JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 18.07. 2018. godine

JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 18.07. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

************

**************

JU “EKONOMSKA ŠKOLA” DOBOJ

CARA DUŠANA 18

74 000 DOBOJ

KONKURS

za izbor direktora škole

I Mandat

1. Imenovanje se vrši na period od četiri godine

2. Nakon izbora direktor mora proći edukaciju po programu koji propisuje ministar

II Uslovi za izbor (opšti uslovi)

1. Da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH

2. Da ima opštu zdravstvenu (psihofizičku) sposobnost za rad

III      Posebni uslovi

1. Ima završen najmanje prvi ciklus studijskog programa u trajanju od četiri godine ili ekvivalent

2. Ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi, nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava

3. Ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika ili stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i da se protiv njega ne vodi krivični postupak

5. Ima predložen program rada, i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje vaspitno-obrazovnog rada u školi

IV      Potrebna dokumenta

1. Izvod iz matične knjige rođenih

2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)

3. Ljekarsko uvjerenje dostavlja kandidat koji bude imenovan za direktora (ne starije od šest mjeseci)

4. Diplomu o završenom obrazovanju (četvorogodišnji fakultet ili ekvivalent )

5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada

6. Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora

7. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak

8. Dokaz o dužini radnog iskustva u vaspitno-obrazovnom radu u školi

9. Prijedlog programa rada za četvorogodišnji period

10.     Kratku biografiju u kojoj kandidat navodi do sada ostvarene rezultate rada

V Rok za učešće na konkursu i dostavljanje prijave

1. Rok za podnošenje prijave je petnaest (15) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje

2. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u sekretarijat škole ili putem pošte, na adresu:

JU Ekonomska škola Doboj, Cara Dušana 18, 74000 Doboj, sa naznakom “za konkurs za izbor direktora škole”.

3. Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci o imenovanju direktora u roku od 8 (osam) dana od dana dobijanja rješenja o imenovanju.

**********

JU “STRUČNA I TEHNIČKA ŠKOLA” DERVENTA

SVETOG SAVE BB

74 400 DERVENTA

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

Nastavnik praktične nastave zanimanje varilac - 12 časova

sa radnim iskustvom (potreban je položen stručni ispit),

na određeno vrijeme (do kraja nastavne godine)

Broj izvršilaca 1.

Nastavnik mašinske grupe predmeta - 10 časova

sa radnim iskustvom (potreban je položen stručni ispit),

na određeno vrijeme (do kraja nastavne godine)

Broj izvršilaca 1.

Nastavnik ekonomske grupe predmeta - 19 časova

sa radnim iskustvom (potreban je položen stručni ispit),

na određeno vrijeme (do povratka radnika sa bolovanja)

Broj izvršilaca 1.

Nastavnik fizike - 2 časa

sa radnim iskustvom (potreban je položen stručni ispit),

na određeno vrijeme (do kraja nastavne godine)

Broj izvršilaca 1.

Nastavnik usluživanja - 4 časa

sa radnim iskustvom (potreban je položen stručni ispit),

na određeno vrijeme (do kraja nastavne godine)

Broj izvršilaca 1.

Nastavnik za osnove elektrotehnike - 2 časa

sa radnim iskustvom (potreban je položen stručni ispit),

na određeno vrijeme (do kraja nastavne godine)

Broj izvršilaca 1.

Nastavnik matematike - 10 časova

sa radnim iskustvom (potreban je položen stručni ispit),

na određeno vrijeme (do kraja nastavne godine)

Broj izvršilaca 1.

2. Uslovi za učešće na konkursu

Opšti uslovi:

- da je državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

- da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pored opštih uslova kandidati moraju da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima za prijem radnika u radni odnos u srednjoj školi.

3. Potrebna dokumentacija

Kandidati uz prijavu (u prijavi obavezno navesti adresu i broj telefona) na javni konkurs dužni su dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i to:

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci (prilaže samo onaj kandidat koji bude izabran, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

- Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pored navedene dokumentacije kandidati dostavljaju i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje prema odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi, i to:

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (napomena - nije potrebno za pripravnika).

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, (napomena - nije potrebno za pripravnika).

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Izuzetno od uslova iz člana 104. stav 1. tačka 3) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18), pravo učešća imaju i lica koja su radni staž stekla van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju i ostale uslove propisane zakonom.

4. Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijava

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu:

“JU Stručna i tehnička škola”, ul. Svetog Save bb, Derventa, sa naznakom “Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta”.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti intervjuu i testiranju, koji će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor. Intervju sa kandidatima i testiranje će se održati dana 14.8.2018. godine u 10 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

5. Napomene

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

***********

JU OŠ “VUK STEFANOVIĆ KARADžIĆ” DOBOJ

SRPSKIH SOKOLOVA BR. 2

74 000 DOBOJ

JAVNI KONKURS

za izbor direktora JU OŠ “Vuk Stefanović Karadžić” Doboj

Opis radnog mjesta

Školski odbor JU OŠ “Vuk Stefanović Karadžić” Doboj raspisuje javni konkurs za izbor direktora JU Osnovne škole “Vuk Stefanović Karadžić” Doboj.

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Vladi, školskom odboru i ministru. Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole, kao i poslove predviđene u članu 139. stav 3. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju RS.

Mandat direktora škole traje 4 (četiri) godine i počinje od dana stupanja na dužnost. Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Za direktora JU OŠ “Vuk Stefanović Karadžić” Doboj može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom Bosne i Hercegovine, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Statutom škole i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole, i to:

1. Opšti uslovi:

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske,

- da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:

- da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, odnosno da ispunjava uslove iz člana 177. stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17, 31/18),

- da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,

- da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

3. Drugi uslovi utvrđeni propisima.

- Pored opštih i posebnih uslova, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom.

Kandidat koji konkuriše za direktora škole uz prijavu na konkurs prilaže sljedeća dokumenta:

1) diplomu o završenoj stručnoj spremi,

2) potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

3) ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

4) uvjerenje da nije osuđivan pravnosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost),

5) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

6) prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

7) preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

8) kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu.

Pravo učešća na konkursu na mjesto direktora škole imaju i lica koja ispunjavaju uslove iz člana 177. stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17, 31/18).

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: JU OŠ “Vuk Stefanović Karadžić” Doboj, Srpskih sokolova br. 2, 74 000 Doboj, sa naznakom “Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Osnovne škole (NE OTVARATI)”.

Rok za podnošenje prijave je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima, osim na lični zahtjev.

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o odluci Vlade o imenovanju direktora JU Osnovne škole “Vuk Stefanović Karadžić” Doboj u roku od osam (8) dana od dana prijema odluke.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana