JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 01.07.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 01.07.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 01.07.2020. godine.

  Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice

************

*****************

ZU APOTEKA “FARMANEA”

Ul. Srpska br.52

78000 Banjaluka

raspisuje

                                                               KONKURS

1. Diplomirani farmaceut ....................... 1 izvršilac

 

Uslovi:

- Posjedovanje licence u struci

Zainteresovani kandidati se mogu javiti na kontakt telefon 065/298-848

Konkurs je otvoren do 09.07.2020

***

“INTER MCT” DOO

Ul. Dunavska bb,

78000 Banjaluka

OGLAS

za  prijem u radni odnos

 

         Preduzeću INTER MCT DOO sa sjedištem u Banjaluci, ulica Dunavska bb koje se bavi trgovinom na veliko alkoholnim i bezalkoholnim pićima, potrebni radnici na radnim mjestima:

 

1. Vozač-dostavljač (m)

Opis poslova:

• prevoz i dostava robe

     Uslovi za prijem u radni odnos:

•  poželjno radno iskustvo za vozače-dostavljače;

• pouzdanost, odgovornost;

• spremnost na timski rad

• neophodno posjedovanje vozačke dozvole B i C1 kategorije, licence vozača, kartice za digitalni tahograf i položen državni ispit za vozača.

 

2. Vozač TMV(m)

Opis poslova:

• prevoz i dostava robe;

     Uslovi za prijem u radni odnos:

• poželjno radno iskustvo za vozače teretnih motornih vozila;

• pouzdanost, odgovornost;

• spremnost na timski rad

• neophodno posjedovanje vozačke dozvole C i E kategorije i položenog državnog ispita za vozača.

Oglas ostaje otvoren do popune navedenih radnih mjesta.

Prijavu i CV slati na e-mail: intermct@gmail.com   ili na adresu poslodavca.

***

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OKRUŽNI SUD U BANjALUCI        

Ul. Kralja Petra I Karađorđevića br.12    

78000 Banjaluka        

 

objavljuje:

JAVNI  KONKURS

 

za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta

 

1.  Rukovodilac odsjeka za računovodstvo

            i materijalno-finansijske poslove,

 

1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme, uz obavezni probni rad do tri mjeseca

 

 

 

I

 

Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati:

 

1. da je državljanin BiH, 

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu,

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa.

 

    II

 

Posebni uslovi koje kandidat mora ispunjavati:

 

1. visoka stručna sprema ekonomskog smjera,

2. posjedovanje licence za obavljanje profesionalno-stručnih aktivnosti u zvanju  sertifikovanog računovođe,

3. najmanje dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i

4. poznavanje rada na računaru.

 

III

 

Kandidat je dužan da kao dokaze o ispunjavanju opštih uslova dostavi sljedeća dokumenta i to:

 

• za tačku 1. – dokaz: fotokopija lične karte ili pasoša;

• za tačku 2. – dokaz: fotokopija lične karte ili pasoša,

• za tačku 3. – dokaz: uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostavlja kandidat nakon provedene konkursne procedure, samo ukoliko bude izabran,

• za tačku 4. – dokaz: pismena izjava ovjerena od strane nadležnog organa, sljedeće sadržine: “Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da nisam osuđivan/a za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje me čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu”,

• za tačku 5. – dokaz: pismena izjava ovjerena od strane nadležnog organa, sljedeće sadržine: “Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da nisam otpuštan/a iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa”.

                                                           

IV

 

Kandidat je dužan da kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova dostavi sljedeća dokumenta i to:

 

• za tačku 1. - dokaz: fotokopija diplome o završenoj stručnoj spremi,

• za tačku 2. - dokaz: fotokopija licence za obavljanje profesionalno-stručnih aktivnosti u zvanju sertifikovanog računovođe,

• za tačku 3. – dokaz: fotokopija uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja na istim ili sličnim poslovima izdatih od poslodavca, tj. ovlašćenog rukovodioca organa,

• za tačku 4. - dokaz: fotokopija dokumenta kojim se dokazuje poznavanje rada na računaru.

 

V

 

Neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove, biće odbačene Zaključkom od strane Komisije za sprovođenje javnog konkursa.

 

VI

 

Sa kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove, Komisija za sprovođenje javnog konkursa obaviće testiranje radi provjere stručnog znanja iz djelokruga poslova za radno mjesto za koje je ovaj javni konkurs raspisan, a nakon toga i usmeni intervju, radi utvrđivanja stručne sposobnosti kandidata da radi na radnom mjestu na koje se konkurs odnosi, kao i sposobnosti za organizovanje i izvršavanje poslova na tom radnom mjestu, sve u skladu sa članom 11. i 12. Pravilnika o postupku provođenja javnog konkursa za zapošljavanje radnika u Okružnom sudu u Banjaluci, broj 011-0-Su-19-001 715/19, od 12.12.2019. godine, a koji je objavljen na njeb stranici Suda.

 

O vremenu i mjestu održavanja testiranja i usmenog intervjua, kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

 

VII

 

Nakon utvrđenih konačnih rezultata javne konkurencije, Komisija za sprovođenje javnog konkursa će sačiniti Listu uspješnih kandidata, kojima se imaju smatrati samo oni kandidati koji budu ostvarili:

više od  50% od najvećeg mogućeg broja bodova na testiranju i

više od  50% od najvećeg mogućeg broja bodova na usmenom intervjuu,

nakon čega će se navedena Lista uspješnih kandidata, kao i spisak kandidata koji nisu ostvarili više od 50% od najvećeg mogućih broja bodova, dostaviti predsjednici suda, sa kompletnom dokumentacijom, na konačno odlučivanje.

 

VIII

 

Nakon sprovedenog postupka po ovom konkursu, konačnu odluku o izboru najuspješnijih kandidata donosi predsjednica suda.

 

IX

 

Izabrani kandidat dužan je da u roku od sedam dana od dana objavljivanja rezultata javne konkurencije dostavi originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:

 

1.  uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine,

2.  uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti,

3.  diplome o završenoj stručnoj spremi,

4. licence za obavljanje profesionalno-stručnih aktivnosti u zvanju sertifikovanog računovođe,

5.  uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja na istim ili  sličnim poslovima, izdati od poslodavca, tj. ovlašćenog rukovodioca organa,

6. dokumenta o poznavanju rada na računaru,

7. uvjerenja da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čine nepodobnim za obavljanje poslova u sudu.

 

X

 

Radni odnos sa izabranim kandidatom se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obavezan probni rad do 3 (tri) mjeseca.

 

XI

Rok za prijavljivanje kandidata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Prijave na konkurs, zajedno sa dokazima o ispunjenosti opštih i posebnih uslova, mogu se dostaviti lično u prijemnu kancelariju suda, ili poštom na adresu suda.

***                                                                                   

AM SHOES” DOO LAKTAŠI

Svetosavska 83, Glamočani

OGLAS

 

Tvornici obuće “AM SHOES” d.o.o. Laktaši, potreban mehaničar, starosti do 50 godina, sa obaveznim iskustvom na poslovima popravke mašina za šivanje i mašina za montažu obuće.

Prijave na broj telefona: 051/492-511

Ili lično u prostorijama firme “AM SHOES” d.o.o. Laktaši, ulica Svetosavska 83, Glamočani.

Oglas ostaje otvoren 30 dana.

***

JU “CENTAR ZA SOCIJALNI RAD” SRBAC

Ul. Mome Vidovića br. 21         

Kontakt tel: 051/741-229           

E-mail: csr.srbac@gmail.com

 

 

Direktor JU Centar za socijalni rad Srbac, raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za prijem radnika na određeno vrijeme – diplomiranog pravnika

u JU Centar za socijalni rad Srbac

 

I - Raspisuje se javni konkurs za prijem radnika na određeno vrijeme u JU Centar za socijalni rad Srbac radi zamjene privremeno odsutnog radnika do njegovog povratka sa porodiljskog odsustva:   

 

- Diplomirani pravnik  - 1 izvršilac,

 

II - Opis poslova

          Opis poslova utvrđen je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Centar za socijalni rad Srbac.

 

III - Opšti uslovi:

- da je stariji od 18 godina,

- da ima odgovarajuću, odnosno opštu zdravstvenu sposobnost,

 

IV - Posebni uslovi:

 

-  diplomirani pravnik - prvi ciklus studija u trajanju od najmanje tri, a najviše četiri godine koji su vrednovani sa najmanje 180, odnosno 240 ECTS bodova, odnosno           četvorogodišnji fakultet, pravni fakultet.

-  položen stručni ispit za rad u organima državne uprave

-  najmanje jedna godina radnog iskustva u struci,

-  poznavanje rada na računaru.

 

          Uz “Prijavu na javni konkurs”, kandidati su dužni priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

1. izvod iz matične knjige rođenih,

2. dokaz o stečenom obrazovanju (kandidati koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavljaju i dodatak diplomi).

3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u organima državne uprave

4. dokaz o radnom iskustvu u struci.

 

          Najbolje rangirani kandidat, za prijem u radni odnos, biće obavezan pribaviti uvjerenje o radnoj sposobnosti.

Komisija za prijem radnika u JU Centar za socijalni rad Srbac obaviće intervju sa svim kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove i izvršiti provjeru stručne osposobljenosti, znanja i vještina kandidata, kao i procjenu profesionalnih ciljeva, stavova i motivacija.

Kandidati će biti blagovremeno obaviješteni o terminu održavanja intervjua.

 

Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske”. Rok za podnošenje prijava je 15  dana od dana objavljivanja konkursa.

Komisija će zaključkom odbaciti neblagovremene, nepotpune, nedopuštene i nerazumljive prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove javnog konkursa.

Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu “Prijava na javni konkurs”, koji se može preuzeti u prostorijama JU Centar za socijalni rad Srbac, kancelarija broj 1,  uz koju se prilažu dokazi o ispunjavanju opštih i posebnih uslova. Tačnost podataka navedenih u obrascu Prijave na javni konkurs, kandidat potvrđuje potpisom. Prijava na javni konkurs sa dokazima, dostavlja se lično ili putem pošte, na adresu: JU Centar za socijalni rad Srbac, Komisija za prijem radnika u JU Centar za socijalni rad Srbac, Mome Vidovića br. 21, 78420 Srbac.

***

JU DJEČIJI VRTIĆ “MILjA ĐUKANOVIĆ”

MRKONjIĆ GRAD

Ul. Vase Pelagića 17

 

 

JU Dječiji vrtić “Milja Đukanović” Mrkonjić Grad direktor  raspisuje

 

 

KONKURS

za prijem radnika

 

        Opis radnog mjesta

 

         -  Diplomirani vaspitač VSS, položen stručni ispit – rad na određeno vrijeme (zamjena odsutnog radnika). ........................................................................................... 1 izvršilac.

 

     Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu,  kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 60. i 68. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, i članom 2. stav 1. i 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme za zaposlene u predškolskoj ustanovi.

 

      Opšti uslovi  za prijem u radni odnos

 

1. Da je državljanin RS ili BiH,

2. Da je stariji od 18 godina,

3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. Da nije osuđen za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u predškolskoj ustanovi.

 

    Posebni uslovi

 

      1.  Završen prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili na programu za obrazovanje vaspitača,

      2.  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

      3.  Najmanje dvije godine radnog iskustva u struci,

      4.  Da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS.

 

 

       Uz prijavu na konkurs sa kratkom biografijom (svojeručno potpisana i sa naznačenom adresom stanovanja i kontakt telefonom), kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova konkursa:

 

Kandidati koji se prijavljuju na oglas dostavljaju:

1. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

2. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija),

3. Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca),

4. Ovjerenu kopiju diplome ili uvjerenja, i dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

6. Dokaz da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS – Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

7. Dokaz o radnom stažu, Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (Uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža),

8.  Ljekarsko uvjerenje (prilažu oni kandidati koji budu izabrani nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa).

 

       Dokumenta priložena uz prijavu na konkurs, neće biti vraćena kandidatima, te je kandidat dužan da dostavi ovjerene fotokopije svih dokumenata.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa Komisija će obaviti razgovor - intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Rok za podnošenje prijava je  8 dana od dana objavljivanja  u dnevnom listu “Glas Srpske”, Zavodu za zapošljavanje RS – Biro Mrkonjić Grad. Rok za podnošenje prijava računa se od posljednjeg objavljivanja.

        Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Prijave na oglas slati u zatvorenoj koverti na adresu: JU Dječiji vrtić “Milja Đukanović” Mrkonjić Grad, ul. Vase Pelagića 17 (sa naznakom “Prijava na konkurs”) ili lično na protokol Ustanove.

 

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana