JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 25.07. 2018. godine

JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 25.07. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

***********

*************

JU GIMNAZIJA “JOVAN DUČIĆ” DOBOJ

HILANDARSKA 2

74 000 DOBOJ

KONKURS

za izbor direktora škole

I - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovoran je Vladi, ministru i školskom odboru. Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole.

II - Mandat

Mandat direktora škole traje 4 (četiri) godine i počinje od dana stupanja na dužnost. Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

Nakon izbora direktor mora proći edukaciju po programu koji propisuje ministar

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

III - Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora JU Gimnazije “Jovan Dučić” Doboj može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnikom o uslovima i načinu izbora direktora škole i Statutom škole i to:

1.       Opšti uslovi

1)      Da ima opštu i zdravstvenu sposobnost

2)      Da je državljanin BiH/RS

3)      Da je stariji od 18 godina

2.       Posebni uslovi

1)      Da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent

2)      Da ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome o završenom najmanje prvom ciklusu studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent

3)      Da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

4)      Ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika ili stručnog saradnika u školi, u kojoj konkuriše

5)      Ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje vaspitno-obrazovnog rada u školi

IV - Potrebna dokumenta

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni  uz prijavu na konkurs da dostave:

1.       Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada

2.       Izvod iz matične knjige rođenih

3.       Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)

4.       Dokaz, odnosno diplomu o stečenom stepenu stručne spreme

5.       Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

6.       Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva, kao stručni saradnik ili nastavnik iz predmeta koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome

7.       Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost

8.       Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ne starije od šest mjeseci)

9.       Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (ne starije od 6 mjeseci)

10.     Prijedlog programa rada direktora u narednom mandatu

Dokazi (dokumenti) se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji u skladu sa zakonom i neće se vraćati kandidatima.

V - Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole JU Gimnazija “Jovan Dučić” Doboj, Hilandarska 2, 74000 Doboj, sa naznakom “Prijava na konkurs za izbor i imenovanje direktora (NE OTVARATI ).

Rok za podnošenje prijave je 15 petnaest dana od dana objavljivanja konkursa.

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene kopije priložene dokumentacije neće se uzimati u razmatranje.

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o odluci Vlade o imenovanju direktora JU Gimnazije “Jovan Dučić” Doboj u roku od 8 ( osam) dana od dana prijema odluke.

**********

JU OŠ “SVETI SAVA” MODRIČA

CARA LAZARA 29

74 480 MODRIČA

KONKURS

za izbor direktora škole

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima.

Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole.

Za svoj rad direktor odgovara Vladi, školskom odboru i ministru.

Direktora škole imenuje Vlada na prijedlog ministra.

Mandat direktora traje 4 godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

Opšti i posebni uslovi za imenovanje direktora škole su:

Za direktora JU Osnovne škole “Sveti Sava” Modriča može da bude izabrano lice koje ispunjava sljedeće uslove:

Opšti uslovi:

1. da je državljanin BiH;

2. da je punoljetan;

3. da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova na navedenom radnom mjestu;

Posebni uslovi:

1. - da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

- nastavnik i stručni saradnik iz stava 1. člana 177. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju,

2. da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,

3. da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

4. ima predložen program rada i ističe se u realizaciji ili organizaciji vaspitno-obrazovnog procesa u školi.

Kandidati koji konkurišu za direktora škole uz prijavu na konkurs dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. izvod iz matične knjige rođenih;

2. uvjerenje o državljanstvu;

3. diplomu o završenoj stručnoj spremi;

4. potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,

5. ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima;

6. uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda;

7. prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu;

8. preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen;

9. kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima u radu.

10.     uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu od nadležnog CJB

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Sva dokumenta koja kandidat prilaže uz prijavu na konkurs moraju biti original ili ovjerene kopije, ne starije od 6 mjeseci i neće se vraćati kandidatima.

Školski odbor će razmotriti prijave svih kandidata i dostaviti ministru dokumentaciju i spisak svih kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora škole.

Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci o imenovanju direktora u roku od 8 dana od dana prijema odluke od resornog Ministarstva.

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola “Sveti Sava” Modriča, ul. Cara Lazara br.29. 74480 Modriča sa naznakom “Prijava na konkurs za izbor direktora škole”.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana