JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 05.03.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 05.03.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 05.03.2020. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

*****************

USZ Centar za specijalističke socijalne usluge “ZA MAJKU I DIJETE”

Starog Vujadina 53

78 000 BANjALUKA

 

raspisuje:

KONKURS

za popunu radnih mjesta:

 

1) Doktor opšte medicine - 1 izvršilac;

Uslovi: Završen medicinski fakultet i licenca. Iskustvo poželjno ali nije obavezno.

 

2) Diplomirani medicinar zdravstvene njege /diplomirana medicinska sestra/medicinska sestra/medicinski tehničar - 1 izvršilac;

 Uslovi: SSS, iskustvo je poželjno ali ne i neophodno.

 

3) Diplomirani fizioterapeut - 1 izvršilac;

 Uslovi: poželjan završen opšti smjer medicinske škole. Iskustvo je poželjno, ne i obavezno.

 

4) Diplomirani defektolog  – 1  izvršilac;

 Uslovi: Završen fakultet, iskustvo je poželjno, ne i obavezno.

 

5) Diplomirani logoped – 1 izvršilac;

Uslovi: Završen fakultet, iskustvo je poželjno, ne i obavezno.

 

Konkurs je otvoren do 12.3.2020. Prijave slati putem elektronske pošte  centarzamajkuidijete@gmail.com

***

GRAD BANjALUKA                                                                                   

JU “CENTAR ZA PREDŠKOLSKO

VASPITANjE I OBRAZOVANjE”

        BANjALUKA

 

raspisuje se:

 

KONKURS

za prijem u radni odnos na upražnjeno radno mjesto

 

1. Vaspitač – na određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, a ne duže od 17.3.2021. godine – jedan izvršilac

2. Vaspitač – na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, a ne duže od godinu dana – jedan izvršilac

3. Vaspitač – do povratka radnika sa bolovanja – jedan izvršilac

4. Vaspitač – do povratka radnika sa drugog radnog mjesta – jedan izvršilac

 

Kandidati za radno mjesto vaspitača pod tačkom od 1. do 4.  konkursa  treba da ispunjavaju sljedeće posebne uslove:

- završen fakultet - dipl. vaspitač predškolske djece;

- 1 godina radnog iskustva u struci,

- položen stručni ispit i

- poznavanje rada na računaru

 

Kandidati za radno mjesto vaspitača treba da ispunjavaju sljedeće opšte uslove:

- da su  državljani RS, odnosno  BiH,

- da je stariji od 18 godina,

- da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak i

- da imaju opštu zdravstvenu sposobnost.

Kandidati uz prijavu su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa i to:

- Diplomu;

- Potvrdu o radnom iskustvu;

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

- Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);

- Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca);

- Dokaz (sertifikat) o poznavanju rada na računaru;

Dokumenti koji nisu originalni dostavljaju se u ovjerenim kopijama.

Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci) se dostavlja po izvršenom izboru po konkursu.

 

Dana 16.3.2020. godine  u 8 časova  u prostorijama JU “Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje”  Banjaluka, ul. Jovana Dučića 3, obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili  potpune i blagovremene prijave, odnosno  koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti  ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Rok za podnošenje prijava sa dokazima je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim glasilima.

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se razmatrati.

Prijave se mogu dostaviti lično ili na adresu: JU “Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje” Banjaluka, ul. Jovana Dučića 3.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “PETAR KOČIĆ”

Ul. Kola bb

78207 BANjALUKA

raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola “Petar Kočić”  Kola, Banjaluka

 

I – Predmet

Školski odbor Javne ustanove Osnovna škola “Petar Kočić” Kola, Banjaluka, raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola “Petar Kočić” Kola, Banjaluka.

 

III - Mandat

Direktor Javne ustanove Osnovna škola “Petar Kočić” Kola, Banjaluka se bira na period od 4 (četiri) godine.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

 

IV –  Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora Javne ustanove Osnovna škola “Petar Kočić” Kola, Banjaluka može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom BiH, Zakonom o radu,  Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole, i to:

1. Opšti uslovi:

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je državljanin BiH/RS,

- da je stariji od 18 godina.

 

2. Posebni uslovi:

- ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 177. stav 1. i 2. Zakona o  osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

- ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,

- nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

3. Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava BiH, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom.

 

V - Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni da prilože:

-  Izvod iz matične knjige rođenih,

-  Uvjerenje o državljanstvu,

-  Diplomu o završenoj stručnoj spremi,

-  Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

- Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koji prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

- Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,

- Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

- Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

- Kratku biografiju sa podacima  o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,

- Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava BiH,

 

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

 

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu škole  sa naznakom “Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola “Petar Kočić” Kola, Banjaluka.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

VII – Napomene

Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora Javne ustanove Osnovna škola “Petar Kočić” Kola, Banjaluka u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “BRANKO RADIČEVIĆ”

Bulevar vojvode Stepe Stepanovića br.116

78000 Banjaluka

 raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Nastavni predmet matematika – na određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, odnosno do 31.1.2021. godine – puna norma - jedan izvršilac - lice ca radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

2. Profesor razredne nastave – na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja – puna norma - jedan izvršilac - lice bez iskustva – pripravnik.

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu  kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 104, 105, 106. i 111. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih;

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

          Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu za kandidate koji konkurišu za radno mjesto pod rednim brojem 1.;

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi za kandidate koji konkurišu za radno mjesto pod rednim brojem 1.;

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca za kandidate koji konkurišu za radno mjesto pod rednim brojem 1.;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

           Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa za radna mjesta pod rednim brojem 1. i 2., dana 18.3.2020. godine (srijeda) sa početkom u 12.30 časova u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za radna mjesta pod rednim brojem 1. i 2. škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu škole sa naznakom “za konkurs”.

***

STOMATOLOGIJA DR STOJANOVIĆ

Ul. Trive Amelice br.41

78000 Banjaluka

raspisuje

 

                                                                          OGLAS

1. Medicinski tehničar/stomatološki tehničar .................1 izvršilac

 

Uslovi:

- Potrebna stomatološka sestra za zvanjem opšta medicinska sestra, sestra sa završenom zdravstvenom njegom ili zubno-stomatološka sestra

- Položen stručni i državni ispit

Zainteresovani kandidati se mogu javiti na kontakt telefon 065/773-377.

Zvati od 10 do 17 sati.

Konkurs ostaje otvoren do 10.3.2020.

***

GRAĐEVINSKO DRUŠTVO “NOVOGRADNjA”

Ul. Cerska br.14

78000 Banjaluka

 

 Raspisuje

KONKURS

za radnika građevinske struke

 

1. Armirač..................    1 izvršilac

2. Tesar       ..................... 1 izvršilac

3. Moler.........................  1 izvršilac

4. Fasader ......................1 izvršilac

5. Pomoćni radnik........ 1 izvršilac

 

Zainteresovani kandidati se mogu javiti putem telefonskog broja:051/432-902 svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

 

 

Napomena: Razmatraće se i prijave sa iskustvom u navedenim zanimanjima, a bez odgovarajuće stručne spreme.

 

Konkurs otvoren do 4.3.2020.

***

UDRUŽENjE SUDSKIH TUMAČA RS

Aleja Sv. Save br.25

78000 Banjaluka

 

 Raspisuje

 

 

                                                                                OGLAS:

 

Primaju se 2 radnika na određeno, sa mogućnošću zasnivanja stalnog radnog odnosa

 

Radno mjesto:                prevodilac za njemački jezik

 

Opis radnog mjesta:     obavljanje poslova pisanog prevođenja

sa njemačkog  jezika na srpski i obratno,

rad u 40-satnoj radnoj sedmici.

 

Uslovi:                                 - VSS - Filološki fakultet, njemački jezik i književnost,

                             - zvanje stalnog sudskog tumača za njemački jezik i/ili

                                minimalno 2 godine iskustva u prevođenju pisanih dokumenata

                             - besprijekoran ugled u profesionalnom smislu,

- privrženost timskom radu, posjedovanje vozačke dozvole “B” kategorije

 

Oglas ostaje otvoren do 20.3.2020. godine

 

Molimo kandidate da uz dokaze o ispunjavanju uslova  dostave molbu za prijem u radni odnos i biografiju sa podacima. Potrebno je dostaviti fotokopije dokaza, dostavljena dokumentacija se ne vraća kandidatu. Svi kandidati koji ispune uslov i budu ušli u uži izbor, biće pozvani na intervju. Usmenim putem se ne mogu dobiti informacije. Dokumentaciju slati na adresu poslodavca.

***

 

XTREME FIT

Ul. Gundulićeva br.88

78000 BANjALUKA

         Raspisuje

                                                                 OGLAS

 

1. Fitnes instruktor/fizioterapeut (m) ..........................    1 izvršilac

 

Uslovi:

- Radno iskustvo minimum 6 mjeseci

 

Zainteresovani kandidati se mogu javiti na kontakt telefon 065/941-550

Oglas ostaje otvoren do 20.3.2020.

***

“MILTEX” DOO  BANjALUKA

Knjaza Miloša bb

Tel: 051/300-328; 051/306-321

E-mail: info@miltex-bl.com

Raspisuje

 

KONKURS

za radno mjesto

 

1. Skladištar (m)……………………............................…………….1 izvršilac

Obrazovanje: Poželjno tehničkog smjera –srednja/viša škola

 

Uslovi:

• Poznavanje rada u skladištu

• Rukovanje standardnim ručnim alatima (prednost imaju kandidati sa iskustvom rada u proizvodnji)

• Vozačka dozvola B kategorije

• Prednost imaju kandidati sa iskustvom

 

Neophodne vještine:

• Profesionalan odnos i odgovornost prema poslu

• Sposobnost za timski rad ali i donošenje samostalnih odluka shodno situacijama u proizvodnji

• Želja za učenjem i usavršavanjem

Nudimo:

• Ugovor o radu na određeno vrijeme sa mogućnošću stalnog zaposlenja

• Sigurna i redovna primanja

• Prepoznavanje i nagrađivanje Vašeg truda

• Rad u pozitivnom i dinamičnom okruženju

Prijavu sa radnom biografijom možete slati na dolje navedene adrese. Nepotpune prijave nećemo uzimati u razmatranje.

 

Konkurs je otvoren do popune radnog mjesta.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “VUK STEFANOVIĆ KARADžIĆ”

Ul. Save Kovačevića br.66

78000 BANjALUKA

 

raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 

1. Sekretar škole – diplomirani pravnik – pripravnik na poslovima sekretara u osnovnoj školi, puna norma, na neodređeno vrijeme, 1 izvršilac.

 

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu  i posebne uslove propisane članom 129. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju .

 

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju   i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi . 

 

Opšti  uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

- da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

-  da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

-  da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci; prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu;

- uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela  učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad  djetetom ili  maloljetnim licem (za izabranog kandidata, škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa

 - da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, što dokazuje uvjerenjem iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (za izabranog kandidata, škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

 

Uz potpisanu prijavu na konkurs (sa kratkom biografijom, adresom, kontakt telefonom i spiskom priložene dokumentacije), potrebno je dostaviti:        

 

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, pravni fakultet,

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3. Uvjerenje o državljanstvu,

4. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

 

Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije radnog odnosa, obavezan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci;

 

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije  postaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

 

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana 19.3.2020. godine, u prostorijama škole, obaviće se testiranje sa početkom u 9  časova  i intervju sa početkom u 10 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i  intervju, a ako se ne pojave na testu i  intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja  u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave sa potrebnom  dokumentacijom slati na adresu škole, sa naznakom “ZA KONKURS”.

***

“ELNOS”

Ul. Blagoja Parovića br.100 e

78000 BANjALUKA

objavljuje

 

KONKURS

za radno mjesto

 

• Inženjer elektrotehnike

 

S ciljem da profesionalno odgovorimo izazovu porasta zahtjeva domaćih i inostranih tržišta, “Elnos” BL Banjaluka pruža izvrsnu mogućnost zaposlenja u sektoru inženjeringa, za poziciju elektro inženjera za rad na projektima izgradnje i rekonstrukcije dalekovoda nazivnih napona do 400 kV.

 

• Inženjer elektrotehnike, smjer elektroenergetika, za rad na projektima izgradnje i rekonstrukcije dalekovoda 1 izvršilac

 

Opšti uslovi:

- Zanimanje: diplomirani inženjer elektrotehnike, smjer elektroenergetika

- Poznavanje rada na računaru (MS Office, MS Project, AutoCAD)

- Poznavanje engleskog jezika (obavezan uslov)

- Vozačka dozvola”B” kategorije

 

Specifični uslovi koji će se posebno bodovati:

- Posjedovanje licenci za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova

- Radno iskustvo na poslovima izvođenja i/ili projektovanja dalekovoda 

- Poznavanje ostalih stranih jezika

 

Oglas ostaje otvoren do 16.3.2020. godine.

 

Prijave i biografije dostaviti na i-mejl careers@elnosgroup.com

***

“ELNOS”

Ul. Blagoja Parovića br.100 e

78000 BANjALUKA

objavljuje

 

KONKURS

za radno mjesto

 

 

• Inženjer građevinarstva

 

Sa ciljem da profesionalno odgovorimo izazovu porasta zahtjeva domaćih i inostranih tržišta, “Elnos” BL Banjaluka pruža izvrsnu mogućnost zaposlenja u sektoru inženjeringa, za poziciju građevinskog inženjera za angažman na projektima izgradnje i rekonstrukcije dalekovoda nazivnih napona do 400 kV.

 

 

 

• Inženjer građevinarstva, konstruktivnog smjera, za rad na projektima izgradnje i rekonstrukcije dalekovoda   1 izvršilac

 

Opšti uslovi:

- Zanimanje: diplomirani inženjer građevinarstva, konstruktivni smjer

- Poznavanje rada na računaru (MS Office, MS Project, AutoCAD)

- Poznavanje engleskog jezika (obavezan uslov)

- Vozačka dozvola “B” kategorije

 

Specifični uslovi koji će se posebno bodovati:

- Posjedovanje licenci za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova

- Radno iskustvo na poslovima izvođenja i/ili projektovanja dalekovoda 

- Poznavanje ostalih stranih jezika

 

 

Oglas ostaje otvoren do 16.3.2020. godine.

 

Prijave i biografije dostaviti na i-mejl careers@elnosgroup.com  

***

“OMNICOM” DOO

Ul. Grčka br. 5

78000 BANjALUKA

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

1. Monter grejne i rashladne tehnike .........................................1 izvršilac

 

Uslovi:

- SSS ili KV radnik

- poželjno radno iskustvo

- poznavanje varenja cijevi za centralno grijanje

- vozačka dozvola “B” kategorije

 

Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.

Prijave na oglas sa biografijom dostaviti na e-mail: igor.k@omicom.ba  ili lično dostaviti na adresu: “OMNICOM” d.o.o., Grčka 5, Banjaluka.

 

2. Elektroinstalater .............................................................. 1 izvršilac

 

Uslovi:

- SSS ili KV radnik

- poželjno radno iskustvo

- vozačka dozvola “B” kategorije

 

Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.

Prijave na oglas sa biografijom dostaviti na e-mail: igor.k@omicom.ba  ili lično dostaviti na adresu: “OMNICOM” d.o.o., Grčka 5, Banjaluka.

 

 

3. Frigomatičar – montažer i serviser klima uređaja..........1 izvršilac

 

 

Uslovi:

- SSS ili KV radnik

- poželjno radno iskustvo

- poznavanje varenja cijevi freonske instalacije

- vozačka dozvola “B” kategorije

 

Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.

Prijave na oglas sa biografijom dostaviti na e-mail: igor.k@omicom.ba  ili lično dostaviti na adresu: “OMNICOM” d.o.o., Grčka 5, Banjaluka.

***

JU OŠ “DANILO BORKOVIĆ”  

GRADIŠKA

raspisuje se

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

 

 

1. Profesor  / nastavnik  razredne  nastave    -  1  izvršilac ,  lice  sa  radnim  iskustvom   i   položenim  stručnim   ispitom, za  rad  u  produženom  boravku ,  na  određeno  radno  vrijeme  do  povratka  nastavnice  sa  porodiljskog  odsustva , a  najduže  do  30.6.2020.  god.          

 

 

Uz  potpisanu     prijavu  sa kratkom  biografijom ( adresom  i  kontakt telefonom ) ,   dostaviti  dokumenta  kojima  se  dokazuje  da  kandidat  ispunjava  opšte  i  posebne  uslove  za  prijem u  radni  odnos   (original ili ovjerenu fotokopiju):

 

Opšti  uslovi: 

1. Uvjerenje o državljanstvu  (da je  državljanin RS, BiH);

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte  (da  je  punoljetan) ;

3. Ljekarsko uvjerenje da je radno sposoban (prilaže samo izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa,  uvjerenje ne može  biti  starije  od šest  mjeseci);

4. Uvjerenje o neosuđivanosti  pravosnažnom  presudom  za  krivična djela  učinjena  protiv  dostojanstva  ličnosti,  morala,  službene  dužnosti,  trgovine  ljudima,  zlostavljanja  djeteta, polnog  i  drugog  nasilja  nad  djetetom  ili  maloljetnim  licem,  zloupotrebe  opojnih  sredstava (škola će za izabranog kandidata tražiti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa);

5. Uvjerenje  o  podacima  iz  posebnog  Registra  lica  pravosnažno  osuđenih  za  krivična  djela  seksualne  zloupotrebe  i  iskorišćavanja  djece  (škola će za izabranog kandidata tražiti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa);

6. Uvjerenje  da  protiv  njega  nije  pokrenut  krivični  postupak za  djela  učinjena  protiv  dostojanstva  ličnosti,  morala, službene  dužnosti,  polnog  integriteta, zlostavljanja  djeteta,  polnog  i  drugog  nasilja  nad  djetetom  ili  maloljetnim  licem.   

 

Pored  dokumentacije  kojom  se  dokazuje  ispunjenost  opštih  uslova   za  zasnivanje  radnog  odnosa,  propisanih  Zakonom  o  radu, potrebno  je  dostaviti  i  sljedeću  dokumentaciju  na  osnovu  koje  se  dokazuje  ispunjenost  posebnih  uslova  i  dokumentaciju  na  osnovu  koje  se  vrši  bodovanje  po  kriterijima  iz  člana  115.  Zakona  o  osnovnom  vaspitanju  i  obrazovanju  i  važećeg  Pravilnika  o  proceduri  prijema,  kriterijumima  za  prijem  u  radni  odnos  i  načinu   bodovanja  kandidata  u  osnovnoj  školi.

 

Posebni  uslovi: 

1.  Diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stečeno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3. Uvjerenje  o  položenoj  pedagoško-psihološkoj  i  didaktičko  - metodičkoj  grupi  predmeta,  koje  je  dužan  da  dostavi  kandidat  koji  u  toku  studija  nije  položio n pedagoško-psihološku  i  didaktičko – metodičku  grupu  predmeta,

4. Uvjerenje  da  se  kandidat  oslobađa  obaveze  polaganja  stručnog  ispita  ili  je  položio  razliku  dijela  ispita  u  skladu  sa  Pravilnikom  o  polaganju  stručnog  ispita  u  školi,    

5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja se nalaze na toj evidenciji;

6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od poslodavca kod koga je stekao radni staž;

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

10. Uvjerenje  o  položenom  stručnom  ispitu.  

Pravo  učešća  na  konkursu  na  osnovu  člana 104. Stav  6) Zakona  o  osnovnom  vaspitanju  i  obrazovanju  imaju  i  lica  koja  su  stekla  radni  staž  van  škole  u  trajanju  od  najmanje  godinu  dana  u  struci  ukoliko  ispunjavaju  ostale  uslove  propisane  Zakonom  o  osnovnom  vaspitanju  i  obrazovanju. 

 

Pravo  učešća  na  konkursu  imaju  i  lica  koja  su  po  propisima  važećim  do  stupanja  na  snagu  Zakona  o  osnovnom  vaspitanju  i  obrazovanju  ispunjavala  uslove  u  pogledu  stepena  i  vrste  stručne  spreme.     

 

 

Prijem  u  radni  odnos  izvršiće  se  u  skladu  sa  članom  115.  Zakona  o  osnovnom  vaspitanju  i  obrazovanju,  Pravilnikom  o  proceduri  prijema, kriterijumima  za  prijem  u  radni  odnos  i  načinu  bodovanja  kandidata  u  osnovnoj  školi    a  u  skladu  sa  Odlukom  Ustavnog  suda  RS ,  br.  U  - 83/14 od  24.2.2016.  god. 

 

Pozivaju   se kandidati da na  Prijavi  tačno navedu koja dokumenta dostavljaju uz prijavu.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova slati na adresu škole. (JU Osnovna škola “Danilo  Borković “, ulica  Majora  Milana  Tepića br.19; 78 400  Gradiška,  sa  naznakom  “ZA  KONKURS”)

 

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao ni dokumenta koja nisu ovjerena  komisija neće uzeti u razmatranje.

Testiranje  i intervju  će  se  obaviti  18.3.2020.  godine (srijeda)  u 12 časova  u  prostorijama škole . 

 

Spisak  kandidata  koji  ispunjavaju  uslove  konkursa  Škola  će  postaviti  na  oglasnu tablu škole  u  petak, 13.3.2020.  godine.   

Kandidati  se  neće  posebno  pozivati  na  testiranje i intervju .

 

Ako  se ne  pojavi  na  testiranju  ili  intervjuu  smatraće  se  da  je  kandidat  odustao  od  prijave  na  konkurs. 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.   

Kandidati  su  dužni  dostaviti  ovjerene  kopije  svih  dokumenata  i  te  kopije  neće  biti  vraćene  kandidatima.                                       

***

USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE ZA NjEGU STARIH LICA “MILDOM”

Ul, Cara Dušana 40, Trn

Raspisuje

OGLAS

za sljedeće radno mjesto:

- Kuvar

 

Za navedeno radno mjesto potrebno je ispuniti sljedeće uslove:

- SSS, smjer kuvar

- radno iskustvo 1 godina

- pedantnost i sistematičnost u radu

- sklonost timskom radu

 

Opis poslova:

- pripremanje namirnica u skladu sa normativima i procedurama rada,

- pridržavanje propisa za skladištenje namirnica i održavanje higijenskog standarda,

- održavanje opreme, sredstava za rad i radnog prostora,

- serviranje hrane.

 

Konkurs otvoren 15 dana

***

REPUBLIKA  SRPSKA

JZU DOM ZDRAVLjA “SVETI VRAČEVI”

ČELINAC

Ul. Vidovdanska br. 5

Tel.051/551-044, 551-015 Faks: 051/555-260,

E-mail: dzcelinac@teol.net

 

 

OGLAS

za prijem radnika

 

1. Vozač sanitetskog vozila .........1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja.

           .

Opšti uslovi:

-  Da je državljanin RS, BiH,

- Da je punoljetan,

-  Da je zdravstveno sposoban,

-  Da nije osuđivan za krivična djela. 

 

Posebni uslovi: 

- KV vozač, (vozač motornih vozila),

- edukacija -  bazični trening za hitnu pomoć

 

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti (dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova) u originalu ili ovjerenoj fotokopiji sledeća dokumenta:

- Uvjerenje o državljanstvu RS, BiH,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o nekažnjavanju,

- Uvjerenje da nije osuđivan za krivična djela,

- Svjedočanstvo o završenoj školi za KV vozače,

- Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti.

-  Dokaz o završenoj edukaciji iz prve pomoći i

kardiopulmonalne reanimacije (bazična reanimacija) za vozače sanitetskih vozila.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Pismene pozive za intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove oglasa, Komisija za prijem radnika Doma zdravlja će uputiti u roku od 8 dana od dana zatvaranja oglasa.

 

Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana  objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”. 

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti putem pošte na adresu: Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja “Sveti Vračevi”  78240 Čelinac, Ul. Vidovdanska br. 5, sa naznakom: “Prijava na oglas za prijem vozača sanitetskog vozila.

***

 REPUBLIKA SRPSKA

 JU OŠ “IVO ANDRIĆ”

 Kulaši 119, PRNjAVOR

tel./faks: 051/666-118,

e-mail: os080@skolers.org

 

Školski odbor JU Osnovna škola “Ivo Andrić” Kulaši, Prnjavor, raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za izbor direktora JU Osnovna škola “Ivo Andrić” Kulaši, Prnjavor

I – Predmet

Školski odbor JU Osnovna škola “Ivo Andrić” Kulaši, Prnjavor raspisuje javni konkurs za izbor direktora JU Osnovna škola “Ivo Andrić” Kulaši, Prnjavor.

 

II - Opis poslova

  Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa odredbama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju. Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.

  Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

  

III – Mandat (vrijeme za koje se vrši imenovanje)

  Direktor JU Osnovna škola “Ivo Andrić” Kulaši, Prnjavor se bira na period od 4 (četiri) godine, tj. mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

 

IV – Status

  Direktor škole zasniva radni odnosi i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, kolektivnim ugovorima, Statutom JU Osnovna škola “Ivo Andrić” Prnjavor , te Pravilnikom o radu.

  Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku 8 dana od dana razmatranja prijava.

  Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora kandidata iz prethodne alineje.

              

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

V - Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora JU Osnovna škola „Ivo Andrić” Kulaši, Prnjavor može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Statutom Škole i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole i to:

  

1. Opšti uslovi:

- da je državljanin Republike Srpske /BiH,

- da je stariji od 18 godina i

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad .

  

2. Posebni uslovi:

- da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, a  na raspisani konkurs za direktora škole mogu konkurisati i lica iz člana 177. stav 1 i 2 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, 

- da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi, nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava.

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut  krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

   

VI – Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni uz prijavu priložiti:

1) uvjerenje o državljanstvu;

2)  izvod iz matične knjige rođenih;

3) diplomu o završenoj stručnoj spremi;

4) potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome;

5) ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost;

6) uvjerenje da nije osuđivan  pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora

(Navedeno uvjerenje Škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost);

7) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

8) prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu:

9) preporuku ranijeg poslodavca, odnosno Nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen i

10) kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu.

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili u ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom

  

VII – Rok za podnošenje prijava kandidata na konkurs i način dostavljanja prijave

 

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno, na sljedeću adresu:

JU Osnovna škola “Ivo Andrić” Kulaši, Kulaši br.119, 78430 Kulaši, sa naznakom - Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Osnovna škola “Ivo Andrić” Kulaši - NE OTVARATI.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dostavljena dokumentacija (koja je navedena u konkursu) se neće vraćati kandidatima.

  

VIII – Način i rok obavještavanja kandidata o rezultatima konkursa

Ministarstvo prosvjete i kulture dostavlja Školskom odboru odluku Vlade Republike Srpske o imenovanju direktora  u roku od osam dana od dana prijema odluke.

Školski odbor pisanim putem obavještava sve učesnike konkursa  o odluci Vlade o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke.

***

JU OŠ “IVAN GORAN KOVAČIĆ”

Njegoševa 15

70260 MRKONjIĆ GRAD

JU Osnovna škola “Ivan Goran Kovačić” Mrkonjić Grad raspisuje:

 

KONKURS

za upražnjena radna mjesta

 

1. Psiholog - puna norma, pripravnik, na određeno vrijeme – godinu dana, 1 izvršilac;

2. Profesor/nastavnik razredne nastave - puna norma, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, 1 izvršilac.

          Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati uslove iz čl. 104. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

          Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

- da je državljanin RS ili BiH , što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

- da je punoljetan, što dokazuje izvodom  iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

- da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

- da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (dostavlja kandidat);

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela  učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad  djetetom ili  maloljetnim licem  (za izabranog kandidata Škola će pribaviti uvjerenje službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, što dokazuje uvjerenjem iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

 

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

1. Prijavu na konkurs (potpisanu) sa kratkom biografijom i kontakt telefonom;

2. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

3. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (za lice sa radnim iskustvom);

5. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

6. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

7. Izvod iz matične knjige rođenih;

8. Uvjerenje o državljanstvu;

9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

10. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

11. Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

14. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja Zakona na snagu ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

           Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Nepotpuna i neblagovremena dokumenta neće se razmatrati. Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

          Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole u ponedjeljak , 16.3.2020. godine sa početkom u 9 časova.

          Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, Škola će objaviti na oglasnoj tabli, najmanje tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. Kandidati se neće posebno pozivati na na testiranje i intervju, a ako se ne pojave , smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave dostaviti lično ili na adresu škole:

JU Osnovna škola “Ivan Goran Kovačić”, Njegoševa 15, 70260 Mrkonjić Grad

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “PETAR KOČIĆ”

 SITNICA, SITNICA 23 – OPŠTINA RIBNIK

tel.: 050 421 026, e-mail: os050@skolers.org

 

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Profesor/nastavnik engleskog jezika  - sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,    1 izvršilac , 16 časova redovne nastave na određeno radno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva.

 

 (1 ) Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su  :

1 ) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2 ) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3 ) da je radno sposoban , a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

4 )  da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.

5 ) Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece

6 ) Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

Uvjerenja  iz tačaka 4 ) i 5 )  za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova , potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1 ) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2 ) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta

3 ) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

4 ) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5 )  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6 )  uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7 ) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

8 ) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,

9 ) uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10 ) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju održaće se u prostorijama škole dana, 17.3.2020. god. (utorak) sa početkom u 8.30 časova.

Na oglasnoj tabli škole će biti objavljen spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na konkurs neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Kandidati koji se ne pojave na testiranju i intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8  (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava na konkurs za radno mjesto nastavnika  engleskog jezika” na adresu poslodavca.

 

 

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana