JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 01.04.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 01.04.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 01.04.2020. godine.

  Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

***********

*************

JU OŠ “MEŠA SELIMOVIĆ” JANjA

Raspisuje


JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje direktora javne ustanove osnovne škole “Meša
Selimović” Janja

OPŠTI i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Uslovi za učešće na konkursu
Za direktora Javne ustanove Osnovne škole “Meša Selimović” Janja može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole, i to:
1. Opšti uslovi:
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
- da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske,
- da je stariji od 18 godina.
2. Posebni uslovi:
- ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 177. stav 1. i 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, broj 44/17, 31/18 i 84/19).
- ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,
- nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena. 
3. Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom,

Potrebna dokumentacija 
Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:

- Prijavu u kojoj kandidat, između ostalog, navodi svu dokumentaciju koju prilaže kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova traženih konkursom,
- Izvod iz matične knjige rođenih,
- Uvjerenje o državljanstvu, 
- Diplomu o završenoj stručnoj spremi,
- Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,
- Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koji prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,
- Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,
- Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
- Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
- Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
- Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,
- Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:
Javna ustanova Osnovna škola “Meša Selimović” Janja, Bijeljinska 250., 76316 Janja, sa naznakom “Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole “Meša Selimović” Janja.
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. 

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o rješenju o izboru i imenovanju direktora Javne ustanove Osnovne škole “Meša Selimović” Janja u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

**************

 

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “VUK STEFANOVIĆ KARADžIĆ”

Banjaluka, Save Kovačevića bb

 

 

 

Na osnovu člana 139. stav 3 tačka 15) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, direktor škole donosi

 

ODLUKU

o poništenju  javnog konkursa

 

Poništava se javni konkursa objavljen 4.3.2020. godine u dnevnim novinama “Glas Srpske”, a odnosi se na:

- Sekretar škole - diplomirani pravnik - pripravnik na poslovima sekretara u osnovnoj škole, puna norma, neodređeno vrijeme, 1 izvršilac

Oglas se poništava zbog vanredne situacije i nemogućnosti održavanja zakazanog testa i intervjua.

***

GRAD BANjALUKA

CENTAR ZA PREDŠKOLSKO

VASPITANjE I OBRAZOVANjE

 BANjALUKA

 

          Na osnovu Zakona o zaštiti i spašavanju u vanrednim situacijama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 121/11 i 46/17) i člana 47. i 54. Statuta JU “Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje” Banjaluka, donosim:

 

ODLUKU

o poništenju Konkursa broj:01-180-2/20 od 26.2.2020. godine objavljenog u “Glasu Srpske” 4.3.2020. godine

 

Član 1.

          Poništava se konkurs broj: 01-180-2/20 od 26.2.2020. godine objavljenog u “Glasu Srpske” 4.3.2020. godine za izbor:

1. Vaspitač – na određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, a ne duže od 17.3.2021. godine – jedan izvršilac

2. Vaspitač – na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, a ne duže od godinu dana – jedan izvršilac

3. Vaspitač – do povratka radnika sa bolovanja – jedan izvršilac

4. Vaspitač – do povratka radnika sa drugog radnog mjesta – jedan izvršilac

          zbog nastanka vanrednih okolnosti u borbi protiv virusa korona i prestanka rada vrtića u JU “Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje” Banjaluka.  

 

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a o njenoj daljnjoj realizaciji staraće se rukovodilac Odjeljenja za pravne poslove – sekretar.

 

Obrazloženje:

JU “Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje” Banjaluka raspisao je konkurs za prijem u radni odnos na upražnjeno radno mjesto vaspitača i to:

 

1. Vaspitač – na određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, a ne duže od 17.3.2021. godine – jedan izvršilac

2. Vaspitač – na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, a ne duže od godinu dana – jedan izvršilac

3. Vaspitač – do povratka radnika sa bolovanja – jedan izvršilac

4. Vaspitač – do povratka radnika sa drugog radnog mjesta – jedan izvršilac

          Kako su nastupile okolnosti na koje nismo mogli uticati i doneseni su Zaključci Štaba za vanredne situacije grada Banjaluka i vanredne mjere za zaštitu od korona virusa, došlo je i do prestanka rada vrtića, te je odlučeno kao u dispozitivu ove Odluke

 

Pravni lijek: Ako neko od kandidata smatra da mu je ovom odlukom povrijeđeno pravo može protiv iste uložiti prigovor Upravnom odboru u roku od 8 dana od dana prijema ove Odluke.

 

 

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana