JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 02.09.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 02.09.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 02.09.2020. godine.

  Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice

*************

***************

SŠC  “GEMIT-APEIRON”

BANjALUKA

Ul. Pere Krece 13

78000 BANjALUKA

 

 

KONKURS

za prijem radnika na određeno vrijeme za školsku 2020/21. godinu

 

1. Prof. pravoslavne vjeronauke na određeno vrijeme do završetka nastave u drugom polugodištu ........................................................................................... 1 izvršilac

2. Prof. islamske vjeronauke na određeno vrijeme, do završetka nastave u drugom polugodištu ...................................................................... 1 izvršilac

 

 Pored opštih uslova, utvrđenih zakonom  kojim se uređuju radni odnosi, kandidati treba da ispunjavaju i uslove iz člana 106. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

Potrebna dokumentacija:

1. Prijava na konkurs (sa kratkom biografijom, brojem telefona, adresom elektronske pošte i adresom stanovanja),

2. Diploma o završenom obrazovanju,

3. Izvod iz matične knjige rođenih,

4. Izvod iz matične knjige državljana.

 

Svi dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerene kopije.

Ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj i psihofizičkoj sposobnosti za rad sa djecom (ne starije od 6 mjeseci) dostavlja kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka kod nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci), dostavlja kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od prvog dana objavljivanja .

O vremenu i mjestu intervjua, svi kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, biće obaviješteni putem elektronske pošte.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole sa naznakom “Prijava na konkurs”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Kandidati koji ne budu primljeni u radni odnos, svoja dokumenta mogu podići u našoj pravnoj službi svaki radni dan od 8 do 16 časova.

***

“GERMANDž ŠRAF” DOO BANjALUKA

Ul. Ivana Gorana Kovačića

78000 BANjALUKA

 

OGLAS

 

 - Mašinski tehničar(m).........................................................1 izvršilac

 

Opis posla:

- poslovi skladištara  i  trgovca

 

Svi zainteresovani kandidati mogu da se jave na broj telefona: 065/533-290.

Oglas ostaje otvoren  15 dana od dana objave.

***

“NOVI JELŠINGRAD” DOO

Ul. Branka Perduva 10A,

78000 BANjALUKA

 

Na osnovu čl.39. Odluke o organizovanju Fabrike alatnih mašina “Novi Jelšingrad” d.o.o.

Banjaluka donosim

 

OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 

1. Metaloglodač                                                                      2 izvršioca

2. Zavarivač                                                                            5 izvršilaca

3. Metalostrugar                                                                  2 izvršioca

 

 

Uslovi: Pored  opštih uslova propisanih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju posebne  uslove: i to:

1.      

 

1. KV ILI VKV sa iskustvom

 

2. KV ili VKV sa   iskustvom za rad na projektima za renomirane skandinavske kupce,

      Nudimo:

- dodatne stimulacije na platu

- sertifikaciju

- smještaj za lica iz udaljenih mjesta.

 

3. KV ILI VKV sa iskustvom

 

 

Rok za podnošenje prijave je do popune radnog mjesta.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz oglasa dostaviti  na e-mail: info@novijelsingrad.com ili na adresu poslodavca.        

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU UGOSTITELjSKO-TRGOVINSKO-TURISTIČKA ŠKOLA

BANjALUKA

Ul. Vojvode Stepe Stepanovića br.44

78000 Banjaluka

raspisuje

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Profesor srpskog jezika, 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, nepuna norma (4 časa) - lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovno-vaspitnom procesu,

2. Profesor njemačkog jezika, 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, nepuna norma (8 časova) - lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovno-vaspitnom procesu,

3. Profesor ruskog jezika, 1 izvršilac na određeno vrijeme  do 31.8.2021. godine, nepuna norma (2 časa) - radnik sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovno-vaspitnom procesu

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (ovjerene fotokopije):

- diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi - završen prvi ciklus studijskog programa  u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi

- dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte,

- uvjerenje o državljanstvu,

- uvjerenje da  protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem ,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- uvjerenje o radnom iskustvu izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem .

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave svu traženu dokumentaciju, Komisija za prijem radnika obaviće  intervju i testiranje dana 14.9.2020. godine u 9 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od šest mjeseci.

Škola će za kandidata koji bude izabran prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

Škola ne vraća dostavljenu dokumentaciju kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja .

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti  zapečaćene u koverti lično na protokol u Sekretarijat škole ili poštom na adresu škole  sa naznakom “Prijava na konkurs” (naglasiti radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje).

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU TEHNOLOŠKA ŠKOLA, BANjA LUKA

Ul. Pilanska bb

78000 Banjaluka

 

PONIŠTENjE KONKURSA

 

Poništava se dio konkursa JU Tehnološke škole Banjaluka objavljen dana 19.8.2020. godine u dnevnim novinama “Glas Srpske “ pod tačkom 4.  koja glasi :  Profesor za nastavni predmet ekologija, VSS, 1 izvršilac, 2 časa na određeno vrijeme, najduže do 31.8.2021. godine - pripravnik.

 

Navedena tačka konkursa se poništava radi dopune nastavne norme radniku koji je tehnološki višak.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “ALEKSA ŠANTIĆ”

BANjALUKA

 

 

IZMJENA

dijela javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

U javnom konkursu objavljenom 26.8.2020. godine u “Glasu Srpske” za popunu upražnjenih radnih mjesta  mijenja se sljedeće:

Dio teksta konkursa: “U radni odnos primaju se lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom”

mijenja se i glasi:

“Za radno mjesto pod brojem 1. u  radni odnos prima se lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Za radno mjesto pod brojem 2. i 3. u radni odnos prima se pripravnik”.

Ostali dio konkursa ostaje neizmijenjen.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU TEHNIČKA ŠKOLA

Ul. Đure Daničića br.2A

78000 Banjaluka

 

 

Ispravlja se dio konkursa (pod tačkom 2.), koji je objavljen dana 26.8.2020. godine, tako da glasi: profesor engleskog jezika - 1 izvršilac, 14 časova, na određeno vrijeme, do kraja školske 2020/21 godine, tj. do 31.8.2021. godine, sa radnim iskustvom.

 

U ostalom dijelu, tekst konkursa ostaje neizmijenjen.

***

JU MEDICINSKA ŠKOLA BANjALUKA

Ul. Cetinjska br. 1,

78000 Banjaluka

 

raspisuje

 

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

 

- Bibliotekar, VSS, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme.

U radni odnos se prima lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za bibliotekara.

 

Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. tačka 1, 2. i 3. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama .

 

 Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (ovjerene fotokopije):

- diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi - završen prvi ciklus studijskog programa  u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za bibliotekara,

- uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- uvjerenje o radnom iskustvu izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

  Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane navedenim zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

  Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem .

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole dana  11.9.2020. godine (petak).

 Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave svu traženu dokumentaciju, Komisija za prijem radnika obaviće  intervju i testiranje dana 14.9.2020. godine (ponedjeljak) u 10 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Svi kandidati će biti obaviješteni o izboru kandidata u roku od 8 dana od dana izvršenog izbora.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od šest mjeseci.

Škola će za kandidata koji bude izabran prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti. 

Škola ne vraća dostavljenu dokumentaciju kandidatima.

   Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja .

   Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti zapečaćene u koverti lično na protokol u Sekretarijat škole ili poštom na adresu škole  sa naznakom “Za Komisiju za izbor kandidata”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “SV. ĆIRILO I METODIJE” PISKAVICA

Piskavica bb

78217 Piskavica

raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Pedagog – nepuna radna norma (80% punog radnog vremena) na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva,

2. Računovođa – nepuna radna norma (80% punog radnog vremena) na neodređeno vrijeme.

 

Na radno mjesto pedagog, prima se lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

 

Na radno mjesto računovođa, prima se lice sa radnim iskustvom i odgovarajućom licencom u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva.

 

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati za radno mjesto pedagoga treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 104. i 105. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

 

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati za radno mjesto računovođa, treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 105. i članom 129. stav 3. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju. Poslove računovođe može obavljati lice sa završenim prvim ciklusom studijskog programa ekonomije, finansija ili računovodstva u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS  bodova ili ekvivalent, koje ima odgovarajuću licencu u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva.

 

          Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 

1. Da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5. Da se ne nalazi u posebnom Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6. Da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uvjerenje za izabranog kandidata iz tačaka 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema,  kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

 

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diploma stečena nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, za radno mjesto pedagog,

4. Odgovarajuća licenca koja se izdaje u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva, za radno mjesto računovođa,

5. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili je položio  razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

6. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

7. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja traže zaposlenje. Za kandidate koji se prijavljuju na konkurs računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

8. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem radnika u radni odnos lica sa radnim iskustvom, a koje treba da sadrži podatke o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

 

          Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, u prostorijama škole obaviće se intervju i testiranje u sljedećem terminu:

 

1. Intervju i testiranje kandidata za radno mjesto pedagog, 80% punog radnog vremena, do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, održaće se 17.9.2020. godine (četvrtak) u prostorijama škole s početkom u 8 časova,

2. Intervju i testiranje kandidata za radno mjesto računovođa, 80% punog radnog vremena na neodređeno vrijeme, održaće se 17.9.2020. godine (četvrtak) u prostorijama škole s početkom u 8 časova.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, škola će postaviti na oglasnu tablu škole, a po mogućnosti i na internet stranicu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Kandidat koji se ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave za radno pedagog, slati na adresu škole  sa naznakom “za konkurs – pedagog”.

Prijave za radno mjesto računovođa, slati na adresu škole sa naznakom “za konkurs – računovođa”.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “VUK STEFANOVIĆ KARADžIĆ”

Ul. Save Kovačevića bb

78000 BANjALUKA

raspisuje                                         

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Voditelj produženog boravka - puna norma, na određeno vrijeme do 30.6.2021. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu - 6 izvršilaca

2. Voditelj produženog boravka - nepuna norma 50%, na određeno vrijeme do 30.6.2021. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu - 1 izvršilac

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača. Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 177. Zakona.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu (sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom) potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnika o proceduri i kriterijumima  za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

• Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

• Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

• Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

• Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

• Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

• Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

• Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti  18.9.2020. godine sa početkom  u 9 časova u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

NAPOMENA: Kandidati su prilikom dolaska u školu dužni poštovati sve mjere i preporuke JZU Instituta za javno zdravstvo RS, a s ciljem sprečavanja prenošenja virusa korona, obavezna dezinfekcija ruku pri ulasku u školu, poštovanje fizičke distance i obavezno nošenje zaštitne maske.

Konkurs ostaje otvoren osam ( 8) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na  adresu škole  sa naznakom “ZA KONKURS “.

***

OSNOVNI SUD U BANjALUCI

Ul. Vladike Platona br.2

78000 Banjaluka

 Raspisuje

 

                                                                         I

 

KONKURS

za prijem radnika na upražnjena radna mjesta

 

 

I  Naziv radnog mjesta:

 

 

1. Sudijski asistent …………………… 2 izvršioca na neodređeno vrijeme,

 

2. Kurir ………………………………………. 2 izvršioca na neodređeno vrijeme,

 

3. Referent za upravljanje predmetima ……………………. 2 izvršioca na neodređeno vrijeme,

 

4. Referent izvršenja ……………………. 2 izvršioca na neodređeno vrijeme,

 

5. Sudski izvršilac …………………….. 1 izvršilac na neodređeno vrijeme,

 

6. Knjigovođa – ekonom ………………. 1 izvršilac na neodređeno vrijeme.

 

 

           II Posebni uslovi:

 

 

             Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove:

 

              Za radno mjesto pod rednim brojem 1.

 

             - SSS – završena gimnazija, ekonomska, upravna ili druga srednja škola društvenog ili tehničkog smjera,

            - 6 (šest) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,

            - položen stručni upravni ispit,

            - poznavanje rada na računaru.

         

          Za radno mjesto pod rednom brojem 2.

 

          -  VKV radnik ili završena srednja škola - III stepen stručne spreme,

         -  6 (šest) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,

     

              Za radno mjesto pod rednim brojem 3.

 

            - SSS – završena gimnazija, srednja ekonomska škola ili upravna škola,

            -  6 (šest) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,

            -  položen stručni upravni ispit,

            -  poznavanje rada na računaru.

 

          Za radno mjesto pod rednim brojem 4.

 

         -  VŠS ili SSS - završena viša škola društvenog smjera – V stepen stručne spreme, ili gimnazija ili ekonomska škola – IV stepen stručne spreme,

        -  1 (jedna) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,

        -   položen stručni upravni ispit,

        -  poznavanje rada na računaru.

 

          Za radno mjesto pod rednim brojem 5.

 

        -  SSS – završena gimnazija ili druga srednja škola – IV stepen stručne spreme,

        -  6 (šest) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,

        -  položen stručni upravni ispit,

        -  položen vozački ispit “B” kategorije,

        -  poznavanje rada na računaru.

 

        Za radno mjesto pod rednim brojem 6.

 

     -  SSS - završena srednja ekonomska škola - IV stepen stručne spreme,

     -  6 (šest) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,

     -  položen stručni upravni ispit,

     -  poznavanje rada na računaru.

 

II

          Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova  (u originalu ili ovjerenu fotokopiju):

             

             -  diplomu - svjedočanstvo o završenoj školi,

             -  izvod iz matične knjige rođenih,

             -  uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci,

             -  uvjerenje da se ne vodi krivični postupak ne starije od 6 mjeseci,

             -  dokaz o traženom radnom iskustvu,

            -  uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu za radno mjesto pod rednim   brojem: 1, 3, 4, 5 i 6,

              - dokaz o poznavanju rada na računaru za radno mjesto pod rednim brojem: 1, 3, 4, 5 i 6.

              -  položen vozački ispit “B” kategorije za radno mjesto pod rednim brojem 5.

 

III

            Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

            Sa svim kandidatima koji u potpunosti ispunjavaju uslove iz konkursa, Komisija za prijem će obaviti prethodno testiranje i intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon koji su svi kandidati dužni navesti u prijavi.

 

             Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja .

         

            Prijave sa potrebnim dokazima se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu suda

sa naznakom:  - ZA KONKURS –

 

IV

             Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a o realizaciji iste zadužuje se Sekretar suda.

***

JU CSŠ “IVO ANDRIĆ” PRNjAVOR

 

 

Na osnovu člana 107. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju direktor objavljuje:

 

ISPRAVKU KONKURSA

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

U konkursu za popunu upražnjenih radnih mjesta koji je objavljen 26.8.2020. godine u dnevnom listu “Glas Srpske” vrši se ispravka u stavu 1:

u tački 5. umjesto “5 časova” treba da stoji “10 časova”

u tački 8 umjesto “12 časova” treba da stoji “11 časova”

u tački 9. umjesto “14 časova” treba da stoji “10” časova”

Ostali dio konkursa ostaje neizmijenjen.

***

JU OŠ “VUK KARADžIĆ” BARAĆI

MRKONjIĆ GRAD

 

 

PONIŠTENjE DIJELA KONKURSA

 

         Poništava se dio oglasa objavljenog dana 19.8.2020. godine u dnevnom listu “Glas Srpske”. Poništenje se odnosi na tačku 1. oglasa koji glasi:

- Nastavnik hemije - 4 časa u CŠ Baraći, radnik sa iskustvom do kraja školske 2020/2021. godine 

Ostali dijelovi konkursa ostaju isti.

***

JU OŠ “DRINIĆ” DRINIĆ

CENTAR 13

79290 PETROVAC

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

Opis radnog mjesta

1. Voditelj produženog boravka - puna norma, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do kraja nastavnog procesa u školskoj 2020/2021. godini .........1 izvršilac

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom, dostaviti dokumenta kojima se ispunjavaju opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos.

Opšti uslovi su:

1. Da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. Da nije osuđivan pravosnažnom sudskom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djece, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5. Uvjerenje o podacima  iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih  za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz stava 1. tačka 4) i tačka 5) ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova  za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje  ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 9  Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi

Posebni uslovi su:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

4. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

6. Uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ako je raspisan konkurs  za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom.

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu borca.

 

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima  važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave na konkurs sa dokazima  o ispunjavanju uslova mogu se dostaviti lično (kovertirano) ili poštom na adresu škole sa naznakom “za konkurs”.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole, a po mogućnosti i na internet stranicu.

Intervju i testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti u prostorijama škole, u utorak (11.9.2020. godine u 9 časova). Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervju , smatra se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja (“Glas Srpske”).

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam dana od dana donošenja odluke.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana