode Stepe Stepanovića br.44

78000 Banja Luka

 

raspisuje

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. NASTAVNIK ISTORIJE – 6 časova na određeno vrijeme, do 31.08.2023. godine,  1 izvršilac- lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za samostalan vaspitno-obrazovni rad .

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju  i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama .

Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (ovjerene fotokopije):

- diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi-završen prvi ciklus studijskog programa  u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent ,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad

- dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte,

- uvjerenje o državljanstvu,

- uvjerenje da  protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem ne starije od 6 mjeseci,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- uvjerenje o radnom iskustvu izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave svu traženu dokumentaciju, Komisija za prijem radnika obaviće  intervju i testiranje dana 16.09.2022. godine u 12,00 časova u prostorijama Škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od šest mjeseci.

Škola će za kandidata koji bude izabran prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

Škola ne vraća dostavljenu dokumentaciju kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja .

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti  zapečaćene u koverti lično na protokol u Sekretarijat škole ili poštom na adresu škole  sa naznakom „Prijava na konkurs za radno mjesto".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

REPUBLIKA SRPSKA

MINISTARSTVO FINANSIJA

PORESKA UPRAVA

objavljuje

JAVNI KONKURS

ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA

      Poreska uprava Republike Srpske vrši prijem:

  1. Jednog (1) pripravnika sa visokom stručnom spremom (VII stepen stručne spreme), koji će pripravnički staž obavljati u Područnom centru Banjaluka, u  Područnoj jedinici Banjaluka;
  2. Jednog (1) pripravnika sa visokom stručnom spremom (VII stepen stručne spreme), koji će pripravnički staž obavljati u Područnom centru Banjaluka, u  Odjeljenju za pravne i opšte poslove;
  3. Jednog (1) pripravnika sa srednjom stručnom spremom (IV stepen stručne spreme), koji će pripravnički staž obavljati, u Područnom centru Banjaluka, u Područnoj jedinici Šipovo;
  4. Jednog pripravnika sa visokom stručnom spremom (VII stepen stručne spreme), koji će pripravnički staž obavljati  u Područnom centru Trebinje, u Odjeljenju naplate za pravna lica;

Opšti uslovi za prijem pripravnika:

-  da je državljanin RS ili BiH

-  da je stariji od 18 godina

-  da ima opštu zdravstvenu sposobnost

-  da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu od najmanje šest      mjeseci ili krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organu državne uprave.

   Posebni uslovi za prijem pripravnika pod rednim brojem :

1.1 završen ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera, VII stepen stručne spreme (četvorogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa 240 ECTS bodova).

1.2 završen pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera, VII stepen stručne spreme (četvorogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa 240 ECTS bodova).

1.3  završena ekonomska škola, upravna škola, tehnička škola, gimnazija, IV stepen stručne spreme.

1.4 završen pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera, VII stepen stručne spreme (četvorogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa 240 ECTS bodova).

 

           Pripravnik je lice koje nakon završene srednje škole, više škole ili prvog i drugog ciklusa studija na visokoškolskoj ustanovi prvi put zasniva radni odnos u tom stepenu školske spreme, što kandidat pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću potvrđuje posebnom izjavom koja je u sastavu obrasca  Prijave na javni konkurs (Tačka V).      

       -   Pripravnički staž za lica sa završenom visokom stručnom spremom traje godinu dana i računa se od dana zasnivanja radnog odnosa u svojstvu pripravnika.

 -   Pripravnički staž za lica sa završenom srednjom stručnom spremom traje šest mjeseci i računa se od dana zasnivanja radnog odnosa u svojstvu pripravnika.

Prijave na konkurs podnose se lično ili putem pošte na adresu: Poreska uprava - Trg Republike Srpske br. 8, Banja Luka, u roku 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske".

Prijava se podnosi na obrascu „Prijava na javni konkurs" koji se može dobiti u Poreskoj upravi a obrazac se nalazi i u prilogu Javnog konkursa koji je objavljen na  internet stranici Poreske uprave.

Kandidati su uz prijavu dužni dostaviti:

- kopiju diplome o završenoj školskoj spremi.

           Pozivaju se svi kandidati koji se prijave na javni konkurs i prilože traženu dokumentaciju da se odazovu na ulazni intervju koji će se održati dana:

 18.10.2022. godine (utorak) u 09:00 sati u prostorijama Poreske uprave Republike Srpske – Trg Republike Srpske broj 8 u Banjaluci.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove iz javnog konkursa i sastav konkursne komisije biće objavljeni na internet stranici Poreske uprave prije održavanja intervjua.

Svi kandidati koji ispune uslov za ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

Izabrani kandidati su dužni u roku od sedam dana, od dana objavljivanja rezultata, dostaviti sljedeću dokumentaciju (u orginalu ili ovjerene kopije):

- diplomu o završenoj školskoj spremi,

- uvjerenje o državljanstvu BiH ili RS

- rodni list,

- ljekarsko uvjerenje,

- uvjerenje o neosuđivanosti;

Izabrani kandidati dužni su da dostave navedene dokumente u roku od sedam dana nakon objavljivanja Liste uspješnih kandidata na internet stranici Poreske uprave i na oglasnoj tabli Poreske uprave.

Ukoliko izabrani kandidat navedene dokumente ne dostavi u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza, Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa Liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

                 Neblagovremene, nedopuštene, nerazumne i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, Poreska uprava odbacuje zaključkom.

       Poreska uprava će objaviti rezultate javne konkurencije na internet stranici Poreske uprave i na oglasnoj tabli Poreske uprave. Obavještenje i rješenje o izboru dostaviće se svim kandidatima koji su učestvovali na intervjuu.

***

JU OŠ" IVAN GORAN KOVAČIĆ"

Ul.Marka Lipovca br.1

78000 Banja Luka

raspisuje

 

 JAVNI KONKURS

ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA

  „ IVAN GORAN KOVAČIĆ" BANjA LUKA

 

I – Predmet

Školski odbor Javne ustanove Osnovna škola „ Ivan Goran Kovačić"  Banja Luka raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola „Ivan Goran Kovačić" Banja Luka

II - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole.

III - Mandat

Direktor Javne ustanove Osnovna škola  „Ivan Goran Kovačić" Banja Luka se bira na period od 4 (četiri) godine.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava,

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

IV –  Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora Javne ustanove Osnovna škola '' Ivan Goran Kovačić"  Banja Luka može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom BiH, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole, i to:

1. Opšti uslovi:

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je državljanin BiH/RS

- da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:

- ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 198.stav 1. i  2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .

- ima najmanje pet godina radnog staža kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,

-Radni staž na poslovima direktora škole uračunava se u radni staž tražen članom 150.stav 2. tačka 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .

- nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

3. Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom.

4. Na mjesto direktora mogu konkurisati i lica iz člana 198.stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , odnosno nastavnici i stručni saradnici koji su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme za radno mjesto direktora.

 

V– Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:

-potpisanu prijavu u kojoj kandidat navodi svu dokumentaciju koju prilaže kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova traženih konkursom,

    - izvod iz matične knjige rođenih,

    - uvjerenje o državljanstvu,

-  diplomu o završenoj stručnoj spremi,

- potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog staža  kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome , ili potvrdu kojom dokazuje radni staž ostvaren na poslovima direktora škole,

- ljekarsko uvjerenje o psihičkofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koji prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

- uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,

- uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

- preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

- kratku biografiju sa podacima o  prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,

- Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava BiH

-druge dokaze o potvrđivanju zvanja i sposobnosti kandidata.

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom  i neće se vraćati kandidatima.

 

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu škole  sa naznakom ''Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola ''Ivan Goran Kovačić"  Banja Luka.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području RS i BiH.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

VII – Napomene

        Školski odbor razmatra prijave kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora i ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Školski odbor će pisanim putem obavjestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade  o imenovanju direktora Javne ustanove Osnovne škole '' Ivan Goran Kovačić"  Banja Luka u roku od osam (8) dana od dana prijema odluke.

***

JU Osnovna škola"Ivo Andrić"Banja Luka

Ul.Branka Radičevića br.16

78000 Banja Luka

 

raspisuje

J A V N I   K O N K U R S

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 1. Profesor/nastavnik razredne nastave - puna norma, na određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva a najduže do 31.8.2023. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu – 1 izvršilac.
 1. Za nastavni predmet – Matematika – puna norma, na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja a najduže do 31.12.2022. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu - 1 izvršilac;

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu  kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 114. 115. i 116. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, uslove predviđene Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi  i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
 3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje izda certifikovana zdravstvena ustanova a koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;
 5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;
 6. Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

          Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

 1. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
 2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
 4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
 5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
 7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca; 
 8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;
 9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;
 10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

           Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 125. stav 4) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

          Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana 21.9.2022. godine u 9:00 časova u prostorijama škole obaviće se testiranje dok će se intervju obaviti sa početkom u 10:00 časova.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za navedena radna mjesta, škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervjuu, a ako se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

 

Prijave slati na adresu škole  sa naznakom "za konkurs".

***

JU Osnovna škola „Branko Ćopić" Banja Luka

Ul.Miše Stupara br.24

78000 Banja Luka

raspisuje

K O N K U R S

 za popunu  radnih mjesta

 

 1. Sekretar Škole – diplomirani pravnik, puna norma, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za sekretara u osnovnoj školi – 1 izvršilac.

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu , kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 129. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju . Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljanin RS (BiH), a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. Škola će pribaviti službenim putem.

 Uz potpisanu prijavu (sa kratkom biografijom, adresom, kontakt telefonom i naznakom na koje radno mjesto se prijavljuje), potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnika o proceduri i kriterijumima  za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi :

• Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

• Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za sekretara u osnovnoj školi;

• Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita za sekretara osnovne škole ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

• Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

• Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

• Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca u kojem se navodi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama posla;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune  i blagovremene  prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama Škole u srijedu 21.09.2022. godine u 12,45 časova.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove Škola će postaviti na oglasnu  tablu  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam ( 8) dana od dana objavljivanja .

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na  adresu Škole  sa naznakom „ ZA KONKURS-Za sekretara".

***

JU Osnovna škola „Vuk Stefanović Karadžić"

Banja Luka, Save Kovačevića bb

direktor škole donosi

O D L U K U
 O PONIŠTENjU DIJELA KONKURSA

Poništava se tačka 1. Konkursa objavljenog 10.08.2022. godine u dnevnim novinama „Glas Srpske", a odnosi se na:

 1. - Profesor/nastavnik srpskog jezika - nepuna norma - 4 časa - na određeno vrijeme - lice sa radnim iskustvom, do 31.08.2023. godine - 1 izvršilac

Tačka 1. Konkursa se poništava  zbog proceduralne greške.

***

JU Tehnička škola

 ul. Kosovke djevojke broj 18,   78 400 Gradiška

 

direktor JU Tehnička škola Gradiška raspisuje

 

K O N K U R S

za prijem radnika u radni odnos

 

1. Nastavnik Pravoslavne vjeronauke  – 10 časova – na neodređeno vrijeme od 19.09. 2022. god.

 

2. Nastavnik Pravoslavne vjeronauke  –  9 časova – na neodređeno vrijeme od 19.09. 2022. god.

         

                                      

Opšti uslovi za prijem u radni odnos su:

1) da je državljanin RS  ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se  dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih droga.

5) Uvjerenje o podacima iz posebnog  registara lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece

6) Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

          Uvjerenja pod rednim brojem 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

          Uz potpisanu prijavu potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim gore navedenim pravilnikom i to:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa  u četvorogodišnjem trajanju, sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti.

2. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove  o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

4. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, a koje sadrži podatke o:

- vrsti posla

- stepenu stručne spreme

- dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla (ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme).

5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

          Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ako ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom.

          Kandidati su dužni da na prijavi tačno navedu koja dokumenta dostavljaju uz prijavu.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao ni dokumenta koja nisu ovjerena komisija neće uzeti u razmatranje. Kandidati koji se prijavljuju na oglas dužni su dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata, i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju utvrđen Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem će se obaviti dana 16.09.2022. godine u 10,00 časova u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, biće objavljen na oglasnoj tabli škole, tri dana prije zakazanog intervjua sa kandidatima.

Kandidati koji se ne pojave na intervju smatraće se da su odustali  od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa naznakom – za konkurs, slati poštom na adresu škole  ili lično u školi.

Kontakt telefon: 051/813-711.

***

 

BB Coffins "doo

Nevesinjska br. 11, Trn-Laktaši

Tel: 051/584-153

E-mail: bbcoffins@yahoo.com

 

 

OGLAS

-za prijem u radni odnos-

 

Zbog povećanja obima posla raspisuje se konkurs.

 

 

RADNO MJESTO –  Radnik u proizvodnji pogrebne opreme.

 

 

Prijave lično dostaviti u sjedište firme, a sve informacije možete dobiti putem broja telefona 065/727-850 .

Konkurs je otvoren do popune radnog mjesta.

***

"MANATEKS BH" D.O.O. Trn,Laktaši

Cara Dušana 43

 


Na osnovu ukazane potrebe za popunom radnih mjesta

 preduzeće „MANATEKS BH" D.O.O. Trn

 

raspisuje

O G L A S
Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 

Radno mjesto:
1. Magacioner/Vozač  – 1 izvršilac
-    Mjesto rada, Trn,Laktaši; Cara Dušana 43
-    Prijem u radni odnos na određeno vrijeme
-    Puno radno vrijeme.

Uslovi koje kandidat mora ispunjavati:
-    SSS                                                                                                                                                                           -    Vozačka dozvola,  B kategorija,
-    Upravljanje viljuškarom

-    Minimalno iskustvo od 1 godine na istim ili sličnim poslovima

-    Da je zdrav i sposoban za rad na nevedenom radnom mjestu,
    
Oglas ostaje otvoren do popune navedenog radnog mjesta, zainteresovani kandidati mogu dostaviti kratku biografiju sa slikom i kontakt podatke putem

e-maila: [email protected]

Kontakt telefon: 051/466-001.

***

 JU Srednjoškolski centar Čelinac

ul. Vojvode Mišića 36, Čelinac

 

raspisuje

KONKURS

za prijem u radni odnos na radna mjesta

 

 1. Diplomirani inženjer mašinstva, na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine, nepuna norma – 3 časa nastave, sa radnim iskustvom       – 1 izvršilac;
 2. Profesor stručno-teorijske nastave za elektrotehničku struku, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, puna norma, sa radnim iskustvom       – 1 izvršilac;
 3. Profesor stručno-teorijske nastave za elektrotehničku struku, na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine, nepuna norma – 15 časova nastave, sa radnim iskustvom              – 1 izvršilac;
 4. Profesor engleskog jezika i književnosti, na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine, nepuna norma – 2 časa nastave, sa radnim iskustvom              – 1 izvršilac;
 5. Doktor medicine na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine, nepuna norma – 18 časova nastave, sa radnim iskustvom                                   – 1 izvršilac;
 6. Profesor islamske vjeronauke, na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine, nepuna norma – 2 časa nastave, sa radnim iskustvom                    - 1 izvršilac;
 7. Nastavnik praktične nastave za medicinske tehničare (diplomirana medicinska sestra ili viša medicinska sestra – tehničar), na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine, nepuna norma – 8 časova nastave, sa radnim iskustvom                        – 1 izvršilac;

Uslovi za prijem radnika u radni odnos:

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu , kandidat treba da ispunjava i uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i tehničkim školama .

 (1)Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu , a prije zasnivanja radnog odnosa;

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena  protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

6) Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena  protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz stava 1. tačka 4) i 5) za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos i sa nevedenim brojem telefona) i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati su dužni priložiti :

1)Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent; za radno mjesto pod tačkom 1), 2), 3), 4), 5) i 6).

2) Za radno mjesto pod tačkom 7. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent ili ovjerenu foto-kopiju diplome o odgovarajućoj višoj stručnoj spremi u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj  oblasti ili ekvivalent;

3) Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

4) Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

5) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi;

6) Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;

7) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

8) Uvjerenje o radnom stažu, izdato od ranijeg poslodavca iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme;

9) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-  invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbranbeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

10) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno–otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

11) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko– invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno– otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

12) Za radno mjesto pod tačkom 6.  potrebno je da kandidati dostave saglasnost nadležne vjerske zajednice.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, odnosno lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjava ostale uslove propisane navedenim zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

Dana, 21.09.2022. godine (srijeda) sa početkom u 10 časova u prostorijama škole će se obaviti testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.            

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, škola će objaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

           

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Prijave dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom list „Glas Srpske".

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

JU OŠ „ Dr Mladen Stojanović" Jošavka

 Jošavka bb, 78244 Jošavka

 

r a s p i s u j e


 K O N K U R S
 za prijem radnika

 

 1. Profesor hemije- nepuna norma- 8 časova redovne nastave, na određeno vrijeme do kraja školske 2022/2023. godine, 1 izvršilac;
 2. Profesor fizike- nepuna norma-  2 časa redovne nastave, na određeno vrijeme do kraja školske 2022/2023. godine, 1 izvršilac
 3. Profesor razredne nastave-pripravnik– Područno odjeljenje Branešci, puna norma na određeno vrijeme, do kraja školske 2022/2023. godine – 1 izvršilac;
 4. Profesor likovne kulture- nepuna norma (11 časova redovne nastave)- na neodređeno vrijeme– 1 izvršilac;
 5. Profesor istorije- nepuna norma-4 časa redovne nastave- na određeno vrijeme do kraja školske 2022/2023. godine-1 izvršilac.

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:
1. Da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;
3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti,  koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
5. Uvjerenje  o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece i
6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti,  polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
  
Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u OŠ , koja podrazumijeva:
-Ovjerenu foto – kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određeoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
-Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
-Uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško – psihološku i didaktičko – metodičku grupu predmeta,

-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, osim za radno mjesto pod rednim brojem 3.,
-Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanja kao dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica  (boduje se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi i profilu traženim konkursom),
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, a koje sadrži podatke o: vrsti posla; stepenu stručne spreme; dužini ostvarenog radnog staža  po vrstama posla, kao i napomenu ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, te je to radno vrijeme potrebno preračunati u puno radno vrijeme, osim za radno mjesto pod rednim brojem 3.,
-Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
-Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
-Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni da uz prijavu na konkurs dostave ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, biće podvrgnuti testiranju i intervjuu koji će biti obavljen u prostorijama JU OŠ " Dr Mladen Stojanović " Jošavka,  u utorak, 20.09.2022. godine, sa početkom u 13:00 časova. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene fotokopije priložene dokumentacije, neće biti uzete u razmatranje.
NAPOMENA: Kandidati su prilikom dolaska u školu dužni poštovati sve mjere i preporuke JZU Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, obavezna dezinfekcija ruku pri ulasku u školu, poštovanje distance,te obavezna upotreba maski.  
Prijave se primaju u roku od 8 dana od dana objavljivanja u „ Glasu Srpske ", a šalju se na adresu škole sa naznakom „ZA KONKURS".
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
Škola će pisanim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

***

JU OŠ „Novak Pivašević"  Stara Dubrava

 78 243 Stara Dubrava

 

r a s p i s u j e

 

K O N K U R S

za prijem radnika u radni odnos i to:

 

 1. Nastavnik/profesor hemije, na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno obrazovnoj ustanovi, 4 časa redovne norme – 1 izvršilac
 2. Nastavnik/profesor fizike, na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno obrazovnoj ustanovi, 2 časa redovne norme – 1 izvršilac
 3. Nastavnik/profesor fizičkog i zdravstvenog vaspitanja, na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno obrazovnoj ustanovi, 9 časova redovne norme – 1 izvršilac
 4. Nastavnik/profesor osnova informatike, na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno obrazovnoj ustanovi, 2 časa redovne norme – 1 izvršilac.

 

 

Kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu ,  i posebne uslove propisane članom 104. 105.  i 106.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.


Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:
1. Da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;
5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;
6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, a to je:
• Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
• Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
• Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
• Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
• Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
• Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
• Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;
• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;
• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;
• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima, osim na lični zahtjev.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ukoliko se ne pojave na testu i  intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu tablu škole  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, testiranje i intervju će se obaviti dana 20.09.2022. godine u 10:00 časova.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti na adresu škole sa naznakom „za konkurs".

***

JU OŠ „NOVAK PIVAŠEVIĆ" STARA DUBRAVA – ČELINAC

 

donosi:

ODLUKU

o poništenju javnog konkursa

 

I

Poništava se javni konkurs objavljen dana 31.08.2022. godine u dnevnim novinama „Glas Srpske" a koji se odnosi na sledeća radna mjesta:

 1. Nastavnik/profesor hemije, na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno obrazovnoj ustanovi, 4 časa redovne norme – 1 izvršilac
 2. Nastavnik/profesor fizike, na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno obrazovnoj ustanovi, 2 časa redovne norme – 1 izvršilac
 3. Nastavnik/profesor fizičkog i zdravstvenog vaspitanja, na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno obrazovnoj ustanovi, 9 časova redovne norme – 1 izvršilac
 4. Nastavnik/profesor osnova informatike, na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno obrazovnoj ustanovi, 4 časa redovne norme – 1 izvršilac.

II

Odluka o poništenju javnog konkursa za navedena rada mjesta će biti objavljena u dnevnim novinama „Glasu Srpske" 07.09.2022. godine.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Konkurs objavljen u dnevnim novinama „Glas Srpske" dana 31.08.2022. godine, poništava se zbog proceduralne greške. Odluka o poništenju konkursa za navedena radna mjesta će biti objavljena u dnevnim novinama „Glas Srpske" dana 07.09.2022. godine.

***

JU Osnovna škola "Miloš Crnjanski" Potočani

Potočani 78435 

raspisuje se:

 

KONKURS

ZA POPUNU UPRAŽNjENOG   RADNOG  MJESTA

1. RAČUNOVOĐA ŠKOLE, na određeno vrijeme- do povratka radnika sa funkcije, puno radno vrijeme, 1 izvršilac, lice sa radnim iskustvom i odgovarajućom licencom za rad kojom se uređuje knjigovodstveno-računovodstvena oblast

2. PROFESOR LIKOVNE KULTURE, na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme( CŠ, PŠ Hrvaćani i PŠ Kokori),14 časova, 1 izvršilac, lice sa radnim iskustvom  i položenim stručnim ispitom,

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Prijavljeni kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu, uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, uslove iz Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, a prijem kandidata će biti u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi odnosno sa odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

POTREBNA DOKUMENTA:

Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom ( adresom i  kontak telefonom), na kojoj treba napisati i e-mail adresu, kako bi komisija dostavila Obavještenje za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja (član 8. Pravilnika o  proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi) dostaviti dokumenta kojima se dokazuje da kandidat ispunjava opšte i posebne uslove za prijem u radni odnos (orginal ili ovjerena fotokopija).

OPŠTI USLOVI

 1. Uvjerenje o državljanstvu (da je državljanin BiH, RS)
 2. Izvod iz matične knjige rođenih  ili kopija lične karte ( da je punoljetan),
 3.  Ljekarsko uvjerenje da je radno sposoban, koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova, ne starije od šest mjeseci ( prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),
 4. Uvjerenje o neosuđivanosti pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena  protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine  ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava ( škola će za izabranog kandidata tražiti službenm putem prije zasnivanja radnog odnosa)
 5. Uvjerenje o podacima  iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece ( škola će za izabranog kandidata tražiti službenim putem, prije zansivanja radnog odnosa)
 6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, službene dužnosti,polnog integriteta, zlostavaljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

Pored  dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih  Zakonom o radu, potrebno je dostaviti i sljedeću  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterujumima iz  člana 115. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i važećeg Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima  za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

POSEBNI USLOVI

1. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
3.  Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko- metodičku grupu predmeta

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi

5.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

6. Uvjerenje o radnom stažu  izdato od poslodavca kod koga je stekao radni staž.

7. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
8.Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i
9.Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

10.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu  za radno mjesto  profesor  likovne kulture

11. Odgovarajuća  licenca za rad kojom se uređuje knjigovodstveno- računovodstvena oblast  za radno mjesto   računovođa škole

Pravo učešća na konkursu na osnovu  člana 104. Stav 6. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, imaju lica  koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ispunjavala uslove po pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Pozivaju se kandidati da na prijavi tačno navedu dokumenta koja dostavljaju uz prijavu.

Prijave sa potpunom dokumentacijom  dostaviti na adresu škole. 

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata, kao i dokumenta koja nisu ovjerena , komisija neće  razmatrati.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se testiranje i  intervju dana 22.9.2022.  godine ( četvrtak)  u prostorijama JU Osnovna škola "Miloš Crnjanski" Potočani, sa početkom u 13.30 časova.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa Škola će postaviti na oglasnu tablu škole  20.09.2022.godine.
Ukoliko se  kandidat ne  pojavi  na testiranju i intervju smatraće se da je kandidat odustao  od prijave na konkurs.
Sva dokumentacija koju kandidati dostavljaju mora biti ovjerena (ovjerene kopije), i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Konkurs  ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

***

ZU "Prijatelji"

Trg srpskih boraca 1C

Prnjavor

Tl. 065-686-778

 

 

OGLAS

 

ZU "Prijatelji" Prnjavor ovim putem oglašava potrebu za zapošljavanjem radnika  na neodređeno radno vrijeme radi popune upražnjenog radnog mjesta i to:

 

 Doktor medicine i Doktor specijalista porodične medicine.

 

Uslov završen Medicinski fakultet sa ili bez radnog iskustva.

Oglas ostaje otvoren do popune radnih mijesta.

Plata po dogovoru sa mogućnošću specijalizacije.

 

 

 

Javna ustanova  Srednjoškolski centar Mrkonjić Grad

 Sime Šolaje 91,70260 Mrkonjić Grad

 Školski odbor JU Mašinske škole, Mrkonjić Grad  

r a s p i s u j e

KONKURS

za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Srednjoškolski centar, Mrkonjić Grad

 

I -   PREDMET

Školski odbor JU Mašinska škola, Mrkonjić Grad raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove  Srednjoškolski centar,  Mrkonjić Grad.

II – OPIS POSLOVA

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu važećim pravnim propisima.

Za svoj rad odgovara Vladi, ministru i Školskom odboru. Direktor škole odgovoran je za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

III- MANDAT

Mandat direktora JU Srednjoškolski centar, Mrkonjić Grad traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja  prijava.

Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa dostavljenog spiska.

 

 OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

IV- USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

Za direktora Javne ustanove Srednjoškolski centar, Mrkonjić Grad može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju , Pravilnikom o uslovima i načinu izbora  direktora škole i Statutom škole, i to:

1.Opšti uslovi:

1) da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

2) da je državljanin BiH/ RS,

3) da je stariji od 18 godina

2.Posebni uslovi:

1) da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

2) da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik  ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,

3) da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

4) da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje obrazovno-vaspitnog rada škole,

5)  da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

 

 

V- POTREBNA DOKUMENTACIJA

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni uz prijavu na konkurs priložiti :

- Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu RS/BiH,

- Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima ( ne strije od šset mjeseci),

-Dokaz  odnosno diplomu o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalent,

- Uvjerenje u položenom stručnom ispitu za obavljanje vaspitno obrazovnog rada,

- Dokaz o radnom iskustvu u vaspitno-obrazovnom radu u školi, kao nastavnik ili   stručni saradnik nakon sticanja diplome (najmanje pet godina),

- Dokaz o ispunjavanju uslova za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše,

- Preporuku ranijeg poslodavca ili Nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

- Uvjerenje da kandidat nije osuđivan  pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora ( škola će za kandidata koji bude izabran od nadležnog centra javne bezbjednosti zatražiti uvjerenje prije zasnivanja radnog odnosa),

-Uvjerenje da se protiv kandidata  ne vodi krivični postupak,

- Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

- Druge dokaze o sprovođenju znanja i sposobnosti.

Dokazi se dostavljaju u originali ili ovjerene fotokopije u skladu sa zakonom i ne mogu biti stariji od šest mjeseci.

VI - ROK ZA UČEŠĆE NA KONKURSU I NAČIN DOSTAVLjANjA PRIJAVA

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: Javna ustanova  Srednjoškolski centar, Mrkonjić Grad, Sime Šolaje 91,70260 Mrkonjić Grad  SA NAZNAKOM „Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora škole" (NE OTVARATI).

 

Rok za podnošenje prijava je petnaest(15) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kanidatima.

VII-napomene

Školski odbor će pismenim putem obavjestiti sve učesnike konkursa o rješenju o izboru i imenovanju direktora Javne ustanove Srednjoškolski centar, Mrkonjić Grad u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja škole.

***

JU Osnovna škola „Ivan Goran Kovačić" Mrkonjić Grad

Njegoševa 15

70260 Mrkonjić Grad

raspisuje:

K O N K U R S

za slobodna radna mjesta

 1. Nastavnik srpskog jezika – 8 časova, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme – do 31.08.2023. godine, 1 izvršilac;
 2. Nastavnik fizike – 4 časa, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno             vrijeme – do 31.08.2023. godine, 1 izvršilac;
 3. Nastavnik fizičkog i zdravstvenog vaspitanja - 3 časa, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme – do 31.08.2023. godine, 1 izvršilac.

          Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom    prijavljivanja na konkurs su:

 • da je državljanin RS ili BiH , što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
 • da je punoljetan, što dokazuje izvodom  iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;
 • da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);
 • da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (dostavlja kandidat);
 • da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela  učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad  djetetom ili  maloljetnim licem  (za izabranog kandidata Škola će pribaviti uvjerenje službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);
 • da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, što dokazuje uvjerenjem iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

 

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

 1. Prijavu na konkurs (potpisanu) sa kratkom biografijom i kontakt telefonom;
 2. Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
 3. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
 4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ( za lica sa iskustvom);
 5. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
 6. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 7. Izvod iz matične knjige rođenih;
 8. Uvjerenje o državljanstvu;
 9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (za lica sa iskustvom);
 10. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
 11. Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
 12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
 13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
 14. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

          Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja Zakona na snagu ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Nepotpuna i neblagovremena dokumenta neće se razmatrati. Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama Škole:

-    u utorak, 20.09.2022. godine sa početkom u 09.00 časova.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, Škola će objaviti na oglasnoj tabli, najmanje tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. Kandidati se neće posebno pozivati na na testiranje i intervju, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave dostaviti lično ili na adresu škole.

***

JU Osnovna škola ''Dositej Obradović'' Kneževo

Ul. Dujka Komljenović bb

 

raspisuje

                                                         

K O N K U R S

za slobodna radna mjesta

 

-nastavnik razredne nastave – za rad u PO – (1)   izvršilac sa  radnim iskustvom i položenim  stručnim ispitom, na određeno vrijeme  do 31.8.2023.godine.

-nastavnik engleskog jezika – za rad u PO 4 (četiri)časa redovne nastave – (1)   izvršilac sa  radnim iskustvom i položenim  stručnim ispitom, na određeno vrijeme  do 31.8.2023.godine

--nastavnik muzičke kulture 13(trinaest)časova redovne nastave sa  radnim iskustvom i položenim  stručnim ispitom, na određeno vrijeme  do povratka radnika sa bolovanja.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu, uslove propisane članom 104.  Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju  i člana 5. tačka g)Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača. Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi .

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana  104 stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju kao i lica koja su prije stupanja na snagu ovog zakona ispunjavala uslove  u pogledu vrste  i stepena  stručne spreme  u skladu sa članom 177.Zakona.

Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti:
1. uvjerenje o državljanstvu,
2. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,
3. da je radno sposoban, dokaz  ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti ne starije od 6 mjeseci dostaviće kandidat koji bude izabran;4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;
5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;
6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.    
Uz prijavu potrebno je dostaviti  dokumentaciju  na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9.Pravilnika i to:

a) ovjerenu foto-kopiju diplome  o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je     navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu  nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

b) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

v) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu  ako je raspisan konkurs za prijemu radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,                   g)  uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,                      
d) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
đ) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
e) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

 ž) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;                                                                                                                         

z) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu  iz kategorije borca;
i) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;     

Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije radnog odnosa, obavezan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci;

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, a koji su   dostavili blagovremene i potpune prijave, obaviće se u prostorijama škole dana 19.09.2022.godine ( ponedjeljak) u 12:00

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije održavanja testiranja i intervjua. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs. 
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske". 

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova slati na adresu škole.

***

JU Osnovna škola „Nemanja Vlatković" Šipovo

 Omladinska 1, 70270 Šipovo

 

raspisuje

J A V N I K O N K U R S

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Nastavnik matematike, puna norma ( 16 časova u PO Pljeva i 8 časova u Centralnoj školi), na neodređeno vrijeme, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom ..........1 izvršilac,

2. Nastavnik fizike, puna norma ( 6 časova u PO Pljeva i 18 časova u Centralnoj školi), na neodređeno vrijeme, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom ...........1 izvršilac,

3. Nastavnik ruskog jezika, 14 časova sedmično ( 8 časova u PO Pljeva i 6 časa u Centralnoj školi), na neodređeno vrijeme, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ...........1 izvršilac,

4. Nastavnik razredne nastave, u PO Volari, na određeno vrijeme, do povratka nastavnice sa porodiljskog odsustva, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ...........1 izvršilac,

5. Nastavnik razredne nastave, u PO Mujdžići, na određeno vrijeme, do 31.08.2023.godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom ...........1 izvršilac,

6. Nastavnik razredne nastave, u PO Pljeva, na određeno vrijeme, do 31.08.2023.godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom ...........2 izvršioca,

 

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na konkurs za prijem u radni odnos) potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju :

 

1. Uvjerenje o državljanstvu (da je državljanin RS i BiH),

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

3. Ovjerenu fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

4. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da doostavi kandidat koji u toku studija nije položio predmetnu grupu

5. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci

6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ,

7. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi ,

8. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih

9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla koje je kandidat obavljao, stepen stručnre spreme i dužina staža

10. Uvjerenje nadležnog organa za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

11. Uvjerenje nadležnog organa za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

12. Uvjerenje nadležnog organa za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom staatusu ratnog vojnog invalida ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

13. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta

Pravo učešća na konkursu imaju lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju uslove propisane Zakonom .

Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i

iskorištavanja djece, škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Ljekarsko uvjerenje kojim kandidat dokazuje da je radno sposoban a koje ne može biti starije od šest mjeseci prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene .

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, škola će postaviti na oglasnoj tabli , najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Intervju i testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 23.09.2022. godine sa početkom u 12.00 časova .

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a u slučaju nepojavljivanja, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu škole u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa, sa naznakom "za konkurs" , te obavezno naznačiti za koje radno mjesto .

***

JU OŠ „Desanka Maksimović", Gornji Ribnik

                                                      

raspisuje

K O N K U R S

Za  nastavni kadar u školskoj 2022/2023.godini

 

 

 1. Profesor njemačkog jezika i književnosti ..................................... 14 časova, jedan izvršilac, područna škola Donji Vrbljani i centralna škola,radno iskustvo i  položen stručni ispit,do kraja školske 2022/223godine,
 2. Profesor biologije .................................................... 6 časova, jedan izvršilac,područna škola Donji Vrbljani,radno iskustvo i položen stručni ispit,do povratka radnika sa porodiljskog odsustva,

                                                                                           

 

Kandidat  treba da ispunjava uslove predviđene članom 114. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Zakonom o radu što dokazuje prilaganjem sljedeće dokumentacije:

-Uvjerenje o državljanstvu 

-Izvod iz MKR ili kopija lične karte

-Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti u skladu sa Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima u osnovnoj školi

-Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

-Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ljekarsko uvjerenje se dostavlja nakon prijema po  konkursu)   

-Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za  djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

-Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece

 

Pored navedene dokumentacije ako kandidat ispunjava uslove u pogledu nivoa i vrste obrazovanja  prema Pravilniku o stručnim profilima i zvanjima u osnovnoj školi potrebno je priložiti :

-Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja

-Uvjerenje Biroa za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica

-Dokaz o stažu  uvjerenje od ranijeg poslodavca ( ako se traži lice sa iskustvom)

-Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata  ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

 

Konkurs ostaje otvoren OSAM  dana od dana objavljivanja u „Glasu Srpske".

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave nećemo uzimati u razmatranje.

Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole.

Testiranje će se obaviti u prostorijama JU OŠ"Desanka Maksimović" u Gornjem Ribniku,  19.SEPTEMBRA.  2022.godine u 0900 časova a intervju će se obaviti istog dana nakon testiranja.

***

JU Osnovna škola „Sveti Sava"

 Svetosavska 2, 78 220 Kotor Varoš

 

raspisuje

 

 KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Nastavnik osnova informatike, puna norma  - na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu - 1 izvršilac.

2. Nastavnik srpskog jezika, puna norma – na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitim za rad u vaspitno-obrazovnom procesu – 1 izvršilac.

3. Nastavnik osnova informatike, nepuna norma (6 časova), na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu - 1 izvršilac.

4. Nastavnik njemačkog jezika, nepuna norma (6 časova) – na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu - 1 izvršilac.

 

 

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene članom 114, 115, 116  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

Pravo učešća na konkursu za radna mjesta pod rednim brojevima 1, 2, 3 i 4  imaju i lica iz člana 114 stav (5)  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove koji se odnose na stepen i vrstu stručne spreme.

 

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

 1. da je državljanin RS ili BiH, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom foto-kopijom lične karte,
 3. da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),
 4. da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem – što dokazuje uvjerenjem,
 5. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
 6. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, što dokazuje uvjerenjem iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

Uvjerenja iz tačke 5) i 6) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi  , a ona podrazumijeva:

1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi ,

5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene foto-kopije svih dokumenata i te foto-kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata komisija neće uzeti u razmatranje.

Testiranje i intervju će se obaviti sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, za radna mjesta pod rednim brojem 2 i 4 dana 23.9.2022. godine u 11.00 časova, a za radna mjesta pod rednim brojem 1 i 3 dana 27.9.2022. godine u 12.30 časova  u prostorijama škole u Kotor Varošu.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće pozivati posebno na testiranje i intervju, te ako se ne pojave na intervjuu i testiranju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u „Glasu Srpske". Prijave i dokumentaciju dostaviti poštom na adresu škole  sa naznakom „ZA KONKURS".

***

JU OŠ „PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ" MASLOVARE

 

                           TEKST ISPRAVKE KONKURSA JU OŠ „PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ" MASLOVARE OBJAVLjENOG  DANA  31.08.2022. god. U   DNEVNIM NOVINAMA  " GLAS SRPSKE".

 

U   Konkursu JU OŠ „PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ" MASLOVARE objavljenom dana 31.08.2022. godine u dnevnim novinama "Glas Srpske"  vrši se ispravka  tačke  2.   i  sada glasi :

 • Nastavnik fizike , 1 izvšrilac, 10 časova, na neodređeno vrijeme, pripravnik

Ispravka se vrši zbog uočene tehničke greške.

Napomena : Testiranje i intervju kandidata koji se budu prijavili nakon objavljivanja ispravke konkursa na  radno mjesto pod tačkom 2.  održaće se  dana 23.09.2022. godine u   13,00 časova u prostorijama škole.

Preostali tekst konkursa ostaje isti.

***

JU „ Nikola Tesla „ Kotor Varoš

ulica Nikole Tesle b.b.

 78 220 Kotor Varoš

 

KONKURS

 

Za popunu upražnjenih radnih mjesta

  

 1. Profesor matematike informatike, na određeno vrijeme do kraja šk.2022/23, odnosno do 31.08.2023. godine, puna norma (15 časa matematike i 4 časa predmeti u elektro struci), 1 izvršilac, sa iskustvom
 2. Profesor elektro struke (dipl.inž.elektrotehnike), na određeno vrijeme do kraja šk. 2022/23 godine, odnosno do 31.08.2023. godine, puna norma, 1 izvršilac, pripravnik,
 3. Profesor elektro struke (dipl.inž.elektrotehnike), na određeno vrijeme do kraja šk.2022/23, odnosno do 31.8.2023. godine, nepuna norma 8 časova nastave ,1 izvršilac, pripravnik,
 4. Profesor mašinske struke (dipl.inž.mašinstva),na određeno vrijeme do  kraja šk.2022/23, odnosno do 31.08.2023.godine, nepuna norma (9 časova teorije i 4 časa praktične nastave u četvrtom stepenu), 1 izvršilac, sa iskustvom,
 5. Profesor mašinske struke (dipl.inž.mašinstva),na određeno vrijeme do  kraja šk.2022/23, odnosno do 31.08.2023.godine, puna norma, 1 izvršilac, sa iskustvom,
 6. Profesor prava (dipl.pravnik), na određeno vrijeme do kraja šk.2022/23, odnosno do 31.08.2023.godine, nepuna norma (4 časasa teorije i 2 časa praktične nastave u četvrtom stepenu),1 izvršilac, pripravnik,
 7. Profesor za predmete  tehnologija zanimanja i poznavanje materijala za frizere, na određeno vrijeme do kraja šk.2022/23, odnosno do 31.08.2023.godine, nepuna norma (6 časova),1 izvršilac,sa iskustvom,
 8. Profesor dermatologije (doktor medicine) na određeno vrijeme do kraja  šk.2022/23, odnosno do 31.08.2023.godine, nepuna norma ( 2 časa), 1 izvršilac, sa iskustvom.
 9. Profesor likovne kulture ( estetika struke ), na određeno vrijeme do kraja šk.2022/23 godine, odnosno do 31.08.2023. godine,nepuna norma ( 2 časa ), 1 izvršilac ,sa iskustvom.
 10. Profesor poznavanja robe kod trgovaca , na određeno vrijeme do kraja šk.2022/23 godine, odnosno do 31.08.2023. godine,nepuna norma ( 2 časa ), 1 izvršilac ,sa iskustvom.
 11. Profesor biologije ( ekologija i zaštita životne sredine ), na određeno vrijeme do kraja šk.2022/23 godine, odnosno do 31.08.2023. godine,nepuna norma ( 2 časa ), 1 izvršilac ,sa iskustvom.
 12. Profesor katoličke vjeronauke, na određeno vrijeme do kraja šk.2022/23 godine, odnosno do 31.08.2023. godine,nepuna norma ( 1 čas ), 1 izvršilac ,sa iskustvom

 

 

 

Pored opštih uslova predviđenim Zakonom o radu ,  kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama, Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi .

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

1. da je državljanin RS ili BiH, što se dokazuje Uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, što se dokazuje Izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu,a prije zasnivanja radnog odnosa.

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

5. uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe  i iskorišćavanja djece,

6. uvjerenje da pritiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala,službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačke 6. kandidat dostavlja prilikom prijave na konkurs, dok će uvjerenja iz tačke 4. i 5. za izabranog kandidata škola pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i adresa stanovanja i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni dostaviti i sljedeću dokumentaciju, posebni uslovi,  (ovjerene fotokopije):

 

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklus ustudijskog

programa  u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,( lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju ovjerene fotokopije za oba ciklusa stuijskog programa ),

- uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta, ( osim pod tačkama 2,3 i 6 )

-uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ( osim pod tačkama 2,3 i 6 )

- uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom koji se reguliše polaganje stručnog ispita, ( osim pod tačkama 2,3 i 6 )

- dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, ( lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju dodatak diplomi  za oba ciklusa stuijskog programa ),

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na

evidenciji nezaposlenih lica a nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,

- uvjerenje o radnom stažu  od ranijeg poslodavca, iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla a ako je lice radilo sa nepunim radnim vremenom  potrebno je to vrjeme preračunati u puno radno vrijeme,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-

invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu

iz kategorijeporodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-

invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-

invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika i stručnih sradnika kao i lica iz člana 104.stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisanim navedenim zakonom.

 

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o

postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja

kriterijuma za prijem.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave svu traženu dokumentaciju, Komisija za prijem radnika obaviće  intervju i testiranje dana 22.09.2022. godine u 12,00 časova u prostorijama Škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Svi kandidati će biti obavješteni o izboru kandidata u roku od 8 dana od dana izvršenog izbora.

Škola ne vraća dostavljenu dokumentaciju kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske".

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti  zapečaćene u koverti lično na protokol u školi ili poštom na adresu škole sa naznakom „Prijava na konkurs".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana