JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 24.04. 2019. godine

JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 24.04. 2019. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

*******

************

 

 

JU “EKONOMSKA ŠKOLA” DOBOJ

CARA DUŠANA 18

74 000 DOBOJ

 

KONKURS

o prijemu radnika u radni odnos

 

 

1. Stručni saradnik - pedagog škole

– 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, puna norma – radnik sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom

 

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Kandidat pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS” broj 01/2016), treba da ispunjava i posebne uslove propisane članom 105. i 106. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS”, broj 41/18) i članom 5. Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik RS”, broj 29/12, 80/14 i 83/15) i uslove Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik” RS br 24/19).

Na osnovu člana 106, stav (5) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS”, broj 41/18) pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

Na osnovu člana 106 stav (9) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS”, broj 41/18) pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu novog Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Uz potpisanu prijavdž kandidati su dužni da dostave:

1. Uvjerenje o državljanstvu,

2. Izvod iz matične knjige rođenih,

3. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje ne može biti starije od šest mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti,

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje ,

7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

 

 

8. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS , ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida ,

12. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca. Uvjerenje treba da sadrži podatke iz koji se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

 

Uvjerenje o neosuđivanosti, uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece i uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, škola pribavlja službenim putem nakon izbora kandidata na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, će se obaviti u JU Ekonomskoj školi u Doboju dana, 10.5.2019. godine, u 9 časova u prostoriji br. 110.

 

Škola će istaknuti na oglasnoj tabli spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati poštom ili lično na adresu JU Ekonomska škola, Cara Dušana 18, 74000 Doboj

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

*****************

 

JU OŠ “ALEKSA ŠANTIĆ” VUKOSAVLjE

OMLADINSKA 3

74 470 VUKOSAVLjE

 

ODLUKA

o raspisivanju konkursa

 

1.       Računovođa - 1 izvršilac, na određeno vrijeme, a najduže do 31.8.2019., sa radnim iskustvom

 

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 1/16) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17 i 31/18), Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS”, broj:74/18, 26/19).

 

Opšti uslovi koje kandidati moraju da ispunjavaju su:

 

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti za rad koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata koji se prijavljuju na konkurs za prijem u radni odnos, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po važećem Pravilniku.

 

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa  ekonomije, finansija ili računovodstva u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, koji ima odgovarajuću licencu u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva.

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatak o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

4. Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca, kod kojeg je kandidat bio zaposlen na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koja se traži ovim konkursom, iz kojeg se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme, dužina ostvarenog staža.

5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom Statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17 i 31/18) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Konkurs je otvoren osam dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje.

 

Testiranje kandidata će se obaviti u JU Osnovnoj školi “Aleksa Šantić” u Vukosavlju, dana 10.5.2019. sa početkom u 9 časova i intervju u 11 za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Ako se ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

 

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, a najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije dokumenata i iste im neće biti vraćene.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Prijave na konkurs mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu JU Osnovna škola “Aleksa Šantić” Vukosavlje, ulica Omladinska 3., 74 470 Vukosavlje.

***************

 

 

JU OŠ “GORNjA SLATINA” GORNjA SLATINA

76 238 GORNjA SLATINA

 

KONKURS

za izbor i imenovanje direktora škole

 

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole.

 

Za svoj rad direktor odgovara Vladi, školskom odboru i ministru.

 

Direktora škole imenuje Vlada na prijedlog ministra.

 

Mandat direktora traje 4 godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

 

Uslovi konkursa

 

Za direktora škole može da bude izabrano lice koje ispunjava sljedeće uslove:

 

 

Opšti uslovi:

1.       da je državljanin BiH;

2.       da je punoljetan;

3.       da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova na navedenom radnom mjestu;

 

Posebni uslovi:

- da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent. Nastavnici i stručni saradnici koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme mogu ravnopravno konkurisati na raspisani konkurs za direktora škole (član 177. stav 2. Zakona);

- da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava;

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Kandidati uz prijavu dostavljaju sljedeća dokumenta:

 

1. uvjerenje o državljanstvu;

2. izvod iz matične knjige rođenih;

3. diplomu o završenoj stručnoj spremi;

4. potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome;

5. ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost);

6. uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora

(škola će tražiti službenim putem za izabranog kandidata );

7. uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

8. prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu;

9. preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen i

10.     kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima u radu.

 

Direktor škole se imenuje na period od četiri godine.

 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

 

Sva dokumenta koja kandidat prilaže uz prijavu na konkurs moraju biti original ili ovjerene kopije i neće se vraćati kandidatima.

 

Školski odbor će razmotriti prijave svih kandidata i dostaviti ministru dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora škole, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

 

Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci o imenovanju direktora u roku od 8 dana od dana prijema odluke od resornog ministarstva.

 

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola “Gornja Slatina”, 76 238 Gornja Slatina sa naznakom “Prijava na konkurs za izbor direktora škole”.

 

Nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se razmatrati.

 

********************

 

 

JU OŠ “RADOJE DOMANOVIĆ” OSJEČANI GORNjI

74 225 OSJEČANI

 

OGLAS

za popunu radnog mjesta

 

1.       Nastavnik razredne nastave – 1 izvršilac na određeno radno vrijeme sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom - do povratka radnice sa neplaćenog odsustva u područnoj školi Čivčije Osječanske.

2.       Nastavnik razredne nastave – 1 izvršilac na određeno radno vrijeme sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom - do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja u područnoj školi Bušletić.

 

Kandidati su obavezni u molbi nevesti mjesto područne škole za koju konkurišu.

 

U skladu sa članom 103,104 i 106 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, broj 44/17 i 31/18) uz prijavu na oglas zainteresovani kandidat treba da prilože sljedeću dokumentaciju

 

- Diplomu ili ovjerenu kopiju diplome o završenom fakultetu odgovarajućeg smjera

- Izvod iz matične knjige rođenih

- Uvjerenje o državljanstvu

- Uvjerenje od nadležnog suda o nevođenju krivičnog postupka

- Uvjerenje o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti (po prijemu kandidata)

- Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji za nezaposlena lica (zavod za zapošljavanje)

- Uvjerenje o prosjeku ocjene ostvarenom tokom studiranja ili dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjene tokom studiranja

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu – (ukoliko se traži radnik sa radnim iskustvom)

- Uvjerenje o radnom stažu od ranijeg poslodavca ukoliko je raspisan konkurs za radni odnos lica sa iskustvom

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

 

- Test sa kandidatima će se održati dana, 6.5.2019. godine, sa početkom u 10 časova a intervju u 12 časova

- Kontakt telefon kandidata

- Dokumente slati na adresu JU OŠ “Radoje Domanović” Osječani Gornji; 74225 Osječani

 

Napomena:

Izuzetno u slučaju da se na konkurs ne prijavi nijedan kandidat sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, razmatraće se molbe kandidata bez radnog iskustva i položenog stručnog ispita.

 

Kopije dokumenata moraju biti ovjerene

 

Nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na test ili intervju

 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

 

Procedura prijema:

Prijem radnika biće obavljen u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 74/18 i 26/19).

 

*************************

 

 

JU OŠ “VUK STEFANOVIĆ KARADžIĆ” DOBOJ

SRPSKIH SOKOLOVA 2

74 000 DOBOJ

 

OGLAS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Nastavnik razredne nastave - na određeno vrijeme do 30.6.2019. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,                   1 izvršilac

 

1. Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava su:

- da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu.

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte.

- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa.

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

- uvjerenje iz stava 1. tačka 4) i 5) ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

- uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

- uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

2. Uz potpisanu prijavu kandidata i gore navedene dokumente, kandidat treba dostaviti sljedeću dokumentaciju na osnovu koje dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje:

 

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

- Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

- Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ,ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

U slučaju da se raspisuje konkurs za lica sa radnim iskustvom, pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17).

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Oglas je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

 

Svi kandidati prijavljeni na oglas dužni su dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs komisija ne razmatra, već ih evidentira uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i /ili nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojom se prijava odbacuje.

Kandidat koji ispunjava uslove konkursa u slučaju da se ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao.

Test i intervju je zakazan za 7.5.2019. godine sa početkom u 9 časova, za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole, a po mogućnosti i na internet stranicu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

 

Prijave se mogu dostaviti lično (kovertirane), na protokol škole ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola “Vuk Stefanović Karadžić”, Ul. Srpskih sokolova br. 2, 74000 Doboj uz naznaku “Prijava na oglas”- navesti na koje radno mjesto se kandidat prijavljuje.

 

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Sl. glasnik RS”, br.74/18., 26/19).

**********************

 

JU OŠ “OBUDOVAC” OBUDOVAC

76 235 OBUDOVAC

 

JAVNI KONKURS

za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta

 

1. Nastavnik njemačkog jezika - 1 izvršilac, 22 časa, sa položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja a najkasnije do 31.8.2019. godine.

 

 

Opšti uslovi i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

 

Kandidati moraju ispunjavati opšte uslove za zasnivanje radnog odnosa predviđene Zakonom o radu (“Sl. glasnik RS”, broj: 1/06 i 66/18), uslove propisane članom 104. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, broj:44/17 i 31/18) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Sl. glasnik RS”, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15). Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Uz prijavu sa kratkom biografijom (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos i obaveznom adresom stanovanja i brojem telefona) kandidat je dužan da dostavi:

1. Uvjerenje o državljanstvu

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte

3. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti

4. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena

5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje

6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca

7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

11.     Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.

12.     Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

13.     Uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

- Kandidati koji budu izabrani dužni su priložiti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci) prije zasnivanja radnog odnosa

- Uvjerenje iz tačke 11., 12. i 13. pribaviće škola službenim putem za izabrane kandidate, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, ne starije od 6 mjeseci i iste se neće vraćati kandidatima.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti u prostorijama JU Osnovne škole “Obudovac” u Obudovcu dana, 7.5.2019. godine, u 12 sati.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije biće postavljen na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja putem dnevnih novina “Glas Srpske” .

 

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

JU Osnovna škola “Obudovac” 76 235 Obudovac

 

Izbor kandidata će se izvršiti u skladu sa Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

 

********************

 

“GLAS SRPSKI-TRGOVINA” AD - Minutica

BANjALUKA

 

OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

 

 

Radno mjesto: Trgovac u kiosku

 

Za područja:       

• Derventa - 2 izvršioca

 

 

Potrebne kvalifikacije:

-        Minimalno SSS

-        Radno iskustvo u trgovini/maloprodaji

-        Poželjno poznavanje rada na računaru (“MS office”)

 

Kandidati su dužni uz molbu dostaviti sljedeću dokumentaciju:      

- Kopiju izvoda iz matične knjige rođenih

- Kopiju uvjerenja o državljanstvu

- Kopiju diplome o završenoj stručnoj spremi

 

Prednost kod zapošljavanja će imati kandidati koji su prijavljeni na Birou za zapošljavanje pa u tu svrhu potrebno dostaviti potvrdu sa Biroa za zapošljavanje da su prijavljeni i da su nezaposlena lica.

 

Sve informacije o oglasu mogu se dobiti na telefone: 051/249-896, 066/638-638 ili putem mejl adrese: draganad@glassrpske.com

 

Molbe dostaviti na adresu:

Za oglas trgovac u kiosku

“Glas srpski - Trgovina” AD - Minutica Banjaluka, ulica Skendera Kulenovića br.93, Banjaluka.

 

Oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

 

********************

 

 

JU OŠ “PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ” BOLjANIĆ

74 322 BOLjANIĆ

 

ODLUKA

o poništavanju konkursa za izbor i imenovanje direktora JU OŠ “Petar Petrović Njegoš” Boljanić

 

Član 1.

Poništava se javni konkurs broj 06/19 i odluka broj 04-02/19 za izbor i imenovanje direktora JU OŠ “Petar Petrović Njegoš” Boljanić objavljeni u dnevnom listu “Glas Srpske” 15.1.2019. godine.

 

Član 2.

Konkurs iz člana 1 ove odluke se poništava na osnovu obavještenja broj 07.041/052-1332/19 od 1.4.2019. godine od strane Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

 

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u dnevnom listu “Glas Srpske” putem Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, filijala Doboj.

 

 

 

********************

 

JU OŠ “PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ” BOLjANIĆ

74 322 BOLjANIĆ

 

KONKURS

za izbor i imenovanje direktora

JU Osnovne škole “Petar Petrović Njegoš” Boljanić

 

 

I - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Školskom odboru i ministru prosvjete i kulture Republike Srpske.

Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

 

II - Mandat

Direktor škole se bira na period od 4 (četiri) godine.

 

III – Status

Direktor škole zasniva radni odnosi i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, kolektivnim ugovorima, Statutom JU OŠ “Petar Petrović Njegoš” Boljanić te Pravilnikom o radu.

 

 

IV - Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora može biti izabran nastavnik ili stručni saradnik koji ispunjava opšte i posebne uslove.

 

1.       Opšti uslovi

- da je državljanin BiH

- da je punoljetan

- da je zdravstveno sposoban

 

2.       Posebni uslovi:

- da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, odnosno da ispunjava uslove iz člana 177. tačka 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17, 31/18),

- ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1.,

- nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Kandidati koji konkurišu za direktora škole uz prijavu dostavljaju i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova:

 

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu,

- ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima

- diplomu o stečenoj stručnoj spremi,

- potvrdu kojom dokazuje da ima pet godina radnog iskustva na poslovima iz tačke 2. posebnih uslova,

- uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda,

- program rada direktora u narednom mandatu,

- preporuku prethodnog poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

- uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,

- kratku biografiju o podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada.

 

Napomena: Po pravilniku o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 49/18, propisano članom 3. stav 1 tačka 3) propisano je da ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost, dok uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora škola službenim putem pribavlja za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost.

 

Mandat direktora traje 4 godine i počinje od dana stupanja direktora na dužnost.

 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

 

Sva dokumenta koja kandidat prilaže moraju biti original ili ovjerene kopije, ne starije od 6 mjeseci i neće se vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Školski odbor JU OŠ “Petar Petrović Njegoš” Boljanić će razmotriti prijave svih kandidata i dostaviti ministru prosvjete i kulture Republike Srpske dokumentaciju i spisak svih kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora škole.

 

Sve učesnike konkursa Školski odbor će pismeno obavijestiti u roku od 8 dana od dana prijema odluke od resornog ministarstva putem E-mail pošte.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte na adresu JU OŠ “Petar Petrović Njegoš” Boljanić, 74 322 Boljanić sa naznakom “Prijava za izbor direktora škole.”

 

******************

 

JU OŠ “DOSITEJ OBRADOVIĆ” BLATNICA

74 275 BLATNICA

 

JAVNI KONKURS

za izbor direktora JU OŠ “Dositej Obradović”

Blatnica, Teslić

 

 

Školski odbor JU OŠ “Dositej Obradović” Blatnica, Teslić, raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora škole.

Mandat direktora traje četiri (4) godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

 

1.       Uslovi konkursa

 

1.1. Opšti uslovi:

Opšti uslovi, koje kandidat koji se prijavljuje na javni konkurs, treba ispunjavati su:

1) da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

2) da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske,

3) da je stariji od 18 godina,

 

1.2. Posebni uslovi:

1) ima završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa ili ekvivalent, odnosno visoku stručnu spremu,

2) ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,

3) nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

 

2. Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni da prilože:

1) Potpisanu prijavu na konkurs,

2) Kratku biografiju sa adresom, kontakt telefonom i spiskom priložene dokumentacije,

3) Izvod iz matične knjige rođenih,

4) Uvjerenje o državljanstvu,

5) Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci),

6) Diplomu o stečenom stepenu stručne spreme,

7) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

8) Dokaz odnosno potvrdu o dužini radnog iskustva (najmanje pet godina nakon sticanja diplome),

9) Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno Nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

10)    Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

11)    Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i da lice nije kažnjavano, škola će službenim putem tražiti od nadležnih institucija za izabranog kandidata na funkciju direktora.

 

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji u skladu sa zakonom.

Neblagovremene i nepotpune prijave kao i neovjerene fotokopije neće se uzeti u razmatranje.

 

3. Rok za podnošenje prijava

 

Javni konkurs je otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”, posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

 

4. Adresa dostavljanja prijava

 

 Prijave sa prilozima se dostavljaju na adresu: JU Osnovna škola “Dositej Obradović” Blatnica, 361, 74 275 Blatnica, ili neposredno u kancelariju škole u zatvorenoj koverti uz naznaku “Prijava na konkurs za izbor i imenovanje direktora škole”.

 

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.

 

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o rezultatima konkursa u roku od osam dana od dana prijema obavještenja.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana