JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 01.12.2021. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 01.12.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 01.12.2021. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

****

****

RILEX Co” d.o.o. Banja Luka

Ul. Branka Radičevića 14.

78000 Banja Luka

O  G  L  A  S

za prijem radnika u radni odnos

na određeno vrijeme, i to:

Oglas za radna mjesta:

1.       Higijeničar (M) – 1 izvršilac

          Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

-  da su fizički i psihički sposobni za obavljanje poslova;     

         Oglas je otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

         Sa izabranim kandidatima će se zaključiti Ugovor o radu na određeno vrijeme. Po isteku ugovora postoji mogućnost da se zaključi Ugovor o radu na neodređeno vrijeme. 

         Prijave sa kraćom biografijom i dokazima o ispunjenosti uslova oglasa mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu „RILEX Co” d.o.o. Banja Luka, Branka Radičevića 14. sa naznakom „prijava na oglas” ili na e-mail adresu: rilex.co@gmail.com  

         Sve dodatne informacije vezane za oglas možete dobiti na kontakt telefon Društva broj: 051/926-070

         Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati prilikom izbora kandidata.

***

EuroGlas Banjaluka

Ul.Ramići bb

78000 Banja Luka

Objavljuje oglas:

1. Radnik u proizvodnji alu bravarije

    Potrebne kvalifikacije:

   *SSS

   *Obavezno radno iskustvo

   *Samostalan rad u pripremi finalnog proizvoda (obrada i rezanje profila)

   *Organizacijske sposobnosti,  efikasnost, produktivnost, pouzdanost, pedantnost

2. Radnik u proizvodnji i obradi stakla

    Potrebne kvalifikacije:

   *SSS

   *Poželjno radno iskustvo

   *Upravljanje mašinama/rad sa staklom

   *Organizacijske sposobnosti,  efikasnost, produktivnost, pouzdanost,  pedantnost

3. Pomoćni radnik pri montaži

    Potrebne kvalifikacije:

   *SSS

   *Poželjno radno iskustvo

   *Organizacijske sposobnosti,  efikasnost, produktivnost, pouzdanost, pedantnost

   *Položen vožački ispit

   *Terenski rad na prostoru BiH i EU

Prednost dajemo kandidatima sa radnim iskustvom ali prije svega cijenimo odgovornost, dobru organizovanost i ambiciju za napredovanjem.

Ukoliko ste zainteresovani i ispunjavate gore navedene uslove, pošaljite svoj CV na:

Email: info@euroglas-bl.com   

 +387 66 666 566

Mjesto rada: Banja Luka

Konkurs je otvoren do popune radnih mjesta.

***

JU OŠ” Branko Radičević” Banja Luka

78000 Banja Luka

 

Direktor Javne ustanove Osnovna škola “Branko Radičević” Banja Luka na osnovu člana 139. stav (3) tačka 15) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju objavljuje

 

Ispravku  dijela konkursa za nastavni predmet tehničko obrazovanje

Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta - nastavnik tehničkog obrazovanja objavljen je dana 24.11.2021. godine. 

S obzirom da je došlo do tehničke greške, to jest da je prilikom kucanja teksta naveden pogrešan datum testiranja i intervjua, javni konkurs se ispravlja u tom dijelu i glasi:

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana 9.12.2021. godine u 12.30 časova u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju.

U ostalom dijelu konkurs ostaje nepromijenjen.

***

JU OSNOVNA ŠKOLA ''GEORGI STOJKOV RAKOVSKI”  BANjA LUKA

Ul.  Dragiše Vasića 29

78000 BANjA LUKA

Tel:051/309-658

 

raspisuje

                                                

K O N K U R S

za popunu radnih mjesta

 1. Nastavnik fizike sa radnim iskustvom (položen stručni ispit) na određeno vrijeme do 31.08.2022. godine – 2 časa nastave.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104 stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju kao i lica koja su prije stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu vrste i stepena stručne spreme u skladu sa članom 177. Zakona.

Ako se na konkurs ne prijavi kandidat sa položenim stručnim ispitom ili se ne pojavi na istom, testiranju i intervju će moći pristupiti kandidati koji nemaju položen stručni ispit.

 USLOVI:

          Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu , kandidati treba da ispunjavaju  i uslove propisane  članom 104. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanji i obrazovanju  i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

          Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

Kandidati  za radno mjesto treba da imaju  radno iskustvo i položen stručni ispit na poslovima koji su predviđeni konkursom.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na konkurs za prijem u radni odnos)  potrebno je dostaviti i  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po važećem Pravilniku.

Kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente:

 1. Potpisanu prijavu za konkurs;
 2. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom  prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti.;

3)   Izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte;

       4)  Uvjerenje o državljanstvu;

       5) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Kandidat  koji budu  izabran  naknadno će dostaviti ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za rad, dok će poslodavac službenim putem pribaviti.Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece i Uvjerenje da je protiv njega nije pokrenut postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem .

Dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje:

 1. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 2. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
 3. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (osim za konkurs pod tačkom 8.);
 4. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana  porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,
 6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RSukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  ratnog vojnog invalida.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na adresu škole.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Testiranje i intervju će se obaviti  15.12. 2021. godine sa početkom u 11 časova u prostorijama škole sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove biće postavljen na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na konkurs.

 Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervju, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

***

JU OŠ ,,Borisav Stanković” Banja Luka

Ul.   Ivana Kosančića 2

78000   BANjA LUKA

raspisuje                                                                                                                         

K  O  N  K  U  R  S

za prijem radnika u radni odnos

 1. Voditelj produženog boravka – profesor razredne nastave, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 30.06.2022. godine, puna norma, jedan izvršilac.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu  kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi . Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi . Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja ispunjavaju uslove iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljani RS, odnosno BiH (što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu);

2. da je punoljetan (što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte);
3. da je radno sposoban ( što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci – prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu);
4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim lice (za izabranog kandidata, uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

5.uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti , morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Posebni uslovi:

Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati dostavljaju i sljedeću dokumentaciju:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3. Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata  RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;
10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije invalida;

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, testiranje i intervju će se obaviti u ponedjeljak 13.12.2021. godine sa početkom u 09:00 časova, u prostorijama škole. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole  sa naznakom “za Konkurs”. Rok za podnošenje prijave iznosi 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

***

„AUTOPREVOZ” AD BANjA LUKA

Ul.Put Srpskih branilaca br.35

78000 Banja Luka

 

OGLAS

za prijem radnika u radni odnos

„Autoprevoz” a.d. Banja Luka raspisuje oglas za prijem radnika u Službi održavanja na radno mjesto:

 1. Automehaničar  .................................................1 izvršilac
 2. Autoelektričar .................................................1 izvršilac

Pored opštih uslova da su :

 • državljani RS i BiH,
 • stariji od 18 godina,
 • opšta  zdravstvena sposobnost,

potrebno je da kandidati ispunjavaju i sljedeće posebne uslove :

 • stručna sprema: KV/VKV  automehaničar     

Potrebna dokumenta:

        1.  Biografija

        2.  ovjerena kopija diplome

Prijavu sa biografijom poslati poštom sa naznakom „Oglas za prijem u radni odnos” ili lično na adresu poslodavca ili na mail: deskŽautoprevoz.org

Oglas otvoren do popune radnog mjesta.

***

JU OŠ „ IVAN GORAN KOVAČIĆ” BANjA LUKA

Marka Lipovca 1

78000 Banja Luka

 

raspisuje:

K O N K U R S

 za popunu upražnjenih  radnih  mjesta

 

 1.  Voditelj produženog  boravka, na određeno vrijeme do kraja nastavnog procesa u školskoj 2021/2022  godini, a najduže do 30.6.2022. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,  nepuna norma  (37,5 %  radnog vremena), 1 izvršilac

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu  kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača  . Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  , ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 177. Zakona.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1) da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2)da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban , a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koji ne može biti stariji od šest mjeseci i koji prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

 4) da nije osuđivan  pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv  dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5)uvjerenje o podacima iz posebnog Registra pravosnažno osuđenih  za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti , morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta , polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz  tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem,  a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz  prijavu  potpisanu  od  strane kandidata  (sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom) pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnika o proceduri i kriterijumima  za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi :

 • ovjerenu  foto-kopiju  diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u određenoj oblasti,
 • uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 • uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
 • dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje ocjene o prosjeku ocjena,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
 • uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
 • uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži  vrstu posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida ,
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Testiranje kandidata  obaviće se  dana 15.12. 2021.godine  ( srijeda) sa početkom u 12,00 časova.

Nakon testiranja obaviće se intervju u prostorijama škole  sa kandidatima koji su dostavili potpune  i blagovremene  prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu  tablu škole  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam ( 8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „ Glas Srpske”.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na  adresu škole  sa naznakom „ ZA KONKURS “.

***

JU „Građevinska škola” Banja Luka

Ul.Mladena Stojanovića br.7

78000 Banja Luka

  raspisuje

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Psiholog, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme

   - radnik sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu  kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove navedne u članu 105. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  i stručnu spremu propisanu Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama .

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon, adresa,  kratka biografija  i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs,

2. diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi-završen prvi ciklus studijskog programa  u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ili uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

4. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5. izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte,

6. uvjerenje o državljanstvu,

7. uvjerenje da  protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem ,

8. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

9. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme potrebno je preračunati u puno radno vrijeme,

10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

12. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od šest mjeseci.

Škola će za kandidata koji bude izabran prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem .

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

 Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa , Komisija za prijem radnika obaviće  testiranje i intervju dana 16.12.2021. godine u 9,00 časova u prostorijama Škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Škola ne vraća dostavljenu dokumentaciju kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja .

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti  zapečaćene u koverti lično na protokol u Sekretarijat škole ili poštom na adresu škole  sa naznakom „Za Komisiju za prijem radnika” .

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

GRAD  BANjA LUKA

JU OŠ JOVAN DUČIĆ Z A L U Ž A N I

Ul. Nenada Kostića br.7

78000 Banja Luka

r a s p i s u j e:

 

K O N K U R S

za popunu sledećih upražnjenih radnih mjesta

 1. Voditelj produženog boravka - profesor razredne nastave, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do 30.06.2022. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno obrazovnoj ustanovi, sa 100% norme - 1 izvršilac i
 2. Nastavnik fizike - profesor fizike, na neodređeno vrijeme, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno obrazovnoj ustanovi, 16 časova redovne norme - 1 izvršilac.

Pored opštih uslova koji su propisani Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

Opšti  uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju  prilikom prijavljivanja na konkurs su:

–da je državljanin RS ili BiH  što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

–da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

–da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci, i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela  učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad  djetetom i maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem izdatim od strane MUP-a, a koje poslodavac pribavlja službenim putem;

-da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad  djetetom i maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem izdatim od strane nadležnog osnovnog suda, a koje kandidat prilaže uz prijavu na javni konkurs.

Uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem (ako je kandidat rođen u RS), a prije zasnivanja radnog odnosa.

Prava učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom (čl. 104. stav (6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi :

 1. Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
 2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
 4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
 5. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od strane visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena koje je kandidat ostvario tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 6. Uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje  o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
 7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg Poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom;
 8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
 9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
 10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije  borca.

Kandidati koji budu primljeni na upražnjena radna mjesta, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezni su dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, a koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, obaviće se testiranje i intervju u prostorijama škole u Zlužanima dana 16.12.2021. godine u 11:00 časova.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije održavanja testiranja i intervjua. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave sa potrebnom  dokumentacijom slati na adresu škole  sa naznakom „ZA KONKURS”.

***

Terme Laktaši d.o.o. Laktaši

 

objavljuje

O G L A S

 

Za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme:

 

 1. KUVAR................................4 izvršioca

Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati:

1. da je državljanin RS/BiH,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu radnu i zdravstvenu sposobnost.

Posebni uslovi koje kandidat mora ispunjavati:

 1. SSS – KV;
 2. Elementarna komunikacija na engleskom jeziku;
 3. Opšta kultura ponašanja i komunikacije;
 4. Radno iskustvo u struci- poželjno;
 5. Sklonost timskom radu i težnja ka postizanju visokih standarda kvaliteta.

 

 1. POMOĆNI RADNIK U KUHINjI................................5 izvršioca

Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati:

1. da je državljanin RS/BiH,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu radnu i zdravstvenu sposobnost.

Posebni uslovi koje kandidat mora ispunjavati:

1.SSS – KV;

2.Elementarna komunikacija na engleskom jeziku;

3.Opšta kultura ponašanja i komunikacije;

4.Radno iskustvo u struci- poželjno;

5.Sklonost timskom radu i težnja ka postizanju visokih standarda kvaliteta.

 

Oglas ostaje otvoren do popune traženog radnog mjesta.

Prijava kandidata treba da sadrži pisanu biografiju.

Sa prijavljenim kandidatima će se obaviti intervju.

 

Prijave sa potrebnim dokazima se mogu predati lično na recepciju Hotela San u Laktašima, Karađorđeva 44, redovnom poštom ili putem e-maila terme@termelaktasi.com

***

JU Osnovna škola ,, Petar Kočić,,

 Sitnica 23, 79283 Sitnica 

raspisuje:

KONKURS

za izbor direktora škole

I- Mandat

Direktor se bira na period od 4 (četiri) godine.

Mandat se računa od dana stupanja na dužnost.

II-Status

Direktor škole zasniva radni odnos i svoja prava iz radnog odnosa ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, Kolektivnim ugovorom za zaposlene u oblasti obrazovanja i kulture Republike Srpske, Statutom škole, te Pravilnikom o radu.

III-Uslovi

Za direktora osnovne škole može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu,Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole, a to su:

1. Opšti uslovi:

       1)  da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

       2)  da je državljani BiH /RS,

       3)  da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:

Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji:

 1. Ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
 2. Ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školinakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,
 3. Nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti , polnog integriteta  zlostavljanja djeteta, polnog i drgog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Na mjesto direktora škole mogu konkurisati i lica iz Člana 177, stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pored opštih i posebnih uslova za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi Član IX., stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine

IV- Sukob interesa

Kandidati za izbor i imenovanje direktora škole ne mogu obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa, kako je propisano odredbama Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske.

V- Potrebna dokumentacija

Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:

 1. Ivod iz matične knjige rođenih,
 2. Uvjerenje o državljanstvu,
 3. Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima rada,
 4. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost),
 5. Diplomu o završenoj stručnoj spremi,
 6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
 7. Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik  ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,
 8. Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnosm presudom na bezuslovnu kaznu zatvora ( škola će pribaviti službenim putem  za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost),
 9. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
 10. Prijedlog programa rada direktora u naradnom četverogodišnjem mandatu,
 11. Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji u sklasu sa zakonom.

VI- rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti lični ili poštom preporučeno na sledeću adresu:

JU Osnovna škola ,, Petar Kočić,, , Sitnica 23, 79283 Sitnica  , sa naznakom ,, Prijava na konkurs za izbor direktora škole,,.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa posredstvom Zavoda  za zapošljavanje Republike Srpske.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

VII-Napomena

Ministarstvo prosvjete i kulture dostavlja Školskom odboru Odluku Vlade Republike Srpske o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema Odluke. Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike o odluci Vlade o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke.

***JU

Osnovna školaIvan Goran Kovačić” Mrkonjić Grad

Njegoševa 15

70260 Mrkonjić Grad

raspisuje:

 

K O N K U R S

za slobodno radno mjesto

 1. Za nastavni predmet fizičko i zdravstveno vaspitanje  – 3 časa, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme – do 31.08.2022. godine, 1 izvršilac.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

 • da je državljanin RS ili BiH , što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
 • da je punoljetan, što dokazuje izvodom  iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;
 • da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);
 • da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (dostavlja kandidat);
 • da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela  učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad  djetetom ili  maloljetnim licem  (za izabranog kandidata Škola će pribaviti uvjerenje službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);
 • da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, što dokazuje uvjerenjem iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:
 1. Prijavu na konkurs (potpisanu) sa kratkom biografijom i kontakt telefonom;
 2. Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
 3. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
 4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ( za lica sa iskustvom);
 5. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
 6. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 7. Izvod iz matične knjige rođenih;
 8. Uvjerenje o državljanstvu;
 9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (za lica sa iskustvom);
 10. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
 11. Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
 12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
 13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
 14. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

          Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja Zakona na snagu ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Nepotpuna i neblagovremena dokumenta neće se razmatrati. Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama Škole u ponedjeljak, 13.12.2021. godine sa početkom u 09.00 časova.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, Škola će objaviti na oglasnoj tabli, najmanje tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. Kandidati se neće posebno pozivati na na testiranje i intervju, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave dostaviti lično ili na adresu škole.

***

Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja „Sveti Vračevi” Čelinac

Vidovdanska br. 5, 78240 Čelinac

objavljuje 

 O  G  L  A  S

za prijem  radnika

 1. Doktor medicine u Službi hitne medicinske pomoći .......... 1 izvršilac na određeno vrijeme zbog zamjene  privremeno odsutne doktorice, koja se nalazi na specijalizaciji uz uslov probnog rada 3 mjeseca uz mogućnost produženja probnog rada još do 3 mjeseca.

OPŠTI USLOVI:

    Da je državljanin  RS/BiH,

 1. Da je punoljetan,
 2. Da je zdravstveno sposoban,
 3. Da nije kažnjavan, odnosno osuđivan za krivična djela i

da se protiv njega ne vodi krivični postupak

POSEBNI USLOVI:

     I  - Doktor medicine u SHP (određeno vrijeme):

Uslovi:- Medicinski fakultet ili završena

                specijalizacija

              - Položen stručni ispit ili specijalistički ispit

              - Edukacija – bazični trening za hitnu pomoć

              

      Uz  prijavu na oglas kandidat je dužan dostaviti dokaz o ispunjavanju opštih i      posebnih uslova u originalu ( originalna dokumenta ne smiju biti starija od       šest mjeseci od dana izdavanja) ili ovjerenoj fotokopiji (ovjerena fotokopija       ne smije biti starija od jednog mjeseca) i to sledeća dokumenta:

-2-

                            

         - Uvjerenje o državljanstvu RS/BiH,

         - Izvod iz matične knjige rođenih,

         - Uvjerenje o nekažnjavanju,                                         

         - Uvjerenje da nije  osuđivan za krivična djela,

         - Ljekarsko uvjerenje o fizičkoj i psihičkoj sposobnosti,

         - Svjedočanstvo o završenom fakultetu ili specijalizaciji 

         - Uvjerenje o završenoj edukaciji – bazični trening za hitnu pomoć

             Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana, od dana objave u „Glasu Srpske” i na    Birou rada Čelinac.

    Prijave sa dokazima slati na adresu: Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja     „Sveti Vračevi” Čelinac, Vidovdanska br. 5, 78240 Čelinac – Komisiji  za

     prijem radnika.

 

     Ukoliko oglas ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana poslednjeg     objavljivanja.

     Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

     Sa kandidatima će se obaviti intervju, od strane Komisije za prijem radnika, o      čemu će se kandidati pismeno obavijestiti.

     Ocjena probnog rada vrši se na načinu i  po postupku utvrđenim opštim  Aktom

     Doma zdravlja i to od strane stručnog nadzora za praćenje njegovog rada, s tim da

     konačnu ocjenu rezultata probnog rada donosi poslodavac- direktor.

JU OŠ”Vuk S. Karadžić”78404 Turjak

 Gradiška

K O N K U R S

za popunu radnih  mjesta

 1.  Profesor razredne nastave-položen stručni ispit, PO Cimiroti, na određeno vrijeme do 31.12.2021.
 2. Profesor razredne nastave-položen stručni ispit-voditelj jutarnjeg čuvanja , na određeno vrijeme, do 31.12.2021.

 

                  Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene članom 104.105 106.. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju,i uslove  predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

 1. Da je državljanin RS ili Bih, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu.
 2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz mat.knjige rođenih ili kopijom lk,
 3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci, a koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu,
 4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava
 5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
 6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični posatupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem-dostavlja kandidat

Uvjerenja iz tačke 4 i5  škola će pribaviti službenim putem, a poslije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu(sa biografijom, adresom i brojem telefona)potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijima iz člana  115.Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Pravilnika  o proceduri i kriterijumima za prijem u radni odnos u osnovnoj školi.

1.Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
2.Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta
3.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica  sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
4.Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
5.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
6.Uvjerenje o radnom stažu  izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,
7.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana  porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
8.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,
 9.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom staatusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  ratnog vojnog invalida.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Testiranje i intervju  će se obaviti13.12.2021.godine  (ponedeljak ) sa početkom u 10.00 časova u prostorijama škole .

Kandidati se neće  posebno pozivati na  intervju i testiranje, u slučaju nepojavljivanja, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli škole prije zakazanog testiranja.
Prijave slati na adresu škole u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa sa naznakom “za konkurs”.

***

JU OŠ”Vuk S. Karadžić”78404 Turjak

 Gradiška

 

   Na osnovu člana  104. Stav 1. I 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju poništava se konkurs objavljen  27.10.2021. godine za radno mjesto;

 1. Voditelj jutarnjeg čuvanja –pripravnik, na određeno vrijeme –do povratka radnika sa bolovanja

***

JAVNA  USTANOVA  MUZIČKA  ŠKOLA

 „ KONSTANTIN BABIĆ”

 PRNjAVOR

 

 

raspisuje

 

JAVNI KONKURS

Za popunu upražnjenog radnog  mjesta:

Nastavnika klavira (klavir 18 časova + čitanje s lista i korepeticija 1 čas + korepeticija 5 časova), 24 časa nastave-puna norma, 1 izvršilac  na neodređeno radno vrijeme, pripravnik.

   Pored opštih uslova koji su propisani Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju kao i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima  nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, kao i uslove propisane Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi  i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos  u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su :
1) da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte, 
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
5) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.   
Uvjerenja pod brojem 4.i 5 za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz prijavu na konkurs (potpisane od strane kandidata sa naznačenom adresom prebivališta i brojem telefona) pored dokumentacije kojom se dokazuju ispunjavanje opštih uslova kandidati su dužni dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjavanje posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje:

 • Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
 • Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju dodatak diplomi za oba ciklusa studijskog programa),
 • Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 • Uvjerenje izdato  od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se ne vraćaju kandidatima. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske”,a neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti intervjuu i testiranju, koji će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor.  Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave će se obaviti  u četvrtak 16.12.2021. godine sa početkom u 12,00 časova u prostorijama JU Muzičke škole „Konstantin Babić” Prnjavor.  Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole. Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na  konkurs. Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

***

Predškolska Ustanova ΄΄ Melissaki ΄΄ 

u Kotor Varošu ,

 

raspisuje

O G L A S

 DIPLOMIRANI VASPITAČ/PEDAGOG ......................  1 izvršilac

   za obavljanje pripravničkog staža u vrtiću.

 

Vaše biografije možete slati na adresu : melissakikv@gmail.com

 Kontakt telefon : 065 /  258 157 . Facebook stranica : https://www.facebook.com/vrtic.melissaki.9

Oglas otvoren do popune radnog mjesta.

***

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana