JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 05.09. 2018. godine

JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 05.09. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

***************

JU GIMNAZIJA “KALINOVIK”

KALINOVIK

 KONKURS

 za prijem u radni odnos

1. Profesor psihologije - jedan izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 2 časa sedmično,

do 31.12.2018. godine

    Kandidati treba da ispunjavaju opšte uslove predviđene Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 1/16), i posebne uslove u skladu sa članom 104. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/18), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 34/15 i 83/15) i Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 102/14 i 42/16).

   Uz potpisanu prijavu sa biografijom kandidat treba da dostavi sljedeću dokumentaciju o ispunjenosti opštih i posebnih uslova:

- Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

- Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

- Da je psihofizički sposoban za rad sa učenicima, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje izdaje nadležna ustanova i koje ne može biti starije od šest mjeseci (ljekarsko uvjerenje će dostaviti izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa).

- Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotreba službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa.

   Kandidat je dužan da dostavi dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje:

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa  ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti;

- Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme);

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.   

 Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS”, broj:41/18). Navedena lica su dužna u roku od 10 mjeseci  od dana zasnivanja radnog odnosa u školi položiti stručni ispit.

 Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18) ispunjavala uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

  Dana, 17.9.2018. godine, u 12 časova u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

  Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i njihovo nepojavljivanje će se smatrati odustankom od prijave na konkurs.

  Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

  Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa naznakom “Prijava na konkurs” slati na adresu:

JU Gimnazija “Kalinovik” Kalinovik

Ul. Šumadijska bb.

71 230 Kalinovik

Tel. 057/623-044

**********

JU CENTAR SREDNjIH ŠKOLA

 TREBINjE

 

KONKURS

za izbor direktora JU Centar srednjih škola Trebinje

 

1. Za direktora škole može da bude izabrano lice koje pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa ispunjava i posebne uslove predviđene članom 129. stav (2) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju:

a) da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

b) da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

v)  da nije osuđivano  pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

g) da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje obrazovno-vaspitnog rada škole,

d) da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

2. Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave ovjerene kopije ili originale sljedećih dokumenata:

- Diplomu o stečenoj stručnoj spremi,

- Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

- Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest mjeseci),

- Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi,

- Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ne starije od šest mjeseci),

- Prijedlog programa rada direktora škole u narednom četvorogodišnjem mandatu,

- Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima u radu,

- Ljekarsko uvjerenje (dostavlja izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa),

- Uvjerenje o neosuđivanosti (Škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata).

3. Mandat direktora traje četiti godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

4. Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

5. Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa dostaviti lično u Sekretarijat škole svakim radnim danom od 8 do 12 časova ili putem pošte na sljedeću adresu: JU Centar srednjih škola Trebinje, Vožda Karađorđa 1, 89101 Trebinje, sa naznakom “Konkurs za direktora škole”.

6. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

7. Svi kandidati će o rezultatima konkursa biti pismeno obaviješteni u roku od osam dana od dana  završetka procedure o izboru i imenovanju direktora škole. 

*************

JU CENTAR SREDNjIH ŠKOLA

TREBINjE

KONKURS

za prijem nastavnika na određeno radno vrijeme sa radnim iskustvom u nastavi  i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

1. Nastavnik praktične nastave (modul - matična evidencija), 1 izvršilac, sa radnim iskustvom u nastavi i  položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 4 nastavna časa nedjeljno, do kraja školske godine (31.8.2019).

Za nastavnika u srednjoj školi može biti izabrano lice koje ispunjava opšte uslove utvrđene Zakonom o radu (“Sl. gl. RS”, br.1/16) i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Sl. gl. RS”, br.41/18) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Sl. gl. RS”, br. 29/12, 80/14 i 83/15).

Uz prijavu na konkurs (potpisanu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa stanovanja i kontakt telefon) kandidati su obavezni da dostave sljedeća dokumenta kojima dokazuju ispunjenost opštih uslova konkursa:

1. Uvjerenje o državljanstvu;

2. Izvod iz matične knjige rođenih;

3. Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti kandidat dostavlja nakon što bude odabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. Uvjerenje o neosuđivanosti škola će zatražiti za kandidata koji bude odabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su obavezni da dostave i sljedeća dokumenta kojima dokazuju ispunjenost posebnih uslova konkursa:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (uz diplomu priložiti rješenje o priznavanju visokoškolske isprave ukoliko je stečena van Bosne i Hercegovine i Republike Srbije nakon 6. aprila 1992. g).

2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

3. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz koga se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža ostvarena po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme neophodno je preračunati u puno radno vrijeme.

Kandidati takođe dostavljaju i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi:

1. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

2. Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koju izdaje Zavod za zapošljavanje,  ukoliko se kandidat nalazi na toj evidenciji;

3. Ovjerenu fotokopiju radne knjižice;

4. Uvjerenje o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko je kandidatu takav status utvrđen;

5. Uvjerenje o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko je kandidatu takav status utvrđen;

6. Uvjerenje o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko je kandidatu takav status utvrđen.

Prijavu na konkurs (sa naznakom “Prijava na konkurs za zapošljavanje”) i potrebna dokumenta kandidati su dužni da dostave lično ili putem pošte na adresu: JU Centar srednjih škola Trebinje, Vožda Karađorđa br.1, 89101 Trebinje.

Sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa za prijem biće obavljen intervju i stručno testiranje dana, 14.9.2018.  godine, u 12 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, odnosno ukoliko se ne pojave u naznačenom terminu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Potvrde i uvjerenja ne smiju biti starija od 6 mjeseci.

Neblagovremene prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa neće se razmatrati.

Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati koji imaju iskustva u nastavi i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, razmatraće se i prijave kandidata koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom.

Oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

***********

REPUBLIKA SRPSKA

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR FOČA

FOČA

KONKURS

za prijem radnika na radna mjesta

1. Profesor fizike, 12 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ......................................................... 1 izvršilac

2. Profesor francuskog jezika, 4 časa, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ...................................................... 1 izvršilac

3. Diplomirani pravnik, 2 časa, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ......................................................... 1 izvršilac

4. Diplomirani farmaceut, 16 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ...................................................... 2 izvršioca

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 01/16), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u skladu sa članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/18), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 34/15. i 83/15) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 29/12, 80/14 i 83/15).

Potrebna dokumentacija

Uz obaveznu potpisanu prijavu i kraću biografiju kandidati treba da dostave originale ili ovjerene fotokopije (ovjerena fotokopija ne smije biti starija od šest mjeseci) sljedećih dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava se dokazuju sljedećom dokumentacijom:

- Da je državljanin RS ili BiH - uvjerenjem o državljanstvu;

- Da je punoljetan - izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte;

- Da je radno sposoban - ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

- Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Posebni uslovi se dokazuju dokumentacijom propisanom Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, kao i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi, a na osnovu kojih će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata:

- Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

- Uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, a u izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat iz opravdanih razloga ne može pribaviti prethodno navedena dokumenta o prosjeku ocjena tokom studiranja, prosječna ocjena se može dokazati ovjerenom fotokopijom indeksa;

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla) i ovjerenu fotokopiju radne knjižice;

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

- Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/18) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

- Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove. Navedeno lice je dužno da položi stručni ispit u roku od deset mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa u školi. Ovo lice nema status pripravnika, a stručni ispit polaže pod istim uslovima predviđenim za pripravnika.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, Komisija za izbor obaviće testiranje i intervju dana, 17.9.2018. godine, u 12 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i/ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata koji se ne vraćaju.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Rok za dostavljanje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja konkursa.

Prijave slati, sa naznakom: “ZA KONKURS - NE OTVARAJ”, na adresu: JU Srednjoškolski centar Foča, Cara Dušana 73., 73 300 Foča.

*************

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “PETAR II PETROVIĆ NjEGOŠ”

BILEĆA

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

1. Nastavnik razredne nastave - 1 izvršilac (voditelj u produženom boravku), položen stručni ispit i najmanje 1 godina radnog iskustva u struci - do povratka radnice sa bolovanja, a najduže do 30.6.2019. godine.

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 1/16) ispunjava i uslove predviđene Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17, 31/18), Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS”, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS”, broj 74/2018).

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon, kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane).

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

6. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg  poslodavca kod koga je kandidat bio zaposlen:

- na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom

- na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom

- na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom.

Iz uvjerenja  treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrsti posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

- Ljekarsko uvjerenje (o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom) dostaviće kandidat koji bude izabran prije zasnivanja radnog odnosa,

- Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. stav 5. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (Škola će službenim putem tražiti  za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa).

- Uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku  zaštitu o utvrđenom statusu  člana porodice poginulog borca u skladu sa zakonskim  propisima kojima se uređuju prava boraca, vojnih invalida  i porodica poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

- Uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida u skladu sa zakonskim  propisima  kojima se uređuju prava boraca, vojnih invalida i porodica poginulog borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

- Uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku  zaštitu o utvrđenom statusu  borca u skladu sa zakonskim propisima, kojima se uređuju  prava boraca, vojnih invalida i porodica poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

- Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu  ovog zakona ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

- Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju  od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

- Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

- Intervju i testiranje obaviće se 14.9.2018. godine u 10 časova u prostorijama škole.

- Kandidati koji ispunjavaju uslove neće se posebno pozivati na intervju i testiranje, a ako se ne pojave smatraće se da su odustali od konkursa.

Prijava slati na adresu:

JU Osnovna škola “Petar II Petrović Njegoš” Bileća, Kralja Aleksandra, br.32. Bileća.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam)dana od dana objavljivanja.

****************

“LjBILjE” DOO LjUBINjE

KONKURS

za prijem na poziciju

1. Komercijalista - 3 izvršioca

- region: Sarajevo, Banjaluka, Hercegovina

Uslovi:

• Minimum srednja stručna sprema bez obzira na usmjerenje,

• Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, u prehrambenoj industriji,

• farmaciji ili kozmetici u trajanju od najmanje jedne godine.

• Rad na računaru - samostalan rad /MS office paket, Pover point, internet,

• Vozačka dozvola B kategorije - aktivan vozač.

Način apliciranja na radno mjesto:

O Prijavu sa biografijom koja sadrži osnovne podatke o kandidatu poslati na mail ljbiljeljubinje@gmail.com ili putem pošte na adresu:

 “Ljbilje” d.o.o. Ljubinje, Crnogorski put bb. Ljubinje.

• Prijave mogu slati svi zainteresovani sa teritorije Republike Srpske.

• Na razgovor biće pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

• Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

   “Ljbilje”d.o.o. Ljubinje

   Ul. Crnogorski put bb

    Tel:+387 59 621-598

   Email: ljbiljeljubinje@gmail.com

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana