JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 06.10.2021. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 06.10.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 06.10.2021. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

***********************

**********************

JU OŠ "MILUTIN BOJIĆ" POTKOZARJE

Potkozarje bb

78216 Potkozarje

 

Raspisuje:

KONKURS

za popunu  radnog mjesta

 

1. Profesor /nastavnik informatike na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 8  časova - 1 izvršilac;

2. Profesor /nastavnik engleskog  jezika  na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 2  časa - 1 izvršilac;

3. Profesor /nastavnik njemačkog  jezika  na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 2  časa - 1 izvršilac;

4. Profesor /nastavnik fizičkog i zdravstvenog vaspitanja  na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 2  časa - 1 izvršilac;

5. Profesor /nastavnik hemije  na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 8  časa - 1 izvršilac;

6. Profesor /nastavnik matematike na određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva  - pripravnik - 16  časova - 1 izvršilac;

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača. Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 177. Zakona.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem . - Dostavlja kandidat.

Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 Uz potpisanu prijavu (sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom) potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnika o proceduri i kriterijumima  za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

• Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

• Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

• Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu; (za radno mjesto pod rednim brojem 1, 2, 3, 4. i 5.)

• Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi; (za radno mjesto pod rednim brojem 1, 2, 3, 4. i 5.)

• Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

• Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

• Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca - (za radno mjesto  pod rednim brojem  1,  2, 3, 4. i 5.)

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Testiranje i intervju će se obaviti dana 19.10.2021. godine (utorak) sa početkom u 13 časova, u prostorijama škole sa kandidatima koji su dostavili potpune  i blagovremene  prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu  tablu škole  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam ( 8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na  adresu škole sa naznakom "Za konkurs".

***

 "GLAS SRPSKI - TRGOVINA" AD  - Minutica  BANjALUKA

 

 

OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

 

Radno mjesto: Trgovac u kiosku

 

Za područja:       

• Banjaluka, Čelinac, Gradiška, Laktaši– više izvršilaca

 

Potrebne kvalifikacije:

- Minimalno  SSS

- Radno iskustvo u trgovini/maloprodaji

- Poželjno poznavanje rada na računaru ("MC of­fi­ce")

 

Kandidati su dužni uz molbu dostaviti sljedeću dokumentaciju:      

- Kopiju izvoda iz matične knjige rođenih,

- Kopiju uvjerenja o državljanstvu

- Kopiju diplome o završenoj stručnoj spremi

 

Prednost kod zapošljavanja će imati kandidati koji su prijavljeni na Birou za zapošljavanje pa je u tu svrhu potrebno dostaviti potvrdu sa Biroa za zapošljavanje da su prijavljeni i da su nezaposlena lica.

 

Sve informacije o oglasu mogu se dobiti na telefone: 051/249-896, 066/638-638 ili putem mejl adrese: po­sao@mi­nu­ti­ca.ba .

 

Molbe dostaviti na adresu:

 

ZA OGLAS TRGOVAC U KIOSKU

 "Glas srpski - Trgovina" a.d - Minutica Banjaluka,

Ulica Skendera Kulenovića br.93, Banjaluka.

Oglas ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja.

***

JU OŠ "VUK STEFANOVIĆ KARADžIĆ" BANjALUKA

Save Kovačevića bb

78000 Banjaluka

Raspisuje:                                             

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Voditelj produženog boravka- puna norma, na određeno vrijeme, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu, do povratka radnika sa bolovanja - 1 izvršilac

2. Voditelj produženog boravka- puna norma, na određeno vrijeme - područno odjeljenje Česma, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, do 31.8.2022. godine - 1 izvršilac

3. Profesor/nastavnik razredne nastave - puna norma  na određeno vrijeme, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, do povratka radnika sa bolovanja  - 1 izvršilac

4. Profesor / nastavnik tehničkog obrazovanja - nepuna norma 3 časa, na određeno vrijeme, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, do 31.8.2022. godine - 1 izvršilac

5. Profesor/nastavnik srpskog jezika - puna norma  na određeno vrijeme, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, do povratka radnika sa funkcije  - 1 izvršilac

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu  kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača. Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

 Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 177. Zakona.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu, da nije starije od 6 mjeseci;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu (sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom) potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri i kriterijumima  za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

• Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

• Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

• Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

• Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

• Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

• Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

• Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune  i blagovremene  prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti  22.10.2021. godine sa početkom  u 12 časova u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu  tablu škole  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam ( 8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na  adresu škole: Javna ustanova Osnovna škola "Vuk Stefanović Karadžić" Banjaluka, Save Kovačevića bb, 78000 Banjaluka, sa naznakom "Za konkurs".

***

JU "CENTAR ZA OBRAZOVANjE I VASPITANjE

I REHABILITACIJU SLUŠANjA I GOVORA"  BANjALUKA

Jovana Raškovića, br. 28

78 000 Banjaluka

Raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Psiholog  - 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme, 50% norme;

 

Za radno mjesto pod rednim brojem jedan, traži se lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

 

      Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 104. i 105. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, uslove predviđene  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

- Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

          Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 EC­TS bodova ili ekvivalent,  u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ili poslodavaca;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

           Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

        Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana  21.10. 2021. godine (četvrtak) u 11 časova u prostorijama JU "Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora" Banjaluka u ulici Jovana Raškovića, br. 28, obaviće se testiranje i intervju.

       Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

       Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

      Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu: JU "Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora" Banjaluka, ulica Jovana Raškovića, br. 28, 78 000 Banjaluka, sa naznakom "Za konkurs".  

***

JU MUZIČKA ŠKOLA "VLADO MILOŠEVIĆ" BANjALUKA

Jovana Dučića broj  23

78 000 Banjaluka

Raspisuje:

 

KONKURS

za izbor i imenovanje direktora škole

 

          Za direktora škole može da bude izabrano lice koje  ispunjava sljedeće uslove:

1. ima završen najmanje prvi ciklus studijskog programa stečen nakon četiri godine studija i ostvarenih najmanje 240 EC­TS bodova ili ekvivalent,

2. ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,

3. nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv

njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

4. ima predložen programa rada i ističe se svojim radom i sposobnostima  za organizovanje vaspitno-obrazovnog rada škole,

5. ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika ili stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

 

Uz prijavu kandidati treba da dostave dokaze o ispunjavanju svih stavki uslova konkursa i to:

- uvjerenje o državljanstvu,

- izvod iz matične knjige rođenih ,

-  ljekarsko uvjerenje (izabrani kandidat će dostaviti nakon izbora, ne starije od šest mjeseci),

- diplomu o završenoj stručnoj spremi,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada,

- uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (ne starije od tri mjeseca )

- potvrda o radnom stažu,

- kratku biografiju u kojoj navodi do sada ostvarene rezultate u radu,

- prijedlog programa rada za četvorogodišnji period.

Direktor škole se imenuje na period od 4 (četiri) godine.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa.

Kandidati su dužni da uz prijavu dostave originalna dokumenta  ili ovjerene kopije istih.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju navedenih uslova dostaviti lično ili putem pošte na adresu : Javna ustanova Muzička škola "Vlado Milošević" Banjaluka, Ul. Jovana Dučića broj  23, 78 000 Banjaluka .

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade, o imenovanju  direktora u roku od osam ( 8) dana od dana prijema odluke.

***

JU MUZIČKA ŠKOLA "VLADO MILOŠEVIĆ" BANjALUKA

Jovana Dučića broj  23

78 000 Banjaluka

raspisuje

KONKURS

za prijem radnika:

 

Nastavni predmet:

 

1.  Profesor klavira – 2 izvršioca  –  na određeno vrijeme do kraja nastavne 2021/2022 godine – puna norma,

2. Profesor klavira – 1 izvršilac  –  na određeno vrijeme do povratka radnika sa imenovane funkcije – puna norma,

3. Profesor klavira – 1 izvršilac  –  na neodređeno vrijeme - puna norma,

4. Profesor tambure – pripravnik – 1 izvršilac - na neodređeno vrijeme – puna norma,

5. Profesor flaute  – 1 izvršilac  –  na određeno vrijeme do kraja nastavne 2021/2022 godine – puna norma,

 

            Potrebni uslovi za radnike:

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o srednjem i osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

Kandidati  moraju imati završen odgovarajući fakultet, osim za radno mjesto pod rednim brojem

U radni odnos se primaju lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, osim pod tačkom 4.,  a ukoliko se ne prijavi lice sa položenim stručnim ispitom biće primljen kandidat bez položenog stručnog ispita.

Uz prijavu se prilažu:

- ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najviše ostvarenih 240 EC­TS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, diploma  navedenog fakulteta , a pod tačkom 2. završen odgovarajući stepen i vrstu školske spreme – III, IV ili V stepen stručne spreme, tehnička zanimanja.

- uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio  pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

-  uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- izvod iz matične knjige  rođenih  ili ovjerena kopija lične karte,

-  uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH,

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

-  uvjerenje izdato od Zavoda o zapošljavanju  o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

- uvjerenje o radnom  stažu izdato  od  ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs  za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- uvjerenje opštinskog /gradskog organa  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Potpisanu prijavu sa svim podacima (adresa, broj mobilnog telefon i drugo) i dokazima o ispunjavanju navedenih uslova dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Javna ustanova Muzička  škola "Vlado Milošević" Banjaluka, ulica  Jovana Dučića broj  23.

Napomena: Testiranje i intervju kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 19.10.2021. godine u 12 časova u prostorijama muzičke škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenta i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli škole. Izabrani kandidat će naknadno, a prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje ne može biti starije od 6 mjeseci. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Konkurs je otvoren  8 dana od dana objavljivanja. 

***

JU OŠ "BRANKO ĆOPIĆ" BANjALUKA

Miše Stupara 24

78000 Banjaluka

Raspisuje:

 

KONKURS

za popunu  radnog mjesta

 

1. Nastavnik razredne nastave, puna norma,  na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najduže do 28.2.2022. godine sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno - obrazovnom procesu – 1 izvršilac.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača. Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104 stav 6 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljanin RS (BiH), a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 Uz potpisanu prijavu (sa kratkom biografijom, adresom, kontakt telefonom i naznakom na koje radno mjesto se prijavljuje) potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri i kriterijumima  za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

• Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

• Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

• Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

• Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

• Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

• Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

• Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune  i blagovremene  prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa za radno mjesto pod tačkom 1. obaviće se u srijedu, 20.10.2021. godine, sa početkom u 12.40 časova, u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu  tablu škole  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Napomena: Kandidati su prilikom dolaska u školu dužni poštovati sve mjere i preporuke JZU Instituta za javno zdravstvo RS, a u cilju sprečavanja prenošenja virusa korona, obavezna dezinfekcija ruku pri ulasku u školu, poštovanje fizičke distance i obavezno nošenje zaštitne maske.

Konkurs ostaje otvoren osam ( 8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na  adresu škole: Javna ustanova Osnovna škola "Branko Ćopić" Banjaluka, Miše Stupara 24, 78000 Banjaluka, sa naznakom "Za konkurs ".

***

JU "GRAĐEVINSKA ŠKOLA", BANjALUKA

Mladena Stojanovića 7

78000 Banjaluka

 

 

PONIŠTAVANjE DIJELA KONKURSA

objavljenog 15.9.2021. godine

 

          Konkurs objavljen 15.9.2021. godine,  u dnevnom listu "Glas Srpske" za upražnjeno radno mjesto pod tačkom 2. nastavnik njemačkog jezika, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, nepuna norma (10 časova) - radnik sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, poništava se zbog proceduralnih i tehničkih propusta tokom provođenja konkursne procedure.

Novi konkurs za prijem nastavnika njemačkog jezika će biti objavljen posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske  u dnevnom listu "Glas Srpske".

***

"STARSS" DOO BANjALUKA

Slavićka bb Bronzani Majdan

78 000 Banjaluka

 

ZAPOŠLjAVA:

• 4 radnika sa završenom elektro ili mašinskom školom

• nije potrebno radno iskustvo

• obezbijeđen prevoz

• 2 smjene

Radno mjesto: pomoćni radnik u proizvodnji na CNC mašinama za brizganje plastike.

Oglas je otvoren 10 dana.

Molimo ozbiljne i zainteresovane da svoje prijave šalju na e-mail:

starss.bl@gmail.com

***

JZU BOLNICA GRADIŠKA

Dr Mladena Stojanovića 20

78400 Gradiška

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

 

1. Doktor medicine .......................................................…..3 izvršioca

 

Kandidati moraju ispunjavati opšte i posebne uslove.

Opšti uslovi:

- da su državljani BiH;

- da su stariji od 18 godina;

- da imaju opštu zdravstvenu sposobnost (ljekarsko uvjerenje naknadno prilaže izabrani kandidat);

- da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za kažnjiva djela koja ih čine nepodobnim za obavljanje posla za navedeno radno mjesto, da im nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti na koju se odnosi konkurs, odnosno da se protiv njih ne vodi krivični postupak.

 

Posebni uslovi:

 

- završen medicinski fakultet;

- posjedovanje licence za rad;

- položen stručni ispit;

 

 

Zainteresovani kandidati uz prijavu kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sljedeća dokumenta:

• Kratku poslovnu biografiju (sa kontakt podacima);

• Ovjerenu fotokopiju diplome medicinskog fakulteta;

• Ovjerenu fotokopiju licence za rad;

• Ovjerenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu;

• Izvod iz matične knjige rođenih;

• Ovjerenu fotokopiju uvjerenja nadležnog suda da nije osuđivan za krivično djelo, da mu nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti na koju se odnosi konkurs i da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;

• Uverenje o državljanstvu;

• Uvjerenje CIPS-a o prebivalištu.

 

Radni odnos se zasniva na puno radno vrijeme.

 

Sa kandidatima koji u potpunosti ispunjavaju uslove iz konkursa, Komisija za prijem radnika u radni odnos će prethodno obaviti razgovor, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni telefonskim putem na kontakt telefon koji su dužni navesti u prijavi.

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objavljivanja istog u dnevnom listu "Glas Srpske".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Rok za izbor kandidata po oglasu je 30 dana po isteku roka za prijavu.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se predati na protokol JZU Bolnice Gradiška ili putem pošte na adresu: JZU Bolnica Gradiška, Dr Mladena Stojanovića 20, 78400 Gradiška, sa napomenom za konkurs.

***

JU OŠ „DESANKA MAKSIMOVIĆ" TRN

Dositejeva 34

78252 TRN

Raspisuje:

 

KONKURS

za radna mjesta

 

1. Profesor/nastavnik razredne nastave, rad u PO Glamočani, na određeno radno vrijeme, do 31.8.2022. godine, lice sa iskustvom, položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

2. Profesor/nastavnik razredne nastave, puna norma, pripravnik, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja.

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju član 104. stav 1.i 6. i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača

Prijem u radni odnos izvršiće se  u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom  o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata  u osnovnoj školi.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH,

2. da je punoljetan,

3. da je radno sposoban,

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja pod tačkom 4. i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

1. Prijavu za prijem u radni odnos, uredno potpisanu od strane kandidata ( naznačiti adresu i kontakt telefon),

2. Uvjerenje o državljanstvu (da je državljanin RS i BiH),

3. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

4. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

5. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu – za kandidate pod tačkom 1.,

7. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

8. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

9. Uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

10. Uvjerenje o radnom stažu  izdato od ranijeg poslodavca - za kandidate pod tačkom 1.,

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana  porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

13.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o   utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  ratnog vojnog invalida.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima,

14.   Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

U skladu sa članom 113. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli staž van škole u trajanju od najmanje jedne godine u struci, ukoliko ispunjava ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Ljekarsko uvjerenje kojim kandidat dokazuje da je radno sposoban a koje ne  može biti starije od  šest mjeseci prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Intervju i testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 19. oktobra 2021. godine  sa početkom u 10 časova  u prostorijama škole (član 8. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi).

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen  na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se neće vraćati kandidatima.

Kandidati se neće  posebno pozivati na  intervju i testiranje, u slučaju nepojavljivanja, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 Prijave slati na adresu škole, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa sa naznakom "za konkurs".

 O prijemu i rang listi kandidati će biti obaviješteni 22. oktobra 2021. godine.

U slučaju da prijavljeni kandidat nije zadovoljan odlukom direktora, može podnijeti prigovor Školskom odboru, u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja.

***

"MALIŠIĆ EKSPORT-IMPORT" d.o.o. LAKTAŠI

Karađorđeva 1

Laktaši

Distributerska tvrtka "MILAŠIĆ" EXPORT-IMPORT d.o.o., Čitluk,  raspisuje:

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

- Vozač - dostavljač

 

Opis posla

- vrši prijevoz i dostavu robe iz prodajnog asortimana društva cestovnom, domaćem prometu

-obavlja poslove vožnje i prijevoza vozila tvrtke,

- brine se o tehničkoj ispravnosti vozila i higijeni vozila,

- radi na održavanju vozila.

- priprema i vozi vozilo na tehnički pregled.

- odgovara za vozilo dok ga vozi , kao i za alat i drugi materijal koji se nalazi uz vozilo.

- obavlja i druge srodne poslove u okviru svoje stručne spreme,

 

Osnovni uvjet

- vozačka dozvola C kategorije i položen državni ispit za kv vozača motornih vozila, te posjedovanje kartice za digitalne tahografe

 

Ostali uvjeti

- komunikativnost i profesionalan odnos prema poslu

- osoba s iznimnim smislom za organizaciju, točnost i pravovremenost

- odgovorna, stabilna i smirena osoba

- brzo usvajanje protokola funkcioniranja trgovačkog društva

- brza prilagodba radnom timu

 

Stručna sprema:

Najmanje Srednja stručna sprema

 

Potrebne godine iskustva:

Poželjno

 

Mjesto rada:

Područje Banje Luke

 

Više o tvrtci:

www.malisic.ba

www.facebook.com/malisic.export.import/?ref=ts&fref=ts

 

Prijave s fotografijom slati isključivo na e-mail: banjalukaŽmalisic.ba.

Natječaj ostaje otvoren do 8.10.2021. godine

***

JU OŠ "NOVAK PIVAŠEVIĆ"

STARA DUBRAVA – ČELINAC

Stara Dubrava bb

78 243 Stara Dubrava

raspisuje:

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos i to:

 

1. Sekretar škole (nepuna norma - 80% radnog vremena) na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom – 1 izvršilac

 

Kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu i  posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 177. Zakona.

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. Da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, a to je:

• Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u trajanju od četiri godine i ostvarenih  najmanje 240 EC­TS bodova ili ekvivalent, sa završenim pravnim fakultetom;

• Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

• Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

• Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

• Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima, osim na lični zahtjev.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ukoliko se ne pojave na testu i  intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu tablu škole  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, testiranje i intervju će se obaviti dana 18.10.2021. godine u 10 časova.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti na adresu škole, sa naznakom "za konkurs".

***

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA SRBAC

NAČELNIK OPŠTINE

Trg boraca broj 1

78420 Srbac

 

 

Načelnik opštine Srbac raspisuje:          

                      

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Srbac na neodređeno vrijeme

 

I - Raspisuje se javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Srbac na neodređeno vrijeme:

1. Samostalni stručni saradnik za poslove zaštite životne sredine -  1 izvršilac,

2. Samostalni stručni saradnik za glavnu knjigu trezora - 1 izvršilac.

II - Opis poslova

Opis poslova utvrđen je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave opštine Srbac.

III – Status: službenik.

- Službenik ostvaruje prava iz radnog odnosa u skladu sa zakonom.

IV – Opšti i posebni uslovi:

Opšti uslovi:

1. Da je državljanin RS, odnosno BiH,

2. Da je stariji od 18 godina,

3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

5. Da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa,

6. Da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom - član  IX stav 1. Ustava BiH i

7. Da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

Posebni uslovi:

Za radno mjesto pod 1.

Četvorogodišnji studij, prirodno-matematički fakultet ili prvi ciklus studija - diplomirani ekolog sa najmanje 240 EC­TS bodova, najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi i poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto pod 2.

Četvorogodišnji studij, ekonomski fakultet ili prvi ciklus studija - diplomirani ekonomista sa najmanje 240 EC­TS bodova, najmanje dvije godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi i poznavanje rada na računaru.

Lice koje je radilo u drugim organima i organizacijama, a nema položen stručni ispit za rad u upravi može da se primi u radni odnos uz obavezu da položi stručni ispit u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja.

V – Nespojivost

Kandidati  ne mogu obavljati funkciju u političkoj stranci, dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji je nespojiv sa njihovim službenim dužnostima u skladu sa Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

VI - Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti  dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

Biografiju, fotokopiju diplome, fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjave kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen, ispravu kojom se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo), fotokopiju uvjerenja o državljanstvu, fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih, dokaz o poznavanju rada na računaru.

Izjave kandidata: da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred tribunalom – član  IDž  stav 1. Ustava BiH, da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u  opštinskoj upravi, da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije  objavljivanja konkursa i da se na njega ne odnose odredbe Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave koje regulišu nespojivost i sukob interesa sastavni su dio prijave na javni konkurs.

VII - Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Konkursna komisija će obaviti intervju, na kome će se vršiti provjera znanja kandidata o opštem upravnom postupku, poznavanja načina funkcionisanja i organizacije lokalne samouprave i poznavanja poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao. Kandidati će biti blagovremeno obaviješteni o terminu intervjua.

          Prvorangirani kandidat, po prijedlogu komisije je dužan da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, ovjerene izjave iz tačke šest konkursa i Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

          Prvorangirani  kandidat koji je u izbornoj proceduri dostavio originalnu dokumentaciju ili ovjerene fotokopije nije obavezan po prijemu obavještenja od komisije dostavljati ponovo istu dokumentaciju

VIII - Javni konkurs će biti objavljen u "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu "Glas Srpske". Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana poslednjeg objavljivanja konkursa.

IX -  Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu (Obrazac broj 1.) - Prijava na javni konkurs, koji se  može preuzeti u Šalter sali opštine Srbac i na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave, uz koju se prilažu dokazi o ispunjavanju opštih i posebnih uslova. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Tačnost podataka navedenih u obrascu Prijave na javni konkurs, kandidat potvrđuje potpisom. Prijava na javni konkurs sa dokazima,  dostavlja  se lično ili poštom, na adresu: Opština Srbac, Konkursna komisija, 78420 Srbac, Trg boraca broj 1.

***

JU OŠ "DOSITEJ OBRADOVIĆ" RAZBOJ

Lijevče bb

78429 LIJEVČE

 raspisuje:

 

KONKURS

 

1. Voditelj produženog boravka

- 4 izvršioca  na određeno radno vrijeme, do 30.6.2022. godine, puna radna norma, položen stručni ispit

2. Profesor/nastavnik  razredne nastave

- 1 izvršilac na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa neplaćenog odsustva (20.6.2022. godine), položen stručni ispit

3. Profesor/nastavnik matematike

 - 1  izvršilac na određeno radno vrijeme, norma 8 časova, do 31.8.2022. godine, pripravnik

         

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 Za navedena radna mjesta traže se lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

                      Prijavljeni kandidati treba da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu, uslove propisane Zakonom o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju, uslove propisane Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, a prijem kandidata će se vršiti u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, odnosno sa odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

  

Potrebna dokumentacija

           Uz prijavu, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, uz naznačene adrese prebivališta i broja telefona, kraćom biografijom i spiskom dokumenata koji se dostavljaju, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova, i to:

                         1. Uvjerenje o državljanstvu (ovjerena kopija),

                         2. IMK rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

                         3. Ljekarsko uvjerenje (ne starije od šest mjeseci) o radnoj sposobnosti izdato od nadležne zdravstvene ustanove – prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,

                         4. Uvjerenje da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.

                         5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

                       6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

               Uvjerenje iz stava 1. tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti  službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

               Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanu Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi , i to:

                         1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti.                         

                         2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.

                           3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ili uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi.

                           4. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

                           5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

                           6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

                           7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

                           8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

                          9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

              Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 177. stav 1. Zakona.

             Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

               Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 18.10.2021. godine u 12 časova u prostorijama škole.

               Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu.

               Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

               Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

               Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće biti uzete u razmatranje.

               Prijave sa dokumentacijom i naznakom "za konkurs" dostaviti na adresu škole.

               Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u listu "Glas Srpske".

***

JU OŠ "NIKOLA TESLA" PRNjAVOR

Cara Lazara 26

78430 Prnjavor

 

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Profesor razredne nastave - 2 izvršioca sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom – do povratka radnika sa bolovanja.

2. Profesor razredne nastave za voditelja u produženom boravku - 2 izvršioca sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom – puna norma do 30.6.2022. godine.

3. Profesor razredne nastave za voditelja u produženom boravku - 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom – na pola radnog vremena, do 30.6.2022. godine.

 

 

          Za navedena radna mjesta uz potpisanu prijavu na javni konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, a prijem kandidata će se izvršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri, kriterijumima za prijem u radni odnos  i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi i to:

1. uvjerenje o državljanstvu,

2. izvod iz matične knjige rođenih (ili kopija lične karte),

3. ljekarsko uvjerenje koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova ne starije od 6 mjeseci (kandidati su dužni dostaviti nakon što budu odabrani na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

4. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon izvršenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

    5. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

   6. uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem radnika u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

   7. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

   8. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

  9. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

 10. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla) ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

 11. uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

 12. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

  13. uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem , pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

 14. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodica poginulog borca,

 15. uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

  16. uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnoj tabli škole. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Ako se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave  obaviće se testiranje i intervju  u srijedu,  20.10.2021. godine, sa početkom u 8 časova u prostorijama JU OŠ "Nikola Tesla" Prnjavor.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti lično ili na adresu Škole (Cara Lazara 26, 78430 Prnjavor), u vremenu od  7 do 15 časova.

Oglas ostaje otvoren  8 dana od dana objavljivanja.

***

JU OŠ "MILOŠ CRNjANSKI" POTOČANI

78435 Potočani 

Raspisuje:

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Nastavnik / profesor biologije, puna norma, 1 izvršilac, na određeno radno vrijeme, do 31.12.2021. godine,  do povratka radnika sa bolovanja, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, centralna škola Potočani, Područna škola Hrvaćani, Područna škola Kokori

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Prijavljeni kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu, uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, uslove iz Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, a prijem kandidata će biti u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi odnosno sa odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

 

Potrebna dokumenta:

Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom, na kojoj treba napisati i i-mejl adresu, kako bi komisija dostavila Obavještenje  za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja dostaviti dokumenta kojima se dokazuje da kandidat ispunjava opšte i posebne uslove za prijem u radni odnos (original ili ovjerena fotokopija).

 

Opšti uslovi

1. Uvjerenje o državljanstvu (da je državljanin BiH, RS)

2. Izvod iz matične knjige rođenih  ili kopija lične karte (da je punoljetan),

3.  Ljekarsko uvjerenje da je radno sposoban koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova, ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

4. Uvjerenje o neosuđivanosti pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena  protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine  ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (škola će za izabranog kandidata tražiti službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa)

5. Uvjerenje o podacima  iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (škola će za izabranog kandidata tražiti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa)

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

Pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu, potrebno je dostaviti i sljedeću  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i važećeg Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima  za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Posebni uslovi

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3.  Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi

5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od poslodavca kod koga je stekao radni staž.

7. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

8. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i

9. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

10. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Pravo učešća na konkursu imaju lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ispunjavala uslove po pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Pozivaju se kandidati da na prijavi tačno navedu dokumenta koja dostavljaju uz prijavu.

Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti na adresu škole:  JU Osnovna škola

 "Miloš Crnjanski" Potočani, Potočani 78435 .

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata, kao i dokumenta koja nisu ovjerena , komisija neće  razmatrati.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se testiranje i  intervju dana 21.10.2021. ( četvrtak) godine u prostorijama JU Osnovna škola "Miloš Crnjanski" Potočani, sa početkom u 13 časova.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa Škola će postaviti na oglasnu tablu škole u utorak 19.10.2021. godine.

Ukoliko se  kandidat ne  pojavi  na testiranju i intervju smatraće se da je kandidat odustao  od prijave na konkurs.

Sva dokumentacija koju kandidati dostavljaju mora biti ovjerena (ovjerene kopije), i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

***

JU GIMNAZIJA PRNjAVOR

Rade Vranješević br.1

78430 PRNjAVOR

 

Na osnovu člana 106. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju v.d. direktora  raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Profesor  računarstva i informatike i stručnih predmeta u računarsko-informatičkom smjeru, za 20 časova - puna norma na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine, pripravnik - 1 izvršilac

2. Profesor računarstva i informatike i stručnih predmeta u računarsko-informatičkom smjeru, za 8 časova na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine,  pripravnik - 1 izvršilac

3. Profesor ruskog jezika za 2 časa na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije, pripravnik - 1 izvršilac

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

 Za navedena radna mjesta, pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu  kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane članom 104. stav 1. tačke 1., 2.  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, članom 5. i 6. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji.

Prijem radnika vrši se u skladu sa  Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su,  po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Potrebna dokumenta:

Uz  potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

2. uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH,

3. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

4. uvjerenje da protiv kandidata  nije pokrenut krivični postupak  za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala , službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem ( ne starije od 3 mjeseca),

5. ovjerenu fotokopiju  diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 EC­TS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u  određenoj oblasti ili ekvivalent

6. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta

7. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

8. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, 

9. uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

10. uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

11. uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova, koje  ne može biti starije od šest mjeseci, dostaviće kandidati koji budu izabrani, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uvjerenje o neosuđivanosti za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,  zloupotrebe opojnih sredstava  i uvjerenje  o podacima iz posebnog registra  lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece škola će zatražiti službenim putem, za kandidate koji budu izabrani na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se testiranje i intervju dana 19.10.2021. godine u prostorijama JU Gimnazija Prnjavor,  sa početkom u 13 časova.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole i na sajt škole  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i  intervju, a ukoliko  se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Škola će pismenim putem obavijestiti kandidate o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Prijave se mogu dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu Javna ustanova Gimnazija Prnjavor, ul. Rade Vranješević br.1, 78430 Prnjavor sa naznakom "Prijava na konkurs  za radno mjesto profesor".

***

OSNOVNI SUD U MRKONjIĆ GRADU

Stojana Jankovića 1

MRKONjIĆ GRAD

 

Na osnovu člana 48. tačka 3) i  člana 77. Zakona o sudovima Republike Srpske i člana 8. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju, predsjednik Osnovnog suda u Mrkonjić Gradu  objavljuje:

 

JAVNI OGLAS

 

Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme jednoj izvršioca, na radno mjesto - Referent za prijem i otpremu pošte i arhivu, uz obavezan probni rad.

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove:

- završena srednja upravna ili birotehnička škola, ekonomska škola ili gimnazija, a izuzetno neka druga srednja škola – SSS/IV stepen,

- položen stručni ispit za rad u organima uprave,

- poznavanje rada na računaru,

- 6 (šest) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

 

Uz prijavu na javni oglas kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

- Diplomu - svjedočanstvo o završenoj školi,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak ne starije od  6 mjeseci,

- Dokaz o radnom iskustvu,

- Dokaz o položenom stručnom ispitu,

- Dokaz o poznavanju rada na računaru.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dokumentacija uz prijavu mora biti originalna ili ovjerena kopija.

 

Sa kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz oglasa, Komisija za sprovođenje javnog oglasa obaviće ulazni intervju o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni putem kontakt  telefona, koji su  obavezni navesti u prijavi.

 

Izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa dostavlja: uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti,  ovjerenu izjavu da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci zatvora ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu i ovjerenu izjavu da nije otpuštan iz državnog organa kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa.

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnom listu "Glas Srpske" i oglasnoj tabli Osnovnog suda u Mrkonjić Gradu.

 

Prijave sa potrebnim dokazima dostavljaju se lično  ili putem pošte na adresu:

Osnovni sud u Mrkonjić Gradu, ul. Stojana Jankovića broj 1

sa naznakom: "Prijava na oglas".

***

JZU DOM ZDRAVLjA PETROVAC – DRINIĆ

Centar 15

79290 DRINIĆ

 

Na osnovu  Zakona o radu i čl.4 Posebnog Kolektivnog ugovora zaposlenih u zdravstvu, čl. 24. Statuta  Doma zdravlja i  Odluke br.186/2021 JZU Dom zdravlja raspisuje:

 

OGLAS  

za slobodno radno mjesto

 

1.  Doktor medicine – 1 izvršilac na određeno vrijeme

 

Uslovi:

- završen medicinski fakultet

- položen stručni ispit,

- sa i bez radnog iskustva.

 

Prijave se podnose na adresu Ustanove (direktoru).

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

 

Uz prijavu dostaviti sledeća dokumenta:

 

- Dokaz o završenom fakultetu,

- Dokaz o položenom stručnom ispitu,

- Izvod iz Matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Uvjerenje o nekažnjavanju,

- Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

- Uvjerenje o radnoj sposobnosti  (nakon izbora).

 

Nepotpune prijave će se odbaciti.

O izboru kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o izboru.

***

JU OŠ "NEMANjA VLATKOVIĆ" ŠIPOVO

Omladinska 1

70270 ŠIPOVO

 

 

Raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih  radnih mjesta

 

1. Nastavnik tehničkog obrazovanja, 4 časa sedmično ( 1 čas u Centralnoj školi i 3 časa u PO Pljeva), na određeno vrijeme - do 31.8.2022. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom........................................................................ 1 izvršilac

2. Nastavnik  informatike, 4 časa sedmično ( 1 čas u Centralnoj školi i 3 časa u PO Pljeva), na određeno vrijeme - do 31.8.2022. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom ............................................................................................................... 1 izvršilac

3. Nastavnik matematike, puna norma (6 časova u Centralnoj školi i 12 časova u PO Pljeva), na određeno vrijeme – do povratka nastavnice sa bolovanja,   lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom  ............................................................................................................ 1 izvršilac

4. Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 104, 105. i 106.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, uslove predviđene Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na konkurs za prijem u radni odnos)  potrebno je dostaviti i  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po Pravilniku o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, a što podrazumijeva:

1.  Uvjerenje o državljanstvu (da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine),

2.  Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

3.  Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

4. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

5.  Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6.  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu  za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

7.  Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi

8.  Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica   koja traže zaposlenje,

9.  Uvjerenje o radnom stažu  izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla koje je kandidat obavljao, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog  radnog staža po vrstama posla,

10.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana  porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

11.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

12.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  ratnog vojnog invalida.

13. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Pravo učešća na konkursu  imaju lica koja su stekla radni staž  van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci  ukoliko ispunjavaju uslove propisane Zakonom  o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća na konkurs imaju i  lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme, u skladu sa članom 177. Zakona.

Uvjerenje da nije osuđivan  pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, škola  će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Ljekarsko uvjerenje kojim kandidat dokazuje da je radno sposoban a koje ne  može biti starije od  šest mjeseci prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene  dokumentacije, škola će  postaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Prijem u radni odnos izvršiće se  u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom  o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata  u osnovnoj školi.

Intervju i testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 22.10.2021. godine  sa početkom u  9.30 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće  posebno pozivati na  intervju i testiranje, a u slučaju nepojavljivanja, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu škole,  u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa, sa naznakom "za konkurs".

***

JU OŠ "NIKOLA MAČKIĆ" PREVIJA

Donja Previja bb

79287 PREVIJA

raspisuje:

 

KONKURS

za izbor direktora škole

I – Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovoran je za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Statutom škole.

II -  Mandat

Direktor se bira na period od 4 (četiri) godine.

Mandat  se računa od dana stupanja na dužnost.

III – Status

Direktor škole zasniva radni odnos i svoja prava iz radnog odnosa ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, kolektivnim ugovorim za zaposlene u oblasti obrazovanja i kulture Republike Srpske, Statutom škole te  Pravilnikom o radu.

IV – Uslovi 

Za direktora osnovne škole može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole, a to su :

1. Opšti uslovi:

1) da ima opštu zdravstvenu sposobnost  za rad,

2) da je državljanin BiH/RS,

3) da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:

Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji

1) ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 EC­TS bodova ili ekvivalent,

2) ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja  diplome iz tačke 1) ovog stava,

3) nije osuđivan pravosnažnom  presudom na bezuslovnu kaznu  zatvora, protiv kojeg nije  pokrenut krivični  postupak za djela  učinjena protiv dostojanstva  ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Na mjesto direktora škole mogu konkurisati i lica iz člana 177. stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pored opštih i posebnih uslova za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava BiH

V - Sukob interesa

Kandidati za izbor direktora škole ne mogu obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa kako je propisano odredbama Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti RS.

 

VI –Potrebna dokumentacija

Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:

1) Izvod iz matične knjige rođenih,

2) Uvjerenje o državljanstvu,

3) Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,

4)  Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost),

 5)  Diplomu o završenoj stručnoj spremi,

 6)  Uvjerenje o položenom stručnom  ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom  procesu,

 7)  Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik     ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome

 8) Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora  (škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata , a prije stupanja na dužnost

 9) Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv   dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti polnog integriteta, zlostavljanja djeteta polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

10) Prijedlog programa rada  direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

11) Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

 

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji  u skladu sa zakonom.

 

VII – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu škole,

sa naznakom "Prijava na konkurs za izbor direktora škole".

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

VIII - Napomena

Ministarstvo  prosvjete i kulture dostavlja školskom odboru odluku Vlade Republike Srpske o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke. Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike o odluci Vlade o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke. 

***

JU OŠ "SVETI SAVA" KOTOR VAROŠ

Svetosavska 2

78 220 KOTOR VAROŠ    

Raspisuje:

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Pedagog - na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja, puno radno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu - 1 izvršilac.

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene članom 104. i 105. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104 stav 6 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1) da je državljanin RS ili BiH, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

4) da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem – što dokazuje uvjerenjem,

5) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

6) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, što dokazuje uvjerenjem iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

Uvjerenja iz tačke 5) i 6) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi a ona podrazumijeva:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

 3) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

4) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

6) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te fotokopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata komisija neće uzeti u razmatranje.

Testiranje i intervju će se obaviti sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, dana 19.10.2021. godine u 11 časova u prostorijama škole u Kotor Varošu.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće pozivati posebno na testiranje i intervju, te ako se ne pojave na intervjuu i testiranju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u "Glasu Srpske". Prijave i dokumentaciju dostaviti poštom na adresu škole, sa naznakom "Za konkurs".

***

JU OŠ "VUK KARADžIĆ" JEZERO

Vuka Karadžića bb

70 206 JEZERO

Raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

- Nastavnik tehničkog obrazovanja - 1 izvršilac, 4 časa, na određeno vrijeme, do 31. 8.2022. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

- Nastavnik matematike 1 izvršilac, 16 časova, na neodređeno vrijeme, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

 

I Opšti uslovi za prijem kandidata:

-  da je državljani RS i BiH (Uvjerenje o državljanstvu),

-  da je punoljetan (Izvod iz Matične knjige rođenih ili kopija lične karte),

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, te zloupotrebe opojnih sredstava. Uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa.

- uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa).

- uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

II Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

         

- ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

- uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

-  uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- dodatak diplomi koji sadrži prosjek ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje takvi podaci,  

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla koje je obavljao, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

- uvjerenje nadležnog organa o statusu člana porodice poginulog borca, odnosno uvjerenje o statusu borca, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

- uvjerenje nadležnog organa o statusu RVI, ako se radi o kandidatu iz kategorije RVI.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će postaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije 3 (tri) dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa će biti intervjuisani i testirani dana 21.10.2021. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama škole.   

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ukoliko se ne pojave na intervju i testiranju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

 

Prijave slati na adresu škole u roku 8 dana od dana objavljivanja konkursa, sa naznakom "za konkurs". Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Oglas je otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana